REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt 14. Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af pkt. 23 pkt. 26.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Stedfortræder til NT s repræsentantskab 3 2. Økonomiorientering januar Rebild Kommunes låneportefølje 6 4. Eventuel køb af Skørping SFO 8 5. Rebild Kommunes ejerandel i FBS (Forening til Begrænsning af Skadesudgifter i kommuner og amter) 9 6. Afstemningssteder i Rebild kommune Værgemål - delegation af kompetence Lån til betaling af ejendomsskatter Forhøjelse af det tidligere givne tilsagn om kommunegaranti til 15 ustøttede andelsboliger på Ølandsparken i Øster Hornum, 9530 Støvring Takster på renovationsområdet Bro eller tunnel til Støvring Ådale? Endelig vedtagelse af tillæg nr.4 til Støvring Kommuneplan 2005 for område ved Rykkumvej, Sønderup Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 182 for et området ved Rykkumvej, Sønderup Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 99 om detailhandel udkast til lokalplan nr. 2 for Torvet i Støvring Landdistriktsudvikling Kulturudviklingsplan Vederlag, diæter og godtgørelse til skolebestyrelsesmedlemmer Udbud skolebuskørsel Overtagelse af gadelysforeninger Tilladelse til anvendelse af Højrisvej 31 til helårsbeboelse Orientering Lukket - Ejendomshandel Fejl! Bogmær 24. Lukket - Ejendomshandel Fejl! Bogmær 25. Lukket - Personalesag Fejl! Bogmær 26. Lukket - Orientering - Fejl! Bogmær Underskriftsside Fejl! Bogmær

3 1. Stedfortræder til NT s repræsentantskab J.nr.: Sagsnr: 06/153 Sagen afgøres i: Ved skrivelse dateret 6. februar 2007, har Nordjyllands Trafikselskab anmodet om, at der vælges en stedfortræder for Rebild kommunes repræsentant i repræsentantskabet. Byrådsmedlem Gert Fischer er udpeget til repræsentantskabet. - at der vælges en stedfortræder. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at Søren Munk vælges som stedfortræder for Gert Fischer. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 3

4 2. Økonomiorientering januar 2007 J.nr.: Sagsnr: 07/126 Sagen afgøres i: Det er vurderet at det talmateriale der med udgangen af januar kan udtrækkes af økonomisystemet ikke er tilstrækkeligt validt til at give overblik på de enkelte områder over forbruget med udgangen af januar måned, da der som følge af diverse konverteringer af blandt andet lønsystemet er en række beløb placeret på fejlkonti m.v. Det vurderes samtidig at det ikke er muligt at få rettet samtlige fejl i februar, da eksempelvis alle rettelser vedr. løn skal ske i lønsystemet, som har deadline medio februar. Der forventes at der med udgangen af marts 2007 er et langt bedre billede af forbruget i Rebild Kommune, da eventuelle fejl som følge af konvertering er løst og et kvartals forbrug giver et langt bedre vurderingsgrundlag end 1 enkelt måned. Den var likviditeten for Rebild Kommune opgjort til 56 mio. kr. I dette beløb var der ikke medtaget en obligationsbeholdning vedrørende Nørager på 17 mio. kr. Den samlede beholdning var således 73 mio. kr. Ved udgangen af januar er likviditeten opgjort til 25 mio. kr. mens den gennemsnitlige likviditet for januar er opgjort til76,6 mio. kr. Befolkningstallet var den 1. januar 2007 på , mens det den 1. februar er opgjort til Der arbejdes pt. på højtryk for at få de "gamle" kommuners regnskaber færdige. Det samlede billede er fortsat, at servicerammen vil blive overskredet, men med hvor meget afhænger blandt andet af den foreløbige restafregning vedrørende statsrefusion, som ikke er kendt endnu, da den først kan endelig laves, når diverse systemafstemninger er foretaget. Forbrugstallene for 2006 pr. 31 januar for de gamle kommuner er vedlagt til orientering. - at orienteringen tages til efterretning Bilag: Oversigter over de tre kommuners forbrug pr Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning. 4

5 Beslutning i den : Taget til efterretning. 5

6 3. Rebild Kommunes låneportefølje J.nr.: Sagsnr: 07/429 Sagen afgøres i: Rebild Kommune har overtaget samtlige lån og garantier, som de tre tidligere kommuner havde optaget hhv. givet. Den samlede låneportefølje udgøres pr af 53 lån samt leasingforpligtigelser - ialt kr Heraf udgør ældreboliglån kr Dette giver en gennemsnitlig gæld pr. indbygger på kr (eksklusive ældreboliglån). Til sammenligning er de nordjyske kommuners gennemsnitlige gæld pr. indbygger på kr I den sammenligning vejer den gamle Aalborg Kommune, der havde et lavt gældsniveau med en gæld pr.borger på kr , naturligvis tungt. Vesthimmerland Kommune har en gæld på kr , Ny Hjørring Kommune på kr og Mariagerfjord Kommune på kr Gennemsnittet for alle landets kommuner er kr Gældsniveauet i Rebild Kommune er således en anelse under gennemsnittet. De 53 lån er fordelt på 5 lånetyper, der kan skitseres som vist på bilag 1. Rebild Kommune har idag 2 lån i Euro, 1 lån i scweizerfranc, mens de 50 resterende er i danske kroner. Lånetyperne har samtidig vidt forskellige løbetider. Indeks og rentetilpasningslån er typisk ældreboliglån, der har en meget lang løbetid (30-40 år). Lånetype Antal Gennemsnitlig løbetid Beløb Variable 13 12,0 114 Fastforrentede 13 3,2 81,5 Obligationslån 4 6,8 2,4 Ældreboliglån Indeks 19 24,2 57,4 RTL 4 25,3 73,4 Leasing x 12,4 Sum ,1 I ovenstående oversigt skal det bemærkes, at 2 af de variabelt forrentede lån er afdækket med renteswaps til fastforrentede lån. Der er således i Rebild Kommune 2 swaps som til sammen afdækker ca. 36 mio. kr. Ovenstående tabel er ikke korrigeret herfor. I forhold til den eksisterende lånemasse vil økonomiafdelingen særligt gøre opmærksom på tre forhold: For det første er der i budget 2007 og overslagsårene ikke budgetteret med det ekstra lån på ca. kr.10 mio. til IT-investeringer i forbindelse med kommunalreformen, som de tre kommuner optog sidst i Renter og afdrag for disse lån skal derfor nu indarbejdes i budgetterne. 6

7 For det andet har Rebild Kommune tre stående lån - dvs. lån der betales renter af, men ikke betales afdrag på. Typisk forfalder hele lånesummen til udbetaling ved lånets udløb. To af Rebilds stående lån på i alt kr udløber indenfor en kort årrække. For det enes vedkommende i 2008 og et andet har ikke tilknyttet en afdragsprofil. Kommunekassen vil ikke kunne finansiere en øjeblikkelig indfrielse af to stående lån i den størrelsesorden, så der er behov for at finde en løsning der inkluderer en flerårig afdragsprofil. En sådan flerårig afdragsprofil er dog allerede indlagt i overslagsårene, hvor der er forudsat en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Indgåelsen af en konkret afdragsaftale er derimod ikke sket. Det er forvaltningens vurdering at det ene stående lån, et lån i schweizerfranc ( CHF), med fordel kan omlægges nu. Kursen var ved låneoptagelse 495, mens kursen aktuelt er 462. Ved at omlægge lånet kan der dermed realiseres ca. 1,1 mio til nedbringelse af gælden. Forvaltningern har jf. den økonomiske politik bemyndigelsen til at omlægge lånet. For det tredie vurderer forvaltningen, at man med fordel vil kunne "pulje" flere af de eksisterende 53 lån. Til eksempel er der 5 fastforrentede lån med en restgæld under kr. 2,0 mio. Ved at pulje lånemassen opnås både et bedre overblik over lånemassen samt mulighed for en bedre renteprofil. - at orienteringen tages til efterretning. - at forvaltningen bemyndiges til søge refinansiering af de stående lån ud fra retningslinierne i "Økonomisk politik og finansiel strategi for Rebild Kommune", således at afdragsprofilen gennemsnitligt bliver på maksimalt 10 år. Sagen forelægges byrådet til endelig afgørelse. Bilag: Diagram over fordelingen af Rebild Kommunes gæld pr (kr ) Uddrag fra "Økonomisk politik og finansiel strategi for Rebild Kommune" Oversigt over de enkelte lån Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning, at forvaltningen bemyndiges til at foretage låneomlægning jf. retningslinierne således at ØK og efterfølgende orienteres om de foretagne omlægninger. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK 7

8 4. Eventuel køb af Skørping SFO J.nr.: Sagsnr: 07/462 Sagen afgøres i: Bygningen, der huser Skørping SFO, er leaset ved Nordania EjendomsLeasing. Ifølge leasingaftalen mellem den tidligere Skørping Kommune og Nordania EjendomsLeasing ligger der en uopsigelig aftale i 20 år til udløb 1. april I aftalen er det dog muligt ved udløbet af det 10. år (1. april 2008) og det 15. år (1.april 2013) af leasingperioden at købe ejendommen. Gøres købsretten gældende skal Rebild Kommune i et rekommanderet brev fremsendt til leasinggiver senest 12 måneder forud for den nævnte overtagelsesdag, dvs. inden den 1. april 2007 gives meddelelse herom. Den oprindelige værdi af det leasede var 4,6 mio.kr. Købesummen er kontraktligt fastsat til kr. pr 1. april Den årlige leasingudgift udgør kr. Såfremt købsoptionen ikke anvendes i 2008, vil bygningen kunne købes i 2013 for kr. Der er i investeringsoversigten afsat kr. til køb af bygningen i Sagen fremlægges for Økonomiudvalget for stillingstagen til, hvorvidt købsoptionen ønskes anvendt eller om leasingaftalen skal fortsætte i min. 5 år mere. Den overordnede økonomiske vurdering er, at en fortsættelse af leasingaftalen på langt sigt vil være en dyrere løsning end frikøb. Omvendt bør sagen vurderes i forhold til Rebild Kommunes øvrige umiddelbare investeringsplaner og hensynet til kommunens likviditet. - at sagen drøftes Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at Skørping SFO overtages pr. 01. april 2008 til den opgjorte overtagelsessum på kr. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 8

9 5. Rebild Kommunes ejerandel i FBS (Forening til Begrænsning af Skadesudgifter i kommuner og amter) J.nr.: Sagsnr: 07/396 Sagen afgøres i: FBS (Forening til Begrænsning af Skadesudgifter i kommuner og amter), der som koncern bla. ejer KommuneForsikring har i brev af 12. januar 2007 orienteret om, at der på FBS s generalforsamling den 13. april 2007 skal tages stilling til, hvorledes midlerne for salget af KommuneForsikring eventuelt kan anvendes. Der arbejdes med to løsninger: 1. FBS fortsætter som forening/fond og 2. Midlerne fordeles til medlemmerne. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de personer, der af KKR er udpeget til repræsentantskabet. Det må således forventes, at KKR vil drøfte en konkret stillingstagen til de to forslag. Bestyrelsen i FBS vil i den sammenhæng udarbejde et forslag. I forbindelse med forarbejdet hertil, er der udarbejdet en oversigt over ejerandelene i FBS s formue. Af denne oversigt fremgår det at Støvring Kommune havde en ejerandel på 0,3% og Skørping Kommune en ejerandel på 0,3%. Nørager Kommune havde ingen ejerandel, det man havde forsikret sig til anden side. Ud af den samlede formue på forventeligt 2 mia. kr. udgør Rebild Kommunes andel således 0,6% svarende til ca. 12 mio.kr. Såfremt der vælges en fortsættelse i forenings/fondsregi er det - i følge det oplyste tanken, at midlerne vil kunne anvendes til større projekter, vidensdeling, forsøgsordninger i kommunerne indenfor risikostyring og skadesforebyggelse. Der skal dog tages konkret stilling hertil på generalforsamlingen. Sagen fremlægges dels til orientering og dels til eventuel stillingstagen til, hvorvidt Rebild Kommune ønsker formuen udbetalt. Beslutningen skal i givet fald formidles via KKR. Det skal i den forbindelse nævnes, at der lovgivningsmæssigt ikke er taget stilling til, hvorvidt en udbetaling af formuen vil have konsekvenser for kommunen i form af modregning til staten eller lignende i tråd med reglerne ved salg af aktier i elselskaberne. FBS har rettet henvendelse til Finansministeriet for en snarlig afklaring. - at orienteringen tages til efterretning - at Rebild Kommunes stillingstagen i forhold til udbetaling af midlerne drøftes med henblik på formidling til og drøftelse i KKR. 9

10 Bilag: Breve fra FBS Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at konkret stillingtagen til udbetaling afventer en afklaring fra et evt. modregningskrav. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 10

11 6. Afstemningssteder i Rebild kommune J.nr.: Sagsnr: 07/98 Sagen afgøres i: Af Lov om valg til Folketinget 9, stk. 1 fremgår at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder. Med henblik på planlægning af et kommende valg i Rebild kommune, skal der tages stilling til antal af valgsteder samt udpeges valgstyrer/tilforordnede/suppleanter. I de 3 forhenværende kommuner har der hidtil været 22 afstemningssteder med et varieret antal vælger tilknyttet - se bilag. Da det ikke vurderes hensigtsmæssigt - både ud fra en økonomisk og en praktisk betragtning - at bevare 22 valgsteder, har administrationen udarbejdet et forslag til en hensigtsmæssig fordeling af afstemningsstederne i Rebild kommune. Med udgangspunkt i antallet af vælgere ved kommunalvalget 2005, er der lavet et oplæg til samling af valgsteder - se bilag. Fordelingen af valgsteder er foretaget ud fra en samlet vurdering af antallet af tilknyttede vælgere samt en hensigtsmæssig geografisk placering. Der vil med en reduktion af antallet af afstemningssteder, være en forventet besparelse på udgifter til forplejning, diæter, lokaleleje samt div. andre mindre omkostninger. Der vil ikke ske reduktion i omkostningerne til valgannoncer, valgbøger, stemmesedler samt EDBsystemer. Udpegning af valgstyrer/valgtilforordnede vil ske på senere møde. at der tages stilling til antallet af afstemningssteder i Rebild kommune Bilag: Oversigter over valgsteder samt tilknyttede vælgere samt forslag til nye Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles, at det af forvaltningen udarbejdede oplæg til fremtidige valgsteder godkendes med følgende justeringer. - at valgområde Kongens Tisted-Binderup fremtidig henføres til Durup der 11

12 fremadrettet ændres til Nørager. - at valgområde Blenstrup fastholdes hvortil St. Brøndum og Skibsted henføres. - at valgområde Veggerby fastholdes. (Afstemningen henlægges til forsamlingshuset). - at valgområde Aarestrup fremtidig henføres til Suldrup. - At valgsted Lyngby fremadrettet ændres til Terndrup. Der udsendes revideret bilag til s behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 12

13 7. Værgemål - delegation af kompetence J.nr.: Sagsnr: 07/280 Sagen afgøres i: Det følger af Værgemålslovens 13, at Statsforvaltningen (tidligere Statsamtet) og Retten kan træffe afgørelse om værgemål. Anmodninger om etablering af værgemål kan fremsendes af blandt andet Kommunalbestyrelsen. Kompetencen til at underskrive anmodninger om etablering af værgemål delegeres af Kommunalbestyrelsen til en ledende embedsmand. Statsforvaltningen Nordjylland har ved skrivelse dateret 24. januar 2007, anmodet Rebild kommune om oplysninger om delegation af kompetence til at fremsende anmodning om oprettelse, ændring eller ophævelse af værgemål på kommunalbestyrelsens vegne. - at kompetencen til at fremsende anmodning om oprettelse, ændring eller ophævelse af værgemål delegeres til Kommunaldirektøren. Bilag: Skrivelse vedr. anmodninger om værgemål m.v. dateret 24. januar 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. 13

14 8. Lån til betaling af ejendomsskatter J.nr.: Sagsnr: 07/417 Sagen afgøres i: Borgere i Rebild Kommune der opfylder visse betingelser, har mulighed for at søge om boligydelseslån eller lån til betaling af ejendomsskatter populært kaldet indefrysning af ejendomsskat, begge lånetyper sikres ved pant i den faste ejendom. Den væsentligste forskel på de to ordninger er, at mens lån til betaling af ejendomsskatter ydes indenfor ejendommens friværdi, er der intet loft på boligydelseslån. Der kan kun ydes én type lån. Boligydelseslån ydes efter reglerne i boligstøttelovgivningen. Lån til betaling af ejendomsskatter ydes efter reglerne i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Forvaltningen indstiller, at der - henset til kommunens sikkerhed for at få lånet tilbagebetalt ydes lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen skal i herudover træffe beslutning om, hvorvidt der udover lån til ejendomsskatter kan ydes lån til betaling af forbrugsafgifter (kloak, renovation m.v.) og lignende som påhviler ejendommen. Nørager og Støvring har hidtil haft praksis for, at yde lån til begge dele, Skørping Kommune har alene ydet lån til betaling af ejendomsskatter. Borgere der kan søge om lån skal opfylde visse betingelser: Ejeren eller dennes ægtefælle skal have fast bopæl i Danmark på det tidspunkt hvor ejendomsskatten forfalder til betaling. Ejeren eller dennes ægtefælle skal opfylde mindst én af nedenstående betingelser: Være fyldt 65 år Få udbetalt social pension Få udbetalt delpension Få udbetalt efterløn Ejendommen skal anvendes til beboelse eller fritidsbolig. Lånet forrentes med en årlig rente, der er halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Til sikkerhed for lånet tinglyses et skadesløsbrev eller ejerpantebrev med pant i 14

15 ejendommen. Skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets pålydende skal have panteret i den seneste ansatte ejendomsværdi. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte. - at Rebild Kommune yder lån til betaling af ejendomsskatter. - at det drøftes hvorvidt, der herudover skal ydes lån til betaling af forbrugsafgifter m.v. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning - at der ikke fremadrettet ydes lån til betaling af forbrugsafgifter. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 15

16 9. Forhøjelse af det tidligere givne tilsagn om kommunegaranti til 15 ustøttede andelsboliger på Ølandsparken i Øster Hornum, 9530 Støvring J.nr.:. Sagsnr: 07/410 Sagen afgøres i: Sammenlægningsudvalget for Rebild kommune har på sit møde den 23. november 2006 godkendt et tilsagn om kommunegaranti til 15 ustøttede andelsboliger, som Holmsø Huset A/S ønsker at opføre på Ølandsparken i Øster Hornum. Tilsagnet blev givet til 15 boliger af 95 m² til en budgetteret pris på kr Det blev samtidig godkendt følgende generelle betingelser for garanti til ustøttede andelsboliger: 1. Bygherren skal stille en garanti for evt. usolgte andele 2. Der skal stilles 3 o/oo af anskaffelsessummen til rådighed for andelsboligforeningen til teknisk/juridisk rådgivning. 3. Der ydes kun garanti til nybyggeri. 4. Projektet skal omfatte min.6 boliger. 5. Lånegarantier ydes på baggrund af konkret vurdering af projektet. Derudover skal projektet overholde gældende byggelov og gældende lokalplan. Nu søges om forhøjelse af den stillede garanti, idet bygefirmaet og ejendomsmægleren mener, at de lettere kan få solgt andelene, hvis husstørrelserne kan komme op på 110 m², hvilket vil medføre en forhøjelse af anskaffelsessummen op til kr., hvis alle 15 boliger blev på 110 m², hvilket næppe er sandsynligt. Det er belåningsintervallet mellem 65 og 80% af lånet som Kommunen stiller garanti for. Det betyder her en garanti på mellem og kr. - at der gives tilsagn om garanti for det udvidede projekt på det tidligere angivne vilkår Bilag: Kopi af ansøgning om udvidelse af garantien 16

17 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. 17

18 10. Takster på renovationsområdet J.nr.: Sagsnr: 07/257 Sagen afgøres i: På renovationsområdet er der konstateret et behov for fastsættelse af yderligere 2 takster. Det drejer sig om en takst for en sommerhustømning samt en takst for køb af en ekstra sæk. Sommerhustømningen foregår i perioden 1. april til 1. oktober med 14 dages-tømninger. Eftersom tømningen foregår i 6 af årets måneder vil taksten kunne svare til en halv takst for en containertømning på landet. Taksten for en ekstra sæk foreslås til kr. 30,- incl. moms. - at taksten for en sommerhustømning fastsættes til halv takst af en containertømning på landet - at taksten for køb af en ekstra sæk sættes til kr. 30,- Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Bertil Mortensen var fraværende. Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. 18

19 11. Bro eller tunnel til Støvring Ådale? J.nr.:. Sagsnr: 07/202 Sagen afgøres i: I forlængelse af planlægningen for Støvring Ådale skal der etableres en ny vej, som skal vejforsyne det nye byområde. Placeringen af den nye vej er i forbindelse med vedtagelsen af Dispositionsplanen for Støvring Ådale fastlagt til det ubebyggede område i den nordlige del af Støvring, i en korridor mellem det tidligere fjerkræslagteri og erhvervsområdet Mercurvej. For at afklare, hvorvidt der skal etableres en vejbro over jernbanen eller en vejtunnel under jernbanesporene har forvaltningen haft Ingeniørfirmaet COWI til at foretage en skitseprojektering for den nye vej. I skitseprojekteringen for bro/tunnel er længdeprofiler, trafiksikkerhed, tilgængelighed, støj, anlægsøkonomi, driftsøkonomi, anlægsperiode og visualiseringer vurderet og sammenfattet i et Fordele og ulempenotat (vedlagt). Den nye vej mod Støvring Ådale skal forbindes med den del af Mercurvej, som går forbi jernbanestationen. Der er foretaget vurderinger af 2 former for kryds; et T-kryds eller en rundkørsel (se plantegning 1 og 1a). I vurderingen af T-kryds eller rundkørsel skal der lægges vægt på: - at der er en del bustrafik mellem Hobrovej og jernbanestationen, - at såfremt der ønskes rundkørsler ved tilslutningen til Hobrovej og umiddelbart øst for jernbanen, da vil der blive 3 rundkørsler meget tæt på hinanden. - at der etableres en vejbro over jernbanen, - at detailprojekteringen igangsættes - at vejen fra Hobrovej mod Støvring Ådale forbindes med Mercurvej mod stationen via et T-kryds. Bilag: Plantegning 1 og 1a Anlægsoverslag Fordele Ulempe Notat 4 visualiseringer (Tidligere udsendt) 19

20 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. T-krydset ved Mercurvej udføres med højre- og venstresvingbaner. Det bearbejdes, om der skal bibeholdes en cykeladgang på eksisterende Mercurvej gennem brorampen. Rampens længde på østsiden bearbejdes, ligesom det vurderes om der skal etableres en rundkørsel på østsiden Henrik Christensen ønsker, at der etableres en rundkørsel ved Mercurvej. Bertil Mortensen deltog ikke i mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM med justering - at der ønskes etableret en 3 benet rundkørsel ved Mercurvej, og at denne etableres således at den evt. senere kan åbnes mod Mercurvej. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. 20

21 12. Endelig vedtagelse af tillæg nr.4 til Støvring Kommuneplan 2005 for område ved Rykkumvej, Sønderup. J.nr.: Sagsnr: 07/74 Sagen afgøres i: Midt i landsbyen Sønderup er der i dag en engrosvirksomhed, Sønderup Maskinhandel, som sælger og reparerer mindre havemaskiner til professionelt brug. Virksomheden er i vækst og der er derfor behov for yderligere halkapacitet samt udendørs udstillings-, demonstrations- og afprøvningsareal. Virksomheden vil derved komme udenfor landsbyafgrænsningen og derfor skal landsbyafgrænsningen udvides med et kommuneplantillæg - og byggeriet skal reguleres af en lokalplan. Støvring Kommune har fremlagt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Støvring Kommuneplan for et område ved Rykkumvej, Sønderup, og forslaget har været i offentlig høring fra 15. november 2006 til 10. januar Der i offentlighedsfasen modtaget en skrivelse fra Nordjyllands Amt, hvor Amtet skriver, at de ikke gør indsigelse efter Planloven og ikke har bemærkninger til planen. - at forslaget vedtages endeligt Bilag: Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for et område ved Rykkumvej, Sønderup (Tidligere udsendt) Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Bertil Mortensen deltog ikke i mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt endeligt. 21

22 13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 182 for et området ved Rykkumvej, Sønderup J.nr.: Sagsnr: 07/81 Sagen afgøres i: Midt i landsbyen Sønderup er der i dag en engrosvirksomhed, Sønderup Maskinhandel, som sælger og reparerer mindre havemaskiner til professionelt brug. Virksomheden er i vækst og der er derfor behov for yderligere halkapacitet samt udendørs udstillings-, demonstrations- og afprøvningsareal. Virksomheden vil derved komme udenfor landsbyafgrænsningen og derfor skal landsbyafgrænsningen udvides med et kommuneplantillæg - og byggeriet skal reguleres af en lokalplan. Støvring Kommune har fremlagt forslag til lokalplan nr. 182 for et område ved Rykkumvej, Sønderup, som har været i har været i offentlig høring fra den 15. november 2006 til 10. januar Der er i offentlighedsfasen modtaget en skrivelse fra Nordjyllands Amt, hvor Amtet skriver, at de ikke gør indsigelse efter planloven og ikke har bemærkninger til planen. - at forslaget vedtages endeligt Bilag: Forslag til lokalplan 182 for et område ved Rykkumvej, Sønderup (Tidligere udsendt) Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Bertil Mortensen deltog ikke i mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt endeligt. 22

23 14. Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 99 om detailhandel J.nr.: Sagsnr: 07/145 Sagen afgøres i: Et forslag til detailhandelsplan - kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 99 for Nørager kommune - har været offentlig fremlagt i 8 uger. Ved udløbet af offentlighedsfasen var der modtaget bemærkninger fra Nordjyllands amt. Baggrunden for tillægget er en ansøgning fra en købmand i Haverslev om at flytte butikken fra den nuværende placering ved kirken i Haverslev og bygge en ny og større dagligvarebutik med benzinsalg ved rundkørslen ind til Haverslev. Bemærkninger fra Nordjyllands amt: 1. Det skal fremgå af rammebestemmelserne for de kommende områder udlagt til detailhandel, hvad det maksimale tilladte bruttoetageareal til detailhandel inden for rammeområdet er. ad. 1. Vores rådgiver, Niras konsulenterne, vurderer i notatet at planlovens bestemmelser om detailhandel vil være opfyldt ved, at der i detailhandelsplanens afsnit om rammebestemmelser indsættes en tabel med en opgørelse over det maksimale bruttoetageareal til butiksformål fordelt på bysamfund og ikke på de enkelte rammeområder. Af tabellen i notatet ses det nuværende butiksareal i f.eks. Haverslev, samlet ramme for butiksareal og en ikke udnyttet ramme til fremtidige butikker. 2. Der gøres desuden opmærksom på, at omfartsvejen ved Haverslev har en byggelinie på 150 meter, som berører det udlagte rammeområde, samt at det ved udbygning i dette område skal sikres, at den visuelle påvirkning af motorvejen mindskes. Ad 2. Konsulenterne vurderer at såvel håndteringen af "byggelinien" (dette er Regionplanens bestemmelser om beskyttelseszoner langs overordnede veje) som en visualisering af påvirkning fra byggeri er forhold, som der skal arbejdes videre med i den efterfølgende lokalplanlægning. - at forslaget til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 99 (for den tidligere Nørager Kommune) vedtages endeligt med den ændring at afsnittet om den løbende rummelighed i rammebestemmelser 6.1 erstattes med den udarbejdede tabel med maksimal bruttoetageareal til butiksformål fordelt på bysamfund. Bilag: Brev af 7. december 2006 fra Nordjyllands amt Notat af 17. januar 2007fra 2007 fra Niras Konsulenterne. 23

24 Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 99 om detailhandel. (Tidligere udsendt) Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Bertil Mortensen deltog ikke i mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt endeligt. 24

25 udkast til lokalplan nr. 2 for Torvet i Støvring J.nr.: Sagsnr: 07/9 Sagen afgøres i: I fortsættelse af principdrøftelserne i Støvring kommunes TM og ØK i december 2006 er 1. udkast til lokalplan nr. 2 i Rebild Kommune for Torvet i Støvring udarbejdet på baggrund af et projekt for området fra arkitektfirmaet C.F. Møller. Lokalplanen udstikker klare retningslinier for bebyggelse, torv m.v. Der er lagt op til 2 nye bygninger i 3 etager med et byggeprofil på 11 x 11 m. Samtidig kan den 3. bygning ved torvet frit bevares som eksisterende eller ombygges/nybygges. Ligeledes udstikker lokalplanen retningslinier for torvets udformning i overensstemmelse med arkitektprojektet. I lokalplanudkastet er der lagt vægt på, at der bliver etableret butikker og/eller café/restaurant i stueetagen mod torvet for derved at sikre, at torvet bliver et levende mødested for Støvrings borgere og brugere. Det har været drøftet, om det skulle være muligt at etablere pengeinstitutter på Torvet. Dette er ikke medtaget i udkastet. Pengeinstitutter er ikke under detailhandelsbestemmelserne og skal derfor nævnes direkte, hvis de skal kunne etableres. Udvalget bedes tage stilling til, om et pengeinstitut vil være med til at gøre torvet til et levende mødested - også udenfor åbningstid - og dermed om pengeinstitutter må etableres på torvet. Samtidig ønskes de i lokalplanen angivne valg af materialer drøftet. Det kan oplyses, at såvel udformning som materialevalg er sket i overensstemmelse med arkitektprojektet. Med hensyn til adgang til butikkerne i bygning B1 fra torvet hhv Hobrovej er det af hensyn til aktiviteten og tilgængeligheden vurderet, at en adgang alene fra torvet vil være den bedste løsning. At der ikke åbnes mulighed for at etablere pengeinstitutter på torvet. At de beskrevne materialer m.v. fastholdes i overensstemmelse med arkitektprojektet. At lokalplanudkastet drøftes principielt med henblik på videre bearbejdning og endelig vedtagelse i februar. Teknik og miljøudvalget, den , pkt. 3: Der laves en del redaktionelle og juridiske tilretninger og præciseringer. I 3.4. ændres størrelsen fra 200 til 300 kvm. I 5.7. lempes på kravet om samme ejer i forbindelse med parkering og afløses af en tinglysning. I 8.1 beskrives at bygningerne skal være i harmoni med hinanden og i ensartede i 25

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Torsdag den 01-02-2007. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Torsdag den 01-02-2007. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:30. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16:00 Fraværende: Bertil Mortensen - afbud Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af punkt 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset, KIG IND, Nørager. Møde slut: 18:50 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden. 2 2. Kulturudviklingsplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Torsdag den 12-04-2007. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Torsdag den 12-04-2007. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 20:40 Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 29 2. Dialog med Ungdomsskolen 30 3. Principper

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:30 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 20 til pkt. 29. Ole Frederiksen deltog

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 24 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. februar 2015 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen Lars Hørsman

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere