Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål"

Transkript

1 Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål 2019

2 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter 5 Efter 2. 5 Efter 5. 6 Efter 7. 7 Efter 9. 8 Fælles Mål efter kompetenceområde 9 Læsning 9 Skrivning 10 Lytning 11 Tale 12 Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 2

3 1 Fagets formål Tosprogede elever skal i faget dansk som andetsprog udvikle sprog lige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige for udsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag. Stk. 2. Faget dansk som andetsprog skal gøre eleverne bevidste om sprog og sprog tilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt forberede til videre uddannelse. Stk. 3. Faget dansk som andetsprog skal styrke elevens følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig identitet. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 3

4 2 Fælles Mål Kompetencemål Kompetenceområde Efter 2. Efter 5. Efter 7. Efter 9. Læsning Eleven kan læse og forstå enkle tekster. Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster. Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag. Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag. Skrivning enkle ord og sætninger som middel til kommunikation. fiktive og ikke-fiktive tekster. i forhold til genre og fag. reflekteret i forhold til genre og fag. Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former. Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk. Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk. Eleven kan lytte aktivt med forståelse til kompleks talt dansk. Tale sig i et enkelt efter situation, fag og samtalepartner. sig i et tydeligt efter situation, fag og samtalepartner. sig i et varieret efter situation, fag og samtalepartner. sig i et nuanceret efter situation, fag og samtalepartner. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 4

5 Fælles Mål efter Efter 2. Kompetenceområde Kompetencemål Faser Læsning Eleven kan læse og forstå enkle tekster. 1. Eleven kan læse lydrette ord. bogstav-lyd-forbindelser. Eleven kan læse enkle ord og forstå deres betydning. enkle ords betydning. Eleven kan forstå hoved indholdet af det læste. teksters indhold. Eleven kan anvende afkodningsstrategier med fokus på forlyd og stavelser. enkle afkodningsstrategier. 2. Eleven kan læse lydrette og de 120 hyppige ord. 3. Eleven kan læse lydrette og ikke-lydrette hverdagsord. syntese dannelse. syntesedannelse og morfemer. Eleven kan læse og forstå sætninger. sætningsstrukturer. Eleven kan formidle hovedindholdet af det læste i en visuel form. formidlingsmetoder. Eleven kan anvende afkodningsstrategier og læseforståelsesstrategier med fokus på forforståelse. forskellige forståelsesstrategier til læsning. Skrivning enkle ord og sætninger som middel til kommunikation. 1. lydrette ord. grafem-fonem-forbindelser. Stavning Tekstproduktion Kommunikationsforhold Strategier sig skriftligt ved hjælp af enkeltord. enkeltords funktion i kommunikation. med fokus på afsender, modtager og formål. forholdet mellem afsender, modtager og tekst. Eleven kan fastholde egne tanker ved hjælp af skrivning. genretræk. 2. lydrette og de 120 hyppigeste ord. orddannelse. i helsætninger. sætningsdannelse. et meningsindhold i en tekst. kohærens. Eleven kan undersøge egne tanker gennem skrivning. sprogets funktion. 3. lydrette og ikke-lydrette hyppige ord. syntesedannelse. en tekst med overskrift, indledning og afslutning. tekstproduktion. Eleven kan organisere sin tekst i forhold til kontekst. forholdet mellem tekstkomposition og kontekst. Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk. 1. Eleven kan lytte til korte beskeder og handle efter dem. Lytning Kommunikation Samtale Strategier det ordforråd, der knytter sig til skolens kontekst. Eleven kan forstå indholdet af talt dansk i forskellige sammenhænge. forholdet mellem talt dansk og en kontekst. Eleven kan lytte til samtale i klasserummet. tilegnelse af informationer ved at lytte. Eleven kan anvende spørgsmål som led i en lyttestrategi. elementer, der udtrykker stemning. 2. Eleven kan lytte til beskeder og gengive dem. det faglige ordforråd, der knytter sig til skolens indhold og fag. Eleven kan aktivere sin forforståelse ved at lytte. sammenhæng mellem forforståelse og ny viden. 3. Tale sig i et enkelt efter situation, fag og samtalepartner. 1. Eleven kan fortælle om egne oplevelser. Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier tale sprogets funktion. Eleven kan stille og svare på spørgsmål. sproglige forskelle på at stille spørgsmål og få svar. Eleven kan læse enkle tekster højt med tydelig artikulation. artikulation i højtlæsning. Eleven kan anvende basale strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af samtalepartner og situation. strategier til at tilpasse sit sprog afhængigt af situationen. 2. Eleven kan fremlægge et skolefagligt emne ved hjælp af visuel støtte. tale sprogets funktion i en faglig sammenhæng. Eleven kan anvende turtagningsprincipper. turtagningsprincipper. Eleven kan anvende strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af faget. kommunikationsstrategier. 3. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 5

6 Efter 5. Kompetenceområde Kompetencemål Faser Læsning Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster. 1. Eleven kan læse tekster med automatiseret og flydende afkodning og passende hastighed. afkodning i forhold til lydfølgeregler. Eleven kan lære nye ord ved at læse. 2. Eleven kan lære fagord og faste vendinger ved at læse. sammenhængen mellem ordforråd og læsning. sammenhængen mellem faglig ordforrådsudvikling og læsning. Eleven kan læse med forståelse i forhold til teksters indledning, midte og slutning. Eleven kan læse i forhold til teksters afsender. teksters grundlæggende komposition. forholdet mellem afsender og tekst. Eleven kan resumere hovedindholdet af en tekst. Eleven kan organisere hovedindholdet af en tekst i visuel form. referat genre. metoder til organisering. 3. Eleven kan genkende genretræk i tekster. genrer. Eleven kan sætte det læste ind i en sammenhæng. kontekstens betydning for forståelsen. Skrivning fiktive og ikkefiktive tekster. 1. ikke-lydrette ord. Stavning Tekstproduktion Kommunikation Strategier syntese dannelse i forhold til lydfølge regler. tekster med brug af hverdagsord. ordforråd i tekster. Eleven kan målrette sin skrivning efter modtager. forholdet mellem modtager og tekst. efter modeltekster. genretræk. 2. tekster med et fagligt ordforråd og førfaglige ord og udtryk. fagord og førfaglige ord i tekster. berettende og instruerende tekster. fiktive og faktatekster. Eleven kan disponere sin skriveproces. faser i skriveprocessen. 3. Eleven kan målrette sin skrivning i forhold til genre. genrer. Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk. 1. Eleven kan lytte til højtlæsning. højtlæsningens forskellige formål. Lytning Kommunikation Samtale Strategier Eleven kan lytte til, se og forstå indholdet i lyd- og billedmedier. mediers kommunikative funktion. Eleven kan deltage i fælles diskussioner. meningsudveksling i en diskussion. Eleven kan forstå en stemning ved at lytte i en given situation. elementer, der udtrykker stemning. 2. Eleven kan uddrage viden af faglige fremlæggelser. uddragelse af viden ved mundtlige fremlæggelser. Eleven kan aktivere sin forforståelse ved at lytte. sammenhæng mellem forforståelse og ny viden. 3. Tale sig i et tydeligt efter situation, fag og samtalepartner. 1. Eleven kan mundtligt referere indholdet af tekster. Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier referaters faglige formål. Eleven kan udveksle meninger i en faglig sammenhæng. kommunikations betydning i en faglig sammenhæng. sig klart og tydeligt i et samarbejde med andre elever. artikulation i talt dansk. Eleven kan anvende strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af samtalepartner og situation. strategier til at tilpasse sit sprog afhængigt af situationen. 2. Eleven kan gengive en faglig instruktion. instruktioners formål. Eleven kan kommunikere og samarbejde om et fagligt indhold. faglig kommunikation i et samarbejde. sig klart og tydeligt i en fremlæggelse. præcis artikulation. Eleven har strategier til at udtrykke sig fagligt afhængig af faget. strategier til anvendelse af fagsprog. 3. Eleven kan formidle en faglig fremlæggelse. formidling af et fagligt indhold. Eleven kan kommunikere et budskab ved hjælp af it og medier. it og mediers anvendelsesmuligheder. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 6

7 Efter 7. Kompetenceområde Kompetencemål Faser Læsning Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag. 1. Eleven kan læse tekster med automatiseret afkodning. afkodningsstrategier. Eleven kan udvikle et varieret fagligt ordforråd ved at læse. metoder til at udvikle et fagligt ordforråd. Eleven kan læse og forstå i forhold til tekstens kohæsion og kohærens. tekstens indre og ydre sammenhæng. Eleven kan vælge læseforståelsesstrategier i forhold til genre og fag. læseforståelsesstrategier. 2. Eleven kan diskutere og reflektere over fagteksters sproglige udtryk. fagsprog. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters form og indhold. forholdet mellem teksters form og indhold. Skrivning i forhold til genre og fag. 1. låne- og fremmedord. Stavning Tekstproduktion Kommunikationsforhold Strategier låne- og fremmedord. tekster med et fagspecifikt ordforråd. ordforrådets betydning for tekstproduktion. forklarende, instruerende og argumenterende tekster. faglige genrer. Eleven kan vælge skrivestrategier i forhold til genre og fag. skrive strategier. 2. Eleven kan stave efter gældende retstavningsprincipper i dansk. dansk retstavning. tekster med fagspecifikt ordforråd og grammatisk bevidsthed. ordforråd, ordklasser, bøjning og syntaks i forhold til tekstproduktion. Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk. 1. Eleven kan lytte og forholde sig til afsenderens følelser. Lytning Kommunikation Sprogforståelse Strategier sprogets funktion i forhold til at udtrykke følelser, holdninger og værdier. Eleven kan forstå en faglig kommunikation. faglig kommunikation. Eleven kan lytte til og forstå idiomatiske udtryk og ordsprog. ord og udtryks denotative og konnotative træk. Eleven kan lytte efter specifikke detaljer. intensiv lytning som en lyttestrategi. 2. Eleven kan lytte og forstå samt reflektere over det sagte. forholdet mellem refleksion og lytteforståelsen. Eleven kan lytte efter faglige begreber. Eleverne har viden om forskel på faglige begreber og hverdagssprog. Tale sig i et varieret efter situation, fag og samtalepartner. 1. Eleven kan anvende faglige begreber. 2. Mundtlig fremstilling Kommunikation Grammatik Strategier faglige begrebers betydning i en faglig sammenhæng. Eleven kan argumentere for meninger og holdninger. argumen tationsteknikker. sig med grammatisk bevidsthed. ordklasser og deres bøjning, regelmæssigheder, uregelmæssigheder og syntaks. Eleven kan målrette formidling af et fagligt indhold efter modtageren. strategier til formidling af et fagligt indhold. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 7

8 Efter 9. Kompetenceområde Kompetencemål Faser Læsning Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag. 1. Eleven kan vælge afkodningsstrategi ved ukendte ord. komplekse afkodningsstrategier. Eleven kan vurdere sproget i en fagtekst. analyse af fagsprog. Eleven kan perspektivere sin læsning til kontekst. konteksts betydning for læsning. Eleven kan målrette sin læsning efter fag og genre. læseforståelsesstrategier i forhold til fag og genre. 2. Eleven kan vurdere teksters indhold i forhold til genre, afsender, modtager og kontekst. komplekse konteksters betydning for læsningen. Eleven kan vurdere brug af læseforståelsesstrategier. læseforståelsesstrategiers betydning for læsningen. Skrivning reflekteret i forhold til genre og fag. 1. Eleven kan korrigere stavefejl i egne tekster. Stavning Tekstproduktion Kommunikationsforhold Strategier staveregler i dansk. med et nuanceret ordforråd i en grammatisk korrekt form. nuanceret ordforråd, ordklasser, bøjning og syntaks. perspektiverende i forhold til kontekst. konteksts betydning for skrivning. Eleven kan målrette sin skrivning efter fag og genre. skrivestrategier i forhold til fag og genre. 2. Eleven kan korrigere stavefejl i andres tekster. korrektur og sprogrigtighed. vurderende i forhold til genre, modtager og kontekst. vurderende teksters karakteristika. Eleven kan vurdere brug af skrivestrategier og respons. betydning af skrivestrategier og respons. Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk. 1. Eleven kan lytte til og forstå talt dansk i komplekse situationer. 2. Lytning Kommunikation Sprogforståelse Strategier pragmatik. Eleven kan anvende lytning som del af en kommunikation. lytning som et element i kommunikation. Eleven kan lytte til og forstå vendinger og ukendte sproglige udtryk. sprog i forhold til ældre sprogbrug. Eleven kan lytte på forskellige måder. global, intensiv og fokuseret lytning. Tale sig i et nuanceret efter situation, fag og samtalepartner. 1. sig præcist og nuanceret i talt dansk. Mundtlig fremstilling Kommunikation Grammatik Strategier talesprog. Eleven kan få sit budskab tydeligt igennem i argumentation og debat. argumen tationsanalyse. sig nuanceret og grammatisk korrekt. forskellen på tale- og skriftsprog. Eleven kan vælge kommunikationsstrategi i en given kontekst. kommunikationsstrategier, reduktionsog risikostrategier. 2. Eleven kan træffe sproglige valg i forskellige situationer. stilistisk variation. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 8

9 Fælles Mål efter kompetenceområde Læsning Klassetrin Kompetencemål Faser Efter 2. Eleven kan læse og forstå enkle tekster. 1. Eleven kan læse lydrette ord. bogstav-lyd-forbindelser. Eleven kan læse enkle ord og forstå deres betydning. enkle ords betydning. Eleven kan forstå hoved indholdet af det læste. teksters indhold. Eleven kan anvende afkodningsstrategier med fokus på forlyd og stavelser. enkle afkodningsstrategier. 2. Eleven kan læse lydrette og de 120 hyppige ord. 3. Eleven kan læse lydrette og ikke-lydrette hverdagsord. syntesedannelse. syntesedannelse og morfemer. Eleven kan læse og forstå sætninger. sætningsstrukturer. Eleven kan formidle hoved indholdet af det læste i en visuel form. formidlingsmetoder. Eleven kan anvende afkodningsstrategier og læseforståelsesstrategier med fokus på forforståelse. forskellige forståelsesstrategier til læsning. Efter 5. Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive tekster. 1. Eleven kan læse tekster med automatiseret og flydende afkodning og passende hastighed. afkodning i forhold til lydfølgeregler. Eleven kan lære nye ord ved at læse. 2. Eleven kan lære fagord og faste vendinger ved at læse. sammenhængen mellem ordforråd og læsning. sammenhængen mellem faglig ordforrådsudvikling og læsning. Eleven kan læse med forståelse i forhold til teksters indledning, midte og slutning. Eleven kan læse i forhold til teksters afsender. teksters grundlæggende komposition. forholdet mellem afsender og tekst. Eleven kan resumere hovedindholdet af en tekst. Eleven kan organisere hovedindholdet af en tekst i visuel form. referatgenre. metoder til organisering. 3. Eleven kan genkende genretræk i tekster. genrer. Eleven kan sætte det læste ind i en sammenhæng. kontekstens betydning for forståelsen. Efter 7. Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag. 1. Eleven kan læse tekster med automatiseret afkodning. afkodningsstrategier. Eleven kan udvikle et varieret fagligt ordforråd ved at læse. metoder til at udvikle et fagligt ordforråd. Eleven kan læse og forstå i forhold til tekstens kohæsion og kohærens. tekstens indre og ydre sammenhæng. Eleven kan vælge læseforståelsesstrategier i forhold til genre og fag. læse forståelsesstrategier. 2. Eleven kan diskutere og reflektere over fagteksters sproglige udtryk. fagsprog. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters form og indhold. forholdet mellem teksters form og indhold. Efter 9. Eleven kan læse, forstå og vurdere tekster i forhold til genre og fag. 1. Eleven kan vælge afkodningsstrategi ved ukendte ord. komplekse afkodningsstrategier. Eleven kan vurdere sproget i en fagtekst. analyse af fagsprog. Eleven kan perspektivere sin læsning til kontekst. konteksts betydning for læsning. Eleven kan målrette sin læsning efter fag og genre. læseforståelsesstrategier i forhold til fag og genre. 2. Eleven kan vurdere teksters indhold i forhold til genre, afsender, modtager og kontekst. komplekse konteksters betydning for læsningen. Eleven kan vurdere brug af læseforståelsesstrategier. læseforståelsesstrategiers betydning for læsningen. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 9

10 Skrivning Klassetrin Kompetencemål Faser Efter 2. enkle ord og sætninger som middel til kommunikation. 1. lydrette ord. grafemfonem-forbindelser. Stavning Tekstproduktion Kommunikationsforhold Strategier sig skriftligt ved hjælp af enkeltord. enkeltords funktion i kommunikation. med fokus på afsender, modtager og formål. forholdet mellem afsender, modtager og tekst. Eleven kan fastholde egne tanker ved hjælp af skrivning. genretræk. 2. lydrette og de 120 hyppigeste ord. orddannelse. i helsætninger. sætningsdannelse. et meningsindhold i en tekst. kohærens. Eleven kan undersøge egne tanker gennem skrivning. sprogets funktion. 3. lydrette og ikke-lydrette hyppige ord. syntese dannelse. en tekst med overskrift, indledning og afslutning. tekstproduktion. Eleven kan organisere sin tekst i forhold til kontekst. forholdet mellem tekstkomposition og kontekst. Efter 5. fiktive og ikkefiktive tekster. 1. ikke-lydrette ord. Stavning Tekstproduktion Kommunikation Strategier syntese dannelse i forhold til lydfølge regler. tekster med brug af hverdagsord. ordforråd i tekster. Eleven kan målrette sin skrivning efter modtager. forholdet mellem modtager og tekst. efter modeltekster. genretræk. 2. tekster med et fagligt ordforråd og førfaglige ord og udtryk. fagord og førfaglige ord i tekster. berettende og instruerende tekster. fiktive og faktatekster. Eleven kan disponere sin skriveproces. faser i skriveprocessen. 3. Eleven kan målrette sin skrivning i forhold til genre. genrer. Efter 7. i forhold til genre og fag. 1. låneog fremmedord. Stavning Tekstproduktion Kommunikationsforhold Strategier låneog fremmedord. tekster med et fagspecifikt ordforråd. ordforrådets betydning for tekstproduktion. forklarende, instruerende og argumenterende tekster. faglige genrer. Eleven kan vælge skrivestrategier i forhold til genre og fag. skrive strategier. 2. Eleven kan stave efter gældende retstavningsprincipper i dansk. dansk retstavning. tekster med fagspecifikt ordforråd og grammatisk bevidsthed. ordforråd, ordklasser, bøjning og syntaks i forhold til tekstproduktion. Efter 9. reflekteret i forhold til genre og fag. 1. Eleven kan korrigere stavefejl i egne tekster. Stavning Tekstproduktion Kommunikationsforhold Strategier staveregler i dansk. med et nuanceret ordforråd i en grammatisk korrekt form. nuanceret ordforråd, ordklasser, bøjning og syntaks. perspektiverende i forhold til kontekst. konteksts betydning for skrivning. Eleven kan målrette sin skrivning efter fag og genre. skrivestrategier i forhold til fag og genre. 2. Eleven kan korrigere stavefejl i andres tekster. korrektur og sprogrigtighed. vurderende i forhold til genre, modtager og kontekst. vurderende teksters karakteristika. Eleven kan vurdere brug af skrivestrategier og respons. betydning af skrivestrategier og respons. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 10

11 Lytning Klassetrin Kompetencemål Faser Efter 2. Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk. 1. Eleven kan lytte til korte beskeder og handle efter dem. Lytning Kommunikation Samtale Strategier det ordforråd, der knytter sig til skolens kontekst. Eleven kan forstå indholdet af talt dansk i forskellige sammenhænge. forholdet mellem talt dansk og en kontekst. Eleven kan lytte til samtale i klasserummet. tilegnelse af informationer ved at lytte. Eleven kan anvende spørgsmål som led i en lyttestrategi. elementer, der udtrykker stemning. 2. Eleven kan lytte til beskeder og gengive dem. det faglige ordforråd, der knytter sig til skolens indhold og fag. Eleven kan aktivere sin for forståelse ved at lytte. sammenhæng mellem forforståelse og ny viden. 3. Efter 5. Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk. 1. Eleven kan lytte til højtlæsning. højtlæsningens forskellige formål. Lytning Kommunikation Samtale Strategier Eleven kan lytte til, se og forstå indholdet i lyd- og billedmedier. mediers kommunikative funktion. Eleven kan deltage i fælles diskussioner. meningsudveksling i en diskussion. Eleven kan forstå en stemning ved at lytte i en given situation. elementer, der udtrykker stemning. 2. Eleven kan uddrage viden af faglige fremlæggelser. uddragelse af viden ved mundtlige frem læggelser. Eleven kan aktivere sin for forståelse ved at lytte. sammenhæng mellem forforståelse og ny viden. 3. Efter 7. Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk. 1. Eleven kan lytte og forholde sig til afsenderens følelser. Lytning Kommunikation Sprogforståelse Strategier sprogets funktion i forhold til at udtrykke følelser, holdninger og værdier. Eleven kan forstå en faglig kommunikation. faglig kommunikation. Eleven kan lytte til og forstå idiomatiske udtryk og ordsprog. ord og udtryks denotative og konnotative træk. Eleven kan lytte efter specifikke detaljer. intensiv lytning som en lyttestrategi. 2. Eleven kan lytte og forstå samt reflektere over det sagte. forholdet mellem refleksion og lytteforståelsen. Eleven kan lytte efter faglige begreber. Eleverne har viden om forskel på faglige begreber og hverdagssprog. Efter 9. Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk. 1. Eleven kan lytte til og forstå talt dansk i komplekse situationer. 2. Lytning Kommunikation Sprogforståelse Strategier pragmatik. Eleven kan anvende lytning som del af en kommunikation. lytning som et element i kommunikation. Eleven kan lytte til og forstå vendinger og ukendte sproglige udtryk. sprog i forhold til ældre sprogbrug. Eleven kan lytte på forskellige måder. global, intensiv og fokuseret lytning. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 11

12 Tale Klassetrin Kompetencemål Faser Efter 2. sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner. 1. Eleven kan fortælle om egne oplevelser. Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier talesprogets funktion. Eleven kan stille og svare på spørgsmål. sproglige forskelle på at stille spørgsmål og få svar. Eleven kan læse enkle tekster højt med tydelig artikulation. artikulation i højtlæsning. Eleven kan anvende basale strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af samtalepartner og situation. strategier til at tilpasse sit sprog afhængigt af situationen. 2. Eleven kan fremlægge et skolefagligt emne ved hjælp af visuel støtte. talesprogets funktion i en faglig sammenhæng. Eleven kan anvende turtagningsprincipper. turtagningsprincipper. Eleven kan anvende strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af faget. kommunikationsstrategier. 3. Efter 5. sig i et tydeligt efter situation, fag og samtalepartner. 1. Eleven kan mundtligt referere indholdet af tekster. Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier referaters faglige formål. Eleven kan udveksle meninger i en faglig sammenhæng. kommunikations betydning i en faglig sammenhæng. sig klart og tydeligt i et samarbejde med andre elever. artikulation i talt dansk. Eleven kan anvende strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af samtalepartner og situation. strategier til at tilpasse sit sprog afhængigt af situationen. 2. Eleven kan gengive en faglig instruktion. instruktioners formål. Eleven kan kommunikere og samarbejde om et fagligt indhold. faglig kommunikation i et samarbejde. sig klart og tydeligt i en fremlæggelse. præcis artikulation. Eleven har strategier til at udtrykke sig fagligt afhængig af faget. strategier til anvendelse af fagsprog. 3. Eleven kan formidle en faglig fremlæggelse. formidling af et fagligt indhold. Eleven kan kommunikere et budskab ved hjælp af it og medier. it og mediers anvendelsesmuligheder. Efter 7. sig i et varieret efter situation, fag og samtalepartner. 1. Eleven kan anvende faglige begreber. 2. Mundtlig fremstilling Kommunikation Grammatik Strategier faglige begrebers betydning i en faglig sammenhæng. Eleven kan argumentere for meninger og holdninger. argumen tationsteknikker. sig med grammatisk bevidsthed. ordklasser og deres bøjning, regelmæssigheder, uregelmæssigheder og syntaks. Eleven kan målrette formidling af et fagligt indhold efter modtageren. strategier til formidling af et fagligt indhold. Efter 9. Eleven kan udtrykke sig i et nuan ceret efter situation, fag og samtalepartner. 1. sig præcist og nuanceret i talt dansk. Mundtlig fremstilling Kommunikation Grammatik Strategier talesprog. Eleven kan få sit budskab tydeligt igennem i argumentation og debat. 2. Eleven kan træffe sproglige valg i forskellige situationer. argumen tationsanalyse. stilistisk variation. sig nuanceret og grammatisk korrekt. forskellen på tale- og skriftsprog. Eleven kan vælge kommunikationsstrategi i en given kontekst. kommuni ka tionsstrategier, reduktionsog risikostrategier. Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) 12

13 Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål 2019 Design: BGRAPHIC Denne publikation kan ikke bestilles. Der henvises til webudgaven. Publikationen kan hentes på: Børne- og Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K

14

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

Dansk som andetsprog (basis) Fælles Mål

Dansk som andetsprog (basis) Fælles Mål Dansk som andetsprog (basis) Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter klassetrin 5 Basisundervisning 5 Fælles Mål Dansk som andetsprog (basis) 2 1 Fagets

Læs mere

Dansk som andetsprog (supplerende)

Dansk som andetsprog (supplerende) Dansk som andetsprog (supplerende) Faghæfte 2019 Dansk som andetsprog (supplerende) Indledning 3 Folkeskolens formål 4 Fælles Mål 5 Læseplan 27 Undervisningsvejledning 49 Indledning Et af folkeskolens

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Dansk som andetsprog (basis) Læseplan

Dansk som andetsprog (basis) Læseplan Dansk som andetsprog (basis) Læseplan 2019 Indhold 1 Om læseplanens funktion 3 2 Læseplanens opbygning 4 3 Fagets formål og identitet 5 4 Fagets kompetenceområder og kompetencemål 7 5 Udviklingen i indholdet

Læs mere

Dansk som andetsprog (supplerende) Læseplan

Dansk som andetsprog (supplerende) Læseplan Dansk som andetsprog (supplerende) Læseplan 2019 Indhold 1 Om læseplanens funktion 3 2 Læseplanens opbygning 4 3 Fagets formål og identitet 5 3.1 Organisering af undervisningen i dansk som andetsprog supplerende

Læs mere

Læseplan for DSA supplerende

Læseplan for DSA supplerende Læseplan for DSA supplerende Indledning Faget supplerende dansk som andetsprog er beregnet for elever, som ved optagelsen har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning, men

Læs mere

Modersmålsundervisning Fælles Mål

Modersmålsundervisning Fælles Mål Modersmålsundervisning Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter Efter 5 Efter 6. 6 Efter 9. 7 Fælles Mål efter kompetenceområde Mundtlig 8 Skriftlig 9 og

Læs mere

Læseplan for faget supplerende dansk som andetsprog

Læseplan for faget supplerende dansk som andetsprog Læseplan for faget supplerende dansk som andetsprog Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1. - 2. klassetrin 4 Læsning 4 Skrivning 5 Lytning 6 Tale 7 2. trinforløb for 3. - 5. klassetrin 8 Læsning 8 Skrivning

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Indhold Indledning 3 Trinforløb for basisundervisning 4 Læsning 4 Skrivning 5 Lytning 6 Tale 7 It og medier 8 Innovation og entreprenørskab 9 Indledning

Læs mere

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner Eleven kan deltage i samtaler og diskussioner

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Læsning 5 Lytning 6 Skrivning 7 Tale 8 It og medier 9 Innovation og entreprenørskab

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Dansk som andetsprog (basis)

Dansk som andetsprog (basis) Dansk som andetsprog (basis) Faghæfte 2019 Dansk som andetsprog (basis) Indledning 3 Folkeskolens formål 4 Fælles Mål 5 Læseplan 13 Undervisningsvejledning 29 Indledning Et af folkeskolens vigtigste formål

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Tysk Fælles Mål 2019

Tysk Fælles Mål 2019 Tysk Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter Efter 7. 5 Efter 9. 6 Fælles Mål efter kompetenceområde Mundtlig kommunikation 7 Skriftlig kommunikation 8

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på

På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på tale, fremlægge og optræde til morgensamling tidlig læseindlæring og udvikling af læseglæde børnestavning som redskab i den tidlige

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 3.klasse i dansk

Årsplan for 3.klasse i dansk Årsplan for 3.klasse i dansk 2011-2012 Formålet i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Speed på sproglig udvikling Mette-Maria Rydén - Lærings-, læse- og flersprogskonsulent PPL- Pædagogisk Praksis og Læring Viborg kommune.

Speed på sproglig udvikling Mette-Maria Rydén - Lærings-, læse- og flersprogskonsulent PPL- Pædagogisk Praksis og Læring Viborg kommune. Speed på sproglig udvikling Mette-Maria Rydén - Lærings-, læse- og flersprogskonsulent PPL- Pædagogisk Praksis og Læring Viborg kommune. Oplæg på Læsevejlederkonferencen i Roskilde 2. nov. 2017 Mette-Maria

Læs mere

Engelsk Fælles Mål 2019

Engelsk Fælles Mål 2019 Engelsk Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter klassetrin Efter 4. klassetrin 5 Efter 7. klassetrin 6 Efter 9. klassetrin 7 Fælles Mål efter kompetenceområde

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. ( )

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. ( ) Fælles mål efter 4klasse bruge talespret i samtale, samarbejde diskussion fungere som ordstyrer i en gruppe videreudvikle ordforråd, begreber faglige udtryk fortælle, forklare, kommentere, interviewe fremlægge

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Adm. visitation af støtte til flersprogede børn/elever i daginstitution og skole via SMTTEmodellen

Adm. visitation af støtte til flersprogede børn/elever i daginstitution og skole via SMTTEmodellen Adm. visitation af støtte til flersprogede børn/elever i daginstitution og skole via SMTTEmodellen (Til visitationsperiode 1, 2 og 3 ) Visitationsperiode: Barnets/elevens navn, alder og klassetrin: Liban

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

Læreplan Dansk. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019

Læreplan Dansk. 1. Identitet og formål. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet april 2019 Læreplan Dansk 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Danskfagets kerne er arbejdet med det danske sprog samt udviklingen af alment dannende og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at præsentere,

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Læreplan Dansk som andetsprog

Læreplan Dansk som andetsprog Læreplan Dansk som andetsprog 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Dansk som andetsprog er et færdigheds- videns- og kulturfag. Centralt i faget står udvikling af receptive, produktive, kommunikative og

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål

Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål Tysk - 2. fremmedsprog Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse for skoleåret

Årsplan for dansk i 3. klasse for skoleåret Årsplan for dansk i 3. klasse for skoleåret 2018-19 Formålet med undervisningen i faget danske er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog supplerende. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog supplerende. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Årsplan for 2. klasse (dansk) 2011/2012. Trinmål for faget dansk efter 2. klasse. Det talte sprog

Årsplan for 2. klasse (dansk) 2011/2012. Trinmål for faget dansk efter 2. klasse. Det talte sprog Årsplan for 2. klasse (dansk) 2011/2012 Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Bruge talesproget til

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Skoleår 2015/2016 Uge Emne Mål Arbejdsform/metode Materialer 33-38 Basisdansk -Lære hinanden at kende -At kunne bruge talesproget i samtale, samarbejde og kunne

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Billedkunst (valgfag) Fælles Mål

Billedkunst (valgfag) Fælles Mål Billedkunst (valgfag) Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Fælles Mål efter klassetrin Efter 7.-8. klassetrin 4 Fælles Mål Billedkunst (valgfag) 2 1 Fagets formål Eleverne skal i faget

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Nedenstående bedømmelseskriterier i grundfaget dansk er gældende for følgende uddannelsesforløb: Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Dansk niveau

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Mål for Sprog og Læsning

Mål for Sprog og Læsning Dansk Skoleforening for Sydslesvig Mål for Sprog og Læsning for børnehaven, grundskolen og F5 og F6 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Børnehavens 2 til 5-årige børn 5 Det talte sprog 5 Sprog

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan engelsk 2019/ CSU

Årsplan engelsk 2019/ CSU Årsplan engelsk 2019/2020 - CSU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Årsplan engelsk 2017/ CU

Årsplan engelsk 2017/ CU Årsplan engelsk 2017/2018 - CU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere