B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk"

Transkript

1 Tlf Fax Giro Ejendomsadministrationen Tlf B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K Samarbejdende advokater Hans Koefoed (H) Eigil Koefoed (H) Ervin Birk Nielsen (H) Georg Meyer (H) År 2003, onsdag, den 23. april, kl , afholdtes på adressen Skolen på Duevej ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej Til stede var 43 andelshavere, hvoraf 2 var repræsenteret ved fuldmagt. Til stede i øvrigt var statsaut. revisor Jens Seiersen og administrator advokat Georg Meyer. Foreningens formand Jens Christophersen bød på bestyrelsens vegne velkommen, hvorefter blev foretaget dagsorden i medfør af vedtægtens 21 således: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes advokat Georg Meyer, der konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Som stemmetællere blev valgt Mette Nielsen (98, 4. tv) og Vivi (100, 3. th.). 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget Bestyrelsen aflagde sålydende beretning: "Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen mødes den første mandag i hver måned og bruger 2-3 timer på at afholde bestyrelsesmøde, hvor primært forhold vedrørende den daglige drift og fremtidigt vedligehold af bygningen diskuteres. Vi arbejder som oftest i mindre udvalg på at løse opgaver, eksempelvis muligheden for at få installeret billigt bredbånd og telefoni/tv og disse udvalg holder så månedligt den resterende del af bestyrelsen informeret.

2 2 En stor del af bestyrelsens arbejde er af byggeteknisk karakter, og da vi ikke har nogen bestyrelsesmedlemmer med byggesaglig ekspertise, entrerer vi med rådgivende ingeniører, som varetager foreningens interesser så godt som muligt. Det ville være ønskeligt at få personer med byggeteknisk viden ind i bestyrelsen (kvalificerede andelshavere opfordres indtrængende til at meddele deres kandidatur til den kommende generalforsamling ). En andelsboligforening af vores størrelse kan sammenlignes med en middelstor virksomhed i den forstand, at vi forvalter et aktiv (vores bygning) med en værdi rundt 46 millioner kroner. Vores årlige driftsbudget balancerer med indtægter og udgifter godt 3 millioner kroner. Det står klart, at en fornuftig drift af vores forening kræver en vis økonomisk indsigt, og da vores nuværende kasserer/økonomisagkyndige afgår fra bestyrelsen, skal vi opfordre til, at kvalificerede andelshavere overvejer deres kandidatur til den kommende generalforsamling. Økonomi Driftsresultatet viste et overskud over forventning (se vedlagte årsregnskab). Pengene er sat i banken og vil hurtigt få ben at gå på, når næste fase af vores 20-års plan for vedligehold skal føres ud i livet. Vores bygning er i acceptabel stand for hvad angår strukturel sundhed, men der er mange områder, som trænger til vedligehold allerede nu, eller potentielt kan komme til at trænge sig på indenfor en årrække. Vedligehold kan nemt gennemføres ved hjælp af gældsætning. P.t. begrænser vor gældsætning sig til cirka 9 millioner kroner, og det er bestyrelsens holdning, at yderligere gældsætning ikke er ønskelig, da den månedlige boligafgift vil stige samtidigt med, at andelenes værdi forringes. Bygningens sundhedstilstand sættes ikke over styr med den nuværende vedligeholdelsesplan, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat sparer op til fremtidigt vedligehold. På et tidspunkt kunne man overveje, om yderligere opsparing (en forhøjelse af boligafgiften) kunne blive nødvendig. Vedligeholdelsesarbejder I 2002 gennemførtes vedligehold af facade mod Duevej samt vedligehold af Stor Fabrik i gården (94A). Opgaven vedrørende vedligehold af facade mod gade er afsluttet med undtagelse af maling af altaner. Alle altaner/nedgange til græsarealer er blevet renoveret, reparationsarbejder udført på husets sokkel, og sluttelig er der blevet udskiftet enkelte kældervinduer, og en gammel trappeopgang er blevet opfyldt ved indgangspartiet til nr. 84 og 86. Opgaven har holdt sig indenfor budgettet. Renovering/vedligehold af Stor Fabrik har hovedsageligt inkluderet udskiftning af råddent bindingsværk, opmuring af husets sokkel og udskiftning af et større antal tavler (de gule områder mellem træbindingsværket). Derudover en mængde mindre arbejder, som skal sikre den bedste bevaring af bygningen fremover. Arbejdet afslørede flere rådskader end forventet og den

3 3 endelige regning blev cirka kr. 850,000,- mod kr. 620,000,- antaget i februar 2000, hvor 20- årsplanen vedtoges. Det er beklageligt, men set i lyset af, at der over årene er blevet ofret meget få penge på vedligeholdelse, så har bygningen holdt sig pænt i lang tid og derfor måtte en større regning også komme. Den større regning vælter ikke vores 20-årsplan. Gennem 2003 forventes vedligeholdelse af gårdfacade udført. Opgaven blev i februar 2000 anslået til at udgøre en udgift på ca. kr. 3,6 mio., hvilket vores økonomi skulle kunne klare uden finansiering. P.t. er bestyrelsen i gang med at udvælge den rådgivende ingeniør, som skal forestå arbejdet, og vi overvejer selvfølgelig også mulighederne for at kunne udføre det nødvendige vedligehold på en billigere måde. Generelt søges bygningens vedligehold udført efter følgende prioritering: 1. teknisk forsvarligt og langtvirkende vedligehold 2. vedligehold skal forenes med vores økonomi 3. designet skal gerne følge bygningens eksisterende design (som er blevet fundet bevaringsværdigt af Frederiksberg Kommune) Tiltag Brandalarmen færdiggjordes i Den er blevet udført som vedtaget under generalforsamlingen 2001, hvorfor der skal etableres et alarmkorps. Trods flere henvendelser fra bestyrelsen, er antallet af frivillige forsvindende lavt og derfor har alarmen ikke kunne tilsluttes endnu. Vi vil belyse emnet under generalforsamlingen i håbet om, at bedre oplysning om, hvad der kræves for at kunne deltage i vores alarmkorps, vil øge antallet af frivillige til det nødvendige på cirka 2 personer pr. opgang. Legeområdet i haven ved garagerne blev frisket op i årets løb, og blev gennem sommeren brugt ganske flittigt af både småbørn og det glade grill-sommer-folk. Bliv endelig ved med det! Vi har i februar nedsat et udvalg til at se på muligheden for at tilbyde billig internetadgang, telefoni og/eller TV til de andelshavere, som måtte ønske det. Glædeligvis har 2 andelshavere tilbudt deres assistance til at undersøge sagen, og vi håber, at det kan lade sig gøre at opnå favorable vilkår til glæde for de mange med hjemme-pc ere og høje telefonregninger. Fællesarbejde er et andet projekt, som vi har forsøgt at stable interesse omkring, desværre med begrænset succes synes det. Vi synes, at fællesarbejde ville være et super redskab til at forbedre foreningens økonomi og samtidig giver det mulighed for socialt samvær med naboer, hvis man som andelshaver har lyst til det. Emnet belyses nærmere i vedlagte forslag til afstemning. En ny viceværtkontrakt er blevet udarbejdet i årets løb med henblik på at præcisere viceværtens opgaver, således at vi som forening får maksimalt udbytte af de penge, vi betaler for

4 4 viceværtservice. Vi synes i øvrigt, at Jørn gør et udmærket stykke arbejde for os. Salg af lejligheder Mads Munch, vores valuar gennem mange år, ønsker ikke længere at bistå foreningen i forbindelse med vurdering af lejlighed ved salg/køb. Når vi har fundet en ny, fast fremtidig vurderingsmand, bliver alle informeret. Indtil da skal andelshavere med planer om at sælge henvende sig til administrator (Anne Hansen). Detaljerne... Alt det, som kun få bemærker bliver også gjort. Bygningens daglige tarv varetages sikkert af vores vicevært, der som regel er den første, der bliver opmærksom på problemer som udbedringer. Bogføring og anden administration udføres af vor administrator, advokat Georg Meyer og Co., der ligeledes er behjælpelig med legal bistand, eksempelvis ved udarbejdelse af entreprenørkontrakter. Regnskabet udarbejder vor revisor. Alt i alt er der mange mennesker involveret i at varetage foreningens interesser, og det skal vi sætte pris på. Sluttelig skal vi opfordre til, at vi alle værner om bygningen i det daglige: - Ryd op efter dig! (hvor står din cykel lige nu??) - Få udbedret skader i lejligheder med det samme. - Luft ud i lejligheden (specielt badeværelset), det forbedrer indeklimaet og væggenes tilstand (modvirker dannelse af kondensvand) - Gør viceværten opmærksom på problemer, som du selv falder over i det daglige (er der sprængt en pære i opgangen, så sig det til ham, så vi kan få den skiftet). Bestyrelsen" Da ingen fra forsamlingen stillede spørgsmål eller fremsatte kommentarer til beretningens indhold, konstaterede dirigenten årsberetningen for godkendt. Punktet blev fortsat af statsaut. revisor Jens Seiersen med forelæggelse af årsregnskab 2002 til godkendelse. Udarbejdelse af årsregnskab er sket med blank revisionspåtegning og regnskabsprincipperne følger forrige års regnskabsopstilling, idet foreningens væsentligste aktiv, nemlig den faste ejendom, er ansat til den offentlige vurdering. Årets forløb følger i øvrigt estimatet i budgettet for 2002, men driftsresultatet er blevet højere end forventet, nemlig kr ,- i modsætning til budgetteret kr ,-, hvilket blandt andet skyldes besparelser på el, containerleje og traktoren, men også det forhold, at bestyrelsen har

5 5 holdt igen på ejendommens vedligeholdelse. Sidstnævnte kan ikke gentages i al evighed, og det har derfor været relevant at udarbejde budgettet for 2003 i nøje overensstemmelse med budgettet for 2002 med de stigninger, der følger af udviklingen i pristallet. Af statussiden fremgår, at andelsboligforeningens egenkapital som følge af stigningen i den offentlige vurdering nu udgør kr ,-, hvilket beløb med fradrag af hensættelser, prioritetsgæld og anden gæld, men med tillæg af likvide midler, danner grundlag for værdifastsættelsen af de enkelte andelsbeviser, der samlet har kunnet konstatere en betydelig stigning. Endelig gennemgik revisor Jens Seiersen vedligeholdelsesfonden, der føres som et rullende budget i henhold til tidligere generalforsamlingsvedtagelse, og således at saldoen pr. 1/ udgjorde ,- og ifølge budgettet kr ,00 med udgangen af Fra forsamlingen blev stillet følgende spørgsmål. Én andelshaver ønskede oplyst, hvorledes de årlige hensættelser på ca. kr. 1,2 mill. fastsættes. Finn Jensen oplyste, at vedligeholdelsesfonden administreres efter en vedtagelse på generalforsamlingen i år På forespørgsel om omfanget af den planlagte gårdrenoveringen i 2003 oplyste bestyrelsen, at arbejderne omfatter istandsættelse af facaden, hvor filsningen fremstår meget slidt, og altaner i henhold til en tidligere gennemgang af ejendommen i Det er imidlertid klart, at istandsættelsesbehovet på ny vil blive vurderet ved arbejdernes opstart. I forlængelse heraf blev udtrykt ønske om, at gårdarealet bliver underkastet en forskønnelse. Bestyrelsen tilkendegav, at de allerede planlagte arbejder er meget bekostelige og i første omgang kun angår bygningernes bevarelse. En egentlig istandsættelse af terrænnet vil betinge en væsentlig forøgelse af boligafgiften. Et andet forhold, der taler imod renovering af gårdens belægningsarealer, er den stadig bestående risiko for opgravning af kloakkerne, der under løbende inspektion. Da ingen i øvrigt ønskede ordet, konstaterede dirigenten årsregnskabet 2002 for vedtaget med den virkning, at årets resultat overføres til næste regnskabsår. Det i årsregnskabet anførte budget for 2003 var af revisor gennemgået i sammenhæng med årets regnskabstal. Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen med den oplysning, at boligafgiften er reguleret med ca. 2,5%, der knap svarer til prisstigningerne i samfundet. 3. Valg af formand for bestyrelsen for så vidt han afgår Ifølge vedtægtens 25 stk. 3 vælges formanden for 2 år. Jens Christophersen blev valgt i Valg af andre medlemmer af bestyrelsen

6 Finn Jensen, Kirsten Ahrens og Karin Marker fratræder efter tur. 6 Som nye bestyrelsesmedlemmer blev nyvalgt Anne-Marie Jensen, 88, 1. tv., Ole Lassen 100, 1. tv, Michael Bie Hansen 106, 4. tv. Bestyrelsen består herefter af følgende: Jens Christophersen, 84, 2. tv. (formand) Michael Jørgensen, 96, st. tv. Martin Johansson, 94 A (næstformand) Karin Andersen, 96, 4. tv. Anne Marie Jensen, 88, 1. tv. Ole Lassen, 100, 1. tv. Michael Bie Hansen, 106, 4. tv. 5. Valg af suppleanter for bestyrelsen Ulla Jørgensen, 98, st. tv., og Helle Rytsel 90, 1. tv. blev begge valgt i Valg af revisor Statsaut. revisor Jens Seiersen genvalgtes. 7. Indkomne forslag a) Henrik Bjørn Hansen, Duevej 106, 2. th., har fremsat forslag om Ændring af princip for beregning af foreningens formue... - forslaget med illustrerende beregningseksempler var i vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslagsstilleren redegjorde for sine tanker bag forslaget, nemlig at den reelle handelspris er højere end den offentlige vurdering, og at enhver andelshaver har en afgørende interesse i at konstatere en konkret værdistigning ikke blot ved fraflytning, men også som herboende medlem af andelsboligforeningen. Som den eneste ulempe ved overgang til værdifastsættelsesprincippet efter ABL 5 stk. 2 d) var efter forslagsstillerens opfattelse de årlige udgifter forbundet med ejendommens vurdering af en valuar, anslået kr ,- det første år og ,- pr. efterfølgende vurdering, idet han tillige fremhævede, at en højere vurdering ikke medfører forhøjelse af skatter og afgifter, der alene beregnes udfra den af kommunen fastsatte offentlige vurdering. Foreningens formand Jens Christophersen henviste indledningsvis til det af bestyrelsen udarbejdede notat om "værdiansættelse af andelsboliger", der ligesom forslaget var udsendt

7 7 sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen er enig i notatets indhold, og om at anbefale det nu fulgte princip om værdiansættelse på grundlag af den offentlige vurdering, der trods alt år efter år er steget ganske betragteligt. Bestyrelsen betvivler ikke, at der kan findes en mægler, der er parat til at vurdere ejendommen væsentligt højere end den offentlige vurdering, men da arbejdet bygger på et betydeligt skøn, vil der blandt flere mæglere opstå betydelig variation i vurderingen, og spørgsmålet bliver derfor, hvilket estimat der er det mest troværdige og på længere sigt det mest anvendelige for andelsboligforeningen. Bestyrelsen lægger stor vægt på at sikre en stabil udvikling af andelskronen og et forsvarligt økonomisk grundlag for foreningens drift. Det er herefter op til den enkelte andelshaver, hvilket princip man ønsker at følge. Fra salen blev stillet forskellige spørgsmål, der i hovedsagen drejede sig om følgende: Én andelshaver ønskede oplyst, hvorledes en nytilflytter kan komme til at betale to gange for samme andel og fik til forklaring, at salg baseret på en topvurdering af ejendommen uundgåeligt vil beslaglægge en stor del af andelshaverens økonomi og samtidig forudsætte, at der er tale om en velvedligeholdt ejendom. Viser det sig herefter, at store vedligeholdelsesforanstaltninger er påkrævet, og ejendommens friværdi er lagt ud i andelskronen, skal pengene i princippet skaffes ved andelshavernes indbetaling eller et fælleslån i ejendommen, idet sidstnævnte vil medføre et drastisk fald i andelskronen og et tilsvarende tab for andelshaveren. Fra anden side i salen blev udtrykt den opfattelse, at vedligeholdelsesplanen allerede har taget højde for "worst case", hvilket imidlertid blev afvist af bestyrelsen. Blandt tilkendegivelserne blev også fremdraget den almindelige opfattelse, at værdierne ikke bør presses til et fuldstændigt og helt urimeligt niveau, og at en regulering i øvrigt er helt uden betydning, hvis man har tænkt sig at blive boende i mange år. Fra bestyrelsen blev i øvrigt tilkendegivet det standpunkt, at mange beboere kun med nød og næppe kan klare selv små stigninger i boligafgiften, overfor hvilket en andelshaver anførte, at ingen indtil i dag er flyttet på grund af økonomien, og at foreningen bør undgå tilflytning af meget unge mennesker med beskedne husstandsindkomster. Overfor sidstnævnte tog bestyrelsen afstand. Som afslutning på debatten fremførte forslagsstilleren, at en høj andelskrone i højere grad vil modvirke penge under bordet ved ejerskifte. Da ingen ønskede skriftlig afstemning, anordnede dirigenten på dette tidspunkt afstemning ved håndsoprækning med følgende resultat: for stemte 13, i mod stemte 30, ingen undlod at stemme, hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet.

8 b: Bestyrelsen fremsatte forslag om ny 33 til vedtægten om arbejdsweekend: 8 To gange årligt afholdes fælles arbejdsweekend med pligtmæssig deltagelse af mindst én person fra hver husstand i én af de to weekender. Arbejdsweekenderne bekendtgøres med 6 ugers varsel ved opslag i opgangene. Bestyrelsen kontrollerer fremmøde samt tilrettelægger arbejdsopgaverne, der kan omfatte almindelig oprydning på fællesarealerne, maling og reparation af træværk og anden vedligeholdelse af håndværksmæssig karakter, havearbejde eller andre tekniske opgaver i det omfang den fornødne ekspertise er repræsenteret blandt beboerne. Bestyrelsen kan undtagelsesvis efterkomme en anmodning om afbud eksempelvis ved bortrejse, deltagelse i særlige arrangementer eller andre klare forfaldstilfælde når dette meddeles i god tid, og det fraværende medlem påtager sig anden passende opgave efter bestyrelsens bestemmelse til senere udførelse. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen meddele fritagelse. Det medlem, der undlader at opfylde sine forpligtelser ifalder en pristalsreguleret afgift på kr ,-, der betales til administrator senest 2 uger efter påkrav er modtaget. Beløbet er pengepligtig ydelse i foreningsforholdet. Den årlige udgift til fællesarbejde kan maksimalt andrage det budgetterede driftsoverskud samt kr ,- fra vedligeholdelsesfonden, forudsat at denne er likvid. Indførelsen af fællesarbejde vil bidrage til foreningens økonomi og give mulighed for socialt samvær for de andelshavere, som måtte ønske det. Forslaget var trykt i indkaldelsen, men blev efter anmodning læst op af dirigenten. Bestyrelsen supplerede forslaget med et ønske om beboernes aktive medvirken ved ejendommens drift med det sociale samvær som en sidegevinst, og den økonomiske fordel som et ønskeligt resultat. Fra salen blev fremsat en række bemærkninger til forslaget, hvoraf hovedparten spændte over direkte manglende interesse til mangel på tid eller umulighed på grund af stor arbejdsbyrde, hyppige rejser eller høj alder, ligesom andre udtrykte direkte modvilje overfor den mulighed, at man eksempelvis skulle rydde op på loftarealerne i den modsatte ende af ejendommen udelukkende til glæde for beboere, man knap nok har kendskab til. Når bortset fra ovenstående var forslagets pønale indhold genstand for indgående drøftelse. De fleste medlemmer fandt en bødeordning på kr ,- for helt uacceptabelt, idet et niveau på kr. 200,- af de fleste blev fundet for rimeligt.

9 9 Som afslutning på debatten blev tillige anført, at organisationen af arbejdsweekenden måtte forekomme helt umulig, også selvom ejendommen blev opdelt i sjaksektioner med en formand for hver enhed og koordinerede indkøb gennem bestyrelsen. Under debatten suspenderede dirigenten generalforsamlingen i 5 minutter til brug for bestyrelsens overvejelse af et eventuelt alternativt forslag, men det blev besluttet at fastholde den allerede bekendtgjorte formulering. Herefter blev forslaget stillet til afstemning, idet dirigenten indledningsvis oplyste, at kvalificeret flertal ifølge vedtægten er påkrævet. Resultatet blev følgende: for stemte 26, imod stemte 15, 2 undlod at stemme, hvorefter dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen har forkastet forslaget. c: Bestyrelsen stillede følgende forslag: Bestyrelsen meddeles mandat til konvertering af det eksisterende realkreditlån med Nykredit til nyt kontantlån annuitet stort kr ,- baseret på 4% obligationer, og med 20-årig løbetid. Bestyrelsen bestemmer konverteringstidspunktet, idet vedtagelsen dog bortfalder såfremt konvertering ikke er foretaget inden 31. december Det nye lån vil have samme kursværdi som det gamle kreditforeningslån, bortset fra et beløb på ca. kr ,-, der udgør omkostningerne ved låneomlægningen. Som resultat af omlægningen vil den årlige terminsydelse falde med ca. kr ,- udfra dagskurs og restløbetiden forkortes fra 25 til 20 år. Andelsboligforeningen vil yderligere opnå en meget gunstig position, såfremt en senere (baglæns) konvertering bliver mulig som følge af en generel rentestigning. Fra salen blev kun stillet enkelte spørgsmål omkring rentens fastsættelse, idet dirigenten slog fast, at også kontantlån etableres på grundlag af obligationssalg med fast nominel rente, og at den enkelte andelshaver ikke skattemæssigt berøres af kurstabs-kontoen. En andelshaver mente, at bestyrelsen uden videre kunne gennemføre konverteringen, overfor hvilket dirigenten pointerede, at den specifikke ordlyd og generalforsamlingens vedtagelse f.s.v.a. pantsætningen skal tjene til legitimation overfor tinglysningskontoret, når lånet skal optages. På forespørgsel tilkendegav samtlige fremmødte at stemme for forslaget, idet ingen ønskede at stemme imod, og ingen undlod at stemme, hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for endeligt vedtaget med det ønskede mandat til bestyrelsen. d: Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægtens 15 stk. 1, hvorved foreningens

10 10 vedtægter bringes i overensstemmelse med 5 stk. 1. i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, der indeholder vejledning for andelens værdiansættelse i forbindelse med afståelse. Eksisterende 15 stk. 1 (med pkt. 1, 2 og 3) ophæves og erstattes med følgende: "En lejlighed, der ikke overdrages efter reglerne i 13 og 14 kan af medlemmet med bestyrelsens samtykke overdrages for en købesum, der fastsættes under iagttagelse af de til enhver tid gældende lovforskrifter, p.t. 5 stk. 1 i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, hvorefter prisen ikke må overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge". 15 stk. 2 består uændret. På forespørgsel kunne bestyrelsen oplyse, at forslaget kun er af ordensmæssig karakter og ikke ændrer på den faktiske fremgangsmåde i fraflytningssager. Inden forslaget blev sat til afstemning, bemærkede dirigenten, at forslagets vedtagelse fordrer kvalificeret flertal. Afstemningen gav følgende resultat: for stemte samtlige fremmødte, ingen stemte imod, og ingen undlod at stemme, hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for godkendt af denne generalforsamling. Da kravet om kvalificeret flertal svarende til mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede i andelsboligforeningen imidlertid ikke var opnået, vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til forslagets endelige vedtagelse. På denne generalforsamling kan kvalificeret flertal blandt de fremmødte godkende forslaget endeligt. 8. Eventuelt Fra salen blev udtrykt ønske om etablering af cykelstativer i gården og om eftergåelse af cylinderlåsene i gadedørene. Begge punkter blev noteret af bestyrelsen, der vil se nærmere på sagen. Ét medlem fandt det urimeligt, at loft- og kælderetager er fyldt med affald fra fraflyttede andelshavere og fandt det ligeledes urimeligt, at man blandt andet skal etablere arbejdsweekend med henblik på at rydde kælder- og pulterrum efter fraflyttere. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at administrationen tilbageholder depositum til sikring af ryddeliggørelse af loftrum og kælderrum samt cykelskure, og at den påpegede oprydning alene angår fællesarealer såsom kælder- og loftgange og friarealer rundt om ejendommen.

11 11 Bestyrelsen henviste til vagtlisten til brandcentralen og efterlyste frivillige til besættelse af de ledige vagtposter - de fleste poster blev besat ved frivillig tilmelding, men enkelte pladser står stadig ledige. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at alarmanlægget er et internt anlæg, der ikke er knyttet til en ekstern alarmcentral, hvorved foreningen sparer ca. kr ,- årligt, men at tilmelding som følge heraf er både nødvendig og ønskelig. På forespørgsel blev i øvrigt oplyst, at en manual er at finde ved siden af alarmtavlen. Frivillige i nr. 86, 90 og 106 blev opfordret til at slutte sig til ordningen. Fra salen blev desuden stillet spørgsmål, om der foreligger en fast plan for udskiftning af faldstammerne, hvilken oplysning kan være ønskelig for de beboere, der ønsker at renovere badeværelset. Bestyrelsen oplyste, at man vurderer situationen løbende, og i øvrigt håber på, at den særlige udbedringsform, der indebærer trækning af en "strømpe" indvendig i faldstammen når at blive færdigudviklet, inden de store skader melder sig. På forespørgsel til kollektiv installation af Internet og egen brugertelefoncentral oplyste bestyrelsen, at man allerede har været i forhandling med Kabelnet.dk, der noget skuffende ikke er vendt tilbage, selv efter foreningen har rykket for reaktion. Bestyrelsen arbejder dog fortsat på en samlet løsning til glæde og billiggørelse for alle andelshavere. Fra salen blev henvist til tidligere beslutning om giftfri drift af friarealerne med den særlige bemærkning, at viceværten alligevel anvender en ikke-miljøgodkendt ukrudtsdræber. Bestyrelsen drøfter dette forhold med Jørgen Andersen. Afsluttende bød bestyrelsen velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, og takkede de afgående for mange års godt samarbejde, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet kl Georg Meyer gm/kw 199/referater

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2015, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Tirsdag den 27. juni 2006 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup mandag, den 27. april 2015 kl. 18.00 Den 27. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup. Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Hafniahus REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2004 den 28. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hafniahus på Restaurant Fyrtøjet, Store Torvegade 22, Rønne. Formanden Henry

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere