Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen."

Transkript

1 Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

2 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune INDHOLD Områdekort... 4 Om hvidbogen... 4 Om høringen og besvarelserne... 5 Planlægningsproces og status... 6 Note 1 Planlægning og høring... 7 Hovedprincip for planlægningen... 7 Møllebetegnelser... 7 Mølleplaceringer ved andre tekniske anlæg... 7 Direkte høringsparter... 7 Procedure for høring... 8 Offentlige høringer... 8 Foreninger mod landvindmøller... 8 Foreninger for landvindmøller... 8 Ekskursion til vindmøller... 8 Vindmølleplanlægningen... 9 Myndighedsområde... 9 Lovhenvisninger... 9 Note 2 Støj...11 Støj og afstand Planlægningszone for støj...11 Støjbekendtgørelsen...12 Vindmøllestøj kontra vejstøj Beregning frem for måling...12 Tilsyn...13 Note 3 Lavfrekvent støj...15 Lavfrekvent støj...15 Beregningsmetode...15 Note 4 Skyggekast og lysmarkering...17 Skyggekast...17 Skyggemodel...17 Beregningsmetode for skyggekast...17 Genskær...18 Lysmarkering...18 Tilsyn...18 Note 5 Værdiforringelse af boliger...20 Værditab på fast ejendom...20 Stavnsbinding og umuliggjorte boligsalg...20 Kommunal ekspropriation...20 Køb af vindmølleandele...21 Note 6 Landskab, natur og kulturhistorie...22 Landskab...22 Kulturhistorie og kirker...22 Vilde dyr, fugle og flagermus...23 Husdyr...23 Hunde og heste...23 Miljørapport og VVM...23 Note 7 Visuelle gener...25 Visuelle zoner...25 Afstandskrav 4 x totalhøjden x totalhøjden...25 Anbefalede møllehøjder...26 Visualiseringerne i Miljørapporten...26

3 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Note 8 Alternative energiformer...27 CO2-udledningen...27 Energimål Vejen Kommunes andel i Regeringens energimål...27 Beregning af vindmøllers el-produktion...28 Eksisterende vindmøller...28 Solcelleanlæg...29 Biogas...29 Skifergas...30 Bølgeenergi...30 Havmøller...30 Placering langs Vestkysten...30 Forsyningssikkerhed...30 Genbrug af vindmøller...31 Note 9 Sundhed...32 Fare for sundheden grundet støj med mere Sundhedsrapport Kræftens Bekæmpelse...32 Jysk Analyse...32 Sundhedsrapport Canada...33 Vindmøllesyndrom...33 Australsk undersøgelse...33 Svensk støjundersøgelse...33 Vindmøllers magnetfelt...33 Vindmøllers vibrationer og infralyd...33 Nedfald af is fra vingerne...34 Note 10 Økonomi...35 Økonomiske interesser...35 Kommuners mulighed for at investere i vindmøller...35 Den billigste strømkilde...35 PSO-Tariffen...36 Note 11 Vind...37 Vindforhold...37 Note 12 Henvisninger fra borgere...39 Områdernes egnethed...42 Gennemgang af høringssvar Område 1(4) Jernbæk...43 Område 2(5) Holsted N...72 Område 3(6) Toppenhøj...81 Område 4(8) Glibstrup...92 Område 5(9) Bækbølling Område 6(10) Fæsted Plantage Område 7(11) Brøstrup Skov Område 8(12) Rødding Søndermark Bemærkninger til alle områder Bemærkninger generelt om vindmøller Forslag til nye områder Navneliste Godkendt: xx. xxx 2015 Offentliggjort: xx. xxx 2015 Layout: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Kort: KortCenter.dk, Kort- og Matrikelstyrelsen, Cowi, BlomInfo og Vejen Kommune Oplag: Hvidbogen findes i elektronisk version på:

4 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Områdekort - oversigt over de 8 områder fra miljørapport og forslag til vindmølleplan. Vorbasse Agerbæk Hovborg Vester Torsted Glejbjerg Lindknud Bække Veerst 1(4) 3(6) 2(5) Holsted Læborg Gesten 4(8) Gørding Holsted Stationsby5(9) Brørup Askov Store Andst Vejen Lunderskov Føvling Foldingbro Vamdrup Københoved Skodborg Lintrup Hjerting Rødding Ribe 6(10) Sønder Hygum 7(11) 8(12) Jels Brændstrup Sommersted Signatur: Nye vindmølleområder Gram Øster Lindet Planlægningszone for støj Nustrup Om hvidbogen Hvidbogen er et arbejdsnotat, der samler op samt redegør for de indkomne bemærkninger fra høringen. Hvidbogen er en væsentlig del af grundlaget for den politiske behandling og udpegning af vindmølleområder i Vejen Kommune. I vurderingerne har Miljørrapporten indgået sammen med høringssvarene. 4

5 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Områderne er benævnt som i Miljørapporten og hvert høringssvar har fået tilknyttet et nummer der relaterer til området. Rækkefølgen af høringssvarene er vilkårlig, men dog kronologisk efter fornavn. Hvidbogen indledes med noterne 1-11, der hver især uddyber svarene på de bemærkninger der har været gennemgående i høringssvarene. Note 12 er en liste med indsendte henvisninger. Hver af de 11 noter afsluttes med en liste med henvisning til supplerende oplysninger. Henvisningerne fungerer som aktive links i en digital version (aktiv pdf), som gør det muligt at komme til en artikel ved blot at klikke på linket. Hvidbogen fungerer som resumé af høringen og angiver administrationens bemærkninger. Høringssvarene er derfor af pladshensyn og for overblikkets skyld oplistet i direkte citerede punktformer. Alle høringssvarene har, i uredigeret form, været forelagt Byrådet og er dermed indgået i beslutningsgrundlaget i deres helhed. Om høringen og besvarelserne Høringsperioden var fra den 6. maj til den 1. juli De indsendte høringssvar dækker over indsigelser, bemærkninger, positive tilkendegivelser samt ansøgninger og lignende. Høringssvarene, baseret på antal underskrifter, fordeler sig således: Område Høringssvar 1(4) Jernbæk 686 2(5) Holsted N 674 3(6) Toppenhøj 612 4(8) Glibstrup 682 5(9) Bækbølling 756 6(10) Fæsted Plantage 626 7(11) Brøstrup Skov 815 8(12) Rødding Søndermark 842 Generelt om møller 181 En del høringssvar var underskrevet af flere personer. Alle påførte navne tæller med. Flere høringssvar indeholdt bemærkninger henvendt til mere end ét enkelt område. Deres underskrifter tæller med på hvert område, de har bemærkninger til. Ligeledes indeholdt flere af høringssvarene bemærkninger af udelukkende generel karakter. Tallet 181 i oversigten henviser imidlertid kun til antal høringssvar, der udelukkende går på landvindmøller generelt. Størstedelen har indsendt via afkrydsningsskema. Besvarelserne er så vidt mulig slået sammen i noterne, hvor dette har givet mest mening, idet administrationens besvarelser vil være de samme. Nogle har til afkrydsningsskemaet tilføjet en note, som er besvaret individuelt. Bagerst i Hvidbogen er en oversigt over alle registrerede navne. Enkelte navne har dog været vanskelige at tyde. De vil fremgå med første læselige bogstav. Der kan derfor være navne på listen, som ikke umiddelbart kan genkendes. Alle navne er talt med, også de ulæselige. 5

6 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Planlægningsproces og status Som udgangspunkt kan der kun opstilles vindmøller i områder udpeget i kommuneplanen. Førend der kan planlægges konkret for vindmøller skal der derfor findes og godkendes de bedst egnede mølleområder. Processen foregår som beskrevet i diagrammet herunder. Det er markeret med en lys ramme, hvor i processen denne Hvidbog befinder sig. Høring Debatoplæg Høring Miljørapport + Hvidbog vindmølleplan Hvidbog Vindmølleplan Debatoplæg: Forarbejde til borgerinddragelse Statens Vindmøllerejsehold udarbejder GIS-screening (kortanalyse) af kommunens arealer. Kommunen udarbejder natur- og kulturlandskabsanalyser. Debatfase via debatoplæg og borgermøder - indhentning af idéer og forslag. Hvidbog: Opsamling og videre bearbejdning Hvidbog (opsamling på debatfasen). Miljøsscoping af de udvalgte mølleområder. Høring: Forslag til vindmølleplan Miljørapport udarbejdes og sendes i offentlig høring. Forslag til vindmølleplanen udarbejdes på baggrund af debatoplæg og miljørapport, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring. Hvidbog: Opsamling og færdigbearbejdelse (denne Hvidbog). Hvidbog (resultat af høring af miljørapport og forslag til vindmølleplan). Vindmølleplanen færdiggøres på baggrund af høringen. Vindmølleplan: Endelig vindmølleplan Vindmølleplanen behandles og vedtages endeligt politisk som tillæg til kommuneplanen. Herefter kan kommunen behandle konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller i de, i vindmølleplanen, udpegede vindmølleområder. Videre behandling Konkrete ansøgninger om vindmøller: VVM-redegørelse og miljørapport med høring (påvirkning af miljøet vurderes, herunder støj og skygge). Lokalplan med høring. Kommuneplantillæg med høring. Naboer vil af opstiller blive præsenteret for mulighederne i VE-ordningerne. Politisk godkendelse af mølleprojekt, VVM og lokalplan. Byggetilladelse. 6

7 Note 1: Planlægning og høring Vejen Kommunes vindmølleplan Hovedprincippet for vindmølleudbygninger er i bekendtgørelsen nr af 10/12/2014 om planlægning for vindmøller (tidl. vindmøllecirkulære nr af 22/05/2009) fastsat til, at vindmøller - bortset fra husstandsmøller - kun kan opstilles i særlige vindmølleområder. Da der i Vejen Kommune er opstillet møller på alle kommuneplanlagte områder, har det været nødvendigt at undersøge mulighederne for nye vindmølleområder, der samtidig kan opfylde de nye og skærpede krav. Vindmølleplanen er således udarbejdet som et tillæg (nr. 5) til Kommuneplan Jf. 3 i bekendtgørelse for vindmøller skal kommunalbestyrelsen, når denne i kommuneplanen udpeger et område til vindmøller, tilpasse det udpegede område til den påtænkte møllegruppe. Tillæg 5 er dog udarbejdet ud fra en situation, hvor der endnu ikke er fastlagt konkrete placeringer. Tillæg 5 er med andre ord en arealreservation, som sikrer plangrundlaget for den efterfølgende detailplanlægning (lokalplanlægning) og miljøundersøgelse (VVM-redegørelse). Dette betyder derfor også, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen i forbindelse med lokalplanlægningen, som tilpasser området til den konkrete, ansøgte møllegruppe. Møllebetegnelser Land-vindmøller, eller onshore møller, skal være under 150 m i totalhøjden. Undtaget herfra er dog forsøgsmøller. Havvindmøller, eller offshore møller som de også kaldes, står på havet og er typisk højere end 150 m. Der vil ikke blive tale om at opstille havvindmøller på land. Mølleplaceringer ved andre tekniske anlæg Motorvejen: Hele strækningen langs motorvejen er relativt tæt bebygget, og det har ikke været muligt at finde ledige arealer, som var store nok til at rumme tre møller. Militære øvelsesterræner: Ofte er militære øvelsesterræner omfattet af diverse naturbeskyttelsesbindinger. Dertil kan der foregå skarpskydning i eller ind i øvelsesområderne, helikopterøvelser og jagerfly, som træner afleveringer samt kamptræning med militærkøretøjer. Dette vil være uforeneligt med vindmøller. Forsvarsministeriet har i et notat udtalt, at opstilling af vindmøller i eller omkring Oksbøl skyde- og øvelsesterræn vil betyde, at vigtige øvelsesaktiviteter ikke længere kan gennemføres. Tæt på industri: Selv i og nær industriområder er der en del beboelser. Vejen Kommune har forsøgt med område 2(5) Holsted N at placere vindmøller ved industri. Direkte høringsparter Alle beboelsesejendomme inden for 900 m fra et områdes afgrænsning har fået direkte besked om høringen af forslaget. Beskeden har de fået via et direkte tilsendt brev, der informerede om, hvor man kunne hente selve forslaget samt hvordan man kunne give sin mening til kende. Ligeledes har de lodsejere, hvis jord ligger i vindmølle-områderne, fået direkte besked. Alle borgere, også dem længere væk end 900 m fra et område, har siden 2012 løbende haft mulighed for at få kendskab til status i vindmølleplanlægningen via presse, hjemmeside og nyhedsmails uanset hvilken kommune man er bosat i. 7

8 Flere har spurgt til, hvorfor grænsen for tilsendt informationsmateriale lige netop er sat ved 900 m. Dels er det den afstand, som benyttes i forhold til øvrige planer, og dels svarer det til samme afstand som den der er anvendt som planlægningszone for støj (jf. note 2). Vejen Kommune kunne have valgt en anden afstand og fremover vil man være mere opmærksom på at vælge en afstand der er mere velbegrundet. Procedure for høring I processen er der desværre opstået tvivl om på hvilken måde man, som berørt borger, har kunnet gøre indsigelse. Blandt andet at kommunen frit kan slette en indsigelse, hvis man har glemt at skrive tillæg. Det er naturligvis ulovligt at slette indsigelser efter forgodtbefindende, og det har Vejen Kommune heller ikke gjort. Vejen Kommune følger planlovens procedure for høringer og har på intet tidspunkt haft specielle regler omkring modtagelse af indsigelse til vindmølleplanen. Alt kommunen har modtaget i løbet af høringsperioden er taget med i det politiske beslutningsgrundlag, uanset på hvilken form og i hvor mange udgaver kommunen har modtaget besvarelserne. Offentlige høringer Første gang borgere, myndigheder og øvrige med interesse i vindmølleplanen havde mulighed for at opnå kendskab til kommunens planlægning, var via en avisannonce i marts 2012, i forbindelse med starten af arbejdet med debatoplægget. Første egentlige høring foregik i august-september 2012, hvor interesserede også blev indbudt til borgermøde den 13. september 2012 i forbindelse med debatoplægget. Henvendelser fra borgere, nabokommuner og øvrige myndigheder før og under høringen af debatoplægget og den efterfølgende scoping har alle indgået i udarbejdelsen af miljørapporten. Miljørapport og forslag til vindmølleplan har været i offentlig høring i 8 uger fra den 6. maj til den 1. juli I forbindelse med høringen har der været afholdt to borgermøder henholdsvis den 27. maj og 24. juni Eventuelle senere lokalplaner og miljø-rapporter vil ligeledes blive forelagt i offentlig høring i 8 uger. Forslag til lokalplaner vil blive sendt direkte til de berørte naboer og øvrige interessenter samt annonceret i pressen og på kommunens hjemmeside. Foreninger mod landvindmøller Der bliver i flere besvarelser henvist til foreningen Vindmøller Med Omtanke. Det har ligget Vejen Kommune meget på sinde at få belyst alle vinkler i vindmølledebatten. Ved udarbejdelsen af debatoplæg til vindmøller har Vejen Kommune derfor været i kontakt med Vindmøller Med Omtanke (Peter Prinds og Jan Williams), og byrådet har set flere af foreningens film. Foreninger for landvindmøller Vejen Kommune har indhentet oplysninger hos Dansk Vindmølleforening, Vindmølleindustrien, Viden Om Vind samt Statens Vindmøllerejsehold. Ekskursion til vindmøller I april 2012 var såvel byrådet samt relevante medarbejdere, som en del af processen med at udarbejde debatoplægget, på ekskursion til de fem 135 m høje vindmøller ved Rens i Aabenraa Kommune. Vind- og vejrforholdene på dagen var gode, så byråd og planlæggere fik 8

9 et brugbart indblik i støjen og skyggekastet fra så store vindmøller. Dertil var byrådet forbi alle områder forud for debatoplægget, hvor de dengang 12 områder samtidig blev gennemgået. I august 2014 var byråd og administration i Nollund i Billund Kommune, hvor man besøgte en nabo til tre 140 m høje møller, på hver 3 MW. Efterfølgende var kommunen i No ved Ringkøbing, hvor der er opstillet en vindmøllepark med 22 møller på hver 149 m og 3,3 MW. Endelig har det nye byråd også været forbi alle områder i forslaget, hvor hvert enkelt af de otte områder blev gennemgået. Vindmølleplanlægningen Planlægningen for vindmøller bygger på en landspolitisk anmodning til landets kommuner om at afklare arealer til etablering af vindmøller, samt på regeringens energipolitiske mål om vedvarende energi. Desuden er vindmøller indarbejdet som ét af flere klimaprojekter i Vejen Kommunes Klimastrategi Forslaget til vindmølleplanen fremstå derfor positivt indstillet overfor vindmøller. Kommunens hjemmeside har gennem hele gjort debatten mere nuanceret ved både at henvise til fortalere og modstandere af landvindmøller, ligesom miljørapporten har beskæftiget sig med kendte fordele og ulemper ved landvindmøller. Afgrænsningen af områderne er sket uden hensyn til ejerforhold. Der vil dog ikke blive endeligt vedtaget områder, hvor lodsejerne ikke ønsker det. Kommunen har mulighed for at lade antallet af berørte beboelser være med i afvejningen af et områdes egnethed. Vejen Kommune har siden udarbejdelsen af miljørapporten foretaget en fintælling af registrerede beboelser indenfor 1,5 km fra områdernes afgrænsninger. Område Antal adresser inden for 1,5 km Antal lodsejere i selve vindmølleområdet 1(4) Jernbæk 81 (27) 15 2(5) Holsted N 325 (81) 1 3(6) Toppenhøj 64 (7) 3 4(8) Glibstrup 80 (9) 4 5(9) Bækbølling 185 (34) 6 6(10) Fæsted Plantage 69 (20) 9 7(11) Brøstrup Skov 64 (8) 6 8(12) Rødding Søndermark 155 (29) 7 Tallet i parentes er ubeboede adresser, f.eks. virksomheder, tomme eller nedrevne beboelser, gyllebeholdere mv. Myndighedsområde Flere af de indkomne indsigelser mod opstilling af vindmøller er rettet mod selve lovgivningens (støjbekendtgørelsen, VE-loven med videre) tilstrækkelighed og troværdighed, hvilket ikke falder ind under kommunens myndighedsområde. I det omfang høringssvarene vedrører kommunens myndighedsopgave er det kommenteret i bemærkningerne til det enkelte høringssvar og i noterne Heri beskrives også, hvilke muligheder og begrænsninger kommunen har for at regulere i forhold til de pågældende emner (støj, afstand, møllehøjde). De ansvarlige myndigheder (Miljøstyrelsen og Energistyrelsen) er allerede bekendte med indholdet af indsigelsernes karakter. Via Viden om Vinds hjemmeside (Vindinfo) kan man rette sin indsigelse til den rette myndighed. Lovhenvisning Vejen Kommune skal forholde sig til følgende love og bekendtgørelser: 9

10 LBK nr. 587 af 27/05/2013 lov om planlægning. LBK nr af 25/11/2013 lov om fremme af vedvarende energi. BEK nr af 15/12/2011 om støj fra vindmøller. BEK nr af 07/09/2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. BEK nr af 27/12/2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. BEK nr. 73 af 25/01/2013 om teknisk certificering for vindmøller. LBK nr. 936 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer. CIR nr af 19/04/2010 om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen. CIR1H nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. (Historisk pr. 10. december 2014.) VEJ nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. (Historisk pr. 10. december 2014.) BEK nr af 10/12/2014 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Se evt. også: Vejen Kommunes vindmøllehjemmeside: Møller på militært øvelsesterræn: vernotattilud.pdf VindInfo henvend dig til rette myndighed: Miljøministeriets Vejledning: Bekendtgørelse for vindmøller: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Vejledningen til bekendtgørelse om vindmøller: 10

11 Note 2: Støj Støj og afstand Der findes ingen faste afstandskrav for støj, men der findes faste grænseværdier for lydniveauet. Ved overholdelse af afstandskravet for visuelle gener (4 x møllens totalhøjde) vil grænseværdierne for støj ved fritliggende boliger som regel også være overholdt. Støjgrænserne skal dog altid overholdes uanset afstanden til møllerne. For at afgrænse områderne entydigt har kommunen arbejdet ud fra, at færrest mulige beboelser, indenfor m fra mølleområdernes kant, må generes. Fortolkningen af hvor mange beboelser som udgør færrest mulig har beroet på en sammenligning områderne imellem i den helt tidlige udvælgelsesfase. Planlægningszone for støj Det er desværre en udbredt misforståelse, at den optegnede planlægningszone skulle angive et støjudbredelsesområde. Dette er ikke korrekt. Planlægningszonen er udelukkende et planlægningsredskab, som angiver en estimeret mindste afstand fra mølle til støjfølsom arealanvendelse, da støjkravene her er skrappere end støjkravene til enkelte boliger i åbent land. Efter et forsigtighedsprincip viser erfaringer at der typisk skal være en minimumsafstand på 6 x totalhøjden fra vindmølle til støjfølsom anvendelse*, da det er den afstand der typisk skal være for at støjkravene i støjbekendtgørelsen kan overholdes for de kendte, nutidige mølletyper. Planlægningszonen angiver denne vejledende afstand, som dog ikke er bundet i lovgivningen. * Støjfølsom anvendelse er områder der anvendes til, eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til, bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål eller områder som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet (jf. støjbekendtgørelsen for vindmøller). Støjkravene her er mere restriktive end for det åbne land. Forsigtighedsprincippet anvendes forud for fremtidig planlægning af områder til støjfølsom arealanvendelse. En planlægningszone på 6 x totalhøjden rundt om mølleområdets kant skal således sikre, at der ikke udlægges nye områder til støjfølsom anvendelse, f.eks. et sommerhusområde, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Den faktiske afstand fra et mølleområde til et område til støjfølsom anvendelse afhænger dog i højere grad af den konkrete vindmølles kildestøjstyrke end en given totalhøjde. Man tager således formelt først stilling til, om støjkravet kan overholdes i forbindelse med ansøgningen for det konkrete projekt. Dette gøres i forbindelse med VVM-redegørelse og lokalplan. Planlægningszonen vil ikke have betydning for nuværende, lovlige aktiviteter indenfor zonen. Zoneafgrænsningen revideres senere ved lokalplanlægning for konkrete projekter. Planlægningszonen har ikke noget at gøre med værditabsordningen, selvom udgangspunktet er den samme afstand: 6 x totalhøjden. Se note 5 om værditabsordningen. 11

12 Støjbekendtgørelsen Støj fra vindmøller reguleres i bekendtgørelse om støj fra vindmøller (støjbekendtgørelsen). Støjbekendtgørelsen fastsætter bindende støjgrænser for hvad naboer må udsættes for. Miljøstyrelsen fastlægger støjgrænser ud fra hvad der vurderes at være miljømæssigt, samfundsøkonomisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Støjkravene er ufravigelige hvilket betyder, at kommunen ikke har hjemmel i lovgivningen til hverken at skærpe eller lempe støjkravene angivet i støjbekendtgørelsen. Støjgrænserne i det åbne land er for vindmøller 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. I boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse er støjgrænserne 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Dette er maksimale værdier som på intet tidspunkt må overskrides, heller ikke i korte perioder. Ved lavere vindhastigheder end 6 m/s roterer møllevingerne så langsomt, at de kun støjer ganske lidt. Ved større vindhastigheder end 8 m/s vil vindens egen støj overdøve støjen fra møllevingerne. Ved vindhastigheder mellem 6 og 8 m/s kan der naturligvis argumenteres for at støjniveauet kan tillades væsentligt højere end ved det ellers maksimale tilladte ved de to nævnte vindhastigheder. Støjen følger dog en lineær kurve stigende gradvist ved stigende vindstyrke. De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Støjgrænserne for vindmøller er fastsat af miljøministeren. De forskellige vejledende grænseværdier svarer til et støjniveau, hvor omkring % angiver at være stærkt generet af støjen (jf. Miljøstyrelsen). Grænseværdier for støj fra vindmøller, trafik med videre svarer ifølge Miljøstyrelsen typisk til et støjniveau, hvor omkring 11 % af befolkningen angiver at være stærkt generet af støjen. For at møller kan overholde støjkravene, kan det nogle gange være nødvendigt at nedjustere driften. Dette består i en programmering af møllen der gør, at vingerne justeres anderledes ved de enkelte vindhastigheder. Det er ikke den enkelte mølleejer, som kan justere på møllens gearing. Dette administreres fra centralt hold hos operatøren. Vindmøllestøj kontra vejstøj Støjgrænserne fastsat i støjbekendtgørelsen for vindmøller er maksimale støjgrænser ved de angivne vindhastigheder modsat støjkravene i forhold til f.eks. vejstøj, hvilke er årsmiddelværdien for krav til støjen fra vejen. Veje kan med andre ord støje mere i perioder end de angivne middelgrænseværdier. Desuden er grænseværdierne for veje højere end for vindmøller (58 db for boligområder og 53 db for det åbne land). Vindmøllers grænseværdier er dertil fastsat som maksimale værdier og ikke som middelværdier. Beregning frem for måling Når der skal opføres nye vindmøller, skal man vurdere støjniveauet inden møllerne er opstillet, og det er derfor nødvendigt at beregne værdien. Beregningen tager udgangspunkt i fabrikantens oplysninger om, hvor meget støj der kommer fra den konkrete mølletype. Når møllerne er opført, beregner man igen støjen frem for at måle den inde i huset. Det gør man ved at gå tæt på hver enkelt mølle og måle støjudsendelsen her. Målemetoden for 12

13 støjudsendelse er beskrevet i støjbekendtgørelsen. Det er for usikkert at måle støjen ude i de afstande hvor naboerne bor, da der er for megen baggrundsstøj, som kan forstyrre målingen. Støjberegningerne udføres i programmet Wind-PRO, som er udviklet af Miljøministeriet. Støjen skal beregnes ved en vindhastighed på 6 m/s, den mest almindelige vindhastighed. Støjen skal desuden beregnes ved 8 m/s, som er den vindhastighed, der erfaringsmæssigt giver den mest markante støj. Baggrundsstøjen vil normalt være dominerende ved vindstyrker over 8 m/s. Når der opstilles flere vindmøller sammen, skal møllernes samlede støjbelastning overholde støjkravene. Støj fra møller i nærområdet indbefattes også. Støjberegninger der udføres som grundlag for myndighedernes afgørelser i medfør af miljøbeskyttelsesloven, skal udføres som en såkaldt Miljømåling ekstern støj af certificerede personer eller laboratorier, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Mange naboer synes, det er urimeligt at støj fra vindmøller beregnes og ikke måles. De samme regler gælder imidlertid for virksomhedsstøj. I begge tilfælde skyldes det, at et måleresultat vil blive for usikkert, da der vil være for megen forstyrrende baggrundsstøj. Tilsyn Vejen Kommune foretager ikke rutinemæssige tilsyn ude hos møllerne, men er afhængig af at naboer og øvrige melder ind, hvis de føler, at møllen støjer mere end den må og plejer. Tilsyn med vindmøller sker efter de almindelige regler for tilsyn, der følger af miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Tilsynsmyndigheden kan forlange de oplysninger udleveret af vindmøllens ejer, som myndigheden vurderer, er nødvendige for at kunne vurdere støjniveauet. Hvis støjgrænserne overskrides, er der tale om et ulovligt forhold, og kommunen skal som tilsynsmyndighed sørge for, at forholdet lovliggøres inden for en fastsat frist, med mindre det har underordnet betydning, jf. miljøbeskyttelsesloven 68. Konkret sker det ved, at kommunen meddeler en indskærpelse. Dette skal ikke nødvendigvis varsles, og der er ikke klageadgang over en indskærpelse; se i øvrigt Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, vejledning nr. 6/2005. Det kan lægges til grund, at en overskridelse af støjgrænserne med mindre end den anførte ubestemthed (2 db), er af underordnet betydning. Hvis en vindmølle udsender mere støj, end det blev oplyst i forbindelse med anmeldelsen, og det medfører, at støjgrænserne for vindmøller overskrides med 2 db eller mere, vil der være grundlag for, at kommunen sørger for, at ejeren af den pågældende vindmølle får støjen nedbragt. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan påbyde vindmølleejeren at få gennemført støjmålinger og beregninger til dokumentation af, at støjgrænserne er overholdt: - når en anmeldt vindmølle sættes i drift, - i forbindelse med almindeligt tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, eller - i forbindelse med behandling af naboklager over støj, når kommunen anser det for nødvendigt. Påbud skal varsles, og vindmølleejeren har adgang til at klage over påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet. Opfyldes et påbud ikke, kan kommunen anmelde mølleejeren til politiet. 13

14 Støjkravene skal overholdes i hele møllens levetid. Kommunen kan forlange nye støjberegninger på opstillers regning, dog højst én gang om året. Se evt. også: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller: Bekendtgørelse om støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forskellige typer støj: vejledende grænseværdier Kilde: Danmarks Vindmølleforening. 14

15 Note 3: Lavfrekvent støj Lavfrekvent støj I mange indsigelser til debatoplægget henvises til forskning og til vidneudsagn fra naboer til vindmøller, der har skabt frygt og tvivl om rimeligheden af de gældende grænseværdier for støj, herunder de nye grænseværdier for lavfrekvent støj. I Danmark og i udlandet har der løbende været debat om, hvorvidt lavfrekvent støj kan give anledning til ubehag og helbredsproblemer for en del af befolkningen (jf. note 9). Den 1. januar 2012 trådte den reviderede vindmøllebekendtgørelse i kraft, hvorved der blev indført grænser for den lavfrekvente støj fra vindmøller. Grænseværdien er fastsat til 20 db som indendørs støjniveau, og den gælder for de møller, der anmeldes efter, at bekendtgørelsen er trådt i kraft. Miljøstyrelsen, som er myndighed for støj i Danmark, er ikke bekendt med, at andre lande har bindende regler for lavfrekvent støj fra vindmøller. Fastlæggelse af en grænseværdi på 20 db ved både 6 m/s og 8 m/s er en skærpelse, set i forhold til målinger foretaget på flere hidtil opstillede møller. Den vil dog ikke få betydning for møller opført før 1. januar Desuden har der været sat spørgsmålstegn ved selve den forskning (validitet) og de rådgivere (habilitet), som Miljøstyrelsen har lagt til grund for vurderingen af den lavfrekvente støjs konsekvenser. Ifølge Miljøstyrelsen er al internationalt anerkendt videnskabelig viden om emnet løbende blevet inddraget og vurderet. Der er intet internationalt videnskabeligt belæg for sundhedsfare ( vindmøllesyndrom ) ved overholdelse af grænseværdierne. Miljøstyrelsen anerkender, at det kan give problemer at bo tæt på møllerne, men at man netop ikke bor for tæt på med de fastsatte grænseværdier. Beregningsmetode Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af den lavfrekvente støjs udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg der skal foretages er, om møllerne står på land eller til havs. En højdemodel anvendes således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvensintervallet Hz. Henrik Møller (m.fl.) fra Aalborg Universitet, som har været en af de mest fremtrædende deltagere i debatten om lavfrekvent støj, er aktuelt enig i Miljøstyrelsens foreslåede indendørs støjgrænse på 20 db, men er dog fortsat uenig i målemetode og usikkerhedsfaktorer. Måling af lydisolation for et hus foretages med lukkede vinduer, da lavfrekvent støj ofte er mest tydelig når vinduerne er lukkede. Grænseværdierne for lavfrekvent støj fra virksomheder gælder ligeledes ved lukkede vinduer. Der er ikke en tydelig sammenhæng mellem hvor store vindmøller er, og om de udsender særlig meget lavfrekvent støj. Det afhænger mere af deres opbygning end af størrelsen. 15

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Venlig hilsen Jan Williams

Venlig hilsen Jan Williams Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014

Fakta og myter. om opstillingen af vindmøller på land i dag. Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 Fakta og myter om opstillingen af vindmøller på land i dag Af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Juni 2014 1 Hvem er de generede naboer? Jeg bor 750 m fra en stor vindmølle og har fået ødelagt

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere