Jr.-3 .< ' H. r II ^#«'*. V >

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jr.-3 .< ' H. r II ^#«'*. V >"

Transkript

1 Å ^^- i /J V^v

2

3 4 w. V ^^ ^ f. i m.< ' Jr.-3 H. r II ^#«'*. V > \V

4 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/erosogmammonskygoothor

5 L^^

6

7 EROS OG MAMMON SKYGGERIDS FRA PENGEFORVIRRINGENS TID HISTORISK NOVELLE AF ALEX. THORSØE n. H. HAGERUPS FORLAG KØBENHAVN

8 fj'b ^ré Triers Bogtrykkeri (G.L.Lind & Numa Frænkel; 1904

9 Den I. 25. Maj 1811 om Aftenen ved Solnedgang bølgede en tæt Menneskemængde frem og tilbage paa Kongens Nytorv og i den tilstødende Del af Bredgade. Den stærke Larm og Uro tydede paa, at noget overordentligt var paa Færde, og da alles Blikke var rettede mod det kgl. Theater og Gjethuset, kunde man paa Forhaand vide, at her forberedtes netop det, som havde hidlokket de mægtige Skarer. I Virkeligheden skulde der ogsaa bag hine Mure afholdes en Fest, som Datiden tillagde verdenshistorisk Betydning, nemlig: en Fest, som den kejserlig franske Gesandt, Baron Didelot afholdt i Anledning af Kongen af Roms Fødsel, der rigtignok havde fundet Sted for henved et Par Maaneder siden, men den Gang bevægede Efterretningerne sig i et langsommere Tempo end nu til Dags. Kongens Nytorv havde til Ære for Frankrigs nye Tronarving iført sig et festligt Skrud. Flag vajede ikke blot fra Theatret, Gjethuset, Charlottenborg og Hovedvagten, men Haus Hotel, Erichsens Palais, Hotel du Nord, Thotts Palais og Harsdorffs Gaard havde anlagt det samme Smykke, for ikke at tale om nogle grønne Guirlander, hvormed Ejeren af den sidstnævnte, Generalkrigskommissær de Wint, havde prydet Facaden. Det var henimod Kl. 9; Solen var nu gaaet ned, det røde Skær i Vesten begyndte at tabe sig,

10 6 og Stjernerne tittede frem paa den mørkeblaa Himmelgrund, som var skjfri. Ikke en Vind rørte sig, hvorfor Flagene hang slappe ned, og Larmen hørtes stærkere. Da gik der paa en Gang en heftig Bevægelse gennem Mængden, og alle stirrede opefter: det var Kometen, som begyndte at komme frem, og snart spændte den tj^deligt over den halve Del af Himmelhvælvingen. Med sit store blaagrønne Hoved og sin vældige, gule Hale, gennem hvilken Stjernerne skimtedes, frembød den et imponerende Skue, der blev virkningsfuldere, efterhaanden som Himlens Farvetone blev dj^bere.»det er et Tugtens Ris, sat af Herren,«sagde Skolelæreren fra Brøndshøj til en Kapellan,»til Tegn paa en frygtelig Straf over Engelskmændene, fordi de ranede vor Flaade.<»Den Komet bebuder Napoleons Fald,«udbrød en Toldbetjent til sin Sidemand, en Kopist. >Jeg hader Tyrannen,«tilføjede han med skælvende Stemme. Betjenten havde en Slægtning, som den franske Kommandant i Hamborg havde ladet skj^de, fordi han var greben i at smugle engelske Varer ind.»ja, saadan en Komet er nu altid Forløberen for noget uhyre mærkværdigt,«lød en kvindeug Stemme fra en Lærerinde ved Madam Thonboes Institut.»Før Cæsars Død viste der sig netop sligt et Himmelsyn.Før hvis Død?«spurgte en nærstaaende Kusk ved Kongens Bryghus sin Ledsager.»Hvad var det for en, hun talte om?det ved jeg s'gu ikke,«svarede denne, en Brændevinsbrænderikarl.»Men der bli'er saa varmt her! Aah, lad os faa en Taar af Lærken til at svale os paa!«han tog en lille flad, rund Flaske op af Trøjelommen.»Det er Gulddraaber, min Ven, de staar nu i ti SkiUing Snapsen.«Han rakte Kusken Lærken, efter at han først selv havde taget en Slurk.

11 >Den Komet huer mig nu ellers ikke,«bemærkede en Forpagter fra Glostrup til de omstaaende.»vor Præst forsikrer, at den kan betyde Klovsyge hos Kreaturet.Det er troligt nok,«sagde en gammel Bonde, som hørte Ytringen.»Rasmus Hjulmands Søn, der var med ved Stralsund, fortæller, at da den sidste Komet viste sig i Westfalen, døde Kattene som Fluer.«En høj, mager, sortklædt Mand med rynket Pande, graasprængt Haar og flammende graa Øjne pegede mod Kometen og raabte med skingrende Stemme:»From its horrid hair shakes pestilence and war!«han havde tilbragt et Par Aar som Fange i et af Prisonskibene paa Themsen. Han var Medlem af Frimurerlogen»Zorobabel af Nordstjernen«og havde der lært de anførte Ord af Milton at kende.»god damm! det er en Engelskmand!«raabte en Kapergast; '»skal vi sætte ham en Næve i Skroget!«... I dette Øjeblik lød Hurraraab og Hujen fra en Skare Drenge, der trods Politibetjentenes Skældsord og Fægten med Stokkene var krøbne op paa Kristian den Femtes Rytterstatue og sad overskrævs paa Hesten. Mængden dannede nu en uigennemtrængelig Ring omkring Monumentets Fod. Drengene jublede af Glæde, da Begfaklerne foran Theatret og Gjethuset blev tændte. Nu hørtes Piber og Trommer nede fra Gothersgade. Det var et Kompagni af Fodgarden, der trak op. Der kom stærkt Røre i Mængden. Skingrende Hurraraab lød fra Skuderne i Nyhavn, hvor Skibsdrengene hang i Masternes Takkelage og svingede med Huerne. I taktfast Marsch drog Garden forbi Hovedvagten, hvis Besætning gjorde Honnør, hen til The-

12 8 atret og Gjethuset, foran hvilket den tog Stilling. Der stod den stiv og stram. De høje Karle med deres Bjørneskindshuer, røde Kjoler og hvide Bukser gjorde et fortræffeligt Indtryk. Officerernes snurrende Kommandoraab lød ud over Torvet. Efterhaanden som Mørket faldt paa, lyste Faklerne stærkere, og nu straalede snart en almindelig Illumination fra de omgivne Palaiers, Hotellers og Herskabsbygningers Vinduer. Kongens Nytorv glimrede i en storartet Belysning, over hvilken den mørkeblaa Himmel spændte sit stjernebesatte Telt, og over hvilken den mægtige Komet med sit blaagrønne Hoved svævede. I et brusende Kor blandedes Mængdens Stemmer; det steg, dæmpedes og steg, da Ekvipagerne med de indbudne nu indfandt sig i hurtig Rækkefølge. Først kom den franske Gesandt, Baron Didelot og Frue i Karreth, forspændt med to prægtige Skimler. Baronessen, der tog sig pragtfuldt ud i sin violette Silkefløjlsdragt, nikkede smilende til Mængden, der udbrød i Hurraraab. En norsk Student gav sig til at pibe i en Vægterfløjte, som en af de omstaaende straks rev fra ham. Et Slagsmaal vilde have rejst sig, hvis Albueforhindringerne ikke havde været uovervindelige. Nu blev det kun ved gensidige Skældsord. Den gamle russiske Gesandt, Geheimeraad Lizakewitz, viste sig i aaben Kalesche med en vældig Kosak paa Forsædet. Hs. Ekscellence saa smilende omkring sig; man hilste i Tavshed.»Russernes Venskab har ikke væ't os en tjæret Spegesild værd!«sagde en Hørkræmmer og vandt almindelig Tilslutning. Den svenske Minister, Baron Oxenstjerna, fulgte efter. Hans yndefulde Gemalinde, der var iført en blaa Brokades Kjole, tittede fornøjet ud gennem det nedslagne Vindue, men lænede sig tilbage, da der gik en uhyggelig Mumlen gennem Mængden. Sven-

13 9 skerne var saa upopulære som vel muligt, da man havde Sverrig mistænkt for, at det vilde skille Danmark af med Norge. Tordnende Bifaldsraab lød, da den spanske Gesandt, Grev Yoldi, kom kørende i aaben Wienervogn med to andalusiske Heste for. Han saa glimrende ud i sin guldbroderede Uniform, indtog den Holdning, som sømmede sig en Grande af Spanien, men havde en Skelm i hvert af de sorte Øjne. Han hilste med Smil og Haandbevægelser. Fra Kvinderne rundt omkring hørtes Udbrud af Henrykkelse og Glæde, der kulminerede i almindeligt Bifald, da en Stemme raabte:»sikken en Don Juan!«Den ene Ekvipage rullede frem efter den anden og forsvandt gennem Porten mellem Theatret og Gjethuset. Blandt Statsministrene med deres Fruer vakte især Udenrigsministeren, Niels Rosenkrantz, og hans smukke russiske Gemalinde, en født Fyrstinde Viasemski, Opmærksomhed. Professor T. C. Bruun, der fik Lejlighed til at veksle et Blik med hende, idet Vognen kørte forbi, henreves til et beundrende Udbrud En Gruppe Bønder blottede ærbødigt Hovederne, da Grev Reventlow til Kristianssæde passerede. Nu lød stormende Hurraraab fra Bredgade: det var Majestæterne og Kongehusets Medlemmer, som kom. Dronning Marie og den attenaarige Kronprinsesse Karohne saa smilende og straalende ud. Frederik den Sjette, der bar Æreslegionens mørkerøde Baand, havde et alvorligt Fysiognomi; men hans Blik vidnede dog om, at den bragte Hyldest gjorde hans Hjerte godt. Foran og bagefter Vognen red en Afdeling af Hestgarden. Det var stolte Karle, som de sad der med Casque, gul Collet og dragen Klinge. I de følgende Ekvipager saas Prinserne Kristian

14 10 og Ferdinand, Landgrev Wilhelm med Gemalinde og Svigerinde, Prinsesse Juliane. Hurraraabene ombølgede overalt de kongelige. Loyaliteten var saa intensiv som vel muligt. Majestæter og Højheder nikkede og hilste uafbrudt. Kun. Prins Ferdinand blev paa Kongens Nytorv saa betagen af Kometen, at han glemte Folkejublen. Nu lød Tappenstregen og Klirren af Fodgardens præsenterede Geværer. De kongelige Ekvipager holdt i den foran Gjethusets Indgang rejste Porticus, over hvilken der var anbragt et mægtigt Transparent, forestillende Gudinden Roma. Optogets første spændende Akt var til Ende for den ventende Mængde, som begyndte at fordele sig. Men hele Aftenen igennem samlede dog de illuminerede Bj-gninger talrige Tilskuere. I det kgl. Theater var Tilskuerpladsen omdannet til en Balsal, der, smykket med Blomsterguirlander og prydet med danske, franske og østerrigske Flag, frembød et storartet Skue i den stærke Belysning, som Lysekroner og Lampetter kastede over det hele. Scenen forestillede en jonisk Søjlehal med antike Statuer ved Siderne og i Baggrunden, gennem hvilken der aabnede sig Udsigt til et attisk Landskab med skovbevoksede Bjerge bag Søens mørkeblaa Flade. Ved et smagfuldt dekoreret Galleri var Theatret sat i Forbindelse med Gjethuset eller Artilleriskolen, hvis store Sal var indrettet til Souperen. Her stod Borde dækkede til Kongefamilien, det diplomatiske Korps, Ministrene og Herrer og Damer af de to første Rangklasser. Bordene var prydede med Blomster i Vaser, og paa det kgl. Taffel, over hvilket en af Flag dannet Baldakin løftede sig, stod en funklende Opsats af Metal og Porcellain. I Værelserne neden under skulde Souperen serveres for den øvrige Del af Selskabet. Hele Selskabet var samlet i Theatersalen, da

15 11 Majestæterne, Kronprinsessen og de øvrige kongelige Personer traadte ind i den. De mange Uniformer, Ordensstjerner og Damernes Ij'se Foraarstoiletter med Blomster og Brillanter gjorde i Lj^sekronernes Skær en imponerende Virkning. Kongen kunde ikke tilbageholde et anerkendende Udbrud. Kronprinsesse Karolines milde blaa Øjne straalede af Glæde. Selskabet formede sig til en stor Halvcirkel med Herrerne paa den ene Side og Damerne paa den anden. Efter at Baron Didelot havde forestillet det franske Gesandtskabs Medlemmer for Kongeparret og Kronprinsessen, begav Kongen og Dronningen sig hver til sin Side, rundt i Halvcirklen, af og til vekslende et Ord med en enkelt, som de kendte. Selskabet betragtede imidlertid Arrangementets Dekorationer, der dannede Konversationsemnet. Prinserne og Prinsesserne underholdt sig med Corps diplomatiques Damer og Herrer. Da Kuren var til Ende, satte Processionen sig, ordnet af Marskaller, under Ledelse af Baron og Baronesse Didelot i Bevægelse til Souperen. Efter at Galleriet var passeret, begav den første mindre Del af Selskabet sig til den omtalte Sal, medens Resten førtes til Værelserne neden under. Ligesom Kongefamilien betraadte Tærskelen, bruste Tonerne af et bag en kunstig Palmelund skjult Panharmonikon den i Møde. Baron og Baronesse Didelot sad ved Taflet ligeoverfor Kongeparret. Majestæterne spurgte med synlig Interesse om den lille Konge af Roms Befindende. Dronning Marie fortalte Baronessen, at hun ugentlig fik Beretning fra Gesandtens Frue, Generalinde Waltersdorf, om Kejserindens smaa Udflugter. Hds. Majestæt tilføjede, at Kronprinsesse Karoline var i Færd med at dreje en Elfenbens Rangle til den kejserlige Tronarving. Efter at en af Drouet komponeret Napoleonshymne var spillet, rejste Kong Frederik den Sjette

16 12 sig og udbragte kort en Skaal for Hs. kejserlige og kongelige Majestæt, hvem han betegnede som sin trofaste Forbundsfælle og sande Ven... De fire Statsministre: Rosenkrantz, Schimmelmann, Reventlow og Moltke smilte i dette Øjeblik ironisk... Frederik den Sjette ytrede derpå a med en hjertelig Betoning Ønsket om, at Tronarvingens Fødsel maatte blive til Dynastiets Befæstelse, til varig Lykke for det mægtige Frankrig og dets allierede! Ligesom Kongen udtalte disse Ord faldt en lille sølvforgyldt Viktoria, der kronede Taffelopsatsen foran ham, ned og trillede hen mod Geheimeraad Lizakewitz, men under den almindelige Bevægelse var der ingen, som bemærkede det, uden Dronning Marie. Under jublende Hurraraab saavel ovenfor som nedenunder blev Skaalen drukket, saluteret af 21 Kanonskud. Derpaa spilledes»partant pour la Syrie«. Konversationen gik nu noget livligere, animeret af Champagnen. I bevingede Ord foreslog Baron Didelot Skaalen for Frederik den Sjette, hvem han berømmede som Frisindets Monark, idet han havde løst Bondens Stavnsbaand. Derefter lovpriste han Kongen som Kejserens og Frankrigs Ven og Forbundsfælle, hvis Offervillighed den franske Nation sikkert aldrig vilde glemme. Han haabede, at et erkendtligt Minde herom vilde gaa i Arv til den kejserlige Tronarving. Disse Ord fremkaldte en Taare i Kongeparrets Øjne. Stormende Hurraraab og Kanonsalut lød. Da Selskabet satte sig, løftede den østerrigske Gesandt, Baron Binder Kriegelstein sit Glas og saa paa Udenrigsminister Rosenkrantz med et Smil og en Mine, somom han vilde sige: ; Dette Haabs Opfyldelse er tvivlsomt.«

17 13 Dronning Marie talte med Baronesse Didelot om den lille Konge af Rom. Det glædede hende, at Kejserinden havde haft Kræfter til at besøge Havneanlæget ved Cherbourg. Baronessen svarede, at Ophpldet i Rambouillet havde gjort Kejserinden særdeles godt. Dronningen bemærkede, at hun som tyveaarig Pige havde besøgt den store Park der og beundret Schæferiets Merinosfaar. I Værelserne nedenunder var Konversationen ydefst livlig, da Damerne gennemgaaende udmærkede sig ved en skælmsk Tone og et vindende Væsen. Enkelte Disputer tildrog sig et Øjeblik almindelig Opmærksomhed. Frøken Røpstorf havde vekslet nogle Ytringer med Universitetets Rektor, Professor Bugge, om Øhlenschlægers Tragedie»Corregio«, der nylig var gaaet over Scenen, og udtalte sig med største Beundring om Digtningens lyriske Farvepragt. Bugge, der var Astronom, fandt Tragedien køn, særlig berømmede han Skildringen i femte Akt af Regnbuens Skønhed. Staldmester Røpstorf, der sad ligeoverfor, var misfornøjet med, at Hesten ikke var repræsenteret paa Dyremalerierne i Ottawios Billedsal i Parma.»Hunden og Oksen har Øhlenschlæger omtalt, men ikke Hesten; det er en ufattelig Forglemmelse.«To Hofjægermestre kom i Samtalens Løb til at berøre Prins Ferdinands Optagelse i Landhusholdningsselskabet. Hs. Højhed havde ytret sig med en saadan Sagkundskab om Dyrkningen af Runkelroer, at lollandske Godsejere, med Præsident Collin i Spidsen, var bleven aldeles forbavsede. I Nærheden sad tre alderstegne Kammerherrer, der forherligede Madam Schall, hvis Udførelse af Titelrollen i Romeo og Giulietta havde bragt dem alle i Glød. KoUings sidste Ballonopstigning fra Rosenborg Eksercerplads var Samtaleemnet for andre. Nogle ældre Par, der sad overfor hinanden, konverserede med Henryk-

18 14 kelse om en italiensk Folkefest, Konsul de Coninck nylig havde givet paa sin Ejendom Dronninggaard ved Furesø. Den lille Konstance de Coninck havde gjort megen Lykke ved Fremførelsen af en tæmmet Antilop. Efter Souperen begyndte Ballet i Theatersalen. Dronning Marie havde i Stilhed jernet sig. Første Dans var en Polonaise, i hvilken Frederik den Sjette forte Baronesse Didelot; Gesandten Kronprinsesse Karoline. Kongen deltog med Liv i den følgende Kvadrille og bidrog derved til, at Ballet i det hele fik det livligste og elskværdigste Præg. Under en Pause udførte Ballettens Damer et af Galeotti komponeret Divertissement, i hvilket de bekransede det franske Kejserpars Buster. Ballet begyndte igen. En interessant Episode dannede en Fandango, som den spanske Gesandt, Grev Yoldi, dansede med Ceremonimester Råbens Frue. Otte Herrer og Damer, der var klædte som jydske Bønder, udførte med Liv og Lune den efter Napoleon benævnte Dans. Efter at Kongen havde deltaget i en ny Kvadrille, bortfjernede han og Kronprinsessen sig. Hs. Majestæt bevidnede forinden i de mest smigrende Udtryk Baron og Baronesse Didelot sin Tilfredshed. Dagen begyndte at gry. En Time senere sluttedes Ballet. I den opgaaende Sols Straaler forlod de sidste Ekvipager den storartede Fest. Mængden var langsomt gaaet fra hinanden henimod Midnat, da Illuminationen slukkedes, og Vægtersangen indbød til Hvile. Man vilde samle Kræfter til den følgende Dag, da der skulde afholdes en Folkefest paa Nørrefælled i Anledning af den kejserlige Arvings Fødsel. Hovedstadens Kirker var fyldt til Højmesse, da

19 15 man ventede, at Præsterne i deres Prædiken vilde hentyde til den Verdensbegivenhed, som i den sidste Tid havde optaget den offentlige Mening overalt. Forventningerne gik ogsaa i Opfyldelse. Særlig Opmærksomhed vakte den Prædiken, Sognepræsten ved Frue Menighed, Dr. theol. Plum, holdt. I Kongen af Roms Fødsel saa han et Tegn paa, at Helligaandens Komme, som Kristus bebudede i Evangeliet, nu var forestaaende, et Forbud paa, at Verdensfreden med sine Velsignelser skulde indtræde, saa at den stærke herefter ikke mere skulde sætte sin Hæl paa den svage, men Retfærdighed og Kærlighed skulde herske. Om Aftenen strømmede tætte Skarer ad Nørrebro ud til Fælleden. Mangfoldige gjorde foreløbig Holdt i Beværtningen ^>Tre Hjorter* paa Hjørnet af F'arimagsvejen og Lindealléen, hvor de styrkede sig ved en Snaps og et Glas Hvidtøl. De faa Bygninger paa Nørrebrogade, hinsides Sortedams- og Peblingesøen var smykkede med Flag. Gartner Mohr paa Ravnsborg havde hejst en mægtig Trikolore ved Siden af Dannebrog. Militærhospitalet paa Blaagaard havde i et Vindue anbragt Frederik den Sjettes og Napoleons Buster omgivne af en Flagdekoration. I Traktørstedet»Halvmaanen«s Have nærved den sydlige Indgang til Fælleden spilledes der Kegler. Hver Gang '>Alle Ni<^ faldt, lod Hurraraab, ledsaget af Glassenes Klang. Paa Nørrefælled var der afpælet et stort Territorium til Fyrværkeriets Afbrænding. Et Telt var rejst for Kongefamilien. Rækker af Bænke var hensatte til de indbudte. Udenom stod Mængden, Hoved ved Hoved. Som Brusen af et fjernt Hav lød Samtalen mellem disse Tusinder. Af og til, naar der paa enkelte Steder opstod stærk Trængsel, hørtes Skrigen af Kvinde- eller Barnestemmer. Hvert Øjeblik kom det til Sammenstød mellem Politibetjentene

20 16 og Kapergaster, der havde taget sig adskillige Glas i»halvmaanen«og nu begyndte at istemme en Opsang med heftige Armbevægelser. Eder og Forbandelser lød, naar Ekvipagerne med de indbudte indtraf, og Politiet med Raab og løftede Stokke trængte Mængden til Side. Nu kom Kongefamilien i Karreth, med Jægere, Hejdukker og Løbere, der bar Fakler. Det var et imponerende Optog. Publikum udbrød i stormende Hurraraab. Kongeparret steg ud og begav sig, efter at Baronesse Didelot havde overrakt Dronning Marie en pragtfuld Buket, til Teltet. Prinserne og Prinsesserne fulgte efter. Saa snart de kongelige havde indtaget deres Pladser spillede et Hornorkester fra en Tribune i Nærheden en Festmarsch. Hidtil havde Himlen været overtrukken, men nu begyndte Skyerne at fordele sig. Stjernerne tindrede, og Kometen viste sig i sin Majestæt paa den mørkeblaa Himmelgrund. En Mumlen gik gennem Mængden. Pludselig lød der tre Kanonskud: det var Signalet til F3Tværkeriets Begyndelse. De glimrende Sole og Kaskader, de højtstigende Raketter og Sværmere fremkaldte Udbrud af Beundring og Jubel blandt Ungdommen, som mente, at Kometens Hale vilde blive ramt. Slutningsnumret var Frederik den Sjettes og Napoleons Initialer i Brillantild. Det hele endte med en Girandol af hundrede Raketter. Brusende Hurraer lød hen gennem Luften og gentog sig, da de kongelige tog bort. Snart laa Fælleden igen hen i Sommernattens Stilhed. I Traktørstederne lige ude fra Lille Ravnsborg til Halvmaanen«^ og > Tre Hjorter«gik det derimod livligt og larmende til med Keglespil, Billardspil og Punschedrikken. Det ene Glas efter det andet blev tømt i Anledning af Dagens Fest, og jo mere opildnet Stemningen blev, desto fastere blev man i Overbevisningen om, at Frederik den Sjette og

21 17 Napoleon i Forening nok skulde faa Bugt med Englænderne og maaske bombardere London, ligesom København var bleven det. I»Tre Hjorte«gaves Tonen an af et Par Kapergaster, der havde tjent en Sum Penge ved paa Forhaand at sælge deres Part i en kapret Skibsladning. De havde indbudt nogle af deres Kammerater fra asiatisk Kompagni og trakterede nu med den ene Bolle Punsch efter den anden; thi efterhaanden som Stemningen steg, forøgedes Selskabet baade med mandlige og kvindelige Gæster. Uventet traadte en Spillemand med sin Ægtehalvdel ind i den store Gæstestue. Han haandterede Violin, hun Harpe; begge var kendte Gaardmusikanter. Efter at de hver havde faaet et forsvarligt Glas Punsch, spillede de efter Opfordring en Zweitritt, og snart dansede Matroserne med Pigerne, saa Gulvet gyngede. Lysene flagrede, og Støvet stod i Skyer, med hvilke Hvin og Latter blandede sig. Udmattet sank Selskabet ned paa Stolene; Musikanterne hvilede og tog sig en lille Forfriskning; Opvartningsjomfruen stænkede Vand paa Gulvet. To Skrivere ved Brændemagasinet, som hidtil havde siddet i en Krog som tavse Tilskuere og tømt et Par Glas Rompunsch paa gamle Minder fra deres Fødeby Itzeho i Holsten, blev pludselig opmærksomme paa Harpespillersken og betragtede hende nøje. >For Pokker, Prieme,<; sagde den ene til den anden,»det er jo den krøllede Amanda, der i Itzeho blev Kurfyrsten af Hessens Elskerinde.Det er det s'gu ogsaa, Heckscher, hun er ellers bleven noget afmagret og sjusket. Lad os hilse paa hende! Pavsen er vel snart forbi.* De gik hen til hende. Ganske rigtig, det var Amanda Schlump fra Itzeho, en Lj'sestøberdatter, der havde opofret sig for den fordrevne Kurfyrste af Hessen og havde slaaet sig ned i Itzeho, men Eros og Mammon. 2

22 18 var bleven svigtet og forladt af ham. Hun besvarede sine Landsmænds Hilsen venligt. Hun erklærede, at Livets bitre Skuffelser havde drevet hende ind paa Kunstnerbanen. Nu vankede hun med Harpen paa Ryggen, viden om. Hendes Følgesvend var en forhenværende Stadsmusikant i Rendsborg, Scherzmacher. Hun pegede paa Violinisten. Denne bukkede og gav sig med venstre Haand til at sno Enden af sin graa Moustache. Paa et Vink af Prieme kom fire Glas Punsch. Heckscher greb sit, og idet han klinkede med Amanda, udbrod han: >Ja, de Mandfolk er troløse som Skum paavandetl-- Hun nikkede, tømte Glasset, stirrede et Øjeblik ligesom fraværende ud i Rummet, tog Harpen, intonerede og sang med svag Rost: Es wechseln die Månner So schnell wie der Wind, Sie lieben und hertzen Manch" liebendes Kind. Drum fliehet. Ihr Mådchen, Die Månner geschwind. Weil Månner nur Månner Und falsch dabei sind I ->Vær De nu glad. Jomfru Schlump, at De har faaet Erstatning i Musikanten der.^ udbrod Prieme. > Schlump macht Scherz!* sagde Heckscher leende og tog et Drag af Glasset.»Ich heisse eben Scherzmacherl< bemærkede Violinisten og klinkede med Skriverne. I et lille Værelse ved Siden af rejste sig en frygtelig Ordstrid. Det var en Spanier og en Franskmand, der kom i Klammeri sammen. Den første, en Smedesvend fra Sevilla, var bleven tilbage her i Landet for tre Aar siden, da de spanske Tropper gjorde Oprør. En ung Enke i Ringsted var bleven

23 19 forelsket i ham og havde holdt ham skjult, da hans Landsmænd førtes bort. Franskmanden var Pakhusforvalter hos Grosserer de Coninck. Ved en Flaske Teneriffa var de komne i Disput med hinanden om Kampen mellem Engelskmændene og Franskmændene i Spanien. Forvalteren forsikrede pralende, at Marskal Massena om kort Tid vilde smide Engelskmændene i Atlanterhavet og rense baade Spanien og Portugal for det Rak. Smedesvenden lovpriste Engelskmændene som hans Landsmænds Forbundsfæller og raabte haanligt, at Wellington nok skulde forstaa at klø Franskmændene af, ligesom han havde gjort ved Busaco. Da Franskmanden stemplede de spanske Guerillabander som Røvere og Giftblandere, blev Spanieren rasende. Han sprang op, slog i Bordet, saa Glassene dansede og raabte med flammende Øjne Franskmanden ind i Ansigtet:»mierda, picarou Forvalteren knyttede Næven og vilde med Eden»morbleu!«lige til at give Smeden en i Synet, da en stærk Gartnerelev fra Mohrs Have sprang hen og holdt hans Arm tilbage. >>Stilleher i Hallen,* skreg han med øredøvende Stemme;»glemmer I, at der er Damer her til Stede, og tilmed i ømme Situationer!«Han pegede paa tre unge Fyre, der sad med deres Kærester, fyldige Blondiner, om Livet og smiskede ad dem. Pludselig begyndte en af hine, en Isenkræmmersvend fra Kultorvet, at synge, idet han løftede et Glas Punsch og saa med skælmske Øjne omkring paa Pigerne: Skaal for den Glut, hvis hulde Smil Os Livets Byrder lette; For Lise først jeg klinke vil, Derpaa for Henriette. 2*

24 20 Vi færdes i en herlig Flok. Bedaarende og fine; Vi Snese har, dog langtfra nok Skaal, søde Ernestine! Leende klinkede nu Lise, Henriette og Ernestine hver med sin Kæreste og derefter alle indb3tdes. I Salen spillede Scherzmacher og Amanda Schlump op; det var en hurtig Vals, og nu gik Dansen med Eftertryk og Kraft, til Morgenrøden farvede Østens Himmel, og de første Solstraaler brød frem. I en tarvelig Ejendom i Adelgade, der var beboet af ubemidlede Familier, som her maatte nøjes med tre eller to smaa Værelser, hvortil kom et lille Køkken, havde øverst oppe Emilie Fohlmann, Enke efter en Kopist i Kreditkasse-Direktionens Bogholderkontor sin Lejlighed. Hendes Mand var død for nogle Aar siden, og hun havde efter det Tidspunkt væsenthg ernæret sig ved Linnedsyning og Broderi; thi hendes Pension var aldeles utilstrækkelig til Udkommet. Hendes Kaar var blevne endnu værre som en Følge af de fortvivlede Pengeforhold, der skyldtes Krigen med England, hvis Flaade greb ødelæggende ind i Handel og Vandel, idet Omsætningerne standsedes, og Sølvpengene mere og mere afløstes af Banksedler, hvis Værdi var synkende. Regeringen betalte Gager og Pensioner i Papir, hvis Kurs Mand og Mand imellem var dalet saaledes, at otte Rigsdaler Kurant i Sedler henimod Midten af 1811 kun var en Specie i Sølv værd. Madam Fohlmann var derfor henvist til den tarveligste Kost, og da hun maatte arbejde strengt, som oftest til langt ud paa Natten for at friste Tilværelsen, var hendes Helbred bleven angrebet. Hun havde i sin

25 21 Ungdom været en smuk Pige; nu gik hun i det fem og fyrretyvende Aar. Det sorte Haar var bleven graasprængt, de livlige blaa Øjne havde tabt deres Glans; Kinderne var indfaldne, og Figuren ranglet. Hun følte sig hj^ppig træt og kraftesløs; det var kendeligt, at hendes Nervesj^stem var i høj Grad svækket. Men i sin Fattigdom og Modgang havde Madam Fohlmann en Trøst og Glæde. Det var en Student, Herman Ridderstad, der nu var fire og tyve Aar gammel og skulde op til theologisk Embedseksamen. Hans Forældre var ukendte; man vidste kun, at hans Fader var en fornem Mand. Kopist Fohlmann havde faaet en Sum Penge for at tage ham til sig og opdrage ham som sit eget Barn. Da Ægteskabet var og blev barnløst, viste Fohlmann og Konen Drengen en Omhu og Kærlighed, som om han var deres egen. Først sattes han i en lille Skole; men da han i trettenaars Alderen ytrede Lyst til at studere og havde ypperlige Anlæg, indmeldte Fohlmann ham i Schouboes Institut, hvor han snart paa Grund af Flid og Dygtighed kom til at gaa for halv Pris. Herman Ridderstad var en køn Dreng med livlige brune Øjne, mørkt krøllet Haar og velskabt Legemsbygning. Han havde en aaben, godmodig Karakter, et deltagende Sind og var altid venlig og imødekommende. Sine Plejeforældre, hvilke han til sin Konfirmation troede, vare hans rigtige Forældre, hang han ved med inderlig Hengivenhed. Det var et af hans og hans Hjems stolteste Øjeblikke, da Frederik den Sjette, der som Kronprins-Regent en Gang indfandt sig ved en Eksamen i Institutet, efter Overhøringen af Herman udbrød:»det var dygtigt, min Dreng!«I Efteraaret 1805 blev han Student og fik ved den Lejlighed Ros særlig af Historikeren Professor Lauritz Engels-

26 22 toft og den klassiske Filolog, Nordmanden Professor Georg Sverdrup. Herman Ridderstad valgte det theologiske Studium og tog fat paa dette med den Flid, som var et Særkende for hans Karakter. Der kom efter et Par Aars Forløb et Tidspunkt, da han begyndte at tvivle om Rigtigheden af sit Valg: det var, da han hørte den filosofiske Professor Niels Treschows Forelæsninger over den rene Fornufts Kritik. Men da førte Forholdene det med sig, at han kom til at prædike i Regentskirken i Stedet for en Kammerat. Blandt Tilhørerne var Jens Møller, Professor i Theologien; han kaldte efter Prædikenen Herman Ridderstad til sig og forsikrede ham om, at han havde ypperlige Anlæg som Taler og utvivlsomt en Fremtid for sig som Prædikant. Han besøgte derpaa Professoren i dennes Hjem. Gennem flere Samtaler om Kristendommen kom Ridderstad til levende Erkendelse af dens Sandhed. Fra det Øjeblik af samlede Herman sin Kraft paa det theologiske Studium og tvivlede ikke mere om sin Livsopgave. Saa længe Kopist Fohlraann levede, kunde Herman hellige sig Bogen uden at gribe til Selverhverv; thi dels kunde Plejeforældrene benytte den Sum, som den hemmelige Fader havde givet dem, dels havde de arvet nogle Penge efter en Slægtning, der havde tjent dem ved Spekulation med Kolonialvarer, en Spekulation, der stundom lønnede sig udmærket under den fransk-engelske Søkrigs Usikkerhed. Men efterhaanden gik Midlerne med, og man saa allerede Kassens Bund, da Fohlmann blev overfalden af Gigtfeber, hvortil han havde faaet Spiren, da han 1807 under Københavns Belejring af Englænderne gjorde Tjeneste i Livjægerkorpset. Skønt Madam Fohlmann plejede ham med den Opofrelse og Aarvaagenhed, som kun en kærlig Hustru formaar at gøre det, og uagtet den ypperlige

27 23 Læge, Professor Herholdt, anvendte al sin Kunst, blev den syges Tilstand dog snart haabløs. I sine rolige og lyse Øjeblikke bad Fohlmann indtrængende sin Hustru og Herman om at holde sammen. Haabet om, at de vilde opfjide dette hans varmeste Ønske, tilføjede han med skælvende Stemme, vilde han tage med sig over i Evigheden. Kun et Par enkelte fik Tilladelse til at se og tale med Fohlmann nogle Øjeblikke: det var en Købmand, Kaspar Storch og en Timelærerinde ved Navn Marie Agerskov. Disse to, som vi senere vil komme til at stifte nærmere Bekendtskab med, var Familiens bedste Venner. Da den sj^ge ikke blot led fj^sisk, men ogsaa aandeligt, idet Tanken om, at hans lille Kapital snart var fuldstændig forbrugt, fyldte ham med Bekymringer, aabnede han sit Hjerte for Storch. Denne, der var sin Faders, en velstaaende Skibsrheders Kompagnon, lovede at støtte Herman Ridderstad paa hans akademiske Fremtidsbane Dette Tilsagn var en sand Beroligelse for Fohlmann, der tillige nærede den Overbevisning, at hans Hustru altid vilde have en trofast Veninde i Marie Agerskov, med hvem hun paa mødrene Side var i Slægt. Kopist Fohlmann var en troende Kristen, omkring hvis Sygeleje hans Hustru og Herman hver Dag samledes til Husandagt, der bestod i Oplæsningen af en Bøn og Afsyngelsen af en Salme. Han saa fuldstændig fattet sin Død i Møde; thi for ham stod denne kun som Overgangen til et evigt Liv, hvor han skulde samles med Frelseren og de forudgangne kære. Og tænkte han paa Hjemmet, som han skulde forlade, da tyngedes han vel af Sorg; men det var ham dog en stor Lettelse, at Storch og Jomfru Agerskov vilde staa hans efterladte bi. En Morgen, efter at Fohlmann havde tilbragt en meget urolig Nat, kom Professor Herholdt. Den syge betragtede en Tid Lægen, inden han kunde

http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor

http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor m% %d #\J -fcp -m 3MÉT T Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor (jt fc>8 INTERIØRER FRA DET AUGUSTENBORGSKE

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2010 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/landgrevenoothor

Digitized by the Internet Archive. 2010 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/landgrevenoothor Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/landgrevenoothor LANDGREVEN LANDGREVEN FORTÆLLING FRA SLESVIGHOLSTEINISMENS TID ALEX.

Læs mere

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang Haabløse Slægter Herman Bang The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF f f =00 =Csl =00 =in 0 i5 fco HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF DL 0041959 ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

3afc. JrxSllif. Mfftr

3afc. JrxSllif. Mfftr 3afc JrxSllif l& Mfftr kl* %o io MIN FØRSTE FORFATTERTID Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/erindringerframi02bg MIN FØRSTE

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

'WULfm «? -^ REJSEBILLEDER. rholger DRACHMANN REJSEBILLEDER. KJØBENHAVN. fa: OVXDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. (P. HEGEL ft SØN > TKVET HM J. JØKOUUtS å Ce. 1882. i)73 I INDHOLD. Indledningsdigt.

Læs mere

En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912)

En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912) En ung Mands Kærlighedshistorie Af Niels K. Kristensen (1912) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative, og må bruges

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA v^f/pp >w^ ^^*f:-..?i Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

Læs mere

aa7ivåvivå»ava7i?avi A «

aa7ivåvivå»ava7i?avi A « . ;\ " iv 'V>*- r* o* A * A VaViVå o A «A A o * A \& * A,&, * I«! «aa7ivåvivå»ava7i?avi A «\& * i o VAVAVaVa VA A o A A AV o A A «A A V h'é'i/é'é'é'é'é'é'é'élé'é'é'é AV o Vi, * A Vå" A VaVaVåVaVaVi

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse. TEATERLIV .Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV OPPE paa en Førstesal, der hvor Kongens Nytorv snævrer sig ind til Holmens Kanal, sidder der ved Firetiden i et Forværelse fem-seks Mennesker og

Læs mere

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 1 l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 0041426 "ni Å^^^B NfOLL RS^FO,PL Au m Overmennesker dtlo 91c. ^]løuet l^v (Overmenneskef. Roman HELSINGØR JENS MØLLERS FORLAG 1897 Helsingørs Centraltrykkeri. I. eissner vaagnede

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

H. C. LUMBYE OG HANS SAMTID OPLAG: 1150 EKSPL. H. C. LUMBYE OG HANS SAMTID AF GODTFHED SK.IERNE MEU 30 PORTRÆTTER OG ILLUSTRATIONER tø, 1>7± KØBENHAVN J. L. LYBECKERS FORLAG 1912 ML 3 H II THIB1 KS KIK

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere