Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Grønlands Universitet. Eksamenskatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Grønlands Universitet. Eksamenskatalog"

Transkript

1 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Grønlands Universitet Eksamenskatalog 8. semester Hold

2 Indhold: Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Tildeling af ECTS... 3 Valgfag... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 3 Regler vedr. eksamen... 4 Klager over eksamen m.m Bachelorprojekt... 4 Rammer og kriterier for bachelorprojektet... 4 Formål:... 5 Rammer:... 5 Indstilling til prøven... 5 Projektbeskrivelse... 5 Prøveform... 5 Det skriftlige projekt... 5 Opgavekriterier... 6 Vejledning... 6 Aflevering... 6 Den mundtlige eksamination... 6 Bedømmelse... 7 Beskrivelse af krav for at opnå karakteren A og E i bachelorprojekt

3 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer Kvalifikationer, erhvervet i uddannelsen, dokumenteres ved interne og eksterne prøver. Formålet med de interne og eksterne prøver er at sikre at den studerende har tilegnet sig de kvalifikationer, der er beskrevet i uddannelsens formål og fagenes mål. Prøverne er interne eller eksterne. Ved interne prøver forstås prøver der bedømmes af en eller flere undervisere ved uddannelsen eller af eksaminator(er). Ved objektive prøver (eks. mutiple choise) bedømmes prøven af en underviser. Ved subjektive prøver (eks. Essay, flere svar muligheder) bedømmes prøven af eksaminator og censor som er udpeget blandt undervisere ved uddannelsen. Interne prøver bedømmes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.14 af 23.juni 2008 om karakter og anden bedømmelse (GGS-skala) med karakter eller bestået/ikke bestået. Ved anvendelse af GGSskala skal mindstekarakteren E opnås for at bestå. Ved eksterne prøver forstås prøver der bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer, der er beskikket af Departement for Uddannelse og Forskning. Eksterne prøver bedømmes efter GGSskala skal, hvor mindstekarakteren E skal opnås for at bestå. Censorer ved BA-eksamener er sygeplejersker med Master- eller Kandidateksamen. Såvel interne som eksterne prøver skal bestås. Beståede prøver kan ikke tages om. Hvis max sidetal for opgavebesvarelsen overskrides med mere end 10 % kan opgavebesvarelsen afvises. Samtlige eksterne og interne prøver, samt obligatoriske studieelementer skal være bestået, før bachelorprojektet kan afsluttes. Tildeling af ECTS De studerende får tildelt ECTS på baggrund af eksterne prøver. Eksterne prøver i uddannelsen tester sammenlagt 150 ECTS ifj Studieordning 2006: 1. eksterne prøve tester 54,0 ECTS 2. eksterne prøve tester 24,0 ECTS 3. eksterne prøve tester 4,5 ECTS 4. eksterne prøve tester 4,5 ECTS 5. eksterne prøve BA tester 24,0 ECTS Valgfag Studerende der gennemfører dele af Sygeplejerskeuddannelsen, får udstedt dokumentation for de gennemførte dele af uddannelsen i ECTS Indstilling og afmelding til prøver Den studerende er automatisk indstillet til ordinære prøver, hvis eventuelle betingelser for at indstille sig til disse er opfyldt. Sidste frist for framelding til ordinær prøve er 14 dage før prøven afholdes. 3

4 Afmelding kan ikke ske for prøver som den studerende i henhold til studieordningen skal deltage i inden udgangen af 2. semester. Tidspunkt for rettidig afmelding bekendtgøres for hver enkelt prøve ved internt opslag samt på hjemmesiden. Såfremt rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven (med hensyn til antallet af prøveforsøg) som påbegyndt. Der er ikke tilmelding til interne prøver, der gennemføres som opgaver/projekter i forbindelse med undervisningen, eller til obligatorisk undervisningsdeltagelse. Opgaver/projekter kan indgå i undervisningsforløbet eller afslutte dette. Afleveringstidspunkt meddeles af underviseren sammen med tidspunktet for hvornår opgaven er bedømt. Hvis en opgave/projekt ikke godkendes aftales ny afleveringsdag med underviseren. Ved mundtlig fremlæggelse, der ikke godkendes, kan ny fremlæggelse erstattes af et skriftligt produkt. Valgfag har godkendelse ved forskellige former for undervisningsdeltagelse. I valgfagskataloget angives hvorledes det enkelte valgfags ECTS skal dokumenteres. Regler vedr. eksamen: Der henvises til gældende ordens- og eksamensregler samt eksamenskataloger. Overtrædelse af gældende regler i form af snyd eller uærlig adfærd kan medføre bortvisning Klager over eksamen m.m. Klager administreres efter gældende regelsæt ved universitetet. Bachelorprojekt Bachelorprojektet har et omfang på 20 ECTS. Formålet med bachelorprojektet er at den studerende selvstændigt demonstrerer evne til at beskrive, formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og videnskabelig metode. Projektet skal demonstrere det overblik og den indsigt der er opnået gennem hele studieforløbet, og relatere sig til uddannelsens formål. Eksamensform: Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af to studerende. I projektet henvises til 1500 siders litteratur ved individuelt projekt og 1800 sider ved gruppeprojekt. 50 % af den opgivne litteratur skal være obligatorisk litteratur, 50 % vælger den studerende selv. Bachelorprojektet består af et skriftligt projekt, samt en individuel mundtlig fremstilling og eksamination. Der er afsat 1 time til den mundtlige eksamination pr. studerende inkl. votering, heraf har den studerende indledningsvis 15 min. til sin fremstilling af opgaven. Bedømmelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af det skriftlige projekt og den mundtlige præstation. Censur: Ekstern Bedømmelse: Der gives individuel karakter efter GGS-skalaen. Der tilskrives 24 ECTS ved bestået prøve. Rammer og kriterier for bachelorprojektet Bachelorprojektet og bedømmelsen tager udgangspunkt i Landstingslov nr. 19 af 19.november 2007 om Ilisimatusarfik, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.14 af 23.juni 2008 om karakter og anden bedømmelse, Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som sygeplejerske BEK nr af 07/11/2006, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 766 af 26/06/07, samt Forslag til Studieordningen for uddannelse til Bachelor i sygepleje

5 Formål: At den studerende: - Formulerer, analyserer og bearbejder en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode - Demonstrerer grundlæggende akademiske arbejdsmetoder - Kritisk undersøger, vurderer og formidler praksis-, udviklings, og forskningsbaseret viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. Mål: At den studerende: - På baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden præsenterer, beskriver og argumenterer for en relevant sygeplejefaglig problemstilling - Præciserer valgte synsvinkler der danner udgangspunkt for problemformuleringen - Udarbejder en præcis problemformulering - Redegør for projektets opbygning, litteratursøgning samt argumenterer for videnskabsteoretisk tilgang, valg af empiri, teori- og metodevalg og etiske overvejelser. - Beskriver centrale og relevante dele/begreber af de valgte teorier - Analyserer empiri med de valgte teorier og diskuterer analysens resultater med henblik på i konklusionen at besvare problemformuleringen - Vurderer og diskuterer konklusionens konsekvenser for sygeplejefag- og praksis - Perspektiverer i forhold til professionen og den sygeplejefaglige udvikling - Udarbejder et resumé Rammer: Bachelorprojektet er en ekstern prøver, der udarbejdes i 8. semester. Den udgør den afsluttende opgave i sygeplejerskeuddannelsen, hvor den studerende efter bestået eksamen kan søge sin autorisation som sygeplejerske. Bachelorprojektet har et omfang på 20 ECTS point og der tilskrives 24 ECTS point ved bestået prøve. Indstilling til prøven Den studerende er automatisk tilmeldt prøven. Samtlige eksterne og interne prøver, samt obligatoriske studieelementer skal være godkendt før bachelorprojektet kan afsluttes. I forbindelse med indstilling til prøven skal den studerende udarbejde en foreløbig projektbeskrivelse. Projektbeskrivelse Indhold: Projektets titel En beskrivelse af projektets problemstilling En redegørelse for det kliniske afsæt for projektets problemstilling. Overvejelser over valg af synsvinkler Projektbeskrivelsen skal fylde ½-1 side. Afleveres i sidste del af valgfagsforløbet. Tidspunkt fremgår af skema. Prøveform Bachelorprojektet består af en skriftlig del samt en individuel mundtlig eksamination. Det skriftlige projekt I projektet henvises til 1500 siders litteratur ved individudelt projekt og 1800 sider ved gruppeprojekt. 50 % af den opgivne litteratur skal være obligatorisk litteratur fra pensum, 50 % vælger den studerende selv. Såfremt den skriftlige del af bachelorprojektet er gruppefremstillet, skal det fremgå, hvilke dele af 5

6 bearbejdningen, den enkelte studerende har fremstillet, svarende til min. 5 sider pr. studerende (jvf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766 af 26/06/2007). Indledning, problembeskrivelse, problemformulering, metodeafsnit samt konklusion og perspektivering kan være fælles. Projektet må maksimalt fylde 30 normalsider, svarende til tegn. Ved grupper, 5 sider mere svarende til tegn. Opgavekriterier Opgaven skal indeholde: Indledning med en præsentation af og begrundelse for valg af den kliniske sygeplejefaglige problemstilling Beskrivelse af problemstillingen på bagrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden samt argumentation for og dokumentation af problemets relevans og omfang. Argumenteret afgrænsning af opgavens problemstilling med præcisering af de valgte synsvinkler, der danner udgangspunkt for problemformuleringen. Problemformulering med en afklaring af, hvad der mere præcist ønskes undersøgt indenfor den valgte problemstilling. Redegørelse for projektets opbygning, litteratursøgning samt en beskrivelse af og argumentation for teori- og metodevalg herunder valg af empiri. Den studerendes etiske og videnskabsteoretiske overvejelser i relation til disse valg skal fremgå. Beskrive centrale og relevante dele af de valgte teorier Analyseafsnit hvor empiri analyseres med de valgte teorier i forhold til problemformuleringen. Diskussion dvs. fortolkning og vurdering af analysens resultater Konklusion med en prioritering af relevante pointer og essenser fra analyse og diskussion i forhold til problemformuleringen. Vurdering og/eller diskussion af konklusionens konsekvenser for sygepleje- og sundhedsfaglig virksomhed. Perspektivering, hvor der inddrages og stilles spørgsmål til nye/andre aspekter i problemstillingen. Resumé. Vejledning Den studerende kan søge vejledning under udarbejdelsen af projektet ved den tildelte vejleder, maksimalt 8 lektioner pr. opgave. Vejledningen ophører ved afleveringen af det skriftlige projekt. Aflevering Tidspunktet for aflevering af opgaven fremgår af skemaet for undervisningen. Det skriftlige produkt afleveres som et samlet dokument til: 3 eksemplarer i papirformat til studiekontoret. Fremsendes på mail i ét samlet dokument til cfspost@nanoq.gl dom ét samlet dokument som PDF fil. I emnefeltet i mailen og af titlen på dokumentet skal fremgå, hvilken prøve det er og navn på den person, der afleverer. Den studerende skal sikre sig at pdf fil er modtaget. Den mundtlige eksamination I den mundtlige eksamination skal den studerende på baggrund af relevant obligatorisk og selvvalgt pensum fra uddannelsen vise, at hun kan: Ÿ Redegøre og argumentere for de anvendte begreber, teorier og metoder Ÿ Analysere og diskutere det faglige indhold i opgaven. 6

7 Ÿ Uddybe og perspektivere centrale dele af den skriftlige opgave Ÿ Uddybe projektresultaters konsekvenser for sygepleje- og sundhedsfaglig virksomhed Ÿ Argumentere ift. de spørgsmål der stilles ud fra bred faglig viden og kritisk stillingtagen Ved eksaminationen medvirker den studerende, den tildelte vejleder som er eksaminator og en censor beskikket af Direktoratet for Undervisning og Forskning. Der er afsat i alt 45 min. til den mundtlige eksamination pr. studerende og 15 min. til votering og tilbagemelding til den studerende. Den studerende har indledningsvis 15 min. til fremlægning af et selvvalgt temaområde, der uddyber synsvinkler i projektet. I eksaminationen indgår spørgsmål, faglig dialog og diskussion mellem den studerende og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Eksaminator stiller uddybende spørgsmål ud fra projektet og inden for pensum i uddannelsen. Ved projekter der er udarbejdet i gruppe er eksamensgrundlaget hele projektet. I argumentationen og ud fra de spørgsmål, der stilles skal den studerende vise selvstændighed og bred faglig viden og kritisk stillingtagen. Bedømmelse Der gives en individuel karakter efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.14 af 23.juni 2008 om karakter og anden bedømmelse: GGS - skalaen. Karakterfastsættelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation med udgangspunkt i formål og mål for BA-projektet. Den studerende kan ikke overvære voteringen. Karakteren meddeles og begrundes til den studerende af censor. 7

8 Beskrivelse af krav for at opnå karakteren A og E i bachelorprojekt. I den skriftlige del af opgaven: 1) Præsenteres, argumenteres og dokumenteres en relevant klinisk sygeplejefaglig problemstilling. Der afgrænses argumenteret for opgavens problemstilling med en præcisering af de valgte synsvinkler, hen til en problemformulering Karakteren A gives for den fremragende præstation. Det vil sige at der fremstår: - en fokuseret sygeplejefaglig problemstilling beskrives klart og nuanceret med en præcisering af de valgte synsvinkler - en problemstilling, med belæg i relevante faglige kilder, dokumenteres. I dokumentationen inddrages forskningsbaseret viden - faglig argumentation for problemstillingens relevans i forhold til formålet med opgaven - en velbegrundet afgrænsning af problemstillingen - en problemformulering som naturligt udspringer af den beskrevne sygeplejefaglige problemstilling - en problemformulering som er præcis, afgrænset og som indeholder spørgsmål, der kan besvares inden for de givne rammer - at en noget ufokuseret sygeplejefaglig problemstilling beskrives med en ikke helt sikker præcisering af de valgte synsvinkler. - at problemstillingen i en vis udstrækning dokumenteres gennem relevante overvejende faglige kilder - at der argumenteres for problemstillingens relevans i forhold til formålet med opgaven, men det faglige belæg er mangelfuldt - at problemformuleringen kun delvis udspringer af den beskrevne sygeplejefaglige problemstilling - at problemformuleringen er noget upræcis og ikke helt sikker i sit spørgsmål 2) Beskriver og begrunder projektets opbygning, en systematisk litteratursøgning samt en argumentation for teori- og metodevalg, som omfatter etiske og videnskabsteoretiske overvejelser. Karakteren A gives for den fremragende præstation. Det vil sige at der fremstår: - klart og nuanceret beskrives en relevant fremgangsmåde til besvarelse af problemformuleringen, og en argumentation for fremgangsmåden på overbevisende måde med henvisning til litteratur - en beskrivelse af en systematisk søgeproces knyttet til valg af litteratur - en argumentation for valg af teori og empiri til besvarelse af problemformuleringen på en måde der har logisk sammenhæng med problemformuleringen, litteraturen og den beskrevne fremgangsmåde - et valg af centrale faglige teorier relateret til problemstillingen, herunder forskningsbaserede kilder 8

9 - at fremgangsmåden til besvarelse af problemformuleringen beskrives, men argumentationen herfor fremstår ufuldstændig og brugen af litteratur er unuanceret - at søgeprocessen knyttet til litteraturvalg er dokumenteret, men at denne fremstår mangelfuld - at udvælgelsen af teori indfanger nogle men ikke alle centrale faglige teorier relateret til problemstillingen og forskningsbaserede kilder er kun svagt repræsenteret 3) Analyserer og diskuterer med henblik på besvarelse af problemformuleringen, konkluderer ud fra analysen og besvarer problemformuleringen Karakteren A gives for den fremragende præstation. Det vil sige: - at det valgte materiale analyseres og fortolkes på en nuanceret, kritisk og gennemskuelig måde - at den studerende følger den beskrevne fremgangsmåde og har besvarelse af problemformuleringen som omdrejningspunkt for analysen - at der metakommunikeres, så læseren hele tiden kan følge analyse- og argumentationsprocessen - at svagheder og styrker i den gennemførte analyse diskuteres på en kritisk og nuanceret måde - at svagheder og styrker i den anvendte fremgangsmåde diskuteres på en kritisk og nuanceret måde med belæg i metodelitteratur - at problemformuleringen besvares på en velargumenteret og nuanceret måde, der har belæg i den gennemførte analyse - at der i argumentationen demonstreres sikkerhed i anvendelse af fagsprog og begreber fra den anvendte teori - at der redegøres for den anvendte materiale på nogenlunde sikker vis, men i flere tilfælde er argumentationen for teorierne og begrebernes brugbarhed til besvarelse af problemformuleringen mindre sikker - at den beskrevne fremgangsmåde i store træk følges, men metakommunikationen om analyse- og argumentationsprocessen er i flere tilfælde mangelfuld - at analysen kun delvist har besvarelsen af problemformuleringen som omdrejningspunkt - at svagheder og styrker i den gennemførte analyse diskuteres på en overfladisk måde - at der ikke kan hentes belæg i analysen for alle aspekter i konklusionen og problemformuleringen kun delvist besvares - at fagsproget i de fleste tilfælde anvendes på korrekt vis 4) Perspektiverer i forhold til professionen og faglig udvikling Karakteren A gives for den fremragende præstation. Det vil sige: 9

10 - at konklusionens mulige udsigelseskraft og begrænsninger diskuteres i forhold til professionen og faglig udvikling på en nuanceret og kritisk måde - at abstraktet giver et præcist og fyldestgørende overblik over opgavens centrale dele. - at der på baggrund af konklusionen beskrives eksempler på konsekvenser i forhold til klinisk praksis, men begrænsninger og forbehold reflekteres kun i mindre grad, der peges på udviklingsområder, men argumentationen for disse er svagt fagligt funderet 5) Opgaveskrivningen, disponeringen af opgaven og opgavetekniske aspekter Karakteren A gives for den fremragende præstation. Det vil sige: - at opgaven fremstår med en logisk og klar struktur og der demonstreres en sikker brug af fagsprog - at der metakommunikeres om fremgangsmåde i opgaven, så denne i hele opgaven fremstår helt klart. Opgaven fremstår med en klart fremadskridende argumentation - at givne tekniske og etiske retningslinjer følges - at det i delafsnit og på tværs af afsnit, i det store hele, er muligt at følge opgavens argumentation. - at metakommunikationen om fremgangsmåden i opgaven som helhed fremstår svag - at opgaven som helhed overvejende er læsevenlig og forståelig - at givne tekniske og etiske retningslinjer i store træk følges - at abstraktet kun i begrænset omfang giver et overblik over opgavens centrale dele Den mundtlige del af prøven Uddybning og perspektivering af centrale dele af den skriftlige opgave, diskutere anvendt materiale og metode samt diskutere og vurdere kliniske og udviklingsmæssige aspekter i relation til den valgte problemformulering. Karakteren A gives for den fremragende præstation. Det vil sige: - at der argumenteres overbevisende for konklusionens styrker og begrænsninger, herunder diskuterer styrker og svagheder i den gennemførte analyse - at svagheder og styrker i den anvendte fremgangsmåde i besvarelse af problemformuleringen diskuteres på en kritisk og nuanceret måde - at der selvstændigt inddrages relevante teoretiske, metodiske og kliniske perspektiveringer i argumentationen som ikke allerede er inddraget i den skriftlige opgave og forskelle mellem disse niveauer kan reflekteres - at der på baggrund af konklusionen argumenteres for udviklingsmæssige aspekter inden for professionen på en kritisk og nuanceret måde 10

11 - at videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske spørgsmål knyttet til opgavens analyse, den anvendte teori og udviklingsmæssige aspekter diskuteres - at der i argumentationen anvendes et klart og entydigt fagsprog - at den gennemførte skriftlige analyse kun på delområder nuanceres, og der som helhed demonstreres fortrolighed med aspekter og begreber fra de valgte teorier - diskussionen af den anvendte fremgangsmåde delvis supplerer den skriftlige opgave - at der på forespørgsel i begrænset omfang og med en vis usikkerhed kan inddrages relevante teoretiske, metodiske og kliniske perspektiver ud over det, der fremgår af den skriftlige opgave - at der gives eksempler på konklusionens overføringsmuligheder i forhold til klinisk praksis, men disse fremstår samlet noget unuancerede - at udviklingsmæssige aspekter drøftes på usikker og unuanceret vis og der kan ikke inddrages relevante videnskabsteoretiske aspekter - at der overvejende anvendes fagsprog 11

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 8. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 8. semester Bachelor i sygepleje Hold 2013 Indhold: Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver på 8. Semester... 5 Valgfag...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori 3. semester Hold 2012 Eksamenskatalog 3. semester... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt)

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Udfold dit talent VIA University College Dato: 14. januar 2017 Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

MODULPLAN SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN AABENRAA MODUL 14. Gældende for forår 2018, prøvetermin oktober og januar

MODULPLAN SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN AABENRAA MODUL 14. Gældende for forår 2018, prøvetermin oktober og januar MODULPLAN SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN AABENRAA MODUL 14 Gældende for forår 2018, prøvetermin oktober og januar Indhold Indledning... 1 Moduloversigt... 2 Modul 14... 2 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester Bachelor i sygepleje Hold 2014 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Obligatorisk fremmøde... 5 Interne

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning

Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning Studieordning 2009 2. semester Hold 2010 2. semester hold

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning

Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning Studieordning 2009 2. semester Hold 2012 Obligatoriske forhold,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 3.semester Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt

Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt Prøvens formål Prøveforudsætninger Prøven dokumenterer i hvilken grad den studerende opfylder læringsmålene for modul 13 i forhold til viden,

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet den 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 7. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere