Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening"

Transkript

1 Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer 3 Formand 4 Næstformand 4 Kasserer 5 Revisor 5 Sekretær 6 Opgaver for arrangør af virksomhedsbesøg 7 Opgaver for arrangør af studieture 8 Kasseregnskab og moms 9 Hovedforeningen Hovedbestyrelsens opgaver 10 Landsformand 11 Kasserer 12 Generalsekretær 12 Tlf.: /14

2 Formål med denne håndbog Elektroteknisk Forening blev stiftet i København i De øvrige sektioner er kommet til efterhånden, Jydsk Sektion i 1926, Fynsk Sektion i 1937, Nordjysk Sektion i 1961 og Sydjysk Sektion i Sektionerne har desuden forskelle i geografi, historie og udvikling. Arbejdets organisation i sektionsbestyrelserne udviser tilsvarende forskelle. Det er fx forskelligt hvem der modtager tilmeldinger, hvem der er webansvarlig og hvem der ajourfører medlemslisten. Denne håndbog beskriver vejledende og generelle retningslinier, som det på sigt er målet, at alle så vidt muligt skal følge, dog med mulighed for at tage individuelle hensyn. Når vi nedfælder bestyrelsernes mange forskellige opgaver kan det se lidt voldsomt ud. Det får karakter af en bruttoliste. Men det er ikke nødvendigvis alle opgaverne, der skal udføres hver gang. Elektroteknisk Forenings struktur Foreningens hovedaktiviteter finder sted i fem sektioner: København-Sjællands Sektion (Sektion 1) Jydsk Sektion (Sektion 2), Fynsk Sektion (Sektion 3), Nordjysk Sektion (Sektion 4) og Sydjysk Sektion (Sektion 5). Hver sektion har egen sektionsbestyrelse med 5 medlemmer: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Et menigt bestyrelsesmedlem Der er tradition for at sammensætte bestyrelserne bredt med repræsentanter fra forskellige dele af elbranchen, fx fra elforsyning, grossister, installatører, rådgivende ingeniører mv. Foreningen består tillige af Hovedforeningen, som ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand og næstformand fra hver sektion, foruden at der er en (pt. udefra kommende) landsformand, og en kasserer (som også er kasserer i en af sektionerne). Hovedbestyrelsen tæller derfor i alt 12 medlemmer. Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatet og indgår aftaler om sekretariatets ydelser og andre ydelser, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Hovedbestyrelsen har valgt at have et fælles landsdækkende sekretariat, som varetager en række opgaver, som det er formålstjenligt at udføre i fællesskab. Mere om dette sidst i håndbogen. Tlf.: /14

3 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne Arrangerer medlemsarrangementer fra oktober til maj Arrangerer studieture til indland og udland Deltager i bestyrelsesmøder i sektionsbestyrelsen Deltager så vidt muligt i arrangementer i sektionen Ved forfald sørger man for, at de opgaver, man har ansvar for, overdrages til et andet bestyrelsesmedlem eller evt. et menigt medlem Ved udtræden af bestyrelsen er man medansvarlig for at finde en ny kandidat til posten. Ikke alle sektioner overholder vedtægterne mht. bestemmelsen om at afholde et arrangement hver måned i perioden fra oktober til maj, men det er altså målet. Bestyrelserne arrangerer virksomhedsbesøg, møder med foredrag samt studieture. Derudover er der ind imellem også enkelte sociale arrangementer eller netværksarrangementer. Der er forskellige traditioner omkring studieture. København Sjællands Sektion slutter gerne sæsonen med en studietur i maj. Andre sektioner starter ofte sæsonen op i august/september med en studietur. Flertallet af sektioner skifter mellem studieture til indland og udland fra år til år. Bestyrelserne bør tilstræbe at planlægge aktiviteterne i god tid, fx sådan at hele efterårets program foreligger i starten af september og hele forårets program foreligger midt i december. Herved sikres, at der er god mulighed for omtale og markedsføring af alle de kommende arrangementer i nyhedsbrev og på hjemmesiden samt i medlemsbladet Elteknik. Bestyrelserne i sektionerne afholder bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelserne fordeler selv opgaver med at arrangere virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og generalforsamling på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. I de fleste sektioner går opgaven på skift, i nogle sektioner bærer enkelte bestyrelsesmedlemmer en større del af arbejdet. Der er forskellige traditioner i sektionsbestyrelserne med hensyn til at mødes uformelt. Én bestyrelse tager fx en gang om året ud at spise på en restaurant inkl. ægtefæller, en anden sektion holder møde inkl. socialt samvær og overnatning i et sommerhus. Tlf.: /14

4 Formand Formanden leder arrangementerne i sektionen. Formanden har følgende opgaver ved indledning af møderne: Byder velkommen Præsenterer værterne Præsenterer bestyrelsen for medlemmerne Byder nye medlemmer og evt. gæster velkommen Fortæller om kommende arrangementer Efterlyser ideer til kommende arrangementer Efterlyser frivillig arbejdskraft Fortæller om hvervekampagne og lignende Evt. kan der være en præsentationsrunde for medlemmerne Sikrer ro og orden Under møderne har formanden følgende opgaver: Ordstyrer Afrunder debatten og sikrer, at alle spørgsmål er besvaret Takker værterne ved at udråbe et elektroteknisk leve (3 lange efterfulgt af tre korte) Overrækker en gave til værterne, fx vin Sørger for at forsamlingen afslutningsvist giver en hånd til værterne. Formanden er desuden med til at arrangere medlemsmøder sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder bestyrelsesmøderne i sektionen. Formanden for sektionsbestyrelsen er også med i hovedbestyrelsen, hvor opgaven er at repræsentere sektionen, foruden at formanden bidrager generelt til hovedbestyrelsens arbejde. Næstformand Næstformanden varetager formandens opgaver i tilfælde af formandens fravær, og det gælder både ved medlemsarrangementer og ved bestyrelsesmøder i sektionen. Næstformanden er med til at arrangere medlemsmøder sammen med den øvrige bestyrelse. Næstformanden i sektionsbestyrelsen er også med i hovedbestyrelsen, hvor opgaven er at repræsentere sektionen, foruden at han bidrager generelt til hovedbestyrelsen arbejde. Tlf.: /14

5 Kasserer Normalt er det alene sektionens kasserer, der har fuldmagt til at benytte sektionens bankkonto. Kassereren varetager opgaven med at forvalte sektionens økonomiske midler, fx: Etablerer netbank for og sørge for Dankort/Visa kort Sørger for at betale sektionens udgifter rettidigt Opkræver deltagergebyr ved møderne Indsætter deltagergebyret på konto i banken Udarbejder kvitteringer Sørger for at alle deltagere betaler Sørger for at tilmeldte, som ikke møder frem, får tilsendt en faktura på deltagergebyret Overvåger saldoen på sektionens bankkonto Sikrer at forrentningen af kapitalen er fornuftig Fører kasseregnskab over foreningens indtægter og udgifter Fører momsregnskab og afregner momsen med hovedforeningen rettidigt Arkiverer alle bilag og gemmer dem i mindst 5 år Udarbejder årsregnskab og budget for sektionen Udarbejder præsentation af regnskabet til generalforsamlingen, evt. kopi til uddeling Sørger for at regnskabet bliver revideret Sørger for at regnskabet underskrives af formand, kasserer og revisor Sørger for at det underskrevne regnskab arkiveres i min. 5 år Fremlægger sektionens årsregnskab på generalforsamlingen Sender godkendt regnskab til generalsekretæren Varetager økonomiske problemstillinger i sektionsbestyrelsen Har ansvar for, at der ikke anvendes flere penge i sektionen, end der er til rådighed. Indkøber vingaver til værter/foredragsholdere Sørger for gaver til jul, runde fødselsdage, jubilæer mv. i sektionsbestyrelsen mv. Kassereren fører endvidere statistik over medlemsdeltagelsen ved møderne. Kassereren er endvidere med til at arrangere medlemsmøder sammen med den øvrige bestyrelse. Revisor På generalforsamlingerne i sektionerne vælges en revisor. Det er altid et menigt medlem af foreningen, som vælges til posten. Opgaven er kontrol og revision af sektionens årsregnskab. Tlf.: /14

6 Sekretær Bestyrelsesmøder Sektionens sekretær varetager en række opgaver i forbindelse med sektionens bestyrelsesmøder: Indkalder til bestyrelsesmøder Udarbejder og fremsender dagsorden for bestyrelsesmøder, eks.: 1. Referat af seneste møde 2. Orientering fra formanden 3. Afholdte medlemsmøder 4. Kommende medlemsmøder 5. Eventuelt 6. Kommende bestyrelsesmøder Skriver referat fra bestyrelsesmøderne og arkiverer dem i 5 år. Sender referat til bestyrelsesmedlemmer og til foreningens landsformand og generalsekretær. Generalforsamling I forbindelse med sektionens generalforsamling varetager sekretæren følgende opgaver: Sørger for en dirigent Undersøger hvem der er på valg og om der modtages genvalg Udfærdiger dagsorden i henhold til vedtægterne Sørger for rettidig indkaldelse til og afvikling af generalforsamlingen Sørger for den praktiske afvikling af generalforsamling (valg af dirigent, projektor osv.) Udarbejder referat fra generalforsamlingen i sektionen. Medlemsarrangement I forbindelse med medlemsarrangementerne varetager sektionens sekretær følgende opgaver: Sørger for rettidig markedsføring af aktiviteterne i sektionen i medlemsblad, hjemmeside og nyhedsbrev. Dette sker pt ved at give generalsekretæren besked. Skriver referat og tager fotos på møderne, alternativt finde en anden, der vil gøre det, i så fald skal der aftales tidsfrist for levering. Referater inkl. fotos af aktiviteterne i sektionerne offentliggøres i medlemsblad, hjemmeside og nyhedsbrev. Dette sker pt. ved at sende referat mv. til generalsekretæren Sørger for navneskilte til bestyrelsen og medlemmerne Modtager tilmeldinger og noterer deltagerne med navn mv. Medlemsadministration Det er sekretærens opgave i samarbejde med generalsekretæren at ajourføre medlemslisten med: Flyttemeddelelser Registrere afdøde medlemmer (mindes på generalforsamlingen) Udmeldelser og nye medlemmer adresser, firma og telefonnumre. Hjemmesiden Sekretæren i sektionerne er webansvarlig og har i samarbejde med generalsekretæren opgaven med at ajourføre hjemmesiden med hensyn til information fra sektionerne. Tlf.: /14

7 Arrangør af virksomhedsbesøg og foredrag Planlægning af arrangement Når et bestyrelsesmedlem har fået og påtaget sig opgaven med at arrangere et virksomhedsbesøg eller foredrag, er der følgende opgaver: Fastsætter i samarbejde med virksomhed/foredragsholder dato, tidspunkt, mødested og varighed for arrangementet Aftaler fagligt elektroteknisk indhold, navn på foredragsholder, navn på rundviser, mulighed for spørgsmål osv. Aftaler program for hvad der skal foregå Aftaler maksimum og minimum deltagerantal Aftaler deadline for, hvornår der skal meddeles deltagerantal Arrangerer bespisning/drikkevarer er det noget virksomheden kan påtage sig, evt. mod betaling, eller kan der evt. medbringes mad eller skal bespisningen henlægges til efter mødet på en restaurant i nærheden? I samarbejde med kassereren/den øvrige bestyrelse fastlægges deltagerbetalingen Invitation fremstilles evt. i samarbejde med sektionens sekretær eller andre, som varetager opgaven med at udarbejde invitationer. Giver generalsekretæren besked og aftaler annoncering/offentliggørelse i blad, hjemmeside og nyhedsbrev. Kort tid før arrangementet Op til besøget er der fx følgende opgaver: Bekræfte aftalen med virksomhed/foredragsholder Informere virksomhed/foredragsholder om deltagerantal mv. Evt. bestille mad, sørge for levering/afhentning, bestik mv. Sørge for indkøb af vingave til værter/foredragsholder/rundvisere Under og efter arrangementet Under besøget tilser arrangøren, at den aftalte tidsplan overholdes. Efter virksomhedsbesøget/foredraget er det arrangørens opgave at følge op på besøget og give virksomhed/værter/foredragsholder en feedback på besøget og endnu en tak for hjælpen. I København-Sjællands Sektion sender man fx bladet Elteknik med det pågældende referat til værtsvirksomheden. Tlf.: /14

8 Opgaver for arrangør af studietur Sektionens bestyrelse beslutter, hvem der skal stå for at arrangere en studietur. Arrangøren: Planlægning Vælger rejsemål og mulige aktiviteter/besøg samt aftaler økonomiske rammer med den øvrige bestyrelse. Aftaler fordeling af opgaver med bestyrelsen Kontakter busselskab/rejseselskab for reservation og indhentning af priser samt aftaler fordeling af opgaver I samarbejde med virksomhederne aftales datoer, tidspunkt, mødested og varighed for de forskellige besøg Aftaler fagligt elektroteknisk indhold, navn på foredragsholdere, navn på rundvisere, mulighed for spørgsmål osv. Aftaler maksimum og minimum deltagerantal Aftaler deadlines for hvornår, der skal meddeles deltagerantal mv. Laver plan for praktisk afvikling, fx tidsplan, bespisning, overnatning, lokal transport mv. Kalkulerer i samarbejde med kassereren turens samlede pris og fastlægger betaling Udarbejder invitation til medlemmerne med program, pris mv. Giver generalsekretæren besked og aftaler annoncering/offentliggørelse i blad mv. Kort tid før studieturen Udarbejder deltagerliste med mobiltelefonnumre Udarbejder endeligt program Informerer bus- eller rejseselskab og besøgsvirksomhed om deltagerantal, navneliste mv. Informerer restauranter mv. om deltagerantal Organiserer morgenmad og drikkevarer til bussen Sørger for i samarbejde med kassereren - indkøb af vingaver til værter/foredragsholder/rundvisere På studieturen Opgaverne på selve studieturen fordeles mellem de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Byder velkommen og præsenterer bestyrelsen Agerer turistguide/rejsefører Serverer morgenmad og drikkevarer i bussen Aftaler hvil og ophold undervejs, husk at aftale afgangstidspunkt Holder mandtal ved hver afgang Ved studieturens virksomhedsbesøg har formanden de samme opgaver som ved andre virksomhedsbesøg med at være ordstyrer, takke værterne med elektroteknisk leve, overrække gaver og sørger for, at forsamlingen giver en hånd til værterne. Efter studieturen I samarbejde med sektionens kasserer sørger arrangøren af studieturen for afregning Følger op på besøgene og give virksomheden/værterne en feedback og endnu en tak for samarbejdet. Tlf.: /14

9 Kasseregnskab og moms Da vi på møderne opererer med en del kontanter, er det nødvendigt, at kassereren medbringer en kasse til byttepenge og indbetalinger. Der føres løbende et kasseregnskab over sektionens indtægter og udgifter med beløb, dato og bilagsnummer. Det kan gøres på papir eller i et Excelark på pc en. Dette kasseregnskab skal altid være ajourført, det vil sige, at når der har været en bevægelse, fx ved et arrangement, føres det ind i regnskabet hurtigst muligt. Bilagene (fx fakturaer, kvitteringer, deltagerlister) påføres bilagsnummer, og bilagene opbevares i et ringbind. Et bilag kan fx også være en udskrift fra netbank vedr. en indbetaling, i det tilfælde bør hver indbetaling bogføres med angivelse af betaleren. Små bilag hæftes på et A4 ark, så de ikke bliver væk. Det føres naturligvis altid ind i kasseregnskabet, når der sættes penge ind i banken eller når der hæves derfra, eller når banken indsætter renter eller hæver gebyrer på kontoen i banken. Både udgifter og indtægter konteres på en hensigtsmæssig måde, sådan at det, når året er gået, nemt kan tælles sammen, hvor store de enkelte udgiftsposter og indtægtsposter er. Indtægter er fx deltagergebyrer, renter, kontingenttilskud fra hovedforeningen, tilskud fra hovedforeningen i forhold til nye medlemmer, sponsorbidrag samt ekstraordinære tilskud fra hovedforeningen mv. Udgifter er fx honorarer til foredragsholdere, gaver, bespisning til møder, bustransport, porto, hotel, udgifter til bestyrelsesmøder mv. Der skal løbende føres momsregnskab. Indgående moms og udgående moms føres i hver sin kolonne parallelt med kasseregnskabet, ind og ud følger varestrømmen, udgående moms er altså moms på indtægter. Hovedforeningen betaler momsen på de penge, som sektionerne modtager fra Hovedforeningen. Så dem skal sektionerne ikke også betale moms af. Enhver betaling fra et medlem til sektionens kasse, hvad enten det er til studietur, møder eller bespisning, skal der svares moms af. Alle kvitteringer og fakturaer som sektionen udsteder, skal være med angivelse af at betalingen/det opkrævede beløb indeholder moms (25 %). Foreningens momsnummer skal fremgå af alle kvitteringer og fakturaer samt af sektionens årsregnskab. Desværre kan sektionen ikke tilsvarende fratrække indgående moms. Momsreglerne er komplicerede og der er reelt ikke mange af vores udgifter, hvor vi må fratrække momsen. Vi må kun trække ¼ af momsudgiften på bespisning til møder fra. Det gælder også drikkevarer, fx øl/vand til mødet, her kan vi kun trække ¼ af momsen. Honorar til foredragsholdere er der almindeligvis ikke moms på. Men er der på fakturaen anført moms, så kan momsbeløbet trækkes fra. Porto er der ikke moms på, så der kan vi heller ikke trække moms fra. Tlf.: /14

10 Der er normalt ikke moms på gebyrer til banken. Gaver (fx vin til foredragsholdere eller julegaver): Her kan ikke fratrækkes moms. Hotelophold, hvis regning vedr. opholdet er splittet op, må man trække halvdelen af momsen vedr. overnatningen og 1/4 af momsen vedr. morgenmaden. Rejseselskaber er momsfritaget, så der kan ikke trækkes moms fra busbefordring, heller ikke ved indenlandske studieture. Studieture til udlandet: her kan der ikke trækkes moms fra, hverken vedrørende rejse, bespisning, hotel eller transport. Kontorartikler, kuverter, papir, telefon mv.: Her kan momsen trækkes fra. Køber sektionen assistance til markedsføring eller sekretærarbejde, må momsen trækkes. Leje af lokale eller AV-udstyr, hvor der er moms på fakturaen: Her kan momsen trækkes. Hvordan kan man på lovlig vis spare medlemmerne for moms? Hvis sektionen opkræver et deltagergebyr på en studietur, så skal der svares moms af indtægten. Man kan i stedet lade rejseselskabet afregne med hvert enkelt medlem. Rejseselskaber er ikke momspligtige, så de opkræver ikke moms. Hvis sektionen har brug for et deltagergebyr til at dække andre omkostninger i forbindelse med studieturen, så kan man opkræve et deltagergebyr (inkl. moms) ved siden af. Det samme gælder ved bespisning på restaurant. Hvis det enkelte medlem betaler direkte til restauranten og pengene ikke går ind omkring sektionen, er det sektionen uvedkommende. Så hvis det drejer sig om en dyrere festmiddag, så er det måden at gøre det på. Hvis sektionen i en invitation til et arrangement eller en studietur angiver et beløb for deltagerbetaling uden moms, fordi afregningen fx sker direkte til et rejseselskab eller en restaurant eller en anden mødearrangør (fx IDA) skal dette tydeligt fremgå af teksten i invitationen og betalingen må ikke gå ind over sektionens bankkonto. Lad være med at blande pengene, lad være med at benytte private konti eller cigarkasser, det holder ikke til en revision. Der er en vis retfærdighed til: Hvis det er et medlem, hvor firmaet betaler, så kan firmaet fratrække momsen på deltagergebyret til Elektroteknisk Forenings studietur. Hvis medlemmet betaler direkte til rejseselskabet, er beløbet mindre, men så er der ingen moms at trække fra. Hvordan afregnes momsen? To gange om året afregner Hovedforeningen moms med Skat. Datoer for momsafregning er 1. halvår: 1. september. 2. halvår: 1. marts Momsen fra sektionerne skal derfor afregnes med Hovedforeningen inden disse datoer. Tallene for både indgående og udgående moms indberettes på mail til og differensen skal indbetales på Hovedforeningens bankkonto i Middelfart Sparekasse, registreringsnummer 0755, kontonummer Der kan selvfølgelig også være tale om, at sektionen skal have moms retur fra hovedforeningen. Tlf.: /14

11 Hovedforeningen Hovedbestyrelsens opgaver Hovedbestyrelsen udgør ledelsen af Elektroteknisk Forening. Hovedbestyrelsen består af formand og næstformand fra hver sektion. Ved disses fravær skal der så vidt muligt møde et bestyrelsesmedlem som suppleant. Desuden er der en (pt. udefra kommende) landsformand, og en kasserer (som pt. også er kasserer i en af sektionerne). Begge vælges af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tæller derfor i alt 12 medlemmer. Hovedbestyrelsen tilpasser foreningens strategier og politikker. Hovedbestyrelsen vælger ved konstituering landsformand og kasserer. Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatet og indgår aftaler om sekretariatets ydelser og andre ydelser, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Hovedbestyrelsen beslutter og udstikker retningslinier vedrørende aktiviteterne i foreningen. Hovedbestyrelsen følger udviklingen i medlemstal og sætter ind med kampagner og øvrig markedsføring. Hovedbestyrelsen behandler og godkender foreningens årsregnskab og budgetter og fastsætter medlemskontingentet. Hovedbestyrelsen følger den økonomiske udvikling i foreningen og varetager den overordnede ledelse i økonomiske spørgsmål. Hovedbestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor. Der afholdes ordinære hovedbestyrelsesmøder efter behov, ofte 2-3 gange om året, i februar/marts, og evt. i maj/juni samt i efteråret. Mødet først på året indeholder behandling af regnskab for året der er gået, samt budget for de kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent. Mødet i efteråret har i de senere år været afholdt som fælles bestyrelsesseminarer, hvortil alle sektionsbestyrelsesmedlemmer inviteres. Dagsordenen for hovedbestyrelsesmøderne indeholder følgende faste punkter Godkendelse af referat fra seneste møde Orientering fra formanden Orientering fra sektionerne Orientering fra sekretariatet Eventuelt Fastlæggelse af kommende møde Ved mødet i februar/marts behandles endvidere Årsregnskab Revideret budget for det igangværende år Budget for det kommende år Derudover behandles på hovedbestyrelsesmøderne beretning fra eventuelle adhoc udvalg. Tlf.: /14

12 Hovedbestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at rette henvendelse til og oprette og vedligeholde forbindelse med offentlige og private institutioner, andre foreninger m.v. Hovedbestyrelsen rådgiver sektionerne og formidler samarbejdet mellem dem og afgør spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af sektioner samt spørgsmål om sektionernes afgrænsning. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud til sektionerne på grundlag af sektionsmedlemstallet pr. 1. januar i regnskabsåret. Hovedbestyrelsen prioriterer og beslutter opgaver i foreningen og kan evt. nedsætte adhoc udvalg til løsning af udvalgte opgaver. Hovedbestyrelsen varetager desuden opgaven med at tilpasse vedtægter mv. Landsformanden Landsformanden er valgt af hovedbestyrelsen og udgør den øverste ledelse af Elektroteknisk Forening. Landsformanden: Planlægger hovedbestyrelsesmøderne i samarbejde med generalsekretæren samt evt. kassereren og næstformanden Udfærdiger dagsorden sammen med generalsekretæren Leder hovedbestyrelsesmøderne Giver på hvert møde en orientering vedrørende den forgangne periode Godkender og underskriver årsregnskabet Deltager i udarbejdelsen af budgetter i samarbejde med kasserer og generalsekretær Leder initiativer omkring udvikling af foreningens strategi og politik Varetager daglig ledelse og tilsyn med generalsekretæren. Kassereren Kassereren i hovedforeningen vælges af hovedbestyrelsen. Kassereren fungerer som en intern revisor, idet det til dagligt er sekretæren, som varetager håndteringen af økonomien. Kassereren: Gennemgår og kontrollerer regnskabet Godkender og underskriver årsregnskabet Fremlægger regnskabet for hovedbestyrelsen Udarbejder budgetter i samarbejde med generalsekretær og landsformand Fremlægger budgetter for hovedbestyrelsen Er sparringspartner for generalsekretæren i alle spørgsmål om økonomi Varetager økonomiske problemstillinger i hovedbestyrelsen Sikrer tilstrækkelig forrentningen af kapitalen i samarbejde sekretæren. Tlf.: /14

13 Generalsekretæren Hovedbestyrelsen Generalsekretæren refererer til landsformanden og varetager opgaver vedr. hovedbestyrelsen: Planlægger hovedbestyrelsesmøder i samarbejde med formand, evt. kasserer og næstformand Udfærdiger dagsorden Udarbejder udkast til formandens orientering Sørger for rettidig mødeinvitation Sørger for den praktiske afvikling af møderne Aflægger orientering fra sekretariatet Udarbejder referat fra hovedbestyrelsesmøderne Udsender referatet til hovedbestyrelsen og til øvrige medlemmer af sektionsbestyrelserne Vedligeholder listen over bestyrelsesmedlemmernes adresse, , tlf. osv. Medlemsadministration Generalsekretæren varetager opgaver vedr. medlemsadministration: Indmeldelse, udmeldelser og dødsfald og medlemsstatistik Adresseændringer, vedligeholdelse af adresse, firma mv. Registrering af nedsat kontingent Månedlig udsendelse af opdateret medlemsliste til alle medlemmer af sektionsbestyrelserne Medlemsblad Generalsekretæren varetager følgende opgaver: Deltager i en bladgruppe med TechMedia Deltager i redaktionen af Elteknik Sørger for indbinding og arkivering af medlemsblade samt særskilt indbinding og arkivering af foreningssiderne (denne opgave varetages pt. af sekretæren i København- Sjællands Sektion) Skriver og redigerer foreningsstoffet i Elteknik, fx: Medlemsinformation Kolofon med foreningens kontaktpersoner og adresser Markedsføring af foreningen Referater fra afholdte arrangementer Arrangementskalender med omtale af kommende arrangementer. Hjemmeside Generalsekretæren varetager opgaver vedrørende ajourføring af foreningens hjemmeside herunder information om: Kommende arrangementer Referater fra arrangementer Foreningen Bestyrelserne Sektionerne Medlemsforhold/kontingent Hovedbestyrelsens arbejde Tlf.: /14

14 Nyheder fra elbranchen generelt Salg af bannerannoncer Ajourføringen sker i samarbejde med de webansvarlige i sektionerne, sekretærerne. Nyhedsbrev Generalsekretæren udarbejder et elektronisk nyhedsbrev som sendes til medlemmer med . Nyhedsbrevet indeholder et udvalg af aktuelt stof om kommende arrangementer og nyt fra hjemmesiden. Sekretæren varetager salg af annoncer/sponsorat i nyhedsbrevet. Økonomi/regnskab Generalsekretæren varetager alle opgaver med at forvalte foreningens økonomi, fx: Opkræver kontingent Fakturerer annoncører Betaler hovedforeningens udgifter Overvåger hovedforeningens konti og depoter samt sikrer likviditeten Sikrer tilstrækkelig forrentning af kapitalen i samarbejde med kassereren Fører kasseregnskab over foreningens indtægter og udgifter Sørger for bogføring, momsregnskab og halvårlig momsafregning I samarbejde med hovedforeningens kasserer og revisor udarbejdes årsregnskab og budgetter Arkiverer alle bilag og gemmer dem i minimum 5 år Udarbejder planche til præsentation af regnskabet på generalforsamlingen Sørger for at regnskabet revideres og underskrives af formand, kasserer og revisor Offentliggør regnskab og budgetter på hjemmesiden Indkøber julegaver til hovedbestyrelsen mv. Sørger for blomster/gaver til runde fødselsdage, jubilæer mv. i hovedbestyrelsen. Øvrigt Deltager som foreningens repræsentant i Energimuseets repræsentantskab Deltager som foreningens repræsentant i Teknisk Museums repræsentantskab (opgaven varetages pt. af sekretæren i København-Sjællands Sektion) Vedligeholder historisk arkiv på Elektroteket (opgaven varetages pt. af sekretæren i København-Sjællands Sektion). Adhoc opgaver Generalsekretæren udfører desuden fra tid til anden bestilte opgaver for hovedbestyrelse, fx Udarbejdelse af markedsføringsplaner Medlemsundersøgelser Deltagelse på udstillinger Udarbejdelse af markedsføringsmaterialer, fx brochurer, flyers, visitkort mv. Tlf.: /14

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. Hidtidige vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er Elektroteknisk Forening. Foreningen er landsdækkende opdelt i sektioner jvf. 9. Foreningen hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere