Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010"

Transkript

1 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1

2 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko for hygiejniske problemer når spildevandet ikke renses ordentligt # 2

3 Hvorfor er nedsivning ikke mulig? Max. grundvandsstand Krævet minimum grundvandsstand Min. grundvandsstand Kravet til afstand fra sivedrænene til grundvandsspejlet er ikke opfyldt i området. Vejledningen fra Miljøstyrelsen fastsætter at afstanden skal være minimum 1 meter og at det bør tilstræbes at den er 2,5 meter. # 3

4 Grundvandsforholdene i SANDET Grundvand mellem 0,5 og 1,0 meter fra terræn Grundvand står tæt på terræn Omtrentlig afgrænsning af syd-østligt område mod Arresø der er generelt vandlidende (ofte vand på terræn), og af område inde i land, der ved pejlinger har vist, at grundvandsstanden står mindre end en meter fra terræn # 4

5 Spildevandet skal renses på Helsinge Renseanlæg Helsinge Renseanlæg # 5

6 Den traditionelle løsning Skel Privat grund Ledninger og brønde fra hus til skelbrønd er private Ledninger fra hus til samlebrønd 2 meter Ledning fra samlebrønd til skelbrønd skal graves op til 2 meter ned i jorden hvis afstanden fra vej til hus er ca. 30 meter Skelbrønd bliver offentlig meter # 6

7 Den traditionelle løsning 5 meter Den høje grundvandsstand og de dårlige jordbundsforhold gør den traditionelle løsning både dyr og besværlig for både grundejerne og Kloakforsyningen # 7

8 Den traditionelle løsning dyr og besværlig på Sandet Vej! Samlebrønd Skel Ledning fra samlebrønd til skel etableres ved opgravning og vil typisk blive lagt ved kortest mulige afstand. Dermed kan træer, indkørsler og haver blive markant berørt Ledninger fra skel til hus inkl. samlebrønd ejes af grundejeren # 8

9 Gribskov Kommunes plan for kloakering af Sandet Så billigt som muligt for grundejerne og Kloakforsyningen Så nemt som muligt for grundejerne og Kloakforsyningen Så stor fleksibilitet som mulig i forhold til indpasning omkring grøfter, træer, haver, indkørsler og veje # 9

10 Gribskov Kommunes plan for kloakering af Sandet Skel Privat grund Elledning fra pumpebrønd til målertavle i hus etableres af Kloakforsyningen El Pumpebrønden ejes, drives og vedligeholdes af Kloakforsyningen Ledning fra pumpebrønd til skel kan bores uden opgravning (Kan evt. udføres af Kloakforsyningens entreprenør mod betaling af grundejeren) Pumpebrønd etableres og drives af Kloakforsyningen Ledninger Ledninger fra fra hus til hus samlebrønd til (etableres pumpebrønd af grundejeren) etableres af grundejeren Den traditionelle løsning Skel 30 meter 2 meter Skelbrønd bliver offentlig Privat grund Ledninger og brønde fra hus til skelbrønd er private Ledning fra samlebrønd til skelbrønd skal graves op til 2 meter ned i jorden hvis afstanden fra vej til hus er ca. 30 meter 30 meter Ledninger fra hus til samlebrønd # 10

11 Gribskov Kommunes plan for kloakering af Sandet Vej Ledninger fra hus til pumpebrønd (etableres af grundejeren) Elforsyning Elledning fra pumpebrønd til målertavle i hus etableres af Kloakforsyningen Pumpebrønd etableres og drives af Kloakforsyningen Ledning fra pumpebrønd til skel etableres ved boring og kan placeres under hensyn til bevoksning mv. El-forsynes fra ejendommen men betales af Kloakforsyningen Den traditionelle løsning Vej! Samlebrønd Skel Ledning fra samlebrønd til skel etableres ved opgravning og vil typisk blive lagt ved kortest mulige afstand. Dermed kan træer, indkørsler og haver blive markant berørt Ledninger fra skel til hus inkl. samlebrønd ejes af grundejeren # 11

12 Tekniske og praktiske forhold ved kloakering af grunden Den traditionelle løsning Gribskov Kommunes plan Skel Skel Privat grund Privat grund Ledning fra pumpebrønd bores uden opgravning fra skel til pumpebrønd meter udgravning i op til 2 meters dybde fra skel til samlebrønden ved huset Samlebrønd erstattes med en pumpebrønd Ledning fra skel til pumpebrønd bores Ingen opgravning til ledning # 12

13 Tekniske og praktiske forhold ved kloakering af grunden Den traditionelle løsning Gribskov Kommunes plan - samlebrønd - pumpebrønd # 13

14 Tekniske og praktiske forhold ved kloakering af grunden Den traditionelle løsning - Grundejeren skal selv sørge for at hyre en entreprenør til at etablere ledningen fra samlebrønden til skellet Gribskov Kommunes plan - Grundejeren kan tage imod et tilbud om at kloakforsyningens entreprenør etablerer ledningen fra pumpebrønden til skellet ved styret underboring og uden opgravning. # 14

15 Retningsgivende omkostninger ved kloakering på grunden: Den traditionelle løsning Gribskov Kommunes plan Den traditionelle løsning Vej! Samlebrønd Vej Alternativet til traditionel kloakering Ledninger fra hus til pumpebrønd (etableres af grundejeren) Elforsyning Skel Ledning fra samlebrønd til skel etableres ved opgravning og vil typisk blive lagt ved kortest mulige afstand. Dermed kan træer, indkørsler og haver blive markant berørt Ledninger fra skel til hus inkl. samlebrønd ejes af grundejeren Ledning fra pumpebrønd til skel etableres ved boring og kan placeres under hensyn til bevoksning mv. Pumpebrønd etableres og drives af Kloakforsyningen El-forsynes fra ejendommen men betales af Kloakforsyningen Ledning fra hus til samlebrønd/pumpebrønd: 7.500, ,- Nedlæggelse af septiktank mv.: 4.500, ,- Samlebrønd: 7.000,- Ledning fra pumpebrønd til skel etableret ved styret underboring (30 m): Ledning fra samlebrønd til skelbrønd etableret ved opgravning (10-30 m): ,- # ,- I alt (inkl. moms) ,- El til drift af pumpebrønden godtgøres af kloakforsyningen

16 Kloakeringen som den foregår i praksis billeder fra etape 1 Den kommunale pumpebrønd #

17 Kloakeringen som den foregår i praksis billeder fra etape 1 Den kommunale pumpebrønd #

18 Kloakeringen som den foregår i praksis billeder fra etape 1 Den kommunale pumpebrønd #

19 Kloakeringen som den foregår i praksis billeder fra etape 1 Den kommunale pumpebrønd - udluftningsrøret # 29.

20 Kloakeringen som den foregår i praksis billeder fra etape 1 Styreskabet til den kommunale pumpebrønd #

21 Retningsgivende omkostninger ved kloakering på grunden: Den traditionelle løsning Gribskov Kommunes plan Den traditionelle løsning Vej! Samlebrønd Vej Alternativet til traditionel kloakering Ledninger fra hus til pumpebrønd (etableres af grundejeren) Elforsyning Skel Ledning fra samlebrønd til skel etableres ved opgravning og vil typisk blive lagt ved kortest mulige afstand. Dermed kan træer, indkørsler og haver blive markant berørt Ledninger fra skel til hus inkl. samlebrønd ejes af grundejeren Ledning fra pumpebrønd til skel etableres ved boring og kan placeres under hensyn til bevoksning mv. Pumpebrønd etableres og drives af Kloakforsyningen El-forsynes fra ejendommen men betales af Kloakforsyningen Ledning fra hus til samlebrønd/pumpebrønd: 7.500, ,- Nedlæggelse af septiktank mv.: 4.500, ,- Samlebrønd: 7.000,- Ledning fra pumpebrønd til skel etableret ved styret underboring (30 m): Ledning fra samlebrønd til skelbrønd etableret ved opgravning (10-30 m): ,- # ,- I alt (inkl. moms) ,- El til drift af pumpebrønden godtgøres af kloakforsyningen

22 Orienteringsbrev udsendes primo maj. Orienteringsbrevet vil oplyse om: - Beskrivelse af kloakeringsløsningen - De kommende besigtigelsesmøder - Ejerskab til pumpebrønd og ledninger - Tilbud om etablering af stikledning - Tinglysning af servitut - Tilslutningsbidrag - Lån til dækning af dgifter - Tidsplanen Der vedlægges kopi af nærværende præsentation # 22

23 Besigtigelsesmøder D maj er programsat til besigtigelser: - Aftale om placering af pumpebrønd - Aftale om placering af styreskab og ledninger - Aftale om placering af ledning fra skel til pumpebrønd - Optegning af skitse over kloakeringen - Udfærdigelse af besøgsrapport inkl. skitse over kloakeringsløsningen der sendes til grundejeren mhp. godkendelse - Evt. spørgsmål D maj og d. 31. maj 11. juni reserveres til møder for grundejere der er forhindret i at deltage på de programsatte dage. # 23

24 Besigtigelsesmøder Hvis grundejeren ikke kan deltage i et besigtigelsesmøde: - Kan denne selv sætte en pæl i jorden hvor pumpebrønden ønskes placeret og selv markere på en væg hvor styreskabet ønskes placeret - Kan denne anmode om et telefonmøde på et tidspunkt hvor der finder besigtigelsesmøder sted og pr. telefon aftale placering af pumpebrønd og styreskab med Gribvands person på stedet Gribvand udfærdiger da skitsen med udgangspunkt heri og sender den til grundejeren mhp. godkendelse. # 24

25 Besigtigelsesmøder Grundejeren kan selv udpege placering af pumpebrønd og styreskab: # 25

26 Ejerskab til pumpebrønd og ledninger Kloakforsyningen ejer, etablerer og driver pumpebrønd og styreskab på de enkelte grunde Kloakforsyningen godtgør grundejerne udgiften til el med 1,- kr inkl. moms pr m3 forbrugt vand. Udgiften indeksreguleres efter udviklingen i el-prisen Grundejeren etablerer kloakken fra hus til pumpebrønd Grundejeren etablerer kloakken fra pumpebrønd til skel (stikledningen) # 26

27 Tilbud om etablering af stikledning Grundejeren etablerer kloakken fra pumpebrønd til skel (Stikledningen): Kloakforsyningens entreprenør kan, efter grundejerens accept, bore ledningen fra vejen til pumpebrønden på vegne af grundejeren, men efter grundejerens evt. ønske om hvor ledningen skal ligge på grunden (Kloakforsyningens entreprenør kan udnytte stordrifts-fordelen ved at lave både de kommunale og de private ledninger. Prisen vil være ca ,- kr/meter og er konkurrencedygtig) Betaling for ledningen opkræves samtidig med tilslutningsbidraget når entreprenøren er færdig med hele anlægsarbejdet. # 27

28 Behov for tinglysning af servitut Kloakforsyningen anlægger, ejer og vedligeholder pumpebrønden. For at sikre gode adgangsforhold for kloakforsyningen og dermed nem vedligeholdelse, må der bl.a. ikke bygges ovenpå den. Vej Ledning fra pumpebrønd til skel etableres ved boring og kan placeres under hensyn til bevoksning mv. Ledninger fra hus til pumpebrønd (etableres af grundejeren) Pumpebrønd etableres og drives af Kloakforsyningen El-forsynes fra ejendommen men betales af Kloakforsyningen Elforsyning Dette sikres ved at der tinglyses en servitut på grunden. Udgifterne til tinglysning af servituttet betales af kloakforsyningen. Ved traditionel kloakering skal der ikke lyses servitut med mindre særlige forhold gør sig gældende. # 28

29 Behov for tinglysning af servitut # 29

30 Hvad skal der ske med den høje grundvandsstand? Kloakering for spildevand sænker ikke grundvandsstanden. Grundvandet skal ledes til Arresø via dræn og afvandingskanalerne. Afledning af grundvandet er et privat anliggende og hører ikke under Kloakforsyningen. # 30

31 Hvilke grunde skal kloakeres? Alle bebyggede grunde Hvad skal ledes til kloakken og hvad skal ikke ledes til? Dette skal ledes til den kommende kloak: Spildevand fra toilet, bad, vask og gulvafløb Dette skal ikke ledes til den kommende kloak: Vand fra gårdspladser, tage og indkørsler Vandet nedsives lokalt på ejendommen eller ledes til dræn som nu. # 31

32 Etapevis kloakering af SANDET 2017 Forventet 2014/ Forventet 2013/ Forventet 2012/ Forventet 2011/ Hovedkloakledning Etapeafgrænsning Etapeafgrænsning vil ske over perioden (tidligere 2017). Etapeplanen justeres i takt med at oplysninger om lokale forhold bliver afdækket, i forbindelse med inddragelsen af de berørte parter. Områder der kloakeres i # 32

33 Engangsudgifter ved kloakering Tilslutningsbidrag (Fastsat af staten til ca ,- kr. inkl. moms for 2010) Udgifter på egen grund (Helt afhængig af lokale forhold og om man laver noget af arbejdet selv. Typisk kan udgifterne udgøre kr. pr. ejendom) # 33

34 Finansiering af engangsudgifterne ved kloakering Kreditforeningslån Ja, indenfor op til 60% af friværdien Henstand og afdrag Ja, kommunalbestyrelsen kan I særlige tilfælde beslutte at yde henstand med betalingen af forfaldne tilslutningsbidrag (Betalingsvedtægten 4 stk 7) Lån Ja se Gribskov Kommunes hjemmeside, Tilskud Nej # 34

35 Løbende udgifter ved kloakering Vandafledningsbidrag baseret på målt vandforbrug Fastsat af Gribskov Kommune til 43,56 kr. pr. m3 inkl. moms for 2010 inkl. moms for 2010 Dertil kommer et fast årligt bidrag på 638,- kr. Besparelse på tømning af septiktank eller samletank Typisk henholdsvis ,- kr. årligt # 35

36 Tilslutningspligt og betalingspligt I henhold til gældende lov, har alle ejendomme, der er beliggende indenfor et fremtidigt kloakområde, pligt til at tilslutte sig den offentlige kloak og pligt til at betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Frist for tilslutning fastsættes af kommunen og opkrævning af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag følger kommunens gældende betalingsvedtægt med tilhørende takstblad. # 36

37 Tilslutningspligt og betalingspligt Frist for tilslutning af spildevand til den offentlige kloak er fastsat til senest 1 år efter at entreprenøren har færdiggjort og afleveret den aktuelle etape af kloakeringen. Tilslutningsbidrag forfalder til betaling 4 uger efter udsendelse af opkrævning. Opkrævning udsendes kort tid efter at entreprenøren har færdiggjort og afleveret den aktuelle etape af den offentlige kloakering og der er mulighed for afledning. Vandafledningsbidrag opkræves med virkning fra den dato hvor der fysisk afledes spildevand fra ejendommen til den offentlige kloak. # 37

38 Kloakarbejder på egen grund Kloakarbejder på privat grund skal udføres af autoriseret kloakmester og kloakprojektet skal forud godkendes af Gribskov Kommune Ved indgåelse af aftale med kloakmesteren bør sikres at denne kommer til at varetage myndighedsbehandlingen på vegne af grundejeren!! Udgravning, bortkørsel af overskudsjord, retablering af belægninger kan udføres af en selv, men arbejder der har betydning for kvaliteten og holdbarheden af kloakken skal udføres autoriseret # 38

39 Løbende orientering Med udgangspunkt i tidsplanen vil de enkelte ejendomme blive orienteret om forhold af betydning for ejendommene. Endvidere vil ejendomme og grundejerforeninger (vejlaug) blive orienteret forud for gennemførelse af anlægsarbejder i vejene som kan berøre adgangsforhold osv. # 39

40 Ejendommenes ønsker til projektet Gribskov Forsyning ønsker at gennemføre kloakeringen i så tæt dialog med de berørte ejendomme som det er muligt. Kloakeringen planlægges under hensyn til den offentlige færdsel og adgangsforholdene til de enkelte grunde samt under hensyn til at der i visse perioder vil være "fuldt belagt" i sommerhusene. # 40

41 Grundejerforeningernes medvirken Grundejerforeningerne er inviteret til at deltage i projektet i følgende aktiviteter: - Udformning af information til borgerne - Timing af information i forhold til projektets planlægningsog udførelsesmæssige tidsplan - Afholdelse af offentlige møder - Fungere som "bindeled" mellem grundejerne og Kloakforsyningen ved kommunikation/information der berører grundejerne # 41

42 Henvendelse vedr. kloakprojektet Gribskov Forsyning er bygherre på projektet og derfor den rette instans at henvende sig til med spørgsmål og ønsker til projektet. Henvendelse rettes til: Gribskov Forsyning Holtvej 18C 3230 Græsted eller pr. mail til / Telefonisk henvendelse til Henning Holm på eller Jørgen Sommer på # 42

43 Tak for opmærksomheden # 43

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere