Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik"

Transkript

1 Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter og valutakurser Forbrugerpriser Offentlige finanser Flere tal Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske indikatorer. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik, men i visse tilfælde er andre kilder også anvendt. Du kan finde mere information på Konjunkturstatistik 5:9 9

2 Nationalregnskab Nationalregnskabets hovedstørrelser. Sæsonkorrigerede værdier i 1995-priser Indeks 1. kvartal =1 TILGANG Import BNP ANVENDELSE Privat forbrug Eksport Faste brutto investeringer Offentligt forbrug Svag økonomisk vækst BNP steg,1 pct. Bruttonationalproduktet (BNP) steg,1 pct. i 1. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Målt i forhold til samme kvartal sidste år voksede det ikke-sæsonkorrigerede reale BNP med,8 pct. Første kvartal var præget af vækst i eksporten og det offentlige forbrug, mens det private forbrug, investeringerne og importen faldt. Faldet i investeringerne gjaldt dog ikke investeringer i byggeri. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 38, 31. maj 5 Betalingsbalance Hovedposter, nettoindtægter, tremåneders glidende gennemsnit J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 5 Varer og tjenester Løbende poster i alt Øvrige løbende poster i alt Stigning i overskud på betalingsbalancen Overskud på 7,5 mia. kr. i juli Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancen for juli 5 viste et overskud på 7,5 mia. kr. på de løbende poster. I forhold til den reviderede juniopgørelse er der tale om en stigning i både vare- og i tjenestehandlen. I de seneste tre måneder har der været et overskud på,9 mia.kr. svarende til et gennemsnitligt overskud på 7,6 mia. kr. pr. måned. Dette overskud kan ikke uden videre sammenlignes med overskuddet for samme periode sidste år, da opgørelsen blev ændret ved årsskiftet. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 38, 8. september 5 Udenrigshandel Import og eksport samt handelsbalance, ekskl. skibe mv. Sæsonkorrigerede tal Handelsbalance (højre akse) Import (venstre akse) Eksport (venstre akse) Stigning i handelsbalanceoverskuddet Vækst i eksporten øger overskuddet Fra juni til juli er overskuddet på handelsbalancen steget med 1,3 mia. kr. til 5,8 mia. kr. (ekskl. skibe mv., sæsonkorrigeret). Stigningen i overskuddet skyldes primært en vækst i vareeksporten på,5 pct. De seneste tre måneder er importen steget med 8,7 pct. og eksporten med 6,8 pct. sammenlignet med de tre foregående måneder. Det gennemsnitlige månedlige overskud er 5, mia. kr., hvilket er,3 mia. kr. mindre end i de foregående tre måneder. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 383, 8. september 5 Bruttonationalprodukt Årlig realvækst i BNP (pct.) Konjunkturstatistik 5:9

3 Stigning i den private sektor Stigning på 1.6 fuldtidsbeskæftigede Den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg med 1.6 fuldtidsbeskæftigede fra 1. kvartal til. kvartal 5. Stigningen er hovedsageligt sket i den private sektor. De største stigninger i den private sektor er inden for brancherne finansiering, handel, hotel og restauration samt bygge og anlæg med hhv. 3.7, 3.3 og. fuldtidsbeskæftigede. Inden for branchen industri faldt beskæftigelsen med 1.9. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 375, 31. august 5 Beskæftigelse Beskæftigelsesopgørelse på grundlag af ATP-indbetalinger fuldtidspersoner Sæsonkorrigeret antal fuldtidsbeskæftigede Antal fuldtidsbeskæftigede Stort set uændret ledighed Ledighedsprocenten er uændret Den sæsonkorrigerede ledighed steg med. fuldtidsledige fra juni til juli. Hermed var der ledige i juli. Ledighedsprocenten var uændret fra juni til juli med 5,8 pct. af arbejdsstyrken i begge måneder. Årsagen til stigningen i ledigheden skyldes en forskydning i dagpengeperioderne fra til 5. Stigningen i ledigheden har altså en teknisk forklaring. Ledigheden steg 1,3 pct. for mænd og 1,5 pct. for kvinder. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 38, 8. september 5 Ledighed Antal personer Personer. 18. Sæsonkorrigeret Ukorrigeret 1. J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND Mindre lønstigninger i den private sektor Årsstigning på,9 pct. Ansatte i den private sektor havde en årlig lønstigning på,9 pct. i. kvartal 5, hvilket er,1 procentpoint mindre end årsstigningen var i 1. kvartal. Lønindekset for statsansatte viste i. kvartal 5 en årsstigning på 3,5 pct. mod 3, pct. i 1. kvartal 5. For ansatte i kommuner og amter var årsstigningen i. kvartal,7 pct. mod, pct. i 1. kvartal 5. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 351, 15. august 5 og nr. 37, 3. august 5 Lønudvikling Lønudviklingen, årsstigning Pct. 7 6 Kommune 5 Stat 3 Privat Bygge og anlæg 1 Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. 3 5 Ledighed Pct. af arbejdsstyrken Kilde: ADAMs Databank, Danmarks Statistik Konjunkturstatistik 5:9 11

4 Sammensatte konjunkturindikatorer Forventninger for industri, byggeri, serviceerhverv, samt forbrugertillidsindikator Nettotal Bygge og anlæg Serviceerhverv Forbrugertillid Industri 3 5 Stor stigning i industriens forventninger Høje forventninger i serviceerhvervene Industriens forventninger til de næste tre måneder er steget 7 procentpoint fra - til 3 fra juli til august, når der korrigeres for sæsonudsving. Også serviceerhvervenes forventninger er steget fra 16 i juli til 18 i august. Derimod er bygge- og anlægssektorens forventninger faldet med 1 procentpoint fra i juli til 3 i august. Tallene er korrigeret for sæsonudsving. Den samlede forbrugertillidsindikator er steget fra 8,9 i juli til 11,1 i august. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 36, 3. august 5 og nr , 31. august 5 Industriens produktion Sæsonkorrigeret produktionsindeks. Råstofudvinding og Industri Indeks = Store udsving i industriproduktionen Stigning i produktionen på 1,9 pct. fra maj til juli I perioden fra maj til juli 5 var der en stigning på 1,9 pct. i forhold til februar til april, i det sæsonkorrigerede produktionsindeks. Udviklingen dækker over store udsving i de enkelte måneder. Således faldt industriproduktionen fra juni til juli med,8 pct., mens produktionen steg med, pct. i juni og,8 pct. i maj, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Stigningen i juni har dog vist sig at være lidt mindre end ved forrige offentliggørelse, hvor den blev anført til 3, pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 38, 7. september 5 Byggeriet Påbegyndte boliger, første og seneste indberetning, samt seneste offentliggørelse Antal boliger Første offentliggørelse Stor stigning i det påbegyndte byggeri Stigning i både etageareal og boliger Tusinde m Vurderingen af udviklingen i byggeaktiviteten vanskeliggøres af et usikkert datagrundlag, især som følge af forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Med dette forbehold viser tallene, at der har været store stigninger i. kvartal 5 i det påbegyndte byggeri. Målt i forhold til det først offentliggjorte tal for. kvartal er det påbegyndte etageareal steget med pct., mens antallet af påbegyndte boliger er steget med 1 pct. Seneste offentliggørelse Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 357, 18. august 5 Det samlede påbegyndte boligbyggeri Antal boliger Konjunkturstatistik 5:9

5 Moderat vækst i bilkøbet Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler Husholdningernes køb af personbiler lå 6 pct. højere i perioden juni-august end i marts-maj, mens erhvervenes køb lå pct. højere i samme periode. Tallene er baseret på de foreliggende nyregistreringer og er korrigeret for sæsonudsving. Ud fra erfaringerne med den månedsvise fordeling af bilkøbene siden 199 vil der i hele 5 sandsynligvis blive solgt mellem 1. og 15. personbiler, og det er næsten på niveau med de store salgsår i 199 erne. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 39, 13. september 5 Biler Nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal personbiler, 1. stk. J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND Faktisk Sæsonkorrigeret Solid stigning i virksomhedernes salg Salget steg 13,1 pct. i juli i forhold til året før De danske virksomheder fastholder den stigende tendens i omsætningen. I juli var de momsregistrerede firmaers samlede salg 13,1 pct. højere end i samme måned sidste år. Hvis vi ser alene på det indenlandske salg, altså uden eksportsalget, er stigningen mindre, nemlig 9,3 pct. Målt over de seneste tre måneder er det samlede salg steget 1,6 pct. sammenlignet med samme periode. Firmaernes køb steg 13, pct. fra juli til juli 5. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 393, 13. september 5 Firmaernes køb og salg Firmaers køb og salg, mia. kr. 6 Salg Køb 1 1 Lille fald i detailsalget Fald i detailomsætningen Det sæsonkorrigerede detailomsætningsindeks faldt en smule i juli måned. I forhold til juni faldt indekset med,7 pct. Faldet i det sæsonkorrigerede mængdeindeks gælder for alle varegrupper. Størst var faldet i beklædning mv. med,6 pct. Indekset for både andre forbrugsvarer og fødevarer og andre dagligvarer faldt ubetydeligt med,1 pct. fra juni til juli. Varegruppen andre forbrugsvarer omfatter en række varige goder som fx bolig- og fritidsudstyr. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 376, 1. september 5 Detailomsætning Indeks for solgte mængder i detailhandlen = 1 Sæsonkorrigeret Detailhandel i alt Nyregistrerede personbiler 197- Antal personbiler, 1. stk Konjunkturstatistik 5:9 13

6 Offentlige finanser Det offentlige forbrug (løbende priser) Stigning i de offentlige udgifter Vækst i det offentlige forbrug på, pct. Det offentlige forbrug var i 1. kvartal 5 på 96, mia. kr. Det er en stigning på,3 mia. kr. eller, pct. i løbende priser i forhold til samme kvartal sidste år. Til sammenligning var stigningen fra 1. kvartal 3 til 1. kvartal på 5,9 pct. i løbende priser. I 1. kvartal 5 steg udgifterne til indkomstoverførsler med 1,1 pct. i løbende priser i forhold til samme periode året før. Stigningen fra 1. kvartal 3 til 1. kvartal var til sammenligning på,9 pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 83, 9. juni 5 Konkurser Erklærede konkurser, sæsonkorrigeret Antal Erklærede konkurser Tremåneders glidende gennemsnit Færre konkurser Fald i antal sæsonkorrigerede konkurserklæringer I august var der 196 konkurserklæringer mod 1 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er et fald på 8 pct. Sammenligner man med samme måned sidste år, er det en stigning på 1 pct. Ser man på de faktiske tal, var der 165 konkurserklæringer i august mod 197 måneden før. Det samlede antal konkurser for tremånedersperioden juni-august faldt pct. i forhold til samme periode sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 385, 8. september 5 Tvangsauktioner Kundgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret Antal Tvangsauktioner Tremåneders glidende gennemsnit Færre tvangsauktioner Fald i antal sæsonkorrigerede tvangsauktioner I august var der 16 kundgjorte tvangsauktioner mod 16 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er et fald på 11 pct. Sammenligner man med samme måned sidste år, er faldet på 31 pct. Ser man på de faktiske tal, var der 19 kundgjorte tvangsauktioner i august mod 11 måneden før. Det samlede antal tvangsauktioner for tremånedersperioden juni-august er faldet med 7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 386, 8. september 5 Konkurser og tvangsauktioner Antal 5.. Konkurser Tvangsauktioner Konjunkturstatistik 5:9

7 Dansk inflation nærmer sig EU-inflationen Inflationen i EU steg til,1 pct.. I juli var inflationen i EU,1 pct., hvilket er en lille stigning fra, pct. måneden før. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over de seneste 1 måneder. For de 1 eurolande var inflationen i juli, pct. mod,1 pct. måneden før. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks for Danmark steg til 1,9 pct. i juli fra 1,7 pct. den foregående måned. Dermed er inflationsforskellen mellem Danmark og EU blevet yderligere indsnævret. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 361,. august 5 Forbrugerpriser Prisstigning over 1 måneder for EU15/EU5, Danmark, USA og Japan Pct. USA EU15/EU5 Danmark Japan Alle tre renter er steget Obligationsrenten steget i august til 3, Den 1-årige statsobligationsrente er steget fra 3, i juli til 3, i august. Også den gennemsnitlige effektive obligationsrente er steget, nemlig fra 3,8 i juli til 3,3 i august. Ligeledes er den korte rente (3-mdr. eurorente DK) steget en smule nemlig fra,1 i juli til,13 i august. For alle tre renter gælder det, at de historisk set ligger på et meget lavt niveau. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Renter Korte og lange renter 5 3 Pct. Gnsntl. effektiv obligationsrente 1-årige statsobligationer DK 3-mdr. eurorenter DK Svagt stigende kronekurs Den effektive kronekurs er nu 11,3 Efter et svagt fald fra årets begyndelse, er kronekursen i august steget til 11,3 mod 11, i juli. Den effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i 5 af Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er pt. baseret på industrivarehandelen i Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Valutakurser Effektiv kronekurs Indeks 198= KAX, totalindeks for samtlige aktier opgjort til markedsværdi. Januar august 5 35 Indeks ultimo dec = Konjunkturstatistik 5:9 15

8 Bruttonationalprodukt, sæsonkorrigeret, 1. kvt. 5, 1995 priser, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 Kvartalsvis vækstrate,1,,5 -,1 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,8,, -,5 -,8,9 1,3,, Frankrig Italien Holland USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. EU-harmoniserede arbejdsløshedsprocenter, sæsonkorrigeret, marts 5 1, 1, 8, 6,,,, Pct.,9 6,3,7 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien 8,5 9,8,6 9,8 7,8 8, 8,8,9 5,,5 Frankrig Italien Holland USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. EU-harmoniserede forbrugerpriser, juli 5, 3,, 1,, -1, -, Årlig vækstrate 1,9,7 1, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,9 1,9,3 1,8 3,1,, 1,5,1 -,3 Frankrig Italien Holland USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. Offentlig forvaltning og service, saldo (netto) i pct. af BNP, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Pct. af BNP,8 1, 11,5 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,1-3,7-3, -3,7-3, -,5 -, -6,5 -,6 -,6 Frankrig Italien Holland USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. Anm.: Ifølge EU s konvergenskriterier må et evt. underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 pct. af BNP. 16 Konjunkturstatistik 5:9

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug

AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug AKTUEL STATISTIK Tema: Det private forbrug Nr.: / Den. oktober 'HWSULYDWHIRUEUXJ±YLJWLJVWHY NVWIDNWRULGDQVN NRQRPL Udsigterne i dansk økonomi er trods halvandet år med relativ lav vækst ikke værst. En

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi

AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi Nr.: / Den. februar URIHWWHJQLQJHUInULQJHQODQJVLJWHW NRQRPLVNEHW\GQLQJIRU'DQPDUN Tegningerne af profeten Muhammed og en omfattende boykot af danske produkter

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 260 Offentligt Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark 1 4. H A L V Å R S R A P P O R T F E B R U A R 2 0 1 1 Det Internationale Sekretariat Den økonomiske

Læs mere