Markedsrapport. Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport. Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 2010"

Transkript

1 Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark Efterår 21

2 Ordforklaring Afkast Første års nettoafkast. CBD Central Business District bedste område for kontorbeliggenhed i en region. Klasse A ejendom Ejendom, der genererer en over gennemsnitlig leje i et givent delmarked. Klasse B ejendom Ejendom, der genererer en gennemsnitlig leje i et givent delmarked. Klasse C ejendom Ejendom, der genererer en under gennemsnitlig leje i et givent delmarked. Prime afkast Bedste (dvs. laveste) afkast, der kan forventes for en ejendom af bedste kvalitet og beliggenhed i et givent delmarked. Prime leje Højeste årlige leje pr. kvadratmeter, der kan forventes for en ejendom af bedste kvalitet og beliggenhed i et givent delmarked. Tomgang Andelen af ledige kvadratmeter i et givent kvartal og delmarked, opgjort af Oline.dk Indhold Overblik...3 Dansk økonomi...4 Kontor...8 Region Hovedstaden...1 Region Fyn...14 Region Midtjylland...18 Region Nordjylland...22 Region Sjælland...26 Region Sydjylland...3 Lager/Produktion...34 Region Hovedstaden...34 Region Fyn...35 Region Midtjylland...35 Region Nordjylland...36 Region Sjælland...37 Region Sydjylland...38 Butik...4 Region Hovedstaden...4 Region Fyn...41 Region Midtjylland...41 Region Nordjylland...42 Region Sjælland...43 Region Sydjylland...44 Finansiering...46 Boligudlejningsejendomme...48 Forretningsoversigt...5 Udgivet af Nybolig Erhverv C. F. Richs Vej 17, 2 Frederiksberg Tlf nyboligerhverv.dk Nærværende markedsrapport, Erhvervsejendomme i Danmark, kan ikke erstatte individuel rådgivning. Nybolig Erhverv påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de i rapporten fremsatte oplysninger ligesom Nybolig Erhverv ej heller påtager sig ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte har forbindelse til brug af rapporten. Det er ikke tilladt, helt eller delvist, at anvende eller kopiere i nogen form hverken tekst, grafik eller billeder uden foregående accept fra Nybolig Erhverv. Ansvarshavende redaktør: Ebbe Andresen Redaktion og tilrettelæggelse: Stig Plon Kjeldsen Mariana Møller Jacob Heister Layout og produktion: Pia Lynggaard Jørgensen 2 Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 21

3 Overblik Dansk økonomi har lagt recessionen bag sig De seneste fire kvartaler har budt på økonomisk fremgang, hvor BNP i 2. kvartal i år ligger knapt 2,5% over niveauet fra samme tidspunkt i 29, da det var lavest. Særligt det offentlige og private forbrug har trukket væksten. Rammebetingelserne for dansk økonomi peger generelt i positiv retning, men væksten forbliver moderat i de kommende år. Renterne holder indtil videre det lave niveau Renteniveauerne befinder sig i et historisk perspektiv på et meget lavt niveau. Udsigt til moderat økonomisk vækst i flere år giver udsigt til fortsat lave renteniveauer de kommende 1218 måneder. På længere sigt er der en skæv risikoenfordeling for renteændringer i retning af rentestigninger. Her kan ændret regulering og skærpede kapitalkrav for den finansielle sektor blive elementer, der spiller ind. Forsigtig optimisme på investeringsmarkedet Stabiliseringen i den generelle økonomi, de lave renteniveauer samt den igangværende normalisering af lejemarkedet er glædeligt nyt for investeringsmarkedet. Generelt er aktiviteten på investeringsmarkedet dog stadig lav, men i de største byer begynder køberne at nærme sig sælgernes prisforventninger. Indtil videre er den positive udvikling alene forbeholdt de absolut bedste ejendomme, mens andre segmenter fortsat må væbne sig med en solid tålmodighed. Tidsperspektivet for en klar landsdækkende forbedring af markedstilstandene er 1218 måneder. Stigende aktivitet i kontorlejemarkedet På kontorlejemarkedet har vi i løbet af 21 registreret øget aktivitet. Antallet af henvendelser har været stigende generelt igennem året, og i flere regioner er den øgede interesse også blevet omsat til flere gennemførte lejesager. Tilgangen af nye kontorbyggerier er gennemgående lav og vedrører færdiggørelsen af allerede igangsat byggeri. Der igangsættes som hovedregel ikke nye byggerier i det nuværende marked, med mindre solide ankerlejere er på plads. Efterspørgsel efter prime butiksplaceringer Lejeefterspørgslen på butiksmarkedet er præget af det fortsat relativt lave privatforbrug, der presser butikkernes omsætning. Vi ser over det meste af landet, at lejeefterspørgslen især samler sig om prime beliggenheder i gågader og centre, hvor stor kundegennemstrømning i højere grad er garanteret. Nye lejere er i mange tilfælde de større, kapitalstærke kæder, der udnytter markedssituationen til at etablere sig på eftertragtede beliggenheder. Forventning til erhvervsejendomsmarkedet Hovedstaden Fyn Midtjylland Nordjylland Sjælland Sydjylland Niveauet om 1 år i forhold til i dag Landsgennemsnit Erhvervsbarometer* Afkast i % Pris Leje 12,5 8,3 *Indeks, gående fra 1 til 1, dannet ud fra besvarelser fra Nybolig Erhvervs aktive erhvervsmæglere over hele landet, indsamlet i juli halvår 9 1. halvår 1 2. halvår 9 1. halvår 1 2. halvår 9 1. halvår 1 Kilde: Nybolig Erhverv Kontor Butik Lager og produktion Prime afkastspænd for hele landet i 2. halvår 29 Prime afkastspænd for hele landet i 1. halvår 21 Prime afkastspænd Prime afkastspænd for segmenterne kontor, butik, lager og produktion. For hvert segment viser figuren spændet mellem byerne med hhv. det højeste og laveste prime afkast, opgjort for de 2 seneste halvår. Tydelig vækst i omsætningen af boligudlejningsejendomme Boligudlejningsejendomme er det ejendomssegment, der har været hårdest ramt af finanskrisen, og det segment med absolut flest nødlidende ejendomme. Efter et par års tilløb er der i 21 nu kommet gang i handlen med boligudlejningsejendomme, som ufrivilligt er havnet hos panthaverne. Særligt den gunstige renteudvikling har været den udslagsgivende faktor, der har givet et vindue, hvor køberne kan matche sælgernes priskrav. Vi ser også en spirende interesse for handler på almindelige vilkår. Her er prisniveauet en smule lavere, hvilket hænger sammen med de mere begrænsede finansieringsvilkår for denne type handler. Aktiviteten i lagermarkedet drives af rotation Lejeefterspørgslen, på markedet for lagerejendomme, er i flere regioner ved at nå et mere normalt niveau. Efterspørgslen er mange steder drevet af rotation, hvor allerede lokalt etablerede virksomheder søger i lejemål, der er bedre afstemt deres nuværende pladsbehov og indretningsønsker. Som oftest benyttes lejligheden til at flytte i tidssvarende lokaler på bedre beliggenheder. På den måde bliver fordelingen i tomgangen mange steder overvæltet på sekundære lejemål. Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 21 3

4 Dansk økonomi recessionen ligger bag os Af chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen, Nykredit Markets, Dansk økonomi på vej ud af recessionens skygge Dansk økonomi har lagt recessionen bag sig. De seneste fire kvartaler har budt på økonomisk fremgang, og i 2. kvartal i år lå BNP knap 2,5% over niveauet, da det var lavest i 2. kvartal 29. Fremgangen er trukket stort set udelukkende af det offentlige og private forbrug samt lagre. På det seneste er også eksporten blevet positiv bidragsyder, hvorimod investeringsaktiviteten fortsat påvirker den økonomiske vækst negativt. Ledighedsudviklingen har været bedre end forventet, men den private beskæftigelse ligger stadig knap 175. personer under topniveauet ved udgangen af 28. Den lille stigning i 2. kvartal er dermed blot første forsigtige skridt i retning af en genopretning af den private beskæftigelse. Overordnet set forventer vi en BNPvækst på 1,7% i år, aftagende svagt til 1,5% næste år. Ledigheden forbliver stort set uændret resten af året, hvorefter en stigning på ny indtræffer frem til midten af 211. Vores hovedsyn på dansk økonomi fremgår af nedenstående tabel. Hvor skal privatforbruget hen? Privatforbruget er steget med godt 2% det seneste års tid, men det mindre fald på,3% k/k i 2. kvartal skaber tvivl om robustheden i privatforbruget. Faldet i 2. kvartal kan henføres til et markant fald i forbruget af serviceydelser, men hvilke kan endnu ikke identificeres. Forbrugsfaldet er efter vores vurdering overraskende, og vi udelukker ikke muligheden for, at senere revisioner af nationalregnskabet vil vise en forbrugsstigning i 2. kvartal. Privatforbruget påvirkes af tre overordnede faktorer: realøkonomiske forhold, finansielle forhold og risikobilledet. Vores vurdering er, at disse forhold er understøttende for privatforbruget, selvom vi har en aftagende men positiv forbrugsprofil. Ganske vist har ledigheden uanset hvilket begreb der anvendes været stigende det seneste år, men stigningen har været markant mindre, end vi frygtede for et år siden. Samtidig har den økonomiske vækst været tiltagende det seneste års tid, og trods et stigende antal misligholdte boliglån er niveauet fortsat lavt, set i en historisk sammenhæng. Det skyldes et lavt ydelsesniveau for boligejere med variabelt forrentede lån qua den lave rente. Dette forhold påvirker forbruget positivt. Når ledigheden stiger midler Hovedtal for dansk økonomi 29212F % 29 21F 211F 212F BNP 4,3 1,7 1,5 1,9 Privatforbrug 4,6 2,9 2,2 2,4 Offentligt forbrug 3,4 2,2,7,3 Faste bruttoinvesteringer 13 7,5,9 3,2 Eksport 1,2 4,1 6,1 8,5 Import 13,3 3,7 6,3 7,7 Ledighed 3,5 4,1 4,5 4,3 Inflation 1,3 2,2 2,2 2,1 Betalingsbalance 4, 4,6 3,3 2,5 Budgetsaldo 2,8 4,7 4,3 3,5 Vi har lagt recessionen bag os. Ledigheden har udviklet sig bedre end forventet, og eksporten er begyndt at påvirke BNP positivt. Vi forventer en positiv vækst i forbruget og som følge heraf en fortsat positiv udvikling i BNP. Kilde: Danmarks Statistik og Nykredit Markets (F Forecast) 4 Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 21

5 tidigt i løbet af 211, påvirkes forbruget negativt, mens udsigterne til fortsat lave renter er forbrugsunderstøttende. Husholdningernes finansielle nettoformue og friværdi er steget med 4 mia. kr. siden bundniveauet, og trods en fortsat gældsopbygning har der været tale om en stigning i nettoformuen. Da husholdningerne gennemsnitligt bruger 5% af en formuestigning på forbrug, har formuefremgangen påvirket privatforbruget positivt. Aktieformuen har i denne sammenhæng spillet en væsentlig rolle, og den fremtidige kursudvikling udgør den største risiko for den formuedrevne del af privatforbruget. Opfattelsen af risikobilledet peger efter vores vurdering på fornuftige rammebetingelser for privatforbruget. Der er blandt andet ikke udsigt til den kraftige stigning i ledigheden, vi forudså for et år siden, og Genopretningspakken erstatter usikkerhed om betalingen for krisehåndteringen med større sikkerhed om rammerne for finansieringen. Herudover vil privatforbruget i de kommende år begrænses af husholdningernes gældsnedbringelse og større opsparingsfokus. Vores samlede vurdering er, at privatforbruget stiger med 2,9% i år aftagende til 2,2% næste år. Lille sandsynlighed for nulvækst i det offentlige forbrug Væksten i det offentlige forbrug har været understøttende for den økonomiske vækst under krisen, men det er nu på tide, at vækstdriveren skifter fra den offentlige til den private sektor. Med en vækst i det offentlige forbrug på 2,6% i 1. halvår af 21 i forhold til samme periode sidste år er der dog ikke meget, som peger på en opbremsning i det offentlige forbrug. Vi vurderer, at den offentlige forbrugsvækst fortsætter i 2. halvår, og dermed kommer man målt på det offentlige forbrug stærkt ind i 211. Hvis målsætningen om nulvækst i det offentlige forbrug for hele 211 i forhold til 21 skal nås, kræver det således et realt fald i det offentlige forbrug igennem 211. Det vurderer vi ikke som realistisk i et valgår. Nulvækst i år er helt urealistisk. Med et gennemsnit på 28,2% i skal vi tilbage til starten af 8'erne for at finde perioder, hvor det offentlige forbrug udgjorde en større del af den samlede økonomi. Resultatet er et rekordhøjt antal offentligt ansatte på 84., og efter kommunesammenlægningen har særligt administrative stillinger været i vækst. Ændring k/k (%), annualiseret Forecast % Forecast Faktisk privatforbrug Offentligt forbrug i forhold til BNP Kilde: Danmarks Statistik, Nykredit Markets Kilde: Danmarks Statistik, Nykredit Markets Figur 1: Kvartalsprofil for privatforbruget Vi forventer positiv kvartalsvækst i privatforbruget i de kommende år som følge af lave renter og fremgang i de disponible indkomster. Figur 2: Det offentlige forbrug udgør historisk meget af økonomien. Trods en mindre nedgang næste år, forbliver niveauet på de højeste niveauer siden starten af 198'erne. Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 21 5

6 Det er ikke mangel på arbejdskraft, der sætter dagsordenen, men det bliver det inden for få år, og derfor er det af hensyn til fremtidige vækst og velstandsudvikling vigtigt at få normaliseret den andel af økonomiens ressourcer, som den offentlige sektor beslaglægger. Øvelsen er dog ikke nem, hvilket understreges af, at en stor del af danskerne føler offentlige serviceforringelser, samtidig med at den offentlige sektor, målt på alle parametre, aldrig har fyldt mere i samfundsøkonomien. Tiden kalder på nytænkning. Bedre teknologisk udnyttelse og nye arbejdsgange bør resultere i en slankning af den offentlige sektor ved naturlig afgang. Hvis ikke, bliver det vanskeligt at øge den langsigtede vækst. Genopretningspakken er vigtig Store kroniske underskud på de offentlige finanser kan øge den private sektors opsparing for at imødegå fremtidige skattestigninger. Derfor kan en troværdig genopretning af de offentlige finanser skabe fundamentet for holdbar vækst, og det er derfor vigtigt, at Genopretningspakken effektueres som planlagt. Finanspolitikken og de lave renter bidrager med knap 1 procentpoint til væksten i 211, så på trods af en etårig finanseffekt på,5 procentpoint bør dette derfor være muligt. Eksportudviklingen peger på fortsat vækst Efter en sløv exit fra bunden i 2. kvartal sidste år, vandt eksporten med en vækst på 3,5% k/k momentum i 2. kvartal i år. Eksportstigningen på godt 7% i perioden januarmaj i år, i forhold til samme periode sidste år, er primært trukket af energi, farmaceutiske og kemiske produkter samt maskiner/apparater og instrumenter. Disse konjunkturufølsomme produkter står for knap 6% af den samlede eksport, og den høje andel af konjunkturufølsomme varer er en vigtig årsag til, at nedgangen i eksporten har været mindre end i mange andre sammenlignelige lande. Mens eksportvæksten i perioden har været på knap 15% til lande uden for euroområdet, har den med 3,5% været mere beskeden til euroområdet. Særligt eksporten til Sverige og Norge er steget kraftigt, mens der er tale om eksportfald til USA og Storbritannien. Med 2% i eksportvækst til Tyskland er der plads til forbedring givet den høje tyske importvækst i perioden. Verdensøkonomien taber nu momentum i forhold til 1. halvår, men risikoen for et globalt double dip er ganske lille. Da vækstudsigterne for de lande omkring os, der aftager 5% af vores eksport (Norge, Sverige, Tyskland, Holland og UK), er fornuftige samlet set, er vi optimistiske omkring den samlede eksportudvikling. Vi vurderer, at eksporten vil vokse med 4,1% i år og godt 6% i 211. Kombinationen af det åbenlyst positive for det nuværende vækstbillede og det faktum, at eksporten er en signifikant ledende indikator for den fremtidige vækst og beskæftigelse, gør eksportskønnene for 21 og 211 positive. En joker i eksportskønnet er udviklingen i de danske lønomkostninger pr. produceret enhed, som trods fald de seneste kvartaler fortsat udvikler sig relativt dårligere end hos vores vigtigste samhandelspartnere. Det bliver vanskeligt at operere med så høje produktivitetsstigninger, at de seneste mange års høje danske lønstigninger neutraliseres. Derfor er et stærkt fokus på fortsat udvikling af prisufølsomme produkter en vigtig eksportstrategi. Industriproduktionen de kommende måneder Industriens produktionsforventninger (til de kommende tre måneder) toppede hen over foråret og er siden aftaget, og industrien forventer således selv en opbremsning i produktionen. Denne vur % Omk.ligg. lande EU ekskl. omk.ligg. lande Øvr. verden USA BRIK Ændring, 1. personer Arbejdsstyrke Ledighed Forecast 211 Danmarks eksportandel til: Kilde: Danmarks Statistik, Nykredit Markets Figur 3: Vi eksporterer til nærmarkederne Omkringliggende lande: Norge, Sverige, Tyskland, Holland og UK. Beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik, Nykredit Markets Figur 4: Arbejdsmarkedet bedres først i og 21 vil gå over i historien som årene med historiske fald i både beskæftigelsen og arbejdsstyrken. 6 Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 21

7 dering er sandsynligvis et resultat af to modsatrettede effekter. Væksten på vores vigtigste markeder, Tyskland og Sverige, har overrasket positivt i årets første halvår, og vækstudsigterne er her fortsat positive. På den anden side har de seneste måneders indikatorer vist, at fremgangen i den globale økonomi er bremset i forhold til de foregående måneder. Vores vurdering er, at vi vil se en op bremsning i de seneste måneders fremgang i industriproduktionen og ordrerne. Qua den tyngde, som de konjunkturufølsomme produkter, som kemiske og farmaceutiske produkter og produkter, relateret til grøn energi udgør af den samlede industriproduktion, forventer vi ikke, at industriproduktionen vil falde. Boliginvesteringerne hæmmer væksten Antal påbegyndte boliger er nu på et historisk lavpunkt, og vi forventer, at tendensen med faldende boliginvesteringer fortsætter indtil slutningen af 211. Dermed har boliginvesteringerne trukket 2,5 procentpoint ud af væksten i perioden Erhvervenes investeringer i maskiner, software mv. vil rette sig fra slutningen af året og stige svagt gennem 211 og bidrager således positivt til væksten. Vi forventer et fald i de samlede investeringer på 7,5% i år og en svag stigning på knap 1% i 211. Dystre udsigter for den private beskæftigelse Siden toppen i 3. kvartal 28 er den private beskæftigelse faldet med knap 175. personer, hvilket procentvist er et større fald end faldet i BNP siden toppen. Vi vurderer dermed, at beskæftigelsestilpasningen stort set er tilendebragt, hvilket stigningen på ca. 9. personer i den private beskæftigelse i 2. kvartaler k/k også vidner om. Konjunkturbilledet kalder imidlertid på forsigtighed, og muligheden for fald i beskæftigelsen i enkelte kvartaler i det næste halvandet års tid kan ikke udelukkes. Vi vurderer, at beskæftigelsen falder med knap 5. personer for 21 som helhed, og stiger moderat med godt 15. i 211. Ledigheden forventes at stige med godt 15. personer i år og yderligere med 11. i 211. Uanset valg af ledighedsbegreb er beskæftigelsen faldet meget mere, end ledigheden er steget, og krisen har resulteret i et fald i arbejdsstyrken på omkring 1. personer i alt i 29 og 21. Aldrig tidligere er arbejdsstyrken faldet så drastisk på så kort tid. En del af faldet skyldes hjemvendt udenlandsk arbejdskraft og et større antal unge, som påbegynder en uddannelse, hvilket viser, at arbejdsstyrken er blevet mere fleksibel, og at uddannelsesniveauet vil stige. Ældre, som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet står for en anden del af faldet. Disse personer er vanskelige at mobilisere, når behovet for arbejdskraft atter opstår, og dette forhold forøger de strukturelle udfordringer fremover. Kontakt: Nykredit Markets Chefanalytiker, Jakob Legård Jakobsen Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 21 7

8 KONTOR Investeringsmarkedet lysner Det lysner på investeringsmarkedet, hvor flere faktorer nu peger i positiv retning. Efter et par års omsætningstørke er de første større handler med absolutte prime kontorejendomme blevet gennemført på almindelige vilkår. For de sekundære ejendomssegmenter er det fortsat primært nødlidende ejendomme, der handles. Tendensen er mest tydelig i København, men andre større byer vil snart følge efter. Når det nu er muligt at gennemføre handler med klasse A ejendomme, så er det ikke mindst fordi priserne for denne type ejendomme igen er kommet op i et prisniveau, der tilfredsstiller sælgerne. I København har markedsprisniveauet for de bedste ejendomme gennem det seneste år bevæget sig fra et markedsafkast på ca. 6% til nu mellem 5,25% og 5,5%, hvorved sælgere og købere mødes på et prisniveau, der ligger lidt under prisniveauet fra før krisen. Særligt fire faktorer har medvirket til, at køberne nu er ved at tø op. For det første er usikkerheden om driftsindtjeningen, som den økonomiske krise skabte, ved at finde et normalt leje. Det udgør en afgørende forskel for køberne, der ind til for nylig har krævet store risikopræmier, i form af prisnedslag, for at påtage sig en forhøjet driftsrisiko. Tomgangen er vokset, mens virksomhederne har tilpasset medarbejderstaben til nye forretningsmæssige vilkår. Nu kigger mange virksomheder fremad og ser muligheder i deres marked, og det smitter af på lejemarkedet, hvor aktiviteten har fundet et normalt leje. Lejeomsætningen kommer især fra rotation i lejemarkedet, hvor lejere finder lejemål bedre afstemt deres forretningsmæssige situation. Ligeledes er der sket en tydelig stabilisering i den samlede udlejede mængde, der ikke længere er vigende. Den anden positive faktor er den seneste udvikling i finansieringsmarkedet, om end finansieringsmarkedet stadig må siges at udgøre en begrænsende faktor for aktiviteten i investeringsmarkedet. Siden begyndelsen af 28 har det været næsten umuligt at opdrive lån til køb af erhvervsejendomme, fordi pengeinstitutterne har ønsket at nedbringe deres eksponering i forhold til erhvervsejendomme. Nu er realkreditinstitutterne igen interesserede i at låne ud til 1. prioritet belåning, hvilket afspejles i attraktive renteniveauer. Anderledes ser det ud for efterstillet belåning. Finanskrisen vendte fuldstændig op og ned på rammerne for ejendomsfinansiering. Særligt voksede kravet til egenkapitalandel fra, at en ganske smal kapitalisering blev accepteret til, at ejenkapitalen skulle udgøre 34%. Dette høje niveau er stadig meget udbredt og udgør en stærkt begrænsende faktor for, at der for alvor kan komme gang i almindelige handler. For det tredje er købernes og sælgernes prisforventninger begyndt at nærme sig hinanden, selv om afstanden stadig udgør en udfordring for andre segmenter end prime segmentet. Udgangspunktet er imidlertid, at investeringsmarkedet i en lang periode har været stærkt begrænset af, at forskellen i prisforventning har afholdt sælgere fra at sætte ejendomme til salg i fri handel. Markedet for de bedste ejendomme er ved at tø op, mens de sekundære segmenter stadig ikke rigtig er kommet i gang. Kontorejendomme 3. kv. 21 Region Hovedstaden Fyn Midtjylland Nordjylland Sjælland Sydjylland Prime leje (DKK/m²/år) Prime afkast (%) Tomgangsrate (%) ,5 6,5 6, 6,75 6,75 6,5 9,89 6,27 8,86 4,65 5,3 6,54

9 For de sekundære ejendomssegmenter er det stort set udelukkende nødlidende ejendomme, der omsættes. Sammenhængen er som tidligere omtalt, at prisniveauet, der kan opnås ved almindelige handler, ofte ikke tilfredsstiller ejendomsbesidderne. Som det var tilfældet for klasse A segmentet, venter ejendomsbesidderne på, at priserne stiger, før de vil forsøge at sælge. For at der for alvor skal komme omsætning i de sekundære segmenter, skal der ske yderligere forbedringer både omkring driftsrisiko og finansieringsmuligheder. Udsigterne er, at der kan gå op til 12 måneder før, der kommer synlige tegn på en normalisering i markedet. For det fjerde er der oparbejdet en del investeringsvillig kapital blandt markedets største aktører i takt med den konstaterede forbedring i ovennævnte faktorer. Denne kapital er indtil videre primært reserveret til køb af prime ejendomme, men det begrænsede udbud kan få fokus til også at rette sig mod andre segmenter inden for en overskuelig tid. På baggrund af erfaringer fra de seneste to år kan det konstateres, at når pengeinstitutterne er involveret på salgssiden, så bliver salgsforhandlingerne en betragtelig længere og mere omstændelig proces, der kan trække ud. Det er der flere gode grunde til. Især har det vist sig, at forløbet omkring at opnå enighed om handelsvilkår er væsentlig mere kompliceret, når finansieringsvilkår bliver en integreret del af salgsforhandlingerne. Derudover skal handlerne også godkendes på flere niveauer internt i pengeinstitutterne, hvor hvert niveau kan føre til genforhandling af vilkår. Mængden af gennemførte handler med nødlidende ejendomme er indtil videre moderat og står ikke helt mål med den interesse, der er hos både købere og sælgere for at gennemføre disse handler. Den typiske køber er en kapitalstærk investor, som er interesseret i handler med et højt LTV (Loan To Value). For pengeinstitutterne drejer det sig om, at der opnås en forretningsmæssig acceptabel pris, samtidig med at investor kan give vished for, at ejendommen ikke vil ende som et nødlidende problem igen. For køberne har det vist sig, at dyder som tålmodighed og vedholdenhed er påkrævet, for at handler kan komme i hus. Hovedstaden Fyn Midtjylland Nordjylland Sjælland Sydjylland Forventning til kontormarkedet Niveauet om 1 år i forhold til i dag Landsgennemsnit Erhvervsbarometer* Pris Leje 9,6 8,9 *Indeks, gående fra 1 til 1, dannet ud fra besvarelser fra Nybolig Erhvervs aktive erhvervsmæglere over hele landet, indsamlet i juli 21. Stigende omsætning med nødlidende ejendomme Nødlidende ejendomme er tilgængelige i markedet, og der er både interesserede købere og sælgere. I samspil har finanskrisen og den økonomiske krise resulteret i mange nødlidende ejendomme, som er havnet enten direkte hos pengeinstitutter eller er under deres kontrol. Med god grund er situationen af mange blevet sammenlignet med seneste krise tilbage omkring 199. Her blev ejendomme i bundter sat til salg i markedet og kunne i visse tilfælde erhverves til spotpriser. En historisk gentagelse er imidlertid udeblevet, da pengeinstitutterne denne gang tålmodigt har arbejdet på, at der ikke skulle realiseres for store tab. Pengeinstitutter er uvante i rollen som sælgere af erhvervsejendomme og har på den baggrund stået med en vanskelig udfordring omkring at opnå en forretningsmæssig acceptabel løsning for de nødlidende ejendomme. Kontakt: % Viborg Nybolig Erhverv København Analysechef, Stig Plon Kjeldsen Århus Hillerød Svendborg Kilde: Nybolig Erhverv Slagelse Odense København Frederikshavn Esbjerg Aalborg Haderslev Næstved Herning Ændring (å/å) 29 kv.3 21 kv.3 Lejeudviklingen de seneste 4 kvartaler viser, at færre byer har oplevet fald i lejeniveauer i forhold til for et halvt og et helt år siden. Vi forventer at lejetilpasningen, der har været undervejs de seneste år, vil blive tilendebragt over de kommende 12 måneder i alle byer. Silkeborg Vejle Randers Kolding Roskilde Horsens Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 21 9

10 Kontor Region Hovedstaden København Herlev Motorring or g 3 Rødo ovre Avedøre e Nørrebro re Frederik iksberg Gentofte e Vesterb erbro ro Havnefront nt (syd) Østerbro ro Cen entrum Kalve vebod Bryg ryggege Ørestad Tuborg Havn Havnefront (nord) Amerika Plads Københavns ns Lufthav ufthavn Stabilisering i lejeudbuddet Kontorbyggeriet er ved at falde til ro i København, hvor kun enkelte større nybyggerier bliver færdiggjort i 2. halvdel af 21. Et interessant byggeri, der kan fremhæves, er Metropolen. Det er beliggende tæt ved Islands Brygge Metrostation og for alvor vil få Islands Brygge og Ørestad Nord til at fremstå som forbundet. Ørestad Nord er mod syd tydeligt fysisk adskilt fra resten af Ørestad af Amager Fælled og fremstår derfor mere og mere som en egentlig udvidelse af Islands Brygge i takt med, at færdiggørelsen af en række byggerier får bydelene til at smelte sammen. I København City er DI s hovedsæde ved at blive gennemgribende nyistandsat, alt imens DI er rykket midlertidigt til Ørestad City. Ligeledes i København City er kontorprojektet Skt. Petri Passage nu leveringsdygtigt i nyistandsatte kontorfaciliteter omfattende i alt 49. etagemeter. Den samlede kontormasse i København øges i 21 med over 15. nye kontoretagemeter. I 211 og 212 er der derimod udsigt til, at nybyggeriet bliver ganske begrænset, men med KPMGs nye domicil ved Flintholm på Frederiksberg som den interessante undtagelse. Dette byggeri vil stå færdigt i 211 og er på hele 33.5 m² kontor samt 1.3 m² butik i gadeplan. KPMG vil selv optage ca. 25. m², hvormed der også vil være mulighed for, at andre virksomheder kan få lejemål her i nye omgivelser tæt ved Metro og Stogslinjer. Udviklingen i tomgangen har de seneste to år fået meget opmærksomhed. Tomgangsniveauet er siden starten af 29 steget kraftigt til et niveau omkring 1%, men er nu ved at flade ud. Særligt nedgangen i kontorbyggeriet samt stabiliseringen i den danske økonomi og på arbejdsmarkedet er baggrund for, at vi forventer, at tomgangen vil stabilisere sig omkring det nuværende niveau. Det spiller også væsentligt ind, at aktiviteten i lejemarkedet er tøet op. Øget lejeinteresse Aktiviteten i lejemarkedet er i løbet af 1. halvdel af 21 vokset, hvorved lejemarkedet nu har bevæget sig ud af det dødvande, der har været kendetegnende for det meste af 28 og 29. I 4. kvartal 29 samt 1. kvartal 21 er der sket en solid stigning i antallet af henvendelser og mængden af fremvisninger. Dette har efterfølgende udmøntet sig i en tydelig stigning i antallet af gennemførte leje Udpluk af udviklingsprojekter i 3.4. kv. 21 Projekt Nybyg = N Istandsættelse = I Størrelse m 2 Forventet færdiggørelse Industriens Hus, Dansk Industri, City N/I FNByen, 1. etape, Nordhavn HM2, Kalvebod Brygge N N KPMG domicil, Frederiksberg N Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 21

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere