Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. OVER Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 OM dispensation fra tilslutningspligt NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen NÆVNETS AFGØRELSE Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. Energiklagenævnet har fra Roskilde Kommune den 17. marts 2011 modtaget Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. s klage af 25. februar 2011 over Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar Ved afgørelsen gav Roskilde Kommune dispensation til [XXX] (herefter benævnt ansøger) for tilslutningspligt af ansøgers parcelhus beliggende [XXX] til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (herefter benævnt værket). Værket er i sagen repræsenteret af advokat Charlis Vogelbein, Edvard Nielsen & Partnere. Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt ansøger kan få dispensation fra pligt til at tilslutte sit parcelhus til fjervarmeforsyning fra værket. Ansøger ejer et mindre parcelhus med kælder beliggende [XXX]. Ejendommen anvendes som bolig for ansøger og dennes ægtefælle. Ejendommen er opført i 1948 med træbeklædning og tagplader. Ejendommen opvarmes med centralvarme fra en to-kammer kombineret kedel af mærket HS Tarm med olie eller træ som brændsel. Kedlen er installeret i 1980.

2 Roskilde Kommunes byråd besluttede på sit møde den 17. januar 1996 at udvide fjernvarmeforsyningsområdet og tilslutningspligten til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.. Roskilde Kommune meddelte ved brev af 22. januar 1996 til ansøger, at ansøgers ejendom var omfattet af tilslutningspligten til værket. Tilslutningspligten blev pålagt med en frist for tilslutning på 9 år. Kommunen vejledte ikke i den forbindelse ansøger om muligheden for at ansøge om dispensation efter den i 1996 gældende tilslutningsbekendtgørelsens 1 14 (nu 17, stk. 1). Da fristen på 9 år for tilslutning var udløbet, var ansøgers parcelhus fortsat ikke tilsluttet fjernvarmeforsyningen fra værket. Værket erindrede i 2007 ansøger om, at tilslutningsfristen var udløbet, og at der skulle ske tilslutning. Værket underrettede ligeledes Roskilde Kommune herom. Side 2 af 12 Efter et møde hos Roskilde Kommune den 8. april 2010 anmodede ansøger ved brev af 3. maj 2010 kommunen om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen. Roskilde Kommune gav ved afgørelse af 5. juli 2010 afslag på ansøgningen om dispensation. Ansøger indbragte Roskilde Kommunes afgørelse af 5. juli 2010 for Energiklagenævnet. Energiklagenævnte ophævede og hjemviste sagen ved nævnets afgørelse af 28. september 2010 (Energiklagenævnets j.nr ) til fornyet behandling hos Roskilde Kommune, idet sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst, og idet afgørelsen led af mangelfuld begrundelse. Roskilde Kommune traf på ny afgørelse i sagen den 8. februar Ved afgørelsen gav kommunen dispensation til ansøger fra tilslutningspligt til værket. Af afgørelsen fremgår følgende: [ ] Byggesag har den 19. januar 2011 modtaget supplerende dokumentation for dine økonomiske forhold. Vi har derfor behandlet din ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme. Dokumentationen indeholder oplysning om dine og din kones indtægter og udgifter. Samtidig har du oplyst, at du er blevet folkepensionist. På baggrund af oplysningerne har vi vurderet, at tilslutning til fjernvarme vil bringe dig og din familie i en urimelig økonomisk si- 1 Bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

3 tuation. Din ansøgning kan derfor betragtes som et særligt tilfælde, som kan berettige til fritagelse for tilslutningspligten, jf. Bekendtgørelse nr. 31 af om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen) 17, stk. 1. Vi imødekommer hermed ansøgningen og meddeler dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Det betyder, at du ikke skal betale tilslutningsbidraget til Svogerslev Fjernvarme. Dispensationen er personlig og bortfalder ved ejerskifte. [ ] Det fremgår i øvrigt af sagen, at værket tidligere har indbragt spørgsmålet om betaling af tilslutningsbidraget for domstolene. Værket stævnede således ansøger den 1. februar 2008 ved Retten i Roskilde for så vidt angik betaling af tilslutningsbidraget på kr. Sagen blev forligt i retten den 16. maj Ansøger skulle efter retsforliget inden 14 dage betale tilslutningsbidraget på kr. samt procesrente og sagens omkostninger på kr. til værket. Side 3 af 12 Af retsbogen for retsmødet i retten den 16. maj 2008 fremgår, at ansøger blev vejledt om muligheden for at søge om forlængelse af betalingsfristen for tilslutningsbidraget på kr. hos værket. Ansøger søgte på denne baggrund ved brev af 27. maj 2008 værket om dispensation fra tilslutningspligten indtil et eventuelt ejerskifte og om forlængelse af fristen for betaling. Værket afslog ved brev af 21. juli 2008 anmodningen om dispensation og forlængelse af betalingsfristen. Tilslutningsbidraget forblev ubetalt, og der er senere foretaget udlæg i ansøgers ejendom for dette beløb. Værket har efterfølgende opkrævet abonnementsbidrag og effektbidrag hos ansøger, hvilket ansøger heller ikke har betalt. Værket stævnede på denne baggrund igen ansøger. Under hovedforhandlingen den 7. juni 2010 i sagen om betaling af abonnementsbidrag og effektbidrag blev værket og Retten i Roskilde opmærksom på, at ansøger den 3. maj 2010 havde anmodet Roskilde Kommune om dispensation fra tilslutningspligten til værket, og at der verserede en sag ved kommunen herom. Domsafsigelsen afventer herefter dispensationsanmodningens behandling hos kommunen og nu Energiklagenævnet.

4 Ansøger har om sine personlige forhold oplyst, at han fik kræft i halsen i Efter et længere sygdomsforløb er ansøger konstateret rask i Energiklagenævnet har under sagens behandling indhentet yderligere økonomiske oplysninger fra ansøger og ansøgers ægtefælle. Værkets synspunkter og bemærkninger Værket finder, at Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 om dispensation skal ændres således, at ansøger ikke meddeles dispensation fra tilslutningspligt til værket. Til støtte herfor har værket i forbindelse med nærværende sag samt Energiklagenævnets tidligere sag (journalnummer ) navnlig anført følgende: På baggrund af hele sagens forløb, herunder at tilslutningspligten er meddelt til alle beboere i det tilslutningspligtige område i 1996, er det værkets opfattelse, at der ikke skal meddeles dispensation fra tilslutningspligten. Side 4 af 12 Der er afsagt dom i sagen, og kommunen har derfor ikke hjemmel til at meddele dispensation. Værket har betalt for projektering og fremføring af hovedledning i forsyningsområdet. Kommunen kan derfor ikke uden yderligere begrundelse meddele dispensation fra tilslutningspligten i området. De fjernvarmemodtagere, som har overholdt deres forpligtelser i forhold til tilslutningspligten, og på denne måde har afholdt udgifterne hertil, skal således betale for eventuelle dispensationer, hvilket ikke er rimeligt. Det er i strid med almindelige forvaltningsretlige regler, at enkelte borgere i et forsyningsområde kan få en dispensation efter overgangsperiodens udløb. Alle huse på [XXX] er ens. Alle har fjernvarme undtagen ansøger. Det er derfor ikke korrekt, når ansøger mener, at hans hus ikke er egnet til opvarmning med fjernvarme. De årlige udgifter til fjernvarme beløber sig til ca kr. for effektbidrag og abonnementsbidrag (faste afgifter). Ansøgers synspunkter og bemærkninger Ansøger finder, at Roskilde Kommune afgørelse af 8. februar 2011 skal stadfæstes. Til støtte herfor har ansøger i forbindelse med nærværende sag samt Energiklagenævnets tidligere sag (journalnummer ) navnlig anført følgende:

5 Hvis ansøger ikke kan få dispensation fra tilslutningspligt til værket, vil det sætte ansøger og dennes husstand i en urimelig økonomisk situation. Ansøger er folkepensionist og har dårligt helbred. Ansøger har været ramt af en længerevarende kræftsygdom i halsen, hvilket har medført, at ansøger har haft det psykisk og fysisk dårligt. Ansøger er først i 2010 blevet bekendt med muligheden for at søge kommunen om dispensation. Ansøger havde i 2010 en samlet gæld til realkredit, reallån og pengeinstitutter på ca kr. Ansøger ejer parcelhuset, der har en offentlig ejendomsvurdering på 1,5 mio.kr. (2010). Ansøgers ægtefælle havde i 2010 en samlet gæld på ca kr. Den samlede forskudsopgørelse for ansøger og dennes ægtefælle viser en samlet indkomst i 2011 på kr. Ansøger kan ikke låne penge i ejendommen på grund af udlæg i ejendommen for kr. m.v. i tilslutningsafgift med procesrente samt sagens omkostninger på kr. til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Side 5 af 12 Ejendommen er et ældre træhus fra 1948 med kælder. På grund af skilsmisse og sygdom har ansøger dårlig økonomi, hvilket har medført, at ansøger ikke har renoveret ejendommen i mange år. Kælderen er dårligt isoleret og soklen er knækket. Selve huset er beklædt med blokhusbrædder og er uisoleret. Taget er nedslidt og utæt flere steder. Ruder og vægbeklædning trænger til udskiftning. Ejendommen er på denne baggrund uegnet til opvarmning med fjernvarme, og opvarmning med fjernvarme vil derfor blive uforholdsmæssigt dyrt. Ejendommen opvarmes med olie/brændefyr. Der fyres med brænde i 95 % af tiden. Ansøger har en årlig udgift til varme på kr. Roskilde Kommunes udtalelse til sagen Roskilde Kommune finder, at Energiklagenævnet skal stadfæste kommunens afgørelse af 8. februar Til støtte herfor har kommunen navnlig udtalt følgende: I forbindelse med genbehandlingen af sagen har ansøger sendt supplerende oplysninger og dokumentation for sine økonomiske forhold. Dokumentationen omfatter oplysninger om husstandens indtægter og udgifter, herunder at ansøger er blevet folkepensionist. Det er kommunens vurdering, at ansøger og ansøgers husstand bringes i en urimelig økonomisk situation ved tilslutning til værket. Kommunen har derfor vurderet, at der er tale om et særligt tilfælde, og at der kan gives dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Retsgrundlaget

6 Det gældende retsgrundlag på tidspunktet for kommunens afgørelse af 8. februar 2011 var tilslutningsbekendtgørelse nr. 31 af 29. januar Ejeren af eksisterende bebyggelse, som er pålagt tilslutningspligt, kunne søge om dispensation efter 17. Af dagældende tilslutningsbekendtgørelse 17, stk. 1, fremgår følgende: [...] Dispensation 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. [...]. Side 6 af 12 Forvaltningsloven 2 indeholder blandt andet regler om partshøring. Af forvaltningslovens 19, stk. 1, fremgår følgende: [...] 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. [ ] Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Partshøring Roskilde Kommunes partshørte ikke værket over de økonomiske oplysninger, som ansøger havde indsendt til kommunen i forbindelse med genbehandlingen af sagen. Roskilde Kommune burde have partshørt værket over disse oplysninger, idet oplysningerne netop lå til grund for afgørelsen og dermed var af væsentlig betydning for sagen. Den manglende partshøring betyder som udgangspunkt, at kommunens afgørelse lider af en væsentlig sagsbehandlingsfejl, og at sagen derfor burde hjemvises til fornyet behandling i kommu- 2 Bekendtgørelse nr af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere ændringer.

7 nen. Energiklagenævnet har dog under sagens behandling i nævnet partshørt værket over alle oplysninger i sagen, og værket har dermed haft mulighed for at kommentere sagens oplysninger. Henset hertil finder Energiklagenævnet, at Roskilde Kommunes sagsbehandlingsfejl i form af manglende partshøring må anses for repareret under sagens behandling i Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på sagens forløb og hensynet til parternes interesse i, at sagen afgøres inden for rimelig tid. Af denne grund hjemvises sagen ikke til kommunen, men færdigbehandles af Energiklagenævnet. Retsgrundlaget Roskilde Kommune har truffet afgørelse i sagen på grundlag af 17, stk. 1, i den dagældende tilslutningsbekendtgørelse 3. Den 1. juli 2011 er den dagældende tilslutningsbekendtgørelse ophævet, og en ny tilslutningsbekendtgørelse 4 er samtidig trådt i kraft. Da Energiklagenævnet efterprøver Roskilde Kommunes afgørelse, finder Energiklagenævnet det rettest at anvende det juridiske grundlag, som var gældende på det tidspunkt, hvor Roskilde Kommune traf afgørelsen. Nævnet anvender derfor den dagældende tilslutningsbekendtgørelse. Nævnet bemærker i den forbindelse, at bestemmelsen i den dagældende tilslutningsbekendtgørelse 17, stk. 1, om dispensation er videreført uændret i sit indhold i den nugældende tilslutningsbekendtgørelse for så vidt angår den problemstilling om dispensation, der gør sig gældende i den foreliggende sag. Side 7 af 12 Dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at såfremt en ejendom pålægges tilslutningspligt, indebærer det, at forsyningsselskabet fra forsyningstidspunktet og efter udløbet af 9 års fristen kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som selskabet har anmeldt til Energitilsynet som gældende for de ejendomme, som tilsluttes anlægget. Forsyningsselskabet kan endvidere etablere stikledninger frem til bygningen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 7, stk. 1. Tilslutningspligten indebærer ikke en pligt til at aftage varme eller til at indrette varmesystemet herpå, men alene en pligt til at betale den faste afgift og tilslutningsafgiften. Energiklagenævnet bemærker endvidere, at det er uden betydning for muligheden for at få dispensation fra en pålagt tilslutningspligt, om der er anlagt hovedledning og stikledning fra distributionsnettet til den ejendom, som er pålagt tilslutningspligt. Ansøgers parcelhus blev ved Roskilde Kommunes afgørelse af 22. januar 1996 pålagt tilslutningspligt til værket med en frist for tilslutning til værket 3 Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 4 Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

8 på 9 år. Fristen for tilslutning af ansøgers ejendom til fjernvarme udløb således omkring den 22. januar Det følger af dagældende tilslutningsbekendtgørelse 17, stk. 1, at en kommune efter ansøgning kan træffe afgørelse om dispensation fra en pålagt tilslutningspligt eller meddele forlængelse af tilslutningsfristen. Kommunalbestyrelsen har vide rammer for skønnet om, hvorvidt der skal meddeles dispensation, så længe der foretages en konkret og individuel vurdering af hver enkelt ansøgning. Denne vurdering bør som udgangspunkt først foretages, når tilslutningspligten er ved at indtræde. Først på dette tidspunkt kan det reelt vurderes, om en ejer bringes i en urimelig situation. Betingelsen for dispensation er, at der foreligger et særligt tilfælde. De særlige tilfælde er ikke nærmere definerede eller beskrevet i tilslutningsbekendtgørelsen. Kommunen kan dispensere under hensyn til såvel varmeforsyningsmæssige som andre grunde, herunder personlige og økonomiske forhold for ansøgeren, hvis kommunen vurderer, at der foreligger et særligt tilfælde. Kommunen kan f.eks. give dispensation fra tilslutningspligten i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, hvis omkostningerne ved at skifte til fjernvarme og/eller udgifterne til de løbende, faste omkostninger, der er forbundet med tilslutningspligten, medfører, at ejendommens ejer derved bringes i en økonomisk urimelig situation. Kommunen må i den forbindelse udøve et konkret skøn over ejerens økonomiske forhold sammenholdt med udgiften for at skifte til fjernvarme og/eller de løbende, faste udgifter. Side 8 af 12 Det konkrete skøn i tilknytning til, om en ansøger bringes i en økonomisk urimelig situation, baserer Energiklagenævnet blandt andet på økonomiske oplysninger, som indhentes fra ansøger og ansøgers ægtefælle. De økonomiske oplysninger omfatter samtlige indtægter og udgifter i husstanden, aktiver og passiver samt forskudsopgørelser fra 2010 og årsopgørelser fra På baggrund af værkets oplysninger lægger Energiklagenævnet til grund, at de løbende faste udgifter til værket (effektbidrag og abonnementsbidrag) i 2009 androg kr. årlig, svarende til ca. 308 kr. månedligt, hvis der ikke aftages varme. Som anført ovenfor har ansøger indgået et forlig i retten i 2008 vedrørende betaling af tilslutningsbidraget på kr. samt sagsomkostninger på kr., for hvilket der nu er foretaget udlæg i ansøgers ejendom. På baggrund af det af ansøger indhentede overslag i 2011 fra en blikkenslager lægger nævnet endvidere til grund, at det i 2011-priser vil koste ansøger ca kr. inkl. moms at omstille det nuværende centralvarmeanlæg i ansøgers ejendom til fjernvarmeforsyning. Energiklagenævnet lægger på baggrund af ansøgers oplysninger og den fremlagte dokumentation om ansøgers og ansøgers ægtefælles økonomiske forhold

9 til grund, at ansøger ejer ejendommen, der er offentligt ejendomsvurderet til 1,5 mio. kr., at ansøger og ansøgers ægtefælle har en samlet gæld på kr. til realkredit, reallån, pengeinstitutter m.v., jf. den fremsendte årsopgørelse fra 2010, at ansøgers samlede gæld inkl. eventuelt realkreditlån i ejendommen heraf andrager kr., jf. årsopgørelsen for 2010, at der således er en vis friværdi i ejendommen, at ansøger og ansøgers ægtefælle har en skattemæssig trækprocent på 38, jf. de fremsendte forskudsopgørelser fra 2011, at ansøger og ansøgers ægtefælle har et månedligt skattefradrag på samlet kr., jf. de fremsendte forskudsopgørelser fra 2011, at ansøger og ansøgers ægtefælle forventes at have en samlet indkomst i 2011 på kr., jf. de fremsendte forskudsopgørelser fra 2011, og at ansøger og ansøgers ægtefælle samlet har månedlige faste udgifter på gennemsnitlig ca kr. Ansøger har på Energiklagenævnets forespørgsel ikke oplyst om andre væsentlige formueaktiver end den faste ejendom. Side 9 af 12 Når ansøgers og ansøgers ægtefælles faste udgifter til blandt andet bolig, forsikringer, fagforening, medicin og kiropraktor er betalt, har ansøger og ansøgers ægtefælle et samlet rådighedsbeløb efter skat på ca kr. pr. måned. Energiklagenævnet har beregnet rådighedsbeløbet på følgende måde: Ansøger og ansøgers ægtefælle har en samlet indkomst i 2011 på kr. Fordelt på 12 måneder giver dette ca kr. pr. måned. Herfra trækkes ægteparrets samlede månedlige skattemæssige fradrag på kr. Af de resterende kr. trækkes 38 % i skat, hvilket giver et udbetalt beløb på kr. Dette beløb lægges sammen med det samlede fradrag: kr kr. = kr. Beløbet svarer stort set til det beløb ( kr.), som ansøger og ansøgers ægtefælle fik udbetalt i marts 2011 ifølge de fremsendte kontoudskrifter for ægteparrets konti i deres pengeinstitut. Fra det udbetalte beløb trækkes ægteparrets månedlige faste udgifter på gennemsnitligt ca kr., hvilket giver et tilbageværende rådighedsbeløb efter skat på ca kr. Energiklagenævnet bemærker, at såfremt en ejendom pålægges tilslutningspligt, omfatter tilslutningspligten som udgangspunkt både betaling af tilslutningsafgiften og de faste udgifter, som det kollektive varmeforsyningsanlæg (fjernvarmeværket) har anmeldt til Energitilsynet som gældende for de ejendomme, som tilsluttes anlægget. Energiklagenævnet lægger til grund, at ansøgers ansøgning om dispensation må forstås således, at dispensationsanmodningen omfatter både tilslutningsbidraget på kr. samt de faste afgifter (effektbidrag og abonnementsbidrag) på ca. 308 kr. pr. måned. Energiklagenævnet lægger endvidere til grund, at kommunen ved afgørelsen af 8. februar 2011 om dispensation har

10 taget stilling til såvel tilslutningsbidraget på kr. og de faste udgifter på ca. 308 kr. pr. måned. I den foreliggende sag har ansøger først søgt kommunen om dispensation 5 år efter, at fristen på 9 år for tilslutning til fjernvarmen udløb. Ansøger har to år forinden (i 2008) ved forlig i retten aftalt betaling inden 14 dage af tilslutningsbidraget på kr. Roskilde Kommune har derfor ikke kunnet - og Energiklagenævnet kan ikke - tage stilling til spørgsmålet om betaling af tilslutningsbidraget på kr., idet betalingen heraf beror på en civilretlig aftale mellem ansøger og værket, som hverken Roskilde Kommune eller Energiklagenævnet har kompetence til at ændre. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til, om parternes aftale (retsforliget) om ansøgers betaling af tilslutningsbidraget på kr. er ugyldig som følge af, ansøger først i 2010 blev bekendt med muligheden for at søge dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsen 17, stk. 1, ansøgers sygdomsforløb og evt. andre forhold. Der er tale om et civilretligt spørgsmål, som ansøger eventuelt må indbringe for domstolene til afgørelse. Side 10 af 12 Ansøgers betaling af tilslutningsbidraget på kr. beror derfor ikke længere på kommunens pålæg om tilslutningspligt, og den tvang, der ligger i dette indgreb, men derimod på parternes frivillige aftale om ansøgers betaling af tilslutningsbidraget. For så vidt angår de obligatoriske omkostninger ved tilslutning til værket (tilslutningsbidraget, abonnements- og effektbidrag) er det for Energiklagenævnet herefter alene et spørgsmål om, hvorvidt betaling af de faste månedlige udgifter (effektbidrag og abonnementsbidrag) sætter ansøger i en urimelig økonomisk situation. Energiklagenævnet har herefter foretaget et konkret skøn over ansøgers økonomiske forhold og sammenholdt dem med udgiften til de løbende faste udgifter (effektbidrag og abonnementsbidrag). Energiklagenævnet finder på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger vedrørende ansøger og ansøgers ægtefælles økonomi, at betaling af de løbende faste afgifter (effektbidrag og abonnementsbidrag) ikke vil sætte ansøger og ansøgers ægtefælle i en åbenbar urimelig økonomisk situation. Energiklagenævnet har lagt vægt på, at ansøger og ansøgers ægtefælle har et forholdsvist stort rådighedsbeløb pr. måned efter skat, hvoraf det med rimelighed vil være muligt at betale ca. 308 kr. om måneden til de løbende faste udgifter. Det forhold, at ansøger vil få udgifter på ca kr. til finansiering af en eventuel omstilling af det eksisterende centralvarmeanlæg til fjernvarme, såfremt ansøger måtte ønske at gøre brug af fjernvarme, kan ikke føre til andet

11 resultat. Nævnet har lagt vægt på, at der ikke er tale om en uforholdsmæssig stor udgift for omstilling til fjernvarme. Ansøger har endvidere ikke pligt til at aftage fjernvarme men alene pligt til at lade ejendommen tilslutte fjernvarmen. Ansøger kan således fortsætte med at opvarme parcelhuset med den nuværende varmekilde og behøver ikke at bekoste omstillingen til fjernvarme. Den mulige udgift på ca kr. til omstilling til fjernvarme er derfor ikke et sådant særligt tilfælde, der kan begrunde dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens 17. stk. 1. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at ansøger havde indestående i pengeinstitutter, obligationer eller pantebreve på kr. ved udgangen af 2010, jf. ansøgers årsopgørelse for Med hensyn til de af ansøger i øvrigt anførte forhold, herunder at parcelhuset skulle være uegnet til opvarmning med fjernvarme som følge af husets dårlige vedligeholdelsesmæssige stand og manglende isolering, finder nævnet, at der ligeledes ikke er tale om sådanne særlige tilfælde, der kan begrunde dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens 17. stk. 1. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at ejendommen tjener som helårsbolig for ansøger og dennes ægtefælle, og at ansøger ikke i den forbindelse har sandsynliggjort, at varmespildet vil være større ved brug af fjernvarme end ved brug af den nuværende opvarmningsform. Ansøger har hermed heller ikke sandsynliggjort, at ansøger bliver væsentligt dårligere stillet økonomisk set ved brug af fjernvarme. Side 11 af 12 Energiklagenævnet finder herefter og efter en samlet konkret vurdering, at der ikke er grundlag for at kunne imødekomme ansøger ønske om dispensation fra tilslutningspligten efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Energiklagenævnet finder endvidere, at Roskilde Kommune ikke havde kompetence til at ændre den civilretlige aftale, som ansøger indgik ved forliget i retten vedrørende betaling af tilslutningsbidraget på kr. Energiklagenævnet ændrer på denne baggrund Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011, således at ansøgers ansøgning om dispensation ikke imødekommes. Energiklagenævnets afgørelse Roskilde Kommunens afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at [XXX] ansøgning om dispensation ikke imødekommes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 5. september 2011 og efterfølgende ved skriftlig votering.

12 Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnet i henhold til varmeforsyningslovens Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jfr. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Side 12 af 12 P.N.V. Poul K. Egan Nænvsformand /Ulla Østergaard Specialkonsulent 5 Bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 af lov om varmeforsyning med senere ændringer.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere