K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986."

Transkript

1 Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3, jf. stk. 5, jf. nugældende revisorlovs 43, stk. 3, jf. stk. 6, klaget over statsautoriseret revisor A. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med erklæringsafgivelse den 13. oktober 2005 på en klients formueopgørelse, der blev fremsendt til Skat i forbindelse med forhandling om en skatterestance. Sagsfremstilling: Indklagede havde i flere år forud for afgivelsen af den erklæring, som denne sag vedrører, været revisor for flere selskaber, herunder B ApS, C A/S, D ApS og E ApS, med relation til klienten, F, og havde endvidere ydet bistand vedrørende klientens personlige indkomst- og formueforhold samt vedrørende indkomst og formueforhold for klientens investeringsselskab. Af en opgørelse af værdipapirbeholdningen pr. 31. december 2000 vedrørende B ApS fremgår, at der er værdipapirer til en værdi ultimo på kr., at der er solgt værdipapirer for i alt kr., og at avancen er opgjort til kr. I forbindelse med en straffesag mod indklagedes klient, F, har politiet blandt andet den 31. maj 2006 foretaget ransagning i det revisionsfirma, G I/S, som indklagede er tilknyttet. 1

2 Ved ransagningen fandtes blandt andet kontokort fra revisionsfirmaets time-sagssystem vedrørende B ApS og E ApS omfattende bevægelser i årene fra og med 2000 til og med Det fremgår blandt andet, at der er udført rådgivning og foretaget revision. Ved ransagningen forefandtes endvidere en fax af 5. november 2003 fra indklagedes klient til indklagede, hvoraf fremgår følgende: Hej A Vedlagt Depotoversigt pr. 31. december 2002 Depotmeddelelse pr. 24. april 2003 Salg af aktier Dokumentation for depotgebyrer og lukning af depoter. Det er hvad der findes af noterede værdipapirer. Derudover har jeg haft mine aktier i Hs aktiviteter, såsom E ApS, C A/S, D ApS og J A/S liggende i B ApS. Endelig ejer jeg 12,5 % af M A/S gennem B ApS. Disse samt ovenstående (selv om deres værdi formentlig er begrænset) skal overføres til mig privat. Ring hvis spørgsmål. Af de fundne dokumenter fremgår, at B ApS ved tegningsaftaler af 12. december 2000 og 26. februar 2001 har tegnet for i alt 2 mio. danske kroner aktier i selskabet K Inc., der har hjemsted i staten [delstat] [land]. Det fremgår i den forbindelse, at indklagedes klient ved fax af 12. december 2000 har anmodet sin bank om at overføre 1 mio. danske kr. til aktietegning fra sin egen private konto. Af denne fax fremgår endvidere følgende: I aktieaftalen er det mit firma, B ApS, som står for investeringen. Det er derfor også dette firma som skal stå som afsender. Endvidere har indklagedes klient ved fax af 22. marts 2001 anmodet sin bank om at overføre 1 mio. danske kroner fra B ApS s konto til aktietegningen. Der forefandtes endvidere en ikke underskrevet aktietegningsaftale af 29. juni 2001 mellem B ApS og J A/S samt en fax af 1. marts 2001 fra indklagedes klient til dennes bank vedrørende overførsel af kr. fra B ApSs konto til tegning af stk. aktier i D ApS. I forbindelse med ransagningen blev tillige fundet et udateret og ikke underskrevet håndskrevet notat med overskriften F. Af notatet fremgår følgende, idet det er angivet med??hvor håndskriften ikke har kunnet tydes: F Ca mill?? til ca. 1/3 1/1?? 2

3 ?? 39 mill aktiv jan % i obligationer 22 mill -> 10 mill til skattevæsenet 40 % i aktier/andet L 4???mill?? [land] 2,4 Lån hustru 7,0 Pension 2,0 Autocamp 1,0 M A/S 25 % 23 mill?? 10 mill??? 13 restgæld Ved ransagningen blev yderligere fundet en skrivelse af 10. maj 2005 fra indklagede klients advokat sendt pr. mail til indklagede og dennes klient. Af skrivelsen fremgår følgende: F - økonomi med videre. Tak for mødet på mit kontor den 27. forrige måned, i hvilket tillige deltog min medarbejder, advokat... Under mødet drøftede vi Fs økonomiske stilling og muligheden for at opnå en afklaring med skattevæsnet. Jeg har noteret, at forholdet er det, at F i I A/S havde væsentlige aktieoptioner med videre til en meget betydelig værdi, som imidlertid blev udhulet af dramatiske kursfald i en aftalt lock up-periode. Jeg har noteret, at skattegælden nu andrager cirka kr. 15 mio. (efter en a conto betaling på kr. 10 mio.) og at der kun er relativ beskedne aktier set i forhold hertil, nemlig: Bankindestående [land] kr Udlån til ægtefælle formentlig omkring kr. 7 mio., men alene friværdi for (anslået) kr Pensionsopsparing, kr. 2 mio. før skat, værdi efter skat kr Autocamper, anskaffelsespris cirka kr. 1 mio., realisationsværdi (anslået) kr Aktier i M A/S (25 % aktiepost), værdi p.t. næppe stor kr.? Aktier i alt p.t. kr

4 Jeg har noteret, at F forventer, at M A/S udvikler sig positivt, og kan have en betydelig værdi, som vil gøre det muligt at betale skattegælden. Det er imidlertid vigtigt, at skattevæsnet ikke på nuværende tidspunkt foretager udlæg, da dette kan give sanktioner i henhold til aktionæroverenskomsten, som jeg i øvrigt venligst skal anmode om at modtage kopi af. Jeg har noteret, at F bor i [land], men for relativ nyligt er blevet dansk gift, og at ægtefællen har en gård i [landsdel] (som er væsentlig opbygget, jf. ovennævnte omkring lån). F ønsker at flytte tilbage til Danmark inden for nogle få år. Efter en drøftelse var der enighed om, at gennemgangen ikke giver mulighed for, at der kan søges skattevæsenet om en akkord, idet der i givet fald skulle forelægges skattevæsenet de oplysninger, som er relevante for en bedømmelse. Der var enighed om, at jeg kan tage kontakt til skattevæsnet, og mod en a conto betaling af en delvis sikkerhedsstillelse anmode om en henstandsløsning. Jeg vedhæfter - udkast til brev til [kommune], til hvilket jeg gerne hører bemærkninger. Jeg er opmærksom på, at vi under mødet drøftede betaling af kr. 4 mio. med kr. 2 mio. og kr. 2 mio. om et år. Jeg har forsøgt at forbedre situationen ved at opnå yderligere et års henstand mod betaling af yderligere kr. 2 mio., men resultatet må afhænge af mødet med [kommune]. Jeg har noteret, at jeg ikke er bemyndiget til at give skattevæsnet oplysninger omkring Fs økonomiske forhold i øvrigt, men at jeg søger at afholde et møde, hvor jeg fremlægger ovennævnte skrivelse (jeg skønner, at det er bedst ikke at fremsende den på forhånd). Ovenstående er dikteret i umiddelbar forlængelse af vort møde, og jeg har beklageligvis ikke kunne træffe jer pr. telefon, og jeg beklager således forsinkelsen. Politiet har i forbindelse med efterforskningen mod indklagedes klient foretaget telefonaflytninger i perioden 5. september 20. oktober Af et skriftligt referat af en aflyttet telefonsamtale den 7. september 2005 kl mellem indklagede og indklagedes klient F fremgår følgende: A: Jo, det har jeg. Nu skal du se, der var lige en ting jeg lige skal spørge dig om fordi i den oversigt du har her 4

5 F: Ja? A: Altså i princippet skal jeg jo have gennemgået den og alt det der, det gider vi ikke, men der står M A/S på og den fjerner jeg af oversigten.. F: Ja A: N ApS? Hvad er det for noget? F: N ApS, det er sådan et [branche] firma som jeg er gået ind i her i foråret A: Okay F: sammen med O. Jeg har skudt kr. ind i det. A: Flot, men den står der fordi så har vi et selskab og hvis der er nogen aktier, så kan man sige at det var det selskab, så det passer skide. godt... F: Okay A: at der ligger et selskab, hvis der er nogen der har den opfattelse at der skulle være et selskab... F: Ja A: så står man ikke og skal forklare hvorfor bliver det ikke til noget? F: Nej. Altså jeg har15 % af det der N ApS der. A: Ja, ja, det står der også og det er egentlig også helt fint. Det står inde i oversigten og du nævnte også på et tidspunkt noget med en autocamper og nogle andre forskellige ting?? F: Ja det har jeg også den har jeg solgt, he he Ej, jeg har ikke solgt den endnu, men jeg er ved at sælge den.. men den.. Altså det korte og det lange er at jo at det de har fået.. A: Det jeg spørger nu.. nu spørger jeg mere fuldstændigt. Det du skriver her, de forskellige papirer på 1,6 mio., kontanter på kr F: Ja.. A:.. og så har vi lagt det op nede i oversigten nedenunder og der har vi lagt det op med pensionerne.. F: Ja.. A:.. men det var mere du ved.. Nu spørger jeg lidt 5

6 F: Ja okay, nej men.. Du ved jo at det som jeg sagde og skrev i starten, det er det som gælder. Vi har jo den der autocamper der.. A: Ja.. F:.. og vi har også de der lån, som P har taget hos mig, men dem vil jeg gerne holde udenfor. A: Dem holder vi ude af det, det er jeres forhold og det er interparte mellem jer som ægtefæller og der skal vi til at grave langt tilbage og den slags ting og det virker lidt åndssvagt at sige at nu skylder min kone mig nogle penge. F: Ja lige præcis. Og den der autocamper har de ikke chance for at finde for den er indregistreret i [land], den er på [nationalitet] plader, købt i [land] og der er ingen der aner at jeg ejer den og i øvrigt er den ved at blive solgt. A: Okay. Jamen jeg spørger bare fordi jeg F: Jamen det er også.. Jeg synes også at det Jeg vil gerne have at vi har helt klare linier, så man ved hvordan det ser ud i virkeligheden og hvad vi skriver ik? A: Ja F: Og det synes jeg er helt fint. Det som der er blevet givet udtryk overfor skattevæsenet, det er at jeg havde 2 mio. og ikke væsentligt mere og det er det som Q har skrevet flere gange ik? A: Ja netop.. F: Og der synes jeg jo at der kunne man så godt sige at de 2 mio. de kommer altså frem ved at tage nettoværdien af den der pension og de der aktier plus det jeg har betalt. A: Så.. okay F: Så det har jeg skrevet ik? A: Ja F: Fordi ellers så er det jo mere end 2 mio., så er det jo 3 mio. ik? A: Den skal jeg lige have igen? F: Altså det vi har sagt hidtil det er at, og det som Q har skrevet, det er at de aktiver jeg havde kunne gøres op til ca. 2 mio. Det er det som stod i korrespondancen til skattevæsen ik? A: Ja.. 6

7 F: Og aktiver, altså min pensionsopsparing er jo også et aktiv, ik? Nettoværdien af min pensionsopsparing er jo et aktiv. A: Det er rigtigt ja.. F: Og derfor synes jeg godt at man kunne have den strategi der sagde, jamen af de 2 mio. der kommer de altså fra nettoværdien af aktier.. A: Nej de kommer den vej fra og dernæst kan man sige at der er sammenhæng i tallene alligevel F: Nu kommer R, A.. A: Okay. Ved du hvad F, helt enig. Jeg skulle bare lige høre dig de der ting fordi, du ved, jeg skriver under som om vi har gennemgået tingene.. F: Jamen det er jeg godt klar over.. A:.. og selvfølgelig fået oplysningerne fra dig, men i øvrigt gennemgået alt hvad der er og det behøver jeg ikke at gøre, men derfor ville jeg lige høre din F: Jamen det er klart, du skal jo vide hvad det er du skriver under på og jeg synes bare at strategien skulle være den, hvis vi overhovedet kan komme igennem med det, at man siger at de er de 2 mio. som de har hørt om ik og de kommer altså som nettoværdien af de A: Ja.. F:.. fordi så kan man samtidig Lad os nu sige at de kommer frem og siger, jamen de vil ikke acceptere det der med at vi sælger det der selskab og så videre og så videre, så kan man sige at så det jeg har i realiteten, det er kun de der aktier fra den der pensionsopsparing, for den kan de ikke røre A: Nej, men når jeg taler selskab her, så taler jeg N ApS selskabet.. F: Okay. Men de ved jo godt at.. Okay, men det er så det du mener vi skal hæve? At det har en værdi på 15 mio. inden for 2 år? A: N ApS? F: Ja.. A: Jamen det synes jeg. Hvis de spørger senere, jamen der har været noget med værdier, så siger jeg det er det her selskab vi har talt om F: Ja okay.. 7

8 A: Altså lige nu oplyser vi bare klinisk. Jeg giver det ikke anden kommentar end at sige at her er der N ApS, nominel kapital, så meget og ejendel 15 %... F: Ja.. A: Og det er det. Derfor kan du sige, hvis de nogensinde spørger, så sige jamen vi hørte noget med at selskab og den slags ting.. Jamen det står i oversigten F: Ja og så har vi så flyttet det ind i det der [land] eller hvad? A: Så flytter vi Danmark ind i [land] selskabet. F: Ligeså snart jeg har navnet på det så kunne jeg gøre det. A: Ja.. F: Men du kan godt sende de der oversigter til Q? A: Ja, det kan jeg sagtens fordi det vi så har det er vi har så en overdragelse af M A/S aktierne til det her [land].. eller det bliver så et [forkortelse] selskab af en art.. F: Hvad betyder det? A: [territorium].. F: Ja okay... A: Du må tage ud og kigge på det en dag.. F: Ja ja det må jeg gøre A: Så... Det er normal praksis at gøre det sådan og der er nogenlunde retningslinier inde for det her banan republikagtige noget ik? F: Ja okay, godt nok. Men kan vi så ikke... Det er fordi ham Q begynder at blive lidt utålmodig kan jeg fornemme på ham. Han synes vi skal se at svare dem ik? A: Ja... F: Så hvis du sender et eller andet så han kan begynde at formulere brevet og så har vi et udkast og så kan vi lige gå det igennem og så sku vi gerne se om vi ikke kunne få det af sted fredag ik? A: Ja.. så det gør vi. F: Det er godt A A: Vi ses, hej 8

9 F: Hej.. Af et skriftligt referat af en aflyttet telefonsamtale den 11. oktober 2005 kl mellem indklagede (A), indklagedes klient, F, (F) og klientens advokat (Q) fremgår følgende: Q: okay. Det er jo en meget grundig formueopgørelse. Der står blandt andet alle pensionsordningerne og så videre F: ja nu har jeg jo godt nok ikke fået det du har sendt til - hvad hedder det Q, A, jeg går ud fra det er det samme som jeg sendte til dig A: øh ja, altså det svarer til det du sendte til mig, og i det Q har fået der står den lille - den lille aktiepost i, det er den vi talte om, den skulle være med - øh F: N ApS 15% - er det den du mener A: hvad siger du F: er det den der N ApS, 15% A: ja lige præcist. Og det jeg drøftede fordi, kan jeg sige til Q, det var at F nævnte og så sagde jeg skulle den ikke også have været af sted, og det sagde jeg syntes jeg er ufornuftigt fordi selv om der måske er en opside på den, så kan den så kan det være usikkert, men hvis der skulle have været drøftet noget med nogle anparter på et andet tidspunkt så er der anparter med Q: Det kan man jo selvfølgelig sige. Men det kan man jo heller ikke holde hemmeligt at der er hvis der er sket en overførsel. Altså overførslen nu kan jeg ikke huske hvad det er til for en kurs, men altså man er jo nødt til at fortælle om at den overførsel der har fundet sted F: hvad siger du Q: man er jo nødt til - altså vi - har jo ikke snyde nogen så derfor er man er jo nødt til til at sige at det er aktieposten - er tilhører nu det Panamaselskab - men... A: det syntes jeg vil være F helt suveræne beslutning Q: jo jo - men - men lad os lige sige som udgangspunkt, så så må man hvis man skal have en ordning med med - og man fortier et eller andet så kan ordningen jo tilsidesættes A: ja. ja det er jo klart. Jeg, syntes de ting - Altså i en eller anden udstrækning kan vi - kan vi komme med vores opfattelse - altså i bund og grund er det i sidste ende F der vurderer 9

10 Q: jo jo - jo jo - det er jo klart men jo også grænser for hvad vi hver især kan eller vi vil være med til ikke så A:.det er korrekt Q: lad os lige tage det bagefter fordi det det. Men spørgsmålet er det hvad vi hvad vi skal gøre her fra fordi er der nogen tegn i sol og måne på en exit fra det selskab F: ikke altså der er ikke nogen tegn i sol og måne på en exit inden for et til halvandet år, det er der ikke Q: okay. Så der er ikke noget af det her der gøres i penge. Der er jo egentlig en helt del aktier kan man sige 1,6 mio. F: Ja., ja - og så er der altså plus dem jeg har indbetalt ikke Q: ja - det er klart F: altså - hvad hedder det - men der - det hvis vi nu prøver at skal gribe fast i det som er blevet meddelt dem - både i skrift og tale - der den opfattelse de har, det er at jeg har totale hvad skal man sige ak hvad skal man sige jeg har aktiver som kunne opgøres i totalt netto 2 mio. kr. ca. plus minus Q: ja F: det er det der blevet sagt til dem ikke - og min holdning ville jo være at den at det er vel det som, - som vi lige som på en eller anden måde går videre med og i de 2 mio. kr. kan vi så diskutere om nettoværdien af min pension skal være med eller ej. Hvis man nu hvor meget - hvad skal man sige - hvad hedder det meget efter det - det talte ord, så kan man sige altså jeg har en 1,9 mio. kr. på min pension. Hvis jeg skulle hæve den pension så kunne jeg få 40 % af det, det er ca. det er små kr. Q: men den er kreditorbeskyttet F: hvad siger du Q: pensionen er pre af kreditorbeskyttet F: ja præcist men som god vilje. Hvis man nu sagde - hvis man nu sagde - at det jeg vil frem er jeg vil vise min gode vilje ved at sige at ved i virkeligheden ikke at vise alle de her aktier her men således at summen af de 456 jeg har indbetalt plus nettoværdien af min pension som jeg så vil være villig til at opgive for at få en afslutning på det her, plus resten lige omkring 2 mio., så har vi holdt os inden for så har vi holdt os det der er blevet meddelt dem Q: eh - det skal jeg lige forstå - det du siger det er at du vil betale dem 1-1, 6 mio. på aktier og obligationer 10

11 F: nej det jeg siger det er at - at vi har tidligere sagt at jeg - at min formue kan opgøres til 2 mio.kr. ca. - plus et eller andet uklart omkring noget aktier i et selskab ikke Q: ja F: det jeg så siger er at hvis nu at at vi sagde at de to mio. kr. der det holder vi fast i i den fremstilling vi kommer med over for kommunen, og vi stiller det op på den måde at de 2 mio. de fremkommer som summen af de som jeg har indbetalt plus nettoværdien af min pension som jeg så er villig til at hæve selvom den er kreditorbeskyttet plus hvad der måtte være.. op på 2 mio. så skylder jeg resten af aktierne ikke Q: jo men altså nu har de jo bedt om en formueopgørelse som vi har lovet at lave F: ja Q: det vil sige vi kan jo ikke lave en formueopgørelse - som ikke nævner dine aktier og obligationer F: nej men det kunne jo - det behøver jo ikke at nævne dem alle sammen. Altså altså vi fremme ved - altså det korte af det lange er at det er jo alligevel ikke - de har jo alligevel ikke en chance på jorden for at finde ud af at jeg har de der aktier der vel A: det du siger F det er, jeg overlader alle mine aktiver - dem - putter du selvfølgelig ind i det, og så siger du så ophæver du pensionsordninger ved siden af - så jo i øvrigt som ellers ville være kreditorbeskyttet, dem siger du dem vil jeg også godt ophæve, så blanker du fuldstændig af F: og det - og det det jeg siger det er at hvorfor skulle jeg gøre det hvis det ikke er nødvendigt, vi er fremme i - vi er fremme i at - altså vi er fremme i jo at - at vi vil gerne være så ærlige som mulige, men vil jo ikke være dum. Og de har ikke de har ikke - de har ingen anelse om at jeg har de aktier der. De aktier de ligger i et depot i [land]. De kan ikke vide at jeg har dem. Og derfor - og det jeg bare vil sige det er at hvis vi - hvis vi skal være tro mod hvad vi har sagt til dem tidligere så har vi sagt tidligere at jeg har hvad der svarer til 2 mio. kr. plus minus. Og det vil sige at hvis vi laver en opgørelse nu som viser nogen af de her aktier her, plus det jeg sagde før, og det giver omkring 2 mio., kr. så holder vi i hvert fald - hvad hedder det - så holder det vand med hvad der er blevet sagt tidligere. Så tager jeg den chance at - at de siger at det tror vi ikke på, vi tror at du har mere, men de har ikke en chance på jorden for at finde det Q: ja men det er jo direkte strafbart F: ja men det er jo også strafbart - at hvad hedder det - i princippet kan du sige vi har flyttet - jeg har flyttet det der selskab over i et - i et hvad hedder det et Panamaselskab for i princippet og gøre det svært tilgængeligt - det er vel også på et eller andet omfang også strafbart 11

12 Q: nej det er ikke så galt. Det er for at gøre det svært tilgængeligt. Men du har jo ikke unddraget det, de kan jo bare foretage udlæg i holding-selskabet. Vi har bare gjort det mere besværligt F: jo men det korte og det lange er at - at - at i og med det er blevet flyttet over i det Panamaselskab - så vil de ikke - altså altså de vil få meget meget svært ved for det første vil de ikke nogen sinde - de vil få meget svært ved overhovedet at kunne komme efter det ikke Q: Jo jo - det det - vi har gjort det svært for dem - fordi vi - vi har sagt at det var nødvendigt - men ikke for for at at fjerne nogle ting fra fra din formue, så i princippet kan de godt gå løs på det alligevel. Men men altså vi har gjort det sværere, det var det der var meningen så det - det vil jeg sgu gerne stå ved. Men at begynde og lave en formueopgørelse hvor man fjerner aktiver fra og får den revisorpåtegnet det er jo fanme - det er jo langt ud over - ud over hvad man kan. Efter efter min bedste opfattelse. Det man kunne gøre det var man kunne sige at pensionerne - dem behøver man ikke medtage for de er kreditorbeskyttede F: ja Q: det det kunne jeg være med til for - fordi det vil - altså det er en... for aktiver som kan gøres til genstand for udlæg F: ja Q: og sådan en kunne man jo sagtens lave F: ja - men altså A: jeg kan - jeg kan sagtens lette pensionerne af dig fordi det er korrekt, det har ikke noget med formuen at gøre. Det der - det der egentlig er min tanke, det er at hvis jeg var skattevæsen, så ville jeg - jeg vil gerne, altså jeg vil ikke nøjes med og have det der er i formueopgørelsen for at give en skattekompetence ja men så vil vi have det, det er det vi kan gå efter alligevel ved at erklære konkurs. Skal vi lave en løsning så skal der noget mere til - eh - og derfor skal man sige hvad skal der mere til, og derfor kan man sige hvad skal der mere til af en eller anden art ud over den almindelige formue som kan røres på kort eller på længere sigt. Og derfor skal der - der skal et eller andet i medgift med. Og enten skal man så sige, nå så sætter man sine pensioner ind i det eller også skal du sige så skal der komme et beløb udefra hvis det her det kan medvirke til en løsning en gang for alle. Altså skattevæsnet skal jo ikke - de vil jo ikke sige - vi kan jo ikke lave en løsning som er lige så god som den vi under alle omstændigheder kan opnå - eh - så må vi sige så må vi hellere vente, det kunne være du en dag kom til penge og så ville vi gå efter dig på det tidspunkt F: det var præcis også det vi oprindeligt bad om Q: ja - det var det vi oprindeligt bad om. Jeg syntes det ville være langt sjovere at få det forhandlet væk. 12

13 F: helt enig. Det er jeg helt enig i A: det er derfor man skal sige her er formueopgørelsen - vi kan også fjerne - altså vi kan også sige pensionerne skal være der, det er et spørgsmål om at sige, hvorfor skulle du sætte dem i spil, fordi - eh - de er jo alligevel kreditorbeskyttede, derfor skal man sige F: ja ja - det var mere for lige som for at vise at nu vil man altså - nu vil man virkelig vise biddet for at komme ud af det ikke Q: så vil jeg næsten foreslå at du så bliver et selskab bilag F: hvad siger du Q: så vil jeg foreslå at du bliver et selskab bilag - altså sådan at man siger her er formueopgørelsen, og den viser hvad den nu engang gør med de tal der står her, plus at vi har - eh - så et bilag ved siden af noget som som ikke er med til formueopgørelsen fordi det ikke er - er er kan gøres til rådighed for kreditorerne A: ja Q: og så sige at dem sætter vi sgu i spil alligevel hvis vi kan få en løsning her og nu A: hvad giver - hvad giver mest Q - altså det det jo nogen gange lidt tosset og ophæve en pensionsordning i utide fordi den straffes så hårdt - hvad giver mest goodwill, og komme med et beløb der svarer til pensionens størrelse som 3. mands penge eller og sætte pensionerne i spil F: det kan de vel ikke - den mulighed har vi vel alligevel ikke Q: jo - jo det skal være være værdien af - af - nettoværdien af pensionerne. Og så skal man så lægge det i det at vi har efter ophævet pensionerne. Det er jo så ligegyldigt, det er bare tallet de skal have. Men må stadig huske på dem der skal sidde og - og tage stilling til det her, de har ikke en pensionsopsparing på noget der ligner de her beløb, så de vil blive helt syge ved tanken om at se 2 mio. kr. og derfor vil jeg sige vi lader os antyde at vi vil hæve dem, men men ikke gør det F: ja A: okay men det kan så være - men det lige som man siger der er værdien af det, men det jeg tænker på det er - hvad skal der til, der skal jo et eller andet til i krigsomkostning, som skal lægges for at sige at ja men nu - nu finder vi en lø... vi kan vælge den ene løsning, det den hårde vej og så sige så må vil gå konkursvejen, det vil vi ligge og slås i i tid og evighed, alternativet det er at sige nu laver vi en - en egentlig akkord hvad skal der til oveni den rørlige formue - eh ved ved siden af. Af pensionerne ved ved man siger - ja men jeg blotter mig fuldstændig ved at sige nu ophæver jeg også enhver form for pensionsordning og så skyder alt ind uanset om det måtte være kreditorbeskyttet. Er det nok eller skal der mere til. 13

14 Q: altså - det jo svært at spå om men - men jeg vil sige at det er i hvert fald et tilbud som det er svært ikke at tage seriøst. Eh - F: vi talte om på et tidspunkt vi skulle ramme noget der hed - altså - altså hvis man skulle komme med noget som de syntes var seriøst så skulle man ramme noget med at de fik op mod 5 mio. totalt ikke Q: jo F: det talte vi om på vores sidste møde Q: ja, det kommer jo også lidt an på, nu har de jo også bedt om budget F: hvad siger du Q: nu har de også bedt om budget - altså de vil vide hvad lever du af nu - eh F: vi lever jo - ja ja - men vi lever jo af min kones virksomhed Q: ja F: ikke - og hun tjente sidste år 2 mio. og i år formentlig lidt mere Q: fy for fanden. Eh - men det vil sige du lever i virkeligheden af af understøttelse fra din F: Jeg lever simpelthen på nas hos min kone Q: ja simpelthen ikke A: ja eller oven i købet sådan at du du kan sige at du kan komme - du kan komme til Danmark en gang i mellem men - og reelt bor du i [land] ikke F: Jo A: det er også det der egentlig spiller - ja men hun - hun financierer det ikke F: Ja Q: det du gør i [land] det er at du prøver og få gang i nogle - i nogle projekter, men det går ikke, det det går ikke så godt, så der er ikke nogen indtægter i det F: ingen indtægter - der er ingen indtægter overhovedet jo - altså det det er forventet efterbevillinger og opside ikke Q: ja F: og det er for begge de der selskaber der 14

15 Q: ja A: hvad med bestyrelsesposter F, har du - er der nogen F: jeg har i dag - i dag har jeg en bestyrelsespost tilbage som giver mig penge - og det er i S, der var om året Q: det må ind i budgettet F: hvad siger du Q: det må ind i budgettet - og i det der budget A: det jeg tænker på, har du - hvad har du siddet i bestyrelser tidligere F: der sad jeg i T T også, der gav jeg også , der gik jeg ud i her fra 1. august A: ja altså i forbindelse - det jeg egentlig ville prøve at tegne et billede af her, nu ved jeg ikke om Q er enig, det var ja men så har du siddet i Ts bestyrelser, så har du siddet i Ss bestyrelser og måske andre men nu er den solgt og så er der kun en bestyrelsespost tilbage F: jeg sad - ja - jeg sad i hvad hedder det - jeg sidder jo i fem bestyrelser, men det er kun de to jeg får penge for Q: Okay. Men det vil sige det er en total social deroute, hvor du må opgive at tage - og blive til noget i [land], og tage hjem og komme ind under din kones vinger efter at hun nu har forsørget dig igennem en periode F: ja A: jeg skal jeg skal lige have en kleenex F: (griner højlydt) Q: men det er vel i virkeligheden det som det eneste som der så er tilbage efter det her, det er et tilgodehavende, det er en aktiepost i Holding eller hvad faen, den er vi nødt til på en eller anden måde og og holde os til, men der kommer en historie frem som som er eh som er rigtig. Den A: Q du du kan ikke med rimelighed begynde at forklare om Panamaregnskaber er i sådan en sammenhæng her Q: eh - næ - det kan jeg måske ikke og det er selvfølgelig et øjebliksbillede det her A: du er nødt til at forholde dig - du er nødt til at forholde dig i bevist uvidenhed 15

16 Q: nå næ - det er så men ikke fordi jeg ikke vil stå ved det her, jeg har jo tavshedspligt så men, det kan godt være A: så behøver vi ikke at bekymre vores samvittighed om det hvis vi ikke - hvis vi er helt.. F: Ja men det er det der er spørgsmålet hvis vi skal lave en ordning, det du sagde sidste gang Q det var at - at deres alternativer hvis vi erklærer mig konkurs ikke og vi opgiver de aktier jeg har ja men så kan de få dem Q: Ja F: det som de skal se - det som - og så skal de have sådan en ide om - ja men okay og det er så i princippet det, det vi skal gøre det er vi skal sige at hvis det er sådan at vi kan lave en ordning så de kan få noget mere, men så er det til endelig afgørelse så sagde du sidste gang at det vi skal sikre os det er at de ikke sidder og hvad hedder det - og får dårlige nerver og vi ikke kan sove om natten fordi hvad nu hvis der er et af de selskaber som kommer ud med mange penge efter at vi har lavet den her deal Q: lige præcist, det var derfor jeg var i gang med den sociale deroute fordi det eneste der så er tilbage efter den sociale deroute, det er anparter i - N ApS - en værdi af kr. F: Ja A: ja ja Q: Og hvad sker der i det selskab. F: plus - plus faktisk - Jeg har også givet dem et aktionærlån. Det har jeg faktisk ikke skrevet her men jeg har givet dem et aktionærlån på 100 og - således at summen af de der andelskapital og - det lån det giver ca , så jeg har givet dem et lån på eller sådan noget Q: nå dem skal vi have med. A: dem skal vi have med Q: Men det vil så sige det selskab skal det så sælges til en af medaktionærerne eller eller skal det - skal det beholdes nu og lægges ind i regnskabet, det selskab det viser at ikke er noget særligt værd F: N ApS Q: Ja F: altså altså N ApS er et selskab som er dannet i år ikke - det er intet værd de første to tre år - intet 16

17 Q: det - fint ja. Men det ville være - men vi skal have en eller anden lille historie om det så så at man ikke pludselig får det indtryk at det er noget som - som pludselig kan komme ud med en masse penge F: Ja A: det kan jo ikke - det syntes jeg vi skal - skal vi ikke lade dem stå, og så tage tilgodehavendet med. Og hvis det så viser sig at være noget, så sige ja men altså, skal det fuldbyrdes så må vi sige så må vi sælge det - eh - nogen - eh - eller også så sige så må det gå kødets gang - eh - i i, ja men altså sige nå men skal det gøres op i penge og det er et krav for lige som ikke og og have nogen escapemuligheder, ja men så du sige så må det sælges til de øvrige aktionærer, og det må så dokumenteres at det bliver - at det er sket. F: ja det bliver så til pari.. jo A: har vi så ikke - har vi så ikke lige som sagt ja men så okay så kører vi omkring aktierne, og så gør vi det - så gør vi det fuldstændigt Q: jo altså det eneste er, at - eh - om hvis det er en aktiepost der holdes uden for det her så ud over det er strafbart så betyder det også at kunden? kan falde væk og det andet hvis man pludselig kommer ud med med en ny skybe eller sådan et eller andet, at at man så pludselig står der og blafrer med et eller andet, så så det er vigtigt at den post er definitivt væk fra fra formueopgørelsen - også reelt A: ja Q: og det så må man sgu få en opside eller en eller anden ordning. Men altså det var - det kan jo ske A: ja Q: nu nu tænker jeg også på to forhold - for det første at det skal være rigtigt fordi ellers er det strafbart og ugyldigt, og derudover sgu også at at hvis vi endelig skal gå helt derud at opdagelsesrisikoen er betydelig A: jo nu må vi først sige - den her aktiepost der står så må den hvis det er et krav så må den blive solgt ikke Q: jo altså fordi det der jo sker det er hvis man kommer ud af - det bliver sådan et guldæg så skriver aviserne jo om det, og så står der jo en glad F der og det vil man da ikke bryde sig om at læse objektivt A: nej men det F: det er klart A: så må man - men altså 17

18 F: det kan man altså godt - hvad hedder det - altså det kan man godt klare sig uden om i avisskriverierne ikke. Men altså det har du ret i at der - der er en potentiel - hvad hedder det risiko for at de vil kunne se det ikke Q: ja og det principielt så vil jeg godt stoppe før opdagelsesrisikoen og så sige man skal lade være med at begå strafbart forhold, og og det er jo ikke så svært fordi man kan bare skille sig af med den aktiepost, men så generhverve den igen om et år eller to. Det er så noget andet F: ja - det er bare et spørgsmål så hvad hvor meget - hvor meget hvad hedder det - hvordan vi skal dokumentere når der skilles skiftes skiftes sig af med den ikke A: jo altså reelt kan vi sige det vi taler om lige nu - altså som jeg bedømmer det sådan ud fra en markedskursbetragtning, det vi taler om lige nu det er altså relativt værdiløst, det er altid nemt at forklare det bagefter men reelt talt jo noget der er ret værdiløst lige i - i sekundet fordi det er en opside der ligger rundt hjørnet og det kan godt være man kan sige at der kommer noget ud af det, men objektivt set så er det det vil være svært at gå ud og få et - et gigant beløb hos den eksterne investor i dag ikke F: jo Q: men hvorfor bliver den så ikke bare solgt nu - F: ja men altså - ja men altså det korte af det lange er at Q: jeg ved godt hvor du vil - men men - men alligevel F: ja men altså det korte af det lange er at ved - der formentlig ikke nogen der vil købe den jo Q: men det er da fint - så er der sandsynligvis en en der godt vil købe den alligevel for en lille sum F: ja - altså problemet er bare at jeg vil være meget lidt interesseret i at sælge det for en lille sum ikke - fordi jeg kan se - jeg kan se - jeg tror der er en anden virkelighed lige så snart vi kommer lidt ud af banen ikke Q: men men ikke mon ikke det er sådan så hvis du for eksempel tilbagesælger til selskabet vil du så på et tidspunkt for din indsats for selskabet få en en warrent A: nej det tror jeg - det tror jeg - det tror jeg er farligt Q - det tror jeg er svært Q: what ever - et eller andet - få den væk - eller også så skal man beholde den og så værdiansætte den - så så så skrive den ind i regnskabet og så sige venter vi lige det selskab lige som det andet selskab med nul og niks - eh - men - og vi kan ikke finde nogen købere til det p.t men men vi arbejder på selskabet og og 18

19 F: man kan jo sige at - hvad hedder det - altså - altså min aktiepost i det selskab ikke, det er vel noget der ligner - men så kunne man værdisætte den til et eller andet som Q: man kunne gøre det man kunne sælge det til din kone og så sige at vi ikke kunne finde nogen anden køber til den - F: ja Q: vi - vi - vi har fået en indre værdi på på på og at de to selskaber tilsammen - hvor meget man nu regner sig frem til - og så sige at det er selskaber hvor man ikke kan finde nogen køber til men hvor man værdiansætter aktierne tilrettet F: ja men altså vi kan også sætte dem højere, for jeg skal alligevel af med nogen jeg skal alligevel af med mere end det det der kan skrabes af her hvis vi skal lave en deal med dem ikke. At det korte af det lange er - hvis nu - nu taler fuldstændigt frit og Q har tavshedspligt og alting ikke - det korte af det lange er at hvis hvis hvis vi skal lave en deal med dem som ligner noget der ligner 5 mio. så er jeg nødt til at få nogle penge andre steder fra ikke Q: Ja men det skal sgu ikke være i værdier du har i forvejen for de er overhovedet ikke med F: nej - præcis - nej men det kunne jo være - det kunne jo være - hvad hedder det - for eksempel kan det jo være - som jeg - som vi tidligere har talt om at vi kunne optage lån - eller min kone kunne være så villig at hun optog et lån i sit hus ikke og så brugte vi det Q: det kunne man godt og så kunne man sige at så beholder du to aktieposter som du stiller til sikkerhed for - for de lån eller et eller andet ikke, fordi vi ikke kan finde nogen købere til dem F: ja og således at summen af det jeg har og det der lån der det giver lige præcis det der er nødvendigt men ikke en krone mere for at vi kan lave den der Q: ja men det kan man - det kan man - det kan man godt det kan man godt give dem et tilbud der går på - så skal man optage værdien af de småaktieposter som man ikke kan komme af med og vedlægge en kopi af af selskabernes seneste regnskab, og så sige det, vi kan ikke umiddelbart finde nogen køber til det her, vi tror også på på på at der måske kan komme et eller andet ud af selskaberne - men men ikke noget der ligner de de - den mio. eller to som vi skal optage som i lån i min kones hus F: ja Q: det kunne man - det kunne man godt F: ja Q: så ville man man både lave en fremstilling som var var - var var i orden 19

20 F: ja Q: og så samtidig bløde og de elsker jo blod F: Ja - og så kunne de se - så blodet det kommer så ud over at de vil få mine aktier så får de så også på papiret i hvert fald nettoværdien af min pension ikke Q: ja F: og så så så kan jeg jo - om jeg så - om jeg så kan formå min kone til at optage endnu et lidt større lån for at jeg bestemmer mig for at betale min pension ikke - eh - det kan de vel ikke have noget imod Q: eh - nej men det bliver heller ikke fremstillet sådan - nej nej det det vil være i orden - det vil være i orden. Altså den den er meget bedre løsning her, altså vi skal ikke komme med 5 mio. med del samme - men men komme med et beløb som gør de kan - de kan komme tilbage og hæve F: Ja - ja ja - præcis ja ja - selvfølgelig A: men det kan vi gøre så kan vi lave et - eh - et eksemplar af Scanmarkeds sidste regnskab - det kan vi jo - det kan vi jo sagtens tage en kopi af det er ikke - det er ikke så voldsomt - eh - F: nej nej - alligevel - men det gav altså et overskud på lige godt en mio. ikke altså det er spørgsmålet - men altså - men det er spørgsmålet hvad vi kan driste os til - og hvad hedder det værdisætte det til. Hvis vi nu værdisatte det til - til en mio. eller sådan noget - eller lad os - hvis nu - hvis nu vi sætter det - til værdisætter det A: hvad har det - hvad har det - hvad har det af egenkapital F: eh -egenkapital - prøv lige og - lad os lige - hvis I lige hænger her i to sekunder så kan jeg lige se det - går jeg ud fra - (nævner div. selskaber - uaflæselige) bommelom hvor faen står det henne - (nævner div. selskaber - uaflæselig) U - 2 mio. Q: så må det være en procentdel af det A: ja F: ja - eh og det kunne vi så finde ud af således at at at jeg har jo 25% af det selskab ikke Q: ja F: altså hvis nu - hvis vi nu siger at at man satte det for eksempel min del af det til en halv mio. for eksempel for at sige et tal - og det der N ApS der - der har jeg skylder - jeg har et aktionærlån på ca. 130 og så har jeg for ca kr. aktier og det giver mig ca. 15 % af af aktierne ikke. Så - og så har jeg - hvad hedder det de aktier som er 20

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved mail af 16. december 2010 samt ved skrivelse af 21. december 2010 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Det er oplyst, at An har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 26. februar 1973.

K e n d e l s e: Det er oplyst, at An har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 26. februar 1973. Den 10. marts 2008 blev der i sag nr. 17/2007-S B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 2. april 2007 har statsautoriseret revisor C på vegne af B klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende Den 9. februar 2015 blev der i sag nr. 27/2014 A mod B afsagt sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 28. marts 2014 vedhæftet en politianmeldelse har Advokatfirmaet A indbragt revisor statsautoriseret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S).

B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets journalnummer 65/2007-S). Den 30. september 2009 blev der i sag nr. 57/2008-S K mod Statsautoriseret revisor R truffet følgende B e s l u t n i n g: Ved skrivelse af 15. november 2007 indgav K en klage over statsautoriseret R (nævnets

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 27. APRIL 2005 (SAG NR. 1-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 27. APRIL 2005 (SAG NR. 1-2004-R) Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 27. APRIL 2005 (SAG NR. 1-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 22. december 2003 indgav K klage

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 7. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere