B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk"

Transkript

1 Tlf Fax Giro Ejendomsadministrationen Tlf B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K Samarbejdende advokater Hans Koefoed (H) Eigil Koefoed (H) Ervin Birk Nielsen (H) Georg Meyer (H) År 2003, onsdag, den 23. april, kl , afholdtes på adressen Skolen på Duevej ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej Til stede var 43 andelshavere, hvoraf 2 var repræsenteret ved fuldmagt. Til stede i øvrigt var statsaut. revisor Jens Seiersen og administrator advokat Georg Meyer. Foreningens formand Jens Christophersen bød på bestyrelsens vegne velkommen, hvorefter blev foretaget dagsorden i medfør af vedtægtens 21 således: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes advokat Georg Meyer, der konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Som stemmetællere blev valgt Mette Nielsen (98, 4. tv) og Vivi (100, 3. th.). 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget Bestyrelsen aflagde sålydende beretning: "Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen mødes den første mandag i hver måned og bruger 2-3 timer på at afholde bestyrelsesmøde, hvor primært forhold vedrørende den daglige drift og fremtidigt vedligehold af bygningen diskuteres. Vi arbejder som oftest i mindre udvalg på at løse opgaver, eksempelvis muligheden for at få installeret billigt bredbånd og telefoni/tv og disse udvalg holder så månedligt den resterende del af bestyrelsen informeret.

2 2 En stor del af bestyrelsens arbejde er af byggeteknisk karakter, og da vi ikke har nogen bestyrelsesmedlemmer med byggesaglig ekspertise, entrerer vi med rådgivende ingeniører, som varetager foreningens interesser så godt som muligt. Det ville være ønskeligt at få personer med byggeteknisk viden ind i bestyrelsen (kvalificerede andelshavere opfordres indtrængende til at meddele deres kandidatur til den kommende generalforsamling ). En andelsboligforening af vores størrelse kan sammenlignes med en middelstor virksomhed i den forstand, at vi forvalter et aktiv (vores bygning) med en værdi rundt 46 millioner kroner. Vores årlige driftsbudget balancerer med indtægter og udgifter godt 3 millioner kroner. Det står klart, at en fornuftig drift af vores forening kræver en vis økonomisk indsigt, og da vores nuværende kasserer/økonomisagkyndige afgår fra bestyrelsen, skal vi opfordre til, at kvalificerede andelshavere overvejer deres kandidatur til den kommende generalforsamling. Økonomi Driftsresultatet viste et overskud over forventning (se vedlagte årsregnskab). Pengene er sat i banken og vil hurtigt få ben at gå på, når næste fase af vores 20-års plan for vedligehold skal føres ud i livet. Vores bygning er i acceptabel stand for hvad angår strukturel sundhed, men der er mange områder, som trænger til vedligehold allerede nu, eller potentielt kan komme til at trænge sig på indenfor en årrække. Vedligehold kan nemt gennemføres ved hjælp af gældsætning. P.t. begrænser vor gældsætning sig til cirka 9 millioner kroner, og det er bestyrelsens holdning, at yderligere gældsætning ikke er ønskelig, da den månedlige boligafgift vil stige samtidigt med, at andelenes værdi forringes. Bygningens sundhedstilstand sættes ikke over styr med den nuværende vedligeholdelsesplan, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat sparer op til fremtidigt vedligehold. På et tidspunkt kunne man overveje, om yderligere opsparing (en forhøjelse af boligafgiften) kunne blive nødvendig. Vedligeholdelsesarbejder I 2002 gennemførtes vedligehold af facade mod Duevej samt vedligehold af Stor Fabrik i gården (94A). Opgaven vedrørende vedligehold af facade mod gade er afsluttet med undtagelse af maling af altaner. Alle altaner/nedgange til græsarealer er blevet renoveret, reparationsarbejder udført på husets sokkel, og sluttelig er der blevet udskiftet enkelte kældervinduer, og en gammel trappeopgang er blevet opfyldt ved indgangspartiet til nr. 84 og 86. Opgaven har holdt sig indenfor budgettet. Renovering/vedligehold af Stor Fabrik har hovedsageligt inkluderet udskiftning af råddent bindingsværk, opmuring af husets sokkel og udskiftning af et større antal tavler (de gule områder mellem træbindingsværket). Derudover en mængde mindre arbejder, som skal sikre den bedste bevaring af bygningen fremover. Arbejdet afslørede flere rådskader end forventet og den

3 3 endelige regning blev cirka kr. 850,000,- mod kr. 620,000,- antaget i februar 2000, hvor 20- årsplanen vedtoges. Det er beklageligt, men set i lyset af, at der over årene er blevet ofret meget få penge på vedligeholdelse, så har bygningen holdt sig pænt i lang tid og derfor måtte en større regning også komme. Den større regning vælter ikke vores 20-årsplan. Gennem 2003 forventes vedligeholdelse af gårdfacade udført. Opgaven blev i februar 2000 anslået til at udgøre en udgift på ca. kr. 3,6 mio., hvilket vores økonomi skulle kunne klare uden finansiering. P.t. er bestyrelsen i gang med at udvælge den rådgivende ingeniør, som skal forestå arbejdet, og vi overvejer selvfølgelig også mulighederne for at kunne udføre det nødvendige vedligehold på en billigere måde. Generelt søges bygningens vedligehold udført efter følgende prioritering: 1. teknisk forsvarligt og langtvirkende vedligehold 2. vedligehold skal forenes med vores økonomi 3. designet skal gerne følge bygningens eksisterende design (som er blevet fundet bevaringsværdigt af Frederiksberg Kommune) Tiltag Brandalarmen færdiggjordes i Den er blevet udført som vedtaget under generalforsamlingen 2001, hvorfor der skal etableres et alarmkorps. Trods flere henvendelser fra bestyrelsen, er antallet af frivillige forsvindende lavt og derfor har alarmen ikke kunne tilsluttes endnu. Vi vil belyse emnet under generalforsamlingen i håbet om, at bedre oplysning om, hvad der kræves for at kunne deltage i vores alarmkorps, vil øge antallet af frivillige til det nødvendige på cirka 2 personer pr. opgang. Legeområdet i haven ved garagerne blev frisket op i årets løb, og blev gennem sommeren brugt ganske flittigt af både småbørn og det glade grill-sommer-folk. Bliv endelig ved med det! Vi har i februar nedsat et udvalg til at se på muligheden for at tilbyde billig internetadgang, telefoni og/eller TV til de andelshavere, som måtte ønske det. Glædeligvis har 2 andelshavere tilbudt deres assistance til at undersøge sagen, og vi håber, at det kan lade sig gøre at opnå favorable vilkår til glæde for de mange med hjemme-pc ere og høje telefonregninger. Fællesarbejde er et andet projekt, som vi har forsøgt at stable interesse omkring, desværre med begrænset succes synes det. Vi synes, at fællesarbejde ville være et super redskab til at forbedre foreningens økonomi og samtidig giver det mulighed for socialt samvær med naboer, hvis man som andelshaver har lyst til det. Emnet belyses nærmere i vedlagte forslag til afstemning. En ny viceværtkontrakt er blevet udarbejdet i årets løb med henblik på at præcisere viceværtens opgaver, således at vi som forening får maksimalt udbytte af de penge, vi betaler for

4 4 viceværtservice. Vi synes i øvrigt, at Jørn gør et udmærket stykke arbejde for os. Salg af lejligheder Mads Munch, vores valuar gennem mange år, ønsker ikke længere at bistå foreningen i forbindelse med vurdering af lejlighed ved salg/køb. Når vi har fundet en ny, fast fremtidig vurderingsmand, bliver alle informeret. Indtil da skal andelshavere med planer om at sælge henvende sig til administrator (Anne Hansen). Detaljerne... Alt det, som kun få bemærker bliver også gjort. Bygningens daglige tarv varetages sikkert af vores vicevært, der som regel er den første, der bliver opmærksom på problemer som udbedringer. Bogføring og anden administration udføres af vor administrator, advokat Georg Meyer og Co., der ligeledes er behjælpelig med legal bistand, eksempelvis ved udarbejdelse af entreprenørkontrakter. Regnskabet udarbejder vor revisor. Alt i alt er der mange mennesker involveret i at varetage foreningens interesser, og det skal vi sætte pris på. Sluttelig skal vi opfordre til, at vi alle værner om bygningen i det daglige: - Ryd op efter dig! (hvor står din cykel lige nu??) - Få udbedret skader i lejligheder med det samme. - Luft ud i lejligheden (specielt badeværelset), det forbedrer indeklimaet og væggenes tilstand (modvirker dannelse af kondensvand) - Gør viceværten opmærksom på problemer, som du selv falder over i det daglige (er der sprængt en pære i opgangen, så sig det til ham, så vi kan få den skiftet). Bestyrelsen" Da ingen fra forsamlingen stillede spørgsmål eller fremsatte kommentarer til beretningens indhold, konstaterede dirigenten årsberetningen for godkendt. Punktet blev fortsat af statsaut. revisor Jens Seiersen med forelæggelse af årsregnskab 2002 til godkendelse. Udarbejdelse af årsregnskab er sket med blank revisionspåtegning og regnskabsprincipperne følger forrige års regnskabsopstilling, idet foreningens væsentligste aktiv, nemlig den faste ejendom, er ansat til den offentlige vurdering. Årets forløb følger i øvrigt estimatet i budgettet for 2002, men driftsresultatet er blevet højere end forventet, nemlig kr ,- i modsætning til budgetteret kr ,-, hvilket blandt andet skyldes besparelser på el, containerleje og traktoren, men også det forhold, at bestyrelsen har

5 5 holdt igen på ejendommens vedligeholdelse. Sidstnævnte kan ikke gentages i al evighed, og det har derfor været relevant at udarbejde budgettet for 2003 i nøje overensstemmelse med budgettet for 2002 med de stigninger, der følger af udviklingen i pristallet. Af statussiden fremgår, at andelsboligforeningens egenkapital som følge af stigningen i den offentlige vurdering nu udgør kr ,-, hvilket beløb med fradrag af hensættelser, prioritetsgæld og anden gæld, men med tillæg af likvide midler, danner grundlag for værdifastsættelsen af de enkelte andelsbeviser, der samlet har kunnet konstatere en betydelig stigning. Endelig gennemgik revisor Jens Seiersen vedligeholdelsesfonden, der føres som et rullende budget i henhold til tidligere generalforsamlingsvedtagelse, og således at saldoen pr. 1/ udgjorde ,- og ifølge budgettet kr ,00 med udgangen af Fra forsamlingen blev stillet følgende spørgsmål. Én andelshaver ønskede oplyst, hvorledes de årlige hensættelser på ca. kr. 1,2 mill. fastsættes. Finn Jensen oplyste, at vedligeholdelsesfonden administreres efter en vedtagelse på generalforsamlingen i år På forespørgsel om omfanget af den planlagte gårdrenoveringen i 2003 oplyste bestyrelsen, at arbejderne omfatter istandsættelse af facaden, hvor filsningen fremstår meget slidt, og altaner i henhold til en tidligere gennemgang af ejendommen i Det er imidlertid klart, at istandsættelsesbehovet på ny vil blive vurderet ved arbejdernes opstart. I forlængelse heraf blev udtrykt ønske om, at gårdarealet bliver underkastet en forskønnelse. Bestyrelsen tilkendegav, at de allerede planlagte arbejder er meget bekostelige og i første omgang kun angår bygningernes bevarelse. En egentlig istandsættelse af terrænnet vil betinge en væsentlig forøgelse af boligafgiften. Et andet forhold, der taler imod renovering af gårdens belægningsarealer, er den stadig bestående risiko for opgravning af kloakkerne, der under løbende inspektion. Da ingen i øvrigt ønskede ordet, konstaterede dirigenten årsregnskabet 2002 for vedtaget med den virkning, at årets resultat overføres til næste regnskabsår. Det i årsregnskabet anførte budget for 2003 var af revisor gennemgået i sammenhæng med årets regnskabstal. Budgettet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen med den oplysning, at boligafgiften er reguleret med ca. 2,5%, der knap svarer til prisstigningerne i samfundet. 3. Valg af formand for bestyrelsen for så vidt han afgår Ifølge vedtægtens 25 stk. 3 vælges formanden for 2 år. Jens Christophersen blev valgt i Valg af andre medlemmer af bestyrelsen

6 Finn Jensen, Kirsten Ahrens og Karin Marker fratræder efter tur. 6 Som nye bestyrelsesmedlemmer blev nyvalgt Anne-Marie Jensen, 88, 1. tv., Ole Lassen 100, 1. tv, Michael Bie Hansen 106, 4. tv. Bestyrelsen består herefter af følgende: Jens Christophersen, 84, 2. tv. (formand) Michael Jørgensen, 96, st. tv. Martin Johansson, 94 A (næstformand) Karin Andersen, 96, 4. tv. Anne Marie Jensen, 88, 1. tv. Ole Lassen, 100, 1. tv. Michael Bie Hansen, 106, 4. tv. 5. Valg af suppleanter for bestyrelsen Ulla Jørgensen, 98, st. tv., og Helle Rytsel 90, 1. tv. blev begge valgt i Valg af revisor Statsaut. revisor Jens Seiersen genvalgtes. 7. Indkomne forslag a) Henrik Bjørn Hansen, Duevej 106, 2. th., har fremsat forslag om Ændring af princip for beregning af foreningens formue... - forslaget med illustrerende beregningseksempler var i vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslagsstilleren redegjorde for sine tanker bag forslaget, nemlig at den reelle handelspris er højere end den offentlige vurdering, og at enhver andelshaver har en afgørende interesse i at konstatere en konkret værdistigning ikke blot ved fraflytning, men også som herboende medlem af andelsboligforeningen. Som den eneste ulempe ved overgang til værdifastsættelsesprincippet efter ABL 5 stk. 2 d) var efter forslagsstillerens opfattelse de årlige udgifter forbundet med ejendommens vurdering af en valuar, anslået kr ,- det første år og ,- pr. efterfølgende vurdering, idet han tillige fremhævede, at en højere vurdering ikke medfører forhøjelse af skatter og afgifter, der alene beregnes udfra den af kommunen fastsatte offentlige vurdering. Foreningens formand Jens Christophersen henviste indledningsvis til det af bestyrelsen udarbejdede notat om "værdiansættelse af andelsboliger", der ligesom forslaget var udsendt

7 7 sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen er enig i notatets indhold, og om at anbefale det nu fulgte princip om værdiansættelse på grundlag af den offentlige vurdering, der trods alt år efter år er steget ganske betragteligt. Bestyrelsen betvivler ikke, at der kan findes en mægler, der er parat til at vurdere ejendommen væsentligt højere end den offentlige vurdering, men da arbejdet bygger på et betydeligt skøn, vil der blandt flere mæglere opstå betydelig variation i vurderingen, og spørgsmålet bliver derfor, hvilket estimat der er det mest troværdige og på længere sigt det mest anvendelige for andelsboligforeningen. Bestyrelsen lægger stor vægt på at sikre en stabil udvikling af andelskronen og et forsvarligt økonomisk grundlag for foreningens drift. Det er herefter op til den enkelte andelshaver, hvilket princip man ønsker at følge. Fra salen blev stillet forskellige spørgsmål, der i hovedsagen drejede sig om følgende: Én andelshaver ønskede oplyst, hvorledes en nytilflytter kan komme til at betale to gange for samme andel og fik til forklaring, at salg baseret på en topvurdering af ejendommen uundgåeligt vil beslaglægge en stor del af andelshaverens økonomi og samtidig forudsætte, at der er tale om en velvedligeholdt ejendom. Viser det sig herefter, at store vedligeholdelsesforanstaltninger er påkrævet, og ejendommens friværdi er lagt ud i andelskronen, skal pengene i princippet skaffes ved andelshavernes indbetaling eller et fælleslån i ejendommen, idet sidstnævnte vil medføre et drastisk fald i andelskronen og et tilsvarende tab for andelshaveren. Fra anden side i salen blev udtrykt den opfattelse, at vedligeholdelsesplanen allerede har taget højde for "worst case", hvilket imidlertid blev afvist af bestyrelsen. Blandt tilkendegivelserne blev også fremdraget den almindelige opfattelse, at værdierne ikke bør presses til et fuldstændigt og helt urimeligt niveau, og at en regulering i øvrigt er helt uden betydning, hvis man har tænkt sig at blive boende i mange år. Fra bestyrelsen blev i øvrigt tilkendegivet det standpunkt, at mange beboere kun med nød og næppe kan klare selv små stigninger i boligafgiften, overfor hvilket en andelshaver anførte, at ingen indtil i dag er flyttet på grund af økonomien, og at foreningen bør undgå tilflytning af meget unge mennesker med beskedne husstandsindkomster. Overfor sidstnævnte tog bestyrelsen afstand. Som afslutning på debatten fremførte forslagsstilleren, at en høj andelskrone i højere grad vil modvirke penge under bordet ved ejerskifte. Da ingen ønskede skriftlig afstemning, anordnede dirigenten på dette tidspunkt afstemning ved håndsoprækning med følgende resultat: for stemte 13, i mod stemte 30, ingen undlod at stemme, hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet.

8 b: Bestyrelsen fremsatte forslag om ny 33 til vedtægten om arbejdsweekend: 8 To gange årligt afholdes fælles arbejdsweekend med pligtmæssig deltagelse af mindst én person fra hver husstand i én af de to weekender. Arbejdsweekenderne bekendtgøres med 6 ugers varsel ved opslag i opgangene. Bestyrelsen kontrollerer fremmøde samt tilrettelægger arbejdsopgaverne, der kan omfatte almindelig oprydning på fællesarealerne, maling og reparation af træværk og anden vedligeholdelse af håndværksmæssig karakter, havearbejde eller andre tekniske opgaver i det omfang den fornødne ekspertise er repræsenteret blandt beboerne. Bestyrelsen kan undtagelsesvis efterkomme en anmodning om afbud eksempelvis ved bortrejse, deltagelse i særlige arrangementer eller andre klare forfaldstilfælde når dette meddeles i god tid, og det fraværende medlem påtager sig anden passende opgave efter bestyrelsens bestemmelse til senere udførelse. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen meddele fritagelse. Det medlem, der undlader at opfylde sine forpligtelser ifalder en pristalsreguleret afgift på kr ,-, der betales til administrator senest 2 uger efter påkrav er modtaget. Beløbet er pengepligtig ydelse i foreningsforholdet. Den årlige udgift til fællesarbejde kan maksimalt andrage det budgetterede driftsoverskud samt kr ,- fra vedligeholdelsesfonden, forudsat at denne er likvid. Indførelsen af fællesarbejde vil bidrage til foreningens økonomi og give mulighed for socialt samvær for de andelshavere, som måtte ønske det. Forslaget var trykt i indkaldelsen, men blev efter anmodning læst op af dirigenten. Bestyrelsen supplerede forslaget med et ønske om beboernes aktive medvirken ved ejendommens drift med det sociale samvær som en sidegevinst, og den økonomiske fordel som et ønskeligt resultat. Fra salen blev fremsat en række bemærkninger til forslaget, hvoraf hovedparten spændte over direkte manglende interesse til mangel på tid eller umulighed på grund af stor arbejdsbyrde, hyppige rejser eller høj alder, ligesom andre udtrykte direkte modvilje overfor den mulighed, at man eksempelvis skulle rydde op på loftarealerne i den modsatte ende af ejendommen udelukkende til glæde for beboere, man knap nok har kendskab til. Når bortset fra ovenstående var forslagets pønale indhold genstand for indgående drøftelse. De fleste medlemmer fandt en bødeordning på kr ,- for helt uacceptabelt, idet et niveau på kr. 200,- af de fleste blev fundet for rimeligt.

9 9 Som afslutning på debatten blev tillige anført, at organisationen af arbejdsweekenden måtte forekomme helt umulig, også selvom ejendommen blev opdelt i sjaksektioner med en formand for hver enhed og koordinerede indkøb gennem bestyrelsen. Under debatten suspenderede dirigenten generalforsamlingen i 5 minutter til brug for bestyrelsens overvejelse af et eventuelt alternativt forslag, men det blev besluttet at fastholde den allerede bekendtgjorte formulering. Herefter blev forslaget stillet til afstemning, idet dirigenten indledningsvis oplyste, at kvalificeret flertal ifølge vedtægten er påkrævet. Resultatet blev følgende: for stemte 26, imod stemte 15, 2 undlod at stemme, hvorefter dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen har forkastet forslaget. c: Bestyrelsen stillede følgende forslag: Bestyrelsen meddeles mandat til konvertering af det eksisterende realkreditlån med Nykredit til nyt kontantlån annuitet stort kr ,- baseret på 4% obligationer, og med 20-årig løbetid. Bestyrelsen bestemmer konverteringstidspunktet, idet vedtagelsen dog bortfalder såfremt konvertering ikke er foretaget inden 31. december Det nye lån vil have samme kursværdi som det gamle kreditforeningslån, bortset fra et beløb på ca. kr ,-, der udgør omkostningerne ved låneomlægningen. Som resultat af omlægningen vil den årlige terminsydelse falde med ca. kr ,- udfra dagskurs og restløbetiden forkortes fra 25 til 20 år. Andelsboligforeningen vil yderligere opnå en meget gunstig position, såfremt en senere (baglæns) konvertering bliver mulig som følge af en generel rentestigning. Fra salen blev kun stillet enkelte spørgsmål omkring rentens fastsættelse, idet dirigenten slog fast, at også kontantlån etableres på grundlag af obligationssalg med fast nominel rente, og at den enkelte andelshaver ikke skattemæssigt berøres af kurstabs-kontoen. En andelshaver mente, at bestyrelsen uden videre kunne gennemføre konverteringen, overfor hvilket dirigenten pointerede, at den specifikke ordlyd og generalforsamlingens vedtagelse f.s.v.a. pantsætningen skal tjene til legitimation overfor tinglysningskontoret, når lånet skal optages. På forespørgsel tilkendegav samtlige fremmødte at stemme for forslaget, idet ingen ønskede at stemme imod, og ingen undlod at stemme, hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for endeligt vedtaget med det ønskede mandat til bestyrelsen. d: Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægtens 15 stk. 1, hvorved foreningens

10 10 vedtægter bringes i overensstemmelse med 5 stk. 1. i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, der indeholder vejledning for andelens værdiansættelse i forbindelse med afståelse. Eksisterende 15 stk. 1 (med pkt. 1, 2 og 3) ophæves og erstattes med følgende: "En lejlighed, der ikke overdrages efter reglerne i 13 og 14 kan af medlemmet med bestyrelsens samtykke overdrages for en købesum, der fastsættes under iagttagelse af de til enhver tid gældende lovforskrifter, p.t. 5 stk. 1 i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, hvorefter prisen ikke må overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge". 15 stk. 2 består uændret. På forespørgsel kunne bestyrelsen oplyse, at forslaget kun er af ordensmæssig karakter og ikke ændrer på den faktiske fremgangsmåde i fraflytningssager. Inden forslaget blev sat til afstemning, bemærkede dirigenten, at forslagets vedtagelse fordrer kvalificeret flertal. Afstemningen gav følgende resultat: for stemte samtlige fremmødte, ingen stemte imod, og ingen undlod at stemme, hvorefter dirigenten konstaterede forslaget for godkendt af denne generalforsamling. Da kravet om kvalificeret flertal svarende til mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede i andelsboligforeningen imidlertid ikke var opnået, vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til forslagets endelige vedtagelse. På denne generalforsamling kan kvalificeret flertal blandt de fremmødte godkende forslaget endeligt. 8. Eventuelt Fra salen blev udtrykt ønske om etablering af cykelstativer i gården og om eftergåelse af cylinderlåsene i gadedørene. Begge punkter blev noteret af bestyrelsen, der vil se nærmere på sagen. Ét medlem fandt det urimeligt, at loft- og kælderetager er fyldt med affald fra fraflyttede andelshavere og fandt det ligeledes urimeligt, at man blandt andet skal etablere arbejdsweekend med henblik på at rydde kælder- og pulterrum efter fraflyttere. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at administrationen tilbageholder depositum til sikring af ryddeliggørelse af loftrum og kælderrum samt cykelskure, og at den påpegede oprydning alene angår fællesarealer såsom kælder- og loftgange og friarealer rundt om ejendommen.

11 11 Bestyrelsen henviste til vagtlisten til brandcentralen og efterlyste frivillige til besættelse af de ledige vagtposter - de fleste poster blev besat ved frivillig tilmelding, men enkelte pladser står stadig ledige. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at alarmanlægget er et internt anlæg, der ikke er knyttet til en ekstern alarmcentral, hvorved foreningen sparer ca. kr ,- årligt, men at tilmelding som følge heraf er både nødvendig og ønskelig. På forespørgsel blev i øvrigt oplyst, at en manual er at finde ved siden af alarmtavlen. Frivillige i nr. 86, 90 og 106 blev opfordret til at slutte sig til ordningen. Fra salen blev desuden stillet spørgsmål, om der foreligger en fast plan for udskiftning af faldstammerne, hvilken oplysning kan være ønskelig for de beboere, der ønsker at renovere badeværelset. Bestyrelsen oplyste, at man vurderer situationen løbende, og i øvrigt håber på, at den særlige udbedringsform, der indebærer trækning af en "strømpe" indvendig i faldstammen når at blive færdigudviklet, inden de store skader melder sig. På forespørgsel til kollektiv installation af Internet og egen brugertelefoncentral oplyste bestyrelsen, at man allerede har været i forhandling med Kabelnet.dk, der noget skuffende ikke er vendt tilbage, selv efter foreningen har rykket for reaktion. Bestyrelsen arbejder dog fortsat på en samlet løsning til glæde og billiggørelse for alle andelshavere. Fra salen blev henvist til tidligere beslutning om giftfri drift af friarealerne med den særlige bemærkning, at viceværten alligevel anvender en ikke-miljøgodkendt ukrudtsdræber. Bestyrelsen drøfter dette forhold med Jørgen Andersen. Afsluttende bød bestyrelsen velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, og takkede de afgående for mange års godt samarbejde, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet kl Georg Meyer gm/kw 199/referater

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere