K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986."

Transkript

1 Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3, jf. stk. 5, jf. nugældende revisorlovs 43, stk. 3, jf. stk. 6, klaget over statsautoriseret revisor A. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med erklæringsafgivelse den 13. oktober 2005 på en klients formueopgørelse, der blev fremsendt til Skat i forbindelse med forhandling om en skatterestance. Sagsfremstilling: Indklagede havde i flere år forud for afgivelsen af den erklæring, som denne sag vedrører, været revisor for flere selskaber, herunder B ApS, C A/S, D ApS og E ApS, med relation til klienten, F, og havde endvidere ydet bistand vedrørende klientens personlige indkomst- og formueforhold samt vedrørende indkomst og formueforhold for klientens investeringsselskab. Af en opgørelse af værdipapirbeholdningen pr. 31. december 2000 vedrørende B ApS fremgår, at der er værdipapirer til en værdi ultimo på kr., at der er solgt værdipapirer for i alt kr., og at avancen er opgjort til kr. I forbindelse med en straffesag mod indklagedes klient, F, har politiet blandt andet den 31. maj 2006 foretaget ransagning i det revisionsfirma, G I/S, som indklagede er tilknyttet. 1

2 Ved ransagningen fandtes blandt andet kontokort fra revisionsfirmaets time-sagssystem vedrørende B ApS og E ApS omfattende bevægelser i årene fra og med 2000 til og med Det fremgår blandt andet, at der er udført rådgivning og foretaget revision. Ved ransagningen forefandtes endvidere en fax af 5. november 2003 fra indklagedes klient til indklagede, hvoraf fremgår følgende: Hej A Vedlagt Depotoversigt pr. 31. december 2002 Depotmeddelelse pr. 24. april 2003 Salg af aktier Dokumentation for depotgebyrer og lukning af depoter. Det er hvad der findes af noterede værdipapirer. Derudover har jeg haft mine aktier i Hs aktiviteter, såsom E ApS, C A/S, D ApS og J A/S liggende i B ApS. Endelig ejer jeg 12,5 % af M A/S gennem B ApS. Disse samt ovenstående (selv om deres værdi formentlig er begrænset) skal overføres til mig privat. Ring hvis spørgsmål. Af de fundne dokumenter fremgår, at B ApS ved tegningsaftaler af 12. december 2000 og 26. februar 2001 har tegnet for i alt 2 mio. danske kroner aktier i selskabet K Inc., der har hjemsted i staten [delstat] [land]. Det fremgår i den forbindelse, at indklagedes klient ved fax af 12. december 2000 har anmodet sin bank om at overføre 1 mio. danske kr. til aktietegning fra sin egen private konto. Af denne fax fremgår endvidere følgende: I aktieaftalen er det mit firma, B ApS, som står for investeringen. Det er derfor også dette firma som skal stå som afsender. Endvidere har indklagedes klient ved fax af 22. marts 2001 anmodet sin bank om at overføre 1 mio. danske kroner fra B ApS s konto til aktietegningen. Der forefandtes endvidere en ikke underskrevet aktietegningsaftale af 29. juni 2001 mellem B ApS og J A/S samt en fax af 1. marts 2001 fra indklagedes klient til dennes bank vedrørende overførsel af kr. fra B ApSs konto til tegning af stk. aktier i D ApS. I forbindelse med ransagningen blev tillige fundet et udateret og ikke underskrevet håndskrevet notat med overskriften F. Af notatet fremgår følgende, idet det er angivet med??hvor håndskriften ikke har kunnet tydes: F Ca mill?? til ca. 1/3 1/1?? 2

3 ?? 39 mill aktiv jan % i obligationer 22 mill -> 10 mill til skattevæsenet 40 % i aktier/andet L 4???mill?? [land] 2,4 Lån hustru 7,0 Pension 2,0 Autocamp 1,0 M A/S 25 % 23 mill?? 10 mill??? 13 restgæld Ved ransagningen blev yderligere fundet en skrivelse af 10. maj 2005 fra indklagede klients advokat sendt pr. mail til indklagede og dennes klient. Af skrivelsen fremgår følgende: F - økonomi med videre. Tak for mødet på mit kontor den 27. forrige måned, i hvilket tillige deltog min medarbejder, advokat... Under mødet drøftede vi Fs økonomiske stilling og muligheden for at opnå en afklaring med skattevæsnet. Jeg har noteret, at forholdet er det, at F i I A/S havde væsentlige aktieoptioner med videre til en meget betydelig værdi, som imidlertid blev udhulet af dramatiske kursfald i en aftalt lock up-periode. Jeg har noteret, at skattegælden nu andrager cirka kr. 15 mio. (efter en a conto betaling på kr. 10 mio.) og at der kun er relativ beskedne aktier set i forhold hertil, nemlig: Bankindestående [land] kr Udlån til ægtefælle formentlig omkring kr. 7 mio., men alene friværdi for (anslået) kr Pensionsopsparing, kr. 2 mio. før skat, værdi efter skat kr Autocamper, anskaffelsespris cirka kr. 1 mio., realisationsværdi (anslået) kr Aktier i M A/S (25 % aktiepost), værdi p.t. næppe stor kr.? Aktier i alt p.t. kr

4 Jeg har noteret, at F forventer, at M A/S udvikler sig positivt, og kan have en betydelig værdi, som vil gøre det muligt at betale skattegælden. Det er imidlertid vigtigt, at skattevæsnet ikke på nuværende tidspunkt foretager udlæg, da dette kan give sanktioner i henhold til aktionæroverenskomsten, som jeg i øvrigt venligst skal anmode om at modtage kopi af. Jeg har noteret, at F bor i [land], men for relativ nyligt er blevet dansk gift, og at ægtefællen har en gård i [landsdel] (som er væsentlig opbygget, jf. ovennævnte omkring lån). F ønsker at flytte tilbage til Danmark inden for nogle få år. Efter en drøftelse var der enighed om, at gennemgangen ikke giver mulighed for, at der kan søges skattevæsenet om en akkord, idet der i givet fald skulle forelægges skattevæsenet de oplysninger, som er relevante for en bedømmelse. Der var enighed om, at jeg kan tage kontakt til skattevæsnet, og mod en a conto betaling af en delvis sikkerhedsstillelse anmode om en henstandsløsning. Jeg vedhæfter - udkast til brev til [kommune], til hvilket jeg gerne hører bemærkninger. Jeg er opmærksom på, at vi under mødet drøftede betaling af kr. 4 mio. med kr. 2 mio. og kr. 2 mio. om et år. Jeg har forsøgt at forbedre situationen ved at opnå yderligere et års henstand mod betaling af yderligere kr. 2 mio., men resultatet må afhænge af mødet med [kommune]. Jeg har noteret, at jeg ikke er bemyndiget til at give skattevæsnet oplysninger omkring Fs økonomiske forhold i øvrigt, men at jeg søger at afholde et møde, hvor jeg fremlægger ovennævnte skrivelse (jeg skønner, at det er bedst ikke at fremsende den på forhånd). Ovenstående er dikteret i umiddelbar forlængelse af vort møde, og jeg har beklageligvis ikke kunne træffe jer pr. telefon, og jeg beklager således forsinkelsen. Politiet har i forbindelse med efterforskningen mod indklagedes klient foretaget telefonaflytninger i perioden 5. september 20. oktober Af et skriftligt referat af en aflyttet telefonsamtale den 7. september 2005 kl mellem indklagede og indklagedes klient F fremgår følgende: A: Jo, det har jeg. Nu skal du se, der var lige en ting jeg lige skal spørge dig om fordi i den oversigt du har her 4

5 F: Ja? A: Altså i princippet skal jeg jo have gennemgået den og alt det der, det gider vi ikke, men der står M A/S på og den fjerner jeg af oversigten.. F: Ja A: N ApS? Hvad er det for noget? F: N ApS, det er sådan et [branche] firma som jeg er gået ind i her i foråret A: Okay F: sammen med O. Jeg har skudt kr. ind i det. A: Flot, men den står der fordi så har vi et selskab og hvis der er nogen aktier, så kan man sige at det var det selskab, så det passer skide. godt... F: Okay A: at der ligger et selskab, hvis der er nogen der har den opfattelse at der skulle være et selskab... F: Ja A: så står man ikke og skal forklare hvorfor bliver det ikke til noget? F: Nej. Altså jeg har15 % af det der N ApS der. A: Ja, ja, det står der også og det er egentlig også helt fint. Det står inde i oversigten og du nævnte også på et tidspunkt noget med en autocamper og nogle andre forskellige ting?? F: Ja det har jeg også den har jeg solgt, he he Ej, jeg har ikke solgt den endnu, men jeg er ved at sælge den.. men den.. Altså det korte og det lange er at jo at det de har fået.. A: Det jeg spørger nu.. nu spørger jeg mere fuldstændigt. Det du skriver her, de forskellige papirer på 1,6 mio., kontanter på kr F: Ja.. A:.. og så har vi lagt det op nede i oversigten nedenunder og der har vi lagt det op med pensionerne.. F: Ja.. A:.. men det var mere du ved.. Nu spørger jeg lidt 5

6 F: Ja okay, nej men.. Du ved jo at det som jeg sagde og skrev i starten, det er det som gælder. Vi har jo den der autocamper der.. A: Ja.. F:.. og vi har også de der lån, som P har taget hos mig, men dem vil jeg gerne holde udenfor. A: Dem holder vi ude af det, det er jeres forhold og det er interparte mellem jer som ægtefæller og der skal vi til at grave langt tilbage og den slags ting og det virker lidt åndssvagt at sige at nu skylder min kone mig nogle penge. F: Ja lige præcis. Og den der autocamper har de ikke chance for at finde for den er indregistreret i [land], den er på [nationalitet] plader, købt i [land] og der er ingen der aner at jeg ejer den og i øvrigt er den ved at blive solgt. A: Okay. Jamen jeg spørger bare fordi jeg F: Jamen det er også.. Jeg synes også at det Jeg vil gerne have at vi har helt klare linier, så man ved hvordan det ser ud i virkeligheden og hvad vi skriver ik? A: Ja F: Og det synes jeg er helt fint. Det som der er blevet givet udtryk overfor skattevæsenet, det er at jeg havde 2 mio. og ikke væsentligt mere og det er det som Q har skrevet flere gange ik? A: Ja netop.. F: Og der synes jeg jo at der kunne man så godt sige at de 2 mio. de kommer altså frem ved at tage nettoværdien af den der pension og de der aktier plus det jeg har betalt. A: Så.. okay F: Så det har jeg skrevet ik? A: Ja F: Fordi ellers så er det jo mere end 2 mio., så er det jo 3 mio. ik? A: Den skal jeg lige have igen? F: Altså det vi har sagt hidtil det er at, og det som Q har skrevet, det er at de aktiver jeg havde kunne gøres op til ca. 2 mio. Det er det som stod i korrespondancen til skattevæsen ik? A: Ja.. 6

7 F: Og aktiver, altså min pensionsopsparing er jo også et aktiv, ik? Nettoværdien af min pensionsopsparing er jo et aktiv. A: Det er rigtigt ja.. F: Og derfor synes jeg godt at man kunne have den strategi der sagde, jamen af de 2 mio. der kommer de altså fra nettoværdien af aktier.. A: Nej de kommer den vej fra og dernæst kan man sige at der er sammenhæng i tallene alligevel F: Nu kommer R, A.. A: Okay. Ved du hvad F, helt enig. Jeg skulle bare lige høre dig de der ting fordi, du ved, jeg skriver under som om vi har gennemgået tingene.. F: Jamen det er jeg godt klar over.. A:.. og selvfølgelig fået oplysningerne fra dig, men i øvrigt gennemgået alt hvad der er og det behøver jeg ikke at gøre, men derfor ville jeg lige høre din F: Jamen det er klart, du skal jo vide hvad det er du skriver under på og jeg synes bare at strategien skulle være den, hvis vi overhovedet kan komme igennem med det, at man siger at de er de 2 mio. som de har hørt om ik og de kommer altså som nettoværdien af de A: Ja.. F:.. fordi så kan man samtidig Lad os nu sige at de kommer frem og siger, jamen de vil ikke acceptere det der med at vi sælger det der selskab og så videre og så videre, så kan man sige at så det jeg har i realiteten, det er kun de der aktier fra den der pensionsopsparing, for den kan de ikke røre A: Nej, men når jeg taler selskab her, så taler jeg N ApS selskabet.. F: Okay. Men de ved jo godt at.. Okay, men det er så det du mener vi skal hæve? At det har en værdi på 15 mio. inden for 2 år? A: N ApS? F: Ja.. A: Jamen det synes jeg. Hvis de spørger senere, jamen der har været noget med værdier, så siger jeg det er det her selskab vi har talt om F: Ja okay.. 7

8 A: Altså lige nu oplyser vi bare klinisk. Jeg giver det ikke anden kommentar end at sige at her er der N ApS, nominel kapital, så meget og ejendel 15 %... F: Ja.. A: Og det er det. Derfor kan du sige, hvis de nogensinde spørger, så sige jamen vi hørte noget med at selskab og den slags ting.. Jamen det står i oversigten F: Ja og så har vi så flyttet det ind i det der [land] eller hvad? A: Så flytter vi Danmark ind i [land] selskabet. F: Ligeså snart jeg har navnet på det så kunne jeg gøre det. A: Ja.. F: Men du kan godt sende de der oversigter til Q? A: Ja, det kan jeg sagtens fordi det vi så har det er vi har så en overdragelse af M A/S aktierne til det her [land].. eller det bliver så et [forkortelse] selskab af en art.. F: Hvad betyder det? A: [territorium].. F: Ja okay... A: Du må tage ud og kigge på det en dag.. F: Ja ja det må jeg gøre A: Så... Det er normal praksis at gøre det sådan og der er nogenlunde retningslinier inde for det her banan republikagtige noget ik? F: Ja okay, godt nok. Men kan vi så ikke... Det er fordi ham Q begynder at blive lidt utålmodig kan jeg fornemme på ham. Han synes vi skal se at svare dem ik? A: Ja... F: Så hvis du sender et eller andet så han kan begynde at formulere brevet og så har vi et udkast og så kan vi lige gå det igennem og så sku vi gerne se om vi ikke kunne få det af sted fredag ik? A: Ja.. så det gør vi. F: Det er godt A A: Vi ses, hej 8

9 F: Hej.. Af et skriftligt referat af en aflyttet telefonsamtale den 11. oktober 2005 kl mellem indklagede (A), indklagedes klient, F, (F) og klientens advokat (Q) fremgår følgende: Q: okay. Det er jo en meget grundig formueopgørelse. Der står blandt andet alle pensionsordningerne og så videre F: ja nu har jeg jo godt nok ikke fået det du har sendt til - hvad hedder det Q, A, jeg går ud fra det er det samme som jeg sendte til dig A: øh ja, altså det svarer til det du sendte til mig, og i det Q har fået der står den lille - den lille aktiepost i, det er den vi talte om, den skulle være med - øh F: N ApS 15% - er det den du mener A: hvad siger du F: er det den der N ApS, 15% A: ja lige præcist. Og det jeg drøftede fordi, kan jeg sige til Q, det var at F nævnte og så sagde jeg skulle den ikke også have været af sted, og det sagde jeg syntes jeg er ufornuftigt fordi selv om der måske er en opside på den, så kan den så kan det være usikkert, men hvis der skulle have været drøftet noget med nogle anparter på et andet tidspunkt så er der anparter med Q: Det kan man jo selvfølgelig sige. Men det kan man jo heller ikke holde hemmeligt at der er hvis der er sket en overførsel. Altså overførslen nu kan jeg ikke huske hvad det er til for en kurs, men altså man er jo nødt til at fortælle om at den overførsel der har fundet sted F: hvad siger du Q: man er jo nødt til - altså vi - har jo ikke snyde nogen så derfor er man er jo nødt til til at sige at det er aktieposten - er tilhører nu det Panamaselskab - men... A: det syntes jeg vil være F helt suveræne beslutning Q: jo jo - men - men lad os lige sige som udgangspunkt, så så må man hvis man skal have en ordning med med - og man fortier et eller andet så kan ordningen jo tilsidesættes A: ja. ja det er jo klart. Jeg, syntes de ting - Altså i en eller anden udstrækning kan vi - kan vi komme med vores opfattelse - altså i bund og grund er det i sidste ende F der vurderer 9

10 Q: jo jo - jo jo - det er jo klart men jo også grænser for hvad vi hver især kan eller vi vil være med til ikke så A:.det er korrekt Q: lad os lige tage det bagefter fordi det det. Men spørgsmålet er det hvad vi hvad vi skal gøre her fra fordi er der nogen tegn i sol og måne på en exit fra det selskab F: ikke altså der er ikke nogen tegn i sol og måne på en exit inden for et til halvandet år, det er der ikke Q: okay. Så der er ikke noget af det her der gøres i penge. Der er jo egentlig en helt del aktier kan man sige 1,6 mio. F: Ja., ja - og så er der altså plus dem jeg har indbetalt ikke Q: ja - det er klart F: altså - hvad hedder det - men der - det hvis vi nu prøver at skal gribe fast i det som er blevet meddelt dem - både i skrift og tale - der den opfattelse de har, det er at jeg har totale hvad skal man sige ak hvad skal man sige jeg har aktiver som kunne opgøres i totalt netto 2 mio. kr. ca. plus minus Q: ja F: det er det der blevet sagt til dem ikke - og min holdning ville jo være at den at det er vel det som, - som vi lige som på en eller anden måde går videre med og i de 2 mio. kr. kan vi så diskutere om nettoværdien af min pension skal være med eller ej. Hvis man nu hvor meget - hvad skal man sige - hvad hedder det meget efter det - det talte ord, så kan man sige altså jeg har en 1,9 mio. kr. på min pension. Hvis jeg skulle hæve den pension så kunne jeg få 40 % af det, det er ca. det er små kr. Q: men den er kreditorbeskyttet F: hvad siger du Q: pensionen er pre af kreditorbeskyttet F: ja præcist men som god vilje. Hvis man nu sagde - hvis man nu sagde - at det jeg vil frem er jeg vil vise min gode vilje ved at sige at ved i virkeligheden ikke at vise alle de her aktier her men således at summen af de 456 jeg har indbetalt plus nettoværdien af min pension som jeg så vil være villig til at opgive for at få en afslutning på det her, plus resten lige omkring 2 mio., så har vi holdt os inden for så har vi holdt os det der er blevet meddelt dem Q: eh - det skal jeg lige forstå - det du siger det er at du vil betale dem 1-1, 6 mio. på aktier og obligationer 10

11 F: nej det jeg siger det er at - at vi har tidligere sagt at jeg - at min formue kan opgøres til 2 mio.kr. ca. - plus et eller andet uklart omkring noget aktier i et selskab ikke Q: ja F: det jeg så siger er at hvis nu at at vi sagde at de to mio. kr. der det holder vi fast i i den fremstilling vi kommer med over for kommunen, og vi stiller det op på den måde at de 2 mio. de fremkommer som summen af de som jeg har indbetalt plus nettoværdien af min pension som jeg så er villig til at hæve selvom den er kreditorbeskyttet plus hvad der måtte være.. op på 2 mio. så skylder jeg resten af aktierne ikke Q: jo men altså nu har de jo bedt om en formueopgørelse som vi har lovet at lave F: ja Q: det vil sige vi kan jo ikke lave en formueopgørelse - som ikke nævner dine aktier og obligationer F: nej men det kunne jo - det behøver jo ikke at nævne dem alle sammen. Altså altså vi fremme ved - altså det korte af det lange er at det er jo alligevel ikke - de har jo alligevel ikke en chance på jorden for at finde ud af at jeg har de der aktier der vel A: det du siger F det er, jeg overlader alle mine aktiver - dem - putter du selvfølgelig ind i det, og så siger du så ophæver du pensionsordninger ved siden af - så jo i øvrigt som ellers ville være kreditorbeskyttet, dem siger du dem vil jeg også godt ophæve, så blanker du fuldstændig af F: og det - og det det jeg siger det er at hvorfor skulle jeg gøre det hvis det ikke er nødvendigt, vi er fremme i - vi er fremme i at - altså vi er fremme i jo at - at vi vil gerne være så ærlige som mulige, men vil jo ikke være dum. Og de har ikke de har ikke - de har ingen anelse om at jeg har de aktier der. De aktier de ligger i et depot i [land]. De kan ikke vide at jeg har dem. Og derfor - og det jeg bare vil sige det er at hvis vi - hvis vi skal være tro mod hvad vi har sagt til dem tidligere så har vi sagt tidligere at jeg har hvad der svarer til 2 mio. kr. plus minus. Og det vil sige at hvis vi laver en opgørelse nu som viser nogen af de her aktier her, plus det jeg sagde før, og det giver omkring 2 mio., kr. så holder vi i hvert fald - hvad hedder det - så holder det vand med hvad der er blevet sagt tidligere. Så tager jeg den chance at - at de siger at det tror vi ikke på, vi tror at du har mere, men de har ikke en chance på jorden for at finde det Q: ja men det er jo direkte strafbart F: ja men det er jo også strafbart - at hvad hedder det - i princippet kan du sige vi har flyttet - jeg har flyttet det der selskab over i et - i et hvad hedder det et Panamaselskab for i princippet og gøre det svært tilgængeligt - det er vel også på et eller andet omfang også strafbart 11

12 Q: nej det er ikke så galt. Det er for at gøre det svært tilgængeligt. Men du har jo ikke unddraget det, de kan jo bare foretage udlæg i holding-selskabet. Vi har bare gjort det mere besværligt F: jo men det korte og det lange er at - at - at i og med det er blevet flyttet over i det Panamaselskab - så vil de ikke - altså altså de vil få meget meget svært ved for det første vil de ikke nogen sinde - de vil få meget svært ved overhovedet at kunne komme efter det ikke Q: Jo jo - det det - vi har gjort det svært for dem - fordi vi - vi har sagt at det var nødvendigt - men ikke for for at at fjerne nogle ting fra fra din formue, så i princippet kan de godt gå løs på det alligevel. Men men altså vi har gjort det sværere, det var det der var meningen så det - det vil jeg sgu gerne stå ved. Men at begynde og lave en formueopgørelse hvor man fjerner aktiver fra og får den revisorpåtegnet det er jo fanme - det er jo langt ud over - ud over hvad man kan. Efter efter min bedste opfattelse. Det man kunne gøre det var man kunne sige at pensionerne - dem behøver man ikke medtage for de er kreditorbeskyttede F: ja Q: det det kunne jeg være med til for - fordi det vil - altså det er en... for aktiver som kan gøres til genstand for udlæg F: ja Q: og sådan en kunne man jo sagtens lave F: ja - men altså A: jeg kan - jeg kan sagtens lette pensionerne af dig fordi det er korrekt, det har ikke noget med formuen at gøre. Det der - det der egentlig er min tanke, det er at hvis jeg var skattevæsen, så ville jeg - jeg vil gerne, altså jeg vil ikke nøjes med og have det der er i formueopgørelsen for at give en skattekompetence ja men så vil vi have det, det er det vi kan gå efter alligevel ved at erklære konkurs. Skal vi lave en løsning så skal der noget mere til - eh - og derfor skal man sige hvad skal der mere til, og derfor kan man sige hvad skal der mere til af en eller anden art ud over den almindelige formue som kan røres på kort eller på længere sigt. Og derfor skal der - der skal et eller andet i medgift med. Og enten skal man så sige, nå så sætter man sine pensioner ind i det eller også skal du sige så skal der komme et beløb udefra hvis det her det kan medvirke til en løsning en gang for alle. Altså skattevæsnet skal jo ikke - de vil jo ikke sige - vi kan jo ikke lave en løsning som er lige så god som den vi under alle omstændigheder kan opnå - eh - så må vi sige så må vi hellere vente, det kunne være du en dag kom til penge og så ville vi gå efter dig på det tidspunkt F: det var præcis også det vi oprindeligt bad om Q: ja - det var det vi oprindeligt bad om. Jeg syntes det ville være langt sjovere at få det forhandlet væk. 12

13 F: helt enig. Det er jeg helt enig i A: det er derfor man skal sige her er formueopgørelsen - vi kan også fjerne - altså vi kan også sige pensionerne skal være der, det er et spørgsmål om at sige, hvorfor skulle du sætte dem i spil, fordi - eh - de er jo alligevel kreditorbeskyttede, derfor skal man sige F: ja ja - det var mere for lige som for at vise at nu vil man altså - nu vil man virkelig vise biddet for at komme ud af det ikke Q: så vil jeg næsten foreslå at du så bliver et selskab bilag F: hvad siger du Q: så vil jeg foreslå at du bliver et selskab bilag - altså sådan at man siger her er formueopgørelsen, og den viser hvad den nu engang gør med de tal der står her, plus at vi har - eh - så et bilag ved siden af noget som som ikke er med til formueopgørelsen fordi det ikke er - er er kan gøres til rådighed for kreditorerne A: ja Q: og så sige at dem sætter vi sgu i spil alligevel hvis vi kan få en løsning her og nu A: hvad giver - hvad giver mest Q - altså det det jo nogen gange lidt tosset og ophæve en pensionsordning i utide fordi den straffes så hårdt - hvad giver mest goodwill, og komme med et beløb der svarer til pensionens størrelse som 3. mands penge eller og sætte pensionerne i spil F: det kan de vel ikke - den mulighed har vi vel alligevel ikke Q: jo - jo det skal være være værdien af - af - nettoværdien af pensionerne. Og så skal man så lægge det i det at vi har efter ophævet pensionerne. Det er jo så ligegyldigt, det er bare tallet de skal have. Men må stadig huske på dem der skal sidde og - og tage stilling til det her, de har ikke en pensionsopsparing på noget der ligner de her beløb, så de vil blive helt syge ved tanken om at se 2 mio. kr. og derfor vil jeg sige vi lader os antyde at vi vil hæve dem, men men ikke gør det F: ja A: okay men det kan så være - men det lige som man siger der er værdien af det, men det jeg tænker på det er - hvad skal der til, der skal jo et eller andet til i krigsomkostning, som skal lægges for at sige at ja men nu - nu finder vi en lø... vi kan vælge den ene løsning, det den hårde vej og så sige så må vil gå konkursvejen, det vil vi ligge og slås i i tid og evighed, alternativet det er at sige nu laver vi en - en egentlig akkord hvad skal der til oveni den rørlige formue - eh ved ved siden af. Af pensionerne ved ved man siger - ja men jeg blotter mig fuldstændig ved at sige nu ophæver jeg også enhver form for pensionsordning og så skyder alt ind uanset om det måtte være kreditorbeskyttet. Er det nok eller skal der mere til. 13

14 Q: altså - det jo svært at spå om men - men jeg vil sige at det er i hvert fald et tilbud som det er svært ikke at tage seriøst. Eh - F: vi talte om på et tidspunkt vi skulle ramme noget der hed - altså - altså hvis man skulle komme med noget som de syntes var seriøst så skulle man ramme noget med at de fik op mod 5 mio. totalt ikke Q: jo F: det talte vi om på vores sidste møde Q: ja, det kommer jo også lidt an på, nu har de jo også bedt om budget F: hvad siger du Q: nu har de også bedt om budget - altså de vil vide hvad lever du af nu - eh F: vi lever jo - ja ja - men vi lever jo af min kones virksomhed Q: ja F: ikke - og hun tjente sidste år 2 mio. og i år formentlig lidt mere Q: fy for fanden. Eh - men det vil sige du lever i virkeligheden af af understøttelse fra din F: Jeg lever simpelthen på nas hos min kone Q: ja simpelthen ikke A: ja eller oven i købet sådan at du du kan sige at du kan komme - du kan komme til Danmark en gang i mellem men - og reelt bor du i [land] ikke F: Jo A: det er også det der egentlig spiller - ja men hun - hun financierer det ikke F: Ja Q: det du gør i [land] det er at du prøver og få gang i nogle - i nogle projekter, men det går ikke, det det går ikke så godt, så der er ikke nogen indtægter i det F: ingen indtægter - der er ingen indtægter overhovedet jo - altså det det er forventet efterbevillinger og opside ikke Q: ja F: og det er for begge de der selskaber der 14

15 Q: ja A: hvad med bestyrelsesposter F, har du - er der nogen F: jeg har i dag - i dag har jeg en bestyrelsespost tilbage som giver mig penge - og det er i S, der var om året Q: det må ind i budgettet F: hvad siger du Q: det må ind i budgettet - og i det der budget A: det jeg tænker på, har du - hvad har du siddet i bestyrelser tidligere F: der sad jeg i T T også, der gav jeg også , der gik jeg ud i her fra 1. august A: ja altså i forbindelse - det jeg egentlig ville prøve at tegne et billede af her, nu ved jeg ikke om Q er enig, det var ja men så har du siddet i Ts bestyrelser, så har du siddet i Ss bestyrelser og måske andre men nu er den solgt og så er der kun en bestyrelsespost tilbage F: jeg sad - ja - jeg sad i hvad hedder det - jeg sidder jo i fem bestyrelser, men det er kun de to jeg får penge for Q: Okay. Men det vil sige det er en total social deroute, hvor du må opgive at tage - og blive til noget i [land], og tage hjem og komme ind under din kones vinger efter at hun nu har forsørget dig igennem en periode F: ja A: jeg skal jeg skal lige have en kleenex F: (griner højlydt) Q: men det er vel i virkeligheden det som det eneste som der så er tilbage efter det her, det er et tilgodehavende, det er en aktiepost i Holding eller hvad faen, den er vi nødt til på en eller anden måde og og holde os til, men der kommer en historie frem som som er eh som er rigtig. Den A: Q du du kan ikke med rimelighed begynde at forklare om Panamaregnskaber er i sådan en sammenhæng her Q: eh - næ - det kan jeg måske ikke og det er selvfølgelig et øjebliksbillede det her A: du er nødt til at forholde dig - du er nødt til at forholde dig i bevist uvidenhed 15

16 Q: nå næ - det er så men ikke fordi jeg ikke vil stå ved det her, jeg har jo tavshedspligt så men, det kan godt være A: så behøver vi ikke at bekymre vores samvittighed om det hvis vi ikke - hvis vi er helt.. F: Ja men det er det der er spørgsmålet hvis vi skal lave en ordning, det du sagde sidste gang Q det var at - at deres alternativer hvis vi erklærer mig konkurs ikke og vi opgiver de aktier jeg har ja men så kan de få dem Q: Ja F: det som de skal se - det som - og så skal de have sådan en ide om - ja men okay og det er så i princippet det, det vi skal gøre det er vi skal sige at hvis det er sådan at vi kan lave en ordning så de kan få noget mere, men så er det til endelig afgørelse så sagde du sidste gang at det vi skal sikre os det er at de ikke sidder og hvad hedder det - og får dårlige nerver og vi ikke kan sove om natten fordi hvad nu hvis der er et af de selskaber som kommer ud med mange penge efter at vi har lavet den her deal Q: lige præcist, det var derfor jeg var i gang med den sociale deroute fordi det eneste der så er tilbage efter den sociale deroute, det er anparter i - N ApS - en værdi af kr. F: Ja A: ja ja Q: Og hvad sker der i det selskab. F: plus - plus faktisk - Jeg har også givet dem et aktionærlån. Det har jeg faktisk ikke skrevet her men jeg har givet dem et aktionærlån på 100 og - således at summen af de der andelskapital og - det lån det giver ca , så jeg har givet dem et lån på eller sådan noget Q: nå dem skal vi have med. A: dem skal vi have med Q: Men det vil så sige det selskab skal det så sælges til en af medaktionærerne eller eller skal det - skal det beholdes nu og lægges ind i regnskabet, det selskab det viser at ikke er noget særligt værd F: N ApS Q: Ja F: altså altså N ApS er et selskab som er dannet i år ikke - det er intet værd de første to tre år - intet 16

17 Q: det - fint ja. Men det ville være - men vi skal have en eller anden lille historie om det så så at man ikke pludselig får det indtryk at det er noget som - som pludselig kan komme ud med en masse penge F: Ja A: det kan jo ikke - det syntes jeg vi skal - skal vi ikke lade dem stå, og så tage tilgodehavendet med. Og hvis det så viser sig at være noget, så sige ja men altså, skal det fuldbyrdes så må vi sige så må vi sælge det - eh - nogen - eh - eller også så sige så må det gå kødets gang - eh - i i, ja men altså sige nå men skal det gøres op i penge og det er et krav for lige som ikke og og have nogen escapemuligheder, ja men så du sige så må det sælges til de øvrige aktionærer, og det må så dokumenteres at det bliver - at det er sket. F: ja det bliver så til pari.. jo A: har vi så ikke - har vi så ikke lige som sagt ja men så okay så kører vi omkring aktierne, og så gør vi det - så gør vi det fuldstændigt Q: jo altså det eneste er, at - eh - om hvis det er en aktiepost der holdes uden for det her så ud over det er strafbart så betyder det også at kunden? kan falde væk og det andet hvis man pludselig kommer ud med med en ny skybe eller sådan et eller andet, at at man så pludselig står der og blafrer med et eller andet, så så det er vigtigt at den post er definitivt væk fra fra formueopgørelsen - også reelt A: ja Q: og det så må man sgu få en opside eller en eller anden ordning. Men altså det var - det kan jo ske A: ja Q: nu nu tænker jeg også på to forhold - for det første at det skal være rigtigt fordi ellers er det strafbart og ugyldigt, og derudover sgu også at at hvis vi endelig skal gå helt derud at opdagelsesrisikoen er betydelig A: jo nu må vi først sige - den her aktiepost der står så må den hvis det er et krav så må den blive solgt ikke Q: jo altså fordi det der jo sker det er hvis man kommer ud af - det bliver sådan et guldæg så skriver aviserne jo om det, og så står der jo en glad F der og det vil man da ikke bryde sig om at læse objektivt A: nej men det F: det er klart A: så må man - men altså 17

18 F: det kan man altså godt - hvad hedder det - altså det kan man godt klare sig uden om i avisskriverierne ikke. Men altså det har du ret i at der - der er en potentiel - hvad hedder det risiko for at de vil kunne se det ikke Q: ja og det principielt så vil jeg godt stoppe før opdagelsesrisikoen og så sige man skal lade være med at begå strafbart forhold, og og det er jo ikke så svært fordi man kan bare skille sig af med den aktiepost, men så generhverve den igen om et år eller to. Det er så noget andet F: ja - det er bare et spørgsmål så hvad hvor meget - hvor meget hvad hedder det - hvordan vi skal dokumentere når der skilles skiftes skiftes sig af med den ikke A: jo altså reelt kan vi sige det vi taler om lige nu - altså som jeg bedømmer det sådan ud fra en markedskursbetragtning, det vi taler om lige nu det er altså relativt værdiløst, det er altid nemt at forklare det bagefter men reelt talt jo noget der er ret værdiløst lige i - i sekundet fordi det er en opside der ligger rundt hjørnet og det kan godt være man kan sige at der kommer noget ud af det, men objektivt set så er det det vil være svært at gå ud og få et - et gigant beløb hos den eksterne investor i dag ikke F: jo Q: men hvorfor bliver den så ikke bare solgt nu - F: ja men altså - ja men altså det korte af det lange er at Q: jeg ved godt hvor du vil - men men - men alligevel F: ja men altså det korte af det lange er at ved - der formentlig ikke nogen der vil købe den jo Q: men det er da fint - så er der sandsynligvis en en der godt vil købe den alligevel for en lille sum F: ja - altså problemet er bare at jeg vil være meget lidt interesseret i at sælge det for en lille sum ikke - fordi jeg kan se - jeg kan se - jeg tror der er en anden virkelighed lige så snart vi kommer lidt ud af banen ikke Q: men men ikke mon ikke det er sådan så hvis du for eksempel tilbagesælger til selskabet vil du så på et tidspunkt for din indsats for selskabet få en en warrent A: nej det tror jeg - det tror jeg - det tror jeg er farligt Q - det tror jeg er svært Q: what ever - et eller andet - få den væk - eller også så skal man beholde den og så værdiansætte den - så så så skrive den ind i regnskabet og så sige venter vi lige det selskab lige som det andet selskab med nul og niks - eh - men - og vi kan ikke finde nogen købere til det p.t men men vi arbejder på selskabet og og 18

19 F: man kan jo sige at - hvad hedder det - altså - altså min aktiepost i det selskab ikke, det er vel noget der ligner - men så kunne man værdisætte den til et eller andet som Q: man kunne gøre det man kunne sælge det til din kone og så sige at vi ikke kunne finde nogen anden køber til den - F: ja Q: vi - vi - vi har fået en indre værdi på på på og at de to selskaber tilsammen - hvor meget man nu regner sig frem til - og så sige at det er selskaber hvor man ikke kan finde nogen køber til men hvor man værdiansætter aktierne tilrettet F: ja men altså vi kan også sætte dem højere, for jeg skal alligevel af med nogen jeg skal alligevel af med mere end det det der kan skrabes af her hvis vi skal lave en deal med dem ikke. At det korte af det lange er - hvis nu - nu taler fuldstændigt frit og Q har tavshedspligt og alting ikke - det korte af det lange er at hvis hvis hvis vi skal lave en deal med dem som ligner noget der ligner 5 mio. så er jeg nødt til at få nogle penge andre steder fra ikke Q: Ja men det skal sgu ikke være i værdier du har i forvejen for de er overhovedet ikke med F: nej - præcis - nej men det kunne jo være - det kunne jo være - hvad hedder det - for eksempel kan det jo være - som jeg - som vi tidligere har talt om at vi kunne optage lån - eller min kone kunne være så villig at hun optog et lån i sit hus ikke og så brugte vi det Q: det kunne man godt og så kunne man sige at så beholder du to aktieposter som du stiller til sikkerhed for - for de lån eller et eller andet ikke, fordi vi ikke kan finde nogen købere til dem F: ja og således at summen af det jeg har og det der lån der det giver lige præcis det der er nødvendigt men ikke en krone mere for at vi kan lave den der Q: ja men det kan man - det kan man - det kan man godt det kan man godt give dem et tilbud der går på - så skal man optage værdien af de småaktieposter som man ikke kan komme af med og vedlægge en kopi af af selskabernes seneste regnskab, og så sige det, vi kan ikke umiddelbart finde nogen køber til det her, vi tror også på på på at der måske kan komme et eller andet ud af selskaberne - men men ikke noget der ligner de de - den mio. eller to som vi skal optage som i lån i min kones hus F: ja Q: det kunne man - det kunne man godt F: ja Q: så ville man man både lave en fremstilling som var var - var var i orden 19

20 F: ja Q: og så samtidig bløde og de elsker jo blod F: Ja - og så kunne de se - så blodet det kommer så ud over at de vil få mine aktier så får de så også på papiret i hvert fald nettoværdien af min pension ikke Q: ja F: og så så så kan jeg jo - om jeg så - om jeg så kan formå min kone til at optage endnu et lidt større lån for at jeg bestemmer mig for at betale min pension ikke - eh - det kan de vel ikke have noget imod Q: eh - nej men det bliver heller ikke fremstillet sådan - nej nej det det vil være i orden - det vil være i orden. Altså den den er meget bedre løsning her, altså vi skal ikke komme med 5 mio. med del samme - men men komme med et beløb som gør de kan - de kan komme tilbage og hæve F: Ja - ja ja - præcis ja ja - selvfølgelig A: men det kan vi gøre så kan vi lave et - eh - et eksemplar af Scanmarkeds sidste regnskab - det kan vi jo - det kan vi jo sagtens tage en kopi af det er ikke - det er ikke så voldsomt - eh - F: nej nej - alligevel - men det gav altså et overskud på lige godt en mio. ikke altså det er spørgsmålet - men altså - men det er spørgsmålet hvad vi kan driste os til - og hvad hedder det værdisætte det til. Hvis vi nu værdisatte det til - til en mio. eller sådan noget - eller lad os - hvis nu - hvis nu vi sætter det - til værdisætter det A: hvad har det - hvad har det - hvad har det af egenkapital F: eh -egenkapital - prøv lige og - lad os lige - hvis I lige hænger her i to sekunder så kan jeg lige se det - går jeg ud fra - (nævner div. selskaber - uaflæselige) bommelom hvor faen står det henne - (nævner div. selskaber - uaflæselig) U - 2 mio. Q: så må det være en procentdel af det A: ja F: ja - eh og det kunne vi så finde ud af således at at at jeg har jo 25% af det selskab ikke Q: ja F: altså hvis nu - hvis vi nu siger at at man satte det for eksempel min del af det til en halv mio. for eksempel for at sige et tal - og det der N ApS der - der har jeg skylder - jeg har et aktionærlån på ca. 130 og så har jeg for ca kr. aktier og det giver mig ca. 15 % af af aktierne ikke. Så - og så har jeg - hvad hedder det de aktier som er 20

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere