EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA /N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 angående oplysninger omfattet af tavshedspligt, der ikke må videregives. Udeladte oplysninger er angivet således: [ ]. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag SA /N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 28. oktober 2009 meddelte Kommissionen, at den havde besluttet ikke at rejse indsigelse mod en NO X -afgiftsfradragsret for store forurenere og virksomheder, der nedbringer forureningen (N 327/2008, "den oprindelige afgørelse") 1. (2) Den 30. januar 2012 anmeldte Danmark en ændring af NO X -afgiftsfradragsretten til Kommissionen 2. Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger den 30. marts I forlængelse af et møde i juni 2012 indgav Danmark yderligere oplysninger den 11. juli (3) Den 3. august, den 21. december 2012, den 8. marts og den 24. maj 2013 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, som Danmark indsendte den 21. august og den 25. oktober 2012 samt den 11. januar, den 16. april og den 24. juni (4) Den 7. juni 2013 modtog Kommissionen en klage fra [ ] 3. Kommissionen videresendte klagen til Danmark den 8. august og anmodede om yderligere afklaringer. Danmark svarede den 27. august EUT C 166 af , s. 1. I den oprindelige afgørelse (betragtning 17) omtales afgiftsfradraget som et "bundfradrag". Meddelelsen omhandler ikke en fradragsret for virksomheder, der foretager investeringer for at reducere deres NO X -udledninger (betragtning 37 og ff. i den oprindelige afgørelse). Omfattet af tavshedspligten. Udenrigsminister Holger K. Nielsen Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. Baggrund 2.1 Den oprindelige NO X -afgift og afgiftsfradragsretten (5) I 2010 indførte Danmark en afgift på udledning af kvælstofoxider ("NO X ") for at tilskynde til at reducere emissioner fra energiforbruget i stationære anlægafgiftssatsen blev forhøjet 5,0 DKK pr. kg NO X i 2010 til 5,1 DKK i 2011 og 5,2 DKK i (6) Samtidig indeholdt loven om NO X -afgiften en afgiftsfradragsret for virksomheder, der levede op til følgende to betingelser: (a) For det første skulle deres samlede udledninger af kvælstofilter (udtrykt i NO 2 - ækvivalenter) i atmosfæren ved forbrænding overstige 0,5 kg pr. gigajoule ("GJ") brændselsforbrug i (b) For det andet skulle deres årlige brændselsforbrug i stationære anlæg overstige 5 petajoule ("PJ") i (7) Virksomheder, som opfyldte disse to betingelser, ville kun blive pålagt afgiften, for så vidt angik den del af deres emissioner, der lå over 0,18 kg NO X pr. GJ i Denne tærskel blev nedsat til 0,15 kg NO X pr. GJ i 2011 og På det tidspunkt var der kun én virksomhed, der opfyldte begge betingelser, nemlig Aalborg Portland, som er den eneste cementproducent, der er etableret i Danmark. 2.2 Støttemodtageren (8) Indtil nu har Aalborg Portland været den eneste modtager af støtten. Virksomheden producerer grå cement og hvid cement. (9) Aalborg Portland har reduceret sine NO X -udledninger fra 8 mio. kg i 2006 til 2,2 mio. kg i Reduktionen skyldes en mindre produktion, men også en betydelig indsats for at nedbringe emissionerne, hvilket har medført en reduceret udledning af NO X pr. energienhed, som det fremgår af nedenstående tabel 1. kg NO X pr. GJ Cement (samlet) Grå cement Hvid cement 2006 [ ] [ ] [ ] 2007 [ ] [ ] [ ] 2008 [ ] [ ] [ ] 2009 [ ] [ ] [ ] 2010 [ ] [ ] [ ] 2011 [ ] [ ] [ ] Reduktion (06-11) -63 % -73 % -49 % Tabel 1. NO X -udledning pr. enhed brændselsenergi anvendt ved produktion af grå og hvid cement mellem 2006 og Klagen blev registreret under sagsnr. SA /CP. 3

3 (10) Danmark har bekræftet, at Aalborg Portland er en energiintensiv virksomhed, jf. artikel 17, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 4 ("energiafgiftsdirektivet"). (11) Handelseksponeringen for cementproduktionen i Danmark i perioden fremgår af nedenstående tabel 2. Handelseksponering defineres som summen af import og eksport divideret med summen af import og det samlede salg på hjemmemarkedet. År Cement (samlet) Grå cement Hvid cement % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] % [ ] [ ] Tabel 2. Handelseksponering for cementproduktionen i perioden Tallene for perioden fremgår af den oprindelige afgørelse, tabel 2 og 3. (12) Aalborg Portland eksporterer stort set hele sin produktion af hvid cement. Virksomhedens markedsandel på verdensmarkedet er imidlertid på [ ] og ikke væsentligt højere på dens største eksportmarkeder, nemlig USA (under [ ]), Tyskland (under [ ]) og Storbritannien (under [ ]). (13) I Danmark sælger Aalborg Portland hovedsageligt grå cement, og virksomhedens markedsandel på hjemmemarkedet i perioden er anført i tabel 3. År Markedsandel [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Tabel 3. Aalborg Portlands markedsandel på hjemmemarkedet for grå cement i perioden (14) Aalborg Portland sælger også overskudsvarme fra produktionen af hvid cement til Aalborg Fjernvarmeforsyning, som ejes af Aalborg kommune. Indtil videre i 2013 leveres 63 % af fjernvarmen til Aalborgs centrale fjervarmenet fra et lokalt kraftvarmeværk og 20 % fra det lokale affaldsforbrændingsanlæg. Ca. 15 % kommer fra overskudsvarme hovedsageligt fra Aalborg Portland, mens en mindre andel kommer fra 4 EUT L 283 af , s

4 Aalborgs spildevandsrensningsanlæg og krematorium. I løbet af de seneste år har leveringen af overskudsvarme været faldende som følge af en faldende cementproduktion. Fjernvarmenettet er Aalborg Portlands eneste aftager af overskudsvarme. (15) Fjernvarmenettet indkøber varme fra forskellige kilder til lavest mulige pris. Ifølge de gældende prisregler, som håndhæves af de danske prismyndigheder, må prisen for varme ikke være højere end kostprisen. I disse regler fastsættes det desuden, at en afgift kun må væltes over på varmeprisen, hvis afgiften bl.a. kan betragtes som værende en omkostning, der er knyttet til varmeforsyningen. (16) De danske myndigheder har forklaret, at det afgørende spørgsmål er, hvorvidt varmeproduktionen sammenlignet med andre produktionsprocesser (f.eks. elproduktion eller produktion af industrivarer) kræver et ekstra forbrug af brændsel. Varmeprisen bør kun indbefatte omkostningerne til brændsel (samt eventuelle afgifter forbundet hermed), hvis brændslet er blevet specifikt afbrændt med henblik på produktion af varme. (17) For så vidt angår kraftvarmeværker, er normen, som også håndhæves af prismyndighederne, at varmeprisen må indbefatte en del af omkostningerne forbundet med brændsel og NO X -afgiften 5. Dette afspejles i en særlig skattemæssig behandling, når den brændsel, som anvendes til varmeproduktion, er underlagt en energiafgift, mens den brændsel, der anvendes til elproduktion er fritaget energiafgiften, men i stedet er underlagt en udgående afgift. (18) Da overskudsvarme derimod er et biprodukt af den centrale produktionsproces, antages det normalt, at hovedproduktionen per definition finder sted, uanset om varmen sælges eller frigives til miljøet, og at produktionen af overskudsvarme derfor ikke kræver et ekstra forbrug af brændsel. Der har derfor endnu ikke været tilfælde, hvor prismyndighederne har skullet godkende, at prisen for brændsel væltes over på prisen på overskudsvarme fra industriproduktionen, og de danske myndigheder oplyser, at det er meget usandsynligt, at det vil ske i fremtiden. (19) Aalborg Portland leverer overskudsvarme til fjernvarmenettet på grundlag af en kontraktmæssig kostpris, som i al væsentlighed dækker investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, men hverken brændsel eller NO X -afgifter. Ifølge de danske myndigheder kan fjernvarmenettets driftsleder, som er interesseret i at opnå så lav en pris som muligt og har modsat sig at overvælte omkostningerne forbundet med NO X -afgiften, påberåbe sig principperne i betragtning (16) til (18) og med sandsynlig støtte fra prismyndighederne med rimelighed anføre, at NO X -afgiften ikke er specifikt knyttet til varmeforsyningen. 5 Kraftvarmeværkernes salg af el dækker ikke nødvendigvis produktionsomkostningerne, så af hensyn til deres rentabilitet er de også til en vis grad afhængige indtægter fra varme. Det er ikke helt klart, om el eller varme er det marginale produkt, dvs. det produkt, der styrer processen og er afgørende for produktionen af det andet produkt. De danske myndigheder oplyser, at kraftvarmeværkerne normalt anlægges under forudsætning af, at der vil blive genereret indtægter fra varme. 5

5 (20) I tilfælde af, at prismyndighederne skulle tillade overvæltning af omkostningerne forbundet med NO X -afgiften, har de danske myndigheder under alle omstændigheder givet tilsagn om at reducere NO X -afgiftsfradraget i forbindelse med cementproduktion tilsvarende. 2.3 Forhøjelsen af NO X -afgiften og ændringen af afgiftsfradragsretten (21) Den 1. juli 2012 forhøjede Danmark NO X -afgiftssatsen fra 5,2 DKK til 25 DKK pr. kg NO X for at opnå yderligere reduktioner af NO X -udledningen. Afgiftssatsen vil stige yderligere 1,8 % om året. (22) Danmark forventer, at afgiftsforhøjelsen, som skal tilskynde andre sektorer til at optrappe indsatsen for at reducere udledningerne, vil medføre en reduktion af NO X - udledningen på 11 mio. kg. Der forventes dog ikke yderligere væsentlige reduktioner af NO X -udledningen i cementsektoren. (23) Den danske cementindustri har da også allerede reduceret sine NO X -udledninger fra [ ] til [ ] kg pr. GJ i perioden (se tabel 1). De danske myndigheder forklarer dette med den oprindelige indførsel af NO X -afgiften i 2010, idet Aalborg Portland på trods af et afgiftsfradrag og med udgangspunkt i sit tidligere udledningsmønster stadig ville stå over for en NO X -afgiftsbyrde, der udgør 1,78 % af omsætningen (se betragtning 33 i den oprindelige afgørelse). Aalborg Portland vurderes til potentielt at kunne reducere sine NO X -udledninger pr. energienhed med yderligere ca. 30 %, men de danske myndigheder understreger dog, at en yderligere reduktion til under et vist niveau kan vise sig at være både teknisk besværligt og meget dyrt. Under antagelse af et uændret udledningsmønster efter afgiftsforhøjelsen vil Aalborg Portlands NO X -afgiftsbyrde udgøre 3,64 % af omsætningen uden fradraget sammenlignet med 1,63 % med det anmeldte fradrag. Hvis der tages højde for den forventede ændring i udledningsmønsteret som følge af afgiftsforhøjelsen, vurderes NO X -afgiftsbyrden at udgøre 3,15 % uden fradraget og 1,14 % med fradraget. Målt som andel af Aalborg Portlands samlede produktionsomkostninger ville den fulde NO X -afgift med udgangspunkt i virksomhedens udledningsmønster i 2011 uden fradraget have udgjort [ ], dvs. [ ] af omkostningerne ved produktion af grå cement og [ ] af omkostningerne ved produktion af hvid cement. (24) Sammenlignet hermed udleder olie- og gasproduktionen i Nordsøen ca. 0,25-0,3 kg NO X pr. GJ via gasturbinerne offshore (til produktion af el og drift af pumpeanlæg). Ifølge de danske myndigheder forblev denne sektors udledninger pr. energienhed grundlæggende uændrede efter indførelsen af NO X -afgiften i Det skyldes, at olie- og gasproduktionen i Nordsøen er mindre energiintensiv, og at NO X -afgiftsbyrden er for lav til at give incitament til at øge reduktionsindsatsen. Selv med afgiftsforhøjelsen og under antagelse af et uændret udledningsmønster ventes NO X -afgiftsbyrden kun at udgøre små 0,2 % af omsætningen. Den samme type gasturbiner på landjorden har desuden reduceret deres udledninger til ca. 0,08 kg. NO X pr. GJ. På den baggrund vurderer de danske myndigheder, at der i olie- og gasproduktionen er potentiale til at reducere NO X - udledningerne med mindst 60 % i forhold til det aktuelle niveau på mindst 0,25 NO X pr. GJ. 6

6 (25) En anden sektor, hvor udledningen er forblevet uændret efter indførelsen af NO X - afgiften, er inden for produktion af ekspanderet ler (aktuelt 0,325 kg. NO X pr. GJ). De danske myndigheder forklarer det ved, at produktionen af ekspanderet ler er langt mindre afhængig af energi end cementproduktionen, hvilket betyder, at sektorens NO X - afgiftsbyrde er langt mindre. Selv efter afgiftsforøgelsen vil afgiftsbyrden under antagelsen af et uændret udledningsmønster udgøre 3 % af sektorens omsætning og 1 % af omsætningen, hvis der foretages reduktioner. De danske myndigheder går ud fra, at den tilgængelige reduktionsteknologi svarer til den, der er anvendt i cementindustrien, og at udledningen derfor kunne reduceres med helt op til 70 % (ned til 0,1 kg. NO X pr. GJ). (26) For så vidt angår energileverandørerne, udledte de danske kraftvarmeværker i gennemsnit 0,034 kg NO X pr. GJ i 2012, hvilket er betydeligt mindre end de sektorer, der er omhandlet i betragtning (23), (24) og (25). Kraftvarmeværket i Aalborg reducerede sine udledninger endnu mere, fra 0,031 kg NO X pr. GJ i 2008 til 0,012 kg. NO X pr. GJ i Dets NO X -afgiftsbyrde blev anslået til at udgøre 0,54 % af omsætningen. (27) Oplysningerne vedrørende de forskellige sektorer beskrevet i betragtning (23) til (26) ovenfor underbygger konklusionen om, at cementindustrien skiller sig ud blandt sektorerne med høje udledninger pr. energienhed (dvs. cementproduktion, olie- og gasproduktion i Nordsøen og produktion af ekspanderet ler), både med hensyn til dens NO X -afgiftsbyrde (som skyldes de relativt store udledninger pr. energienhed og sektorens energiintensitet) og med hensyn til det begrænsede potentiale for yderligere udledningsreduktioner. (28) For at tilpasse afgiftsfradraget til den forhøjede afgiftssats genanmeldte de danske myndigheder det i betragtning (6) og (7) nævnte afgiftsfradrag. Ifølge anmeldelsen forblev betingelse a) og b) uændrede. Afgiftsfradraget på 0,15 kg NO X pr. GJ forblev også uændret for hvid cement. For grå cement blev afgiftsfradraget nedsat til 0,075 kg NO X pr. GJ. Denne ændring skulle afspejle, at NO X -udledningerne fra grå cement var faldet med 73 % i perioden , som det fremgår af tabel 1. (29) Under afventning af Kommissionens godkendelse har Danmark ændret afgiftsfradraget med henblik på at sikre, at Aalborg Portlands NO X -afgiftsbeløb forbliver uændret på trods af den forhøjede NO X -afgift. Dette blev gjort ved midlertidigt at reducere bundfradraget til 0,0312 kg NO X pr. GJ 6. (30) Under anmeldelsesproceduren har Danmark forpligtet sig til omgående at indføre de følgende to ændringer i loven om NO X -afgiften: (a) For det første vil bestemmelsen om afgiftsfradraget, der var fastsat på grundlag af 2006-tærskler til sektoren for cementproduktion som reference, blive omformuleret som følger med henblik på at erstatte de to betingelser a) og b) 6 Det NO X -afgiftsbeløb, der fremkommer ved at anvende den nye afgiftssats på 25 DKK pr. kg. NO X på det midlertidige bundfradrag på 0,0312 kg. NO X pr. GJ svarer til det beløb, der tidligere fremkom ved at anvende den tidligere afgiftssats på 5,2 DKK pr. kg. NO X på det tidligere bundfradrag på 0,15 kg. NO X pr. GJ. 7

7 "For virksomheder, der producerer cement, betales der fra og med den 1. januar 2011 alene afgift af den del af udledningen, der ligger højere end 0,15 kg NO X /GJ, for udledning vedrørende fremstilling af grå cement dog 0,075 kg NO X /GJ fra og med den 1. juli (b) For det andet vil afgiftsfradraget blive begrænset, så det højst kan udgøre 80 % af fradragets beregningsgrundlag. 2.4 Klagen (31) Klageren hævder, at NO X -afgiften ikke medfører højere omkostninger for cementindustrien end for andre sektorer, hvorfor det ikke synes rimeligt alene at begunstige Aalborg Portland. (32) Desuden sætter klageren spørgsmålstegn ved, om Aalborg Portland virkelig ikke kan vælte afgiften over på sine kunder, og hævder, at der ikke er nogen konkrete beviser på omfattende handelseksponering. For det første var cementproduktion ikke opført på listen over sektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, i bilag II til Kommissionens Retningslinjer for visse statsstøtteforanstaltninger som led i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner efter ("ETS-retningslinjerne"). For det andet bestrider klageren de danske myndigheders påstand om, at Aalborg Portlands markedsandele uden for Danmark er små, da Aalborg Portland faktisk er førende på verdensmarkedet for hvid cement. For det tredje hævder klageren, at Aalborg Portland kan vælte NO X -omkostningerne over på priserne på den overskudsvarme, som virksomheden sælger til fjernvarmenettet til en pris, der er lavere end de øvrige leverandørers. 3. Vurdering 3.1 Statsstøtte (33) Kommissionen har vurderet, om den anmeldte ændring af NO X -afgiftsfradragsretten er omfattet af forbuddet i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"). (34) Da NO X -afgiftsfradragsretten alene begunstiger cementindustrien og indtil videre faktisk kun en enkelt virksomhed, udgør den en selektiv økonomisk fordel for en enkelt modtager. Desuden dækkes omkostningerne ved fradraget med statslige midler i form afståede skatteindtægter. I lyset af handelsstrømmene i cementbranchen mellem Danmark og andre lande vil afgiftsfradragsretten sandsynligvis påvirke handelen og konkurrencen. Den udgør derfor statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF. 3.2 Støttens lovlighed (35) Da afgiftsfradragsretten er defineret i kg NO X pr. energienhed (GJ), vil en simpel forhøjelse af afgiftssatsen fra 5,2 til 25 DKK pr. kg NO X automatisk bevirke, at 7 EUT C 158 af , s. 4. 8

8 afgiftsfradragets økonomiske værdi vil stige 8. Dette udgør i sig selv en ændring af støtten, som i henhold til artikel 1, litra c), og artikel 2, stk. 1, i procedurereglerne i Rådets forordning (EF) nr. 659/ skal anmeldes. Desuden har Danmark foretaget og forpligtet sig til at foretage de yderligere ændringer af fradragsretten, som er omhandlet ovenfor i betragtning (28) og (30). (36) Danmark har anmeldt ændringen af afgiftsfradragsretten og har udsat dens gennemførelse, indtil Kommissionen godkender den. Danmark har navnlig indført det midlertidige bundfradrag, der omhandles i betragtning (29), og som har en økonomisk værdi, der svarer til den støtte, der blev godkendt i den oprindelige afgørelse. Herved har Danmark overholdt artikel 108, stk. 3, i TEUF. 3.3 Forenelighed med det indre marked (37) Kommissionen har vurderet anmeldelsen i henhold til EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse 10 og navnlig kapitel 4 vedrørende "Støtte i form af afgiftslempelser eller afgiftsfritagelser" ("miljøretningslinjerne"). Den finder, at ændringerne er i overensstemmelse med betingelserne i kapitel Miljøfordele (38) I henhold til punkt 151 i miljøretningslinjerne skal afgiftslempelser eller -fritagelser i det mindste indirekte bidrage til en forbedring af miljøbeskyttelsesniveauet uden at underminere det overordnede mål. (39) Ændringen af afgiftsfradraget vil sætte Danmark i stand til at hæve NO X -afgiften fra 5,2 til 25 DKK pr. kg NO X, hvilket forventes at medføre en reduktion af udledningerne på 11 mio. kg NO X. Cementindustriens afgiftsfradrag bidrager derfor indirekte til et højere miljøbeskyttelsesniveau i alle sektorer. (40) I lyset af den anslåede NO X -afgiftsbyrde for de forskellige NO X -udledende sektorer, der er nævnt ovenfor i betragtning (23) til (26) kan det med rimelighed antages, at afgiftsforhøjelsen vil give de øvrige sektorer, som indtil videre ikke har reduceret deres NO X -udledninger væsentligt, incitament til at optrappe indsatsen. Det gælder især sektoren for produktion af ekspanderet ler, hvis NO X -omkostninger vil udgøre næsten 3 % af omsætningen, hvis den ikke ændrer sit udledningsmønster. Selv om NO X - afgiftsbyrden er langt mindre for olie- og gasproduktionen i Nordsøen, kan det ikke udelukkes, at afgiftsforhøjelsen vil tilskynde sektoren til at optrappe reduktionsindsatsen (enten i sig selv eller i kombination med andre faktorer) Før forhøjelsen af afgiftssatsen var den økonomiske værdi af afgiftsfradragsretten i forhold til den anvendte energi 5,2 DKK/kg NO X * 0,15 kg NO X /GJ = 0,78 DKK/GJ. Efter forhøjelsen af afgiftssatsen er den økonomiske værdi af den uændrede afgiftsfradragsret i forhold til den anvendte energi 25 DKK/kg NO X * 0,15 kg NO X /GJ = 3,75 DKK/GJ. Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EFT L 83 af , s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 204 af , s. 15). EUT C 82 af , s. 1. 9

9 (41) Kommissionen konstaterer, at den danske cementindustri i løbet af de seneste år har reduceret sine NO X -udledninger betydeligt, nemlig til [ ] kg NO X pr. GJ for hvid cement og til [ ] kg NO X pr. GJ for grå cement (se tabel 1). Den konstaterer også, at ændringen af bundfradraget bevirker, at tærsklen for hvid cement fastholdes på 0,15 kg NO X pr. GJ, mens tærsklen for grå cement nedsættes til 0,075 kg NO X pr. GJ. Cementindustrien vil således fortsat delvist skulle betale NO X -afgift og vil have incitament til at gennemføre yderligere tiltag for at reducere udledningerne. Kommissionen finder derfor, at ændringen af afgiftsfradraget ikke underminerer det overordnede mål om at reducere NO X -udledningerne Afgiftslempelser, der er højere end det harmoniserede EU-minimum og andre lempelser (42) I lyset af punkt 153 i miljøretningslinjerne, og da beskatningen af NO X -udledningerne ikke er harmoniseret på EU-plan, har Kommissionen måttet foretage en ganske detaljeret analyse af nødvendigheden og proportionaliteten af ændringen Støttens nødvendighed (43) For at være nødvendig skal støtte i form af miljøafgiftslempelser eller -fritagelser opfylde de tre kumulative betingelser i punkt 158 i miljøretningslinjerne. (1) Objektive og klare kriterier (44) I henhold til punkt 158, litra a), i miljøretningslinjerne skal valget af modtagere tage udgangspunkt i objektive og klare kriterier, og støtten skal i princippet ydes på samme måde til alle konkurrenter i samme sektor/på samme relevante markeder, hvis de er i samme faktiske situation. (45) Danmark har forpligtet sig til at indføre en ændring af loven om NO X -afgift, der vil medføre, at hele sektoren for cementproduktion vil få afgiftsfradragsretten. Det omfatter ikke blot Aalborg Portland, men også potentielle nye markedsaktører. (46) Loven vil indeholde en klar definition af, hvilken økonomisk sektor afgiftsfradraget vil komme til gode. Således er kriterierne for at vælge modtagerne klare. (47) Kriterierne for valg af modtagere er også objektive, da afgiftsfradraget kommer en hel sektor til gode. Ordlyden af ændringen af loven om NO X -afgiften sikrer, at Aalborg Portlands potentielle konkurrenter også vil kunne opnå afgiftsfradraget, hvis de beslutter at etablere cementproduktion i Danmark. (48) For så vidt angår valget af sektoren for cementproduktion frem for andre økonomiske sektorer, finder Kommissionen det både objektivt og ikkediskriminerende. De andre økonomiske sektorer, der primært berøres af NO X -afgiften, synes ikke at være i samme faktuelle situation som sektoren for cementproduktion. 10

10 (49) For det første er cementproduktion en energiintensiv aktivitet og påvirkes derfor i højere grad af NO X -afgiftsforhøjelsen, end de andre sektorer, der omhandles i betragtning (24) til (26). Selv om den danske cementindustri har reduceret sine NO X -udledninger pr. energienhed, jf. tabel 1, er dens NO X -afgiftsbyrde (som skyldes dens energiforbrug og dens udledninger pr. energienhed) stadig betragtelig. Under antagelse af et uændret udledningsmønster og uden afgiftsfradraget ville Aalborg Portlands NO X -afgiftsbyrde efter afgiftsforhøjelsen udgøre 3,64 % af omsætningen. De andre NO X -udledende sektorer har enten en lavere NO X -udledning pr. energienhed (f.eks. betydeligt lavere for kraftvarmeværker), eller, hvis disse andre sektorer har en højere NO X -udledning pr. energienhed end udledningen i cementindustrien, et lavere energiforbrug og lavere energiomkostninger i forhold til deres produktionsomkostninger. Det betyder, at den del af deres afgiftsbyrde, der skyldes NO X -afgiften, vil være lavere, nemlig 0,2 % for olieog gasproduktionen i Nordsøen og 0,5 % for kraftvarmeværket i Aalborg 11. Afgiftsbyrden er større for sektoren for produktion af ekspanderet ler (3 %), hvilket dog stadig er mindre end i cementindustrien. (50) For det andet, og hvad vigtigere er, adskiller den danske cementproduktion sig fra de øvrige sektorer med høje NO X -udledninger pr. energienhed, idet den allerede har foretaget betragtelige reduktioner og har et lavere potentiale til at reducere sine udledninger yderligere. Sammenlignet med reduktionspotentialet i cementindustrien (ca. 30 %) er potentialet på baggrund af den teknologi, der allerede er anvendt i andre sektorer, større i både sektoren for olieproduktion og for produktion af ekspanderet ler (over 60 %). Sektoren for produktion af ekspanderet ler har faktisk mulighed for at reducere sin afgiftsbyrde (efter en ændring af sit udledningsmønster) til blot 1 % af omsætningen, hvorimod Aalborg Portlands omkostninger under samme omstændigheder stadig ville udgøre 3,15 % af omsætningen (og stadig 1,14 % med afgiftsfradraget). (2) Betydelig stigning i produktionsomkostningerne (51) I henhold til punkt 158, litra b), i miljøretningslinjerne skal miljøafgiften uden lempelser føre til en betydelig stigning i støttemodtagerens produktionsomkostninger. (52) I sin oprindelige afgørelse (betragtning 61 ff.) fandt Kommissionen, at indførelsen af en NO X -afgift på 5,0 DKK pr. kg NO X i 2010 (som blev forhøjet til 5,2 DKK pr. kg NO X i 2012) kunne medføre en betydelig stigning i støttemodtagerens produktionsomkostninger. Denne konklusion hvilede overvejende på en analogi til spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed er energiintensiv. For så vidt angår energibeskatning, antages en virksomhed at opfylde kriteriet vedrørende en betydelig stigning i produktionsomkostningerne, hvis den er energiintensiv, dvs. hvis den i henhold til definitionen i artikel 17, stk. 1, litra a), i energibeskatningsdirektivet har energi- og elomkostninger svarende til mere end 3 % af produktionsomkostningerne Da den oprindelige NO X -afgift uden afgiftsfradraget ville have udgjort henholdsvis [ ] og [ ] af produktionsomkostningerne for hvid og grå cement, ville afgiftsbyrden have haft en virkning svarende til den, der er udslagsgivende, når det drejer sig om energiintensitet. 11 I den forbindelse konstaterer Kommissionen, at kraftvarmeværker til en vis grad har mulighed for at vælte NO X -omkostningerne over på varmepriserne, se ovenstående betragtning (17), mens producenterne af overskudsvarme (f.eks. Aalborg Portland) ikke har den mulighed, se betragtning (18). 11

11 (53) Afgiftsforhøjelsen vil medføre en næsten fem gange så høj afgift, men Aalborg Portland har de seneste år haft held til at reducere sine NO X -udledninger pr. energienhed. Spørgsmålet er derfor, om den fulde afgiftsbyrde i betydelig grad vil påvirke virksomhedens produktionsomkostninger. (54) Uden afgiftsfradragsretten ville NO X -afgiftsbyrden svare til [ ] af Aalborg Portlands samlede produktionsomkostninger ([ ] af produktionsomkostningerne for grå cement og [ ] af produktionsomkostningerne for hvid cement). Den nye afgift ville derfor have medført en betydelig stigning i Aalborg Portlands produktionsomkostninger, hvis virksomheden ikke havde fået afgiftsfradragsretten. (3) Ingen mulighed for at vælte stigningerne i produktionsomkostninger over på forbrugerne (55) I henhold til punkt 158, litra c), i miljøretningslinjerne må det ikke være muligt for støttemodtageren at vælte den betydelige stigning i produktionsomkostningerne over på forbrugerne, uden at det fører til betydelig salgsnedgang. (56) I sin oprindelige afgørelse (betragtning 63 ff.) fandt Kommissionen, at det var blevet tilstrækkeligt dokumenteret, at støttemodtageren ikke havde mulighed for at vælte nogen af de betydelige stigninger i produktionsomkostninger over på forbrugerne. Denne konklusion tog navnlig udgangspunkt i den danske cementproduktions høje handelseksponering på et godt stykke over den tærskel på 10 %, der tyder på en risiko for tab af konkurrenceevne 12, i det faktum, at støttemodtageren kun havde små markedsandele på markeder uden for Danmark ("[ ]") og i den tilsyneladende negative korrelation mellem markedsandele og priser på det danske marked for cement (som sandsynliggjorde, at prisstigninger ville medføre tab af markedsandele). Desuden blev det forventet, at støttemodtagerens produktionsomkostninger ville stige uafhængigt af NO X -afgiften, så det forekom usandsynligt, at hele afgiften kunne væltes over på forbrugeren (57) Denne situation har ikke ændret sig. Cementproduktion er stadig et segment med skarp konkurrence, hvor det er vanskeligt for en producent at hæve priserne betydeligt, uden at det medfører salgsnedgang. Den danske cementproduktions handelseksponering er, som det fremgår af tabel 2, fortsat høj og er faktisk steget en smule siden den oprindelige afgørelse. Mens den var på 41 % i 2009 (grå cement: [ ], hvid cement: [ ]), var den på 51 % i 2011 (grå cement: [ ]; hvid cement: [ ]). (58) Som beskrevet ovenfor i betragtning (12) og (13), er den danske cementindustris markedsandele samtidig [ ]. De er stadig meget lave på markeder uden for Danmark. I 2010 og 2011 tegnede Danmark sig for [ ] af den globale cementproduktion, og danske virksomheders andele af USA's, Tysklands og Det Forenede Kongeriges markeder for 12 Tærsklen tager udgangspunkt i en analogi til artikel 10a, stk. 15, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 140 af , s. 63). 12

12 hvid cement, som næsten er en ren eksportvare, var på under [ ]. På det danske cementmarked har den indenlandske industris markedsandel været nedadgående siden 2005 og var på [ ] i (59) I modsætning til hvad klageren påstår, modsiges denne vurdering ikke af, at cementproduktionen ikke blev opfattet som en støtteberettiget sektor i ETS-retningslinjerne. Listen over støtteberettigede sektorer i ETS-retningslinjerne blev opstillet i forbindelse med disse retningslinjer med henblik på at bestemme den risiko for kulstoflækage, der skyldes indirekte udledninger fra ETS, og kan ikke anvendes direkte i forbindelse med en afgiftsfritagelse fra en national miljøafgift såsom NO X -afgiften. Desuden konkluderede Kommissionen allerede i sin oprindelige afgørelse, at Aalborg Portland ikke kunne vælte sine omkostninger ved NO X -afgiften over på forbrugerne. (60) Klageren fremsatte også den påstand, at Aalborg Portland, som sælger overskudsvarme til fjernvarmenettet til en lav pris, nemt kunne vælte de ekstra NO X -omkostninger over på varmepriserne. Det er korrekt, at Aalborg Portland kan udbyde overskudsvarme til en lavere pris end andre virksomheder, som leverer varme til fjernvarmenettet. (61) Den nuværende støttemodtager leverer imidlertid overskudsvarme til fjernvarmenettet på grundlag af en kontrakt, hvori det udelukkes, at omkostninger til brændsel og afgifter knyttet til afbrænding af brændsel kan væltes over på aftageren. Ifølge de danske myndigheder beregnes prisen på overskudsvarme derimod på en måde, så det kun er en del af investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, der dækkes. Faktisk tillader prissætningsreglerne alene, at afgifter, der er specifikt knyttet til varmeforsyning, kan væltes over på aftageren. Den generelle holdning er derfor, at overskudsvarme, som produceres som et biprodukt til andre processer, ikke kræver forbrug af brændsel, og derfor heller ikke er knyttet til NO X -afgiften. Aalborg Portlands medkontrahent er således i stand til at modsætte sig, at omkostningerne ved NO X -afgiften væltes over på salgsprisen og har også gjort det indtil nu. Denne holdning vil sandsynligvis blive understøttet af prismyndighederne, da der indtil videre ikke har været tilfælde, hvor priserne på overskudsvarme fra industriproduktionen har indbefattet omkostningerne til brændsel. Selv om Aalborg Portland kan afsætte sin overskudsvarme til en billigere pris end andre, er virksomhedens forhandlingsposition dog stadig svag, da fjernvarmenettet er dens eneste aftager af overskudsvarme. Således kan Aalborg Portland på grund af de aktuelle kontraktmæssige aftaler med sin eneste kunde ikke overvælte NO X -afgiften, og det er usandsynligt, at det vil blive muligt i fremtiden. (62) Kommissionen bemærker, at Danmark har givet tilsagn om at nedsætte afgiftsfradraget, hvis støttemodtageren mod al forventning skulle kunne vælte dele af NO X -afgiften over på priserne på den industrielle overskudsvarme. (63) Under alle omstændigheder finder Kommissionen, at det ikke er muligt for støttemodtageren at vælte en betydelig stigning i produktionsomkostningerne over på aftageren. 13

13 3.3.4 Støttens proportionalitet (64) Støtte i form af afgiftslempelser eller fritagelser er proportionel, hvis modtageren, jf. punkt 159, litra b), i miljøretningslinjerne, betaler mindst 20 % af den nationale afgift. (65) Danmark har forpligtet sig til at gennemføre en ændring af loven om NO X afgiften, så afgiftsfradraget højst kan udgøre 80 % af fradragets beregningsgrundlag. Det ville sikre, at Aalborg Portland betaler mindst 20 % af NOX-afgiften Konklusion (66) Ændringen af NO X -afgiftsfradragsretten for cementindustrien opfylder alle betingelserne i kapitel 4 i EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. 4. Konklusion Kommissionen har i overensstemmelse hermed besluttet, at den anmeldte støtteforanstaltning er forenelig med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Såfremt dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke bør videregives til tredjemand, bedes De senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen underrette Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevets fulde ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på følgende websted: Deres anmodning bør sendes med anbefalet brev eller fax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Registreringskontoret for Statsstøtte 1049 Bruxelles Belgien Fax: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Joaquín ALMUNIA Næstformand 14

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Statsstøttesag C 30/2009 (ex nr. N 328/2008) Danmark Afgiftsfritagelse for affald fra cementproduktion

Statsstøttesag C 30/2009 (ex nr. N 328/2008) Danmark Afgiftsfritagelse for affald fra cementproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8099 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0004 (NLE) 5805/15 FISC 9 ENER 20 ECOFIN 59 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0079 (NLE) 9871/17 FISC 122 ENER 266 ECOFIN 486 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet,

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet, Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0169 Bilag 1 Offentligt Notat 22.juni 2011 J.nr. 2009-241-0021 Grundnotat Om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.03.2002 KOM(2002) 144 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse Af Det Forenede Kongerige til i medfør af artikel 8, stk. 4, i

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2014 COM(2014) 171 final 2014/0093 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

7521/08 ACA/aba DG G I

7521/08 ACA/aba DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte geografiske områder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 7 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets gennemførelsesforordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere