Uddannelsessøgendes navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsessøgendes navn"

Transkript

1 3RUWHI OMH IRU,QWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ L 2UWRS GLVN.LUXUJL 6XQGKHGVVW\UHOVHQ RJ 'DQVN2UWRS GLVN6HOVNDE $SULO

2 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 3RUWHI OMHQVIRUPnOV 8GGDQQHOVHVSODQV %HVNULYHOVHDIDIGHOLQJHQVRYHURUGQHGHUDPPHURJXGGDQQHOVHVVWUXNWXUV 1RWHULQJDINOLQLVNYHMOHGQLQJRJVXSHUYLVLRQLQFO/ ULQJVNRQWUDNWHUV 9XUGHULQJDIGHWNOLQLVNHDUEHMGHRJXGYDOJWHSDWLHQWIRUO EV %HVNULYHOVHDIO ULQJVSURFHVVHUQHRJGHUHVEHWLQJHOVHUV / ULQJVGDJERJV /RJERJV %HYLVIRUJHQQHPI UWHRJJRGNHQGWHNXUVHUV 9XUGHULQJVVNDODGHUNDQDQYHQGHVWLOEHG PPHOVHDIRSHUDWLYWHNQLNV %HYLVIRUGHOWDJHOVHLNRQJUHVVHUPPV / VWOLWWHUDWXUV 2

3 3RUWHI OMHQVIRUPnO Formålet med porteføljen i speciallægeuddannelsen er: at sikre, at opnåede kompetencer bliver registreret. at anvendes som et redskab til træning af selvstyret og reflekteret læring. at sætte en personlig kompetenceudvikling i gang at fungere som fundament for samtale og vejledning at facilitere uddannelsesskift og overgange at sikre et overblik over den samlede uddannelse at tydeliggøre den uddannelsessøgende læges udviklingsbehov, motivation og konkrete mål at indarbejde faglige såvel som personlige mål og forudsætninger i uddannelsesplanlægningen at give mulighed for at kvalificere læring, der ikke umiddelbart er planlagt 3

4 8GGDQQHOVHVSODQ Uddannelsesplanen udformes individuelt tilpasset den uddannelsessøgende. Den uddannelsesansvarlige overlæge og/eller vejlederen har ansvaret for dette i samarbejde med den uddannelsessøgende og udarbejdes på baggrund af afdelingens uddannelsesprogram. Uddannelsesplanen skal medføre at den uddannelsessøgende erhverver sig de kompetencer som målbeskrivelse anviser indenfor alle 7 lægeroller. Uddannelsesplanen skal godkendes af den uddannelsesansvarlige overlæge, vejleder eller mentor. Uddannelsesprogrammet og checklisten gennemgås. Den uddannelsessøgendes allerede erhvervede kompetencer noteres. Mål for og forventninger til alle 7 lægeroller diskuteres og prioriteres Læringsstrategierne for de forskellige mål diskuteres og aftales, herunder anbefalet læsning. Evalueringsmetoderne gennemgås og aftales nærmere ) OJHQGHVS UJVPnOGLVNXWHUHVYHGXGDUEHMGHOVHQDISODQHQ )RUXGV WQLQJHU Hvad ved du allerede om specialet? Hvilken indsigt og hvilke erfaringer vurderer du selv, du er i besiddelse af for at kunne varetage de forskellige arbejdsopgaver i afdelingen? Hvordan vil du kunne udnytte den viden og de erfaringer, du allerede har? Andet 0nORJIRUYHQWQLQJHUWLORSKROGHWLDIGHOLQJHQ Egne mål og forventninger relateret til: Klinisk arbejde Særlige patientgrupper og symptomkomplekser/sagsområder og problemstillinger Undervisning og vejledning Opgradering af teoretisk viden Projektarbejde/videnskabeligt arbejde Administrativt arbejde Andet

5 %HVNULYHOVHDIVWUDWHJLHUWLODWLQGIULGHRSVWLOOHGHPnORJIRUYHQWQLQJHU Hvilke kompetencer opfylder du? Hvilke kompetencer vil du arbejde med primært og sekundært? Hvordan? Teoretisk? Praktisk? Hvilke ressourcer vil du inddrage? og hvornår? (teori, kolleger, mentor, vejleder) Hvilke aktiviteter vil du iværksætte? Hvor lang tid regner du med at bruge? Hvordan vil du selv vurdere, at du har indfriet dine personlige målsætninger og forventninger? Andet 5

6 %HVNULYHOVHDIDIGHOLQJHQVRYHURUGQHGHUDPPHURJXGGDQQHOVHVVWUXNWXU (Beskrives af afdelingen og udfyldes af den uddannelsessøgende og vejlederen) Afsnittet skal fokusere på de ydre vilkår og rammer, som er væsentlige for uddannelse og læringen på den pågældende afdeling. Rammerne er med til at påvirke, hvad der bliver lært, hvordan det bliver lært, og hvordan det lærte bruges i praksis. Afsnittet skal anvendes til justering af uddannelsen i samarbejde mellem vejleder/mentor og den uddannelsessøgende. Læringsrammer refererer til mulighederne for uddannelse på den pågældende afdeling og betinges af en række forhold. Undervisningsmiljøet og læreprocesserne der er til rådighed er meget væsentlige. Miljøet skabes af hele afdelingen og den uddannelsessøgende er en del heraf. Motivationen for det at være lærer (at undervise) og for at lære (at modtage undervisning) er væsentlig for at skabe et frugtbart miljø. Grundlaget for miljøet betinges af afdelingens organisation. Det er væsentlig, at der er afsat tid til undervisning, både hvad angår de teoretiske og praktiske færdigheder. Der skal foreligge arbejdsplaner, hvoraf det fremgår, hvad den uddannelsessøgende skal udføre dagligt. ) OJHQGHSXQNWHUVNDOEHVNULYHV (YDOXHULQJVV\VWHPHW Hvordan foregår introduktions-, justerings- og slutevalueringssamtalerne? Foregår relevant opfølgning og justering undervejs i forløbet? 9HMOHGQLQJ Hvem er din vejleder?.hvem er din mentor? Har du klarhed over hvilke roller de hver især skal udfylde? Hvad er der afsat af tid og ressourcer til vejlederfunktionen? Er det passende?.rqihuhqfhurjdqghqp GHYLUNVRPKHG Hvordan udnyttes dine ressourcer ved konferencerne/møderne? Hvad er din rolle? Hvordan sikres det, at du har mulighed for at deltage? Har du et relevant udbytte af afdelingens konferencer/møder? 8QGHUYLVQLQJ Hvem fastlægger indholdet og hvordan tilrettelægges undervisningen? I hvilket omfang, og hvordan, indgår dine egne mål, forudsætninger og egenskaber i uddannelsesplanlægningen? Hvordan sikres du mulighed for at deltage i den teoretiske undervisning? Hvordan er dine muligheder for ekstern kursusdeltagelse? Kongresser o. lign.? )RUVNQLQJVXGYLNOLQJVRJNYDOLWHWVDUEHMGH Har uddannelsesstedet en forsknings-, udviklings- og kvalitetspolitik, og har du kendskab til dem? Hvor mange projekter er der på nuværende tidspunkt i gang på afdelingen, og hvilke områder indgår? Inddrages du som deltager? 6

7 $UEHMGVWLOUHWWHO JJHOVH I hvilket omfang sikrer arbejdstilrettelæggelsen, at du superviseres i og udfører relevante opgaver i henhold til afdelingens uddannelsesprogrammer og checklister? I hvor høj grad er der skemalagt arbejdstid mellem dig og uddannelsesgivende læger? 8GGDQQHOVHVPLOM Hvordan sikres det, at du ser de patientkategorier/sagsområder, som er nødvendige for at kunne indfri de opstillede målsætninger for din uddannelse? Har du i tilstrækkelig grad mulighed for at varetage de arbejdsfunktioner, som er nødvendige for at kunne indfri de opstillede målsætninger for din uddannelse? I hvor høj grad anerkendes godt arbejde og nye ideer samt initiativer fra ledelse, dig og de øvrige personalegrupper? I hvor høj grad er der plads til uddannelse inden for de eksisterende rammer, eksempelvis arbejdstider, organisatoriske forhold (inkl. vejlederen), kultur? 7

8 1RWHULQJDINOLQLVNYHMOHGQLQJRJVXSHUYLVLRQ Specifikke aftaler mellem vejleder og den uddannelsessøgende. Formålet med nedenfor nævnte punkter er at få skemalagt datoer for samtaler og indhold med henblik på løbende justering af uddannelsens (rammer, uddannelsesplan, logbog etc.). Udfyldes af vejleder og uddannelsessøgende. Dato tid hvor aftalt? ad hoc? Emner Formål er de forventede kompetencer opnåede? Overordnet indhold justeringer Type af vejledning ændringer? Vejlederens rolle justering Kan logbogen og vejledningssamtalerne fungere sammen? Andet? / ULQJVNRQWUDNWVRPUHGVNDEWLOVSHFLILNNHDIWDOHUPHOOHPYHMOHGHURJGHQXG GDQQHOVHVV JHQGH Læringskontrakt: En tidsbesparende og effektiv metode til selvstyret læring Et gennemgående træk i læring i klinisk praksis er fra vejlederens side mangel på tid til supervision og vejledning, og fra den uddannelsessøgendes side ligeledes manglende indsigt i, hvordan man bedst griber læringen an. Resultatet bliver som oftest for vejlederen en konstant dårlig samvittighed i forhold til den uddannelsessøgende og en usikkerhed om, hvorvidt denne erhverver kompetencerne eller ej. For den uddannelsessøgende opleves situationen som mangel på vejledning. Regelmæssig brug af en JHQVLGLJO ULQJVNRQWUDNW kan være med til at rette op på dette. Formålet med læringskontrakten er at bevidstgøre den uddannelsessøgende om indholdet af en kompetence (delmålene) bevidstgøre den uddannelsessøgende om, hvor kompetencen kan blive lært gøre den uddannelsessøgende ansvarlig for sin egen læring bevidstgøre vejlederen om, hvad der kræves af ham/hende definere arbejdsopgaverne: Hvem gør hvad, og hvornår 8

9 Det foregår på den følgende måde:. 1. Vejlederen og den uddannelsessøgende mødes på et aftalt tidspunkt. De vælger fra uddannelsesplanen den/de kompetencer, som skal læres i den kommende periode (uge, måned, halve år, etc.). Formål: Afgrænse opgaven 2. Vejlederne spørger den uddannelsessøgende, hvad han/hun mener, indgår i kompetencen. Dette skrives i formularen. Vejlederen kan supplere, men først efter den uddannelsessøgende har gjort sin analyse. Formål: Definere og anskueliggøre delmålene. 3. Vejlederen spørger den uddannelsessøgende, hvor og hvordan delmålene kan blive lært. Resultaterne af denne diskussion skrives også i formularen. Formål: Gøre den uddannelsessøgende bevidst om mulighederne for egen læring. 4. Der indgås en aftale om feed back og evt. evaluering. Formål: Gøre vejlederen bevidst om den vejledning og evaluering, der kræves, og hvornår den skal ske. Vejlederen og den uddannelsessøgende udfylder hver sin Formular til læringskontrakt, og begge parter kan gemme deres eksemplarer i en mappe for at registrere, hvad der bliver gjort, og opnår på denne måde bedre overblik over hele uddannelsesforløbet. Selve gennemgangen af kompetencen og kontraktskrivningen plejer ikke at tage mere end maksimum 15 minutter. Den uddannelsessøgende vil oftest finde ud af, at store dele af kompetencen kan erhverves ved egen aktivitet, og at feed back undervejs kan gives af forskellige personer. Herigennem aflastes vejlederen i at arrangere læringssituationer. Vejlederen får også herved en bedre mulighed for realistisk i sit ugeskema at indføje tidspunktet for den vejledende feed back og den summative bedømmelse. Varigheden af denne bedømmelse varierer selvsagt med kompetencens indhold, men er som oftest kortere end forventet, fordi dens indhold i forvejen er gennemtænkt og defineret. Læringskontrakt er bedst egnet til hjælp ved tilegnelse af komplekse kompetencer, fx medicinsk problemløsning (Modtage, påbegynde udredning og initial behandling samt videregive behandlingsansvaret for patienter med ). 9

10 )RUPXODUWLOO ULQJVNRQWUDNW Planlægning af træning af lægelig kompetence. (Udfyldes i samarbejde med vejleder) Læge Vejleder Måned / Uge Månedens / Ugens kompetencemål er: Delkompetencer Arbejde der skal gøres Tilbagemelding Planlægning for måneden/ugen 8JH0DQGDJ 8JH7RUVGDJ 8JH7LUVGDJ )UHGDJ 8JH2QVGDJ Det Nationale Råds Udvalg vedr. Målbeskrivelser og Logbøger

11 VUGHULQJDIGHWNOLQLVNHDUEHMGHRJXGYDOJWHSDWLHQWIRUO E Udfyldes af den uddannelsessøgende læge. $IVQLWWHWVIRUPnO 1) At skabe grundlag for refleksion over egen arbejdspraksis 2) At fungere som fundament for samtale og vejledning 3) At være et redskab til at vurdere progressionen i den uddannelsessøgende læges kompetencebeherskelse Data fra udvalgte patientforløb beskrives af den uddannelsessøgende tillige med en refleksion over det, der er foregået med henblik på efterfølgende samtale og evaluering med mentor/vejleder. Antal forløb og herunder hvilken type aftales. Følgende overvejes: Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Og hvorfor? Forsøg at beskrive forløbet ud fra patientens, de pårørendes og dine kollegaers/plejepersonalets synsvinkel. Hvordan forestiller du dig, at de har oplevet forløbet? Hvilke kompetencer blev anvendt? Hvad skal der arbejdes videre med? Gennemgang af patientforløb i et kollegialt forum er en velkendt metode til erfaringsbaseret læring i medicinske sammenhænge. Som oftest bliver den brugt til instruerende undervisning og ikke til reflekterende læring. I voksenpædagogisk sammenhæng er reflekterende læring mere effektiv (1). Den beskrives ofte i termer fra Kolbs cirkel som er: 1. Man beskriver en konkret oplevelse 4. Man afprøver hvordan begreberne fungerer i nye situationer 2. Man observerer og reflekterer 3. Man generaliserer og danner nye begreber Materialet hentes fra et selvvalgt og aktuelt case som af deltageren opleves som eksemplarisk eller problematisk. Caset analyseres fra: Hvad var eksemplarisk/problematisk? Hvilke faktorer førte til dette? Hvordan kunne man yderligere have optimeret forløbet? Hvordan kunne man have undgået det problematiske forløb? Hvad kan vi generalisere ud fra dette forløb? 11

12 Formen kan være, at man arbejder 1/ enkeltvis eller 2/ i gruppe. Hvis man vælger at arbejde enkeltvis, bliver forløbet tildelt opgave fulgt af vejledersamtale / fremlæggelse på konference. Hvis man ønsker arbejde i gruppe, kan sammenkomsten med fordel struktureres efter case-metoden (2). Man bør være opmærksom på, at gruppeøvelser udfra significant events som oftest medfører betragtelige emotionelle reaktioner hos deltagerne, og derfor skal ledes af personer som har kompetence til at håndtere situationen. 5HIHUHQFHU 1. Pedersen OB et al. /LYVODQJO ULQJ±KYRUGDQO UHUOHJHU" Nordisk Medicin 1997; 112: 14-16, Egidius H. 3%/RFKFDVHPHWRGLNLund: Studentlitteratur /LWWHUDWXUWLOIRUG\EHOVH Bradley C. 7XUQLQJ$QHFGRWHVLQWR'DWD±7KH&ULWLFDO,QFLGHQW7HFKQLTXH Family Practice 1992; 9: Lichstein PR, Young G. Ä0\0RVW0HDQLQJIXO3DWLHQW³5HIOHFWLYH/HDUQLQJRQD*HQHUDO 0HGLFDO6HUYLFH J Gen Int Med 1996; 11: Sim MGB, Kamein M, Diamond MR: )URPQRYLFHWRSURILFLHQWJHQHUDOSUDFWLWLRQHUDFUWLW FDOLQFLGHQWVWXG\ Austr Fam Physician 1996; 25 (Suppl 2): Henderson E, Berlin A, Freeman G, Fulller J. 7ZHOYH7LSVIRUSURPRWLQJVLJQLILFDQWHYHQW DQDO\VLVWRHQKDQFHUHIOHFWLRQLQXQGHUJUDGXDWHPHGLFDOVWXGHQWV Medical Teacher 2002; 24: Henderson E, Hogan H, Grant A, Berlin A. &RQIOLFWDQGFRSLQJVWUDWHJLHVDTXDOLWDWLYHVWXG\ RIVWXGHQWDWWLWXGHVWRVLJQLILFDQWHYHQWDQDO\VLV Medical Education 2003; 37:

13 Registrering af gennemgåede cases eller hændelsesforløb ( significant patients / significant events ) &DVH QU 'DWR 'LDJQRVH + QGHOVH )UHPODJWYHG NRQIHUHQFH 'U IWHW PHGYHM OHGHU 9HMOHGHU XQGHUVNULJW

14 'HHQNHOWHFDVHVEHVNULYHVLIULWHNVWKHUXQGHU 14

15 %HVNULYHOVHDIO UHSURFHVVHUQHRJGHUHVEHWLQJHOVHU Læreprocesserne vurderes af den uddannelsessøgende læge og kan indgå i samtale med vejlederen. Hvor er jeg nu? Hvor skal jeg hen? Hvordan kommer jeg derhen? 9XUGHULQJDIO UHSURFHVVHUQH Hvad har jeg lært? Nåede jeg målene egne/afdelingens? Hvorfor hvorfor ikke? Hvilke muligheder/hindringer har jeg personligt haft for at handle og lære i arbejdssituationerne? Lærte jeg det, jeg havde planlagt, eller lærte jeg noget andet? Hvad lærte jeg af? Hvilke læringsrammer har virket understøttende/hindrende? Hvad kan jeg gøre for at lære mere? Har jeg brug for at inddrage andres ressourcer? Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang? 15

16 / ULQJVGDJERJ Læringsdagbogen skal fungere som et redskab til at forstå arbejdspraksis med særligt fokus på de personlige læreprocesser og problemstillinger. Læringsdagbogen er til den uddannelsessøgende læges eget brug. Læringsdagbogen er en ganske god metode til at reflektere over dagens arbejde og vil for de fleste kræve en indsats initialt, da det drejer sig om en ny vane. Den kan ikke kræves fremlagt mod den uddannelsessøgendes ønske og anvendes kun såfremt det aftales. Emner kan f.eks. være: Refleksion over særlig betydningsfulde hændelser Kommunikative problemstillinger Etiske problemstillinger Andet 16

17 / ULQJVGDJERJ±HJQHQRWDWHU 17

18 18

19 /RJERJ IRULQWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ L 2UWRS GLVN.LUXUJL 19

20 )RURUGWLOORJERJ Logbogen indeholder alle målbeskrivelsens kompetencer indenfor de 7 speciallægeroller. Logbogens formål er, at fungere som et juridisk dokument til registrering af opnåede kompetencer i uddannelsen til speciallæge. Den skal i hele uddannelsesforløbet opbevares af den uddannelsessøgende læge. Opnåede kompetencer bekræftes ved underskrift af den uddannelsesansvarlige overlæge. Ansvaret for dette kan delegeres til anden læge i afdelingen med vejlederfunktion. Når alle logbogens kompetencer er opnået og signeret, skal den uddannelsessøgende læge fremsende logbogen, sammen med bevis over godkendte obligatoriske kurser, til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med ansøgning om autorisation. Når en ansættelse der indgår i et forløb ophører, opbevares kopi af logbogen hos den uddannelsesansvarlige overlæge i den pågældende afdeling. 20

21 Introduktionsuddannelsen Medicinsk ekspert *HQHUHOW 0nO Skal kunne aseptisk procedure, operationsafdækning, bandagerings- og suturteknik Skal kunne behandle akutte sår Skal kunne redegøre for indikationer for billeddiagnostik : alm. røntgen, CT-, ULog MR-scanning og scintigrafi ved traumer og andre lidelser Skal kunne redegøre for de hyppigste postoperative komplikationer og iværksætte udredning og behandling heraf Skal kunne vurdere præoperative parakliniske undersøgelser med henblik på anæstesiologisk tilsyn.rpshwhqfhqrsqnhw 'DWRRJVLJQDWXU 7UDXPDWRORJL 0nO Skal kunne modtage og iværksætte primær behandling og udredning af patient med kranietraume Skal kunne modtage og indlede primær behandling af den tilskadekomne patient (herunder multitraumatiseret eller svært tilskadekommet patient) Skal kunne diagnosticere, primært behandle og visitere distorsioner, ligamentskader og luksationer Skal kunne diagnosticere og behandle patienter med hoftenære femurfrakturer Skal kunne diagnosticere og klassificere de hyppigst forekommende frakturer Skal kunne foretage konservativ behandling og lukket reponering af collesfraktur Skal kunne diagnosticere muskel-, sene-, kar- og nervelæsioner 21

22 ,QIHNWLRQVOLGHOVHURJDQGUH 0nO Skal kunne diagnosticere de hyppigste ledinfektioner herunder kunne foretage ledpunktur Skal kunne diagnosticere infektioner i bløddele og behandle subkutan absces Skal kunne diagnosticere de hyppigste, ikke-traumatisk betingede lidelser i bevægeapparatet: Bursit, traktionstendinit, akut nervekompression og ekstremitets iskæmi.rpshwhqfhqrsqnhw 'DWRRJVLJQDWXU 4.3 Kommunikator God patient-kommunikation medfører tilfredse patienter med god kompliance og kan have afgørende indflydelse på udfaldet af patientbehandlingen. 0nO Skal kunne etablere kontakt og kommunikere med patient og pårørende på et niveau og i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient Skal kunne informere patienter og pårørende om behandlings-procedurer vedrørende forventelig effekt, forløb, mulige bivirkninger/komplikationer/ risici og sikre forståelse Skal kunne informere pårørende om dødsfald, herunder regler for obduktion og om mulighed for organdonation Skal kunne etablere kontakt med kolleger, andet sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere herunder kommunikation i teams Skal kunne undervise og vejlede kolleger, andre personalegrupper og medicinstuderende.rpshwhqfhqrsqnhw 'DWRRJVLJQDWXU 22

23 4.4 Samarbejder 0nO Skal kunne samarbejde med patient med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlings- og optræningsplaner Skal kunne samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale/praktiserende læger med henblik på udfærdigelse og effektuering af behandlingsplaner Skal kunne samarbejde med kolleger og andet sundhedspersonale/praktiserende læger med henblik på uddannelsesmæssige og administrative opgaver.rpshwhqfhqrsqnhw 'DWRRJVLJQDWXU 4.5 Leder og administrator 0nO Skal kunne prioritere egen tid og egne ressourcer Skal kunne varetage lederrollen i mindre behandlingsteams i skadestuen og på operationsgangen Skal kunne prioritere og administrere egen uddannelse Skal kunne udfærdige attester Skal kunne redegøre for sundhedsvæsenets opbygning, det amtslige politiske system, økonomiske styringsforhold og forvalt-ningsmæssige og organisatorisk forhold.rpshwhqfhqrsqnhw 'DWRRJVLJQDWXU 4.6 Sundhedsfremmer 0nO Skal kunne oplyse om profylakse i forhold til arbejds- og fritidsulykker Skal kunne oplyse om risikofaktorer for komplikation ved operation Skal kunne inddrage forebyggelse ved information af patienter i skadestuen.rpshwhqfhqrsqnhw 'DWRRJVLJQDWXU 23

24 4.7 Akademiker 0nO Ved selvstudier kunne erhverve seneste faglig viden Skal under supervision kunne formulere videnskabelig baseret hypotese og udarbejde projektprotokol og evt. gennemføre videnskabeligt studie Skal kunne erkende kliniske problemstillinger og foreslå løsning herpå Skal kunne varetage uddannelsesfunktion overfor kolleger, andre faggrupper og patienter Skal kunne vejlede medicin-studerende og turnuslæger 4.8 Professionel 0nO Skal kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter og pårørende Skal kunne praktisere lægelig adfærd i overensstemmelse med lægelovens faglige og etiske regelsæt Skal kunne udvise medicinsk ekspertise og omhu i medikolegale sager Skal kunne erkende egne personlige, faglige og etiske grænser.rpshwhqfhqrsqnhw 'DWRRJVLJQDWXU Klinisk arbejde 24

25 Bilag logbog : Kompetencekort 2YHUVLJWNRPSHWHQFHNRUW,QWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ 1. Hoftenær Fraktur 2. Colles fraktur 3. Distorsio genus 4. Commotio cerebri 25

26 .RPSHWHQFHNRUWLQWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ+RIWHQ U)UDNWXU Kan vurdere røntgenoptagelser af hoften m.h.p. fraktur JA NEJ Kan optage anamnese vedr. hoftesmerter Kan foretage klinisk undersøgelse af hoften Kan vurdere røntgenoptagelser af hofteled m. h. p. fraktur Kan vurdere behov for evt. supplerende røntgenoptagelser/ct-scanning Kan foretage forberedelse af patient til operation, herunder vurdering af medicinsk tilstand Kan vurdere blodprøver og reagere på disse Kan vurdere og fastsætte operationstidspunkt Kan diskutere valg af operationstype Kan informere patient og pårørende om operation og postoperativt forløb Kan lejre patienten korrekt på ekstensionsleje Kan reponere frakturen tilfredsstillende Kan redegøre for anatomi og operativ adgang Kan demonstrere atraumatisk operationsteknik Kan demonstrere instrumentkendskab og korrekt instrumenthåndtering Kan demonstrere progression i den operative procedure Kan superviseret gennemføre operativ procedure ved osteosyntese med glideskrue og kanylerede skruer (Instrumentarium, teknik) Kan samarbejde med operationspersonalet Kan planlægge det postoperative forløb (Drænfjernelse, mobilisering, røntgenkontrol, smertebehandling, tromboseprofylakse) Kan undersøge for, og diskutere postoperative komplikationer ved stuegang 26

27 JA NEJ Kan planlægge relevant genoptræningsforløb Kan vurdere behov for socialmedicinske tiltag Kan diskutere og vurdere behov for ortopædkirurgisk efterbehandling Kan diskutere årsager til fald og fraktur samt profylakse.rpshwhqfhyhguehkdqgolqjdikriwhq UIUDNWXUHUWLOIUHGVVWLOOHQGH 6XSHUYLVRUQDYQ Underskrift... 'DWR 27

28 .RPSHWHQFHNRUWLQWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ&ROOHVIUDNWXU JA NEJ Kan foretage klinisk vurdering af underarm og hånd Kan vurdere røntgen-optagelser af håndled m.h.p. fraktur Kan vurdere behov for evt. supplerende røntgenoptagelser/ct-scanning Kan diagnosticere forskellige former for håndledsfrakturer Kan diskutere indikation for konservativ kontra operativ behandling Kan foretage lukket reposition og bandagering Kan informere patient og pårørende om behandling og forløb (herunder forventninger til resultat) Kan planlægge ambulant forløb og efterbehandling Skal redegøre for komplikationer til konservativ behandling Kan diskutere årsager til fald og fraktur samt profylakse Kan vurdere behov for socialmedicinske tiltag.rpshwhqfhyhguehkdqgolqjdi&roohviudnwxuhuwloiuhgvvwloohqgh 6XSHUYLVRUQDYQ Underskrift... 'DWR 28

29 3. Kompetencekort introduktionsuddannelsen: Distorsio genus JA NEJ Kan foretage klinisk vurdering af knæ (Diffus hævelse, ansamling) Kan udføre test af bevægelighed Kan udføre test for sideløshed Kan udføre test for forreste og bageste korsbåndslæsion Kan vurdere behov for røntgenundersøgelse Kan beslutte evt. knæpunktur Kan foretage afdækning til knæpunktur Kan foretage steril knæpunktur Kan diskutere indikation for knæleds-artroskopi / MR-scanning Kan planlægge ambulant forløb Kan anlægge knæbandage (Støttebind, bagre gipsskinne og hængslet bandage) Kan informere patient og pårørende om videre behandling Kan vurdere behov for genoptræning.rpshwhqfhyhguehkdqgolqjdiglvwruvlrjhqxvhuwloiuhgvvwloohqgh 6XSHUYLVRUQDYQ Underskrift... 'DWR 29

30 .RPSHWHQFHNRUWLQWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ&RPPRWLRFHUHEUL JA NEJ Kan håndtere modtagelse af bevisthedspåvirket patient Kan optage relevant anamnese Kan foretage relevant objektiv undersøgelse Kan vurdere bevisthedsniveau (Glasgow Coma-Scale) Kan diskutere indikation for evt. CT-scanning Kan udarbejde plan for observation Kan tage stilling til observation hjemme eller under indlæggelse Kan informere patient og pårørende om videre behandling Kan informere patient og pårørende om særlige restriktioner (Arbejde, alkohol) Kan diskutere differentialdiagnoser.rpshwhqfhyhguehkdqgolqjdifrpprwlrfhuheulhuwloiuhgvvwloohqgh 6XSHUYLVRUQDYQ Underskrift... 'DWR 30

31 %LODJWLOORJERJHQ2SHUDWLRQVRJSURFHGXUHOLVWH Denne liste anvendes som dokument til støtte for den uddannelsessøgende, tutor og den uddannelsesansvarlige overlæge i forbindelse med vurdering af den uddannelsessøgendes faglige niveau og af uddannelsens progression.,qwurgxnwlrqvxggdqqhovhq 6DPOHWRYHUVLJW $QV WWHOVHVWLGVSXQNWGDWR $QWDOVXSHUYLVHUHGH 2SHUDWLRQHUSURFHGXUHU $QWDOVHOYVW QGLJH2SHUDWLR QHUSURFHGXUHU Ved ansættelsen Midtvejs Ved afslutningen 7UDXPDWRORJLRJDQGHW 2SHUDWLRQSURFHGXUH Modtagelse og iværksættelse af primær behandling og udredning af patient med kranietraume Modtage og indledning af primær behandling af den tilskadekomne patient (herunder multitraumatiseret eller svært tilskadekommet patient) Osteosyntese af patient med hoftenær femurfraktur $QWDOVXSHUYLVHUHGH 2SHUDWLRQHUSURFHGXUHU $QWDOVHOYVW QGLJH2SHUD WLRQHUSURFHGXUHU Lukket reponering af collesfraktur Osteosyntese af fraktur: Beskriv: Diagnostisk knæleds-artroskopi 31

32 2SHUDWLRQSURFHGXUH Assistent ved operation: Beskriv: Incision af subkutan absces Andre operationer / procedurer: Beskriv: Stuegang $QWDOVXSHUYLVHUHGH 2SHUDWLRQHUSURFHGXUHU $QWDOVHOYVW QGLJH2SHUD WLRQHUSURFHGXUHU Ambulatorium 32

33 %HYLVIRUJHQQHPI UWHRJJRGNHQGWHNXUVHU *HQHUHOOHWY UIDJOLJHNXUVHULLQWURGXNWLRQVXGGDQQHOVHQ.XUVXVQDYQ 9DULJKHG 8GGDQQHOVHVDQVYDUOLJHRYHUO JHVXQ GHUVNULIWRJGDWR 33

34 $WWHVWDWLRQIRUJHQQHPI UWHVSHFLDOHVSHFLILNNHNXUVHUL GHQRUWRS GNLUXUJLVNHVSHFLDOO JHXGGDQQHOVH.XUVXVQDYQ 9DULJKHG 8GGDQQHOVHVDQVYDUOLJHRYHUO JHVXQ GHUVNULIWRJGDWR Dette skema underskrives af den på kursustidspunktet uddannelsesansvarlige overlæge på basis af kursusbeviser for gennemførte kurser. 34

35 9XUGHULQJVVNDODVRPNDQDQYHQGHVWLOEHG PPHOVHVDIRSHUD WLYWHNQLN Skalaen kan anvendes ved forskellige indgreb, på forskellige uddannelsesniveauer og inden for samme indgreb over tid til dokumentation for progression i tekniske færdigheder. Reference: Reznik R et al.: Testing technical skills via an innovative Bench Station examination. Am J Surg 1997; 173: / JHQVQDYQ«««««««««««««««««««««««««««««««««'DWR««««««2SHUDWLRQ««««««««««««««.RGH««««««««Cirkuler det tal, der svarer til den uddannelsessøgende læges udførelse inden for hver kategori, uden at tage hensyn til lægens uddannelsesniveau 5HVSHNWIRUY YV VWUXNWXUHU 7LGRJEHY JHOVHU,QVWUXPHQWKnQGWHULQJ.HQGVNDEWLOLQVWUX PHQWHU )UHPGULIWLRSHUDWLR QHQ Hyppig og unødvendig belastning af væv eller beskadigelse ved uhensigtsmæssig brug af instrumenter Mange unødvendige bevægelser Bruger instrumenterne uhensigtsmæssigt ved forsigtige, tøvende eller klodsede bevægelser Spørger ofte efter forkerte instrumenter eller anvender forkerte instrumenter Stopper tit operationen og synes ubekendt med næste skridt Omhyggelig håndtering af væv, men forårsager lejlighedsvis uhensigtsmæssig vævsskade Effektivt tid / bevægelsesmønster, men enkelte unødvendige bevægelser. Kompetent anvendelse af instrumenterne, men virker lejlighedvis stiv eller klodset. Kender navnene på de fleste instrumenter og anvender de rigtigte Demonstrerer en vis forud planlægning af indgrebet og har en timelig fremdrift i dets forløb. Håndterer væv hensigtsmæssigt med minimal vævsskade Tydelig økonomisering med bevægelserne og maksimal effektivitet Flydende anvendelse af instrumenterne og ingen klodsethed Tydeligt fortrolig med instrumenterne og deres navne. Tydeligt forud planlagt operationsforløb med uanstrengt overgang fra den ene fase til den næste. 35

36 $QYHQGHOVHQDIDVVL VWHQW.HQGVNDEWLOGHQVSH FLILNNHSURFHGXUH Placerer konsekvent assistenten dårlig eller undgår at bruge denne Utilstrækkeligt kendskab. Har behov for specifik instruktion for hver fase af operationen. Anvender assistenterne hensigtsmæssigt det meste af tiden Kender alle vigtige faser i operationen Anvender assistenter strategisk korrekt og med størst udbytte i alle faser. Demonstrerer fortrolighed med alle faser af operationen. *HQHUHOWKDUO JHQO VWRSJDYHQ 7LOIUHGVVWLOOHQGH 8WLOIUHGVVWLOOHQGH (YWEHP UNQLQJHU 36

37 'HOWDJHOVHLNRQJUHVVHUV\PSRVLHUZRUNVKRSVP GHURJNXUVHUXGRYHUGHRE OLJDWRULVNHQHGVXQGKHGVIDJOLJUHOHYDQV 0 GHW NXUVHWV QDYQ 6WHGRJ GDWR (PQH 3RVWHUIRUHGUDJQDYQ $NWLYSDVVLY GHOWDJHOVH $EVWUDFW 37

38 / VWOLWWHUDWXUVSHFLHOWWLODQYHQGHOVHLIRUELQGHOVHPHGXQ GHUYLVQLQJLDIGHOLQJHQ 'DWR / UHERJVDIVQLW 0RQRJUDILHU $UWLNOHU (GLWRULDOVRO 38

39 39

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

3.januar 2004. Side 1 af 9

3.januar 2004. Side 1 af 9 3.januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret i

Læs mere

PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI PORTEFØLJE FOR UDDANNELSESSØGENDE LÆGER I SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Introduktionsstilling: fra / til / ved: Hoveduddannelsesforløb: fra / til / ved: fra / til / ved: fra / til / ved: 1 1: Informationer

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLINGER ORTOPÆDISK KIRURGI PÅ RANDERS CENTRALSYGEHUS 1.1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

3. januar Side 1 af 9

3. januar Side 1 af 9 3. januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning Beskrivelse af specialet: Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i ekstremiteter og columna. Faget er centralt placeret

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk afdeling K Regionshospitalet Randers Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen

Læs mere

Portefølje. Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse. for. Sundhedsstyrelsen

Portefølje. Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse. for. Sundhedsstyrelsen Portefølje for Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab April 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i relation til Den Fælleskirurgiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Retningslinier for udfærdigelse af logbøger

Retningslinier for udfærdigelse af logbøger Retningslinier for udfærdigelse af logbøger ISBN nr. 87-91232-28-7 Retningslinier for udfærdigelse af logbøger Appendiks til Retningslinier for udfærdigelse af målbeskrivelser og logbøger (bilag D) Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

De 7 lægeroller. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors. -og vurdering heraf

De 7 lægeroller. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors. -og vurdering heraf De 7 lægeroller -og vurdering heraf Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Sygehus Thy-Mors Medicinsk ekspert Kliniske færdigheder Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign. Dato Modtage,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram. For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin. Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin. Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For læger ansat i Hoveduddannelsesstilling i Almen Medicin Ortopædkirurgisk afd. Slagelse Sygehus Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Ortopædkirurgisk afdeling SVS Revideret okt. 2012/TV 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af afdelingen side 4 3. Uddannelses forløb side

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi på Nykøbing/Thisted Sygehus 3. januar 2004 Side 1 af 9 1 Indledning 1.1 Beskrivelse af specialet Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse,

Læs mere

Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen og Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2010 Indholdsfortegnelse Porteføljens formål s.3 Uddannelsesplan s.4 Beskrivelse af afdelingens

Læs mere

Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Portefølje for Introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen og Dansk Ortopædisk Selskab Maj 2014 Indholdsfortegnelse Porteføljens formål... 5 Uddannelsesplan... 6 Følgende spørgsmål

Læs mere

Portefølje. Den Karkirurgiske Hoveduddannelse. for. Sundhedsstyrelsen

Portefølje. Den Karkirurgiske Hoveduddannelse. for. Sundhedsstyrelsen Portefølje for Den Karkirurgiske Hoveduddannelse Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab Februar 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i relation til Den Karkirurgiske Hoveduddannelse

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling. i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling. i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i ortopædisk kirurgi Sygehus Vendsyssel, Hjørring 3. januar 2004 1.1 Indledning Beskrivelse af specialet Ortopædisk kirurgi varetager forebyggelse, diagnostik

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i speciallægeuddannelsen er: at sikre, at opnåede kompetencer bliver registreret. at anvendes

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. I den ny speciallægeuddannelse er fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder med fokus på lidelser indenfor et afgrænset anatomisk

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016 Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Hvorfor er vejledning vigtig i de postgraduate uddannelser?

Hvorfor er vejledning vigtig i de postgraduate uddannelser? Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syd Professor, med.dr. Knut Aspegren 2004-11-03 Vejledningens A-B-C Hvad er vejledning? I en professionsuddannelse, som den til turnus- og speciallæge, er udvikling

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato Checkliste HUSK: o AT UDFYLDE NAVN OG CPR NUMMER o CHECKLISTEN FRA SUNDHEDSSTYRELSENS MÅBESKRIVELSE ER DELT I TO DELE, SÅDAN AT DU HAR ÉN TIL HVER ANSÆTTELSE SVARENDE TIL DE LÆRINGSMÅL, DER GÆLDER FOR

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

KIRURGI. Faglig profil

KIRURGI. Faglig profil KIRURGI Det kirurgiske speciale omfatter grundspecialet kirurgi med fagområderne øvre og nedre mave-tarmkirurgi, mamma- og endokrinkirurgi og børnekirurgi. Den øvre mave-tarmkirurgi varetager kirurgisk

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere