Vejledning til årsbudgetskema 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til årsbudgetskema 2012"

Transkript

1 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121

2 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning Årsbudgetskemaet Forsiden Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer (s. 1) Årsbudget oversigt (s. 2) Årets resultat Balanceposteringer Hovedformål Formål 1-99 (s. 3-5) Bilag Likvide midler i løbet af året (bilag 1) Salg af anlæg m.v. (bilag 2) Oversigt over anlægsinvestering, ligningsbeløb, lån, opsparing samt anlægsbeskrivelse (bilag 3) Ligningsbeløb Anlægsbeskrivelse Opsparing Lån og afdrag Oversigt over ansatte (bilag 4) Udfyldelse af medarbejderskema Ønsker om merudgifter til drift for 212 (bilag 5) Overførsel fra Kirkegårdsregnskab Moms

3 1.. Indledning Formålet med Vejledning til årsbudgetskemaet er at oplyse om det væsentlige i budgetskemaet for 212, samt ændringer i forhold til 211. Vejledningen er fælles for menighedsråd og provstiudvalg og bygger på de retningslinjer, der er udstukket i Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. 1, i Vejledning til formålskontoplan 212, i notatet Baggrund for åbningsbalance 211 i de lokale kirkelige kasser 2 samt det tilhørende regneark til åbningsbalancen for Menighedsråd 3. Menighedsrådene har til og med 29 budgetteret efter principperne i et kasseregnskab, hvor ind- og udbetalinger fra kassen registreres, og hvor der ikke udarbejdes en egentlig balance. Fra 211 overgik kirkekasserne til principperne for et udgiftsregnskab med registrering af indtægter og udgifter samt opgørelse af en egentlig balance, når året er omme. Dette princip videreføres for 212. Fra 211 blev den tidligere firecifrede kontoplan erstattet af en todimensionel kontoplan 4, som på henholdsvis tocifret formåls- og sekscifret artsniveau gør det muligt at udarbejde regnskaber for hvert hovedformål som f.eks. kirkegård, kirkelige aktiviteter m.v., samtidig med at det er muligt at udarbejde tværgående opgørelser på arter som f.eks. løn, anlæg m.v. 5 Der er til formålskontoplanen udarbejdet en konteringsvejledning, som mere præcist angiver, hvad de enkelte konti skal anvendes til. Udarbejdelse af budgettet sker på formålskontoniveau suppleret med en opdeling i udgifter til løn, udgifter til øvrig drift og indtægter. Som i 211 skal budget 212 udfyldes fra neden, hvad angår udgifter til løn og anlægsudgifter og anlægsindtægter, ved at der for hver enkelt medarbejder udfyldes et medarbejderskema, og tilsvarende for hver enkelt anlægsprojekt udfyldes en anlægsbeskrivelse. De centrale oversigter i bilagene og budgettallet i budgetskemaets budgetkolonne udfyldes herefter automatisk på grundlag af de indtastede oplysninger. Menighedsrådene skal imidlertid ikke indtaste oplysninger for hver enkelt medarbejder som det var tilfældet i budget 211. Såfremt der ikke er ændringer i den enkeltes ansættelsesforhold eller formålsfordeling skal menighedsrådene blot indtaste årslønnen for 211 samt sikre sig, at den korrekte procentfremskrivning (,7 pct. i ) anvendes. Budgetskemaet for 212 er ændret på følgende punkter i forhold til budgetskemaet for 211: 1. På side 2 er rækken heraf til resultatdisponering udgået, da denne række er identisk med den tidligere række Driftsramme. 2. På side 2 er termen Driftsramme erstattet med Resultat af drift, da termen driftsramme har givet anledning til forvirring. 3. På side 2 er termen Anlægsramme erstattet med Resultat af anlæg da termen anlægsramme har givet anledning til forvirring. 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r71.aspx?id= opdat_11_marts_11.xls 4 5 I nogle systemer fremgår formål med fire cifre. 6 3

4 4. På side 2 er tilføjet en række Forbrug frie midler, så man kan se, hvor mange penge man forventes at anvende udover den ligningsfinansierede del. 5. På side 3 er rækken Generelt tilskud fra Fællesfonden udgået, da denne mulighed ikke længere eksisterer fra den 1. januar På side 5 er formål 98 Udlånt til andet sogn tilføjet. 7. I bilag 3 er menighedsrådets frie midler tilføjet som mulig finansieringskilde til anlægsprojekter m.v. Udover formål 98 Udlånt til andet sogn er der i formålskontoplanen tilføjet et formål 99, som er en fejlkode, som FLØS anvender til anbringelse af løn, som ikke er formålskonteret. 2. Årsbudgetskemaet Forsiden Menighedsrådet eller provstiudvalget skal her angive tilhørsforhold, myndighedskode og CVR-nummer. Der skal desuden være en godkendelsesunderskrift, som for kirkekasserne er menighedsrådsformanden og den valgte kasser og for provstiudvalget er det formanden for udvalget Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer (s. 1) Menighedsrådet har formuleret målsætninger for hele valgperioden. På budgetskemaets første side kan menighedsrådet angive de målsætninger, som indgår i budgettet dvs. de aktiviteter, som har betydning for årets budget. De særlige indsatsområder kan være områder med konkrete aktiviteter, der koster mere end den udmeldte ramme. I det tilfælde danner redegørelsen grundlag for et merudgiftsønske, jvf. bilag 5. De supplerende forklaringer til budgettet kan være yderligere forklaringer på store indtægts- eller udgiftsforskydninger eller omhandle større projekter, som har stor indflydelse på anlægsresultatet Årsbudget oversigt (s. 2) Budgetskemaet er opdelt i en drifts- og en anlægsdel. Driften består af hovedformål 1-7, jvf. nedenfor. Lønudgiften skal som i budget 211 deles ud på formål. Udover lønudgiften fremgår udgiften til øvrig drift og menighedsrådets indtægter af oversigten. 4

5 Årsbudget 212 for: provsti Side 2 kirkekasse / provstiudvalgskasse kommune Budget --- Budgetoverslag Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt... 2 Kirkebygning og sognegård.. Udgifter, løn. Udgifter, øvrig drift.. - Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn. Udgifter, øvrig drift. - Indtægter Kirkegård... Udgifter, løn. Udgifter, øvrig drift. - Indtægter Præsteboliger mv.... Udgifter, løn.. Udgifter, øvrig drift.. - Indtægter Administration og fællesudgifter. Udgifter, løn. Udgifter, øvrig drift... - Indtægter Finansielle poster A Resultat af drift (= ) Forbrug af menighedsrådets frie midler (jf. fane B1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (9)..... Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82))... -Kirkegård ((83)+(84))... -Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))... B Resultat af anlæg C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A)... + Forbrug af eksisterende opsparing... + Nye lån... + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v.". + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år.. - Ligningsmidler til afdrag på lån... - Ligningsmidler til anlægsopsparing... - Renteindtægter af anlægsopsparing... - Oplagt i stiftet (salg af anlæg m.v.)... - Overf. til kirkekasse (salg af anlæg m.v.)... F Balanceposteringer (anlæg)... G Sum (=E-F)... Tallene i parentes henviser til den tocifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettets formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. 5

6 Resultat A er sammenligneligt med resultat af driftsrammen i det gamle budgetskema. Budgetteret forbrug af frie videreførte midler fremgår fortsat som et underskud i resultat A. Der er imidlertid tilføjet to rækker derunder, den øverste som viser menighedsrådets forbrug af frie midler i budgetåret og den nederste som viser resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler. Forudsat at ligningsbeløb og forbrug af de frie midler tilsammen dækker menighedsrådets planlagte udgifter i budgetåret, vil det nederste felt vise kr. Resultat af anlæg består af de indtægter og udgifter, som indgår i årets resultat. Det er indtægter og udgifter, som enten indtægts- eller udgiftsføres, til forskel fra posteringer, som alene foregår på balancen - se afsnit om opsparing eller lån og afdrag for posteringer der foregår på balancen. For at følge samme logik som i driftsdelen, er anlægsindtægter rykket op før anlægsudgifter. Posterne under anlægsbevillinger giver tilsammen resultat B. Resultat B er ikke sammenligneligt med resultat af anlægsrammen i det gamle budgetskema, fordi hverken opsparing til anlæg, afdrag på lån eller nye lån indgår i resultatet. Årets resultat C er lig med A+B og udgør resultatopgørelsen Årets resultat Resultatopgørelsen er opgørelsen over kirkekassens indtægter og udgifter i løbet af året. I forbindelse med årsafslutningen ender resultatopgørelsen med et årets resultat. Årets resultat resultat C bliver overført til egenkapitalkontoen 74112, hvorfra den skal disponeres. Mere vejledning følger herom i forbindelse med årsregnskab 211. Årets resultat kan bestå af en række poster: årets overskud eller underskud på selvstændige kasser f.eks. kirkegårdskasser et eventuelt forbrug af den likviditet der er stillet til rådighed at provstiudvalget et eventuelt overskud eller underskud på afsluttede anlægsprojekter menighedsrådets frie midler salg af anlæg til finansiering af et fremtidigt anlægsprojekt ikke forbrugte midler til anlæg Balanceposteringer Egenkapitalen er en del af balancens passiver og udtrykker, hvor meget menighedsrådet har at gøre godt med. Når årets resultat er gjort op, overføres det til egenkapitalen som et overskud eller et underskud. Resultatet B viser forskellen på indtægter og udgifter til årets anlægsudgifter. Den del, som har resultatvirkning, vises i Resultat C. Den resterende del består af balanceposteringer bl.a. vedrørende lån, opsparing m.v. I den nederste del fremgår årets balanceposteringer. Følgende poster fremgår: forbrug af eksisterende anlægsopsparing nye anlægslån forbrug af kirkekassens midler fra salg af anlæg (overført til kirkekassen) forbrug af frie midler konverteret til anlæg forbrug af videreførte anlægsmidler tidligere år ligningsmidler til afdrag på lån ligningsmidler til anlægsopsparing, plus årets tilskrevne renter 6

7 midler fra salg af anlæg, oplagt i stiftet midler fra salg af anlæg, overført til kirkekasse. I oversigten herunder vises de nævnte balanceposter. C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A)... + Forbrug af eksisterende opsparing... + Nye lån... + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v.". + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år.. - Ligningsmidler til afdrag på lån... - Ligningsmidler til anlægsopsparing... - Renteindtægter af anlægsopsparing... - Oplagt i stiftet (salg af anlæg m.v.)... - Overf. til kirkekasse (salg af anlæg m.v.)... F Balanceposteringer (anlæg)... G Sum (=E-F)... Beløb E udmøntes i nedenstående balanceposteringer. Hvis en del af årets anlægsudgifter har været finansieret af en opsparing, vil udgiften, men ikke finansieringen, fremgå af årets resultat. Det drejer sig om: Forbrug af eksisterende opsparing. Ved at angive opsparingen her, fremgår det hvor stor en del af årets anlægsudgifter, som planlægges finansieret ved opsparing. Optag af nye lån. Ved at angive nye lån her, fremgår det hvor stor en del af årets anlægsudgifter som planlægges finansieret ved lån. Forbrug af midler efter salg af anlæg m.v. Ved at angive salg af anlæg m.v. her, fremgår det hvor stor en del af årets anlægsudgifter som planlægges finansieret ved salget. Forbrug af frie midler konverteret til anlæg. Ved at angive forbrug af frie midler til anlæg her, fremgår det hvor stor en del af årets anlægsudgifter som planlægges finansieret ved frie midler. Det er en forudsætning, at provstiudvalget har godkendt konverteringen. Forbrug af videreførte midler til anlæg fra tidligere år. Ved at angive videreførte midler her, fremgår det hvor stor en del af årets anlægsudgifter som planlægges finansieret ved videreførelsen. Tilsvarende kan der være en del af årets anlægsindtægter, som ikke medvirker til finansiering af årets anlægsudgifter. Indtægten vil derfor fremgå, men ikke anlægsudgiften. Det drejer sig om: Ligningsmidler til afdrag på lån. Ved at angive ligningsmidler til afdrag, fremgår hvor stor en del af årets anlægsindtægter, som der ikke afholdes udgifter for. 7

8 Opsparing til anlæg. Ved at angive ligningsmidler til opsparing, fremgår hvor stor en del af årets anlægsindtægter, som opspares til igangsætning i senere år. Oplagt i stiftet (salg af anlæg m.v.). Ved at angive midler fra salg af anlæg overført til stiftet, fremgår hvor stor en del af årets anlægsindtægter, som der ikke afholdes udgifter for. Overført til kirkekassen (salg af anlæg m.v.). Ved at angive midler fra salg af anlæg som beholdes i kirkekassen, fremgår hvor stor en del af årets anlægsindtægter, der forbliver i kirkekassen til finansiering af allerede besluttede anlægsprojekter. Disse balanceposteringer giver tilsammen summen F. Summen i G bliver således årets balanceposteringer (F) korrigeret for årets balancepostering vedrørende anlæg. Der kan læses yderligere om oversigten i denne vejlednings afsnit om opsparing, lån og afdrag Hovedformål I det følgende beskrives strukturen i formålene. I konteringsvejledningen følger en nærmere beskrivelse af, hvad de enkelte konti anvendes til. Hovedformål 1-7 er driftsposterne og hovedformål 8 og 9 er anlægsposterne. Hovedformål 1 består af fællesindtægter, som er ligningsbeløb til drift. Hovedformål 2-7 er indtægter og udgifter ved kirkens hovedformål, som er: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster. Formål 1 til 7 giver samlet set driftsindtægterne og driftsudgifterne. Resultat af drift (A) er derfor det, som tidligere har været kaldet driftsrammen. Som noget nyt indeholder hovedformål 7 renter til stiftslån og realkreditlån (hvilket fremgår af noten til hovedformål 7), som er en del af betalingen for de lån, som menighedsrådene/provstierne optager til betaling af anlægsprojekter. Afdrag på lånene budgetteres på bilag 3. Regnskabsmæssigt er optagelse lån og afdrag en del af balancen og fremgår derfor ikke i driften. Hovedformål 8 og 9 danner tilsammen anlægsbevillingerne. Det fremgår af formålene under hovedformål 8, hvilke projekter der anvendes penge til. Hovedformål 8 er underopdelt i hovedgrupperne: Kirkebygning og Sognegård Kirkegård Præstebolig m.v. Der er yderligere underopdeling af anlægsprojekterne under hovedformål 8 samt i bilag 3, hvor de enkelte projekter fremgår med forbrug og finansiering delt over etableringsårene. 8

9 Hovedformål 9 er opdelt i formålene: Renteindtægter af anlægsopsparing Salg af anlæg mv. Ligningsbeløb til anlæg Resultat B er anlægsrammen. Resultat C er årets resultat, driftsrammen (A) plus anlægsrammen (B). Fælles indtægter (Formål 1) er de indtægter, som menigheden/provstiet får fra kommunen og fællesfonden. Det er Ligningsbeløb til drift, Tillægsbevilling fra 5% midlerne og Generelt tilskud fra fællesfonden. Det er alene tilskud til driften, der konteres under 1. Tilskud til anlæg konteres under 9. Kirkebygning og sognegård (Formål 2) er de udgifter, der vedrører bygningerne. Desuden indeholder formål 2 eventuelt indtægtsdækket virksomhed. Kirkelige aktiviteter (Formål 3) er de udgifter og indtægter, der vedrører kirkelige handlinger, kor, koncerter samt foredrags- og mødevirksomhed. Desuden konteres kontingentet til DSUK under dette formål. Kirkegård (formål 4) indeholder udgifter og indtægter til begravelse/urnenedsættelse og vedligeholdelse af grave samt udgifter og indtægter ved krematorium, arbejde uden for egen kirkegård samt renteindtægterne, som vedrører kirkegården. Præsteboliger (Formål 5) viser udgifter og indtægter ved drift af præsteboliger, funktionærbolig, skov og landbrug, øvrige ejendomme samt indtægter ved leje- og forpagtning m.v. Administration og fællesudgifter (Formål 6) viser udgifterne ved den administrative håndtering af folkekirken. Det drejer sig bl.a. om administration af personale, økonomi, personregistrering, menighedsråd, provsti, provstiudvalg, forsikringspræmie m.v. Finansielle poster (Formål 7). Her konteres samtlige indtægter og udgifter, som vedrører finansielle poster bortset fra indtægter og udgifter vedrørende kirkegården, som konteres under formål 49 og renteindtægter af anlægsopsparing, der konteres under formål 9. Renter af stiftslån og realkreditlån konteres under formål 7. Anlægsinvesteringer (formål 8). Under formål 8 konteres udgifter ved opførelse og større ændringer af anlæg. Anlægsfinansiering (formål 9). Her vises, hvorfra finansieringen af anlægsinvesteringerne hidrører. Det kan være beløb fra salg af ejendom, ligningsmidler vedrørende anlæg. Fra balancesiden kan finansiering være lån eller opsparing. I bilag 3 er vist de samlede anlægsinvesteringer og den samlede anlægsfinansiering Formål 1-99 (s. 3-5) Menighedsrådet/provstiudvalget skal udfylde rubrikkerne til udgifter til løn, udgifter til øvrig drift og indtægter. Budgetkolonnen til løn genereres automatisk af bilag 4. Budgetkolonnen til anlæg under formål 8-88, 9 og 92 genereres automatisk fra bilag 3. 9

10 De tocifrede formålskonti er bundne, dvs. der er ingen frie konti. Dette er nødvendigt for at kunne konsolidere den samlede økonomi og lave tværgående analyser. Mange IT-baserede økonomisystemer tilbyder ekstra registreringsdimensioner, der kan anvendes af det enkelte menighedsråd, hvis man har et mere detaljeret behov for registrering f.eks. på steder eller projekter. Ved at trække en rapport på de enkelte dimensioner, vil man kunne få et regnskab for det pågældende formål/projekt. Ved oprettelse af ekstradimensioner, er menighedsrådet forpligtet til at sikre, at konsolidering på de to cifrede formålskonti bibeholdes som mulighed. Nogle udgifter kan fordeles på flere formål. Her anbefales det at bogføre udgiften på det formål, der primært forbruger den pågældende vare. Det samme gælder i et vist omfang tjenesteydelser, hvor det dog ofte er muligt at fordele udgiften på formålene efter en fast fordelingsnøgle. Løn er den største udgiftspost. Det er derfor væsentligt, at få den fordelt på relevant formål. Indtægter, der hidrører fra aktiviteter under en af hovedkontiene for driftsudgifter, opføres under det pågældende hovedformål og ikke under de generelle indtægter. Det er herved muligt at opgøre nettoudgifterne for hvert enkelt udgiftsformål, da det er muligt at se såvel indtægter som udgifter, der er knyttet til formålet. Indtægter opført i kategorien indtægter opføres som hele tal, dvs. uden minus foran, idet systemet håndterer dem som en indtægt. Indtægter i de øvrige kategorier opføres med minus foran. Bemærk at der budgetteres i hele kroner. Formålskontoplanen er opdateret med to nye formål (98 og 99). Formål 98 er medarbejdere Udlånt til andet sogn (jf. afsnit 3.4.1). Formål 99 er en fejlkode, som der ikke kan budgetteres på, og som FLØS anvender til anbringelse af løn, som ikke er formålskonteret. 3.. Bilag Likvide midler i løbet af året (bilag 1) Bilag 1 viser den likvide del af egenkapitalen. Med udgangspunkt i årsregnskab 21 og åbningsbalancen for 211 skal menighedsrådet øverst angive menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer, hvor hovedstolen kan anvendes), samt i hvilket omfang menighedsrådet planlægger at anvende de frie midler til hhv. drift og anlæg. Udover den konkrete fordeling af beløbene er der på linjerne nedenfor tabellen plads til skriftligt at redegøre for disponeringen. Hvis beløbet i åbningsbalancen på artskonto er større end i årsregnskab 21, kan det skyldes herreløse penge i den gamle kassebeholdning, som i første omgang er lagt til menighedsrådets frie midler, men som reelt er ufordelt. I tilfælde af et mindre beløb i åbningsbalancen end i regnskab 21, kan det skyldes et manglende beløb i den gamle kassebeholdning, som tilsvarende er herreløse. I begge situationer er differencen lagt til menighedsrådets frie midler på egenkapitalen, men fremgår tydeligt af regneark til åbningsbalance på fanebladet 1EK i det øverste grønne felt (D22). I udfyldelsen af bilaget skal menighedsrådet oplyse de frie midler fra forsiden af regnskab 21 i feltet primo 211. De herreløse penge skal i det omfang provstiudvalget har godkendt, at midlerne kan overgå til 1

11 menighedsrådet frie midler, fremgå af feltet tilførsel /afgang 211. Der kan være tale om et såvel positivt som negativt beløb. I budgetproces 212 er det provstiudvalgets opgave at orientere sig om de herreløse penge og afhængig af størrelsen og den økonomiske situation som sådan at tage det med i beregningen af den kirkelige ligning for 212. I den nederste del af bilaget skal menighedsrådet oplyse status for videreførte midler til ikke-udført anlægsarbejde, samt i hvilket omfang man planlægger at anvende eventuelle videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde. Udover den konkrete fordeling af beløbene er der på linjerne nedenfor tabellen plads til skriftligt at redegøre for disponeringen. Til forskel fra budget 211 tages i begge situationer udgangspunkt i åbningsbalancen primo 211. Hermed anføres det forventede forbrug i 211 og den forventede ultimosaldo 211, som danner forudsætning for primobeholdningen 212. Den samme logik er implementeret, hvad angår videreførte midler til ikkeudførte anlægsprojekter. Den samlede effekt er bedre overblik over udviklingen i den likvide beholdning. Likviditet stillet til rådighed af provstiet fremgår ikke i budget 212. Denne oplysning er fjernet i budget 212, da oplysningen fremgår af artskontoplanen (artskonto 72114) Salg af anlæg m.v. (bilag 2) Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v., som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Salg med henblik på finansiering skal godkendes af provstiudvalget. Menighedsrådet kan her oplyse, hvis et salg planlægges. I bilaget angives anskaffelsesværdien, salgsværdien samt hvor meget, der planlægges oplagt i stiftet, og hvor meget der planlægges at blive i kirkekassen med henblik på finansiering af anlægsudgifter. I budgetskemaet fremgår den samlede salgssum som formål 91, idet det er en indtægt, der påvirker årets resultat. Når året er gået, fremgår det af oversigten s. 2, hvor meget af indtægten fra salget som er oplagt i stiftet, og hvor meget som er blevet i kirkekassen med henblik på fremtidig finansiering af et godkendt anlægsprojekt. Beløbet til stiftet overføres til en balancekonto og indgår dermed ikke i årets resultat. Beløbet i kirkekassen videreføres til en prohiberet anlægskonto og indgår dermed heller ikke i årets resultat. Efter årsafslutning fremgår begge posteringer af balancen og som sådan af egenkapitalen. Når anlægsprojektet går i gang, og menighedsrådet begynder at afholde anlægsudgifter, vil det påvirke årets resultat negativt (forudsat at de øvrige konti går i ). Disse udgifter finansieres af kirkekassens reserverede del på balancen. Dette fremgår af overført til kirkekassen (salg af anlæg m.v.) og fremgår af budgetskemaets oversigt s. 2 nederst Oversigt over anlægsinvestering, ligningsbeløb, lån, opsparing samt anlægsbeskrivelse (bilag 3) Bilag 3 er en oversigt over menighedsrådets/provstiudvalgets anlægsaktiviteter. Menighedsrådet skal udfylde projektbeskrivelsen i den sidste del af bilaget for hvert anlægsprojekt. Skemaerne danner automatisk oversigten i den første del af bilaget. 11

12 Den første del af bilaget består af en oversigt over udgifter såvel som finansiering. Menighedsrådets frie midler er indsat som en ny mulig finansieringskilde til anlæg. Under finansieringskilderne følger specifikationer af ligningsbeløb, lån samt opsparing. Bilaget danner oplysninger til budgetkolonnen i budgetskemaet. Det drejer sig om formål 7, 71, 8-88 samt 9-92, som menighedsrådet derfor ikke skal udfylde Ligningsbeløb Ligning til årets anlægsinvesteringer kan bestå af ligningsmidler til årets anlægsudgifter, afdrag på lån og ny anlægsopsparing. De to sidstnævnte udgiftsføres ikke, men overføres alene til den relevante artskonto på balancen. Oversigten giver derfor et overblik over, hvordan ligningsbeløbet til anlæg er sammensat. Oplysningerne stammer fra anlægsbeskrivelserne i bilagets sidste del Anlægsbeskrivelse Projektudgiften, fordelingen af denne over år samt finansieringen af projektet fremgår af beskrivelsen. Der skal udfyldes en anlægsbeskrivelse for alle projekter, herunder også de tidligere opsparinger til særlige formål. Dette betyder, at der ikke må være opsparede midler på prohiberede såvel som ikke-prohiberede konti, som ikke fremgår af en anlægsbeskrivelse. Hvis der søges om lån til finansiering af et anlægsprojekt, eller hvis der søges om ligningsmidler til opsparing til et anlægsprojekt, skal menighedsrådet ligeledes udfylde en beskrivelse. Hvis projektet er nyt, og provstiudvalget for første gang skal tage stilling til det, er det dog beskrivelsen i bilag 5, som skal udfyldes. Hvis/når det bliver godkendt i provstiudvalget, overføres projektet til bilag 3, og bilag 5 udgår af det godkendte budget. Når menighedsrådet ønsker at igangsætte et anlægsprojekt, skal provstiudvalget atter ansøges, uagtet at menighedsrådet tidligere har fået tilladelse til at spare op. En opsparingstilladelse er ikke det samme som en tilladelse til at gå i gang med anlægget, eftersom prioriteterne eller den økonomiske situation i provstiet kan have ændret sig, så provstiet er nødsaget til at anvende opsparingen til andre formål. Der redegøres typisk mere udførligt for projekter, som ønskes igangsat end for opsparingsformål. Se i øvrigt nedenstående om opsparing og lån særskilt Opsparing Det er fortsat muligt at få tildelt ligningsmidler til anlægsopsparing. Hvis menighedsrådet ansøger til et nyt projekt, skal beskrivelsen afleveres i forbindelse med aflevering af budgetbidraget. Menighedsrådet udfylder beskrivelsen i bilag 5. 12

13 Anlægsskema Projektbeskrivelse: Anlægsformål: [ ] Kirkebygning, [ ] Sognegård, [ ] Kirkekontor, [ ] Kirkegård, [ ] Krematorium, [ ] Præstebolig, [ ] Funtionærbolig, [ ] Skov og landbrug, [ ] Øvrige ejendomme Forventet igangsættelse (årstal): Forventet færdiggørelse (årstal): Forventet totaludgift: Budget --- Budgetoverslag eller senere Årets udgift... Finansieret ved: stiftsmiddellån... andre lån... anlægsbevilling... forbrug anlægsopsparing, inkl renter menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 salg af anlæg mv. jf. bilag 2 Ligningsmidler til anlægsopsparing.. Udover de øverste tre linjer, skal den nederste del af tabellen udfyldes med det ansøgte beløb. Herunder anføres argumentationen for anlægsprojektet. Menighedsrådets frie midler er indsat som en ny mulig finansieringskilde til anlæg. Hvis projektet imødekommes af provstiudvalget, overføres beskrivelsen til bilag 3, hvor det indgår i menighedsrådets samlede anlægsoversigt. Opsparingen vil her kun fremgå af specifikation af opsparing for 212 i rubrikken opsparing 212 samt i specifikationen af ligningsbeløb. Bilag 5 udgår i det godkendte budget. 13

14 Anlægsprojekt 1 Projektbeskrivelse: Anlægsnummer: Anlægsformål: [ ] Kirkebygning, [ ] Sognegård, [ ] Kirkekontor, [ ] Kirkegård, [ ] Krematorium, [ ] Præstebolig, [ ] Funtionærbolig, [ ] Skov og landbrug, [ ] Øvrige ejendomme Igangsættelse (årstal): Færdiggørelse (årstal): Totaludgift: Budget --- Budgetoverslag eller senere Årets udgift.. Finansieret ved: stiftsmiddellån... andre lån... anlægsbevilling... forbrug af anlægsopsparing, inkl renter. menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 salg af anlæg m.v., jf. bilag 2 videreførte anlægsmidler fra tidl. år Specifikation af stiftslån for 212: resthovedstol primo nye lån renter afdrag 212 (negativt fortegn)... Restløbetid: saldo ultimo Långiver: Stift: Specifikation af realkredit eller andre lån for 212: resthovedstol primo nye lån renter afdrag 212 (negativt fortegn)... Restløbetid: saldo ultimo Långiver: Realkredit: Andre: Specifikation af opsparing for 212: saldo primo opsparing renter forbrug 212 (negativt fortegn)... saldo ultimo Pengeinstitut: Specifikation af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer øremærket til et projekt eller til fri disponering saldo primo 212 (Jf. bilag 1) renter forbrug 212 (negativt fortegn)... saldo ultimo (Skal være nul) Specifikation videreførte anlægsmidler fra tidligere år saldo primo renter forbrug 212 (negativt fortegn)... saldo ultimo Når ligningsmidlerne udbetales skal de indtægtsføres på formål 92, men ikke udgiftsføres. I overensstemmelse med anlægsbeskrivelsen i bilag 3, overføres midlerne til en prohiberet konto i et pengeinstitut. Opsparingen skal ikke udgiftsføres, hvilket betyder, at der vil fremgå et positivt resultat af oversigten s. 2 på formål 8 og 9 (forudsat at alle andre poster går i ), når året er gået. Det positive resultat består af ligningsbeløb til opsparing plus renter i løbet af året. Det positive beløb skal ikke opfattes som overskud, men som det beløb, der i løbet af året er blevet overført til opsparing plus renteindtægter heraf. Dette skal fremgå af balanceposteringerne nederst i oversigten, hvor ligningsmidler til opsparing fremgår. 14

15 Efter årsafslutningen kommer opsparingen til at fremgå af den finansielle balance og vil som sådan fremgå af egenkapitalen. I den sidste del af artskontoplanen 7 fremgår den konkrete kontering. Det er først når projektet igangsættes og menighedsrådet begynder at afholde udgifter til projektet, at opsparingen udgiftsføres. I denne situation kommer de afholdte udgifter til at fremgå af finansieringen af anlægsudgiften opsparing, inkl. renter i anlægsbeskrivelsen i bilag 3. Når året er gået vil der på oversigten s. 2 fremgå et negativt resultat på formål 8 og 9 (forudsat at alle andre poster går i ). Det negative resultat består af anlægsudgifter afholdt af opsparede midler og skal derfor ikke opfattes som et underskud. Forbruget af beholdninger på balancen skal fremgå nederst i oversigten forbrug af opsparing. Opsparing konteres altså først som en indtægt og udgiftsføres først, når udgifterne betales. I mellemtiden er tilgang og afgang til opsparingen forskydninger på balancekonti og som sådan synlige i egenkapitalen Lån og afdrag Menighedsrådet kan finansiere anlægsprojekter med låneoptagelse i stiftsmiddel-, realkredit- og andre lån. Lånet skal ikke indtægtsføres, men overføres til den rette artskonto på balancen. Hvis menighedsrådet ønsker at finansiere et nyt projekt med lån, skal det fremgå af projektbeskrivelsen i bilag 5, vedlagt menighedsrådets budgetbidrag. Projektbeskrivelse: Anlægsformål: [ ] Kirkebygning, [ ] Sognegård, [ ] Kirkekontor, [ ] Kirkegård, [ ] Krematorium, [ ] Præstebolig, [ ] Funtionærbolig, [ ] Skov og landbrug, [ ] Øvrige ejendomme Forventet igangsættelse (årstal): Forventet færdiggørelse (årstal): Forventet totaludgift: Budget --- Budgetoverslag eller senere Årets udgift... Finansieret ved: stiftsmiddellån... andre lån... anlægsbevilling... forbrug anlægsopsparing, inkl renter menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 salg af anlæg mv. jf. bilag 2 Ligningsmidler til anlægsopsparing.. Udover de øverste tre linjer, skal årets udgift samt finansiering ved lån udfyldes for budgetåret. For de følgende år skal afdragene fremgå. Herunder anføres argumentationen for anlægsprojektet. Hvis projektet imødekommes af provstiudvalget, overføres beskrivelsen til bilag 3, hvor oplysninger om lån og afdrag på det enkelte projekt anføres. Bilag 5 udgår i det godkendte budget. År

16 Når lånet optages, skal det ikke indtægtsføres, men bogføres på den relevante artskonto på balancen. Når der afholdes anlægsudgifter på projektet, finansieres de i løbet af året af lånet. Når året er gået vil der på oversigten s. 2 fremgå et negativt resultat på formål 8 og 9 (forudsat at alle andre poster går i ). Det negative resultat består af anlægsudgifter, men skal ikke opfattes som underskud. Beløbet fremgår af balanceposten nye lån. Efter årsafslutningen kommer nye lån til at fremgå af den finansielle balance og vil som sådan fremgå af balancen. I den sidste del af artskontoplanen fremgår den konkrete kontering. År 2 og de efterfølgende år Forudsat at projektet er afsluttet i år 1, vil menighedsrådet i de efterfølgende år kun skulle forholde sig til afdrag på lånet. Det er muligt at få tildelt ligningsmidler til afdragene. Projektbeskrivelsen udfyldes i bilag 3 og i løbet af året indgår ligningsmidler til afdrag under formål 92. Når året er gået, vil der på oversigten s. 2 fremgå et positivt resultat på formål 8 og 9 (forudsat at alle andre poster går i ). Det positive resultat består af ligningsmidler til afdrag og skal derfor ikke opfattes som et overskud. Beløbet fremgår af balanceposten ligningsmidler til afdrag på lån. Efter årsafslutning overføres ligningsmidler til afdrag til lånet på balancen, som nedskrives. Lån konteres ikke som en indtægt, men udgifterne til anlægsprojektet udgiftsføres og finansieres af lånet i takt med, at de afholdes. Ligningsmidler til afdrag indtægtsføres i takt med, at lånet afdrages. Der vil ofte være tidsmæssig forskydning mellem udgifter og indtægter afhængig af låntype. Afdrag finansieret af menighedsrådets frie midler Hvis menighedsrådet vælger at konvertere frie midler til anlæg og får provstiudvalgets godkendelse hertil, kan det anvendes til ekstraordinært afdrag på et lån. I den situation skal beløbet angives i bilag Oversigt over ansatte (bilag 4) Menighedsrådet skal her oplyse budgetrelevante oplysninger om sine ansatte. Det drejer sig om ansættelsesforhold, løn samt lønnen fordelt på formål. Disse oplysninger kommer automatisk ind i budgetskemaets lønkolonner ved, at menighedsrådet udfylder et medarbejderskema for hver ansat, modtager af honorar og diæt samt for medarbejdere der deles med andre sogne. Der vil ikke i år ske nogen overførsel af formålsoplysninger til FLØS, da disse oplysninger nu ligger i FLØS. Eventuelle ændringer skal ske løbende i FLØS som en del af den normale indberetning til FLØS Udfyldelse af medarbejderskema Ved at udfylde et medarbejderskema for hver person, der modtager løn, honorar, diæt eller anden løn dannes oversigten i bilag 4 automatisk. I fordelingsskemaet indtastes det tocifrede formål og procentdel. Der kan maksimalt fordeles på 6 formål pr medarbejderskema, og summen af formålsprocentdel skal give 1 pct. Der vises sammentælling til kontrol af indtastning. Løn til konsulenter såsom byggesagkyndige, 16

17 ingeniører, arkitekter, landmålere, revisorer, advokater og orgelkonsulenter skal ikke konteres som en lønudgift. Ansat type Man kan vælge mellem almindelig ansat, honoraraflønnet, ansat der også udlånes til andet sogn, ansat i andet sogn med refusion fra eget sogn, samleperson samt person aflønnet med B-indkomst. Samleperson dækker grupperinger af samme slags ansatte som f.eks. kirkemusiker. Typen styrer stillingsbetegnelse og stillingskategori. Hvis der er tale om løn til en person uden kategori i FLØS skal menighedsrådet vælge honorar aflønnet og derefter skrive stillingsbetegnelse i stillingsbetegnelsen. I forbindelse med den nye formålskontering af løn og håndtering af medarbejdere, der er ansat af ét menighedsråd, men som har tjeneste i andre menighedsråd, er der oprettet et nyt formål 98 Udlånt til andet sogn. For at udfylde formål 98 skal menighedsrådet vælge ansat type ansat der også udlånes til andet sogn, og længere nede i skemaet angive antal bruttotimer den ansatte er til rådighed for det andet sogn. Herudover skal den ansattes løn, der afholdes af anden instans, udfyldes. Dette vil så fremgå som en indtægt på formål 98, så den samlede budgetmæssige effekt bliver nul kroner for det menighedsråd, der har arbejdsgiveransvaret. På denne vis udfylde formål 98 på side 5 automatisk via udfyldelsen af medarbejderskemaerne. De menighedsråd som betaler et tilskud til medarbejdere ansat i et andet menighedsråd, skal under Ansat type vælge ansat i andet sogn med refusion fra eget sogn. Så har lønudgiften en budgetvirkning for det menighedsråd, hvor den pågældende ansatte arbejder, men som ikke teknisk set udbetaler lønnen. De menighedsråd, der betaler et tilskud, skal på normal vis formålsfordele lønnen på budgetskemaet bilag 4. FLØS-nummer (medarbejdernummer) Her angives den ansattes/modtagers FLØS-nummer, som den ansatte er opført med i FLØS. Skal ikke udfyldes for delte medarbejdere af det menighedsråd, der ikke har arbejdsgiveransvaret. Navn/Nr. I stedet for navn kan en medarbejder tildeles et nummer som oplyses. Stillingsbetegnelse og stillingskategori Her indsættes den ansattes stillingsbetegnelse samt stillingskategori. Menighedsrådsmedlemmer, synsdeltager, lokalt ansatte præster samt kirkefunktionærer fremgår som valgmuligheder. I tilfælde hvor en stillingsbetegnelse henviser til flere stillingskategorier, vælges den, der svarer til de konkrete ansættelsesforhold (f.eks. overenskomst, tjenestemandsansat, honorarlønnet m.v.). Hvis der ikke findes en dækkende betegnelse, skal man vælge en ny Ansat type, som giver mulighed for at skrive i feltet stillingsbetegnelse. Det kunne f.eks. være honoraraflønnet. Bruttoløn Ved bruttoløn forstås udbetalt løn (inkl. tillæg), feriepenge, A-skat, ATP, AM-bidrag samt pensionsindbetaling. Lønnen opgives i 211 tal og fremskrives herefter med den indtastede fremskrivningsprocent. Offentligt løntilskud 17

18 Offentligt løntilskud er kun åbent for indtastning ved almindelig ansat og ved Ansat der også udlånes til andet sogn. For at give et korrekt billede skal refusioner konteres på de formål, som refusionen vedrører. De bliver derfor en modpost på en refusionskonto til den løn, som de vedrører og fungerer som en udgiftsreduktion. Lønrefusioner kan være: Sygerefusion, barselsrefusion, kursusrefusion, refusion vedrørende flexjob m.v., elevrefusion og seniorbonus. I forbindelse med refusion af f.eks. sygedagpenge til en delt medarbejder, aftales refusionen sognene indbyrdes. Tilskud til løn fra andet sogn Kun åben ved Ansat der også udlånes til andet sogn. Brutto arbejdstimer hos andet sogn Kun åben ved Ansat der også udlånes til andet sogn Ønsker om merudgifter til drift for 212 (bilag 5) Budgetønskerne er delt op i ønsker til driftsbudgettet og ønsker til anlægsbudgettet. Ønsker til driftsbudgettet skal budgetteres som lønudgifter, udgifter til øvrig drift samt indtægter. Årsagen til merudgiften skal fremgå. Ønsker om øgede anlægsbevillinger skal specificeres. Den totale ændring i anlægsbudgettet skal desuden budgetteres. 4.. Overførsel fra Kirkegårdsregnskab Det er muligt for menigheden at beslutte, at der skal udarbejdes særskilt kirkegårdsregnskab. Da dette regnskab er en del af det samlede regnskab for kirkekassen skal der kunne overføres tal fra kirkegårdsregnskabet til regnskabet for kirkekassen. Ifølge Vejledning om ligning til større kirkegårde (nr af 17. januar 211) skal forbrug år til dato konsolideres ind i den enkelte kirkekasse mindst en gang i kvartalet. 5.. Moms Momsregelsættet for 212 er det samme som for 211. Dvs. at der fortsat tages udgangspunkt i, at SKAT har ophævet de særligt forenklede regler for menighedsråd fra og med 1. januar 21. Fra denne dato skal et menighedsråds momsregnskab svare til alle andre danske virksomheders. Momslovens generelle regler skal derfor anvendes ved menighedsrådenes opgørelse af momsfradraget. Grundlaget herfor var, at SKAT den 26. juni 29 udsendte en skattemeddelelse (SKM SKAT) vedrørende Moms kirke- og kirkegårdsdrift i Folkekirken. Kirkeministeriets har på den baggrund udarbejdet en opdateret vejledning til moms i folkekirken. Vejledningen ligger på Kirkeministeriets hjemmeside. 8 Tilsvarende er der udarbejdet et sæt nye regneark til opgørelse af den delvise momsfradragsprocent efter metode og A og B, som også ligger på Kirkeministeriets hjemmeside. Af regnearkerne fremgår eksempler på, hvilke indtægter og udgifter, der skal indgå i opgørelsen, idet det bemærkes, at lokale forhold kan medføre, at regnearkerne ikke nødvendigvis er udtømmende. 8 Jf. evt. 18

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 88217 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012. Greve-Solrød provsti. Greve-Solrød. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for Greve-Solrød provsti under i Greve-Solrød i Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA Dato: 27. april 2014 Sagsbehandler Økonomikontoret VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA TIL BRUG FOR KIRKE- OG PROVSTIUDVALGSKASSER GÆLDENDE FRA BUDGET 2016 1. Indhold Side 2 1. INDHOLD... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øster Snede menighedsråd i Hedensted provsti i hedensted kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Øster Snede den 23 / 5 211 Merete Skovgård Jensen menighedsrådsformand Godkendt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vesløs den 5 / 9 211 Bente Pilgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 17 / 9 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bevtoft Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Bevtoft Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 216 for Bevtoft Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 897 CVR-nr. 3828312 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm Kommune. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2015. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm Kommune. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 215 for Hørsholm Kirkegård under i i Hørsholm Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Bent Ramshart menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Risbjerg. Risbjerg Sogns Menighedsråd. Rødovre-Hvidovre Provsti. Hvidovre Kommune ÅRSBUDGET 215 for Risbjerg under Risbjerg Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode: 7143 CVR nummer: 17871218 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919 ÅRSBUDGET 216 for Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 722 CVR-nr. 788919 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune ÅRSBUDGET 215 for Fredericia Kirkegårde under i i Fredericia Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fredericia, Kirkernes Hus den 21 / 1 214 Carsten Kjær Jørgensen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Staby under Staby Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8741 CVR nummer: 1636213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Staby den 2 / 5 214 Birgitte

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 215 for Kokkedal under Kokkedal Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 19 / 11

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: 16218936 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Holstebro Kirkegårde. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Holstebro Kirkegårde. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Holstebro Kirkegårde under i i Holstebro Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Godkendt af kirkegårdsbestyrelsen den 3 / 1 214 Jørgen Rysbjerg-Lysholm

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 212 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 8817 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA

VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA Dato: 31. marts 2016 Sagsbehandler Økonomikontoret VEJLEDNING TIL BUDGETSKEMA TIL BRUG FOR KIRKE- OG PROVSTIUDVALGSKASSER GÆLDENDE FOR BUDGET 2017 1. Indhold Side 2 2. INDLEDNING... 3 3. REGISTRERINGSRAMME...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Kirkekasse. Bevtoft. Haderslev dom. Haderslev

ÅRSBUDGET 2012. Kirkekasse. Bevtoft. Haderslev dom. Haderslev ÅRSBUDGET 212 for under Bevtoft i Haderslev dom. i Haderslev Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Frederikshavn Sogn. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Frederikshavn Sogn. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for 68847633 - Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederikshavn Kirkegårde under Frederikshavn Sogn i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8476 CVR nummer:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 215 for Ansgars menighedsråd under Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7775 CVR nummer: 148914 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune ÅRSBUDGET 213 for under Menigjedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk KOmmune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Sognegård den 23 / 1 212 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ballerup Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ballerup Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ballerup Kirkekasse under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 212 for under Risbjerg sogns menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Hvidovre kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den 27 / 1 211 Børge Grøn-Iversen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Frederikshavn kirkekasse. Frederikshavn Sogns Menighedsråd. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Frederikshavn kirkekasse. Frederikshavn Sogns Menighedsråd. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 21 for Frederikshavn kirkekasse under Frederikshavn Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Nørreland under Nørrelands Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8815 CVR nummer: 1881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Holstebro den / Christian

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Fløng Menighedsråd. Høje-Taastrup Provsti. Høje-Taastrup Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Fløng Menighedsråd. Høje-Taastrup Provsti. Høje-Taastrup Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Fløng Menighedsråd i Høje-Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode: 7162 CVR nummer: 1279517 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fløng den 12 / 6 213 Inge Jacobsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund ÅRSBUDGET 212 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Herstedøster den 17 / 11 211 Lars Bruun Lodberg menighedsrådsformand Godkendt på

Læs mere

Side 1 Provstiudvalgskasse. kirkekasse / provstiudvalgskasse Helsingør Domprovsti provsti Helsingør kommune

Side 1 Provstiudvalgskasse. kirkekasse / provstiudvalgskasse Helsingør Domprovsti provsti Helsingør kommune - ARSBUDGET 2011 for Provstiudvalgskasse under Helsingør Domprovsti Helsingør Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand menighedsrådets valgte kasserer Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Haslev Kirke- og Præstegårdskasse. Haslev Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Haslev Kirke- og Præstegårdskasse. Haslev Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 13 for under Haslev Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7379 CVR nummer: 63771511 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Haslev den 1 / 11 1 Gunnar Kjærgaard Larsen

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

ÅRSBUDGET Handbjerg. Handbjerg Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET Handbjerg. Handbjerg Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 25 for Handbjerg under Handbjerg Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8835 CVR nummer: 235544 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Handbjerg den 3 / 24

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 15 for Vinderup (fra 9) under Vinderup Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 9 CVR nummer: 3131817 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vinderup den 6 /

Læs mere

ÅRSBUDGET Vipperød. Vipperød Sogns Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET Vipperød. Vipperød Sogns Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 1 for Vipperød under Vipperød Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 99 CVR nummer: 967 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vipperød den / 1 1 Anette Østbjerg

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund

ÅRSBUDGET 2011. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund ÅRSBUDGET 211 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Herstedøster den 11 / 11 21 Lars Lodberg menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune ÅRSBUDGET 2011 Dok. 392308 100299/09 for under menighedsråd i provsti i kommune GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2012 formand kasserer Årsbudget 2011 indeholder følgende: Årsbudget i hovedtal...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Værløse Sogns Kirkekasse. Værløse Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Værløse Sogns Kirkekasse. Værløse Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 13 for under Værløse Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7154 CVR nummer: 1954911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Tirsdag den 4 / 9 1 Hanne Mølgaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Provstiudvalgskassen. Vesthimmerlands Provsti. Vesthimmerlands Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Provstiudvalgskassen. Vesthimmerlands Provsti. Vesthimmerlands Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2499255 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET for Frederiksberg Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Frederiksberg Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Frederiksberg Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 9181 CVR-nr. 79711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Lemvig-Heldum kirkekasse. Lemvig-Heldum menighedsråd. Lemvig provsti. Lemvig kommune

ÅRSBUDGET 2013. Lemvig-Heldum kirkekasse. Lemvig-Heldum menighedsråd. Lemvig provsti. Lemvig kommune ÅRSBUDGET 213 for under Lemvig-Heldum menighedsråd i Lemvig provsti i Lemvig kommune Myndighedskode: 884 CVR nummer: 41513217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lemvig den 25 / 9 212 Kaj Gøtzsche menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Årup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Årup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Årup Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 881 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Nordre Provstiudvalg. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Nordre Provstiudvalg. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Århus Nordre Provstiudvalg i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 1199 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hårlev Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hårlev Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Hårlev Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1781 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Himlingøje. Himlingøje Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Stevns Kommune

ÅRSBUDGET Himlingøje. Himlingøje Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Stevns Kommune ÅRSBUDGET 1 for Himlingøje under Himlingøje Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 17818 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 4500

ÅRSBUDGET for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 4500 ÅRSBUDGET 1 for Ringkøbing Provstiudvalg i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode CVR-nr. 171 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Auning Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Auning Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Auning Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 818 CVR-nr. 891 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Finderup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Finderup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Finderup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7781 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Sørup. Sørup Sogns Menighedsråd. Svendborg Provsti. Svendborg Kommune

ÅRSBUDGET Sørup. Sørup Sogns Menighedsråd. Svendborg Provsti. Svendborg Kommune ÅRSBUDGET 1 for Sørup under Sørup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode: 778 CVR nummer: 11 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Sørup den 1 / 11 1 Svend Aage Nielsen

Læs mere

ÅRSBUDGET for Amagerbro Provstiudvalg. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Amagerbro Provstiudvalg. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Amagerbro Provstiudvalg i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 11 CVR-nr. 1998 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Læsø Menighedsråd. i Hjørring Nordre Provsti. i Læsø Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Læsø Menighedsråd. i Hjørring Nordre Provsti. i Læsø Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Læsø Menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti i Læsø Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 1119 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET Barrit sogn. Barrit Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET Barrit sogn. Barrit Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 1 for Barrit sogn under Barrit Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 79 CVR nummer: 881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Barrit den / 1 Flemming Thomsen

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ærø Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Ærø Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ærø Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Ærø Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Ærø Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti i Ærø Kommune Myndighedskode 771 CVR-nr. 797 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i

Læs mere

ÅRSBUDGET for Øster Hurup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Øster Hurup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Øster Hurup Sogns Menighedsråd i Hadsund Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Tunø. Tunø Sogns Menighedsråd. Odder Provsti. Odder Kommune

ÅRSBUDGET Tunø. Tunø Sogns Menighedsråd. Odder Provsti. Odder Kommune ÅRSBUDGET 1 for Tunø under Tunø Sogns Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode: 88 CVR nummer: 191 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Mandag den / 1 Jørgen Hastrup menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 181 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Vor Frue. Vor Frue Sogns Menighedsråd. Kalundborg Provsti. Kalundborg Kommune

ÅRSBUDGET Vor Frue. Vor Frue Sogns Menighedsråd. Kalundborg Provsti. Kalundborg Kommune ÅRSBUDGET 1 for Vor Frue under Vor Frue Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode: 78 CVR nummer: 818 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vor Frue Kirke den 1 / 1 1

Læs mere

ÅRSBUDGET for Helleruplund Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Helleruplund Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Helleruplund Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 97991 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Harre Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Harre Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Harre Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1911 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere