Ordinært møde. Dato 30. april Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB."

Transkript

1 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. april 2009 Tid 16:00 Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Henrik Ekelund Grete Kristensen Birgit S. Hansen (A) - Formand Hanne Welander (A) Anders Hind Flemming Klougart Henrik Ekelund Gurli Nielsen Else Aaris Hansen Kurt Nielsen Steen Møller Jane Olesen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde Høring: De kommunale redegørelser til rammeaftalerne for social - og specialundervisningsområdet, Høring i Handicaprådet Procedure for oprettelse af Bruger og pårørenderåd Orientering - Økonomi Orientering om - Bevilling af elkøretøjer Orientering om Center for kronikere Information fra Teknisk Forvaltning/Tilgængelighedsudvalget Information fra udvalgsmedlemmerne Underskrifter: Handicaprådet - Referat april 2009 Side 2 af 19

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /09 Åben Frederikshavn kommunes redegørelse specialundervisning /09 Åben Notat om Frederikshavn Kommunes indmeldinger til redegørelsen for det sociale område, rammeaftale 2010, Handicaprådet /09 Åben Bilag - Økonomioversigt marts /09 Åben Elkøretøjer /08 Åben Projektbeskrivelse Kroniker Handicaprådet - Referat april 2009 Side 3 af 19

4 1. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april Åben sag Sagsnr: 09/840 Forvaltning: SSAF Sbh: beos Besl. komp: Handicaprådet Dagsordenen godkendes. Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009 Dagsordenen godkendes. Handicaprådet - Referat april 2009 Side 4 af 19

5 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra den 26. marts Åben sag Sagsnr: 09/840 Forvaltning: SSAF Sbh: beos Besl. komp: Handicaprådet Referatet godkendes. Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009 Referatet godkendes. Handicaprådet - Referat april 2009 Side 5 af 19

6 3. Høring: De kommunale redegørelser til rammeaftalerne for social- og specialundervisningsområdet, Høring i Handicaprådet Sagsfremstilling Høring af de kommunale redegørelser til rammeaftalerne for det sociale område samt specialundervisningsområdet, 2010 Kommunerne skal hvert år redegøre for forventede behov for forbrug og udvikling af regionens tilbud i den kommende 4 års periode på hhv. social - og specialundervisningsområdet. Redegørelserne danner grundlag for rammeaftaler mellem region og kommuner, som regulerer etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen indgås hvert år senest d. 15. oktober. Rammeaftalen på det sociale område omfatter de tilbud, som før 2007 var amtslige, og som efter 2007 drives af enten Region Nordjylland eller den beliggenhedskommune, som har overtaget institutionen, jf. de omtalte tilbud i Servicelovens 5. Rammeaftalen på specialundervisningsområdet omfatter den del af specialundervisningen som regionen har ansvaret for (Lov om specialundervisning 6b stk. 3 og folkeskolelovens 47 stk. 3). De kommunale redegørelser sendes til høring i Handicaprådet, inden der træffes beslutning om den i de politiske udvalg. Vedlagt er et bilag, som består af et notat, der samler op på Frederikshavn Kommunes indmeldinger til rammeaftalen for De udfyldte skemaer, som notatet bygger på, kan rekvireres hos Ann Liljenberg i Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Social -, Sundheds - og Arbejdsmarkedsforvaltningen, tlf.: , Åben sag Sagsnr: 07/5571 Forvaltning: SSAF Sbh: anli Besl. komp: Handicaprådet Tages til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Formanden for Handicaprådet har på rådets vegne svaret Frederikshavn Byråd, at de kommunale redegørelser tages til efterretning. Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009 Udsættes til næste møde. Tages til efterretning. Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009 Handicaprådet - Referat april 2009 Side 6 af 19

7 Handicaprådet godkender at formanden har svaret Frederikshavn Byråd på rådets vegne. Bilag Frederikshavn kommunes redegørelse specialundervisning 2010 (dok.nr.10345/09) Notat om Frederikshavn Kommunes indmeldinger til redegørelsen for det sociale område, rammeaftale 2010, Handicaprådet (dok.nr.29243/09) Handicaprådet - Referat april 2009 Side 7 af 19

8 4. Procedure for oprettelse af Bruger og pårørenderåd Sagsfremstilling Efter servicelovens 17 skal der nedsættes Bruger og Pårørenderåd i tilknytning til plejeboligbebyggelser m.v, for ældre og personer med handicap. Beslutning - Handicaprådet Handicaprådet anmoder forvaltningen om at nedsætte en arbejdsgruppe, med deltagelse fra Handicaprådet. rbejdsgruppen skal udarbejde vedtægter til bruger - og pårørenderåd i Frederikshavn Kommune. Fra Handicaprådet deltager Steen Møller, Gurli Nielsen og Hanne Welander. Åben sag Sagsnr: 09/997 Forvaltning: Sbh: beos Besl. komp: Handicaprådet Supplerende sagsfremstilling Efterfølgende er der opstået tvivl om hvorvidt der skal oprettet et overordnet Bruger-pårørenderåd eller kun et råd i de enkelte boenheder. Anders Hind vil orientere. Emnet drøftes. Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009 Udsat til næste møde. Emnet drøftes. Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009 Ledersiden fra Handicapafdeling udarbejder forslag til hvordan Bruger - og pårørenderåd oprettes og implementeres i Handicapafdelingen. Forslaget udarbejdes ud fra, at der skal være et Bruger og pårørenderåd for hver enkelt instituion/bofællesskab. Udkastet forelægges Handicaprådet til kommentarer og godkendelse. Handicaprådet - Referat april 2009 Side 8 af 19

9 5. Orientering - Økonomi Sagsfremstilling Økonomioversigt fremlægges til orientering. Åben sag Sagsnr: 09/840 Forvaltning: SSAF Sbh: beos Besl. komp: Handicaprådet Økonomioversigten drøftes og godkendes. Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009 Økonomioversigten godkendes. Bilag Bilag - Økonomioversigt marts 2009 (dok.nr.25522/09) Handicaprådet - Referat april 2009 Side 9 af 19

10 6. Orientering om - Bevilling af elkøretøjer Sagsfremstilling Ankestyrelsen har i principafgørelse truffet en afgørelse omhandlende bevillinger af el-køretøj (el-scooter). Denne principafgørelse, der er udsendt d. 19. december 2008, bekendtgør at el-køretøjer fremover skal betragtes som forbrugsgode. Køretøjerne fremstilles og forhandles i dag bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre eller mindre mobile del af befolkning. Åben sag Sagsnr: 09/2480 Forvaltning: Socialforvaltningen Sbh: aape Besl. komp: SOU Indtil offentliggørelsen af ankestyrelsens principafgørelse, har el-køretøjer været at betragte som et hjælpemiddel, jf. serviceloven 112. Kommunen har bevilget disse el-køretøjer til borgere, der grundet nedsat funktionsevne har været berettiget til dette. Ved bevilling efter 112 fungerede hjælpemidlet som et udlån fra kommunen. Det var kommunen der indkøbte og udlånte el-køretøjet til borgere. Det var også kommunen der stod for reparationer og udskiftning om nødvendigt, hvor imod borgeren selv var ansvarlig for drift og vedligeholdelse, jf. SEL 112. Afgørelsen fra Ankestyrelsen betyder, at kommunen fremover skal bevilge elkøretøjerne som forbrugsgode, jf. Serviceloven 113. En principafgørelse fra Ankestyrelsen er en bindende retskilde, som kommunerne, De Sociale Nævn og beskæftigelsesnævnene skal anvende i tilsvarende sager. Ankestyrelsens Principafgørelser er derved en praktisk rettesnor for senere afgørelser i kommuner og nævn. I praksis betyder det for borgerne, at når de ansøger kommunen om et el -køretøj, vil de stadig skulle opfylde servicelovens 112 for at være berettiget. Det vil i korte træk sige, at de stadig skal have en varig nedsat funktionsevne, samt et væsentligt kørselsbehov altså tilhøre målgruppen efter 112. Hvis det vurderes, at borgeren tilhører målgruppen samt opfylder væsentligheds behovet, vil de blive bevilget et elkøretøj som et forbrugsgode, jf Ved bevilling af el-køretøj som forbrugsgode, vil der som oftest være en egenbetaling på 50 % af standardprisen. Standardprisen på et el -køretøj er udregnet efter de vejledende udsalgspriser hos de lokale forhandlere, der findes i kommunen. Standardprisen for et el -køretøj er i Frederikshavn Kommune kr. Det vil ved hver enkelt ansøgning være en individuel vurdering af, hvorvidt den enkelte borger kan få elkøretøjet bevilget efter serviceloven 113 stk. 3, 113 stk. 4 eller 113 stk. 5. Efter 113 stk. 3 vil borgeren få el-køretøjet bevilget som et standard forbrugsgode med et tilskud på 50 % af standardprisen. Efter bevillingen vil el-køretøjet være borgerens ejendom. Det er således borgeren selv, der efterfølgende er ansvarlig for vedligeholdelse, drift, reparationer og udskiftning. Hvis der på grund af nedsat funktionsevne hos borgeren er behov for et produkt med særlig kvalitet, kapacitet eller indretning, som ikke er standard, bevilges el-køretøjet efter 113 stk. 4. Her vil der også være et tilskud på 50 % af standardprisen, og kommunen skal betale for de merudgiften der måtte være, for de specialtilpasninger el-køretøjet skal Handicaprådet - Referat april 2009 Side 10 af 19

11 have. Endelig kan el-køretøjet bevilges efter 113 stk. 5, hvor det udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne. I dette tilfælde vil el-køretøjet blive bevilget som et udlån fra kommunen, og der ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov. Det er forvaltningens vurdering, at de fleste bevillinger vil være som beskrevet i den første "pind" dvs. som et standard hjælpemiddel med kommunalt tilskud på 50% af standardprisen. Sundhedsudvalget har på sit møde den 3. marts 2009 taget orienteringen til efterretning. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009 Udsættes til næste møde. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009 Tages til efterretning. Bilag Elkøretøjer (dok.nr.17519/09) Handicaprådet - Referat april 2009 Side 11 af 19

12 7. Orientering om Center for kronikere Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har visioner om at blive Nordjyllands sundeste Kommune. Frederikshavn Kommune har med Sundhedspolitikken valgt tre overordnede temaer for den fremadrettede sundhedsindsats for perioden De kommende års arbejde med at fremme borgernes og medarbejdernes sundhed og trivsel dækker således over følgende emner: Åben sag Sagsnr: 08/4970 Forvaltning: SSAF Sbh: lotm Besl. komp: SUU Sundhed for alle. Center for kronikere. Motionskommune nr. 1. Af Sundhedsprofilen fremgår, at 55 % af borgerne i Frederikshavn Kommune lider af én eller flere kroniske sygdomme Det kræver en helhedsorienteret og individuel borgerrettet indsats, at få disse borgere til at leve en sund og livsbekræftende tilværelse, trods sygdom. Samtidigt kræver det en velkoordineret og tværsektoriel indsats, omfattende praktiserende læger, sygehuse, kommunen og patientforeninger, der alle arbejder sundhedsfremmende og forebyggende. Sundhedslovens bestemmelser indebærer, at indsatsen for borgere med kroniske lidelser skal styrkes. Indsatsen for sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser skal således løses af kommuner og region i fællesskab, og den alment praktiserende læges opgaver fremgår også i et samlet aftalekompleks for området. De obligatoriske sundhedsaftaler mellem Region og Kommunerne i Nordjylland indeholder en model for tværsektoriel organisering af indsatsen for sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser (Kronikermodellen), der indebærer, at region og kommuner indgår aftaler om indsatsen for 9 sygdomsgrupper. Kronikerenheden Nordjylland er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, der i tæt samarbejde mellem kommuner, region, sygehusvæsen og praksissektoren skal koordinere indsatsen og arbejde med at implementere de aftaler, kommuner og region indgår for borgere i de enkelte sygdomsgrupper. Af sundhedsaftalen (Revideret udgave, september 2008) mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland fremgår at: Frederikshavn Kommune har til hensigt at tilslutte sig samtlige udfyldningsaftaler. Frederikshavn Kommune kan tilslutte sig de fire første kronikeraftaler: Hjertekar, Diabetes, KOL og Demens og Handicaprådet - Referat april 2009 Side 12 af 19

13 har til hensigt at tilslutte sig de øvrige forløbsprogrammer på kronikerområdet. En af visionerne i sundhedspolitikken er jf. ovenfor at oprette centre for kronikere. Der er 3 Sund By i kommunen, hvor der i dag arbejdes fortrinsvis med uvisiterede, enkeltstående henvendelser, hvor det er borgeren selv, der opsøger Sund By. Det har ikke været tydeligt, hverken for borgerne eller fagpersoner, hvilke muligheder og kompetencer der reelt er i Sund By. Det vil være naturligt, at udnytte de tre lokaliteter som udgangspunkt for den patientrettede forebyggende indsats. Samtidig skal indsatsen rette sit fokus mod kronikere.kronikerindsatsen foreslås sammen med den borgerrettede indsats tilknyttes Sund By, sådan at ingen borger i Frederikshavn Kommune er i tvivl om, hvor der kan søges støtte og hjælp til sundhedsfremme og forebyggelse. Indsatsen vil blive synlig i forhold til kommunens samlede udgifter, idet det forventes at borgeren bliver bedre til at leve med kronisk sygdom, hvilket vil medføre færre læge- og vagtlægekontakter, færre akutte indlæggelseskrævende forværringer af sygdommen pr. år, færre langtidssygemeldinger og førtidspensioner samt et mindre behov for pleje og omsorg fra hjemmepleje og hjemmesygeplejerske. Det rehabiliteringstilbud, der skal oprettes, eksisterer ikke i fuld skala i dag, men der er allerede tilbud til borgere med KOL og diabetes, som skal strømlines. Der vil derfor, hvis projektet skal op i fuld skala, blive en merudgift her og nu, men vil forhåbentligt på længere sigt vise sig at være en god investering. Dette fremgår også af Sundhedsaftalen (Revideret udgave, september 2008) mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland: På kort sigt forventes således stigende udgifter for såvel kommuner som region i forbindelse med at etablere den aftalte indsats. På længere sigt forventes, at efterspørgslen på ydelser til mennesker med kroniske lidelser i det regionale sundhedsvæsen bliver relativt mindre. Der forventes en mere moderat udgiftsudvikling i kommunernes indsats på de kommunale forsørgelsesområder, udgifter til ældreomsorg mv., end der ellers kunne forventes, mens økonomien i højere grad anvendes til en indsats, der gør mennesker med kroniske lidelser i stand til en aktiv deltagelse i at mestre sin egen tilværelse. I økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, er der i perioden afsat en pulje på 437,5 mio. kr. til såkaldte forløbsprogrammer til at styrke indsatsen for kronikere. Heraf afsættes 429 mio. kr. i perioden til regione rnes herunder almen praksis, og kommunernes fælles arbejde med implementeringen af forløbsprogrammer inden for de store kroniske sygdomsområder, som diabetes, KOL hjerte-kar mm. Der er ikke på nuværende tidspunkt sikkerhed for, at Frederikshavn Kommune får del i disse midler, og hvor meget det vil kunne beløbe sig til. Handicaprådet - Referat april 2009 Side 13 af 19

14 Forvaltningen har udarbejdet et estimat for den kommunale udgift ved iværksættelse af en koordineret kronikerindsats. Beregningsgrundlaget bygger på erfaringer fra et projekt i Københavns kommune - "Sammenhængende indsats for Kronisk Syge" (SIKS-projektet) som startede i 2004 som et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, herunder Sundhedscenter Østerbro, og de praktiserende læger på Østerbro. Samlet pris, hvis der skal ydes tilbud til de vurderede 30% - hvilket er erfaringer fra lignende indsats andre steder - af borgere i Frederikshavn Kommune med kroniske sygdomme. Hjerte-kredsløbs området: KOL området Diabetes området I alt 1 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 7 mio. kr. Derudover kommer der øgede huslejer i Sæby. Etableringsomkostninger til træningsfaciliteter i Sæby. Leje af lokaler til træning i Skagen samt kompetenceudvikling af personalet. Sund By har i dag et åbent dørs princip, hvor borgerne i op til 22 timer pr uge frit/ uvisiteret kan henvende sig i Sund By hvilket betyder, at der i hver af de 3 Sund By er en personale bundet af at være til rådig for henvendelser fra borgerne. Dette system er meget ressourcekrævende idet, man samtidig med den åbne dør ikke kan have planlagt undervisning, samtaler mm. Det betyder at de fleste af Sund Bys personale timer bruges til uvisiterede henvendelser og til at være tilgængelig. Hvis man vælger kun at have åben for uvisiterede/ikke planlagte henvendelser 1 dag pr uge i hver Sund By er der ressourcer til rådighed for kronikerindsatsen. Således vil i alt 240 borgere kunne tilbydes et rehabiliteringsforløb. Hvis man vælger at lave en ligelig fordeling til kronikergrupperne, vil der for hver forløbstype kunne afholdes 4 hold med 12 deltagere pr. år. I det eksisterende budget, skal der desuden findes midler til øgede huslejer i Sæby. Etableringsomkostninger til træningsfaciliteter i Sæby. Leje af lokaler til træning i Skagen. Kompetenceudvikling af personalet Vores målsætning er, at så mange borgere som muligt, vil tage imod et rehabiliteringstilbud. Erfaringen viser dog, at det tager tid at få sundhedscentre kørt i gang, og den kapacitet, der ligger inden for de nuværende rammer, vil formegentlig række i opstartsfasen. Den fysiske placering af indsatsen foreslås isund By butikkerne, der samtidig ændrer navn til Sundhedscentre. I Sæby flyttes Sund By til Sæbygårdvej 15, hvor butikken får en central placering, som netop er nødvendig for at kunne tilbyde en Handicaprådet - Referat april 2009 Side 14 af 19

15 sammenhængende indsats overfor borgere både på det forebyggende og sundhedsfremmende område. Med denne placering kommer Sund By til at ligge overfor træningscentret i Sæby Svømmehal. Dette betyder, at samtalerne med borgerne, træningen og undervisningen i Sæby næsten bliver samlet på ét sted. I Skagen er der, på lidt længere sigt, ønske om, at Sund By butikken får en plads i kulturhuset, men der skal samtidig etableres træningsfaciliteter til kronikerområdet, idet faciliteterne i Skagen Træningscenter er udnyttet fuldt ud til den eksisterende træning /genoptræning. For Skagens vedkommende, kan det blive nødvendigt med lejede lokaler til træning og undervisning, indtil en permanent løsning er fundet. I Frederikshavn er Sund By butikken og træningscentret Phønix placeret på fælles adresse. Med omrokering vil disse lokaliteter fysisk kunne rumme rehabiliteringstilbuddet med alle dens facetter. Det skal tilstræbes, at hele den sundhedsfremmende og forebyggende indsats tilrettelægges således, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, herunder rehabiliteringsforløbene til borgere med kroniske sygdomme tilbydes i Sund By, i tæt samarbejde med træningsafdelingen. De allerede eksisterende individuelle - og gruppetræningsaktiviteter foreslås fastholdt i træningsafdelingen. Overordnet vil lokaliteterne i henholdsvis Sæby og Frederikshavn på nuværende tidspunkt fysisk kunne rumme et individuelt, sammenhængende og evidensbaseret rehabiliteringstilbud til borgere med hjertekar-sygdomme, KOL og Diabetes 2. I Skagen kan det blive nødvendigt med lejede lokaler til træning og undervis ning, indtil en permanent løsning er fundet. Det indstilles til udvalgets godkendelse, at: Frederikshavn kommunes rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser tilbydes i Sæby og i Frederikshavn, og i den udstrækning det er muligt i Skagen, Sund By butikkerne omdøbes til: "Sundhedscenter Frederikshavn", "Sundhedscenter Sæby" og "Sundhedscenter Skagen" samtidig med at Sund By Sæby pr 1. marts flytter til nye lokaler på Sæbygårdvej 15, Sæby. At konceptet, hvor borgerne frit/ uvisiteret kan henvende sig i Sund By ændres til et koncept hvor aftaler med borgerne fortrinsvis er planlagte, mhp. at øge kvaliteten i samtalerne, og bedre udnyttelsen af personaleressourcerne. Med telefontid dagligt kl , åbent mandag kl , tirsdag -fredag efter aftale. Dette træder i kraft 1. juli 2009 Rehabiliteringstilbuddene opstartes inden for nuværende ressourcer, og igangsættes senest 1. januar 2010 for diabetes, hjerte-kar og KOLområderne. Efter visitering tilbydes der diætistvejledning til ca. 170 borgere og fulde rehabiliteringsforløb til ca. 240 borgere fordelt på diagnoserne KOL, Hjerte-kar og diabetes. Handicaprådet - Referat april 2009 Side 15 af 19

16 Patientuddannelsen Lær at leve med kronisk sygdom, indgår som tilbud til alle borgere med kroniske sygdomme uden forudgående visitering. Afdelingsleder Birgitte Kvist deltager i punktet. Beslutning - Sundhedsudvalget den 3. marts 2009 Godkendt som indstillet med den tilføjelse, at forvaltningen udarbejder forslag til udbygning af træningsfaciliteter i Skagen. Ligesom forslaget fremsendes til udtalelse i Kontaktudvalget for læger, Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet anmodes om en udtalelse i sagen. Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009 Udsættes til næste møde. Handicaprådet anmodes om en udtalelse i sagen. Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009 Handicaprådet er meget positiv overfor projektet. Handicaprådet har dog en bekymring for de grupper der ikke er nævnt i forbindelse med indsaten for borgere med kroniske sygdomme, hvor kun Hjerte-kredsløbs, KOL og Diabetes er nævnt. Handicaprådet ønsker at der sættes ind med en indsats til alle borgere med kroniske sygdomme. Bilag Projektbeskrivelse Kroniker (dok.nr /08) Handicaprådet - Referat april 2009 Side 16 af 19

17 8. Information fra Teknisk Forvaltning/Tilgængelighedsudvalget Sagsfremstilling Information fra Teknisk Forvaltning og Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen. Det er endnu ikke afklaret hvilket af de 4 projektforslag der iværksættes for forbedring af Tilgængeligheden ved Sæby Svømmebad. Jane Olesen undersøger og sender informationen til sekretæren, som videresender til rådets medlemmer. Åben sag Sagsnr: 09/840 Forvaltning: SSAF Sbh: beos Besl. komp: Handicaprådet I forbindelse med renovering af parkeringspladsen ved Colloseum i Frederikshavn, etableres fortorv så alle kan færdes sikkert på området. Der arbejdes fortsat på pjecen "Frederikshavn, Kommunen for alle". Den nye kommeneplan blev drøftet og Tilgængelighedsudvalget har ingen kommentarer hertil. Signalanlæg i vejkrydset Hans Baghs Vej/Sct. Laurentii Vej i Skagen er blevet udskiftet pga. klage fra naboer. I forbindelse med valget den 7. juni, går Tilgængelighedsudvalget ud og ser på hvordan tilgængeligheden er på de enkelte valgsteder. Den nye hjemmeside er ikke i opsat så den er tilgængelig for alle. Informationsteknologi sættes på som et punkt til næste møde og leder af afdelingen inviteres til at deltage. Handicaprådet - Referat april 2009 Side 17 af 19

18 9. Information fra udvalgsmedlemmerne Sagsfremstilling Information fra udvalgsmedlemmerne. Åben sag Sagsnr: 09/840 Forvaltning: SSAF Sbh: beos Besl. komp: Handicaprådet Anders Hind fra Handicapafdelingen orienterede om en midlertidig ændring af ledersituationen, der er opstået i forbindelse med en opsigelse/fratrædelse. Informationen tages til efterretning. Handicaprådet - Referat april 2009 Side 18 af 19

19 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Birgit S. Hansen Hanne Welander Anders Hind Flemming Klougart Henrik Ekelund Gurli Nielsen Else Aaris Hansen Kurt Nielsen Steen Møller Jane Olesen Steen Møller Handicaprådet - Referat april 2009 Side 19 af 19

Ordinært møde. Dato 26. marts Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 26. marts Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. marts 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Fraværende Gurli Nielsen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Hanne Welander

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. marts Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. marts Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 3. marts 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Per Nilsson (V) - Formand Steen Jørgensen (T) Knud

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. maj Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB Gurli Nielsen, Jane Olesen

Ordinært møde. Dato 28. maj Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB Gurli Nielsen, Jane Olesen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 28. maj 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. 280509 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Gurli Nielsen, Jane Olesen Grete Kristensen Birgit S.

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå. Hjørring Kommune Administration og Service, SÆH området Sdr. Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 35 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Vrå, den 08-09-2008 Sagsnr.: 16.00.43-A06-2-08

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Page 1 of 13 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 8. november 2007 15:30 Mødelokale v/adm. Baldersvej 11 i Frederikshavn Elsemarie Lauvring, Hanne Welander og Vivi

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6

Ordinært møde. Dato 30. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. oktober 2008 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Fraværende: Hanne Welander, istedet mødte Peter Nielsen Henrik Ekelund, istedet

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben Referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Poul Lybæk Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Ordinært møde. Dato 13. maj Tid 15:00. Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1

Ordinært møde. Dato 13. maj Tid 15:00. Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2009 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1 NB. Fraværende Fraværende: Steen Jørgensen. Frode Thule Jensen mødte kl. 15.20 og deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. september 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Flemming Klougart deltog ikke i behandling af punkterne 1,2,3 og 5. Peter E. Nielsen deltog ikke i behandling

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. juni 2015. Tid 09:00 13:00. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 22. juni 2015. Tid 09:00 13:00. Sted ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 22. juni 2015 Tid 09:00 13:00 Sted ML 0.27 NB. kl. 9:00-10:00, under pkt. 4, deltager chefkonsulent Marianne Skrubbeltrang kl. 10:30-11:00, under pkt. 5, deltager

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 24. juni 2010 Etablering af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring og ombygning af Center for Syn og Hjælpemidler i Rehabiliteringsparken

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere