Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse"

Transkript

1 Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige bestyrelsesmedlemmer... 2 Suppleanter... 2 Bestyrelsesmødernes hyppighed, indkaldelse og forberedelse... 3 Mødeledelse og sagernes fremlæggelse... 4 Møders afholdelse... 4 Afstemning... 4 Valg... 5 Bestyrelsesmedlemmers og suppleanters kompetence og deltagelse i forhandlinger og afstemninger Referat og ekspedition af behandlede sager... 6 Orientering af andelshavere... 6 Forretningsordenens forståelse, ikrafttræden og ændring... 6 Formål med forretningsordenen Formålet med forretningsordenen er at sikre en forsvarlig sagsbehandling, at sikre alle bestyrelsesmedlemmer indsigt og indflydelse på beslutningerne, samt at anvise løsninger på eventuelle tvister, hvis de opstår. Konstituering af bestyrelsen Snarest muligt efter hvert års ordinære generalforsamling afholdes bestyrelsesmøde med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær, om hvilket valg andelshaverne informeres i forbindelse med generalforsamlingsreferat. Formands- og næstformandsposten Den ene af formandens hovedopgaver er at tegne foreningen overfor omverdenen, og det er formanden, i foreningen med to andre bestyrelsesmedlemmer, der bindende kan indgå aftaler på andelsboligforeningens vegne Den anden hovedopgave, der ligger i formandsposten, er selve bestyrelsesarbejdet. Det er formandens opgave at få bestyrelsen til at fungere, og det påhviler formanden at sørge for indkaldelse og mødeledelse. Formanden varetager i forhold til bestyrelsen funktioner, der kan sammenlignes med generalforsamlingsdirigentens. 1

2 Endelig må formanden sikre, at trufne beslutninger føres ud i livet, at al kommunikation distribueres korrekt og at vedtægterne overholdes. Det er formandens ansvar at der udarbejdes mødeindkaldelse og dagsorden. Det er formanden, der på bestyrelsens vegne redegør for bestyrelsesarbejdet på den ordinære generalforsamling gennem aflæggelse af årsberetning. Ved formandens fravær (forfald) varetages opgaverne af næstformanden med formandens rettigheder og pligter. Kassereren Kassererens hovedansvar er foreningens økonomiske forvaltning. Kassereren fører selv, eller sørger for at der bliver ført kasseregnskab, og at indtægter og udgifter bogføres på behørig vis. Det påhviler kassereren, at der sammen med revisor foretages regnskabsafslutning og at der udarbejdes årsregnskab. Ligeledes påhviler det kassereren, sammen med den øvrige bestyrelse, at udarbejde budgetforslag. Kassereren og formanden har sammen, eller hver for sig i forening med et andet bestyrelsesmedlem, fuldmagt til foreningens konti i pengeinstitutter ect. Kassereren skal sikre, at foreningens midler anbriges bedst muligt både hvad angår sikkerhed og forrentning, og kun anvendes i henhold til bestyrelsens beslutninger. Selv om den økonomiske forvaltning er henlagt som kassererens opgave fritager det ikke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for pligten til at kontrollere efter bedste evne. Sekretæren Sekretæren har ansvar for at der skrives referat af bestyrelsesmøder. Øvrige bestyrelsesmedlemmer De øvrige bestyrelsesmedlemmers opgave kan, ud over pligten til at deltage i de løbende bestyrelses- og foreningsarbejde, være at deltage i arbejdet med særlige opgaver. Suppleanter 2

3 Der vælges ud over bestyrelsens ordinære medlemmer to suppleanter. Hovedopgaven for suppleanterne er at indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, med et bestyrelsesmedlems rettigheder og pligter. Der vil i praksis være ringe forskel mellem bestyrelsens ordinære medlemmer og suppleanterne, idet suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kun i forbindelse med besættelse af de beskrevne poster, samt i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen viser den reelle forskel sig, da suppleanter ikke kan varetage tillidsposter i bestyrelsen og de kan ikke tillægges stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsesmødernes hyppighed, indkaldelse og forberedelse Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Dersom alle bestyrelsesmedlemmer er enige herom, kan rutinesager dog afgøres ved skriftlig behandling. Bestyrelsen holder møde efter plan fastlagt på bestyrelsens konstituerende møde. Derudover når det begæres af blot ét bestyrelsesmedlem. Suppleanter har således ret til at være til stede på bestyrelsesmøderne. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Indkaldelsen til bestyrelsesmøde indeholder dagsorden og eventuelle bilag hertil udsendes således at indkaldelsen er bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne i hænde senest 3 dage før mødet afholdes. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: 1. Godkendelse af sidste mødes referat 2. Siden sidst med orientering fra medlemmerne 3. Evt. sager vedrørende andelshavere 4. Eventuelt 5. Næste møde I god tid før den ordinære generalforsamling skal der udarbejdes drift- og likviditetsbudget samt årsregnskab og besluttes forslag til evt. ændringer af boligafgiften, værdisættelse samt evt. afskrivninger. Dette skal fremgå som selvstændige punkter på dagsordenen til det pågældende bestyrelsesmøde. Formanden skal påse at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indkaldes. Bilagsmaterialet udsendes i videst muligt omfang, således at hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan læse materialet inden mødet. Ethvert medlem af bestyrelsen og suppleanterne kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Forslag til dagsordenspunkter, samt evt. bilag hertil, skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødets afholdelse. 3

4 Bestyrelsesmedlemmer / suppleanter, der er forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet skal hurtigst muligt informere formanden om fraværet. Mødeledelse og sagernes fremlæggelse Formanden har ansvaret for bestyrelsesmødernes ledelse og træffer bestemmelserne i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse samt iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de forslag om hvilket der skal stemmes samt fastlægger afstemningsproceduren. Når formanden finder anledning, eller når et bestyrelsesmedlem begærer det, skal det sættes til afstemning om taletiden skal begrænses eller om forhandlingen skal afsluttes. I spørgsmål om forhandlingsprocedure kan formanden, når der har været talt for og imod forslaget, afgøre at forhandlingerne herom er afsluttet, hvorefter afstemningen straks foranstaltes. Et bestyrelsesmedlem eller suppleant er berettiget til selv at formulere et af vedkommende fremsat forslag, samt kræve forslaget sat under afstemning. Et bestyrelsesmedlem er desuden berettiget til at fremsætte forslag om forhandlingsprocedure og kræve forslaget sat under afstemning. Sager, der afgøres ved skriftlig forhandling udsendes ved formandens foranstaltning til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne med angivelse af tidsfrist for tilbagesendelse af bestyrelsesmedlemmernes tilkendegivelser. Fristen bør almindeligvis ikke være mindre end 3 dage. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til at forlange en sag behandlet på et møde. Formanden drager i så fald omsorg for, at sagen optages på næste bestyrelsesmødes dagorden. Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke har været forelagt på et bestyrelsesmøde, eller på formandens foranledning på anden måde har været forelagt samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Møders afholdelse Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse om mødet er lovligt indkaldt og lader omfanget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanters fremmøde optegne, samt sikre at andelsforeningens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden er tilgængelige. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er optaget på dagsordenen, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og ingen gør indvending herimod. Afstemning Afstemning sker ved håndsoprækning. I det tilfælde hvor formanden anser udfaldet af en afstemning for at være givet på forhånd, kan han erklære et afstemningspunkt for afgjort med angivelse af den opfattelse formanden har af sagens udfald. Såfremt intet bestyrelsesmedlem 4

5 herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af formanden angivne opfattelse. Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Forslag, der får flere stemmer for end stemmer imod er vedtaget. Står stemmerne lige foretages fornyet afstemning. Står stemmerne herefter stadig lige, gælder formandens stemme for 2. Valg Valg af bestyrelsesmedlemmer til udvalg m.v. foretages som majoritetsvalg. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning, der foranstaltes af formanden. Udtræder et udvalgsmedlem i valgperioden foranstaltes nyt majoritetsvalg. Bestyrelsesmedlemmers og suppleanters kompetence og deltagelse i forhandlinger og afstemninger. Bestyrelsens medlemmer har pligt til at deltage i møderne og altid at udføre det arbejde man er blevet pålagt og til den aftalte tid. Eventuelt forfald skal forud meddeles formanden. Skyldes et medlems forfald tab af valgbarhed, længere varende sygdom, udtrædelse efter eget ønske, eller lignende, indtræder førstesuppleanten permanent i bestyrelsen, som menigt medlem. Ved kortere varende forfald deltager suppleanten i bestyrelsens arbejde, efter den fraværendes anmodning og/eller den øvrige bestyrelses beslutning herom, som menigt medlem med stemmeret, så længe forfaldet varer. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan kun disponere eller udtrykke sig i bestyrelsens navn efter bestyrelsens samtykke, eller under udførelsen af bestyrelseshvervet herunder udførelsen af en af bestyrelsen given opgave. Under udførelsen af bestyrelsesarbejdet har et hvert bestyrelsesmedlem og suppleant pligt til at være objektiv og ansvarlig over for denne forretningsorden såvel som overfor andelsboligforeningens vedtægter. Bestyrelsen har desuden ansvaret for at andelsboligforeningen ledes på forsvarlig måde, herunder kontrol af bogføring og formueforvaltning samt opsyn med andelsboligforeningens aktiver. Et bestyrelsesmedlem er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, hvori medlemmet har en personlig interesse / tilhørsforhold. Bestyrelsesmedlemmet skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der bevirker inhabilitet eller som kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Formanden bør så vidt muligt orienteres om ovenstående forhold inden mødet. Bestyrelsen afgør hvorvidt medlemmet skal vige under mødet under sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i afstemning om egen habilitet. Ved et bestyrelsesmedlems forfald på grund af inhabilitet deltager suppleanten i medlemmets sted med stemmeret. 5

6 Referat og ekspedition af behandlede sager Der føres referat over bestyrelsens møde, med fortløbende mødenumre som indsættes i en forhandlingsprotokol. Referatet godkendes af bestyrelsens medlemmer på næstkommende møde, hvilket føres til referat med evt. bemærkninger. Enhver er berettiget til at begære sin mening optaget i protokollen i form af diktat til referat. Referatet bør indeholde følgende Indledningsvis: Tid og sted for mødet Hvem, der er tilstede Beslutningsdygtighed Godkendelse af forrige mødes referat med enkelte medlemmers evt. bemærkninger Dagsorden Om de enkelte sager: Kort resume Hvad der blev meddelt eller besluttet Hvem der arbejder med sagen samt effektuerer beslutningen Hvornår sagen forventes afsluttet Afslutningsvis Evt Evt. punkter til næste dagsorden Hvornår mødet blev hævet Referat nedskrives i bestyrelsesprotokollen senest 10 dage efter mødet Formanden skal sikre at ekspeditionen af de i bestyrelsen behandlede sager udføres Orientering af andelshavere Andelshavere har adgang til bestyrelsesprotokollen. På hvert fællesmøde orientere bestyrelsen om bestyrelsesarbejdet siden sidste fællesmøde. Forretningsordenens forståelse, ikrafttræden og ændring Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelse af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt et medlem begærer det, skal formandens afgørelse sættes under afstemning. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen skal forelægges fællesmødet, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 6

7 Nærværende forretningsorden er foreslået af bestyrelsen den 13. marts Forretningsordenen er godkendt på fællesmødet den 18. marts 2012 Formand Næstformand 7

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere