F O D B O L D A F D E L I N G E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O D B O L D A F D E L I N G E N"

Transkript

1 AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN.

2 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE- LINGEN. Foreningens hjemsted er VALBY IDRÆTSPARK, KØBENHAVNS KOMMUNE. 2: FORENINGENS FORMÅL: Det er fodboldafdelingens formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke fodbold under de bedst mulige forhold. Således har fodboldafdelingen til formål at fremme fodboldsporten ved at være samlingssted for fodboldinteresserede og ved deltagelse i fodboldturneringer med hovedvægten lagt på KBU-turneringen. Det er afdelingens formål at skaffe medlemmerne i bedst mulig form således, at der kan konkurreres på lige vilkår med andre klubber. Endvidere er det afdelingens formål at opnå de bedst mulige resultater for alle afdelingens hold, såvel i KBU-turneringen som i andre turneringer. Afdelingens 1. hold prioriteres højest i alle henseender. 3: MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER: Fodboldafdelingen er en af flere idrætsafdelinger under POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. Endvidere er fodboldafdelingen medlem af KØBENHAVNS BOLDSPIL- UNION. Fodboldafdelingen er underkastet love og bestemmelser for følgende organisationer: DANSK IDRÆTSFORBUND, DANSK POLITI IDRÆTSFORBUND, POLITIETS IDRÆTS- FORENING, KØBENHAVN, og KØBENHAVNS BOLDSPILUNION. 4: OPTAGELSE AF MEDLEMMER: Som medlemmer kan optages alle under Rigspolitichefen ansatte samt deres ægtefæller, samlevere og børn. Medlemskab for de under Rigspolitichefen ansatte kan fortsætte ud over pensionsalderen. Medlemmer, der ikke er ansat under Rigspolitichefen, kan optages med afdelingens godkendelse. I tvivlstilfælde kan optagelsen forelægges forretningsudvalget.

3 3 For at kunne optages som medlem i fodboldafdelingen kræves det, at man er medlem af Politiets Idrætsforening, København, som ikke optager passive medlemmer. Stk. 2: Indmeldelse skal ske skriftligt ved udfyldelse af fodboldafdelingens egen indmeldelsesblanket. 5: KONTINGENT: Afdelingens særkontingent fastsættes for et år ad gangen på det ordinære medlemsmøde. Hovedkontingentet (til Politiets Idrætsforening, København,) og særkontingentet for alle ansatte med lønkonto under Rigspolitichefen tilbageholdes månedsvis i lønnen gennem særlige konti i sprogforbundet. Hovedkontingent og særkontingent for øvrige medlemmer opkræves via pengeinstitutternes betalingsservice og betales kvartalsvis forud. Hovedkassereren i Politiets Idrætsforening, København, har ansvaret for afregning af særkontingent med afdelingskassereren. 6: UDMELDELSE EKSKLUSION. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til afdelingen med mindst 8 ugers varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til afdelingen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Fodboldafdelingen har ingen forpligtelser ved manglende udmeldelse. Stk.2: Når et medlem, hvis hoved- eller særkontingent ikke tilbageholdes i lønnen, står i restance og trods skriftlig opfordring fra afdelingskassereren undlader at betale, slettes vedkommende af foreningen, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Meddelelse om manglende betaling af kontingent kan indberettes til Danmarks Idrætsforbunds officielle organ, ligesom vedkommende underrettes skriftligt. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af afdelingen, før vedkommende har betalt sin gæld til afdelingen. Stk. 3: Medlemmer, der overtræder Politiets Idrætsforening, Københavns, love, specialafdelingernes regulativer og ordensbestemmelser, krænker foreningens anseelse eller udviser usportslig optræden, kan udelukkes eller idømmes karantæne for kortere eller længere tid.

4 4 Afgørelse herom træffes af PI s bestyrelse efter indstilling fra forretningsudvalget eller et afdelingsudvalg. Den udelukkede eller karantæneramte kan forlange sagen forelagt på førstkommende generalforsamling eller en i samme anledning ekstraordinært indkaldt generalforsamling. Udelukkelsen/karantænen kræver 2/3 stemme-majoritet. Ved overtrædelse af dopingloven følges Danmarks Idrætsforbunds regler. Der må aldrig foretages en udelukkelse eller gives karantæne, uden at den pågældende skriftligt har fået oplyst, at man påtænker dette og grunden hertil. Medlemmet skal til enhver tid have lejlighed til at udtale sig over for forretningsudvalget og bestyrelsen, og i givet fald på nævnte generalforsamling. Enhver af generalforsamlingen truffet afgørelse kan påankes til Dansk Politi Idrætsforbunds voldgiftsudvalg. Forslag eller begæring om genoptagelse skal behandles på den ordinære generalforsamling. 7: ORDINÆRT MEDLEMSMØDE: Medlemsmødet er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, højeste myndighed i alle afdelingens anliggender. Det ordinære medlemsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med 3 ugers varsel og skal være meddelt i bladet PolitiIdræt måneden før medlemsmødet eller offentliggjort på afdelingens hjemmeside 3 uger fø r medlemsmødet og så vidt muligt ved opslag på træningsstedet. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse ved opslag på træningsstedet. Forslag, der ønskes forelagt medlemsmødet til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før medlemsmødets afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 8: DAGSORDEN: Dagsorden for det ordinære medlemsmøde skal omfatte følgende punkter: 1: Valg af dirigent. 2: Valg af stemmeudvalg. 3: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5 5 4: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 5: Fastsættelse af kontingent. 6: Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før medlemsmødet. 7: Valg. 8: Eventuelt. 9: MEDLEMSMØDETS LEDELSE M.V.: Medlemsmødet vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Medlemsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog 15 (vedtægts-ændringer) samt 16 (afdelingens opløsning). Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, såfremt dette begæres af blot ét medlem. Medlemsmødets beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Alle valg sker ved direkte valg til de enkelte poster. 10: EKSTRAORDINÆRT MEDLEMSMØDE: Ekstraordinært medlemsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal medlemsmødet afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme bestemmelser som indkaldelse til ordinært medlemsmøde, dog skal det ekstraordinære medlemsmøde ikke varsles i PI-nyt måneden før mødet. 11: BESTYRELSE VALG: Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter afdelingen i henhold til lovene.

6 6 Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, som skal være ansat under rigspolitichefen eller pensioneret polititjenestemand, næstformand, kasserer, sekretær, materielforvalter samt bestyrelsesmedlem/-medlemmer. Dog kan Politiets Idrætsforening, Københavns, bestyrelse give tilladelse til, efter ansøgning fra afdelingsudvalget, at et civilt medlem konstitueres som afdelingsformand indtil førstkommende medlemsmøde. Formanden, der vælges sammen med materielforvalteren og bestyrelsesmedlem/-medlemmer på lige år, kan ikke samtidig bestride kassererposten i sin afdeling, ligesom han ikke kan være formand for en anden afdeling.. Næstformanden, kassereren og sekretæren vælges på ulige år. Valgene gælder for 2 år. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil det førstkommende medlemsmøde, hvor den ledige post besættes ved valg. Kun medlemmer, der er til stede ved medlemsmødet, eller som ved forslagsstilleren har givet skriftligt tilsagn, er valgbare. Stemmeret har kun medlemmer ved personligt fremmøde. 12: KONSTITUERING TEGNINGSRET: Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne bortfalder forslaget. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne. Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Afdelingen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. Bestyrelsen skal inden den 15. januar fremsende en skriftlig beretning for det foregående år til Politiets Idrætsforening, Københavns, kontor. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes afdelingen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

7 7 13: REGNSKAB: Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Afdelingens kasserer er pligtig til at føre et løbende kasseregnskab og fremsende kvartalsvis regnskab til Politiets Idrætsforening, Københavns, hovedkasserer. Såfremt afdelingskassereren ikke på betryggende måde varetager sine forpligtelser, kan forretningsudvalget i Politiets Idrætsforening, København, anmode afdelingsformanden om at afsætte kassereren. I ganske særlige tilfælde kan forretningsudvalget selv afsætte kassereren. Bestyrelsen skal senest den 15. januar fremsende regnskab for det foregående års samlede indtægter, udgifter og aktiver til Politiets Idrætsforening, Københavns, hovedkasserer. Bestyrelsen skal senest den 1. december til Politiets Idrætsforening, Københavns, hovedkasserer fremsende et budget over afdelingens forventede indtægter og udgifter i det kommende år, som vil blive gennemgået af hovedkassereren sammen med de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer med henblik på godkendelse. Driftsregnskab og status forelægges det ordinære medlemsmøde til godkendelse. 14: REVISION: Politiets Idrætsforening, København, vælger ved den årlige generalforsamling 2 regnskabskontrollanter samt 1 suppleant. Regnskabskontrollanterne gennemgår idrætsforeningens samlede regnskab og herunder fodboldafdelingens driftsregnskab. Hver af regnskabskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Stk. 2: På afdelingens ordinære medlemsmøde vælges der efter samme regler, som gælder for valg til bestyrelsen ( 11, stk. 2), 2 regnskabskontrollanter og 1 suppleant. Den ene regnskabskontrollant og suppleanten afgår de lige år, medens den anden regnskabskontrollant afgår de ulige år. Regnskabskontrollanterne gennemgår afdelingens regnskab ved regnskabsårets afslutning. Regnskabskontrollanterne kan når som helst afholde kasseeftersyn. 15: VEDTÆGTSÆNDRINGER:

8 8 Forandringer af vedtægterne kan ske på ethvert medlemsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringer kan dog først træde i kraft efter godkendelse af forretningsudvalget i Politiets Idrætsforening, København, jf. denne forenings love ( 16.11). 16: AFDELINGENS OPLØSNING: Afdelingens opløsning kan kun ske på et i samme anledning indkaldt ekstraordinært medlemsmøde. For opløsning kræves ¾ stemmemajoritet. Ved nedlæggelse af afdelingen, overføres afdelingens formue og øvrige ejendele til Politiets Idrætsforening, København De seneste ændringer i regulativet er foretaget ved det ordinære medlemsmøde den 5. marts 1996, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer i 9, 13 og 16, ved det ordinære medlemsmøde den 10. marts 1998, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer i 4, 5 og 11, ved det ordinære medlemsmøde den 7. marts 2000, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer i 14 og 15,ved det ordinære medlemsmøde den 16. marts 2004, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer i 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 og 1 og ved det ordinære medlemsmøde d. 29. janaur 2011, hvor der enstemmigt blev vedtaget ændringer af /kkj.

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere