Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30"

Transkript

1 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse klasse klasse klasse klasse klasse.. 21 Læsning i alle fag 23 Klasselæsekonference 24 Særlige tiltag for at fremme læselyst og læsefærdighed 24 Skolens indsats i forhold til elever i læsevanskeligheder.. 25 SFOs opgaver ift. læseindsatsen. 27 Overgange og sammenhænge. 29 Samarbejdet med forældre omkring læsningen.. 29 Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Samarbejde og opgavefordeling på læseområdet

2 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet: Delmål: At være i besiddelse af en funktionel læsefærdighed vil sige, at man forstår, kan anvende og reflektere over skrevne tekster, så man kan nå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og kan deltage aktivt i samfundslivet. OECD, At læselysten bevares igennem hele skoleforløbet At læsning bliver en funktionel kompetence for barnet At skabe en stærk læsekultur og et højt læseniveau på Skovbyskolen. At fremme elevernes læsefærdigheder og læselyst gennem hele skoleforløbet. At der fokuseres på den enkelte elevs individuelle læseudvikling og at alle elvernes læsning følges nøje At der foretages løbende evaluering. At der er opmærksomhed på elever, hvis læseudvikling er bekymrende. At forældrene inddrages i ansvaret for børnenes læsning. 2

3 Faglig læsning får større og større betydning, da det forventes, at eleverne forstår fagtekster i forskellige fag, uddannelser og samfundet. Det kræver undervisning at blive en dygtig læser af faglitteratur. Det er alle læreres ansvar: At eleverne får mulighed for at udvikle læsestrategier, der er brug for i de forskellige fag At eleverne opnår det ordforråd, der er nødvendigt i faget Forældresamarbejde For at eleverne bliver i besiddelse af funktionelle læsefærdigheder lægger vi stor vægt på samarbejdet med forældrene. I handleplanen her kan I som forældre læse, hvilke mål vi arbejder hen imod og hvilke evalueringsformer vi bruger. Vi lægger stor vægt på, at I er aktive deltagere omkring jeres børns læsning igennem hele skoleforløbet. Jeres rolle vil skifte afhængig af, hvor selvstændigt læsende jeres barn er. I kan læse mere om, hvordan I aktivt støtter jeres barn i læsefolderne, som ligger på hjemmesiden. Som forældre kan I følge jeres barns læsning i de obligatoriske elevplaner. Læseguide Ved udarbejdelsen af handleplanen er der lagt følgende progression ind: Arbejde med: Vil sige, at der arbejdes med redskabet i fællesskab i klassen og eleverne arbejder efterfølgende med redskabet i makkerpar/grupper. Kan anvende: Her kan eleverne arbejde med redskabet på lærerens opfordring. Beherske: Her kan eleverne selvstændigt arbejde med redskabet. 3

4 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange. Målet er ved slutningen af rødt hold: At eleverne kender læseretningen At eleverne har opdaget, at det, der er skrevet, kan man sige At eleverne har tilegnet sig de fire alfabeter (navn, form, lyd og håndfonem) At eleverne ved, at en sætning består af flere ord og ord består af bogstaver. At eleverne kan klappe stavelser. At eleverne kan rime. At eleverne kan genkende og skrive små ord. At eleverne kan udtrykke sig skriftligt ved hjælp af legeskrivning og børnestavning. At eleverne kan høre et ords begyndelsesbogstav/lyd og ordets slutlyd. At eleverne er gode til at lytte til og tale om bøger de får læst op. Alle elever skal låne 2 billedbøger om ugen og det er forældrenes opgave at læse dem op for deres børn. LUS trin 6-7 4

5 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Retning Indsats/opsamling Sprogscreening -Store bogstaver -Vokaler -Ordforråd KTI (tegne iagttagelse) Når eleverne har gået i skole i en måned. Klassens pædagoger Klassens pædagoger Klassekonference med storgruppen. Hvis eleven scorer således, at de i ordkendskab ikke kommer i den grønne kategori eller to områder ikke er i den grønne kategori, så skal eleven testes individuel af læsevejlederen. Skrive alle bogstaver de kender Efter ca. ½ år på rødt hold Klassens pædagoger Klassens pædagoger Læsevejlederen kontaktes, hvis ikke eleven kan skrive 75%af de gennemgåede bogstaver og problematikken drøftes Sprogscreening. Ordforråd Alle bogstaver Konsonanter og Rim LUS De elever, som man er i tvivl om omkring deres faglige udvikling i dansk, teste sinden eleverne forlader rødt hold Inden eleverne forlader rødt hold Klassens pædagoger Klassens lærer Klassens pædagoger Klassekonference med klassens lærere og pædagoger og skolens læsevejleder. 5

6 Mål ved slutningen af grønt hold: At eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at fortælle At finde, tilføje og fjerne forlyd i lydrette ord Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet Læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste Læse ukendte ord ved at lydere sig igennem ordet Finde og vælge bøger til egen læsning Læse minimum 3 letlæsningsbøger lettal Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster Skrive de små og store bogstaver i håndskrift Skrive en tekst som kan læses/forståes af andre (børnestavning) Vide, at sproget er opbygget af ord og sætninger, og der er forskellige ordklasser Læse og forstå lix 5-10, lettal LUStrin 9 6

7 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Indsats OS64 9 mdr. efter de er rykket på grønt hold Klassens lærer På baggrund af resultaterne ved OS64 tilbydes læseløft til udvalgte elever. Hvilket vil sige elever, hvor læsningen ikke er automatiseret. Kirstens staveprøve 1 Før eleverne rykker på blåt Klassens lærer Vejledning fra læsevejleder, hvis der er fejl i lydrette ord. hold Elevernes læseudvikling skal desuden følges med f.eks. LUS, eller Læsemåleren. 7

8 Mål ved slutningen af blåt hold: Læse og genfortælle en bog Læse fiktive, ikke-fiktive og digitale tekster af passende sværhedgrad Læse enkle tekster med god artikulation Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i aldersvarende tekster(anvende mindst 9 læsestrategier ) Læse minimum 3 letlæsningsbøger lettal Søge forklaring på ukendte ord Finde information i trykte og elektroniske tekster(begyndende kendskab til søgelæsning) Udvikle deres kendskab til ord og begreber bl.a. ved hjælp af begrebsordkort Begyndende genrekendskab Begyndende kendskab til før-under-efter læseaktiviteter(faglig læsning, VØL) Finde information i trykte og elektroniske tekster Kunne anvende oplæsnings- og ordforslagsprogram f.eks. CD-Ord Skrive små tekster, der kan læses af andre(skrive i hele sætninger og kunne skrive et bogstav for hver lyd) Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster Kan læse og forstå Lix 10-15/lettal LUS trin 12 Stavetrin 2 Opnå passende læsehastighed og præcision. Dvs. læser med en læsehastighed på 80 ord pr. minut ved en aldersvarende tekst ved højtlæsning. 8

9 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Indsats Kirstens staveprøve 2 Jan. Klassens lærere Bekymringselever tilbydes læseløft. Nationale test i læsning Efterår og forår Klassens lærere Læsekonference med ledelse, lærere, pædagoger og læsevejleder. DVO Maj KPC De elever som undrer (klart under middel) læsetestes yderligere af læsevejlederen. De elever som scorer lavt (12 rigtige ord) undersøges individuelt i KPC. LUS Inden de forlader blåt hold Dansklæreren Bekymringselever tilbydes læseløft. DVO: Dansk center for ordblindhed, skrivning af Nonord. Nationale test i læsning: Elektronisk læseprøve, hvor eleverne testes i ordkendskab, tekstforståelse og afkodning. Elevernes læseudvikling skal desuden følges med f.eks. LUS, eller Læsemåleren. 9

10 Mål slutningen af 3. Klasse: Læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste Læse tekster op med tydelig udtale og betoning. Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster (fleksibel brug af læseuglerne) Læse minimum 10 sider om dagen (5 dage om ugen) i deres selvlæsningsbog Kendskab til fagliglitteratur, skønlitteratur og genre Videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk Læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste Have kendskab til hjælpestrategier når læseforståelse bryder sammen (nøgleord, stille spørgsmål til teksten/det læste) Have kendskab til strategier til organisering og indsamling af viden såsom brainstorm, ordkendskabskort og tankekort Udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner (Læselog og læsekontrakt) Læse en længere tekst (kapitelbøger med mere tekst og færre billeder en bog hver 14.dag) Skrive sammenhængende tekster, refererende og kronologisk Følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning(punktum) Anvende oplæsnings- og ordforslagsprogram CD-Ord i alle relevante sammenhænge 10

11 Kan læse og forstå Lix Kan læse trykte og elektroniske alderssvarende fagtekster og finde oplysninger i teksten. LUS trin 15 Læser med en læsehastighed på 125 ord pr. minut ved let børnelitteratur og 80 ord pr. minut ved udfordrende litteratur(stillelæsning) Stavetrin 2-3 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Retning Indsats ST3 Dec./jan. Dansklærer i klassen Dansklærer i klassen Stavekursus på klassen National test i dansk læsning Efteråret Dansklærer Til klasselæsekonference Drøftes elevernes læseudvikling og evt. brug af mulighed for brug af oplæsningsprogrammer af tekster. ST3: staveprøve Nationale test i læsning: Elektronisk læseprøve, hvor eleverne testes i ordkendskab, tekstforståelse og afkodning. Elevernes læseudvikling skal desuden følges med f.eks. LUS, Det gode Læseforløb eller Læsemåleren. Elevernes læsehastighed måles løbende. 11

12 Mål for slutningen af 4. Klasse: Kan læse tekster samt genfortælle og reflektere over deres indhold Videreudvikle ordforråd og begrebsdannelse Have kendskab til forskellige læseteknikker så som skimning, punktlæsning og nærlæsning Tilpasse læsehastigheden efter læseformålet Arbejde med læseforståelsesteknikker f.eks. nøgleord, tankekort, ordkort og forholde sig spørgende til det læste Have kendskab til kolonnenotater og VØL-modellen Kan læse og forstå alderssvarende faglitteratur Læse minimum 10 sider i aldersvarende litteratur (5 dage om ugen) Arbejde med før-under-efter læsestrategier Kan læse instruktionslæsning søge oplysninger i en lettere faglig tekst ved at bruge indholdsfortegnelsen og stikordsregister Forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster Anvende oplæsnings- og ordforslagsprogram f.eks. CD-Ord i relevante sammenhænge Kan læse og forstå Lix Læser med en læsehastighed på 150 ord pr. minut ved let børnelitteratur og 100 ord pr. minut ved udfordrende litteratur(stillelæsning) Stavetrin 3 12

13 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Retning Indsats Nationale test i læsning 4.klasse efterår Klassens dansklærer På baggrund af prøvetagning og klassekonference kan der arrangeres læsekurser/holdundervisning på tværs af klasserne. For svage læsere: Elevernes læsning følges og brug af digitale hjælpemidler skal indarbejdes. Nationale test i læsning 4.klasse forår Klassens dansklærer For svage læsere: Elevernes læsning følges og brug af digitale hjælpemidler skal indarbejdes. ST4 Klassens dansklærer Klassens dansklærer På baggrund af prøvetagning og klassekonference kan der arrangeres stavekursus på klassen. ST4: staveprøve Nationale test i læsning: Elektronisk læseprøve, hvor eleverne testes i ordkendskab, Tekstforståelse og afkodning. Elevernes læseudvikling skal desuden følges med f.eks. LUS, Det gode Læseforløb eller læsemåleren. Elevernes læsehastighed måles løbende. 13

14 Mål i slutningen af 5.klasse: Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning Læse med øget bevidsthed om eget udbytte og arbejde med læseformålet for en tekst/opgave Læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form Arbejder med læsemåder så som oversigtslæsning, punktlæsning og nærlæsning At eleven har genskab til forskellige genrer Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk Kan fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning/nøgleord, referat og resumé Arbejde med forskellige notatteknikker så som kolonnenotat, tankekort og VØL Anvende oplæsnings- og ordforslagsprogram f.eks. CD-Ord i alle relevante sammenhænge og fag Arbejde med forskellige læsemåder som oversigtslæsning, skimme, punktlæse og nærlæse Have kendskab til skrivning som støtte for tænkning f.eks. til at fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form Læse minimum 10 sider dagligt i aldersvarende litteratur 85 dage om ugen) Kunne læse med en hastighed og sikkerhed så de kan følge teksten på tv Kan læse og forstå Lix Læser med en læsehastighed på 175 ord pr. minut ved aldersvarende børnelitteratur og 120 ord pr. minut ved udfordrende litteratur. 14

15 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Retning Indsats ST5 efteråret Klassens dansk lærer Klassens dansklærer På baggrund af prøvetagning og klassekonference skal der arrangeres stavekursus på klassen. Læs 5 april Klassens dansk lærer Klassens dansk lærer Elever med et bekymrende resultat følges op med en individuel læsetest. Nationale test i dansk læsning 4. klasse eller 6.klasse efterår Teamet omkring klassen, hvilken indsats skal der gøres i fagene? Det indarbejdes i klassens årsplan. ST5: Staveprøve for 5.klasse Nationale test i læsning: Elektronisk læseprøve, hvor eleverne testes i ordkendskab, tekstforståelse og afkodning. Læs5: læseprøve Elvernes læsehastighed måles løbende 15

16 Mål i slutningen af 6. klasse: Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning Læse med øget bevidsthed om eget udbytte og kende læseformålet for en tekst/opgave Læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning Udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad Udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner. Læse minimum 10 sider om dagen i alderssvarende litteratur (5 dagen om ugen) Arbejde med tekstanalyse af forskellige genrer Læse sprogligt udviklende tekster og anvende kendte læseforståelsesstrategier( VØL, nøgleord, tankekort) Arbejde med notatteknik i arbejdet med læseforståelse Arbejde med skrivning som støtte for tænkning/læsning f.eks. at fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form med brug af kendte strategier(tankekort, kolonnenotater, resumé, referat, nøgleord) Søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger Kan læse og forstå bøger/tekster (LIX 30-35) Læser med en læsehastighed på 200 ord pr. minut ved let børnelitteratur og 140 ord pr. minut ved udfordrende litteratur(stillelæsning) søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger Stavetrin 4 16

17 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Retning Indsats Nationale test i dansk læsning Efterår og forår Klassens dansklærer Teamet omkring klassen, hvilken indsats skal der gøres i fagene? Det indarbejdes i klassens årsplan. ST6 efterår Klassens dansk lærer Klassens dansk lærer Efterfølgende stavekursus ST6: staveprøve Nationale test i læsning: Elektronisk læseprøve, hvor eleverne testes i ordkendskab, tekstforståelse og afkodning. Elvernes læsehastighed måles løbende 17

18 Mål i slutningen af 7.klasse: Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse Bevidst afpasse læsemåder efter formål, genre og medie Læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning Læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste Læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på nettet Anvende opslag i elektroniske ordbøger Læse sprogligt udviklende tekster og anvende forskellige læseforståelsesstrategier (to-kolonnenotater, VØL, tankekort og VØLSE) Anvende notatteknikker og forståelsesmodeller i arbejdet med læseforståelse(tankekort, ordkendskabskort, begrebskort, diagrammer, tidslinje) Forholde sig analytisk og reflekterende til forskellige tekster og forskelligartede medier Kendskab til at læse mellem linjerne Læse mindst en roman om måneden Kan læse og forstå Lix Læser med en læsehastighed på 200 ord pr. minut ved let litteratur og 140 ord pr. minut ved udfordrende litteratur. Stavetrin

19 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Retning Indsats Nationale test i dansk læsning Efteråret Klassens dansk lærer Teamet omkring klassen, hvilken indsats skal der gøres i fagene? Det indarbejdes i klassens årsplan. TL 2 September Klassens dansk lærer Klassens dansk lærer Opfølgende klassekonference ST 7 Klassens dansk lærer Klassens dansk lærer ST7:Staveprøve Nationale test i læsning: Elektronisk læseprøve, hvor eleverne testes i ordkendskab, tekstforståelse og afkodning TL2:Læseprøve Elvernes læsehastighed måles løbende 19

20 Mål i slutningen af 8.kl: Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle tekster læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning Fastholde eleverne i at være aktive læsere Læse mindst en roman om måneden Arbejde med målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og digitale medier til egen læsning og opgaveløsning Anvende alle tidligere indlærte notatteknikker og læseforståelsesteknikker selvstændigt Kan arbejde med at læse mellem linjerne Kan læse og forstå Lix Læser med en læsehastighed på 240 ord pr. minut ved let børnelitteratur og 160 ord pr. minut ved udfordrende litteratur. 20

21 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Retning Indsats Nationale test i dansk læsning Efterår og forår Klasse dansklærer Teamet omkring klassen, hvilken indsats skal der gøres i fagene? ST8 Efterår Klassens dansklærer ST8:Staveprøve Nationale test i læsning: Elektronisk læseprøve, hvor eleverne testes i ordkendskab, tekstforståelse og afkodning. Elvernes læsehastighed måles løbende 21

22 Mål ved slutningen i 9.klasse: Læse sikkert med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning Læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende form Anvende forskellige læsemåder i forhold til genre og læseformål Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning og tankekort, referat, resume og notater Kunne arbejde med alle former for læsning tolkende, reflekterende, perspektiverende, samt kunne sammenligne og sammenstille tekster og forskellige medier Forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk Læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende form Fag-faglig læsning prioriteres gennem en bevidst, systematisk anvendelse af hensigtsmæssige strategier. Argumentation, årsag/virkning, forslag samt allerede kendte læseforståelsesstrategier Anvende et nuanceret og sikkert ordforråd, begreber og faglige udtryk Anvende skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen Kan læse og forstå Lix Læse mindst en roman om måneden Læser med en læsehastighed på 250 ord pr. minut ved let børnelitteratur og 170 ord pr. minut ved udfordrende litteratur 22

23 Evaluering og prøvetagning (Obligatorisk) Hvad Hvornår Prøvetager Retning Terminsprøver i dansk læsning, skriftlig fremstilling og diktat Vinter Klassens dansklærer Klassens dansk lærer FSA Forår Klassens dansklærer 23

24 Særlige tiltag for at fremme læselyst og læsefærdighed: Skolen arbejder med 2 læsebånd henover skoleåret. Et længere forløb som løber fra efterårsferien til december og et kortere forløb (3 uger), som finder sted mellem vinterferien og påskeferien. Klassens lærere samarbejder om indholdet i læsebåndet. Skolens pædagogiske læringscenter Elever fra 0.-6.klassetrin kommer på biblioteket hver uge Hver 2. uge læses der højt for alle indskolingshold Efter aftale læses der også højt for andre klassetrin Skiftende udstillinger af bøger skal inspirere eleverne til at læse forskellige genrer og forfattere. Biblioteksbesøg og lærer samarbejder om forberedelse om biblioteksbesøgende Vejleder elever med at finde gode bøger Eleverne er bevidste om deres læseniveau og interesser Udlåner materialer til afholdelse af læsekurser. Hjælper lærerne med læse- og undervisningsmaterialer. Arrangør af Hvem vil være litterær? Klasselæsekonference: Klasselæsekonferencen afholdes i forlængelse af de enkelte klassers læsetest (se under hvert klassetrin) og følge elevernes læsehistorik med deltagelse af læsevejleder, skolens ledelse og klassens lærere. Testresultaterne gennemgåes og drøftes. Der tales om klassens læsning generelt, og om enkelte elever med særlige behov. 24

25 Skolens indsats i forhold til elever i læsevanskeligheder: Er en lærer eller et lærerteam bekymret for en elevs læsning skal de gøre følgende. Beder læsevejleder om vejledning Samler beskrivelser og tests af eleven og eksempler på elevarbejde og kontakter læsevejlederen for råd og vejledning Ved vedvarende vanskeligheder tages problemstillingen op på TS-møde. Forebyggende indsats i indskolingen: I børnehaveklassen sprogscreenes eleverne, når de har gået i skolen i ca. en måned. Sprogsvage elever testes igen inden de fortsætter på grønt hold.. Pædagoger og lærere har fokus på børnenes sproglige udvikling. Der lægges vægt på både det talte og det skrevne sprog. Alle elever undervises i de fire alfabeter(bogstavernes navne, form, lyd og bevægelse). Læseløft: Læseløft er et tilbud til elever på grønt og blåt hold, der ikke knækker læsekoden lige så hurtigt, som deres jævnaldrende. Klasselærer og specialundervisningslærer udvælger elever til læseløft. Derefter kontaktes forældrene, og der afholdes forældremøde, hvor der informeres om kursets indhold og læseindlæring. Derefter undervises eleverne på små hold (2-4elever) tre gange om ugen. Der er et tæt forældresamarbejde, der følges i en læseløft-kontaktbog mellem skole og hjem. Det er en lærer fra specialundervisning, der forestår kurset. Det er muligt for forældrene, at overvære undervisningen i læseløft, det kan støtte det fremtidige læsearbejde i hjemmet. 25

26 Efter den aftalte læseløft-periode er afsluttet skrives en kort evaluering til forældre og klasselærer og der afholdes forældresamtale, hvor forløbet evalueres og der aftales nyt fokus omkring læsning. Specialundervisning på mellemtrinnet: VAKS På baggrund af den omtalte DVO og individuelle test kan særlige læsesvage elever fra 3. til 6. årgang blive undervist i undervisningsprogrammet VAKS(Valg af AfKodningsStrategier). Det er et omfattende specialundervisningsprogram, hvor eleven arbejder med 5 forskellige læsestrategier. Undervisningen foregår tre lektioner om ugen i ca. et skoleår. Eleverne testes ved afslutningen af skoleåret. IT i specialundervisningen Elever som er læsesvage kan tilbydes undervisning i brugen af kompenserende Ithjælpemidler. Der er særlig fokus på skrive- og oplæsningsprogrammer, således at eleverne kan deltage i undervisningen på klassen. Det er klassens lærere, som sørger for at eleverne har adgang til de elektroniske tekster. SFOs opgaver ift. læseindsatsen: I SFO støtter og opfordrer vi børnene til at bruge deres sprog i forbindelse med hverdagens leg, samvær og aktiviteter. Vi læser historier for børnene spørger ind til historien, lader barnet få lov at deltage i historien Vi støtter og vejleder i konfliktsituationer børnene skal ytre deres ønsker og behov i konfliktsituationer 26

27 I vores aktiviteter er vi opmærksomme på at sætte ord på tingene og lade børnene gentage f.eks har vi sat ordskilte på vores krydderier her kan børnene se ordet, se, føle, dufte og smage krydderurterne Vi handler ind med børnene ud fra indkøbsseddel, Vi bager og laver mad med børnene, der lærer de at gå ud fra en opskrift og lærer ingredienserne navne, duft, smag og form, redskaber mm. Gruppedage kan indeholde forskellige lege, hvor børnene skal beskrive ting for hinanden, spille bevægelsesbanko, skrive postkort, lave bøger og lignende aktiviteter, der kræver, at børnene bliver motiveret til at bruge skriftsproget. Generelt støtter og hjælper vi børnene i at tale rigtigt ift. ordstillinger, endelser, nutid og datid lære begreber mm. Mange af SFOens aktiviteter ligger op til, at børnene bruger deres skriftsprog. De laver bøger, skriver til skråposten, leger butik mm. Lektiecafe i SFO I SFO er der mulighed for, at børnene efter eget ønske kan lave deres lektier og få hjælp af en voksen. Vi finder det dog vigtigt, at forældre stadig er en stor del af børnenes lektier. Lektiecafeen foregår som minimum i et af grupperummene i tidsrummet 13-15, med mindre, der er specielle arrangementer el. lignende i huset. Lektiecafeen er et tilbud som vi gør opmærksom på overfor børnene, men børnene skal selv benytte sig af tilbuddet. Overgange og sammenhænge: Fra Børnehaven til indskoling: Der arbejdes efter en såkaldt brobygningsaftale mellem skolen og skoledistriktets børnehaver. 27

28 Ved lærerskift (planlagt eller spontant) er afgivende og kommende lærer forpligtet på at lave en overlevering af elevernes læsestandpunkt, samt at sikre videreformidling af evt. testresultater. Den obligatoriske elevplan bruges i overgangene. Denne følger eleven fra børnehaveklassen til 9. klasse. Alle obligatoriske læsetest resultater skal fremgå af elevplanen, således, at det altid er muligt at gå tilbage for at undersøge en elevs læseudvikling. Vær opmærksom på, at resultaterne fra den nationale test ikke ordret må indgå i elevplanen. Læsning i alle fag: Læsning er ikke kun en opgave for dansklæreren. Læsning skal indgå som et arbejdsredskab i alle fag. Ligesom læseforståelse skal medtænkes i alle fag. Elevernes læseudvikling og standpunkt bør i et rimeligt omfang være kendt af alle klassens lærere, for at det kan danne udgangspunkt for undervisningen. 28

29 Materialer med konkrete modeller og arbejdsformer til læsning i alle fag: Brudholm, Merete Læseforståelse - Hvorfor og hvordan? Alinea 2002 (Mellemtrin og udskoling) Elbro, Carsten Læsning og læseundervisning, Gyldendal 2006 Elbro, Carsten Videregående læsning: processer, overblik og forståelse. Dansklærerforeningen Fredheim, Gerd At læse for at lære, en praksisbog i læringsstrategier Gyldendal 2006 (Mellemtrin og udskoling) Fredheim, Gerd Læsning i fagene Gyldendal 2010 (Mellemtrin) Jespersen, Lone Skafte m.fl.: Faglig læsning i alle fag. Teamhåndbog. Akademisk Forlag 2010 (Til denne findes gratis materiale som kan downloades på Klok, lise m.fl., læsning mellem linjerne kan læres, Den gule serie. Landsforeningen af læsepædagoger, 2009 Maagerø og Tønnesen At læse i alle fag. KLIM 2009 Pøhl. Lis m.fl. Nationale test og anden evaluering af elevens læsning. Dafolo Forlag (Fælles Mål 2009 Dansk)

30 Ehris interaktive læsemodel 30

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. ( )

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. ( ) Fælles mål efter 4klasse bruge talespret i samtale, samarbejde diskussion fungere som ordstyrer i en gruppe videreudvikle ordforråd, begreber faglige udtryk fortælle, forklare, kommentere, interviewe fremlægge

Læs mere

Læseprofil for Ulsted Skole

Læseprofil for Ulsted Skole Læseprofil for Ulsted Skole Udarbejdet af læsevejleder, personale og ledelse på Ulsted Skole En morgen med læsning på Ulsted Skole... 3 Et balanceret læsesyn... 4 Mål for læseindsats... 6 Handleplan for

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

9. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

9. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 9. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 1. Læsning og skrivning side 5 Læsning i alle fag side 5 Forældrene i samarbejde om læsning side 6 Når det er svært at lære at læse side

Læs mere

LUS LæseUdviklingsSkema

LUS LæseUdviklingsSkema LUS LæseUdviklingsSkema Anna Trolles Skole Læseudvikling 1.-3. klasse At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper. Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS For nogle

Læs mere

Ringsted Lilleskole Læsepolitik

Ringsted Lilleskole Læsepolitik Ringsted Lilleskole Læsepolitik Læsepolitikkens formål: et med Ringsted Lilleskole læsepolitik er at styrke elevernes læsefærdigheder for der igennem at styrke deres generelle faglighed og sproglige udvikling.

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på

På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på På Friskolen Østerlund lægger vi i danskundervisningen særligt vægt på tale, fremlægge og optræde til morgensamling tidlig læseindlæring og udvikling af læseglæde børnestavning som redskab i den tidlige

Læs mere

LÆSEPOLITIK UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING

LÆSEPOLITIK UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING JUELSMINDE SKOLE 1. UDGAVE EFTERÅRET 2013 UDARBEJDET AF ARBEJDSGRUPPEN OM LÆSNING KÆRE KOLLEGER Med den megen fokus på PISA undersøgelser og lignende, er det især indenfor området faglig læsning, der er

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008

Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Idrætsvej 1 6580 Vamdrup v. læsekonsulenterne Lotte Koefoed Jensen og Majbrit Jensen 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning Gl. Hasseris skole Handleplan for læsning 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor læsepolitik s. 4 Om læsning s. 5 Den interaktive læsemodel s. 5 Viden om verden s. 6 Viden om sprog s. 6 Viden om tekster s. 6 Bogstav-lyd

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Spurvelundskolens læsehandleplan.

Spurvelundskolens læsehandleplan. Spurvelundskolens læsehandleplan. Læsning er en kilde til glæde og gode oplevelser. At mestre læsningens kunst er desuden en nødvendighed i et samfund med en stigende mængde skriftlig information og ikke

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Undervisningen i 7. til 10. klasse skal hjælpe eleverne med at blive bevidste om læsformål, læseteknik, læringsstrategier og læsehastighede, så de er klar til at

Læs mere

Lyt og Læs. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Lyt og Læs. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Lyt og Læs Understøttende undervisning Birkerød Skole Lyt & Læs Indledning Vi ønsker med Lyt og Læs, at introducere eleverne til den gode læsning. Denne understøttende undervisning er et supplement til

Læs mere

Lokal læsehandleplan Med inspiration fra undervisning.dk

Lokal læsehandleplan Med inspiration fra undervisning.dk 0 Sprogvurdering Sprogscreening Skriftsproglig udvikling (Hogrefe) bogstavprøve 2 Evt. Ordblinderisikotest Lærernes egen løbende evaluering af undervisningen. Eleverne lytter til oplæsning og fortalte

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Fokuspunkter i 1. klasse: Hovedvægten lægges på arbejdet med læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen

Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen RETUR TIL INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse: Indledning Præstemarkskolens grundlæggende betragtninger om læsning Læsning i indskolingen (Kærhus) Trinmål

Læs mere

Årsplan for 3.klasse i dansk

Årsplan for 3.klasse i dansk Årsplan for 3.klasse i dansk 2011-2012 Formålet i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Animeret til læsning

Animeret til læsning Animeret til læsning - et udviklingsprojekt under Nationalt Videncenter for Læsning Hanne Pedersen, Jette Hagelskjær, Aase Holmgaard VIA University-College Hvordan kan animationsfilmens og skriftsprogets

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl

Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl Udarbejdet i samarbejde mellem Skalmejeskolen og Skalmejegården Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål

Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål Dansk som andetsprog (supplerende) Fælles Mål 2019 Indhold 1 Fagets formål 3 2 Fælles Mål 4 Kompetencemål 4 Fælles Mål efter 5 Efter 2. 5 Efter 5. 6 Efter 7. 7 Efter 9. 8 Fælles Mål efter kompetenceområde

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Herskindskolen Indhold Overordnet målsætning for læseområdet:... 3 Delmål:... 3 At skabe en stærk læsekultur og et højt læseniveau på skolen... 3 Forældresamarbejde... 3 Mål, indsats

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen Eleverne i 2. klasse har gennem det sidste halvår i 1. klasse arbejdet med ipad som arbejdsredskab i undervisningen, og de har opnået kompetence

Læs mere

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Læsepolitik for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Indhold Forord.. 3 Formål for læseundervisningen. 4 Læsevejledere.. 4 Dansklærerens ansvar i forbindelse med læsning... 5 Faglærerens ansvar i forbindelse

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og Årsplan 2012-13 Dorte Schmidt Dansk 4. klasse Periode Emne Mål Evaluering OL emne Udtrykke forståelse af det Eleverne skal i 33 læste mundtligt og skriftligt makkerpar lave OL OL London 2012 Lytte aktivt

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

1. Læsepolitik 2. Læsehandleplan Indskolingen Mellemtrinnet Udskolingen 3. Læseforståelsesstrategier en oversigt 4. Hjælp og vejledning

1. Læsepolitik 2. Læsehandleplan Indskolingen Mellemtrinnet Udskolingen 3. Læseforståelsesstrategier en oversigt 4. Hjælp og vejledning V E S T E R VA N G S KO L E N L Æ S E P O L I T I K A U G U S T 2 0 1 1 1. Læsepolitik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E : 2. Læsehandleplan Indskolingen Mellemtrinnet Udskolingen 3. Læseforståelsesstrategier

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere