- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling"

Transkript

1 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed af de nationale test og udarbejdelsen af den elektroniske omsætningstabel, herefter kaldet Beregneren. 2. En teknisk vejledning til hvordan man bruger beregneren, dvs. hvordan man lægger testresultater for sine elever ind, får de konverterede testresultater ud, samt hvordan man kan sammenstille sine elevoplysninger så de giver mening. 3. En kort vejledning i form af en case om hvordan man kan forstå og fortolke de oplysninger, der kommer ud af beregneren. Derudover er der tre appendikser til denne vejledning: Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 2: Om normskalaer kriterieskalaer og progression i de nationale test Appendiks 3: Om analyse af elevforløb Beregneren forudsætter brug af Excel2010, men kan fungere på ældre versioner. Det tilrådes at: A) Brug en maskine der har Excel2010 installeret i forvejen eller få installeret Excel2010 (PIT lægger det på ved forespørgsel). B) Hvis du ikke har en vis erfaring med at bruge både regneark og testsystemet, så alliér dig med én der har rutinen, når du går i gang - spørgsmål om test, progression og måleusikkerhed er i forvejen svært stof. Bemærk at, testdata er fortrolig information, og at de konverterede data er omfattet af de samme krav til fortrolighed som de data, der kan hentes i testsystemet. Der bør udvises særlig forsigtighed hvis resultaterne gemmes. Vigtigt Der er megen information i denne vejledning. Her er et råd til hvordan man kommer i gang: Start med at se instruktionsvideoen og/eller bladre igennem afsnit 2 om teknikken resten er nemmere at læse, når man har været inde og bruge systemet på egne elever. Hvis der er problemer eller spørgsmål kan du kontakte: God arbejdslyst! Vejledning_DNT_Progression_v3.4 1

2 1. Indledning og baggrunden for projektet Test som pædagogisk værktøj Spørgsmål som Hvor stærk er den faglige udvikling hos eleven?, Er den mindre/større end forventet?, Hvad virker?, Virker det vi gør?, Er der noget vi skal ændre på? og Er der elever, der ikke udfordres optimalt? er blandt de vigtigste at besvare, for at sikre sig de nødvendige pædagogiske oplysninger. Noget kan direkte observeres (fx produktive færdigheder - kan eleven læse højt?), andet er man nødt til at bruge redskaber til at undersøge (fx receptive færdigheder forstår eleven tekstens budskab?). En præcis registrering af faglig udvikling (elevens udbytte af undervisningen) - kræver systematisk registrering gerne skriftlig. Når man som lærer skal sætte mål for eleverne i klassen, skal man bruge en måde at beskrive målet på og helst også en metode eller et redskab til at undersøge om målet nås. Et meget håndgribeligt redskab til registrering af faglig udvikling (progression) er test. Principielt kan progressionen beregnes ved at trække to testscorer fra hinanden. Men resultaterne skal være opgjort på den rigtige måde på den samme skala, og denne skala skal have nogle helt særlige egenskaber. Resultaterne fra de nationale test er lette at forstå, da de måler op mod én norm eller ét kriterium (i forhold til middeleleven eller de nye kriteriescorer, for mere herom se Appendiks 2), og på den måde ligner de karakterer som alle kender både elever skoler og forældre. Dette valg betyder samtidigt, at skalaerne hverken er designet eller egnede til måling af progression eller beregning af elevgennemsnit (fx klasseresultater). Og det kan give betydelige målefejl når man alligevel gør det. Desuden rapporteres læsetestene på fire uafhængige og usammenlignelige skalaer. (En uddybning af dette finde i Appendiks 1). Skolens kvalitet kan ikke måles på elevernes faglige niveau Danske skoler har meget forskellige og meget blandede elevgrundlag - yderpunkterne kan beskrives således: Nogle skoler ligger i boligområder, hvor flertallet af eleverne taler et andet sprog end dansk til dagligt derhjemme, og hvor der er mange forældre, der har fokus på at klare dagligdagen og ikke har overskud til/svage forudsætninger for at bakke op om skolen og hjælpe med lektierne fx den danske stil. Sådanne elever har ofte et lille basisordforråd på dansk, når de starter i skolen, og er ikke stærke i bogstaverne og deres lyde. Disse skoler er med hensyn til læseniveau belastede på grund af elevgrundlaget. Andre skoler er privilegerede ved at ligge i områder, hvor forældrene naturligt følger tæt med, hjælper med lektier og hvor samtalen om middagsbordet handler om noget, som udvikler/skærper elevens danske sprogforståelse og måde at ræsonnere på. Mange af disse elever kan læse når de starter i skolen. Tre forhold skal man være opmærksom på: 1. Sammenhæng mellem skole og elevernes faglige niveau er stærk men kun statistisk: Eleverne fra belastede skoler har som udgangspunkt meget dårligere forudsætninger for at klare sig godt i skolen. Som udgangspunkt kan man regne med, at de privilegerede skoler klarer sig bedre i De Nationale Test i Læsning end de belastede skoler. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 2

3 2. Der er grænser for hvad man kan bruge et gennemsnit til. At lære at læse er en individuel færdighed. Det er de enkelte elever der lærer ikke klassen. Ser man på hvad gennemsnittet består af, er der på alle skoler, elever der bryder mønsteret: Positivt i de mest belastede skoler og negativt i de privilegerede skoler. Så det er ikke en ubrydelig årsagssammenhæng - sammenhængen er statistisk og undtagelserne fra reglen forekommer så vidt vides i alle klasser, på alle folkeskoler i Danmark. 3. Der er en betydelig spredning mellem top og bund i alle klasser på alle klassetrin. Nogle elever afkoder automatiseret, mens andre ikke kan bogstaverne ved skolestart. Opgaven som danske skoler har, er at alle elever skal lære så meget som muligt: Undervisningen skal svare til den enkelte elevs behov og forudsætninger ( 18). Spændet reduceres en smule gennem skoleforløbet de svageste elever lærer mest. Men det kan konstateres, at det er normalt, for elever der niveaumæssigt starter i 0. klasse i toppen af klassen, at ende i toppen ved den afsluttende prøve i 9. klasse og tilsvarende i bunden. Det er en logisk følge af princippet om differentieret undervisning - helt i lovens ånd. 4. Skolers indsats kan kun måles på elevernes progression og ikke på deres niveau. Elevernes faglige niveau undervejs og ved afslutningen af skolen afhænger i langt højere grad af, hvad eleverne havde med sig fra starten (faktorer, der ikke har noget med skolen at gøre som fx forældre, familie og venner, sprog og kultur, ånd og motivation, den genetiske og sociale arv) De nye skalaer Som resultat af projektet Øget pædagogisk anvendelighed af de nationale test er der a) foretaget beregning af hvordan man kan omsætte skalaerne i de nationale test til en fælles skala pr. profilområde, der er forberedt på at kunne måle progression for den enkelte elev og b) lavet en regnearksapplikation (Beregneren - der fungerer som elektronisk omsætningstabel) der kan omsætte resultaterne fra testsystemet til de fælles progressionsskalaer. Der er altså beregnet tre skalaer: En for hvert af profilområderne som gælder på tværs af de fire klassetrin: A-skalaen bruges på resultater fra Afkodning fra Læsetestene i 2., 4., 6. og 8. klassetrin, S-skalaen og Tskalaen bruges tilsvarende for henholdsvis profilområderne Sprogforståelse og Tekstforståelse for alle fire klassetrins læsetest Hvordan man bruger beregneren, en teknisk vejledning Beregneren er et regnearksprogram (Excel2010), der som o Input skal bruge o Oplysninger om hvilken test (læsetesten til 2., 4., 6. eller 8. klasse) der skal omsættes o Data fra Elevernes percentilscorer (1-100-skalaen) for de tre profilområder (altså de normbaserede resultater) Hvis man skal måle progression skal der bruges to testresultater for de samme elever (fx 4. klasse testen for 2010/2011 og 6. klasse testen for 2012/2013) o Output leveres som scorer på tre skalaer, der er fælles for alle fire test. Disse tre skaler er kaldet S-skalaen (Profilområdet sprogforståelse), A-skalaen (Profilområdet afkodning) og T-Skalaen 1 T-skalaen kan betragtes som den Danske udgave af Lexile-skalaen, se i øvrigt om Lexile-skalaen i Appendiks 1. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 3

4 (Profilområdet tekstforståelse). Der beregnes desuden klassegennemsnit og progression for hver elev. For at bruge beregneren skal man a) kunne benytte basale regnearksfunktioner og b) have adgang til testdata for sine elever. Beregneren er et regneark med fem faneblade: Forside, Omsætning, Resultater-Progression, Statistik-Kriteriescorer og Statistik-Percentiler. Åbn Exel2010-programmet Beregneren seneste version er fra januar Hvis du ikke har programmet eller mangler kodeordet, så tal med din skoleleder om det. Du kommer ind på forsiden, se figur 1. Her finder du en række links, du kan få brug for. Der er blandt andet link til en overskuelig videovejledning, som på få minutter gennemgår hvordan Beregneren fungerer. Hvis du ikke har set videovejledningen, så bør du overveje at gøre det før du går videre her. Der er også link til den opdaterede version af denne vejledning. Figur 1 2 Seneste version fra Januar 2014 hedder Beregner_Progressionsskala_v3-4.xlsx Vejledning_DNT_Progression_v3.4 4

5 Klik på fanebladet Omsætning. Her ser du to områder (Figur 2, fra venstre): Et gråt til input-data og et grønt til visning af outputdata. Bemærk at der står at du skal sætte den nyeste test ind først. Figur 2 Når man skal kopiere ind fra testsystemet gøres følgende: Åben en adgang til testsystemet (fx ved at klikke på Link til testsystemet ) Log ind med UNI-Login Vælg Testresultater og den test der skal arbejdes med (enten Frivillige test eller Obligatoriske normbaserede. Visningen Kriteriebaserede kan ikke benyttes da der ikke oplyses percentilscorer) Vælg det år du skal hente data fra (fx 2014) Find klassen, her 7B, Dansk 6. kl. Vælg Alle elever - tabel. Så fremkommer et skærmbillede som i figur 3. Marker med musen elevrækkerne i tabellen i testsystemet (felt i figur 3). Kopier: Tryk Ctrl+C. Undgå at kopiere overskrifter og rækken benævnt klassegennemsnit med over. Årsagen til dette findes i appendiks 1. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 5

6 Figur 3 Gå til Beregneren, fanebladet Omsætning. HUSK at anføre testens klassetrin (ikke nødvendigvis det samme som elevernes!) i det markerede felt (rød pil) øverst til venstre i figur 4. Så skulle skærmbilledet i excel-arket se ud som Figur 4: Vejledning_DNT_Progression_v3.4 6

7 Figur 4 Nu fremgår de konverterede scorer af det grønne område. Bemærk, at kolonnen Samlet vurdering fra testsystemet ikke optræder, fordi oplysningen er et gennemsnit af usammenlignelige størrelser som kun er beregnet til, at danne sig et administrativt overblik og ikke er relevant i en pædagogisk sammenhæng. Man kan således nu få et overblik over den faglige spredning i klassen. Men den virkelige værdi kommer, når man ser på den faglige udvikling - Progressionen. Testresultaterne, som der er arbejdet med ovenfor var de obligatoriske læsetest i 6. klasse, som eleverne i 7B tog i , da de gik i 6. klasse. De samme elever i 7B tog i læsetesten til 4. klasse. Gå ind i testsystemet, slå op under obligatoriske test i , vælg den tabel, der svarer til den, der er vist i figur 2, men som blot indeholder oplysninger om eleverne i 7B s obligatoriske læsetest i 4. klasse i 2010/2011. Markér tabellen og tryk Crtl+C. Gå dernæst ind i Beregnerens faneblad Omsætning hvor oplysningerne om 6. klasse resultater fra testsystemet blev kopieret ind under Nyeste test. Scroll derefter ned til omkring linje 50 hvor der står Ældste test: Input - Skriv eller kopier resultater fra test-systemet. Her er et Input-område ligesom ovenfor, men beregnet på den efterfølgende test. Det ser ud som vist nedenfor i Figur 5. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 7

8 Figur 5 Placer musen i øverste venstre hjørne af Inputområdet og indsæt (tryk Crtl+V). Husk at rette klassetrinnet (her skal det være 4 ) i det lille felt over tabellen. Herefter skal det gerne se ud som i figur 5: Nu er 7B s elevers test i 4. klasse og 6. klasse lagt ind i regnearket og deres percentilscorer er konverteret til de nye skalaer. Klik på fanebladet Progression Resultater Her nu vist resultaterne ved siden af hinanden (figur 6) sammen med progressionen (kolonnerne til venstre), der er beregnet som differencen mellem de to testresultater. Desuden er progressionen i tekstforståelse, for hvert enkelt elev i klassen, vist grafisk i diagrammet til højre. Du kan bruge musen til at identificere hvem den enkelte graf viser progressionen for, ved at flytte den henover graferne. Det skal understreges, at der kun kan beregnes en progression hvis en elev har taget begge test: Hvis eleven kun har taget den første test (her testen i 4. klasse), så vil eleven optræde i tabellen, men ikke med oplysninger om den anden test og progression. Hvis eleven kun har taget den anden test (her læsetesten i 6. klasse) vil elevens data ikke fremgå af tabellen. Det vil ofte også gælde elever, der lige er kommet ind i skolen 3. 3 Man skal være opmærksom på, at hvis eleven har taget den obligatoriske test på en anden skole, så vil det gamle testresultat ligge i systemet og vil kunne fremskaffes ved henvendelse til UNI-C s support. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 8

9 Figur 6 Den gennemsnitlige progression I figur 6 optræder en masse oplysninger, men for at kunne få mening ud af dem er det nødvendigt at have noget at holde dem op mod: Er en score på 930 et godt resultat for en elev i 4 klasse? Er en progression på 35 fra 4. til 6. klasse godt eller skidt? For at kunne svare på disse er det nødvendigt at se nærmere på det næste to faneblade statistikkriteriescorer og statistik-percentiler. Nogle af tabellerne fra de to faneblade inddrages i det følgende, men for at få nærmere oplysninger om forskellene på de to se appendiks 2. Tabellerne i Statistik-fanebladende, giver en oversigt over de gennemsnitlige scorer på progressionsskalaerne, vist for profilområder og henholdvis kriteriegrænserne og hver tiende percentil. Desuden er der tabeller der viser den gennemsnitlige progression pr. år fordelt på perioder, profilområder og henholdsvis kriteriegrænser og percentiler. Graferne nederst i fanebladende viser samme information grafisk, som fremgår i tabellerne. Ser man på grafen helt til højre fremgår niveau og udvikling i Tekstforståelse: Vejledning_DNT_Progression_v3.4 9

10 Middeleleven (dvs. på 50-percentilen) har en tilvækst i tekstforståelse fra 670T i 2. klasse til 1270T i 8. klasse altså 600Tpå 6 år= 100T pr. år i gennemsnit. I en gennemsnitlig 2. klasse er afstanden 755T mellem 90-percentilen (de 2-3 elever, der præsterer bedst, svarende til klart over middel ) og 10-percentilen (de 2-3 svagest præsterende, svarende til Klart under middel ). Hvis en elev (ligesom den gennemsnitlige) forbedrer sine læsefærdigheder med 100T om året svarer denne forskel mellem top og bund i klassen altså til 7,5 års undervisning. Det kan også ses, at de dygtigste 10 procent af eleverne i 2. klasse (Klart over middel) læser på 1010T, hvilket svarer til de dårligst præsterende 10 procent af eleverne i 8. klasse, der læser på 995T (klart under middel). Dette har ikke før dette projekt været undersøgt i Danmark, og det kan sikkert være en overraskelse for mange, at de 2-3 dygtigste elever i en normal dansk 2. klasse læser bedre end de svageste elever i en normal dansk 8. klasse, og at de fagligt svage elever i en 2-klasse, normalt skal undervises i 6-8 år for at komme op på det samme faglige niveau, som deres dygtige klassekammerater har på 2. klassetrin. 3. Progressionen fra 4. til 6. klasse en Case Vi vil i denne sammenhæng se nærmere på eleverne i 7B (som er en fiktiv klasse) og deres progression. Vi starter med at se på hele klassen for gennemgang af og en enkelt elevs testforløb se appendiks 3. 7B s progression gennemgang af klassen Resultaterne fra 4. og 6. klassetesten er direkte sammenlignelige, så progressionen kan beregnes for hvert profilområde ved at trække scoren i 4. klassetesten ( ) fra scoren i 6. klassetesten ( ). Dermed får man estimatet på progressionen, som i de tre kolonner til højre i den store tabel i figur 6. For at have et sammenligningsgrundlag er der ved siden af den grafiske visning, vist oplysningerne fra de to tabeller fra fanebladet statistik-percentiler. De beskriver de gennemsnitlige scorer og den gennemsnitlige progression (Tabel 1, og 2). For at kunne fortolke betydningen af resultaterne er det vigtigt at kunne holde det op mod gennemsnitlige værdier eller evt. de kriteriebaserede grænseværdier som fremgår af tabel 3. De markerede områder i tabellerne er de områder der er relevante ift. de test der lagt ind i beregneren en 4. og en 6. klasses læsetest 4. 4 Da alle test er udviklet til 2., 4., 6. eller 8. klassetrin, skal man huske at tage højde for dette hvis der bruges frivillige test. Herved er der ikke nødvendigvis to år imellem testene længere. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 10

11 Ovenstående tabeller kan hjælpe til at besvare følgende spørgsmål: Hvad kan vi normalt forvente mht. fagligt præstationsniveau på klassetrin? Hvilken progression vil man forvente at finde - fordelt på profilområder? - givet præstationsniveauet? Hvad er et godt resultat i forhold til klassetrinnet og hvornår bør man se efter muligheder for forbedring? Dette er lige præcist hvad gennemsnittene kan bruges som, hvis man ikke selv har bedre ideer (hvilket den indsigtsfulde lærer sagtens kan have, jf. også casen nedenfor). Vejledning_DNT_Progression_v3.4 11

12 De relevante områder i tabellen i figur 7 (oplysninger for 4. og 6. klasse testene) er markeret med røde remmer i figuren. For at fokusere på principperne, så lad os nøjes at se på det umiddelbart mest centrale (indrammet med rødt), nemlig: a) Gennemsnittet i klassen, som fremgår af den øverste række i tabellen b) Progressionen i læseforståelse (Profilområdet tekstforståelse, T-skalaen) for eleverne, kolonnen længst til højre. Figur 7 Når der er anført at gennemsnittet er genberegnet er det fordi der ikke her er tale om percentilgennemsnittet (som fremgår i testsystemet) der er transformeret. Der er tale om et ægte gennemsnit af de nye scorer. Hvis man i stedet for havde regnet videre på percentilgennemsnittet, ville man få indbygget en ganske betydelig fejlkilde 5 da det giver forkerte resultater, hvis man regner med gennemsnit på en ordinalskala (se appendiks 1). 5 Omregnes percentilgennemsnit fra testsystemet, kan det i praksis give en forskel på op til 200T. Da den gennemsnitlige progression pr år er ca. 100T, kan beregninger på grundlag af percentilscorer (som der oplyses i testsystemet) realistisk udløse fejl i beregnet klassegennemsnit, der svarer til 2 års gennemsnitlig progression. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 12

13 Som det fremgår, er den gennemsnitlige score i klassen øget fra 863T i 4. klasse til 1101T i 6. klasse dvs. en gennemsnitlig progression på 238 enheder på T-skalaen (øverste linje i figur 7). Sammenligner man med tabel 1 (40-percentilen i den øverste tabel til højre) svarer det til at klassegennemsnittet ligger mellem 40- og 50-percentilen, og der er den gennemsnitlige progression er mellem 200 og 210 (40 & 50-percentilen i den nederste tabel til højre). Gennemsnitligt ligger klassen med en progression på 238 altså lidt over gennemsnittet (kan betragtes som normen). Så det ser fornuftigt ud. Man skal være varsom med at fortolke alene på gennemsnittet for klassen, for det er de enkelte elever, der lærer og besvarer testopgaver ikke klassen. Det der derfor er interessant, er hvordan dette gennemsnit er skabt, m.a.o. at se på hvilke elever, der ligger omkring en gennemsnitsprogression og hvilke der afviger markant fra forventningen (evt. normen). Det viser sig, at resultaterne for Brian, Micky, Morten og Christian (elev nr. 4, 5, 8, 10) må der ses nærmere på. Micky har stået næsten stille og Christian, er decideret rykket baglæns. De to elever ligger markant under det forventede niveau (markeret med røde pile i 7). Eleverne nr. 4 og 8 (markeret med grøn pil) er tilsyneladende gået markant frem især Morten. For disse 4 elever (og yderligere hvis der er elever, hvor en progression omkring gennemsnittet er overraskende) vil det være en god ide, at gå ind i testsystemet og undersøge elevernes testforløb især skal man se på de elever der scorer lavere end forventet: Er der tale om reel tilbagegang? eller er det måske en målefejl, koncentrationsbesvær eller bare en dårlig dag? Christian (elev nr. 10) læser nu i henhold til testene dårligere, end han gjorde for 2 år siden. Det skal bemærkes, at han leverede en superpræstation i 4. klasse (1320T), så der også var meget at leve op til. Måske havde han bare en dårlig dag og til trods for det, ligger han stadigvæk pænt over landsgennemsnittet blandt 6. klasse elever. Men her bør altså holdes øje med om potentialerne udfoldes. Læreren kan overveje at tage en samtale med ham om dette. Micky (elev nr. 5) har med en tilvækst på kun 35T stået næsten stille en periode hvor læseudviklingen gerne skulle gå hurtigt. Her vil der være noget at følge op på for læreren. Først bør elevens testforløb dog løbes igennem er det noget han har misforstået? Eller har der været vrøvl med teknikken. Brian (elev nr. 4) leverede i 2011 en bundpræstation og er rykket 395T op ad skalaen. Ikke blot i tekstforståelse men også på de andre profilområder han ser ud til at være inde i en rigtig sund udvikling. Men måske skal det lige tjekkes, at præstationen i 2011 ikke var belastet af målefejl eller andre problemer. Morten (elev nr. 8) har med en progression på 700T mere end fordoblet sin score fra en bundpræstation i 4. kl. til en præstation på et rimeligt højt niveau i 6. klasse. Den svage præstation i 2011 var ikke tilsvarende på de andre profilområder, så her bør læreren undersøge om der var noget galt med hans test i tekstforståelse i Mortens to testforløb er analyseret og beskrevet i Appendiks 3 til denne vejledning. For resten af klassen og alt i alt - ser det ud som om klassen gør planmæssige fremskridt, og det vil være rimeligt at sætte det mål, at alle har øget deres individuelle læsescorer med den gennemsnitlige progression fra 6. til 8. klasse. Da klassen ligger over 40-percentilen vil det sige en progression på mindst 140T indtil testen i 8. klasse i Måske skal målene sættes lidt højere til Elev nr. 5 og 10, som ser ud som om de har underpræsteret i testen i For de elever, hvor der er tvivl om resultatet kan det være en ide at tage en frivillig test i november-december evt. både en 6. og en 8. klasse test. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 13

14 Denne case er et forenklet eksempel, der illustrerer metoden. Ved i højere grad at inddrage lærerens forudgående viden om klassen, undervisningen og de enkelte elever, kan analysen blive langt mere raffineret og nuanceret. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 14

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik. Måling af progression i de nationale til i matematik

Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik. Måling af progression i de nationale til i matematik Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledningen indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet beskriver baggrunden for projektet Øget pædagogisk

Læs mere

Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling

Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling Læsevejledning og svar på praktiske spørgsmål Vejledningen indeholder 3 dele: 1. En indledning som

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST

DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST v/ Martin Kronika Fliess & Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Kort om os Vi er en nyetableret virksomhed

Læs mere

Kick-off på Måling af elevernes faglige progression. Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics

Kick-off på Måling af elevernes faglige progression. Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics Kick-off på Måling af elevernes faglige progression Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics Baggrund Samfundsvidenskab Arbejde med forskning, statistik og analyse UvM og konsulentvirksomhed

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Appendiks 2: Analyse af en elevs testforløb i 4. og 6. klasse I de nationale test baseres resultaterne på et ret begrænset antal opgaver (normalt 15-25 items pr. profilområde 1 ). Hensynet ved design af

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Jakob Wandall & Søren Munkedal, NordicMetrics ApS Vores baggrund Samfundsvidenskab Arbejdet

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015. Jakob Wandall, NordicMetrics ApS

Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015. Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015 Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Baggrund Samfundsvidenskab (Cand. Polit) 1984-1994 Forskning, statistik

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015

Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr.

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr. Nr. 5 2009 Tema: Individuel kompetenceudvikling, et tigerspring. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker Det er et must, at man som leder skal arbejde med individuel kompetenceudvikling for sine medarbejdere.

Læs mere

Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor?

Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor? Test og prøver i folkeskolens læseundervisning Om opbygningen af de nationale læsetest. Hvordan og hvorfor? Formålet med denne artikel er at belyse ligheder og forskelle mellem de mest anvendte prøver

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Artikel af pædagogisk konsulent Lise Steinmüller Denne artikel beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen?

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Nyt fra ministeriet Et to-delt fokus Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Læringskonsulenterne 80 konsulenter fordelt over landet (2 i matematik

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Læsning og tolkning af resultater af kortlægningsundersøgelsen 2010 for T2 skoler

Læsning og tolkning af resultater af kortlægningsundersøgelsen 2010 for T2 skoler Læsning og tolkning af resultater af kortlægningsundersøgelsen 2010 for T2 skoler Læsning og tolkning af resultater af kortlægningsundersøgelsen i LP-modellen 2010 for T2 skoler Af: Thomas Nordahl og Anne-Karin

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012

Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Fokusområde Matematik: Erfaringer fra PISA 2012 Lena Lindenskov & Uffe Thomas Jankvist Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup 15 16 januar 2015 Hvad vi bl.a. vil

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Låsby Skole Læringsforsøgets helt overordnede formål er inklusion i/fra 0.klasse = At eleverne fra specialklasserækken

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse Hvornår? Greve Kommune Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart Ulla Flye Andersen Tale-sprogkonsulent ufa@sprogogleg.dk www.sprogogleg.dk Sprogvurderingsmaterialet = ét materiale 3 år

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S

GALLERIET Mikro Værkstedet A/S Brugervejledning GALLERIET Mikro Værkstedet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SØG I GALLERIET. s. 2 1.1 Fritekstsøgning... s. 3 Bladre. s. 4 Gode råd til fritekstsøgning.... s. 4 Avanceret søgning.. s. 4 Søgning

Læs mere

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende Indhold 2 Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læringsprogression

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN BRUGERMANUAL FOR ADMINISTRATORER VERSIONSNR. 1.0 DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opbygning af Epos Management... 4 2.1 Normering...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07

Projekterfaringer. It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Juni 2007 Projekterfaringer It-støttet undervisning på 3. årg. Skoleåret 06/07 Baggrund Fem folkeskoler deltog i projektet med hver én klasse på 3. årg. Det var Ejer Bavnehøj Skolen, Knudsøskolen, Mølleskolen,

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER De nationale test for elever med FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi

Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi Beskrivelse og resultater i forsøg med øget løfteevne i Virksomhedsøkonomi Skole: ZBC Næstved Tidsrum: August 2015 Maj 2016 Forsøg 1 Ansvarlig: Nikolaj Ruwald Trin/klasser: 1.g (1h og 1b) - En fokusklasse

Læs mere

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test til lærere i alle fag August 2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i august 2017 indført nye, forbedrede visninger af elevernes

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk www.deberejstesklub.dk Log ind som medlem. Opret indhold Beretning Nedenstående giver en beskrivelse til oprettelse af en rejseberetning. Visse af felterne er

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledning til Elevprofilberegner 2017, ver november Kære dansklærere og læsevejledere

Vejledning til Elevprofilberegner 2017, ver november Kære dansklærere og læsevejledere Kære dansklærere og læsevejledere 15. november 2017 Dette er en trin-for-trin-vejledning til en ny version af Elevprofilberegneren 1. Elevprofilberegneren er et værktøj til håndtering af de normbaserede

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

December 2013. Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen

December 2013. Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 71 Offentligt December 2013 Redegørelse til Folketinget om de nationale test i folkeskolen 1. Indledning Folketinget vedtog i marts 2006 indførelsen

Læs mere

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne DEL 3: Udarbejdelse af handleplan Når I har drøftet resultatet i hele personalegruppen og er blevet enige om, hvilke punkter, der skal indføjes i

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter FLYGTNINGEHJÆLPENS TOLKESERVICE Esromgade, opg. 152, 2.sal DK-2200 København N Tlf: 3373 5335 www.flygtning.dk Vejledning i bookingsystem til rekvirenter Systemet har opstart fra og med en 30.06.2015 Du

Læs mere

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk De nationale test - status for udviklingen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere