Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast. Signallisten kan faktisk advare investorer om fremtidige kursfald. Læs med her. Om signallisten Dansk Aktionærforening har i samarbejde med Dansk Finansservice udviklet en signalliste for C20- aktierne. Her vil du kunne se hvilke aktier der er stigende eller faldende ifølge signallisten. Signalerne offentliggøres månedligt. Signallisten er bygget op omkring de samme principper, der ligger til grund for aktieudvælgelsen til "Den Tekniske modelportefølje" Det vil sige, at signallisten bygger på teknisk aktieanalyse (TA). Du kan ved hver status se en eller flere "tekniske" kursgrafer sammen med signallisten. Den tekniske analyse tager udgangspunkt i månedlige aktiekurser. Når der skrives om trends, dvs. retningen på en kursudvikling, menes der trenden på månedsbasis. Det kan derfor godt hænde, at en given aktie stiger henover 5-7 handelsdage (det vil sige ligger i en stigende trend på dagsbasis), men altså er faldende på langt sigt Læs mere om opbygningen af signallisten nedenfor. Teknisk analyse går ud på at forsøge at undgå faldende markeder/aktier og investere i stigende markeder/aktier. Dette kaldes at "time" sine investeringer er en vigtig måde at undgå investeringsfælderne på. Om det kan lade sig gøre at time markedet har altid været og vil sikkert altid være et af de store spørgsmål og stridspunkter mellem dem der hælder til klassisk porteføljeteori og pragmatikerne som undertegnede hører til. I stedet for at fremføre en masse argumenter for og imod teorierne vil jeg vise nogle resultater af forsøget på timing. Resultaterne bygger på samme analysemetode, som jeg benytter til opbygningen af signallisten.

2 Side 2 af Før jeg går til resultaterne vil jeg dog lige fremhæve et klassisk argument mod at forsøge, at ramme op- og nedture på de rigtige tidspunkter. De bedste måneder tæller stort Det drejer sig om en undersøgelse, der går for at være en af de gamle travere fra Wall-Street. Forskellige banker har lavet undersøgelser af, hvad ens afkast ville være hvis man ikke har investeret i aktiemarkedet i de bedste måneder. Det er omtalt i Jyllands-Postens erhvervstillæg den 14. november 20 (side 14). Undersøgelsen viser, at en stor del af afkastet fremkommer i ganske få måneder over de seneste mange år. Data er fuldkommen korrekte. Sådan er det. Men udfra disse resultater drages så den konklusion, at det er umuligt at forudsige, hvornår perioder med gode afkast kommer. Den konklusion er derimod forkert. Undersøgelsen viser bare, at hvis man er ude af markedet, når det stiger mest, så tjener man mindre, end hvis man var i markedet hele tiden. Naturligvis. Hvad nu hvis investorer opfører sig mere eller mindre tilfældigt? Kunne man så ikke lige så godt forestille sig, at de var ude af markedet når dette gav de dårligste afkast? Sådan en undersøgelse synes sært nok ikke at være interessant for bankerne. Jeg har lavet en sådan undersøgelse for Dansk Aktionærforening. Resultaterne vises i nedenstående figur. Figur 1: Figuren viser tre grafer som illustrerer markedsafkastet (C20-indekset) under tre forskellige forudsætninger. Den blå graf midt i, viser C20-indekset siden dets start i juli 1989, hvor det havde værdien 100. C20 sluttede den 31. december 20 i 389,95. Dette svarer til et

3 Side 3 af årligt afkast på 6,2 pct. Den røde graf nederst viser, hvordan ens afkast ville være, hvis man var ude af markedet i de 12 bedste måneder siden juli 1989 (se også tabel 1). I dette tilfælde ville 100 kr. blive til 7 kr. svarende til et årligt afkast på 0,7 pct. Den grønne graf viser ens afkast, hvis man var ude af markedet i de 12 dårligste måneder siden juli 1989 (tabel 1). I dette tilfælde ville 100 kr. være blevet til kr. svarende til et årligt afkast på 14,2 pct. Er det besværet værd at forsøge at time markedet? Kan man undgå nogle få dårlige måneder? Ja. Kan man undgå alle de dårligste måneder? Nej, og jeg er enig med alle kritikere af timing, at ingen formentlig er i stand til at forudsige alle perioder med gode eller dårlige afkast. Men hvorfor ikke forsøge alligevel at fravriste den viden som analyser af markedet kan give én? I nedenstående tabel vises de data som graferne i figur 1 bygger på. Tabellen viser afkastene på C20-indekset (?markedet?) i de tolv bedste hhv. tolv dårligste måneder siden juli C20- indekset blev født som KFX-indekset i juli 1989 ved indeks 100. Tabel 1: I de to venstre kolonner vises i kronologisk rækkefølge de 12 bedste månedsafkast for C20 siden 1989 frem til 31. december 20. I de højre kolonner vises de dårligste månedsafkast i samme periode. Det fremgår også i hvilke måneder afkastene blev opnået. Det er interessant, at de fleste gode investeringsmåneder ligger i 1. halvår, mens de fleste dårlige måneder ligger i efteråret. Man ser samme tendens i bl.a. USA. Forklaring: betyder februar Det store spørgsmål er så, om man kan time sig til at have investeret i flere gode end dårlige måneder. Benyttes samme tekniske analysemetode som ligger til grund for signallisten over enkeltaktierne i C20-indekset på selve C20-indekset, får man resultatet som er vist i tabel 2 og figur 2.

4 Side 4 af Tabel 2: Tabellen viser på hvilke tidspunkter min tekniske analysemodel har foreslået at investorer bør være inde i markedet hhv. ude af markedet i de seneste godt 22 år. Det årlige afkast på C20-indekset er i perioden 6,2 pct. mens det ved anvendelse af den tekniske analyse blev 10,2 pct. årligt. Med teknisk analyse bliver det årlige afkast forbedret godt 4 procentpoint årligt. Investorer har været inde i markedet ca. halvdelen af perioden fra juli I den anden halvdel har de været ude af markedet. I beregningerne af afkast, har jeg antaget, en forrentning på nul pct. når investor er ude af markedet. Den intelligente investor vil sandsynligvis kunne investere i ikke danske aktier eller i obligationer i de perioder, hvor han er ude af C20-aktierne og på den måde skubbe afkastet lidt højere op end de ca. 10 pct. pr. år. Forklaring: betyder, at der investeres på sidste handelsdag i maj Man er således investeret fra og med den første handelsdag i juni 1991, osv.

5 Side 5 af Figur 2: Øverst i figuren vises en linjegraf for C20-indekset (blå). Den sorte graf er det 12 måneders glidende gennemsnit. De små grønne hhv. røde pile viser købs- hhv. salgssignaler på aktien. Selvom købs- og slagssignalerne ikke rammer bunde og toppe præcist, er den tekniske analysemetode rimeligt sikker. Nederst i figuren vises Relativ Styrke Indeks, RSI, der er et udtryk for kursstigningernes størrelse i forhold til kursfaldenes størrelse henover et antal måneder. Prøv nu at sammenholde resultaterne i tabel 1 og 2. Deraf ses, at man i blot én måned ud af de tolv værste måneder siden 1989 ville have været inde i markedet. Omvendt ville man have været ude af markedet i fire ud af de 12 bedste måneder siden i samme periode. Med andre ord kan teknisk analyse holde investor ude af markedet i langt de fleste måneder med store negative afkast. Resultatet kan også illustreres med en afkastgraf, der tager udgangspunkt i ovenstående data. Se figur 3.

6 Side 6 af Figur 3: Figuren viser to grafer. Den nederste graf (rød) viser, hvad 100 kr. investeret i C20- aktierne ville have vokset til siden 1989, hvis man havde købt og beholdt. Den øverste graf (grøn) viser, hvad 100 kr. kunne have blevet til ved anvendelse af teknisk analyse. 4 procentpoint mere i årligt afkast lyder måske ikke af så meget. Men på 22 år betyder 4 procentpoint ganske meget. Kan man, som overskriften spørger, undgå måneder med store kursfald ved anvendelse af teknisk analyse? Svaret er, ja tilsyneladende. Ovenstående undersøgelse af teknisk analyse bringer os direkte til signallisten, som netop bygger på teknisk analyse. Signallisten Signallisten er uændret siden sidste status. At signallisten er uændret betyder, at den generelle retning i aktiemarkedet fortsat er nedad i Danmark. Min analyse af aktieindekserne for alle G20-landene viser samme tendens. Umiddelbart synes den svækkelse som markederne har været igennem de seneste måneder ikke at være bremset op. Hvorvidt forhandlingerne om det amerikanske statsgældsloft, uroen i Italien, Portugal mv. fører til større uro på aktiemarkedet er svært at udtale sig med sikkerhed om. Men aktiebarometeret for de danske aktier (figur 4) og for de amerikanske, svenske og alle andre vestlige økonomiers aktiemarkeder tyder ikke umiddelbart på forbedret barometerstand. Den delvise genrejsning af aktieindekserne frem til i dag kan ses som en midlertidig positiv korrektion på de forudgående kursfald. I figur 6 vises Bull-Indikatoren, som er udviklet af undertegnede. Bull-Indikatoren står stadig på?storm?. Det bliver derfor vigtigere end nogensinde, at vælge sine aktier med omhu og med blik for fundamentale forhold. Analyse af C20-indekset C20-indekset er inde i en langsigtet faldende trend, selvom indekset i november har foretaget en positiv korrektion. C20-indekset skal noget over 400 for, at der er udsigt til en mulig vending i trenden.

7 Side 7 af Resultatet af teknisk aktieanalyse opgøres og vurderes hele tiden og ændres løbende i overensstemmelse med kurshistorikken. Dette er ikke er muligt med fundamental analyse af regnskabstal idet regnskabstallene mindst er 3-4 måneder forsinkede. Følg med her på shareholders.dk og vær nogle kurspoint foran dem, der ikke er medlem af Dansk Aktionærforening. Figur 4: Øverst i figuren vises en linjegraf for C20-indekset (blå). Den sorte graf er det 12 måneders glidende gennemsnit. De røde linjer er tekniske støtte og modstandspunkter, se teksten på figuren. De små grønne hhv. røde pile viser købs- hhv. salgssignaler på C20- indekset. Jeg vurderer, at det nuværende salgssignal er validt. Nederst i figuren vises Relativ Styrke Indeks, RSI, der er et udtryk for kursstigningernes størrelse i forhold til kursfaldenes størrelse henover et antal måneder. RSI bruges bl.a. til at vurdere om en aktie eller et aktieindeks kan være overkøbt (RSI over 80) eller oversolgt (RSI under 20). C20-indekset synes på vej væk fra det oversolgte område. C20- indekset (390) er faldet 10 pct. siden salgssignalet ved ca. kurs 430. Indekset tester i sin opadrettede korrektion modstanden i 389-niveauet. Brydes 389 er der chance for at C20 rammer 4-niveauet. 4-niveauet er meget kritisk. Brydes dette niveau ikke er der stor sandsynlighed for at C20-indekset falder tilbage til 351 niveauet. C20-indekset vil formentlig handle i intervallet fra 351 til 4 i de næste 1-3 mdr. Signallistens træfsikkerhed er 81 procent Træfsikkerheden for signallisten, dvs. den procentdel af aktierne hvis aktiekurs bevæger sig som signallisten viser, er ved denne status 75 pct. Signallistens træfsikkerhed har i gennemsnit ligget på 81 pct. siden signallisten for første gang blev offentliggjort på Træfsikkerheden har siden opstarten af signallisten været mindst 50 procent (figur 5). For hver måned er det opgjort, hvor ofte aktiekursen for hver aktie har bevæget sig i den retning som teknisk aktieanalyse forudså for den pågældende aktie. Med andre ord, om aktiekursen steg på

8 Side 8 af et købssignal hhv. faldt på et salgssignal. Historiske resultater er dog ingen garanti for fremtidige resultater. Figur 5: Statistik på træfsikkerheden for signallisten siden den 1. januar Signallisten Jesper Lund's signalliste blev startet op 2003, men her er kun plads til at vise syv måneders historik. Shareholders.dk, har offentliggjort Signallisten siden januar Aktiekurserne er korrigeret for udbytter, emissioner, fondsaktier og for aktiesplit. Signallisten bygger på teknisk aktieanalyse af månedlige aktiekurser for de aktier, som indgår i C20-indekset. Signallisten forsøger at spotte de aktier som med størst sandsynlighed vil stige (køb = grøn op-pil) eller falde (salg = rød ned-pil) på lang sigt. Med lang sigt menes på flere måneders sigt. Vær opmærksom på at aktieprognoserne, ligesom vejrprognoserne, ændres løbende. Men i modsætning til vejrudsigterne, som er mest præcise på kort sigt (dagsbasis), er den tekniske analysemodel som jeg benytter, mest præcis på lidt længere sigt. Midt i december 20 var der vagtskifte i C20-indekset, hvor Pandora og D/S Norden røg ud og de gamle travere A.P. Møller-Mærsk A og Nordea Bank genindtrådte i C20. Signallistens data baserer sig på langsigtede tendenser i aktiekurserne. Jeg benytter godt et års kurshistorik til at beregne signalerne. I signallisten beholder jeg D/S Norden frem for at inddrage A.P. Møller-Mærsk A-aktien. Signallisten 2012 Aktie Signalkurs Kurs Ændring Jul nu A.P. Møller - Mærsk B ,5% Carlsberg B 559,5 405,0-27,6% Aug Sep Okt Nov Dec Jan 12

9 Side 9 af Chr. Hansen 124,6 124,9 0,2% Coloplast 376,3 826,0 9,5% D/S Norden 2,7 134,5-36,5% Danske Bank 6,5 73,0-37,4% DSV 5,2 103,0-10,6% FLSmidth & Co. 347,0 337,5-2,7% GN Store Nord 47,0 48,4 2,9% H. Lundbeck 106,4 108,0 1,5% NKT Holding 197,4 190,8-3,3% Nordea Bank 55,2 44,1-20,2% Novo Nordisk 553,5 660,0 19,2% Novozymes 151,9 177,3 16,7% Sydbank 132,8 90,1-32,2% TDC 44,4 46,1 3,7% Topdanmark 737,5 895,0 21,4% Tryg 309,4 319,0 3,1% Vestas Wind 9,5 62,0-48,1% William Demant 458,4 477,6 4,2% Bull Indicatoren viser, hvor mange procent af C20- aktierne der stiger Senest opdateret den 6. januar 2012 Det viser signallisten Første kolonne viser C20-aktierne i alfabetisk orden. Kolonne 2 viser ved hvilken aktiekurs signalet for en given aktie sidst skiftede fra køb til salg eller fra salg til køb. Kolonne 3 viser aktiekursen på den sidste handelsdag i sidste måned. Kolonne 4 viser kursændringen i procent siden det gældende signal indtraf. I de følgende kolonner ses hvordan signalerne har udviklet sig henover de seneste måneder. Signallisten viser hvilke C20-aktier, der er stigende (grøn oppil) eller faldende (rød ned-pil). En grøn op-pil betyder hold eller køb mens en rød ned-pil betyder sælg (eller afvent køb). Den nederste række viser, hvor mange procent af C20-aktierne, der er og var i køb. Denne procentsats kaldes for "Bull-Indikatoren". Denne indikator fortæller om bredden eller momentum i markedets trend. Markedets bredde er en meget vigtig indikator for markedets helbred. Et fald fra over 60 til under 60 varsler et svækket aktiemarked, mens et yderligere fald til under 40 varsler yderligere kursfald. Et brud fra under 40 op igennem 40 og derpå 60 varsler kursstigninger. Se figur 6. Bull Indikatoren? Bredden i aktiemarkedet Bull-indikatoren fortæller om bredden eller momentum i markedets retning. Markedets bredde er en meget vigtig indikator for markedets helbred. Aktiemarkedets bredde kan måles på forskellige måder. Jeg måler den som antallet af stigende C20-aktier i forhold til det samlede antal C20-aktier. Falder Bull Indikatoren fra over 60 til under 60 varsles et svækket aktiemarked, mens et yderligere fald til under 40 varsler yderligere kursfald. I figur 6 vises Bull-Indikatorgrafen, som viser hvor mange procent af C20-aktierne, der er og har været stigende siden år På den højre y-akse vises udviklingen i C20-indekset siden 2000 som en lyseblå kurve. Som det fremgår af figuren, advarede Bull-Indikatoren om både IT boblen i 2001 og om sub-primekrisen i 2007.

10 Side 10 af Figur 6: Bull-Indikatoren, den mørkeblå kurve (afbildet på den venstre y-akse), viser hvor mange procent af C20-aktierne der teknisk set er i køb. Bull-Indikatoren er vist sammen med C20-indekset (lyseblå kurve på den højre y-akse). Der er indsat grønne pile der hvor Bull- Indikatoren helt objektivt har indikeret, at markedet skulle stige. Desuden er der indsat røde pile i de tilfælde, hvor Bull?Indikatoren har indikeret, at aktiemarkedet skulle falde. Man ser ofte en yderligere svækkelse af aktiemarkedet når indikatoren er faldet fra over 60 procent til under 60 procent. Et fald under 40 pct. plejer at indikere yderligere aktiekursfald. Analyserne af det svenske S30-indeks, amerikanske Dow Jones-indeks med flere udviser samme sikkerhed i vurderingen af vendinger i trenden. Analyserne gå op til 15 år tilbage i tid og dækker flere børskrak og bobler. Senest opdateret den 6. januar Næste opdatering den 3. februar. Ansvarsfraskrivelse Analyserne og porteføljerne skal ikke opfattes som anbefalinger til at købe eller sælge aktier, men alene betragtes som informationer. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Fremtidige resultater og afkast kan afvige negativt fra historiske resultater og afkast. Skribenten kan eje aktier som indgår i C20-indekset. Hverken forfatteren eller Dansk Aktionærforening tager ansvar for handel eller undgåelse af handel der er baseret på analyserne. Dansk Aktionærforening

11 Side af

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Side 1 af 11 Signallisten: Hold afkastet oppe og risikoen nede 2. november 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Stadig 19 C20-aktier er i køb. Jesper Lund bruger den positive status quo på

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. oktober 2015 C20-indekset er svækket, og Bull-indikatoren tester 40 %, der er et kritisk niveau. Danske Bank og Jyske Bank er gået i salg I oktober steg C20-indekserne, på trods

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november C20-indekset er styrket, og Bull-indikatoren stiger til 60 % fra 40 %. Carlsberg, Coloplast, GN Store Nord og Novozymes er gået i køb I november steg C20-indekserne godt

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 31. januar 2016 C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 50 % fra 55 %. Novozymes dykkede 13,5 procent og gik i salg I januar faldt C20 CAP-indekset 3,63 procent, og

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 %

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % Analyse og data pr. 30. september C20-indekset er svækket, selvom Bull-indikatoren er uændret 50 % September var en gysermåned for C20-indekserne. Heldigvis gik det langt værre i lande som Tyskland og

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Februar 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 28. februar 2015 Med Japan og USA i front sendes årets afkast op på 17 procent Men en kortvarig negativ korrektion på 10-15 procent

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier

Dansk Finansservice Danske Aktier December 214 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. december 214 Jeg er klar til det store kursrally Gentager historien sig - bliver januar en aktiefryd? Sidst undersøgte jeg, hvor ofte

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20 Analyse og data pr. 30. november Bull-indikatoren falder til 45 fra 60 procent: Carlsberg B, ISS og Vestas er gået i salg. Den anbefalede aktieandel sænkes Resumé Idet Carlsberg, ISS og Vestas er gået

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Maj 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. maj 2015 Bioteknologi, Indiske og USA Aktier trak op. Porteføljen har i 2015 slået verdensmarkedet med 7 procentpoint. Kan festen

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C25. Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Analyse og data pr. 31. januar 2017 Bull-indikatoren stiger til 60 fra 50 procent, idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb Resumé Idet Bavarian Nordic og H. Lundbeck er gået i køb, og ingen andre

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg Analyse og data pr. 31. december C20-indekset let svækket, og Bull-indikatoren falder til 55 % fra 60 %. GN Store Nord atter i salg I december faldt C20 CAP-indekset 1,50 procent, og C20-indekset faldt

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Februar 2016 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 29. februar 2016 Det bliver sværere og sværere at bevare optimismen Resumé Der er ikke foretaget omlægninger i Dansk Finansservice

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb

Dansk Finansservice Signallisten C20. C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb Analyse og data pr. 29. februar 2016 C20-indekset er gået i salg, men C20 CAP-indekset er stadig i køb. Novo Nordisk gik i salg og FLS gik i køb I år er C20 CAP-indekset faldet 4,28 procent, og C20-indekset

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Analyse og data pr. 31. oktober 2015 Er den negative korrektion ovre, og fortsætter aktierne op? Oktober bød generelt på fine kursstigninger, hvor især verdensmarkedsindekset rykkede Resumé Der er foretaget

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Analyse og data pr. 30. september Bull-indikatoren falder til 65 fra 70 procent: H. Lundbeck er gået i salg Resumé Idet H. Lundbeck er gået i salg, og ingen andre aktier har skiftet signal, falder Bull-indikatoren

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet Analyse og data pr. 31. december Efter en slutspurt i efteråret hentede modelporteføljen ind på verdensmarkedet er steget 3,72 procentpoint mere årligt end verdensmarkedet I steg porteføljen 10,8 procent,

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb

Dansk Finansservice Signallisten C20. Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb Analyse og data pr. 30. juli 2016 Bull-indikatoren stiger til 75 procent fra 60 procent: A.P. Møller, TDC og Tryg er gået i køb Resumé Da APM, TDC og Tryg er gået i køb, stiger Bull-indikatoren for C20-aktierne

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente?

Dansk Finansservice Danske Aktier. I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente? November 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. november 2015 I år er porteføljerne steget 50 procent. Er der mere at hente? Ja, festen fortsætter Resumé Der er ikke foretaget omlægninger

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Dansk Finansservice Signallisten C20. Den nye version af Dansk Finansservice Signallisten C20

Dansk Finansservice Signallisten C20. Den nye version af Dansk Finansservice Signallisten C20 Den nye version af Det Globale Børsklima og en ny krystalklar anbefalingsstruktur Fra og med dette nummer af nyhedsbrevet er der foretaget en række kraftige forbedringer. Flere abonnenter har efterlyst

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent Marts 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. marts 2015 Bioteknologi og indiske og danske aktier sender årets afkast op på 21,4 procent men en kortvarig negativ korrektion

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Vigtige nyheder siden sidst

Vigtige nyheder siden sidst Oversigt 3. oktober af John Yde, yde@demetra.dk Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, starter sit dages pengepolitiske møde i dag, der ender med en udmelding i morgen kl..5 dansk tid. De

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31.

Dansk Finansservice Danske Aktier. April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31. April 2015 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 30. april 2015 April var en svag måned, men porteføljerne fastholder et årligt afkast på 22 procent siden 31. marts 2003 Vi har valgt at

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger Juli 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. juli 2015 Kina trak ned, mens andre markeder trak mere op. Der er foretaget omlægninger af porteføljen, se hvilke i porteføljeoversigten

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger

Dansk Finansservice Investeringsforeninger August 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 31. august 2015 Aktieblodbad i august. Verdensmarkedsindekset er gået i salg. Der er foretaget store omlægninger af porteføljen

Læs mere

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut MANDAG 12. OKTOBER NR. 196 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut Per Jørgensen har som aktiechef i Investering

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen

Dansk Finansservice Investeringsforeninger. Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen April 2015 Dansk Finansservice Investeringsforeninger Analyse og data pr. 30. april 2015 Indiske aktier trak ned, men store udbytter holdt hånden under porteføljen vi forventer stadig en kortvarig negativ

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31.

Dansk Finansservice Danske Aktier. Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31. Marts 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. marts 215 Porteføljerne med danske aktier holder 12-års fødselsdag med et årligt afkast på 22 procent siden 31. marts 23 Marts 215 var

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Onsdag 25. september 2013

Onsdag 25. september 2013 Onsdag 25. september 2013 I næste uge er jeg på studierejse til Mallorca. Jeg er inspireret af forhenværende redaktør for Ekstra Bladet Bent Falberts artikel i Fyns Amts Avis om politikernes studietur

Læs mere

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Teknisk portefølje med investeringsforeninger steg 23 procent i 2010 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Selvom Jesper Lunds tekniske modelportefølge med investeringsforeninger er steget 22,7 procent

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend

Dansk Finansservice Danske Aktier. Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend August 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. august 215 Korrektionen er måske over os, men indtil videre ligger det danske aktiemarked stadig i en stigende trend Hvor det i de sidste

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Aktiekommentar Pandora

Aktiekommentar Pandora Aktiekommentar Pandora Køb Uændret Aktuel kurs: 289,60 DKK Begivenhed: Kapitalmarkedsdag i London Ny tendenser giver Pandora nye muligheder Vi fastholder Købs-anbefalingen på Pandora. Pandora har afholdt

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 215 Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år De danske aktieindekser vandt igen styrke, og jeg vurderer

Læs mere

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Udviklingen i OMXC20 aktieindekset 2008 2013 1 1 OMXC20 er et indeks over de 20 mest omsatte aktier på Nasdaq OMX Copenhagen ( Københavns

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

PwC C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013. Baggrundsmateriale

PwC C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013. Baggrundsmateriale www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013 Baggrundsmateriale Maj 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2013 Analysen er foretaget på baggrund af

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/HO K E N D E L S E afsagt den 30. september 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind H.C. Andersens Boulevard 12

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Aktieskolen Teknisk analyse I

Aktieskolen Teknisk analyse I Aktieskolen Teknisk analyse I Aktieraadet.dk Velkommen til Lars Persson Cockpit Formål Med baggrund i Teknisk Analyse bliver deltageren introduceret til at kunne analysere og vurdere aktier på en ny og

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder Bull & Bear certifikater Nye muligheder Investering i råvarer Investering i aktieindeks Det danske aktieindeks: Høj præcision Lave omkostninger God likviditet Det europæiske aktieindeks: Det amerikanske

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere