Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede"

Transkript

1 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon Fax CVR nr / august 2005 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005 Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Passagerantallet steg med 2,4 % Omsætningen steg med 10,7 % til DKK 1.331,1 mio. Trafikindtægterne steg med 10,5 % De kommercielle indtægter steg med 10,7 % EBIT pr. passager steg med 7,8 % til DKK 52,77 Resultat af kapitalandele steg med 14,6 % Resultat før skat steg med 24,7 % til DKK 418,6 mio. Forventningen til et resultat før skat for året på ca. DKK 900 mio. fastholdes

2 Indholdsfortegnelse HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 3 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI Trafik... 5 Kommerciel... 6 International... 7 Øvrige resultatposter... 8 Pengestrømsopgørelse... 8 Egenkapitaludvikling... 8 Øvrige forhold... 9 Forventninger til DELÅRSREGNSKAB Regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance Koncernpengestrømsopgørelse Koncernegenkapitalopgørelse ERKLÆRINGER Ledelsens regnskabserklæring Revisorerklæring Betegnelserne Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets dattervirksomheder og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 19

3 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 3. kvartal** År til dato Hele året Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele i associerede virks Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 50,2% 59,2% 51,6% 57,1% 58,3% EBIT-margin 38,5% 41,4% 37,3% 37,4% 39,2% Aktivernes omsætningshastighed* 44,6% 0,40 0,41 0,37 0,38 Afkastningsgrad* 17,2% 16,8% 15,3% 13,9% 15,1% Egenkapitalforrentning* 31,3% 19,1% 22,8% 15,2% 18,5% Soliditetsgrad* 36,4% 37,0% 36,4% 37,0% 38,7% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS)* 12151,2% 73,2 91,0 57,9 71,3 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS)* 16459,1% 128,9 138,8 114,3 128,6 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,5% 386,1 398,2 386,1 399,6 NOPAT-margin 31,7% 31,0% 28,3% 29,0% 31,1% Den investerede kapitals omsætningshastighed* 39,3% 0,34 0,33 0,29 0,32 ROCE 12,4% 10,6% 9,4% 8,5% 10,1% *) Nøgletallene er omregnet til helårsbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenligneligheden. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitioner af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 19

4 LEDELSENS DELÅRSBERET- NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2005 Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 1. halvår 2005 et resultat før skat på DKK 418,6 mio., hvilket svarer til det forventede. Resultat i forhold til 1. halvår 2004 Koncernens omsætning er forøget med 128,2 mio. til DKK 1.331,1 mio. i Omsætningsstigningen, der bl.a. skal ses på baggrund af en passagervækst på 2,4 procent, relaterer sig både til trafik- og koncessionsindtægter, ligesom koncernens hotelaktivitet viser fremgang. Fremgangen i driftsresultatet på DKK 46,4 mio. skyldes omsætningsstigningen. Forøgelsen af omkostningerne kan hovedsagelig henføres til skærpede securitykrav samt omkostninger på DKK 24,1 mio. vedrørende udstedelse af medarbejderaktier. Resultatet af koncernens internationale aktiviteter er forøget med 14,6 procent til DKK 31,4 mio. Nettofinansieringsomkostninger er reduceret med DKK 32,5 mio. i forhold til Koncernens resultat før skat er i forhold til samme periode sidste år steget med DKK 82,8 mio. til DKK 418,6 mio. IAS 16 og IAS 28 De vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder IAS 16 om ændringer i brugstider og restværdier for materielle anlægsaktiver og IAS 28 om indregning af associerede virksomheder efter koncernens regnskabspraksis er trådt i kraft fra og med Ændringerne er nærmere beskrevet under regnskabspraksis på side Idet en række vedligeholdelsesprojekter vedrørende startbaner m.v. primært gennemføres i sommerhalvåret har ændringen af IAS 16 haft en positiv betydning på ca. DKK 25 mio. i 1. halvår 2005 i forhold til 1. halvår Ændringen af IAS 28 har betydet en omkostning på DKK 9,1 mio. vedrørende pensionsforpligtigelser i associerede selskaber, der er ført direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med den ændrede IAS 19 fra Ændring af selskabsskatteprocent fra 30 til 28 Ændring af den danske selskabsskatteprocent fra 30 til 28 har betydet en reduktion af udskudt skat pr. 1. januar 2005 på DKK 52,9 mio., der indgår i skat af periodens resultat. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. Koncernens resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og egenkapitalforklaring for 1. halvår 2005 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment År til dato Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 771,5 698,5 73,0 10,5% 196,2 181,8 14,4 7,9% Kommerciel 543,2 490,5 52,7 10,7% 302,7 274,4 28,3 10,3% International 16,4 13,9 2,5 18,0% -2,2-5,9 3, , ,9 128,2 10,7% 496,7 450,3 46,4 10,3% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 31,4 27,4 4,0 14,6% I alt 1.331, ,9 128,2 10,7% 528,1 477,7 50,4 10,6% Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 19

5 TRAFIK 2. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 421,1 392,4 28,7 7,3% 771,5 698,4 73,1 10,5% 1.459,6 EBIT 114,7 129,0-14,3-11,1% 196,2 181,8 14,4 7,9% 430,6 Resultat før renter 114,7 129,0-14,3-11,1% 196,2 181,8 14,4 7,9% 430,6 Segmentaktiver 3.994, ,3-1,1 0,0% 3.950,2 Antal ansatte ,5% ,6% 985 Passagerer Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn er steget med 2,4 procent til 9,4 mio. i 1. halvår 2005 i forhold til 1. halvår Passagervæksten ses primært for europæiske og interkontinentale destinationer. Et større udbud af operatører på de enkelte destinationer samt flere nye europæiske og interkontinentale destinationer har været medvirkende til at øge trafikken. Udenrigs rutetrafik er steget med 1,9 procent, mens chartertrafikken er steget med 13,4 procent. Passagerer fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,7% Interskandinavisk +5,2% +8,3% Europæisk Interkontinental ,6% Indenrigs Antallet af lokalt afgående passagerer er steget med 11,6 procent, mens antallet af transfererende passagerer er faldet med 11,7 procent. Lokalt afgående passagerer udgør for 1. halvår ,0 procent, mens transferpassagerer udgør 34,0 procent. De tilsvarende tal for 2004 var henholdsvis 62 og 38 procent. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises der til den tidligere offentliggjorte trafikstatistik for juni Omsætning Segmentets omsætning, der er steget med 10,5 procent, er specificeret i det følgende. År til dato DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 253,3 247,6 5,7 2,3% Passagerafgifter 423,8 368,4 55,4 15,0% Opholdsafgifter 13,8 14,7-0,9-6,1% Handling 45,0 43,8 1,2 2,7% Øvrige indtægter 35,6 24,0 11,6 48,3% I alt 771,5 698,5 73,0 10,5% Startafgifterne er positivt påvirket af en takstregulering på 1,5 procent pr. 1. januar 2005 og en stigning i startvægten på 1,9 procent. Stigningen modsvares delvist af øgede rabatter vedrørende cargo og opstartsrabatter til nye passagerruter. At stigningen i startvægten er mindre end passagervæksten skyldes flyselskabernes bedre udnyttelse af kapaciteten. Af stigningen i passagerafgifterne på DKK 55,4 mio. hidrører DKK 19,1 mio. fra securityafgiften på DKK 9,10 pr. afgående passager, der blev indført den 1. april 2004 til delvis dækning af omkostninger vedrørende de skærpede krav til security. Korrigeret herfor udgør stigningen 9,9 procent, der kan henføres til passagervæksten, takstforhøjelsen på 4,0 procent pr. 1. januar 2005 samt en ændring i passagersammensætningen med forholdsvist flere lokalt afgående passagerer, hvor taksten er højere. Opholdsafgifter er reduceret med DKK 0,9 mio. som følge af ændringer i frekvenser og natparkeringer. Stigningen i øvrige indtægter vedrører salg af serviceydelser. EBIT Udviklingen i EBIT er negativt påvirket af øgede personaleomkostninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere for at imødekomme de skærpede krav til security samt omkostninger forbundet med udstedelse af medarbejderaktier. Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 19

6 KOMMERCIEL 2. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 297,7 257,4 40,3 15,7% 543,2 490,5 52,7 10,7% 997,1 EBIT 166,9 146,7 20,2 13,8% 302,7 274,4 28,3 10,3% 558,0 Resultat før renter 166,9 146,7 20,2 13,8% 302,7 274,4 28,3 10,3% 558,0 Segmentaktiver 2.513, ,9 100,2 4,2% 2.434,4 Antal ansatte ,8% ,5% 473 Omsætning Omsætningen er steget med 10,7 procent i forhold til 2004 primært på grund af øgede koncessionsindtægter og en stigning i hotellets omsætning. Koncessionsindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 208,6 217,8-9,2-4,2% Parkering 68,7 53,4 15,3 28,7% Øvrige indtægter 55,5 40,8 14,7 36,0% I alt 332,8 312,0 20,8 6,7% Omsætningsnedgangen i shoppingcentret skal ses på baggrund af et fald i det tax-free salg som følge af optagelsen af 10 nye lande i EU fra maj Fremgangen i indtægter fra parkeringskoncessionen kan henføres til stigningen i antallet af lokalt afgående passagerer, samt til at et forholdsmæssigt større antal sydsvenske passagerer vælger at køre til lufthavnen. Stigningen i øvrige indtægter kan bl.a. henføres til nye kontrakter samt øget omsætning i lufthavnens barer og restauranter, som skyldes, at et øget antal passagerer rejser på økonomiklasse eller lavpris uden adgang til lounges eller servering ombord. Lejeindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 68,1 63,0 5,1 8,1% Udlejning af arealer 19,5 19,3 0,2 1,0% Øvrige lejeindtægter 12,2 4,0 8,2 205,0% I alt 99,8 86,3 13,5 15,6% Stigningen i lejeindtægter kan henføres til nyudlejning samt kontraktuelle lejereguleringer. Stigningen i øvrige lejeindtægter skyldes en engangsindtægt vedrørende byggemodning af en grund. Salg af tjenesteydelser med videre År til dato DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 89,1 71,9 17,2 23,9% Øvrige 21,5 20,3 1,2 5,9% I alt 110,6 92,2 18,4 20,0% Fremgangen i hotelaktiviteten kan henføres til en stigende belægningsprocent, bl.a. på grund af øget konferenceaktivitet, der har haft positiv effekt på indtægter fra værelsesudlejning, restauranter m.v. EBIT Omsætningsfremgangen modsvares delvist af øgede omkostninger til forebyggende vedligeholdelse, af driftsomkostninger i hotellet som følge af den stigende aktivitet samt af omkostninger forbundet med udstedelse af medarbejderaktier. Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 19

7 INTERNATIONAL 2. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 6,3 6,6-0,3-4,5% 16,4 13,9 2,5 18,0% 28,6 EBIT -3,0-4,0 1,0-25,0% -2,2-5,9 3,7-62,7% -14,7 Resultat af kapitalandele i assoc. virksomheder 23,8 20,5 3,3 16,1% 31,4 27,4 4,0 14,6% 70,7 Resultat før renter 20,8 16,5 4,3 26,1% 29,2 21,5 7,7 35,8% 56,0 Segmentaktiver 30,5 21,9 8,6 39,3% 26,1 Kapitalandele i assoc. virksomheder , ,9 213,5 13,1% 1.582,8 Antal ansatte ,3% ,0% 27 Omsætning Omsætningen er steget 18,0 procent som følge af øgede indtægter fra NIAL, Newcastle og en konsulentopgave i Oman. Salget til NIAL består af rådgivningsassistance vedrørende terminalombygning og kommercielle aktiviteter samt performanceafhængigt honorar relateret til NIALs driftsresultat. Salget til ITA/ASUR, Mexico vedrører implementering af nye, langsigtede udbygningsplaner, fortsat optimering af de kommercielle aktiviteter samt ledelsesmæssig assistance. Salget til HMA, Kina vedrører rådgivning i forbindelse med kapacitetsudvidende aktiviteter i forventning om vækst i trafikken. EBIT EBIT er forbedret med DKK 3,7 mio. dels som følge af omsætningsfremgangen, dels som følge af reducerede omkostninger. modsvares delvist af øgede energiomkostninger m.v. Investeringerne i ITA/ASUR viser resultatfremgang som følge af passagervækst og en forøgelse af de kommercielle indtægter på 25 procent. Fremgangen skyldes tillige forøgelsen af ejerandelen i ITA med 11 procent i april 2004 og med 12,5 procent pr. 29. april 2005 til i alt 49 procent. CPHs direkte og indirekte ejerandel af ASUR udgør herefter 9,85 procent. CPHs andel af resultat efter skat fra HMA er reduceret i forhold til 2004 bl.a. som følge af et faldende antal passagerer, der skyldes en midlertidig reduktion i flykapaciteten hos de kinesiske luftfartsselskaber som konsekvens af en flyulykke i Kina. Endvidere påvirkes resultatet negativt af, at HMA fra 2005 pålægges 7,5 procent i selskabsskat. HMA har hidtil været fritaget for selskabsskat. Passagerer i NIAL, ASUR og HMA Resultat af kapitalandele efter skat År til dato DKK mio Udv. Pct. NIAL -2,0-3,0 1,0 33,3% ITA/ASUR, HMA 33,4 30,4 3,0 9,9% I alt 31,4 27,4 4,0 14,6% Passagerer (mio.) ,1% -5,8% +12,7% NIAL ASUR HMA Resultatandelen i NIAL for 1. halvår 2005 er marginalt forbedret i forhold til Væksten i antallet af passagerer stammer hovedsageligt fra low cost segmentet, der gennemsnitligt betaler lavere takster pr. passager. Omsætningsfremgangen HMA rapporterer kun halvårligt til fondsbørsen i Hong Kong, hvorfor resultatandelen fra HMA vises sammen med resultatandelene fra ITA/ASUR. Dette sker for ikke at overtræde de fondsbørsretlige regler i Hong Kong. Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 19

8 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger År til dato DKK mio Udv. Pct. Renter 95,0 101,9-6,9-6,8% Kursreguleringer 14,5 40,0-25,5-63,8% I alt 109,5 141,9-32,4-22,8% Faldet i renteomkostninger skyldes dels en lavere gennemsnitlig finansieringsrente dels et gennemsnitligt lavere lånebeløb. Kursreguleringer vedrører reguleringer af markedsværdi på valutaterminsforretninger og et kurstab ved konvertering af et realkreditlån i I sammenligningstallet for 2004 indgår DKK 23,6 mio. vedrørende markedsværdireguleringer af renteswaps, hvor afdækningen oversteg det aktuelle lånebehov. CPH valutakurssikrer de kommende 12 måneders forventede likviditetstrømme, primært vedrørende udbytter og honorarindtægter fra associerede virksomheder. Skat af årets resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. Endvidere er effekten af nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 30 til 28 procent i Danmark indregnet. Effekten vedrørende hensættelse til udskudt skat udgør en indtægt på DKK 52,9 mio. PENGESTRØMSOPGØRELSE År til dato DKK mio Udv. Pengestrømme fra Driftsaktivitet 474,4 532,0-57,6 Investeringsaktivitet -305,7-303,8-1,9 Finansieringsaktivitet -289,4-292,5 3,1 Pengestrømme i alt -120,7-64,3-56,4 Likvider primo 322,4 505,3-182,9 Likvider ultimo 201,7 441,0-239,3 Driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet er påvirket af flere enkeltstående forhold i 1. halvår 2005, der sammenholdt med et uændret EBITDA i forhold til 1. halvår 2004 har bevirket en reduktion af pengestrømme fra driftsaktivitet. Investeringsaktivitet Investeringer i materielle anlægsaktiver udgør i 1. halvår 2005 DKK 210,9 mio. og omfatter bl.a. ibrugtagning af det centraliserede servicecenter for transferpassagerer i Terminal 3 samt igangværende projekter vedrørende et nyt parkeringshus og etablering af en metrostation. Selskabet har endvidere investeret DKK 102,5 mio. vedrørende køb af 12,5 procent aktier i ITA. Finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er påvirket af øget køb af egne aktier på DKK 176,0 mio. samt forøget betaling af udbytte på DKK 126,6 mio. i forhold til Herudover har koncernen i 1. halvår 2005 optaget kortfristede lån på DKK 495,3 mio. og afdraget DKK 212,9 mio. på langfristede lån. EGENKAPITALUDVIKLING År til dato DKK mio Saldo 1. januar 3.230, ,8 Periodens resultat 362,5 243,7 Pensionsregulering NIAL -9,1 - Valutakursregulering af kapitalandele i assoc. virksomheder 142,5 49,9 Sikring af renterisiko ved renteswaps -42,9 18,0 Skatteeffekt af sikring 12,0-5,4 Køb af egne aktier -293,5-117,5 Udbetaling af udbytte -296,4-165,7 Udbytte vedrørende egne aktier 18,1 14,0 Saldo 30. juni 3.123, ,8 Nedsættelse af aktiekapital (køb af egne aktier) Generalforsamlingen har den 21. april 2005 godkendt, at selskabets aktiekapital nedsættes ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier, i alt nominelt DKK Efter udløb af præklusivt proklama den 11. august 2005 er denne beholdning annulleret. Herefter udgør aktiekapitalen nominelt DKK Medarbejderaktieordning 2005 Selskabet har i maj 2005 solgt aktier til kurs 105 til medarbejderne. 95 procent af medarbejderne købte aktier. Omkostningen i forbindelse hermed på DKK 24,1 mio. indgår som en personaleomkostning i 1. halvår Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 19

9 ØVRIGE FORHOLD CPH har indgået en koncessionsaftale med den bulgarske stat vedrørende drift af lufthavnene i Varna og Bourgas Den 12. juni 2005 underskrev CPH en 35-årig koncessionsaftale med den bulgarske stat vedrørende koncession på drift af lufthavnene i Varna og Bourgas. Aftalen indebærer en forpligtelse til et investeringsprogram på cirka EUR 140 mio. i perioden samt en omsætningsbaseret koncessionsafgift på 30 procent. Aftalen forventes at træde i kraft, når klagerne mod den bulgarske regering fra de to tabende kandidater, Fraport og Vinci, er endeligt afgjort af den bulgarske højesteret. Trafiktakster for perioden CPH indledte i april en møderække med luftfartsselskaberne for at forhandle en aftale om takstniveau og struktur for perioden Efter et antal møder konkluderede parterne, at det ikke var muligt at indgå en aftale, da luftfartsselskaberne indbyrdes ikke kunne enes om en struktur for taksterne og da der var afstand mellem parterne om niveauet. CPH har derfor i henhold til de regulatoriske rammebetingelser for selskabet og efter aftale med luftfartsselskaberne bedt Transport- og energiministeren om at fastlægge rammerne for den maksimale regulering af takstniveauet for perioden. Det forventes at ministeren snart vil træffe en afgørelse herom. Selskabet har endvidere efter aftale med luftfartsselskaberne bedt ministeren om at godkende en forhøjelse af passagerafgiften med 5,80 kr. pr. afgående passager pr. 1. juli 2005 til delvis dækning af omkostninger i 2005 vedrørende nye securitykrav. Også herom forventes en snarlig afgørelse. CPH byder på Budapest Lufthavn CPH har i august 2005 afgivet et indikativt bud på Budapest Lufthavn. Det er nu op til den ungarske stat og dens rådgivere at vurdere hvilke bydere, der inviteres til at afgive et endeligt bud på lufthavnen ultimo Der forventes en afgørelse herom i løbet af september. FORVENTNINGER TIL 2005 Forventning til resultat før skat Som beskrevet i delårsrapport for 1. kvartal 2005 forventedes CPHs resultat før skat for de nuværende aktiviteter at udgøre i størrelsesordenen DKK 900 mio. svarende til en stigning på cirka 10 procent i forhold til Forventningen var baseret på en passagervækst på 3 procent. Resultat for 1. halvår 2005 svarer til det forventede. Passagervæksten for første halvår 2005 udgjorde 2,4 procent. På denne baggrund og på trods af den store stigning i chartertrafikken i juli måned forventes for 2005 som helhed en passagervækst på cirka 2,5 procent. Forventningen om et resultat før skat på cirka DKK 900 mio. fastholdes. I denne forventning er der ikke indregnet effekter af indgåelsen af koncessionsaftalen med den bulgarske stat vedrørende privatisering af lufthavnene i Varna og Bourgas. Det vurderes ikke, at koncessionsaftalen vil have en væsentlig effekt på koncernens resultat før skat for Forventning til investeringer i materielle anlæg I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport 2004 fremkom CPH med en prognose over forventede investeringer i materielle anlæg, hvoraf det fremgik, at investeringsniveauet i 2005 ville udgøre ca. DKK 700 mio. Investeringsniveauet skal bl.a. ses på baggrund af de forøgede securitykrav og behovet for forøgede parkeringsfaciliteter i de kommende år. Som nævnt under Regnskabspraksis på side 11 betyder ændringen af IAS 16, at visse vedligeholdelsesprojekter cirka DKK 100 mio. på årsbasis - som indgår i ovenstående investeringesestimat fremover vil blive resultatført som vedligeholdelsesomkostninger. Det forventes således, at investeringer i materielle anlæg, der vil blive aktiveret, ikke vil overstige DKK 600 mio. i Kapitalstruktur Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i april måned bemyndiget til at lade selskabet tilbagekøbe indtil 10% af dets egne aktier frem til næste generalforsamling med henblik på tilpasning af kapitalstrukturen. For at sikre tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til en eventuel overtagelse af lufthavnen i Budapest er det valgt ikke at indlede et aktietilbagekøbsprogram, før dette er afgjort. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 19

10 Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 19

11 DELÅRSREGNSKAB REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt efter retningslinierne i IAS 34 om delårsrapporter. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter den samme regnskabspraksis som i Årsrapporten 2004, hvortil der henvises. Herudover er ændringer som følge af ændringer i IAS 16 og 28 indarbejdet. Nye IAS/IFRSer Med virkning fra 2004 implementerede CPH ændringerne til IAS 1, 2, 8, 10, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 33, 39 og 40 samt IFRS 2, 4, 5 og 6. Brugstider for materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger Grundforbedringer (kloak m.v.) Bygninger Leasede bygninger Aptering Tekniske anlæg Startbaner, veje mv. (fundament) Belægninger ved nyanlæg Tekniske installationer på baner Tekniske anlæg (elevatorer m.v.) Tekniske installationer i bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Edb-anlæg Energianlæg Køretøjer m.v Inventar Hoteludstyr Securityudstyr Teknisk udstyr Øvrigt materiel 40 år 80 år år 5-10 år 80 år 10 år 15 år 20 år 25 år 3-5 år 15 år 5-15 år 10 år år 10 år 10 år 5 år IAS 16 CPH implementerede IAS 16 med virkning fra delårsrapporten for 1. kvartal Ændringen af IAS 16 har for CPHs vedkommende bevirket en forlængelse af brugstiderne for visse materielle anlægsaktiver, mens det vurderes at de materielle anlægsaktiver ikke har nogen restværdi ved slutningen af brugstiden. Ændringen af IAS 16 har også betydet, at visse vedligeholdelsesprojekter, som tidligere blev aktiveret af CPH som tilgang til materielle anlægsaktiver, fremover vil blive resultatført som vedligeholdelsesomkostninger. Med de nuværende materielle anlæg og investeringer betyder ændringen dels en reduktion på ca. DKK 100 mio. p.a. i afskrivninger på materielle anlægsaktiver, dels en forøgelse af omkostningerne til vedligeholdelse af materielle anlægsaktiver på ca. DKK 100 mio. p.a. Påvirkningen af resultatopgørelsen vi således blive en reduktion af EBITDA på årsplan på ca. DKK 100 mio., mens resultat før renter og skat (EBIT) ikke ændres væsentligt. Ændringen har ingen betydning for koncernens pengestrøm. Ændringen af IAS 16 har udelukkende fremadrettet betydning, hvorfor der ikke er korrigeret i sammenligningstal. Anlægsinvesteringer med en anskaffelsesværdi under DKK (tidligere DKK ) eller en brugstid under 3 år resultatføres på anskaffelsestidspunktet, medmindre de indgår i en større samlet investering. Vedligeholdelse af kloaksystemer og belægninger på startbaner og veje samt visse typer af vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg, der tidligere blev indregnet som materielle anlægsaktiver, resultatføres fremover som vedligeholdelsesomkostninger. Tidligere blev bygninger afskrevet over år, startbaner m.v. over år og tekniske anlæg m.v. over år. For de øvrige typer af anlægsaktiver er der tale om uvæsentlige ændringer af brugstiderne. IAS 28 Implementering af IAS 28 har i sig selv ikke givet anledning til nævneværdig ændring af koncernens resultat og egenkapital. I forbindelse hermed er den ændrede IAS 19 fra december 2004 blevet anvendt. Den ændrede IAS 19 muliggør indregning af aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende pensionsforpligtelser direkte på egenkapitalen. Indregning af kapitalandele i associerede virksomheder er korrigeret i overensstemmelse med den ændrede IAS 19. Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 19

12 Regulering af en pensionsforpligtelse på DKK 9,1 mio. i NIAL er indregnet over egenkapitalen i de associerede selskaber og tilsvarende over koncernens egenkapital, hvorved dette ikke har indvirkning på årets resultat. IAS 40 CPH har i forbindelse med etablering af Airport Business Park i Kastrup implementeret IAS 40 om investeringsejendomme, der vises særskilt under materielle anlægsaktiver. Investeringsejendomme måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. For investeringsejendomme opgøres restværdier individuelt. Afskrivning sker over brugstiden som for øvrige materielle anlægsaktiver. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn CPHs skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Dette indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på anlægsaktiver. For en beskrivelse af risici henvises der til omtalen på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 19

13 KONCERNRESULTATOPGØRELSE 1. januar juni DKK mio Trafikindtægter 690,9 630,7 Koncessionsindtægter 377,7 355,8 Lejeindtægter 101,4 87,8 Salg af tjenesteydelser med videre 161,1 128,6 Omsætning 1.331, ,9 Eksterne omkostninger 278,1 218,6 Personaleomkostninger 366,1 297,1 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 190,2 236,8 Driftsresultat 496,7 450,4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 31,4 27,4 Finansielle indtægter 9,5 9,2 Finansielle omkostninger 119,0 151,2 Resultat før skat 418,6 335,8 Skat af periodens resultat 56,1 92,1 Periodens resultat 362,5 243,7 Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 19

14 KONCERNBALANCE AKTIVER 30. juni 30. juni 31. december DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 49,2 52,7 51,7 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.392, , ,5 Investeringsejendomme 82,3 - - Tekniske anlæg og maskiner 2.096, , ,0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 325,8 220,7 224,1 Materielle anlægsaktiver under udførelse 227,3 263,3 289,5 Materielle anlægsaktiver i alt 6.124, , ,1 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 1.842, , ,8 Andre finansielle anlægsaktiver 2,8 1,8 0,9 Finansielle anlægsaktiver i alt 1.845, , ,7 Anlægsaktiver i alt 8.018, , ,5 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 307,5 352,1 193,6 Andre tilgodehavender 16,6 12,1 25,5 Periodeafgrænsningsposter 44,6 23,6 35,5 Tilgodehavender i alt 368,7 387,8 254,6 Likvide beholdninger 201,7 441,0 322,4 Omsætningsaktiver i alt 570,4 828,8 577,0 Aktiver i alt 8.589, , ,5 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 19

15 PASSIVER 30. juni 30. juni 31. december DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 833,0 910,0 833,0 Reserve for valuta- og rentesikring 65,4 58,0 96,3 Reserve for valutakursomregning -222,3-252,0-364,8 Overført overskud 2.447, , ,2 Egenkapital i alt 3.123, , ,7 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 748,8 798,9 813,7 Kreditinstitutter 3.179, , ,9 Anden gæld 241,7 290,4 399,9 Langfristede forpligtelser i alt 4.169, , ,5 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Kreditinstitutter 828,3 550,0 333,0 Modtagne forudbetalinger fra kunder 54,8 65,9 49,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 139,5 131,6 151,2 Selskabsskat 115,0 105,3 36,8 Anden gæld 137,7 148,1 129,3 Periodeafgrænsningsposter 20,5 11,0 12,3 Kortfristede forpligtelser i alt 1.295, ,9 712,3 Forpligtelser i alt 5.465, , ,8 Passiver i alt 8.589, , ,5 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 19

16 KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE 1. januar juni DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 1.218, ,5 Udbetalt til personale, leverandører med videre -615,8-472,0 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 602,9 641,5 Renteindbetalinger med videre 6,2 6,5 Renteudbetalinger med videre -103,8-98,9 Pengestrømme fra ordinær drift før skat 505,3 549,1 Betalt selskabsskat -30,9-17,1 Pengestrømme fra driftsaktivitet 474,4 532,0 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -210,9-245,0 Køb af andele i associerede virksomheder -102,5-77,7 Udbytte fra associerede virksomheder 7,7 18,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -305,7-303,8 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -212,9-323,7 Optagelse af gæld med kort løbetid 495,3 300,4 Køb af egne aktier -293,5-117,5 Betalt udbytte -278,3-151,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -289,4-292,5 Netto ændring i likviditet -120,7-64,3 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 322,4 505,3 Likvide beholdninger ved periodens udgang 201,7 441,0 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 19

17 KONCERNEGENKAPITALOPGØRELSE 1. januar juni 2005 DKK mio. Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud I alt Saldo 1. januar ,0 96,3-364, , ,7 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 142,5 142,5 Pensionsregulering -9,1-9,1 Sikring af renterisiko ved renteswaps -42,9-42,9 Skatteeffekt af sikring 12,0 12,0 Nettoindtægt ført direkte på egenkapitalen -30,9 142,5-9,1 102,5 Periodens resultat 362,5 362,5 I alt -30,9 142,5 353,4 465,0 Køb af egne aktier -293,5-293,5 Udbetaling af udbytte -296,4-296,4 Udbytte vedrørende egne aktier 18,1 18,1 Øvrige egenkapitalbevægelser -571,8-571,8 Saldo 30. juni ,0 65,4-222, , ,9 1. januar juni 2004 DKK mio. Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud I alt Saldo 1. januar ,0 45,4-301, , ,8 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 49,9 49,9 Sikring af renterisiko ved renteswaps 18,0 18,0 Skatteeffekt af sikring -5,4-5,4 Nettoindtægt ført direkte på egenkapitalen 12,6 49,9 62,5 Periodens resultat 243,7 243,7 I alt 12,6 49,9 243,7 306,2 Køb af egne aktier -117,5-117,5 Udbetaling af udbytte -165,7-165,7 Udbytte vedrørende egne aktier 14,0 14,0 Øvrige egenkapitalbevægelser -269,2-269,2 Saldo 30. juni ,0 58,0-252, , ,8 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 19

18 ERKLÆRINGER LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2005 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter den samme regnskabspraksis som i Årsrapport Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2005 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni København, den 18. august 2005 Direktion: Niels Boserup Adm. direktør /Torben Thyregod Økonomidirektør Kjeld Binger Direktør /Peter Rasmussen Vicedirektør Bestyrelse: Henrik Gürtler Formand Ivar Samrén Næstformand Ole Gjessø Andersen Rolf Börjesson Annette Sadolin Jørgen Abildgaard-Friis John Stig Andersen Keld Elager-Jensen Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 19

19 REVISORERKLÆRING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har efter aftale udført gennemgang (review) af delårsrapporten for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2005, der aflægges i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for delårsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om delårsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at delårsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om delårsrapporten. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 30. juni 2005 og af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni 2005 i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. København, den 18. august 2005 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 19

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002 Postboks 74 Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere