Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen."

Transkript

1 Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

2 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune INDHOLD Områdekort... 4 Om hvidbogen... 4 Om høringen og besvarelserne... 5 Planlægningsproces og status... 6 Note 1 Planlægning og høring... 7 Hovedprincip for planlægningen... 7 Møllebetegnelser... 7 Mølleplaceringer ved andre tekniske anlæg... 7 Direkte høringsparter... 7 Procedure for høring... 8 Offentlige høringer... 8 Foreninger mod landvindmøller... 8 Foreninger for landvindmøller... 8 Ekskursion til vindmøller... 8 Vindmølleplanlægningen... 9 Myndighedsområde... 9 Lovhenvisninger... 9 Note 2 Støj...11 Støj og afstand Planlægningszone for støj...11 Støjbekendtgørelsen...12 Vindmøllestøj kontra vejstøj Beregning frem for måling...12 Tilsyn...13 Note 3 Lavfrekvent støj...15 Lavfrekvent støj...15 Beregningsmetode...15 Note 4 Skyggekast og lysmarkering...17 Skyggekast...17 Skyggemodel...17 Beregningsmetode for skyggekast...17 Genskær...18 Lysmarkering...18 Tilsyn...18 Note 5 Værdiforringelse af boliger...20 Værditab på fast ejendom...20 Stavnsbinding og umuliggjorte boligsalg...20 Kommunal ekspropriation...20 Køb af vindmølleandele...21 Note 6 Landskab, natur og kulturhistorie...22 Landskab...22 Kulturhistorie og kirker...22 Vilde dyr, fugle og flagermus...23 Husdyr...23 Hunde og heste...23 Miljørapport og VVM...23 Note 7 Visuelle gener...25 Visuelle zoner...25 Afstandskrav 4 x totalhøjden x totalhøjden...25 Anbefalede møllehøjder...26 Visualiseringerne i Miljørapporten...26

3 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Note 8 Alternative energiformer...27 CO2-udledningen...27 Energimål Vejen Kommunes andel i Regeringens energimål...27 Beregning af vindmøllers el-produktion...28 Eksisterende vindmøller...28 Solcelleanlæg...29 Biogas...29 Skifergas...30 Bølgeenergi...30 Havmøller...30 Placering langs Vestkysten...30 Forsyningssikkerhed...30 Genbrug af vindmøller...31 Note 9 Sundhed...32 Fare for sundheden grundet støj med mere Sundhedsrapport Kræftens Bekæmpelse...32 Jysk Analyse...32 Sundhedsrapport Canada...33 Vindmøllesyndrom...33 Australsk undersøgelse...33 Svensk støjundersøgelse...33 Vindmøllers magnetfelt...33 Vindmøllers vibrationer og infralyd...33 Nedfald af is fra vingerne...34 Note 10 Økonomi...35 Økonomiske interesser...35 Kommuners mulighed for at investere i vindmøller...35 Den billigste strømkilde...35 PSO-Tariffen...36 Note 11 Vind...37 Vindforhold...37 Note 12 Henvisninger fra borgere...39 Områdernes egnethed...42 Gennemgang af høringssvar Område 1(4) Jernbæk...43 Område 2(5) Holsted N...72 Område 3(6) Toppenhøj...81 Område 4(8) Glibstrup...92 Område 5(9) Bækbølling Område 6(10) Fæsted Plantage Område 7(11) Brøstrup Skov Område 8(12) Rødding Søndermark Bemærkninger til alle områder Bemærkninger generelt om vindmøller Forslag til nye områder Navneliste Godkendt: xx. xxx 2015 Offentliggjort: xx. xxx 2015 Layout: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Kort: KortCenter.dk, Kort- og Matrikelstyrelsen, Cowi, BlomInfo og Vejen Kommune Oplag: Hvidbogen findes i elektronisk version på:

4 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Områdekort - oversigt over de 8 områder fra miljørapport og forslag til vindmølleplan. Vorbasse Agerbæk Hovborg Vester Torsted Glejbjerg Lindknud Bække Veerst 1(4) 3(6) 2(5) Holsted Læborg Gesten 4(8) Gørding Holsted Stationsby5(9) Brørup Askov Store Andst Vejen Lunderskov Føvling Foldingbro Vamdrup Københoved Skodborg Lintrup Hjerting Rødding Ribe 6(10) Sønder Hygum 7(11) 8(12) Jels Brændstrup Sommersted Signatur: Nye vindmølleområder Gram Øster Lindet Planlægningszone for støj Nustrup Om hvidbogen Hvidbogen er et arbejdsnotat, der samler op samt redegør for de indkomne bemærkninger fra høringen. Hvidbogen er en væsentlig del af grundlaget for den politiske behandling og udpegning af vindmølleområder i Vejen Kommune. I vurderingerne har Miljørrapporten indgået sammen med høringssvarene. 4

5 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Områderne er benævnt som i Miljørapporten og hvert høringssvar har fået tilknyttet et nummer der relaterer til området. Rækkefølgen af høringssvarene er vilkårlig, men dog kronologisk efter fornavn. Hvidbogen indledes med noterne 1-11, der hver især uddyber svarene på de bemærkninger der har været gennemgående i høringssvarene. Note 12 er en liste med indsendte henvisninger. Hver af de 11 noter afsluttes med en liste med henvisning til supplerende oplysninger. Henvisningerne fungerer som aktive links i en digital version (aktiv pdf), som gør det muligt at komme til en artikel ved blot at klikke på linket. Hvidbogen fungerer som resumé af høringen og angiver administrationens bemærkninger. Høringssvarene er derfor af pladshensyn og for overblikkets skyld oplistet i direkte citerede punktformer. Alle høringssvarene har, i uredigeret form, været forelagt Byrådet og er dermed indgået i beslutningsgrundlaget i deres helhed. Om høringen og besvarelserne Høringsperioden var fra den 6. maj til den 1. juli De indsendte høringssvar dækker over indsigelser, bemærkninger, positive tilkendegivelser samt ansøgninger og lignende. Høringssvarene, baseret på antal underskrifter, fordeler sig således: Område Høringssvar 1(4) Jernbæk 686 2(5) Holsted N 674 3(6) Toppenhøj 612 4(8) Glibstrup 682 5(9) Bækbølling 756 6(10) Fæsted Plantage 626 7(11) Brøstrup Skov 815 8(12) Rødding Søndermark 842 Generelt om møller 181 En del høringssvar var underskrevet af flere personer. Alle påførte navne tæller med. Flere høringssvar indeholdt bemærkninger henvendt til mere end ét enkelt område. Deres underskrifter tæller med på hvert område, de har bemærkninger til. Ligeledes indeholdt flere af høringssvarene bemærkninger af udelukkende generel karakter. Tallet 181 i oversigten henviser imidlertid kun til antal høringssvar, der udelukkende går på landvindmøller generelt. Størstedelen har indsendt via afkrydsningsskema. Besvarelserne er så vidt mulig slået sammen i noterne, hvor dette har givet mest mening, idet administrationens besvarelser vil være de samme. Nogle har til afkrydsningsskemaet tilføjet en note, som er besvaret individuelt. Bagerst i Hvidbogen er en oversigt over alle registrerede navne. Enkelte navne har dog været vanskelige at tyde. De vil fremgå med første læselige bogstav. Der kan derfor være navne på listen, som ikke umiddelbart kan genkendes. Alle navne er talt med, også de ulæselige. 5

6 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Planlægningsproces og status Som udgangspunkt kan der kun opstilles vindmøller i områder udpeget i kommuneplanen. Førend der kan planlægges konkret for vindmøller skal der derfor findes og godkendes de bedst egnede mølleområder. Processen foregår som beskrevet i diagrammet herunder. Det er markeret med en lys ramme, hvor i processen denne Hvidbog befinder sig. Høring Debatoplæg Høring Miljørapport + Hvidbog vindmølleplan Hvidbog Vindmølleplan Debatoplæg: Forarbejde til borgerinddragelse Statens Vindmøllerejsehold udarbejder GIS-screening (kortanalyse) af kommunens arealer. Kommunen udarbejder natur- og kulturlandskabsanalyser. Debatfase via debatoplæg og borgermøder - indhentning af idéer og forslag. Hvidbog: Opsamling og videre bearbejdning Hvidbog (opsamling på debatfasen). Miljøsscoping af de udvalgte mølleområder. Høring: Forslag til vindmølleplan Miljørapport udarbejdes og sendes i offentlig høring. Forslag til vindmølleplanen udarbejdes på baggrund af debatoplæg og miljørapport, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring. Hvidbog: Opsamling og færdigbearbejdelse (denne Hvidbog). Hvidbog (resultat af høring af miljørapport og forslag til vindmølleplan). Vindmølleplanen færdiggøres på baggrund af høringen. Vindmølleplan: Endelig vindmølleplan Vindmølleplanen behandles og vedtages endeligt politisk som tillæg til kommuneplanen. Herefter kan kommunen behandle konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller i de, i vindmølleplanen, udpegede vindmølleområder. Videre behandling Konkrete ansøgninger om vindmøller: VVM-redegørelse og miljørapport med høring (påvirkning af miljøet vurderes, herunder støj og skygge). Lokalplan med høring. Kommuneplantillæg med høring. Naboer vil af opstiller blive præsenteret for mulighederne i VE-ordningerne. Politisk godkendelse af mølleprojekt, VVM og lokalplan. Byggetilladelse. 6

7 Note 1: Planlægning og høring Vejen Kommunes vindmølleplan Hovedprincippet for vindmølleudbygninger er i bekendtgørelsen nr af 10/12/2014 om planlægning for vindmøller (tidl. vindmøllecirkulære nr af 22/05/2009) fastsat til, at vindmøller - bortset fra husstandsmøller - kun kan opstilles i særlige vindmølleområder. Da der i Vejen Kommune er opstillet møller på alle kommuneplanlagte områder, har det været nødvendigt at undersøge mulighederne for nye vindmølleområder, der samtidig kan opfylde de nye og skærpede krav. Vindmølleplanen er således udarbejdet som et tillæg (nr. 5) til Kommuneplan Jf. 3 i bekendtgørelse for vindmøller skal kommunalbestyrelsen, når denne i kommuneplanen udpeger et område til vindmøller, tilpasse det udpegede område til den påtænkte møllegruppe. Tillæg 5 er dog udarbejdet ud fra en situation, hvor der endnu ikke er fastlagt konkrete placeringer. Tillæg 5 er med andre ord en arealreservation, som sikrer plangrundlaget for den efterfølgende detailplanlægning (lokalplanlægning) og miljøundersøgelse (VVM-redegørelse). Dette betyder derfor også, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen i forbindelse med lokalplanlægningen, som tilpasser området til den konkrete, ansøgte møllegruppe. Møllebetegnelser Land-vindmøller, eller onshore møller, skal være under 150 m i totalhøjden. Undtaget herfra er dog forsøgsmøller. Havvindmøller, eller offshore møller som de også kaldes, står på havet og er typisk højere end 150 m. Der vil ikke blive tale om at opstille havvindmøller på land. Mølleplaceringer ved andre tekniske anlæg Motorvejen: Hele strækningen langs motorvejen er relativt tæt bebygget, og det har ikke været muligt at finde ledige arealer, som var store nok til at rumme tre møller. Militære øvelsesterræner: Ofte er militære øvelsesterræner omfattet af diverse naturbeskyttelsesbindinger. Dertil kan der foregå skarpskydning i eller ind i øvelsesområderne, helikopterøvelser og jagerfly, som træner afleveringer samt kamptræning med militærkøretøjer. Dette vil være uforeneligt med vindmøller. Forsvarsministeriet har i et notat udtalt, at opstilling af vindmøller i eller omkring Oksbøl skyde- og øvelsesterræn vil betyde, at vigtige øvelsesaktiviteter ikke længere kan gennemføres. Tæt på industri: Selv i og nær industriområder er der en del beboelser. Vejen Kommune har forsøgt med område 2(5) Holsted N at placere vindmøller ved industri. Direkte høringsparter Alle beboelsesejendomme inden for 900 m fra et områdes afgrænsning har fået direkte besked om høringen af forslaget. Beskeden har de fået via et direkte tilsendt brev, der informerede om, hvor man kunne hente selve forslaget samt hvordan man kunne give sin mening til kende. Ligeledes har de lodsejere, hvis jord ligger i vindmølle-områderne, fået direkte besked. Alle borgere, også dem længere væk end 900 m fra et område, har siden 2012 løbende haft mulighed for at få kendskab til status i vindmølleplanlægningen via presse, hjemmeside og nyhedsmails uanset hvilken kommune man er bosat i. 7

8 Flere har spurgt til, hvorfor grænsen for tilsendt informationsmateriale lige netop er sat ved 900 m. Dels er det den afstand, som benyttes i forhold til øvrige planer, og dels svarer det til samme afstand som den der er anvendt som planlægningszone for støj (jf. note 2). Vejen Kommune kunne have valgt en anden afstand og fremover vil man være mere opmærksom på at vælge en afstand der er mere velbegrundet. Procedure for høring I processen er der desværre opstået tvivl om på hvilken måde man, som berørt borger, har kunnet gøre indsigelse. Blandt andet at kommunen frit kan slette en indsigelse, hvis man har glemt at skrive tillæg. Det er naturligvis ulovligt at slette indsigelser efter forgodtbefindende, og det har Vejen Kommune heller ikke gjort. Vejen Kommune følger planlovens procedure for høringer og har på intet tidspunkt haft specielle regler omkring modtagelse af indsigelse til vindmølleplanen. Alt kommunen har modtaget i løbet af høringsperioden er taget med i det politiske beslutningsgrundlag, uanset på hvilken form og i hvor mange udgaver kommunen har modtaget besvarelserne. Offentlige høringer Første gang borgere, myndigheder og øvrige med interesse i vindmølleplanen havde mulighed for at opnå kendskab til kommunens planlægning, var via en avisannonce i marts 2012, i forbindelse med starten af arbejdet med debatoplægget. Første egentlige høring foregik i august-september 2012, hvor interesserede også blev indbudt til borgermøde den 13. september 2012 i forbindelse med debatoplægget. Henvendelser fra borgere, nabokommuner og øvrige myndigheder før og under høringen af debatoplægget og den efterfølgende scoping har alle indgået i udarbejdelsen af miljørapporten. Miljørapport og forslag til vindmølleplan har været i offentlig høring i 8 uger fra den 6. maj til den 1. juli I forbindelse med høringen har der været afholdt to borgermøder henholdsvis den 27. maj og 24. juni Eventuelle senere lokalplaner og miljø-rapporter vil ligeledes blive forelagt i offentlig høring i 8 uger. Forslag til lokalplaner vil blive sendt direkte til de berørte naboer og øvrige interessenter samt annonceret i pressen og på kommunens hjemmeside. Foreninger mod landvindmøller Der bliver i flere besvarelser henvist til foreningen Vindmøller Med Omtanke. Det har ligget Vejen Kommune meget på sinde at få belyst alle vinkler i vindmølledebatten. Ved udarbejdelsen af debatoplæg til vindmøller har Vejen Kommune derfor været i kontakt med Vindmøller Med Omtanke (Peter Prinds og Jan Williams), og byrådet har set flere af foreningens film. Foreninger for landvindmøller Vejen Kommune har indhentet oplysninger hos Dansk Vindmølleforening, Vindmølleindustrien, Viden Om Vind samt Statens Vindmøllerejsehold. Ekskursion til vindmøller I april 2012 var såvel byrådet samt relevante medarbejdere, som en del af processen med at udarbejde debatoplægget, på ekskursion til de fem 135 m høje vindmøller ved Rens i Aabenraa Kommune. Vind- og vejrforholdene på dagen var gode, så byråd og planlæggere fik 8

9 et brugbart indblik i støjen og skyggekastet fra så store vindmøller. Dertil var byrådet forbi alle områder forud for debatoplægget, hvor de dengang 12 områder samtidig blev gennemgået. I august 2014 var byråd og administration i Nollund i Billund Kommune, hvor man besøgte en nabo til tre 140 m høje møller, på hver 3 MW. Efterfølgende var kommunen i No ved Ringkøbing, hvor der er opstillet en vindmøllepark med 22 møller på hver 149 m og 3,3 MW. Endelig har det nye byråd også været forbi alle områder i forslaget, hvor hvert enkelt af de otte områder blev gennemgået. Vindmølleplanlægningen Planlægningen for vindmøller bygger på en landspolitisk anmodning til landets kommuner om at afklare arealer til etablering af vindmøller, samt på regeringens energipolitiske mål om vedvarende energi. Desuden er vindmøller indarbejdet som ét af flere klimaprojekter i Vejen Kommunes Klimastrategi Forslaget til vindmølleplanen fremstå derfor positivt indstillet overfor vindmøller. Kommunens hjemmeside har gennem hele gjort debatten mere nuanceret ved både at henvise til fortalere og modstandere af landvindmøller, ligesom miljørapporten har beskæftiget sig med kendte fordele og ulemper ved landvindmøller. Afgrænsningen af områderne er sket uden hensyn til ejerforhold. Der vil dog ikke blive endeligt vedtaget områder, hvor lodsejerne ikke ønsker det. Kommunen har mulighed for at lade antallet af berørte beboelser være med i afvejningen af et områdes egnethed. Vejen Kommune har siden udarbejdelsen af miljørapporten foretaget en fintælling af registrerede beboelser indenfor 1,5 km fra områdernes afgrænsninger. Område Antal adresser inden for 1,5 km Antal lodsejere i selve vindmølleområdet 1(4) Jernbæk 81 (27) 15 2(5) Holsted N 325 (81) 1 3(6) Toppenhøj 64 (7) 3 4(8) Glibstrup 80 (9) 4 5(9) Bækbølling 185 (34) 6 6(10) Fæsted Plantage 69 (20) 9 7(11) Brøstrup Skov 64 (8) 6 8(12) Rødding Søndermark 155 (29) 7 Tallet i parentes er ubeboede adresser, f.eks. virksomheder, tomme eller nedrevne beboelser, gyllebeholdere mv. Myndighedsområde Flere af de indkomne indsigelser mod opstilling af vindmøller er rettet mod selve lovgivningens (støjbekendtgørelsen, VE-loven med videre) tilstrækkelighed og troværdighed, hvilket ikke falder ind under kommunens myndighedsområde. I det omfang høringssvarene vedrører kommunens myndighedsopgave er det kommenteret i bemærkningerne til det enkelte høringssvar og i noterne Heri beskrives også, hvilke muligheder og begrænsninger kommunen har for at regulere i forhold til de pågældende emner (støj, afstand, møllehøjde). De ansvarlige myndigheder (Miljøstyrelsen og Energistyrelsen) er allerede bekendte med indholdet af indsigelsernes karakter. Via Viden om Vinds hjemmeside (Vindinfo) kan man rette sin indsigelse til den rette myndighed. Lovhenvisning Vejen Kommune skal forholde sig til følgende love og bekendtgørelser: 9

10 LBK nr. 587 af 27/05/2013 lov om planlægning. LBK nr af 25/11/2013 lov om fremme af vedvarende energi. BEK nr af 15/12/2011 om støj fra vindmøller. BEK nr af 07/09/2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. BEK nr af 27/12/2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. BEK nr. 73 af 25/01/2013 om teknisk certificering for vindmøller. LBK nr. 936 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer. CIR nr af 19/04/2010 om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen. CIR1H nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. (Historisk pr. 10. december 2014.) VEJ nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. (Historisk pr. 10. december 2014.) BEK nr af 10/12/2014 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Se evt. også: Vejen Kommunes vindmøllehjemmeside: Møller på militært øvelsesterræn: vernotattilud.pdf VindInfo henvend dig til rette myndighed: Miljøministeriets Vejledning: Bekendtgørelse for vindmøller: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Vejledningen til bekendtgørelse om vindmøller: 10

11 Note 2: Støj Støj og afstand Der findes ingen faste afstandskrav for støj, men der findes faste grænseværdier for lydniveauet. Ved overholdelse af afstandskravet for visuelle gener (4 x møllens totalhøjde) vil grænseværdierne for støj ved fritliggende boliger som regel også være overholdt. Støjgrænserne skal dog altid overholdes uanset afstanden til møllerne. For at afgrænse områderne entydigt har kommunen arbejdet ud fra, at færrest mulige beboelser, indenfor m fra mølleområdernes kant, må generes. Fortolkningen af hvor mange beboelser som udgør færrest mulig har beroet på en sammenligning områderne imellem i den helt tidlige udvælgelsesfase. Planlægningszone for støj Det er desværre en udbredt misforståelse, at den optegnede planlægningszone skulle angive et støjudbredelsesområde. Dette er ikke korrekt. Planlægningszonen er udelukkende et planlægningsredskab, som angiver en estimeret mindste afstand fra mølle til støjfølsom arealanvendelse, da støjkravene her er skrappere end støjkravene til enkelte boliger i åbent land. Efter et forsigtighedsprincip viser erfaringer at der typisk skal være en minimumsafstand på 6 x totalhøjden fra vindmølle til støjfølsom anvendelse*, da det er den afstand der typisk skal være for at støjkravene i støjbekendtgørelsen kan overholdes for de kendte, nutidige mølletyper. Planlægningszonen angiver denne vejledende afstand, som dog ikke er bundet i lovgivningen. * Støjfølsom anvendelse er områder der anvendes til, eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til, bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål eller områder som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet (jf. støjbekendtgørelsen for vindmøller). Støjkravene her er mere restriktive end for det åbne land. Forsigtighedsprincippet anvendes forud for fremtidig planlægning af områder til støjfølsom arealanvendelse. En planlægningszone på 6 x totalhøjden rundt om mølleområdets kant skal således sikre, at der ikke udlægges nye områder til støjfølsom anvendelse, f.eks. et sommerhusområde, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Den faktiske afstand fra et mølleområde til et område til støjfølsom anvendelse afhænger dog i højere grad af den konkrete vindmølles kildestøjstyrke end en given totalhøjde. Man tager således formelt først stilling til, om støjkravet kan overholdes i forbindelse med ansøgningen for det konkrete projekt. Dette gøres i forbindelse med VVM-redegørelse og lokalplan. Planlægningszonen vil ikke have betydning for nuværende, lovlige aktiviteter indenfor zonen. Zoneafgrænsningen revideres senere ved lokalplanlægning for konkrete projekter. Planlægningszonen har ikke noget at gøre med værditabsordningen, selvom udgangspunktet er den samme afstand: 6 x totalhøjden. Se note 5 om værditabsordningen. 11

12 Støjbekendtgørelsen Støj fra vindmøller reguleres i bekendtgørelse om støj fra vindmøller (støjbekendtgørelsen). Støjbekendtgørelsen fastsætter bindende støjgrænser for hvad naboer må udsættes for. Miljøstyrelsen fastlægger støjgrænser ud fra hvad der vurderes at være miljømæssigt, samfundsøkonomisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Støjkravene er ufravigelige hvilket betyder, at kommunen ikke har hjemmel i lovgivningen til hverken at skærpe eller lempe støjkravene angivet i støjbekendtgørelsen. Støjgrænserne i det åbne land er for vindmøller 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. I boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse er støjgrænserne 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Dette er maksimale værdier som på intet tidspunkt må overskrides, heller ikke i korte perioder. Ved lavere vindhastigheder end 6 m/s roterer møllevingerne så langsomt, at de kun støjer ganske lidt. Ved større vindhastigheder end 8 m/s vil vindens egen støj overdøve støjen fra møllevingerne. Ved vindhastigheder mellem 6 og 8 m/s kan der naturligvis argumenteres for at støjniveauet kan tillades væsentligt højere end ved det ellers maksimale tilladte ved de to nævnte vindhastigheder. Støjen følger dog en lineær kurve stigende gradvist ved stigende vindstyrke. De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Støjgrænserne for vindmøller er fastsat af miljøministeren. De forskellige vejledende grænseværdier svarer til et støjniveau, hvor omkring % angiver at være stærkt generet af støjen (jf. Miljøstyrelsen). Grænseværdier for støj fra vindmøller, trafik med videre svarer ifølge Miljøstyrelsen typisk til et støjniveau, hvor omkring 11 % af befolkningen angiver at være stærkt generet af støjen. For at møller kan overholde støjkravene, kan det nogle gange være nødvendigt at nedjustere driften. Dette består i en programmering af møllen der gør, at vingerne justeres anderledes ved de enkelte vindhastigheder. Det er ikke den enkelte mølleejer, som kan justere på møllens gearing. Dette administreres fra centralt hold hos operatøren. Vindmøllestøj kontra vejstøj Støjgrænserne fastsat i støjbekendtgørelsen for vindmøller er maksimale støjgrænser ved de angivne vindhastigheder modsat støjkravene i forhold til f.eks. vejstøj, hvilke er årsmiddelværdien for krav til støjen fra vejen. Veje kan med andre ord støje mere i perioder end de angivne middelgrænseværdier. Desuden er grænseværdierne for veje højere end for vindmøller (58 db for boligområder og 53 db for det åbne land). Vindmøllers grænseværdier er dertil fastsat som maksimale værdier og ikke som middelværdier. Beregning frem for måling Når der skal opføres nye vindmøller, skal man vurdere støjniveauet inden møllerne er opstillet, og det er derfor nødvendigt at beregne værdien. Beregningen tager udgangspunkt i fabrikantens oplysninger om, hvor meget støj der kommer fra den konkrete mølletype. Når møllerne er opført, beregner man igen støjen frem for at måle den inde i huset. Det gør man ved at gå tæt på hver enkelt mølle og måle støjudsendelsen her. Målemetoden for 12

13 støjudsendelse er beskrevet i støjbekendtgørelsen. Det er for usikkert at måle støjen ude i de afstande hvor naboerne bor, da der er for megen baggrundsstøj, som kan forstyrre målingen. Støjberegningerne udføres i programmet Wind-PRO, som er udviklet af Miljøministeriet. Støjen skal beregnes ved en vindhastighed på 6 m/s, den mest almindelige vindhastighed. Støjen skal desuden beregnes ved 8 m/s, som er den vindhastighed, der erfaringsmæssigt giver den mest markante støj. Baggrundsstøjen vil normalt være dominerende ved vindstyrker over 8 m/s. Når der opstilles flere vindmøller sammen, skal møllernes samlede støjbelastning overholde støjkravene. Støj fra møller i nærområdet indbefattes også. Støjberegninger der udføres som grundlag for myndighedernes afgørelser i medfør af miljøbeskyttelsesloven, skal udføres som en såkaldt Miljømåling ekstern støj af certificerede personer eller laboratorier, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Mange naboer synes, det er urimeligt at støj fra vindmøller beregnes og ikke måles. De samme regler gælder imidlertid for virksomhedsstøj. I begge tilfælde skyldes det, at et måleresultat vil blive for usikkert, da der vil være for megen forstyrrende baggrundsstøj. Tilsyn Vejen Kommune foretager ikke rutinemæssige tilsyn ude hos møllerne, men er afhængig af at naboer og øvrige melder ind, hvis de føler, at møllen støjer mere end den må og plejer. Tilsyn med vindmøller sker efter de almindelige regler for tilsyn, der følger af miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Tilsynsmyndigheden kan forlange de oplysninger udleveret af vindmøllens ejer, som myndigheden vurderer, er nødvendige for at kunne vurdere støjniveauet. Hvis støjgrænserne overskrides, er der tale om et ulovligt forhold, og kommunen skal som tilsynsmyndighed sørge for, at forholdet lovliggøres inden for en fastsat frist, med mindre det har underordnet betydning, jf. miljøbeskyttelsesloven 68. Konkret sker det ved, at kommunen meddeler en indskærpelse. Dette skal ikke nødvendigvis varsles, og der er ikke klageadgang over en indskærpelse; se i øvrigt Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, vejledning nr. 6/2005. Det kan lægges til grund, at en overskridelse af støjgrænserne med mindre end den anførte ubestemthed (2 db), er af underordnet betydning. Hvis en vindmølle udsender mere støj, end det blev oplyst i forbindelse med anmeldelsen, og det medfører, at støjgrænserne for vindmøller overskrides med 2 db eller mere, vil der være grundlag for, at kommunen sørger for, at ejeren af den pågældende vindmølle får støjen nedbragt. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan påbyde vindmølleejeren at få gennemført støjmålinger og beregninger til dokumentation af, at støjgrænserne er overholdt: - når en anmeldt vindmølle sættes i drift, - i forbindelse med almindeligt tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, eller - i forbindelse med behandling af naboklager over støj, når kommunen anser det for nødvendigt. Påbud skal varsles, og vindmølleejeren har adgang til at klage over påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet. Opfyldes et påbud ikke, kan kommunen anmelde mølleejeren til politiet. 13

14 Støjkravene skal overholdes i hele møllens levetid. Kommunen kan forlange nye støjberegninger på opstillers regning, dog højst én gang om året. Se evt. også: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller: Bekendtgørelse om støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forskellige typer støj: vejledende grænseværdier Kilde: Danmarks Vindmølleforening. 14

15 Note 3: Lavfrekvent støj Lavfrekvent støj I mange indsigelser til debatoplægget henvises til forskning og til vidneudsagn fra naboer til vindmøller, der har skabt frygt og tvivl om rimeligheden af de gældende grænseværdier for støj, herunder de nye grænseværdier for lavfrekvent støj. I Danmark og i udlandet har der løbende været debat om, hvorvidt lavfrekvent støj kan give anledning til ubehag og helbredsproblemer for en del af befolkningen (jf. note 9). Den 1. januar 2012 trådte den reviderede vindmøllebekendtgørelse i kraft, hvorved der blev indført grænser for den lavfrekvente støj fra vindmøller. Grænseværdien er fastsat til 20 db som indendørs støjniveau, og den gælder for de møller, der anmeldes efter, at bekendtgørelsen er trådt i kraft. Miljøstyrelsen, som er myndighed for støj i Danmark, er ikke bekendt med, at andre lande har bindende regler for lavfrekvent støj fra vindmøller. Fastlæggelse af en grænseværdi på 20 db ved både 6 m/s og 8 m/s er en skærpelse, set i forhold til målinger foretaget på flere hidtil opstillede møller. Den vil dog ikke få betydning for møller opført før 1. januar Desuden har der været sat spørgsmålstegn ved selve den forskning (validitet) og de rådgivere (habilitet), som Miljøstyrelsen har lagt til grund for vurderingen af den lavfrekvente støjs konsekvenser. Ifølge Miljøstyrelsen er al internationalt anerkendt videnskabelig viden om emnet løbende blevet inddraget og vurderet. Der er intet internationalt videnskabeligt belæg for sundhedsfare ( vindmøllesyndrom ) ved overholdelse af grænseværdierne. Miljøstyrelsen anerkender, at det kan give problemer at bo tæt på møllerne, men at man netop ikke bor for tæt på med de fastsatte grænseværdier. Beregningsmetode Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af den lavfrekvente støjs udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg der skal foretages er, om møllerne står på land eller til havs. En højdemodel anvendes således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvensintervallet Hz. Henrik Møller (m.fl.) fra Aalborg Universitet, som har været en af de mest fremtrædende deltagere i debatten om lavfrekvent støj, er aktuelt enig i Miljøstyrelsens foreslåede indendørs støjgrænse på 20 db, men er dog fortsat uenig i målemetode og usikkerhedsfaktorer. Måling af lydisolation for et hus foretages med lukkede vinduer, da lavfrekvent støj ofte er mest tydelig når vinduerne er lukkede. Grænseværdierne for lavfrekvent støj fra virksomheder gælder ligeledes ved lukkede vinduer. Der er ikke en tydelig sammenhæng mellem hvor store vindmøller er, og om de udsender særlig meget lavfrekvent støj. Det afhænger mere af deres opbygning end af størrelsen. 15

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5114-00048 Ref. ALG/JJ Den 23. december 2011 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udkastet til ændring af bekendtgørelsen om

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kikkenborgvej 10, 7570 Vemb, matrikel 45 Møborg Ejerlav, Møborg og matrikel 21 Skalstrup By, Nees som følge af opstilling af vindmøller ved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Denne VVM-redegørelse giver en vurdering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Vindmøller ved Tornbygård VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Forord Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO 2 neutral i 2025 via bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere