Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening"

Transkript

1 Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer 3 Formand 4 Næstformand 4 Kasserer 5 Revisor 5 Sekretær 6 Opgaver for arrangør af virksomhedsbesøg 7 Opgaver for arrangør af studieture 8 Kasseregnskab og moms 9 Hovedforeningen Hovedbestyrelsens opgaver 10 Landsformand 11 Kasserer 12 Generalsekretær 12 Tlf.: /14

2 Formål med denne håndbog Elektroteknisk Forening blev stiftet i København i De øvrige sektioner er kommet til efterhånden, Jydsk Sektion i 1926, Fynsk Sektion i 1937, Nordjysk Sektion i 1961 og Sydjysk Sektion i Sektionerne har desuden forskelle i geografi, historie og udvikling. Arbejdets organisation i sektionsbestyrelserne udviser tilsvarende forskelle. Det er fx forskelligt hvem der modtager tilmeldinger, hvem der er webansvarlig og hvem der ajourfører medlemslisten. Denne håndbog beskriver vejledende og generelle retningslinier, som det på sigt er målet, at alle så vidt muligt skal følge, dog med mulighed for at tage individuelle hensyn. Når vi nedfælder bestyrelsernes mange forskellige opgaver kan det se lidt voldsomt ud. Det får karakter af en bruttoliste. Men det er ikke nødvendigvis alle opgaverne, der skal udføres hver gang. Elektroteknisk Forenings struktur Foreningens hovedaktiviteter finder sted i fem sektioner: København-Sjællands Sektion (Sektion 1) Jydsk Sektion (Sektion 2), Fynsk Sektion (Sektion 3), Nordjysk Sektion (Sektion 4) og Sydjysk Sektion (Sektion 5). Hver sektion har egen sektionsbestyrelse med 5 medlemmer: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Et menigt bestyrelsesmedlem Der er tradition for at sammensætte bestyrelserne bredt med repræsentanter fra forskellige dele af elbranchen, fx fra elforsyning, grossister, installatører, rådgivende ingeniører mv. Foreningen består tillige af Hovedforeningen, som ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand og næstformand fra hver sektion, foruden at der er en (pt. udefra kommende) landsformand, og en kasserer (som også er kasserer i en af sektionerne). Hovedbestyrelsen tæller derfor i alt 12 medlemmer. Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatet og indgår aftaler om sekretariatets ydelser og andre ydelser, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Hovedbestyrelsen har valgt at have et fælles landsdækkende sekretariat, som varetager en række opgaver, som det er formålstjenligt at udføre i fællesskab. Mere om dette sidst i håndbogen. Tlf.: /14

3 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne Arrangerer medlemsarrangementer fra oktober til maj Arrangerer studieture til indland og udland Deltager i bestyrelsesmøder i sektionsbestyrelsen Deltager så vidt muligt i arrangementer i sektionen Ved forfald sørger man for, at de opgaver, man har ansvar for, overdrages til et andet bestyrelsesmedlem eller evt. et menigt medlem Ved udtræden af bestyrelsen er man medansvarlig for at finde en ny kandidat til posten. Ikke alle sektioner overholder vedtægterne mht. bestemmelsen om at afholde et arrangement hver måned i perioden fra oktober til maj, men det er altså målet. Bestyrelserne arrangerer virksomhedsbesøg, møder med foredrag samt studieture. Derudover er der ind imellem også enkelte sociale arrangementer eller netværksarrangementer. Der er forskellige traditioner omkring studieture. København Sjællands Sektion slutter gerne sæsonen med en studietur i maj. Andre sektioner starter ofte sæsonen op i august/september med en studietur. Flertallet af sektioner skifter mellem studieture til indland og udland fra år til år. Bestyrelserne bør tilstræbe at planlægge aktiviteterne i god tid, fx sådan at hele efterårets program foreligger i starten af september og hele forårets program foreligger midt i december. Herved sikres, at der er god mulighed for omtale og markedsføring af alle de kommende arrangementer i nyhedsbrev og på hjemmesiden samt i medlemsbladet Elteknik. Bestyrelserne i sektionerne afholder bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelserne fordeler selv opgaver med at arrangere virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og generalforsamling på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. I de fleste sektioner går opgaven på skift, i nogle sektioner bærer enkelte bestyrelsesmedlemmer en større del af arbejdet. Der er forskellige traditioner i sektionsbestyrelserne med hensyn til at mødes uformelt. Én bestyrelse tager fx en gang om året ud at spise på en restaurant inkl. ægtefæller, en anden sektion holder møde inkl. socialt samvær og overnatning i et sommerhus. Tlf.: /14

4 Formand Formanden leder arrangementerne i sektionen. Formanden har følgende opgaver ved indledning af møderne: Byder velkommen Præsenterer værterne Præsenterer bestyrelsen for medlemmerne Byder nye medlemmer og evt. gæster velkommen Fortæller om kommende arrangementer Efterlyser ideer til kommende arrangementer Efterlyser frivillig arbejdskraft Fortæller om hvervekampagne og lignende Evt. kan der være en præsentationsrunde for medlemmerne Sikrer ro og orden Under møderne har formanden følgende opgaver: Ordstyrer Afrunder debatten og sikrer, at alle spørgsmål er besvaret Takker værterne ved at udråbe et elektroteknisk leve (3 lange efterfulgt af tre korte) Overrækker en gave til værterne, fx vin Sørger for at forsamlingen afslutningsvist giver en hånd til værterne. Formanden er desuden med til at arrangere medlemsmøder sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder bestyrelsesmøderne i sektionen. Formanden for sektionsbestyrelsen er også med i hovedbestyrelsen, hvor opgaven er at repræsentere sektionen, foruden at formanden bidrager generelt til hovedbestyrelsens arbejde. Næstformand Næstformanden varetager formandens opgaver i tilfælde af formandens fravær, og det gælder både ved medlemsarrangementer og ved bestyrelsesmøder i sektionen. Næstformanden er med til at arrangere medlemsmøder sammen med den øvrige bestyrelse. Næstformanden i sektionsbestyrelsen er også med i hovedbestyrelsen, hvor opgaven er at repræsentere sektionen, foruden at han bidrager generelt til hovedbestyrelsen arbejde. Tlf.: /14

5 Kasserer Normalt er det alene sektionens kasserer, der har fuldmagt til at benytte sektionens bankkonto. Kassereren varetager opgaven med at forvalte sektionens økonomiske midler, fx: Etablerer netbank for og sørge for Dankort/Visa kort Sørger for at betale sektionens udgifter rettidigt Opkræver deltagergebyr ved møderne Indsætter deltagergebyret på konto i banken Udarbejder kvitteringer Sørger for at alle deltagere betaler Sørger for at tilmeldte, som ikke møder frem, får tilsendt en faktura på deltagergebyret Overvåger saldoen på sektionens bankkonto Sikrer at forrentningen af kapitalen er fornuftig Fører kasseregnskab over foreningens indtægter og udgifter Fører momsregnskab og afregner momsen med hovedforeningen rettidigt Arkiverer alle bilag og gemmer dem i mindst 5 år Udarbejder årsregnskab og budget for sektionen Udarbejder præsentation af regnskabet til generalforsamlingen, evt. kopi til uddeling Sørger for at regnskabet bliver revideret Sørger for at regnskabet underskrives af formand, kasserer og revisor Sørger for at det underskrevne regnskab arkiveres i min. 5 år Fremlægger sektionens årsregnskab på generalforsamlingen Sender godkendt regnskab til generalsekretæren Varetager økonomiske problemstillinger i sektionsbestyrelsen Har ansvar for, at der ikke anvendes flere penge i sektionen, end der er til rådighed. Indkøber vingaver til værter/foredragsholdere Sørger for gaver til jul, runde fødselsdage, jubilæer mv. i sektionsbestyrelsen mv. Kassereren fører endvidere statistik over medlemsdeltagelsen ved møderne. Kassereren er endvidere med til at arrangere medlemsmøder sammen med den øvrige bestyrelse. Revisor På generalforsamlingerne i sektionerne vælges en revisor. Det er altid et menigt medlem af foreningen, som vælges til posten. Opgaven er kontrol og revision af sektionens årsregnskab. Tlf.: /14

6 Sekretær Bestyrelsesmøder Sektionens sekretær varetager en række opgaver i forbindelse med sektionens bestyrelsesmøder: Indkalder til bestyrelsesmøder Udarbejder og fremsender dagsorden for bestyrelsesmøder, eks.: 1. Referat af seneste møde 2. Orientering fra formanden 3. Afholdte medlemsmøder 4. Kommende medlemsmøder 5. Eventuelt 6. Kommende bestyrelsesmøder Skriver referat fra bestyrelsesmøderne og arkiverer dem i 5 år. Sender referat til bestyrelsesmedlemmer og til foreningens landsformand og generalsekretær. Generalforsamling I forbindelse med sektionens generalforsamling varetager sekretæren følgende opgaver: Sørger for en dirigent Undersøger hvem der er på valg og om der modtages genvalg Udfærdiger dagsorden i henhold til vedtægterne Sørger for rettidig indkaldelse til og afvikling af generalforsamlingen Sørger for den praktiske afvikling af generalforsamling (valg af dirigent, projektor osv.) Udarbejder referat fra generalforsamlingen i sektionen. Medlemsarrangement I forbindelse med medlemsarrangementerne varetager sektionens sekretær følgende opgaver: Sørger for rettidig markedsføring af aktiviteterne i sektionen i medlemsblad, hjemmeside og nyhedsbrev. Dette sker pt ved at give generalsekretæren besked. Skriver referat og tager fotos på møderne, alternativt finde en anden, der vil gøre det, i så fald skal der aftales tidsfrist for levering. Referater inkl. fotos af aktiviteterne i sektionerne offentliggøres i medlemsblad, hjemmeside og nyhedsbrev. Dette sker pt. ved at sende referat mv. til generalsekretæren Sørger for navneskilte til bestyrelsen og medlemmerne Modtager tilmeldinger og noterer deltagerne med navn mv. Medlemsadministration Det er sekretærens opgave i samarbejde med generalsekretæren at ajourføre medlemslisten med: Flyttemeddelelser Registrere afdøde medlemmer (mindes på generalforsamlingen) Udmeldelser og nye medlemmer adresser, firma og telefonnumre. Hjemmesiden Sekretæren i sektionerne er webansvarlig og har i samarbejde med generalsekretæren opgaven med at ajourføre hjemmesiden med hensyn til information fra sektionerne. Tlf.: /14

7 Arrangør af virksomhedsbesøg og foredrag Planlægning af arrangement Når et bestyrelsesmedlem har fået og påtaget sig opgaven med at arrangere et virksomhedsbesøg eller foredrag, er der følgende opgaver: Fastsætter i samarbejde med virksomhed/foredragsholder dato, tidspunkt, mødested og varighed for arrangementet Aftaler fagligt elektroteknisk indhold, navn på foredragsholder, navn på rundviser, mulighed for spørgsmål osv. Aftaler program for hvad der skal foregå Aftaler maksimum og minimum deltagerantal Aftaler deadline for, hvornår der skal meddeles deltagerantal Arrangerer bespisning/drikkevarer er det noget virksomheden kan påtage sig, evt. mod betaling, eller kan der evt. medbringes mad eller skal bespisningen henlægges til efter mødet på en restaurant i nærheden? I samarbejde med kassereren/den øvrige bestyrelse fastlægges deltagerbetalingen Invitation fremstilles evt. i samarbejde med sektionens sekretær eller andre, som varetager opgaven med at udarbejde invitationer. Giver generalsekretæren besked og aftaler annoncering/offentliggørelse i blad, hjemmeside og nyhedsbrev. Kort tid før arrangementet Op til besøget er der fx følgende opgaver: Bekræfte aftalen med virksomhed/foredragsholder Informere virksomhed/foredragsholder om deltagerantal mv. Evt. bestille mad, sørge for levering/afhentning, bestik mv. Sørge for indkøb af vingave til værter/foredragsholder/rundvisere Under og efter arrangementet Under besøget tilser arrangøren, at den aftalte tidsplan overholdes. Efter virksomhedsbesøget/foredraget er det arrangørens opgave at følge op på besøget og give virksomhed/værter/foredragsholder en feedback på besøget og endnu en tak for hjælpen. I København-Sjællands Sektion sender man fx bladet Elteknik med det pågældende referat til værtsvirksomheden. Tlf.: /14

8 Opgaver for arrangør af studietur Sektionens bestyrelse beslutter, hvem der skal stå for at arrangere en studietur. Arrangøren: Planlægning Vælger rejsemål og mulige aktiviteter/besøg samt aftaler økonomiske rammer med den øvrige bestyrelse. Aftaler fordeling af opgaver med bestyrelsen Kontakter busselskab/rejseselskab for reservation og indhentning af priser samt aftaler fordeling af opgaver I samarbejde med virksomhederne aftales datoer, tidspunkt, mødested og varighed for de forskellige besøg Aftaler fagligt elektroteknisk indhold, navn på foredragsholdere, navn på rundvisere, mulighed for spørgsmål osv. Aftaler maksimum og minimum deltagerantal Aftaler deadlines for hvornår, der skal meddeles deltagerantal mv. Laver plan for praktisk afvikling, fx tidsplan, bespisning, overnatning, lokal transport mv. Kalkulerer i samarbejde med kassereren turens samlede pris og fastlægger betaling Udarbejder invitation til medlemmerne med program, pris mv. Giver generalsekretæren besked og aftaler annoncering/offentliggørelse i blad mv. Kort tid før studieturen Udarbejder deltagerliste med mobiltelefonnumre Udarbejder endeligt program Informerer bus- eller rejseselskab og besøgsvirksomhed om deltagerantal, navneliste mv. Informerer restauranter mv. om deltagerantal Organiserer morgenmad og drikkevarer til bussen Sørger for i samarbejde med kassereren - indkøb af vingaver til værter/foredragsholder/rundvisere På studieturen Opgaverne på selve studieturen fordeles mellem de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Byder velkommen og præsenterer bestyrelsen Agerer turistguide/rejsefører Serverer morgenmad og drikkevarer i bussen Aftaler hvil og ophold undervejs, husk at aftale afgangstidspunkt Holder mandtal ved hver afgang Ved studieturens virksomhedsbesøg har formanden de samme opgaver som ved andre virksomhedsbesøg med at være ordstyrer, takke værterne med elektroteknisk leve, overrække gaver og sørger for, at forsamlingen giver en hånd til værterne. Efter studieturen I samarbejde med sektionens kasserer sørger arrangøren af studieturen for afregning Følger op på besøgene og give virksomheden/værterne en feedback og endnu en tak for samarbejdet. Tlf.: /14

9 Kasseregnskab og moms Da vi på møderne opererer med en del kontanter, er det nødvendigt, at kassereren medbringer en kasse til byttepenge og indbetalinger. Der føres løbende et kasseregnskab over sektionens indtægter og udgifter med beløb, dato og bilagsnummer. Det kan gøres på papir eller i et Excelark på pc en. Dette kasseregnskab skal altid være ajourført, det vil sige, at når der har været en bevægelse, fx ved et arrangement, føres det ind i regnskabet hurtigst muligt. Bilagene (fx fakturaer, kvitteringer, deltagerlister) påføres bilagsnummer, og bilagene opbevares i et ringbind. Et bilag kan fx også være en udskrift fra netbank vedr. en indbetaling, i det tilfælde bør hver indbetaling bogføres med angivelse af betaleren. Små bilag hæftes på et A4 ark, så de ikke bliver væk. Det føres naturligvis altid ind i kasseregnskabet, når der sættes penge ind i banken eller når der hæves derfra, eller når banken indsætter renter eller hæver gebyrer på kontoen i banken. Både udgifter og indtægter konteres på en hensigtsmæssig måde, sådan at det, når året er gået, nemt kan tælles sammen, hvor store de enkelte udgiftsposter og indtægtsposter er. Indtægter er fx deltagergebyrer, renter, kontingenttilskud fra hovedforeningen, tilskud fra hovedforeningen i forhold til nye medlemmer, sponsorbidrag samt ekstraordinære tilskud fra hovedforeningen mv. Udgifter er fx honorarer til foredragsholdere, gaver, bespisning til møder, bustransport, porto, hotel, udgifter til bestyrelsesmøder mv. Der skal løbende føres momsregnskab. Indgående moms og udgående moms føres i hver sin kolonne parallelt med kasseregnskabet, ind og ud følger varestrømmen, udgående moms er altså moms på indtægter. Hovedforeningen betaler momsen på de penge, som sektionerne modtager fra Hovedforeningen. Så dem skal sektionerne ikke også betale moms af. Enhver betaling fra et medlem til sektionens kasse, hvad enten det er til studietur, møder eller bespisning, skal der svares moms af. Alle kvitteringer og fakturaer som sektionen udsteder, skal være med angivelse af at betalingen/det opkrævede beløb indeholder moms (25 %). Foreningens momsnummer skal fremgå af alle kvitteringer og fakturaer samt af sektionens årsregnskab. Desværre kan sektionen ikke tilsvarende fratrække indgående moms. Momsreglerne er komplicerede og der er reelt ikke mange af vores udgifter, hvor vi må fratrække momsen. Vi må kun trække ¼ af momsudgiften på bespisning til møder fra. Det gælder også drikkevarer, fx øl/vand til mødet, her kan vi kun trække ¼ af momsen. Honorar til foredragsholdere er der almindeligvis ikke moms på. Men er der på fakturaen anført moms, så kan momsbeløbet trækkes fra. Porto er der ikke moms på, så der kan vi heller ikke trække moms fra. Tlf.: /14

10 Der er normalt ikke moms på gebyrer til banken. Gaver (fx vin til foredragsholdere eller julegaver): Her kan ikke fratrækkes moms. Hotelophold, hvis regning vedr. opholdet er splittet op, må man trække halvdelen af momsen vedr. overnatningen og 1/4 af momsen vedr. morgenmaden. Rejseselskaber er momsfritaget, så der kan ikke trækkes moms fra busbefordring, heller ikke ved indenlandske studieture. Studieture til udlandet: her kan der ikke trækkes moms fra, hverken vedrørende rejse, bespisning, hotel eller transport. Kontorartikler, kuverter, papir, telefon mv.: Her kan momsen trækkes fra. Køber sektionen assistance til markedsføring eller sekretærarbejde, må momsen trækkes. Leje af lokale eller AV-udstyr, hvor der er moms på fakturaen: Her kan momsen trækkes. Hvordan kan man på lovlig vis spare medlemmerne for moms? Hvis sektionen opkræver et deltagergebyr på en studietur, så skal der svares moms af indtægten. Man kan i stedet lade rejseselskabet afregne med hvert enkelt medlem. Rejseselskaber er ikke momspligtige, så de opkræver ikke moms. Hvis sektionen har brug for et deltagergebyr til at dække andre omkostninger i forbindelse med studieturen, så kan man opkræve et deltagergebyr (inkl. moms) ved siden af. Det samme gælder ved bespisning på restaurant. Hvis det enkelte medlem betaler direkte til restauranten og pengene ikke går ind omkring sektionen, er det sektionen uvedkommende. Så hvis det drejer sig om en dyrere festmiddag, så er det måden at gøre det på. Hvis sektionen i en invitation til et arrangement eller en studietur angiver et beløb for deltagerbetaling uden moms, fordi afregningen fx sker direkte til et rejseselskab eller en restaurant eller en anden mødearrangør (fx IDA) skal dette tydeligt fremgå af teksten i invitationen og betalingen må ikke gå ind over sektionens bankkonto. Lad være med at blande pengene, lad være med at benytte private konti eller cigarkasser, det holder ikke til en revision. Der er en vis retfærdighed til: Hvis det er et medlem, hvor firmaet betaler, så kan firmaet fratrække momsen på deltagergebyret til Elektroteknisk Forenings studietur. Hvis medlemmet betaler direkte til rejseselskabet, er beløbet mindre, men så er der ingen moms at trække fra. Hvordan afregnes momsen? To gange om året afregner Hovedforeningen moms med Skat. Datoer for momsafregning er 1. halvår: 1. september. 2. halvår: 1. marts Momsen fra sektionerne skal derfor afregnes med Hovedforeningen inden disse datoer. Tallene for både indgående og udgående moms indberettes på mail til og differensen skal indbetales på Hovedforeningens bankkonto i Middelfart Sparekasse, registreringsnummer 0755, kontonummer Der kan selvfølgelig også være tale om, at sektionen skal have moms retur fra hovedforeningen. Tlf.: /14

11 Hovedforeningen Hovedbestyrelsens opgaver Hovedbestyrelsen udgør ledelsen af Elektroteknisk Forening. Hovedbestyrelsen består af formand og næstformand fra hver sektion. Ved disses fravær skal der så vidt muligt møde et bestyrelsesmedlem som suppleant. Desuden er der en (pt. udefra kommende) landsformand, og en kasserer (som pt. også er kasserer i en af sektionerne). Begge vælges af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tæller derfor i alt 12 medlemmer. Hovedbestyrelsen tilpasser foreningens strategier og politikker. Hovedbestyrelsen vælger ved konstituering landsformand og kasserer. Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatet og indgår aftaler om sekretariatets ydelser og andre ydelser, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Hovedbestyrelsen beslutter og udstikker retningslinier vedrørende aktiviteterne i foreningen. Hovedbestyrelsen følger udviklingen i medlemstal og sætter ind med kampagner og øvrig markedsføring. Hovedbestyrelsen behandler og godkender foreningens årsregnskab og budgetter og fastsætter medlemskontingentet. Hovedbestyrelsen følger den økonomiske udvikling i foreningen og varetager den overordnede ledelse i økonomiske spørgsmål. Hovedbestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor. Der afholdes ordinære hovedbestyrelsesmøder efter behov, ofte 2-3 gange om året, i februar/marts, og evt. i maj/juni samt i efteråret. Mødet først på året indeholder behandling af regnskab for året der er gået, samt budget for de kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent. Mødet i efteråret har i de senere år været afholdt som fælles bestyrelsesseminarer, hvortil alle sektionsbestyrelsesmedlemmer inviteres. Dagsordenen for hovedbestyrelsesmøderne indeholder følgende faste punkter Godkendelse af referat fra seneste møde Orientering fra formanden Orientering fra sektionerne Orientering fra sekretariatet Eventuelt Fastlæggelse af kommende møde Ved mødet i februar/marts behandles endvidere Årsregnskab Revideret budget for det igangværende år Budget for det kommende år Derudover behandles på hovedbestyrelsesmøderne beretning fra eventuelle adhoc udvalg. Tlf.: /14

12 Hovedbestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at rette henvendelse til og oprette og vedligeholde forbindelse med offentlige og private institutioner, andre foreninger m.v. Hovedbestyrelsen rådgiver sektionerne og formidler samarbejdet mellem dem og afgør spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af sektioner samt spørgsmål om sektionernes afgrænsning. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud til sektionerne på grundlag af sektionsmedlemstallet pr. 1. januar i regnskabsåret. Hovedbestyrelsen prioriterer og beslutter opgaver i foreningen og kan evt. nedsætte adhoc udvalg til løsning af udvalgte opgaver. Hovedbestyrelsen varetager desuden opgaven med at tilpasse vedtægter mv. Landsformanden Landsformanden er valgt af hovedbestyrelsen og udgør den øverste ledelse af Elektroteknisk Forening. Landsformanden: Planlægger hovedbestyrelsesmøderne i samarbejde med generalsekretæren samt evt. kassereren og næstformanden Udfærdiger dagsorden sammen med generalsekretæren Leder hovedbestyrelsesmøderne Giver på hvert møde en orientering vedrørende den forgangne periode Godkender og underskriver årsregnskabet Deltager i udarbejdelsen af budgetter i samarbejde med kasserer og generalsekretær Leder initiativer omkring udvikling af foreningens strategi og politik Varetager daglig ledelse og tilsyn med generalsekretæren. Kassereren Kassereren i hovedforeningen vælges af hovedbestyrelsen. Kassereren fungerer som en intern revisor, idet det til dagligt er sekretæren, som varetager håndteringen af økonomien. Kassereren: Gennemgår og kontrollerer regnskabet Godkender og underskriver årsregnskabet Fremlægger regnskabet for hovedbestyrelsen Udarbejder budgetter i samarbejde med generalsekretær og landsformand Fremlægger budgetter for hovedbestyrelsen Er sparringspartner for generalsekretæren i alle spørgsmål om økonomi Varetager økonomiske problemstillinger i hovedbestyrelsen Sikrer tilstrækkelig forrentningen af kapitalen i samarbejde sekretæren. Tlf.: /14

13 Generalsekretæren Hovedbestyrelsen Generalsekretæren refererer til landsformanden og varetager opgaver vedr. hovedbestyrelsen: Planlægger hovedbestyrelsesmøder i samarbejde med formand, evt. kasserer og næstformand Udfærdiger dagsorden Udarbejder udkast til formandens orientering Sørger for rettidig mødeinvitation Sørger for den praktiske afvikling af møderne Aflægger orientering fra sekretariatet Udarbejder referat fra hovedbestyrelsesmøderne Udsender referatet til hovedbestyrelsen og til øvrige medlemmer af sektionsbestyrelserne Vedligeholder listen over bestyrelsesmedlemmernes adresse, , tlf. osv. Medlemsadministration Generalsekretæren varetager opgaver vedr. medlemsadministration: Indmeldelse, udmeldelser og dødsfald og medlemsstatistik Adresseændringer, vedligeholdelse af adresse, firma mv. Registrering af nedsat kontingent Månedlig udsendelse af opdateret medlemsliste til alle medlemmer af sektionsbestyrelserne Medlemsblad Generalsekretæren varetager følgende opgaver: Deltager i en bladgruppe med TechMedia Deltager i redaktionen af Elteknik Sørger for indbinding og arkivering af medlemsblade samt særskilt indbinding og arkivering af foreningssiderne (denne opgave varetages pt. af sekretæren i København- Sjællands Sektion) Skriver og redigerer foreningsstoffet i Elteknik, fx: Medlemsinformation Kolofon med foreningens kontaktpersoner og adresser Markedsføring af foreningen Referater fra afholdte arrangementer Arrangementskalender med omtale af kommende arrangementer. Hjemmeside Generalsekretæren varetager opgaver vedrørende ajourføring af foreningens hjemmeside herunder information om: Kommende arrangementer Referater fra arrangementer Foreningen Bestyrelserne Sektionerne Medlemsforhold/kontingent Hovedbestyrelsens arbejde Tlf.: /14

14 Nyheder fra elbranchen generelt Salg af bannerannoncer Ajourføringen sker i samarbejde med de webansvarlige i sektionerne, sekretærerne. Nyhedsbrev Generalsekretæren udarbejder et elektronisk nyhedsbrev som sendes til medlemmer med . Nyhedsbrevet indeholder et udvalg af aktuelt stof om kommende arrangementer og nyt fra hjemmesiden. Sekretæren varetager salg af annoncer/sponsorat i nyhedsbrevet. Økonomi/regnskab Generalsekretæren varetager alle opgaver med at forvalte foreningens økonomi, fx: Opkræver kontingent Fakturerer annoncører Betaler hovedforeningens udgifter Overvåger hovedforeningens konti og depoter samt sikrer likviditeten Sikrer tilstrækkelig forrentning af kapitalen i samarbejde med kassereren Fører kasseregnskab over foreningens indtægter og udgifter Sørger for bogføring, momsregnskab og halvårlig momsafregning I samarbejde med hovedforeningens kasserer og revisor udarbejdes årsregnskab og budgetter Arkiverer alle bilag og gemmer dem i minimum 5 år Udarbejder planche til præsentation af regnskabet på generalforsamlingen Sørger for at regnskabet revideres og underskrives af formand, kasserer og revisor Offentliggør regnskab og budgetter på hjemmesiden Indkøber julegaver til hovedbestyrelsen mv. Sørger for blomster/gaver til runde fødselsdage, jubilæer mv. i hovedbestyrelsen. Øvrigt Deltager som foreningens repræsentant i Energimuseets repræsentantskab Deltager som foreningens repræsentant i Teknisk Museums repræsentantskab (opgaven varetages pt. af sekretæren i København-Sjællands Sektion) Vedligeholder historisk arkiv på Elektroteket (opgaven varetages pt. af sekretæren i København-Sjællands Sektion). Adhoc opgaver Generalsekretæren udfører desuden fra tid til anden bestilte opgaver for hovedbestyrelse, fx Udarbejdelse af markedsføringsplaner Medlemsundersøgelser Deltagelse på udstillinger Udarbejdelse af markedsføringsmaterialer, fx brochurer, flyers, visitkort mv. Tlf.: /14

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. Hidtidige vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er Elektroteknisk Forening. Foreningen er landsdækkende opdelt i sektioner jvf. 9. Foreningen hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere