Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013"

Transkript

1

2 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat blev på -29,6 mio. kr. Basisindtjeningen stiger med 3 pct. til 148,5 mio. kr., på trods af netto rente- og gebyrindtægter er faldet med 4 pct. til 366,6 mio. kr. Omkostningerne er faldet med 5 pct. til 219,1 mio. kr. Kursreguleringer er på i alt -10,7 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 197,1 mio. kr. Indlånsoverskud på 1.982,2 mio. kr. Indlånet excl. statsgaranteret aftaleindlån er faldet 1 pct., udlånet er faldet 13 pct., medens garantier er faldet 31 pct. Sparekassen Sjælland er et yderst solidt pengeinstitut. Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr., og er nu på næsten 2,2 mia. kr. Solvensprocenten er på 20,5 pct. Likviditeten er ligeledes yderst tilfredsstillende med en overdækning i forhold til lovens krav på 239,6 pct. Sparekassen Sjælland 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Moderselskab i mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter 366,6 382,6 267,6 274,3 291,3 Kursreguleringer -10,7 13,7-49,3 19,6 28,7 Udgifter til personale og administration 219,1 231,1 142,8 146,1 147,4 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 197,1 129,5 37,9 66,8 111,3 Resultat af kap.andele i ass./tilk. virks. -20,0 3,8 3,6-1,1-1,9 Resultat før skat -34,8 18,3 13,3 43,5 23,7 Resultat -29,6 14,5 10,7 32,3 17,7 Egenkapital 2.186, , , , ,8 Udlån 9.092, , , , ,2 Indlån , , , , ,9 Statsgaranteret aftaleindlån , , ,6 0 Indlån i alt , , , , ,9 Balance , , , , ,7 Antal spks.medarb. -fuldtids. (gns.) Solvensprocent 20,5 18,1 21,4 20,6 17,7 Kernekapitalprocent 18,4 15,9 16,1 15,5 13,2 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 2

3 Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægterne falder med 4 pct. til 366,6 mio. kr. Netto renteindtægterne er faldet med 15,2 mio. kr. til 230,5 mio. kr., svarende til et fald på 6 pct. Faldet i nettorenteindtægterne kan henføres til et fald i renteindtægterne på 50,5 mio. kr. hvilket er en konsekvens af en faldende udlånsbalance og en lavere forrentning af sparekassens beholdning af obligationer. Renteudgifterne er faldet 35,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at sparekassen gennem det sidste år, har indfriet en stor del af de udstedte obligationer. Alene renteudgifter til udstedte obligationer er faldet 20,8 mio. kr., svarende til 45 pct. Renteudgifterne til indlån er faldet 16,6 mio. kr., svarende til 16 pct. Udbytte er steget med 0,9 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Gebyrer og provisionsindtægter er nogenlunde uændret på 137,6 mio. kr. mod 140,2 mio. kr. sidste halvår. Kursreguleringer i alt blev på -10,7 mio. kr. Andre driftsindtægter udgør 75,5 mio. kr. Heraf kan 60,9 mio. kr. henføres til salg af ejendomme samt badwill vedrørende køb af portefølje fra Finansiel Stabilitet. Udgifter til personale og administration i alt er faldet 12,0 mio. kr. til 219,1 mio. kr. Lønninger m.v. er faldet med 2,7 mio. kr. til 127,5 mio. kr. Øvrige administrationsudgifter er faldet med 9,4 mio. kr. til 91,6 mio. kr. Faldet i omkostningerne er tilfredsstillende, og viser synergieffekterne ved købet af den sunde del af Max Bank begynder at slå igennem. Andre driftsudgifter udgør 13,6 mio. kr. Heraf kan de 11,3 mio. kr. henføres til garantifondens indførelse af en ny forsikringsmodel for indskyderne. De resterende 2,3 mio. kr. kan henføres til udgifter i forbindelse med afvikling af nødlidende banker. Basisindtjeningen, opgjort som indtjeningen inden afskrivninger, nedskrivninger og kursreguleringer m.v. udgør 148,5 mio. kr. mod 143,8 ved halvåret Der er således tale om en lille stigning i basisindtjeningen, hvilket vi anser som tilfredsstillende. I opgørelsen af basisindtjeningen for første halvår 2013 er der korrigeret for indtægter ved salg af ejendomme og badwill i forbindelse med køb af portefølje fra Finansiel Stabilitet. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 197,1 mio. kr., hvor der i første halvår 2012 var nedskrivninger på udlån m.v. på 129,5 mio. kr. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder blev på -20,0 mio. kr., hvilket er resultatet i Sjælland Ejendomme A/S koncernen. Sammenlignet med 2012 er det et fald på 23,8 mio. kr. Faldet skyldes tab ved salg af ejendom i Sjælland Ejendommes datterselskab. Resultat før skat blev på -34,8 mio. kr., mod 18,3 mio. kr. i 2012, medens resultat efter skat blev på -29,6 mio. kr. mod 14,5 mio. kr. i Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 3

4 Basisindtjening 1/1-30/6 1/1-30/ kr kr. Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Andre driftsindtægter, ordinære Basisindtægter I alt udgifter til personale og adm Andre driftsudgifter Basisindtjening Af- og nedskr. på mat. og immat. aktiver Andre driftsindtægter, øvrige Nedskrivninger på udlån m.v Kursreguleringer Res. af kap.andele i ass. og tilkn. virk Resultat før skat Skat Resultat efter skat Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 4

5 Balance Det samlede udlån er faldet med 1.345,2 mio. kr. til 9.092,2 mio. kr., hvilket er et fald på 13 pct. Faldet i udlånet er et billede af den generelle manglende økonomiske aktivitet i samfundet. Faldet kan primært henføres til erhvervsudlån, men også udlån til private er faldet. Indlånet er faldet med 1.140,8 mio. kr., svarende til 9 pct. til ,4 mio. kr. Sparekassen har i marts måned 2013 indfriet en udstedelse med individuel statsgaranti, der regnskabsmæssigt var kategoriseret som et aftaleindlån. Aftaleindlånet var på 135 mio. euro svarende til 1.006,6 mio. kr. Desuden fik sparekassen i forbindelse med overtagelsen af den sunde del af Max Bank tilført en relativ stor sum af højtforrentede aftaleindlån til en-konto-kunder. Ved udløb af de pågældende aftaleindlån har sparekassen valgt ikke at tilbyde en forlængelse på samme højtforrentede vilkår, hvilket har medført en tilbagegang i aftaleindlån. Ses der bort fra dette selvvalgte tilbageløb på aftalemidler samt ovennævnte indfrielse, er der faktisk tale om en pæn indlånsfremgang. Udstedte obligationer er faldet med 1.168,4 mio. kr. til 603,8 mio. kr. Alle udstedelser med individuel statsgaranti er indfriet. Efter regnskabets afslutning har sparekassen i juli måned indfriet yderligere en obligationsudstedelse, således der i skrivende kun er en udstedelse på 225 mio. kr. tilbage. Den pågældende udstedelse forfalder til indfrielse i juni Garantkapitalen er steget med 102,7 mio. kr. til 909,4 mio. kr. Det svarer til en stigning på 13 pct., hvilket er særdeles tilfredsstillende. Den samlede egenkapital er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Balancen er faldet med 13 pct. til ,2 mio. kr. Eventualforpligtelser er faldet med 821,4 mio. kr. til 1.786,3 mio. kr. Sparekassens udlånsgearing (udlån/egenkapital) er 4,2. Det er fortsat et stabilt lavt niveau. Solvens og likviditet Sparekassens solvensprocent er på 20,5 pct., hvor lovens minimumskrav er 8 pct. Sparekassens solvensprocent ved halvåret 2012 var 18,1 pct. Solvensen er dermed steget med 2,4 pct.-point det forgangne år. Sparekassens solvensprocent samt overdækningen på 7,4 pct.-point i forhold til sparekassens solvensbehov er på et tilfredsstillende højt niveau, der fortsat sikrer sparekassen et solidt udgangspunkt for fremtiden. Sparekassens kernekapitalprocent er 18,4 pct. mod 15,9 pct. ved halvåret De nye kapitalkravsregler, der træder i kraft 1. januar 2014, og Finanstilsynets forventede krav til kapital, der kan bruges til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ modellen, stiller store krav til kvaliteten af basiskapitalen. Sparekassen er meget langt med at sikre at kvaliteten af den ansvarlige kapital er som den skal være. Sparekassen Sjælland har ansvarlig indskudskapital på i alt 317 mio. kr. De kan alle medregnes til at dække kapitalkravet efter de nye CRR/CRD IV regler. Sparekassen har hybrid kernekapital på i alt 357 mio. kr. Hybride lån for 92 mio. kr. kan medregnes efter overgangsregler til at dække kapitalkravet efter de nye CRR/CDR IV regler, medens der for de øvrige 265 mio. kr. er indgået aftale med långiver om, at justere lånene så de både kan Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 5

6 anvendes til at dække kapitalkravet efter de nye CRR/CRD IV regler og dække solvensbehovstillægget under 8+ metoden. Sparekassens likviditet er særdeles tilfredsstillende. Overdækningen i forhold til lovens krav er på 239,6 pct. Vores målsætning er altid at have en tilpas høj likviditet. Sparekassen er i den gunstige situation at være i besiddelse af et betragteligt indlånsoverskud. Dette kombineret med en stor egenkapital gjorde, at vi ikke havde udfordringer med indfrielsen af vores udstedelser med individuel statsgaranti, der alle er indfriet. Tilsynsdiamant Fra ultimo 2012 har Finanstilsynet indført et risikostyringsværktøj kaldet Tilsynsdiamanten, der på fem konkrete områder opstiller kriterier, det enkelte pengeinstitut skal overholde. De fem målepunkter er følgende: Summen af store engagementer skal være under 125 pct. af basiskapitalen. Summen af store engagementer i sparekassen er 27,3 pct. Ejendomseksponering skal være mindre end 25 pct. af det samlede udlån m.v. Ejendomseksponeringen i sparekassen er 22,7 pct. Udlånsvæksten skal være mindre end 20 pct. om året. Udlånsvæksten i sparekassen er -13 pct. Likviditetsoverdækningen skal være på minimum 50 pct. Likviditetsoverdækningen i sparekassen er på 239,6 Funding ratio skal være under 1. Funding ratio i sparekassen er 0,65 Sparekassen forventer heller ikke fremadrettet at have problemer med overholdelse af tilsynsdiamantens grænseværdier. Forventninger til 2013 Basisindtjeningen er steget en anelse i forhold til samme periode sidste år, hvilket er som forventet. Basisindtjeningen i andet halvår 2013 forventes fortsat at være på et tilfredsstillende niveau, dog kan faldende udlån, omkostninger i forbindelse med åbning af nye filialer og omkostninger i forbindelse med erhvervelsen af Sparekassen Faaborg gøre at basisindtjeningen i andet halvår 2013 er lidt under niveauet for første halvår Som følge af den fortsatte usikkerhed omkring den samfundsøkonomiske udvikling, vil der dog i andet halvår af 2013 fortsat være nogen usikkerhed omkring niveauet for kursreguleringer og nedskrivninger m.v., hvilket kan påvirke sparekassens resultat betydeligt. På trods af halvårsresultatet og usikkerheden omkring konjunkturudviklingen forventes resultatet for 2013 at ende med overskud. Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 6

7 Koncernredegørelse Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af halvårsrapporter for Sparekassen Sjælland og dens datterselskab Sjælland Ejendomme A/S, samt for Sjælland Ejendomme A/S s datterselskaber. I balancen for koncernen er grunde og bygninger i alt faldet, hvilket skyldes salg af flere ejendomme. Under posten andre aktiver er blandt andet bogført et tilgodehavende vedrørende salget af den ene ejendom. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt Finanstilsynets vejledning til bekendtgørelsen. Bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse er med enkelte undtagelser forenelige med bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder(ias/ifrs). Den anvendte regnskabspraksis i Sparekassen Sjælland er uændret i forhold til regnskabspraksis anvendt i årsrapport for Det betyder, at i forhold til tidligere års halvårsrapporter er renter til garantkapital ikke længere indregnet som en omkostning i resultatopgørelsen, hvilket øger resultatet. Sammenligningstal, nøgletal m.v for de forudgående år er tilrettet ny praksis. Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. Som en del af halvårsrapporten er vedlagt resultatopgørelse, status og Finanstilsynets nøgletal. Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 7

8 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2013 for Sparekassen Sjælland og koncernen. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af Sparekassen Sjælland og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af Sparekassen Sjælland og koncernens aktiviteter for perioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Sparekassen Sjælland og koncernen står overfor. Holbæk, den 29. august 2013 Direktion Lars Petersson Ordførende direktør Lars Jensen Sparekassedirektør Holbæk, den 29. august 2013 Bestyrelsen Thomas Kullegaard (Formand) Jakob N. Andersson (Næstformand) John Ravn Christensen Allan Nørholm Peter Klarskov Larsen Erik Larsen Per Bjørnsholm Per Olsen Peter Woldbye Mie Rahbek Hjorth Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 8

9 Resultatopgørelse Koncern Koncern 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/ Note kr kr kr kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter I alt udg. til personale og adm Af- og nedskr. på mat. og immat. aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Res. af kap.andele i ass. og tilkn. virk Resultat før skat Skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Opskrivningshenlæggelser Periodens totalindkomst Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 9

10 Balance Koncern Koncern Koncern 30/6 30/6 31/12 30/6 30/6 31/12 Aktiver kr kr kr kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstil- godehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 10

11 Balance Koncern Koncern Koncern 30/6 30/6 31/12 30/6 30/6 31/12 Passiver kr kr kr kr kr kr. Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtigelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtigelser Hensatte forpligtigelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Foreslået rente til garantkapital Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 11

12 Bevægelse på egenkapital Koncern Koncern Koncern 30/6 30/6 31/12 30/6 30/6 31/ kr kr kr kr kr kr. Bevægelser på egenkapital Garantkapital primo Ny indbetalt garantkapital Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital Garantkapital ultimo Opskrivningshenlæggelse primo Årets bevægelse Opskrivningshenlæggelse ultimo Foreslået rente af garantkapital Foreslået rente primo Udbetalt rente Foreslået rente ultimo I alt Overført overskud primo Overført resultat Overført overskud ultimo Egenkapital i alt Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 12

13 Koncern Koncern Noter til resultatopgørelse 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/ kr kr kr kr. 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instr. i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter, centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 13

14 Koncern Koncern Noter til resultatopgørelse 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/ kr kr kr kr. 3 Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v Investeringsejendomme Valuta Rente-, aktie- og andre kontrakter og afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 14

15 Koncern Koncern Noter til resultatopgørelse 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/ kr kr kr kr. 5 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og adm. i alt Gennemsnitligt antal ansatte i halvåret omregnet til heltidsbeskæftigede Antal beskæftiget med kreditinstitutvirksomhed Heraf direktion Øvrige Andre driftsudgifter Udgifter vedrørende nødlidende banker Garantifonden Andre driftsudgifter i alt Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 15

16 Koncern Koncern Noter til resultatopgørelse 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-30/ kr kr kr kr. 7 Nedskrivninger på udlån m.v. Akkumulerede nedskrivninger primo på udlån m.v Bevægelser i året: Nedskrivninger i halvåret, individuelle Nedskrivninger i halvåret, gruppevise Tilbageførsel af nedskrivninger, individuelt Tilbageførsel af nedskrivninger, gruppevis Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Akkumulerede nedskrivninger på udlån m.v heraf Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Værdiregulering af overtagne aktiver Nedskrivninger i alt i halvåret Værdiregulering af overtagne aktiver Tab ej dækket af nedskrivninger Indgået på tidligere afskrevne fordringer Tilskrevne renter, nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kap.andele i ass. og tilkn. virksomheder Resultat af kap.andele i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kap.andele i ass. og tilkn. virksomheder Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 16

17 Koncern Koncern Øvrige noteoplysninger 30/6 30/6 30/6 30/ kr kr kr kr. 9 Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt Sparekassen Sjælland ejer nedennævnte datterselskab 100 % Datterselskab Hjemsted Sjælland Ejendomme A/S Holbæk Kommune 30/ kr. Selskabskapital Egenkapital Resultat Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 17

18 SPAREKASSEN SJÆLLAND Finanstilsynets nøgletal 1. halvår Solvensprocent pct. 20,5 18,1 21,4 20,6 17,7 Kernekapitalprocent pct. 18,4 15,9 16,1 15,5 13,2 Halvårets egenkapitalforrentn. før skat pct. -1,6 0,9 0,6 2,2 1,3 Halvårets egenkapitalforrentn. efter skat pct. -1,3 0,7 0,5 1,6 0,9 Indtjening pr. omkostningskr. kr. 0,92 1,05 1,06 1,17 1,08 Renterisiko pct. -1,6-2,6 1,0 0,6 2,6 Valutaposition pct. 0,5 1,2 51,7 0,9 39,8 Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 Udlån plus nedskriv. i.f.t. indlån pct. 89,6 91,7 106,3 111,6 118,1 Overdækn. i.f.t. lovkrav om likviditet pct. 239,6 227,0 313,5 314,2 219,4 Summen af store engagementer pct. 27,3 38,5 22,4 34,0 43,3 Halvårets nedskrivningsprocent pct. 1,7 0,9 0,4 0,6 0,9 Halvårets udlånsvækst pct. -3,5-4,7-5,1 3,5-0,1 Udlån i.f.t. egenkapital 4,2 4,9 4,1 4,6 4,3 SPAREKASSEN SJÆLLAND - KONCERN Finanstilsynets nøgletal 1. halvår Solvensprocent pct. 20,4 18,0 21,2 20,3 17,4 Kernekapitalprocent pct. 18,3 15,7 15,9 15,3 13,0 Halvårets egenkapitalforrentn. før skat pct. -1,7 0,9 0,7 2,2 1,3 Halvårets egenkapitalforrentn. efter skat pct. -1,3 0,7 0,5 1,6 0,9 Indtjening pr. omkostningskr. kr. 0,92 1,05 1,07 1,16 1,06 Renterisiko pct. -1,6-2,6 1,0 0,6 2,6 Valutaposition pct. 0,5 1,2 51,9 0,9 40,2 Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 Overdækn. i.f.t. lovkrav om likviditet pct. 239,6 225,9 311,7 313,1 218,4 Summen af store eng. pct. 27,3 38,6 32,5 34,2 43,7 Halvårets nedskrivningsprocent pct. 1,7 1,0 0,4 0,6 0,9 Halvårets udlånsvækst pct. -3,5-4,7-5,2 3,5-2,0 Udlån i.f.t. egenkapital 4,1 4,8 4,0 4,5 4,3 Nøgletallene er opgjort efter Finanstilsynets definition af nøgletal. Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Side 18

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2012.... den lokale og selvstændige bank. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2012... den lokale og selvstændige bank Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2012-8. november 2012 Skjern Bank i Skjern Stærk likviditet og veloverstået

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2007. 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 7. august 2007 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Allan Weirup. Tlf. 51 20 48 14 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. halvår 2007 i overskrifter

Læs mere

vestjyskbank Kvartalsrapport

vestjyskbank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 vestjyskbank Kvartalsrapport Indhold Sammendrag 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsens påtegning 12 Kvartalsregnskab 13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1.

Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016. GER-nr. 80050410. GrønlandsBANKEN 1. Meddelelse til Nasdaq OMX Copenhagen 11/2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. kvartal 2016 1/18 1. KVARTALSRAPPORT 2016 I OVERSKRIFTER Tilfredsstillende første kvartal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere