UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2011) 87 endelig UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af i medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2009/72/EF - Danmark - certificering af Energinet.dk (elektricitet) DA DA

2 UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af i medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2009/72/EF - Danmark - certificering af Energinet.dk (elektricitet) I. PROCEDURE Den 9. november 2011 modtog Kommissionen en meddelelse fra den danske tilsynsmyndighed for energi (i det følgende benævnt "DERA"), i overensstemmelse med artikel 10, stk. 6, i direktiv 2009/72/EF 1 (herefter "elektricitetsdirektivet"), et udkast til afgørelse om certificering af "Energinet.dk" som en transmissionssystemoperatør (TSO) for elektricitet, dateret 31. oktober Ifølge artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/ (herefter "elektricitetsforordningen") er Kommissionen forpligtet til at undersøge meddelelsen om udkast til afgørelse og afgive udtalelse til den relevante nationale regulerende myndighed om meddelelsens overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, og artikel 9 i direktiv 2009/72/EF. II. BESKRIVELSE AF DEN MODTAGNE AFGØRELSE BAGGRUND Energinet.dk er en transmissionssystemoperatør for elektricitet i Danmark. Virksomheden ejer og driver eltransmissionsnettet med den højeste spænding (400 kv) i Danmark. Den 1. januar 2008 overtog Energinet.dk også det regionale transmissionsnet i Nordsjælland fra DONG Energy Sales & Distribution A/S. Dette regionale net ejes pt. af et datterselskab af Energinet.dk: Regionale Net.dk A/S. Energinet.dk ejer desuden søledningerne til Bornholm og Læsø samt landdelen af ilandføringskabler fra vindmølleparker over 200 kv til det danske fastland. Energinet.dk vil i fremtiden også eje søledningen til Anholt havmøllepark. Energinet.dk er også en transmissionssystemoperatør for naturgas i Danmark. Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet i Danmark, herunder 800 km kraftige gasledninger af stål og 42 måler- og regulatorstationer samt 4 målerstationer. Certificeringen af Energinet.dk som transmissionssystemoperatør for gas er genstand for en særskilt procedure. Udover transmission af el og gas er Energinet.dk også involveret i naturgaslagervirksomhed. Energinet.dk har desuden kapitalinteresser i Dansk Gasteknisk Center A/S, i den danske gasbørs, i den nordiske elbørs samt i en europæisk markedskoblingsvirksomhed. 1 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EUT L 211 af , s. 55. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003, EUT L 211 af , s. 15. DA 1 DA

3 Energinet.dk drives i henhold til lov om Energinet.dk, og Energinet.dk kan kun udøve de aktiviteter, der er hjemlet ved lov. Foruden Energinet.dk er der en række regionale eltransmissionssystemoperatører i Danmark, som ejes af forskellige enheder, og som skal certificeres i særskilte certificeringsprocedurer. Energinet.dk har søgt om certificering efter modellen ejermæssig adskillelse. Energinet.dk agter bl.a. at gøre brug af muligheden, der er fastsat ved artikel 9, stk. 6, i elektricitetsdirektivet for at gennemføre modellen angående ejermæssig adskillelse ved hjælp af separate offentlige organer i staten. Denne mulighed er til rådighed for Energinet.dk ifølge den danske lovgivning, som omsætter elektricitetsdirektivet i national ret. DERA analyserede, om og i hvilket omfang Energinet.dk opfylder kravene i modellen angående ejermæssig adskillelse som fastsat i den danske lovgivning, der omsætter elektricitetsdirektivet i national ret. I sin foreløbige afgørelse konstaterede DERA, at Energinet.dk opfylder kravene til modellen angående ejermæssig adskillelse på følgende betingelser: klima-, energi- og bygningministeren, som kontrollerer Energinet.dk, afskæres fra at kontrollere og udøve rettigheder over Nordsøfonden/Nordsøenheden fra det tidspunkt, hvor de indgår i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), da dette konsortium beskæftiger sig med produktion af og forsyning med naturgas det kan dokumenteres, at klima-, energi- og bygningsministeren og den administrerende direktør for Energinet.dk iagttager den danske elforsyningslovs 19 a, stk. 4, vedrørende kravet om uafhængighed for personer, der har ret til at udpege medlemmer af selskabsorganerne i en transmissionssystemoperatør. På dette grundlag fremsatte DERA sin foreløbige afgørelse til Kommissionen og anmodede om en udtalelse. III. BEMÆRKNINGER På grundlag af nærværende meddelelse har Kommissionen følgende bemærkninger til den foreløbige afgørelse. 1. Valg af ejermæssig adskillelse som model Ejermæssig adskillelse er valgt som model for adskillelse i den foreliggende sag, nærmere bestemt den specifikke mulighed, der er omhandlet i elektricitetsdirektivs artikel 9, stk. 6, når transmissionsaktiviteterne i retlig henseende er adskilt fra enhver produktions- eller forsyningsaktivitet i gas- eller el-sektoren, som udøves af staten, og begge typer af aktiviteter er underlagt separate offentlige organers ansvar og kontrol inden for staten. DA 2 DA

4 2. TSO og dens datterselskabers aktiviteter Ifølge elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 1, litra b), nr. ii) har den eller de samme personer ikke ret til direkte eller indirekte at udøve kontrol over en transmissionssystemoperatør eller et transmissionssystem og samtidig direkte eller indirekte at udøve kontrol over eller udøve rettigheder over en virksomhed, der varetager produktions- eller forsyningsopgaver. Elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 3, indeholder en krydshenvisning til transmissionssystemoperatører og virksomheder, der varetager produktions- eller forsyningsopgaver, som er omhandlet i direktiv 2009/73/EF 3 (i det følgende benævnt "gasdirektivet"). I elektricitetsdirektivet defineres det også, hvad der forstås ved udtrykkene "forsyning" og "produktion". Ved "forsyning" forstås salg, herunder videresalg, af elektricitet til kunder, medens der ved "produktion" forstås fremstilling af elektricitet (elektricitetsdirektivets artikel 2, nr. 19) og 1)). Som anført i DERA's foreløbige afgørelse driver Energinet.dk en række aktiviteter i datterselskaber og associerede selskaber. Kommissionen er enig med DERA i, at ingen af de aktiviteter, der i øjeblikket gennemføres af Energinet.dk, kan beskrives som elproduktions-, elhandels-, gasproduktions- eller gasforsyningsvirksomhed, og dermed overholdes kravet i elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 1, litra b), nr. ii), sammenholdt med artikel 9, stk. 3. Kommissionen bemærker, at den omstændighed, at Energinet.dk ejer og driver et gaslager i Lille Torup via sit datterselskab Gaslager A/S, ikke hindrer en certificering af Energinet.dk som TSO for elektricitet ifølge modellen angående ejermæssig adskillelse, fordi ejerskabet og driften af et gaslager falder uden for anvendelsesområdet for de relevante aktiviteter, der er anført i elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 1, litra b), nr. ii), sammenholdt med artikel 9, stk. 3. Kommissionen minder dog om, at Gaslager A/S skal overholde de regler om selskabsretlig og funktionel adskillelse, der er fastsat i gasdirektivets artikel 15, og DERA er ansvarlig for at kontrollere, om dette er tilfældet. Kommissionen er af den opfattelse, at den omstændighed, at Energinet.dk ejer aktier i virksomheder, der medvirker til at lette handelen med elektricitet og gas på børser, ikke hindrer en certificering. Energinet.dk ejer 20 % af aktierne i Nord Pool Spot SA, 50 % af aktierne i Nord Pool Gas A/S og 20 % af aktierne i European Market Coupling Company GmbH (i det følgende benævnt "EMCC"). Nord Pool Spot SA og Nord Pool Gas SA er operatører af hhv. el- og gasbørser i det nordiske og danske marked. Begge børser fungerer som platforme, der letter handelen med elektricitet og gas ved at matche udbud og efterspørgsel på de respektive markeder. Børserne køber eller sælger imidlertid ikke elektricitet eller gas for egen regning. Kommissionen er derfor enig med DERA i, at disse børser ikke kan anses for at beskæftige sig med "forsyning" med elektricitet eller gas i henhold til el- og gasdirektivet. Tilsvarende kan EMCC's aktiviteter ikke anses for forsyning med elektricitet efter definitionen i elektricitetsdirektivet. Selv om EMCC placerer bud på både European Power Exchange EPEX og Nord Pool Spot, er hensigten med disse bud ikke at købe og efterfølgende sælge elektricitet til kunder, men snarere at etablere et prissignal i relation til kapacitetsbegrænsninger på samkøringslinjerne til de tilkoblede markeder. På baggrund af ovenstående er Kommissionen enig med DERA i, at Energinet.dks ejerskab af 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF. DA 3 DA

5 aktier i Nord Pool Spot SA, Nord Pool Gas A/S og EMCC ikke hindrer certificering efter modellen angående ejermæssig adskillelse. 3. Drift af det regionale netværk Ifølge DERA's foreløbige afgørelse ser det ud til, at et datterselskab af Energinet.dk, Regionale Net.dk, ejer det regionale 132 kv-eltransmissionsnet på Nordsjælland. Men Energinet.dk driver ikke i øjeblikket dette regionale transmissionsnet. Indtil maj 2013 er den tekniske drift af nettet overladt til et vertikalt integreret selskab, der beskæftiger sig med elproduktion og elforsyning, DONG Energy Sales and Distribution. Efter maj 2013 vil dette regionale net blive drevet af Energinet.dk med undtagelse af spændingsregulering og koblingsledelse. Dette berører ikke forpligtelser, der kan gælde for Energinet.dk som følge af eksisterende eller fremtidige netregler. Kommissionen er enig med DERA i, at dette er en ekstraordinær situation, der hænger direkte sammen med til Energinet.dks erhvervelse af det pågældende regionale transmissionsnet i Ifølge den foreløbige afgørelse ser det ud til, at det har været nødvendigt med en overgangsperiode, hvori Energinet.dk kan forberede integreringen af nettene, tilpasse de operationelle procedurer og give mulighed for passende uddannelse af personalet. Kommissionen mener, at en overgangsperiode indtil maj 2013 er rimelig i den aktuelle situation i betragtning af integrationsprojektets kompleksitet. Denne periode bør dog ikke forlænges. Kommissionen noterer sig og støtter endvidere, at der i denne overgangsperiode træffes passende forebyggende foranstaltninger for at beskytte markedsdeltageres interesser. Bl.a. vil DONG Energy A/S ikke have privilegeret adgang til forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Kommissionen bemærker desuden, at det regionale forsyningsnet i øjeblikket ikke ejes af selve Energinet.dk, men af dettes datterselskab, Regionale Net.dk. DERA vurderede denne situation i sin foreløbige afgørelse og understreger, at datterselskabet er 100 % ejet af Energinet.dk, som driver nettet. Bortset fra ejerskabet af det regionale elektricitetstransmissionsnet er der ingen andre aktiviteter i det pågældende datterselskab. Desuden er Regionale Net.dks bestyrelse sammensat af ledende medarbejdere fra Energinet.dk og udpeges på datterselskabets generalforsamling, som består af bestyrelsesmedlemmer i Energinet.dk. Under disse omstændigheder, som ikke peger i retning af nogen begrænsning eller svækkelse af den kontrol, som Energinet.dk kan udøve over sit datterselskab, er Kommissionen enig med DERA i, at denne situation ikke udgør en hindring for certificering. 4. Adskillelse inden for staten I elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 6, åbnes der inden for modellen angående ejermæssig adskillelse mulighed for, at staten kontrollerer transmissionsaktiviteter samt produktions-, eller forsyningsopgaver, forudsat at de respektive opgaver udøves gennem separate offentlige organer. I henseende til reglerne om ejermæssig adskillelse bør to separate offentlige organer således betragtes som to forskellige personer og bør kunne kontrollere produktions- og forsyningsopgaver på den ene side og transmissionsaktiviteter på den anden side, forudsat at det kan godtgøres, at de ikke begge er under indflydelse af et andet offentligt organ i strid DA 4 DA

6 med reglerne om ejermæssig adskillelse. De pågældende offentlige organer skal være reelt adskilt. I sådanne tilfælde skal det påvises, at den ejermæssige adskillelse, jf. artikel 9 i elektricitetsdirektivet og gasdirektivet, er fastsat i national lovgivning og overholdes. Denne vurdering skal foretages sag for sag 4. Af den foreløbige afgørelse ser det ud til, at Energinet.dk ejes fuldt af den danske stat, der også ejer 76,49 % af aktierne i DONG Energy A/S, som beskæftiger sig med produktion og forsyning med el og gas. Ejerskabet af Energinet.dk administreres af den danske klima-, energi- og bygningsminister, som kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Energinet.dk og har kontrol over Energinet.dk. Ejerskabet af DONG Energy A/S administreres af Finansministeriet. Kommissionen er af den opfattelse, at to separate ministerier, der på den ene side kontrollerer transmissionen af elektricitet og gas og på den anden side produktion og forsyning med elektricitet og gas, under visse omstændigheder kan anses for organer med en tilstrækkelig grad af adskillelse, som det kræves i elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 6. DERA har i sin foreløbige afgørelse foretaget en tilbundsgående evaluering af graden af separation mellem de to berørte ministerier, idet der er fokuseret på det danske ministerielle hierarki i overensstemmelse med dansk retstradition og forfatningsretlig teori. Ifølge dansk forfatningsret har de enkelte ministre selvstændig beslutningsbeføjelse inden for deres ansvarsområder og en høj grad af uafhængighed. Finansministeren, som kontrollerer produktions- og forsyningsinteresser for DONG Energy S.A, har ingen retsmidler til at give instrukser til klima-, energi- og bygningsministeren, som kontrollerer Energinet.dks transmissionsaktiviteter, og omvendt. Ministrene har i sidste instans både et retligt og politisk ansvar for deres eget ministerium, og de har som følge heraf selvstændig beslutningskompetence inden for deres kompetenceområder. Under de særlige forhold, som gælder i Danmark, udelukker hensynet til fagministres uafhængighed inden for deres kompetenceområder også statsministeren fra give påbud eller instrukser i henseende til fagministerens ansvar for transmission af elektricitet og gas. På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at fagministrenes uafhængige stilling inden for deres kompetenceområde under de særlige forhold, som gælder i Danmark, er et vigtigt aspekt i konstateringen af, hvorvidt separationen af offentlige organer er reel, jf. elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 6. Kommissionen afdækkede imidlertid en række andre aspekter i den foreliggende sag, som styrker adskillelsen mellem håndteringen af transmissionsaktiviteter på den ene side og produktions- og forsyningsinteresser på den anden. Kommissionen bemærker, at Energinet.dk er en selvstændig juridisk person, og at selskabets daglige drift varetages af Energinet.dks bestyrelse og direktion. Energinet.dks bestyrelse og direktionen må ikke have kommercielle interesser eller ledelsesposter inden for produktionsog forsyningsaktiviteter. Energinet.dks uafhængighed underbygges yderligere af dens interne overvågningsprogram, som omfatter alle ansatte, og som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd og giver detaljerede instrukser om håndtering af fortrolige oplysninger. Kommissionen noterer sig, at klima-, energi- og bygningsministeren har beføjelse til at træffe 4 Adskillelseskrav, jf. Kommissionens arbejdsdokument af 22. januar 2010, s. 10. DA 5 DA

7 beslutninger vedrørende den daglige drift og planlægning af investeringer (ministeriets beføjelser sammenlignes af DERA med generalforsamlingens kompetence i forhold til et privatejet selskab), men som nævnt ovenfor må klima-, energi- og bygningsministerens beslutninger ikke påvirkes eller kontrolleres af finansministeren eller statsministeren. Kommissionen bemærker, at Energinet.dks finansielle midler holdes adskilt fra statens finansielle ressourcer. Endvidere har Energinet.dk ikke hjemmel til at udbetale udbytte til staten og skal selv tegne de nødvendige forsikringer, da den ikke er omfattet af statens selvforsikring. Disse supplerende foranstaltninger, som er fastlagt i lovgivningen, fjerner eventuelle interessekonflikter mellem klima-, energi- og bygningsministeren og finansministeren. Endelig erindrer Kommissionen om, at Energinet.dk blev etableret i 2004 med det formål, at systemansvaret og den overordnede transmission af både el og gas skulle være i offentligt ejerskab adskilt fra kommercielle interesser knyttet til produktion og forsyning. Denne tilstræbte separation af ansvarsområder har allerede i en række år været anvendt i praksis på en synlig måde. I lyset af ovenstående elementer i deres helhed og især i betragtning af klima-, energi- og bygningsministerens og finansministerens selvstændige beslutningsbeføjelse inden for deres respektive kompetenceområder finder Kommissionen, at kravene i elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 6, overholdes. 5. Den danske Nordsøfond Kommissionen analyserede også den danske stats deltagelse i Nordsøfonden. Den ansvarlige minister er klima-, energi- og bygningsministeren, som også fører tilsyn med fonden. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om fondens virke, og ministeren udpeger også direktøren i Nordsøenheden, som administrerer fonden. Da fonden kommer til at beskæftige sig med produktion af og forsyning med naturgas som følge af dens planlagte indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) fra 9. juli 2012, får klima-, energi- og bygningsministeren fra dette tidspunkt kontrol med såvel transmissionsaktiviteter som produktions- og handelsaktiviteter. Dette er ikke foreneligt med reglerne om ejermæssig adskillelse. Som anført ovenfor i punkt 2 kræves det i elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 1, litra b), nr. ii), at den eller de samme personer ikke har ret til direkte eller indirekte at udøve kontrol over en transmissionssystemoperatør eller et transmissionssystem og samtidig direkte eller indirekte at udøve kontrol over eller udøve rettigheder over en virksomhed, der varetager produktions- eller forsyningsopgaver, og samtidig indeholder elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 3, en udtrykkelig krydshenvisning til produktions- og forsyningsfunktioner i gasdirektivet. Kommissionen er enig med DERA i, at certificeringen af Energinet.dk må betinges af, at klima-, energi- og bygningsministeren afskæres fra at udøve kontrol og rettigheder over Nordsøfonden/Nordsøenheden fra fondens påtænkte indtræden i DUC. 5. Krav om uafhængighed: erklæringer på tro og love Ifølge elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 1, litra c) og d), kræves det, at medlemmerne af TSO'ens ledelse og personer, der har ret til at udpege disse medlemmer, skal opfylde visse krav om uafhængighed. DA 6 DA

8 Energinet.dk agter at sikre overholdelse af disse krav ved at kræve, at de pågældende personer underskriver en erklæring på tro og love og fornyr denne erklæring hvert år. De berørte personer skal erklære på tro og love, at de vil overholde de gældende krav om uafhængighed. Energinet.dks bestyrelse og dens datterselskab Regionale Net.dk A/S, samt ledelsen af Energinet.dk og dens datterselskab Regionale Net.dk skal undertegne en sådan erklæring. I betragtning af, at en overtrædelse af en tro-og-love-erklæring vil føre til effektive og afskrækkende sanktioner, herunder bøder eller fængselsstraf, finder Kommissionen det godtgjort, at kravene om uafhængighed, jf. elektricitetsdirektivets artikel 9, stk. 1, litra c) og d), vil blive overholdt. 6. Konklusion I henhold til elektricitetsforordningens artikel 3, stk. 2, skal DERA tage videst muligt hensyn til Kommissionens ovenstående bemærkninger, når den endelige afgørelse om certificering af Energinet.dk træffes, og når afgørelsen er truffet, meddeler DERA Kommissionen sin afgørelse. Kommissionens holdning til denne meddelelse foregriber ikke den holdning, den måtte indtage over for nationale tilsynsmyndigheder i andre meddelte udkast til foranstaltninger vedrørende certificering, eller over for nationale myndigheder med ansvar for gennemførelse af EU-lovgivningen med hensyn til foreneligheden af enhver national gennemførelsesforanstaltning med EU-retten. Kommissionen vil offentliggøre dette dokument på sit websted. Kommissionen anser ikke oplysningerne i heri for fortrolige. Hvis DERA på baggrund af EU's og de nationale regler om forretningshemmeligheder mener, at dette dokument indeholder fortrolige oplysninger, som ønskes slettet inden offentliggørelsen, bedes DERA meddele det til Kommissionen senest fem hverdage efter at have modtaget dokumentet. En sådan anmodning bør begrundes. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Janez POTOČNIK Medlem af Kommissionen DA 7 DA

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v. 2010/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima-og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0051 Fremsat den 1. december 2010 af klima

Læs mere

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi 1)

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi 1) LOV nr 466 af 18/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0051 Senere ændringer

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279. Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. marts 2012 21. marts 2012. Nr. 279. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, med

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

2016 Udgivet den 14. maj 2016

2016 Udgivet den 14. maj 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 14. maj 2016 25. april 2016. Nr. 418. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

..." Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: "...

... Ved skrivelse af 2. juli 1996 meddelte Finanstilsynet bl.a. følgende: ... Kendelse af 18. april 1997. 96-105.241 Medarbejderrepræsentant, der var udnævnt til økonomichef i realkreditinstitut, afskåret fra at forblive i bestyrelsen for instituttets moderfond. Realkreditlovens

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/11/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/11/EU 18.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 165/63 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1356/2009 af O.C., irsk statsborger, om den planlagte etablering af en 110 kw højspændingsledning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Lykke Friis. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Lykke Friis. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Lykke Friis Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi 1 (Ejermæssig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere