Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen."

Transkript

1 Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

2 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune INDHOLD Områdekort... 4 Om hvidbogen... 4 Om høringen og besvarelserne... 5 Planlægningsproces og status... 6 Note 1 Planlægning og høring... 7 Hovedprincip for planlægningen... 7 Møllebetegnelser... 7 Mølleplaceringer ved andre tekniske anlæg... 7 Direkte høringsparter... 7 Procedure for høring... 8 Offentlige høringer... 8 Foreninger mod landvindmøller... 8 Foreninger for landvindmøller... 8 Ekskursion til vindmøller... 8 Vindmølleplanlægningen... 9 Myndighedsområde... 9 Lovhenvisninger... 9 Note 2 Støj...11 Støj og afstand Planlægningszone for støj...11 Støjbekendtgørelsen...12 Vindmøllestøj kontra vejstøj Beregning frem for måling...12 Tilsyn...13 Note 3 Lavfrekvent støj...15 Lavfrekvent støj...15 Beregningsmetode...15 Note 4 Skyggekast og lysmarkering...17 Skyggekast...17 Skyggemodel...17 Beregningsmetode for skyggekast...17 Genskær...18 Lysmarkering...18 Tilsyn...18 Note 5 Værdiforringelse af boliger...20 Værditab på fast ejendom...20 Stavnsbinding og umuliggjorte boligsalg...20 Kommunal ekspropriation...20 Køb af vindmølleandele...21 Note 6 Landskab, natur og kulturhistorie...22 Landskab...22 Kulturhistorie og kirker...22 Vilde dyr, fugle og flagermus...23 Husdyr...23 Hunde og heste...23 Miljørapport og VVM...23 Note 7 Visuelle gener...25 Visuelle zoner...25 Afstandskrav 4 x totalhøjden x totalhøjden...25 Anbefalede møllehøjder...26 Visualiseringerne i Miljørapporten...26

3 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Note 8 Alternative energiformer...27 CO2-udledningen...27 Energimål Vejen Kommunes andel i Regeringens energimål...27 Beregning af vindmøllers el-produktion...28 Eksisterende vindmøller...28 Solcelleanlæg...29 Biogas...29 Skifergas...30 Bølgeenergi...30 Havmøller...30 Placering langs Vestkysten...30 Forsyningssikkerhed...30 Genbrug af vindmøller...31 Note 9 Sundhed...32 Fare for sundheden grundet støj med mere Sundhedsrapport Kræftens Bekæmpelse...32 Jysk Analyse...32 Sundhedsrapport Canada...33 Vindmøllesyndrom...33 Australsk undersøgelse...33 Svensk støjundersøgelse...33 Vindmøllers magnetfelt...33 Vindmøllers vibrationer og infralyd...33 Nedfald af is fra vingerne...34 Note 10 Økonomi...35 Økonomiske interesser...35 Kommuners mulighed for at investere i vindmøller...35 Den billigste strømkilde...35 PSO-Tariffen...36 Note 11 Vind...37 Vindforhold...37 Note 12 Henvisninger fra borgere...39 Områdernes egnethed...42 Gennemgang af høringssvar Område 1(4) Jernbæk...43 Område 2(5) Holsted N...72 Område 3(6) Toppenhøj...81 Område 4(8) Glibstrup...92 Område 5(9) Bækbølling Område 6(10) Fæsted Plantage Område 7(11) Brøstrup Skov Område 8(12) Rødding Søndermark Bemærkninger til alle områder Bemærkninger generelt om vindmøller Forslag til nye områder Navneliste Godkendt: xx. xxx 2015 Offentliggjort: xx. xxx 2015 Layout: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Kort: KortCenter.dk, Kort- og Matrikelstyrelsen, Cowi, BlomInfo og Vejen Kommune Oplag: Hvidbogen findes i elektronisk version på:

4 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Områdekort - oversigt over de 8 områder fra miljørapport og forslag til vindmølleplan. Vorbasse Agerbæk Hovborg Vester Torsted Glejbjerg Lindknud Bække Veerst 1(4) 3(6) 2(5) Holsted Læborg Gesten 4(8) Gørding Holsted Stationsby5(9) Brørup Askov Store Andst Vejen Lunderskov Føvling Foldingbro Vamdrup Københoved Skodborg Lintrup Hjerting Rødding Ribe 6(10) Sønder Hygum 7(11) 8(12) Jels Brændstrup Sommersted Signatur: Nye vindmølleområder Gram Øster Lindet Planlægningszone for støj Nustrup Om hvidbogen Hvidbogen er et arbejdsnotat, der samler op samt redegør for de indkomne bemærkninger fra høringen. Hvidbogen er en væsentlig del af grundlaget for den politiske behandling og udpegning af vindmølleområder i Vejen Kommune. I vurderingerne har Miljørrapporten indgået sammen med høringssvarene. 4

5 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Områderne er benævnt som i Miljørapporten og hvert høringssvar har fået tilknyttet et nummer der relaterer til området. Rækkefølgen af høringssvarene er vilkårlig, men dog kronologisk efter fornavn. Hvidbogen indledes med noterne 1-11, der hver især uddyber svarene på de bemærkninger der har været gennemgående i høringssvarene. Note 12 er en liste med indsendte henvisninger. Hver af de 11 noter afsluttes med en liste med henvisning til supplerende oplysninger. Henvisningerne fungerer som aktive links i en digital version (aktiv pdf), som gør det muligt at komme til en artikel ved blot at klikke på linket. Hvidbogen fungerer som resumé af høringen og angiver administrationens bemærkninger. Høringssvarene er derfor af pladshensyn og for overblikkets skyld oplistet i direkte citerede punktformer. Alle høringssvarene har, i uredigeret form, været forelagt Byrådet og er dermed indgået i beslutningsgrundlaget i deres helhed. Om høringen og besvarelserne Høringsperioden var fra den 6. maj til den 1. juli De indsendte høringssvar dækker over indsigelser, bemærkninger, positive tilkendegivelser samt ansøgninger og lignende. Høringssvarene, baseret på antal underskrifter, fordeler sig således: Område Høringssvar 1(4) Jernbæk 686 2(5) Holsted N 674 3(6) Toppenhøj 612 4(8) Glibstrup 682 5(9) Bækbølling 756 6(10) Fæsted Plantage 626 7(11) Brøstrup Skov 815 8(12) Rødding Søndermark 842 Generelt om møller 181 En del høringssvar var underskrevet af flere personer. Alle påførte navne tæller med. Flere høringssvar indeholdt bemærkninger henvendt til mere end ét enkelt område. Deres underskrifter tæller med på hvert område, de har bemærkninger til. Ligeledes indeholdt flere af høringssvarene bemærkninger af udelukkende generel karakter. Tallet 181 i oversigten henviser imidlertid kun til antal høringssvar, der udelukkende går på landvindmøller generelt. Størstedelen har indsendt via afkrydsningsskema. Besvarelserne er så vidt mulig slået sammen i noterne, hvor dette har givet mest mening, idet administrationens besvarelser vil være de samme. Nogle har til afkrydsningsskemaet tilføjet en note, som er besvaret individuelt. Bagerst i Hvidbogen er en oversigt over alle registrerede navne. Enkelte navne har dog været vanskelige at tyde. De vil fremgå med første læselige bogstav. Der kan derfor være navne på listen, som ikke umiddelbart kan genkendes. Alle navne er talt med, også de ulæselige. 5

6 Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan Vejen Kommune Planlægningsproces og status Som udgangspunkt kan der kun opstilles vindmøller i områder udpeget i kommuneplanen. Førend der kan planlægges konkret for vindmøller skal der derfor findes og godkendes de bedst egnede mølleområder. Processen foregår som beskrevet i diagrammet herunder. Det er markeret med en lys ramme, hvor i processen denne Hvidbog befinder sig. Høring Debatoplæg Høring Miljørapport + Hvidbog vindmølleplan Hvidbog Vindmølleplan Debatoplæg: Forarbejde til borgerinddragelse Statens Vindmøllerejsehold udarbejder GIS-screening (kortanalyse) af kommunens arealer. Kommunen udarbejder natur- og kulturlandskabsanalyser. Debatfase via debatoplæg og borgermøder - indhentning af idéer og forslag. Hvidbog: Opsamling og videre bearbejdning Hvidbog (opsamling på debatfasen). Miljøsscoping af de udvalgte mølleområder. Høring: Forslag til vindmølleplan Miljørapport udarbejdes og sendes i offentlig høring. Forslag til vindmølleplanen udarbejdes på baggrund af debatoplæg og miljørapport, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring. Hvidbog: Opsamling og færdigbearbejdelse (denne Hvidbog). Hvidbog (resultat af høring af miljørapport og forslag til vindmølleplan). Vindmølleplanen færdiggøres på baggrund af høringen. Vindmølleplan: Endelig vindmølleplan Vindmølleplanen behandles og vedtages endeligt politisk som tillæg til kommuneplanen. Herefter kan kommunen behandle konkrete ansøgninger om opstilling af vindmøller i de, i vindmølleplanen, udpegede vindmølleområder. Videre behandling Konkrete ansøgninger om vindmøller: VVM-redegørelse og miljørapport med høring (påvirkning af miljøet vurderes, herunder støj og skygge). Lokalplan med høring. Kommuneplantillæg med høring. Naboer vil af opstiller blive præsenteret for mulighederne i VE-ordningerne. Politisk godkendelse af mølleprojekt, VVM og lokalplan. Byggetilladelse. 6

7 Note 1: Planlægning og høring Vejen Kommunes vindmølleplan Hovedprincippet for vindmølleudbygninger er i bekendtgørelsen nr af 10/12/2014 om planlægning for vindmøller (tidl. vindmøllecirkulære nr af 22/05/2009) fastsat til, at vindmøller - bortset fra husstandsmøller - kun kan opstilles i særlige vindmølleområder. Da der i Vejen Kommune er opstillet møller på alle kommuneplanlagte områder, har det været nødvendigt at undersøge mulighederne for nye vindmølleområder, der samtidig kan opfylde de nye og skærpede krav. Vindmølleplanen er således udarbejdet som et tillæg (nr. 5) til Kommuneplan Jf. 3 i bekendtgørelse for vindmøller skal kommunalbestyrelsen, når denne i kommuneplanen udpeger et område til vindmøller, tilpasse det udpegede område til den påtænkte møllegruppe. Tillæg 5 er dog udarbejdet ud fra en situation, hvor der endnu ikke er fastlagt konkrete placeringer. Tillæg 5 er med andre ord en arealreservation, som sikrer plangrundlaget for den efterfølgende detailplanlægning (lokalplanlægning) og miljøundersøgelse (VVM-redegørelse). Dette betyder derfor også, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen i forbindelse med lokalplanlægningen, som tilpasser området til den konkrete, ansøgte møllegruppe. Møllebetegnelser Land-vindmøller, eller onshore møller, skal være under 150 m i totalhøjden. Undtaget herfra er dog forsøgsmøller. Havvindmøller, eller offshore møller som de også kaldes, står på havet og er typisk højere end 150 m. Der vil ikke blive tale om at opstille havvindmøller på land. Mølleplaceringer ved andre tekniske anlæg Motorvejen: Hele strækningen langs motorvejen er relativt tæt bebygget, og det har ikke været muligt at finde ledige arealer, som var store nok til at rumme tre møller. Militære øvelsesterræner: Ofte er militære øvelsesterræner omfattet af diverse naturbeskyttelsesbindinger. Dertil kan der foregå skarpskydning i eller ind i øvelsesområderne, helikopterøvelser og jagerfly, som træner afleveringer samt kamptræning med militærkøretøjer. Dette vil være uforeneligt med vindmøller. Forsvarsministeriet har i et notat udtalt, at opstilling af vindmøller i eller omkring Oksbøl skyde- og øvelsesterræn vil betyde, at vigtige øvelsesaktiviteter ikke længere kan gennemføres. Tæt på industri: Selv i og nær industriområder er der en del beboelser. Vejen Kommune har forsøgt med område 2(5) Holsted N at placere vindmøller ved industri. Direkte høringsparter Alle beboelsesejendomme inden for 900 m fra et områdes afgrænsning har fået direkte besked om høringen af forslaget. Beskeden har de fået via et direkte tilsendt brev, der informerede om, hvor man kunne hente selve forslaget samt hvordan man kunne give sin mening til kende. Ligeledes har de lodsejere, hvis jord ligger i vindmølle-områderne, fået direkte besked. Alle borgere, også dem længere væk end 900 m fra et område, har siden 2012 løbende haft mulighed for at få kendskab til status i vindmølleplanlægningen via presse, hjemmeside og nyhedsmails uanset hvilken kommune man er bosat i. 7

8 Flere har spurgt til, hvorfor grænsen for tilsendt informationsmateriale lige netop er sat ved 900 m. Dels er det den afstand, som benyttes i forhold til øvrige planer, og dels svarer det til samme afstand som den der er anvendt som planlægningszone for støj (jf. note 2). Vejen Kommune kunne have valgt en anden afstand og fremover vil man være mere opmærksom på at vælge en afstand der er mere velbegrundet. Procedure for høring I processen er der desværre opstået tvivl om på hvilken måde man, som berørt borger, har kunnet gøre indsigelse. Blandt andet at kommunen frit kan slette en indsigelse, hvis man har glemt at skrive tillæg. Det er naturligvis ulovligt at slette indsigelser efter forgodtbefindende, og det har Vejen Kommune heller ikke gjort. Vejen Kommune følger planlovens procedure for høringer og har på intet tidspunkt haft specielle regler omkring modtagelse af indsigelse til vindmølleplanen. Alt kommunen har modtaget i løbet af høringsperioden er taget med i det politiske beslutningsgrundlag, uanset på hvilken form og i hvor mange udgaver kommunen har modtaget besvarelserne. Offentlige høringer Første gang borgere, myndigheder og øvrige med interesse i vindmølleplanen havde mulighed for at opnå kendskab til kommunens planlægning, var via en avisannonce i marts 2012, i forbindelse med starten af arbejdet med debatoplægget. Første egentlige høring foregik i august-september 2012, hvor interesserede også blev indbudt til borgermøde den 13. september 2012 i forbindelse med debatoplægget. Henvendelser fra borgere, nabokommuner og øvrige myndigheder før og under høringen af debatoplægget og den efterfølgende scoping har alle indgået i udarbejdelsen af miljørapporten. Miljørapport og forslag til vindmølleplan har været i offentlig høring i 8 uger fra den 6. maj til den 1. juli I forbindelse med høringen har der været afholdt to borgermøder henholdsvis den 27. maj og 24. juni Eventuelle senere lokalplaner og miljø-rapporter vil ligeledes blive forelagt i offentlig høring i 8 uger. Forslag til lokalplaner vil blive sendt direkte til de berørte naboer og øvrige interessenter samt annonceret i pressen og på kommunens hjemmeside. Foreninger mod landvindmøller Der bliver i flere besvarelser henvist til foreningen Vindmøller Med Omtanke. Det har ligget Vejen Kommune meget på sinde at få belyst alle vinkler i vindmølledebatten. Ved udarbejdelsen af debatoplæg til vindmøller har Vejen Kommune derfor været i kontakt med Vindmøller Med Omtanke (Peter Prinds og Jan Williams), og byrådet har set flere af foreningens film. Foreninger for landvindmøller Vejen Kommune har indhentet oplysninger hos Dansk Vindmølleforening, Vindmølleindustrien, Viden Om Vind samt Statens Vindmøllerejsehold. Ekskursion til vindmøller I april 2012 var såvel byrådet samt relevante medarbejdere, som en del af processen med at udarbejde debatoplægget, på ekskursion til de fem 135 m høje vindmøller ved Rens i Aabenraa Kommune. Vind- og vejrforholdene på dagen var gode, så byråd og planlæggere fik 8

9 et brugbart indblik i støjen og skyggekastet fra så store vindmøller. Dertil var byrådet forbi alle områder forud for debatoplægget, hvor de dengang 12 områder samtidig blev gennemgået. I august 2014 var byråd og administration i Nollund i Billund Kommune, hvor man besøgte en nabo til tre 140 m høje møller, på hver 3 MW. Efterfølgende var kommunen i No ved Ringkøbing, hvor der er opstillet en vindmøllepark med 22 møller på hver 149 m og 3,3 MW. Endelig har det nye byråd også været forbi alle områder i forslaget, hvor hvert enkelt af de otte områder blev gennemgået. Vindmølleplanlægningen Planlægningen for vindmøller bygger på en landspolitisk anmodning til landets kommuner om at afklare arealer til etablering af vindmøller, samt på regeringens energipolitiske mål om vedvarende energi. Desuden er vindmøller indarbejdet som ét af flere klimaprojekter i Vejen Kommunes Klimastrategi Forslaget til vindmølleplanen fremstå derfor positivt indstillet overfor vindmøller. Kommunens hjemmeside har gennem hele gjort debatten mere nuanceret ved både at henvise til fortalere og modstandere af landvindmøller, ligesom miljørapporten har beskæftiget sig med kendte fordele og ulemper ved landvindmøller. Afgrænsningen af områderne er sket uden hensyn til ejerforhold. Der vil dog ikke blive endeligt vedtaget områder, hvor lodsejerne ikke ønsker det. Kommunen har mulighed for at lade antallet af berørte beboelser være med i afvejningen af et områdes egnethed. Vejen Kommune har siden udarbejdelsen af miljørapporten foretaget en fintælling af registrerede beboelser indenfor 1,5 km fra områdernes afgrænsninger. Område Antal adresser inden for 1,5 km Antal lodsejere i selve vindmølleområdet 1(4) Jernbæk 81 (27) 15 2(5) Holsted N 325 (81) 1 3(6) Toppenhøj 64 (7) 3 4(8) Glibstrup 80 (9) 4 5(9) Bækbølling 185 (34) 6 6(10) Fæsted Plantage 69 (20) 9 7(11) Brøstrup Skov 64 (8) 6 8(12) Rødding Søndermark 155 (29) 7 Tallet i parentes er ubeboede adresser, f.eks. virksomheder, tomme eller nedrevne beboelser, gyllebeholdere mv. Myndighedsområde Flere af de indkomne indsigelser mod opstilling af vindmøller er rettet mod selve lovgivningens (støjbekendtgørelsen, VE-loven med videre) tilstrækkelighed og troværdighed, hvilket ikke falder ind under kommunens myndighedsområde. I det omfang høringssvarene vedrører kommunens myndighedsopgave er det kommenteret i bemærkningerne til det enkelte høringssvar og i noterne Heri beskrives også, hvilke muligheder og begrænsninger kommunen har for at regulere i forhold til de pågældende emner (støj, afstand, møllehøjde). De ansvarlige myndigheder (Miljøstyrelsen og Energistyrelsen) er allerede bekendte med indholdet af indsigelsernes karakter. Via Viden om Vinds hjemmeside (Vindinfo) kan man rette sin indsigelse til den rette myndighed. Lovhenvisning Vejen Kommune skal forholde sig til følgende love og bekendtgørelser: 9

10 LBK nr. 587 af 27/05/2013 lov om planlægning. LBK nr af 25/11/2013 lov om fremme af vedvarende energi. BEK nr af 15/12/2011 om støj fra vindmøller. BEK nr af 07/09/2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. BEK nr af 27/12/2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. BEK nr. 73 af 25/01/2013 om teknisk certificering for vindmøller. LBK nr. 936 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer. CIR nr af 19/04/2010 om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen. CIR1H nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. (Historisk pr. 10. december 2014.) VEJ nr af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. (Historisk pr. 10. december 2014.) BEK nr af 10/12/2014 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. Se evt. også: Vejen Kommunes vindmøllehjemmeside: Møller på militært øvelsesterræn: vernotattilud.pdf VindInfo henvend dig til rette myndighed: Miljøministeriets Vejledning: Bekendtgørelse for vindmøller: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Vejledningen til bekendtgørelse om vindmøller: 10

11 Note 2: Støj Støj og afstand Der findes ingen faste afstandskrav for støj, men der findes faste grænseværdier for lydniveauet. Ved overholdelse af afstandskravet for visuelle gener (4 x møllens totalhøjde) vil grænseværdierne for støj ved fritliggende boliger som regel også være overholdt. Støjgrænserne skal dog altid overholdes uanset afstanden til møllerne. For at afgrænse områderne entydigt har kommunen arbejdet ud fra, at færrest mulige beboelser, indenfor m fra mølleområdernes kant, må generes. Fortolkningen af hvor mange beboelser som udgør færrest mulig har beroet på en sammenligning områderne imellem i den helt tidlige udvælgelsesfase. Planlægningszone for støj Det er desværre en udbredt misforståelse, at den optegnede planlægningszone skulle angive et støjudbredelsesområde. Dette er ikke korrekt. Planlægningszonen er udelukkende et planlægningsredskab, som angiver en estimeret mindste afstand fra mølle til støjfølsom arealanvendelse, da støjkravene her er skrappere end støjkravene til enkelte boliger i åbent land. Efter et forsigtighedsprincip viser erfaringer at der typisk skal være en minimumsafstand på 6 x totalhøjden fra vindmølle til støjfølsom anvendelse*, da det er den afstand der typisk skal være for at støjkravene i støjbekendtgørelsen kan overholdes for de kendte, nutidige mølletyper. Planlægningszonen angiver denne vejledende afstand, som dog ikke er bundet i lovgivningen. * Støjfølsom anvendelse er områder der anvendes til, eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til, bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål eller områder som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet (jf. støjbekendtgørelsen for vindmøller). Støjkravene her er mere restriktive end for det åbne land. Forsigtighedsprincippet anvendes forud for fremtidig planlægning af områder til støjfølsom arealanvendelse. En planlægningszone på 6 x totalhøjden rundt om mølleområdets kant skal således sikre, at der ikke udlægges nye områder til støjfølsom anvendelse, f.eks. et sommerhusområde, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Den faktiske afstand fra et mølleområde til et område til støjfølsom anvendelse afhænger dog i højere grad af den konkrete vindmølles kildestøjstyrke end en given totalhøjde. Man tager således formelt først stilling til, om støjkravet kan overholdes i forbindelse med ansøgningen for det konkrete projekt. Dette gøres i forbindelse med VVM-redegørelse og lokalplan. Planlægningszonen vil ikke have betydning for nuværende, lovlige aktiviteter indenfor zonen. Zoneafgrænsningen revideres senere ved lokalplanlægning for konkrete projekter. Planlægningszonen har ikke noget at gøre med værditabsordningen, selvom udgangspunktet er den samme afstand: 6 x totalhøjden. Se note 5 om værditabsordningen. 11

12 Støjbekendtgørelsen Støj fra vindmøller reguleres i bekendtgørelse om støj fra vindmøller (støjbekendtgørelsen). Støjbekendtgørelsen fastsætter bindende støjgrænser for hvad naboer må udsættes for. Miljøstyrelsen fastlægger støjgrænser ud fra hvad der vurderes at være miljømæssigt, samfundsøkonomisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Støjkravene er ufravigelige hvilket betyder, at kommunen ikke har hjemmel i lovgivningen til hverken at skærpe eller lempe støjkravene angivet i støjbekendtgørelsen. Støjgrænserne i det åbne land er for vindmøller 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. I boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse er støjgrænserne 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Dette er maksimale værdier som på intet tidspunkt må overskrides, heller ikke i korte perioder. Ved lavere vindhastigheder end 6 m/s roterer møllevingerne så langsomt, at de kun støjer ganske lidt. Ved større vindhastigheder end 8 m/s vil vindens egen støj overdøve støjen fra møllevingerne. Ved vindhastigheder mellem 6 og 8 m/s kan der naturligvis argumenteres for at støjniveauet kan tillades væsentligt højere end ved det ellers maksimale tilladte ved de to nævnte vindhastigheder. Støjen følger dog en lineær kurve stigende gradvist ved stigende vindstyrke. De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Støjgrænserne for vindmøller er fastsat af miljøministeren. De forskellige vejledende grænseværdier svarer til et støjniveau, hvor omkring % angiver at være stærkt generet af støjen (jf. Miljøstyrelsen). Grænseværdier for støj fra vindmøller, trafik med videre svarer ifølge Miljøstyrelsen typisk til et støjniveau, hvor omkring 11 % af befolkningen angiver at være stærkt generet af støjen. For at møller kan overholde støjkravene, kan det nogle gange være nødvendigt at nedjustere driften. Dette består i en programmering af møllen der gør, at vingerne justeres anderledes ved de enkelte vindhastigheder. Det er ikke den enkelte mølleejer, som kan justere på møllens gearing. Dette administreres fra centralt hold hos operatøren. Vindmøllestøj kontra vejstøj Støjgrænserne fastsat i støjbekendtgørelsen for vindmøller er maksimale støjgrænser ved de angivne vindhastigheder modsat støjkravene i forhold til f.eks. vejstøj, hvilke er årsmiddelværdien for krav til støjen fra vejen. Veje kan med andre ord støje mere i perioder end de angivne middelgrænseværdier. Desuden er grænseværdierne for veje højere end for vindmøller (58 db for boligområder og 53 db for det åbne land). Vindmøllers grænseværdier er dertil fastsat som maksimale værdier og ikke som middelværdier. Beregning frem for måling Når der skal opføres nye vindmøller, skal man vurdere støjniveauet inden møllerne er opstillet, og det er derfor nødvendigt at beregne værdien. Beregningen tager udgangspunkt i fabrikantens oplysninger om, hvor meget støj der kommer fra den konkrete mølletype. Når møllerne er opført, beregner man igen støjen frem for at måle den inde i huset. Det gør man ved at gå tæt på hver enkelt mølle og måle støjudsendelsen her. Målemetoden for 12

13 støjudsendelse er beskrevet i støjbekendtgørelsen. Det er for usikkert at måle støjen ude i de afstande hvor naboerne bor, da der er for megen baggrundsstøj, som kan forstyrre målingen. Støjberegningerne udføres i programmet Wind-PRO, som er udviklet af Miljøministeriet. Støjen skal beregnes ved en vindhastighed på 6 m/s, den mest almindelige vindhastighed. Støjen skal desuden beregnes ved 8 m/s, som er den vindhastighed, der erfaringsmæssigt giver den mest markante støj. Baggrundsstøjen vil normalt være dominerende ved vindstyrker over 8 m/s. Når der opstilles flere vindmøller sammen, skal møllernes samlede støjbelastning overholde støjkravene. Støj fra møller i nærområdet indbefattes også. Støjberegninger der udføres som grundlag for myndighedernes afgørelser i medfør af miljøbeskyttelsesloven, skal udføres som en såkaldt Miljømåling ekstern støj af certificerede personer eller laboratorier, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Mange naboer synes, det er urimeligt at støj fra vindmøller beregnes og ikke måles. De samme regler gælder imidlertid for virksomhedsstøj. I begge tilfælde skyldes det, at et måleresultat vil blive for usikkert, da der vil være for megen forstyrrende baggrundsstøj. Tilsyn Vejen Kommune foretager ikke rutinemæssige tilsyn ude hos møllerne, men er afhængig af at naboer og øvrige melder ind, hvis de føler, at møllen støjer mere end den må og plejer. Tilsyn med vindmøller sker efter de almindelige regler for tilsyn, der følger af miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Tilsynsmyndigheden kan forlange de oplysninger udleveret af vindmøllens ejer, som myndigheden vurderer, er nødvendige for at kunne vurdere støjniveauet. Hvis støjgrænserne overskrides, er der tale om et ulovligt forhold, og kommunen skal som tilsynsmyndighed sørge for, at forholdet lovliggøres inden for en fastsat frist, med mindre det har underordnet betydning, jf. miljøbeskyttelsesloven 68. Konkret sker det ved, at kommunen meddeler en indskærpelse. Dette skal ikke nødvendigvis varsles, og der er ikke klageadgang over en indskærpelse; se i øvrigt Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven, vejledning nr. 6/2005. Det kan lægges til grund, at en overskridelse af støjgrænserne med mindre end den anførte ubestemthed (2 db), er af underordnet betydning. Hvis en vindmølle udsender mere støj, end det blev oplyst i forbindelse med anmeldelsen, og det medfører, at støjgrænserne for vindmøller overskrides med 2 db eller mere, vil der være grundlag for, at kommunen sørger for, at ejeren af den pågældende vindmølle får støjen nedbragt. Bekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan påbyde vindmølleejeren at få gennemført støjmålinger og beregninger til dokumentation af, at støjgrænserne er overholdt: - når en anmeldt vindmølle sættes i drift, - i forbindelse med almindeligt tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, eller - i forbindelse med behandling af naboklager over støj, når kommunen anser det for nødvendigt. Påbud skal varsles, og vindmølleejeren har adgang til at klage over påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet. Opfyldes et påbud ikke, kan kommunen anmelde mølleejeren til politiet. 13

14 Støjkravene skal overholdes i hele møllens levetid. Kommunen kan forlange nye støjberegninger på opstillers regning, dog højst én gang om året. Se evt. også: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller: Bekendtgørelse om støj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forskellige typer støj: vejledende grænseværdier Kilde: Danmarks Vindmølleforening. 14

15 Note 3: Lavfrekvent støj Lavfrekvent støj I mange indsigelser til debatoplægget henvises til forskning og til vidneudsagn fra naboer til vindmøller, der har skabt frygt og tvivl om rimeligheden af de gældende grænseværdier for støj, herunder de nye grænseværdier for lavfrekvent støj. I Danmark og i udlandet har der løbende været debat om, hvorvidt lavfrekvent støj kan give anledning til ubehag og helbredsproblemer for en del af befolkningen (jf. note 9). Den 1. januar 2012 trådte den reviderede vindmøllebekendtgørelse i kraft, hvorved der blev indført grænser for den lavfrekvente støj fra vindmøller. Grænseværdien er fastsat til 20 db som indendørs støjniveau, og den gælder for de møller, der anmeldes efter, at bekendtgørelsen er trådt i kraft. Miljøstyrelsen, som er myndighed for støj i Danmark, er ikke bekendt med, at andre lande har bindende regler for lavfrekvent støj fra vindmøller. Fastlæggelse af en grænseværdi på 20 db ved både 6 m/s og 8 m/s er en skærpelse, set i forhold til målinger foretaget på flere hidtil opstillede møller. Den vil dog ikke få betydning for møller opført før 1. januar Desuden har der været sat spørgsmålstegn ved selve den forskning (validitet) og de rådgivere (habilitet), som Miljøstyrelsen har lagt til grund for vurderingen af den lavfrekvente støjs konsekvenser. Ifølge Miljøstyrelsen er al internationalt anerkendt videnskabelig viden om emnet løbende blevet inddraget og vurderet. Der er intet internationalt videnskabeligt belæg for sundhedsfare ( vindmøllesyndrom ) ved overholdelse af grænseværdierne. Miljøstyrelsen anerkender, at det kan give problemer at bo tæt på møllerne, men at man netop ikke bor for tæt på med de fastsatte grænseværdier. Beregningsmetode Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af den lavfrekvente støjs udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg der skal foretages er, om møllerne står på land eller til havs. En højdemodel anvendes således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvensintervallet Hz. Henrik Møller (m.fl.) fra Aalborg Universitet, som har været en af de mest fremtrædende deltagere i debatten om lavfrekvent støj, er aktuelt enig i Miljøstyrelsens foreslåede indendørs støjgrænse på 20 db, men er dog fortsat uenig i målemetode og usikkerhedsfaktorer. Måling af lydisolation for et hus foretages med lukkede vinduer, da lavfrekvent støj ofte er mest tydelig når vinduerne er lukkede. Grænseværdierne for lavfrekvent støj fra virksomheder gælder ligeledes ved lukkede vinduer. Der er ikke en tydelig sammenhæng mellem hvor store vindmøller er, og om de udsender særlig meget lavfrekvent støj. Det afhænger mere af deres opbygning end af størrelsen. 15

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter debatoplæg til vindmøller. Bilag til indstilling af godkendelse til det videre arbejde med miljørapport

Hvidbog. Høringssvar efter debatoplæg til vindmøller. Bilag til indstilling af godkendelse til det videre arbejde med miljørapport Hvidbog Høringssvar efter debatoplæg til vindmøller Bilag til indstilling af godkendelse til det videre arbejde med miljørapport INDHOLD Områdekort... 3 Om hvidbogen... 3 Om høringen... 4 Planlægningsproces

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Borgermøde om vindmøller 27. maj 2014

Borgermøde om vindmøller 27. maj 2014 v/ Thomas Boldsen, Teknik & Miljø Fra 42 til 8 områder Miljørapporten Næste skridt Tilsyn Modelfoto: Vindmøllerejseholdet Fra 42 til 8 områder Igangsætning Politisk beslutning om at udarbejde vindmølleplan.

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat.

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. Punkt 7. Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. 2014-2822. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatperiode 5.11. 17.12.2012.

Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Debatperiode 5.11. 17.12.2012. Vindmøller i Stevns Kommune! En god idé? Danmark har brug for mere vindkraft Stevns Kommune ønsker at undersøge og eventuelt udnytte mulighederne for vindkraft. I forbindelse

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende: (Tillæg til indsigelse område 20.T.06 Fæsted Plantage) Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Læs mere

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) Punkt 7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 2014-2822 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere