Vejledende besvarelse opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende besvarelse opgave 1"

Transkript

1 1 Vejledende besvarelse opgave 1 Spørgsmål Erstatning Anders Avn Besvarelsen må indeholde en begrundet redegørelse for beskatningen af den modtagne erstatning på grundlag af SL 4-5. Det bør angives, at forsikringsudbetalingen på kr. omfattende privat indbo er en skattefri formuegevinst omfattet af SL 5 a, men at den modtagne erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig efter SL 4 a. Denne del af besvarelsen bør indeholde en særskilt stillingtagen til periodiseringen af den skattepligtige indkomst. Det bør her angives, at der opnås retskrav ved skadens indtræden i november 2011 eller dog senest ved Bjarke Bauns anerkendelse af sin erstatningspligt. Den omstændighed, at beløbet først betales i 2012, er således uden betydning. Det bør ligeledes konstateres, at da erstatningen dækker privat indbo i form af et maleri, må det dog konstateres, at der iht. SL 5 a ikke består skattepligt i forhold til det modtagne gældsbrev. Den gode besvarelse præciserer, at gaveoverdragelsen af gældsbrevet er omfattet af KGL, men at Anders Avn næppe realiserer nogen kursgevinst, da overdragelsen sker i umiddelbar tilslutning til erhvervelsen. Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 173 f. og p Bjarke Baun Det bør konstateres, at Bjarke Baun ikke har fradragsret for nogen del af sin erstatningsforpligtelse, idet der foreligger en privat disposition, der endda er udslag af strafbart forsæt. Litteratur: SR 1, 5. udg., p Carl Avn Gaven Besvarelsen bør indeholde en begrundet stillingtagen til, om Carl Avn ved modtagelse af gældsbrevet har modtaget en gave. Da det oplyses, at erhvervelsen sker vederlagsfrit, må dette konstateres. Bevarelsen bør indeholde en angivelse af, at Carl Avn som broder til gavegiver ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen i BAL 22, således at der udløses almindelig indkomstskat. Gaven medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst jf. PSL 3, stk. 1. Herudover bør besvarelsen indeholde en stillingtagen til værdiansættelsen af den modtagne gave, som i henhold til opgaveteksten kan værdiansættes til kr. Endelig bør besvarelsen indeholde en stillingtagen til periodiseringen af gaven. Det bør her konstateres, at der opnås retskrav på gaven ved det mundtlige gaveløfte i 2012, og at praksis som udgangspunkt anerkender mundtlige aftaler.

2 2 Den gode besvarelse nævner, at gaven, der således ydes juleaftensdag den 24. december, overstiger grænsen for skattefri lejlighedsgave. Litteratur: SR 1, 5. udg., p Kursgevinst Besvarelsen bør indeholde en begrundet stillingtagen til, om Carl Avn modtager en skattepligtig kursgevinst ved gældsbrevets indfrielse. Det bør konstateres, at der ved indfrielsen konstateres en kursgevinst på kr., som er skattepligtig efter KGL 14, stk. 1. Det bør samtidig være nævnt, at minimumsgrænsen på kr. i KGL 14, stk. 2 ikke får betydning. Beløbet medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten jf. KGL 4, stk. 1 nr. 2. Litteratur: SR 1, 5. udg., afsnit III, kap Vennetjenester og udveksling af erhvervsmæssige ydelser Besvarelsen bør indeholde en begrundet redegørelse for beskatning af vennetjenester mv. Kendskab til LL 7 Å, som indført ved L , kan ikke kræves, men denne bestemmelses stk. 1 om socialt motiverede indkomster svarer til beskrivelsen i lærebogen. Det skal samtidig bemærkes, at LL 7 Å er udførligt omtalt i undervisningen og beskrevet på plancher mv. Installation af spabad Anders Avn Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af Anders Avns beskatningsforhold. Det bør herunder være angivet, at middagsinvitationen vel i princippet udgør et naturalievederlag, men at der næppe er realiseret nogen skattepligtig indkomst, idet der foreligger en privat begivenhed. Herefter bør drøftes, om der foreligger en erhvervsmæssig ydelse, og om der i givet fald foreligger hjemmel til beskatning af en fikseret indkomst. Her må det givetvis statueres, at der på grundlag af de foreliggende oplysninger foreligger en privat vennetjeneste, og der i øvrigt ikke er hjemmel til at beskatte en fikseret indkomst. Retsstillingen vedr. beskatning af fikseret indkomst ved erhvervsmæssig omsætning er vel næppe endelig afklaret, hvorfor det afgørende for bedømmelsen er bevarelsens skatteretlige argumentation. Besvarelsen bør ligeledes indeholde en drøftelse af de skattemæssige konsekvenser af den vederlagsfrie installation af varmetermostaten. Også her bør det være angivet, at der ikke er realiseret nogen indkomst, og, at der næppe er hjemmel til beskatning af nogen fikseret indkomst. Det bør dog være angivet, at termostaten anvendes privat i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, hvorfor hans fradrag ved anskaffelsen skal neutraliseres. Dennis Don

3 3 Besvarelsen bør indeholde en begrundet stillingtagen til beskatningen af den værdi, som Dennis Don tilføres ved den vederlagsfrie vennetjeneste. Det bør være angivet, at det afgørende er, om Dennis Don friholdes for en privatudgift, som ellers ville være afholdt til opsætningen af spabadet. Det er åbenbart, at Dennis Don friholdes for udgiften til varmetermostaten på kr , hvorfor han har modtaget en skattepligtig gave på dette beløb jf. SL 4 a. Beløbet medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Mere tvivlsomt er det i henseende til den modtagne ydelse bestående i arbejdslønnen på kr Da der er tale om en professionel ydelse fra en fagmand, som har en særlig autorisation, er det mest nærliggende at antage, at alternativet til Anders Avns opsætning er, at en anden VVS-installatør rekvireres, og at Dennis Don således ikke udfører opsætningen som gør det selv arbejde. I så fald må det antages, at Dennis Don modtager en skattepligtig ydelse bestående af en friholdelse af en privatudgift jf. SL 4 a. Beløbet medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Måske vil den omstændighed, at Dennis Don gavebeskattes af den fulde værdi, give anledning til refleksioner over, at Anders Avn derved har rådet over en indkomst, som han i så fald skal beskattes af. En sådan argumentation må bedømmes positiv uanset konklusionen. Udveksling af erhvervsmæssige ydelser Besvarelsen bør indeholde en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser af Anders Avn og Erik Eids udveksling af erhvervsmæssige ydelser. Selvom udvekslingen foregår blandt venner er der en formodning for, at der foreligger en skattepligtig omsætning af erhvervsmæssige ydelser, da disse sker i nær tidsmæssig sammenhæng. Anders Avns erhvervsmæssige opsætning af fjernvarmerør vederlægges med en bilreparation af en værdi af kr , hvorfor dette beløb skal medregnes ved Anders Avns indkomstopgørelse, jf. SL 4 a. Tilsvarende vederlægges Erik Eids bilreparation med en installation af fjernvarmerør til en værdi af kr , der medregnes ved Erik Eids indkomstopgørelse jf. SL 4 a. Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 176 f. og p Salg af sommerhus Besvarelsen bør indeholde en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser af Anders Avns salg af ferieejendommen. Det bør herunder angives, at ferieejendommen er erhvervet som en samlet ejendom ved arveudlægget i 2005 for en anskaffelsessum på kr. 2.4 mio. Det bør samtidig være anført, at ejendommen efter praksis anerkendes som omfattet af EBL 8, stk. 2 om sommerhuse. Dette må begrundes med, at ejendommen er anskaffet og benyttet som feriebolig, og at myndighederne har givet tilladelse hertil. Det bør samtidig være anført, at ejendommen ikke forud for udstykningen opfylder arealkravet i EBL 8, stk. 2, jf. stk. 1 på m 2. Ved udstykningen, som gennemføres forud for salget, udstykkes ejendommen i to ejendomme på hver m 2 bestående dels af en ejendom med boligen, der opfylder arealkravet efter EBL 8, stk. 2, jf. 1, og en ubebygget grund, der ikke er omfattet af EBL 8. Det bør herefter være angivet, at boligejendommen er omfattet af EBL 8, stk. 2 og herefter kan afhændes skattefrit. Den omstændighed, at begge ejendomme

4 4 afhændes til samme køber, er uden betydning. Den gode besvarelse tilkendegiver, at det er en betingelse, at ejendommen benyttes til private formål efter udstykningen. Det bør samtidig være angivet, at den opnåede avance ved salg af grundstykket er undergivet ejendomsavancebeskatning, og at avancen opgøres efter EBL 4-6. Afståelsessummen opgøres til det aftalte beløb kr. 1 mio. Den gode besvarelse anfører, at fordelingen af den samlede afståelsessum og navnlig dennes fordeling på de to ejendomme efter princippet i EBL 4, stk. 5-6 kontrolleres af skattemyndighederne. Da det er oplyst, at sælger og køber er uafhængige, og at salget sker til den pris, som er fastsat af en ejendomsmægler, er der intet grundlag for en kritik. Anskaffelsessummen for den ubebyggede ejendom må foretages forholdsmæssigt som 1/3 af anskaffelsessummen på kr mio. og tillægges kr.s tillæg efter EBL 5, stk. 1. Da ejendommen er anskaffet og udstykket i 2012, kan anskaffelsessummen for den udstykkede ejendom derfor alene justeres med kr. s tillæg for 2012, da der ikke gives tillæg i salgsåret Avanceopgørelse foretages således: Afståelsessum : kr. Med fradrag af anskaffelsessum: kr tillæg 2012: kr kr. Avance: kr. Heraf kan fratrækkes handelsomkostninger : kr. Til beskatning: kr. Beløbet medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten jf. PSL 4, stk. 1 nr. 14. Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 533 og p Aarhus, januar 2013 Jan Pedersen

5 5 Vejledende besvarelse opgave 2 Spørgsmål 2.1: Fratrædelsesgodtgørelsen: Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til om - og hvordan - Morten Henriksen skal beskattes af den modtagne fratrædelsesgodtgørelse. Bestemmelsen i LL 7 U bør i den forbindelse inddrages. Afgørende for den særlige beskatning efter denne bestemmelse er herefter dels, om udbetalingen sker i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen og dels, om Morten Henriksens ansættelsesforhold i WindEnergy A/S ophører fuldstændigt. Da Morten Henriksens ansættelsesforhold reelt ikke ophører, kan betingelserne i LL 7 U ikke anses for opfyldte, hvorfor fratrædelsesgodtgørelsen må beskattes fuldt ud i medfør af LL 16, stk. 1. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. PSL 3, stk. 1. WindEnergy A/S kan fratrække udgiften som en driftsomkostning, jf. SL 6 a. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 327f. Lønmodtager ctr. selvstændigt erhvervsdrivende: Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt Morten Henriksen må anses for lønmodtager, eller om han i stedet må anses for selvstændigt erhvervsdrivende. Med henvisning til opgavens oplysninger om, at Morten Henriksen ikke har nogen ansatte, at virksomheden ikke har udført opgaver for andre, at Morten Henriksen udfører de samme opgaver som under sin ansættelse, og at Morten Henriksen af WindEnergy A/S er garanteret mindst 4 måneders arbejde, bør det i besvarelsen konkluderes, at Morten Henriksen fortsat er i et ansættelsesforhold til WindEnergy A/S. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 302 f. Kontorinventar: Eftersom Morten Henriksen fortsat er i et ansættelsesforhold til WindEnergy A/S, bør besvarelsen indeholde en diskussion af, hvorvidt han skal beskattes af den besparelse, som han opnår ved at få stillet kontorinventar til rådighed af sin arbejdsgiver, jf. LL 16, stk. 1. Forholdet bør dog formentlig anskues således, at WindEnergy A/S stiller arbejdsredskaber til rådighed for en ansat til brug for arbejdet, hvorfor der ikke udløses en beskatning hos Morten Henriksen. Afgørende for besvarelsens kvalitet er dog ikke så meget, hvad den studerende konkret når frem til, men derimod, at problemstillingen identificeres, og at en løsning anvises. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 311ff.

6 6 Indkomst kr i 2011: Vederlaget på kr , som Morten Henriksen modtager for udført konsulentarbejde, skal han indtægtsføre, jf. SL 4. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. PSL 3, stk. 1 Det samtidig være anført, at WindEnergy A/S kan fratrække den samlede udgift som en lønomkostning, jf. SL 6a. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 167 samt p. 220ff. Pc og printer: Det bør af besvarelsen fremgå, at der er tale om en anlægsudgift, hvorfor det bør overvejes, om Morten Henriksen kan afskrive anskaffelsesudgiften. Det bør i den forbindelse være angivet, at også lønmodtagere kan afskrive efter AFL, og at betingelserne herfor må anses for opfyldte i den konkrete situation. Den gode besvarelse indeholder en drøftelse af, hvorvidt udgifterne til hhv. pc og printer kan straksafskrives i medfør af AFL 6, hvilket imidlertid bør afvises, da den samlede anskaffelsessum overstiger kr Afskrivning må herefter ske i overensstemmelse med saldoafskrivningsmetoden i AFL 5. Det bør tillige af besvarelsen fremgå, at lønmodtagere er begrænset af LL 9, stk. 1, hvorefter alene udgifter, der overstiger kr , kan fratrækkes. Fradraget sker i den skattepligtige indkomst, jf. PSL 3, stk. 2 e.c. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 453ff. Arbejdsværelse i hjemmet: Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt Morten Henriksen kan opnå fradrag for sine merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet. Besvarelsen bør indeholde en angivelse af, at praksis på dette område må anses for restriktiv. Med henvisning til, at værelset alene har været benyttet som arbejdsværelse, at det er uegnet som almindeligt opholdsrum og navnlig med henvisning til, at værelset har henstået aflåst, når det ikke er blevet benyttet, synes det mest rigtigt at konkludere, at 10 % af den samlede udgift på kr kan fratrækkes. Beløbet fragår i den skattepligtige indkomst, jf. PSL 3, stk. 2 e.c. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 356f. Spørgsmål 2.2: Ophør af fuld skattepligt: Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvornår den fulde skattepligt ophører for Morten Henriksen. Uanset at boligen sættes til salg den 1. juli 2012, har Morten Henriksen fortsat

7 7 bomulighed frem til den 1. januar Dette understøttes da også af opgavens oplysninger om, at Morten og Hanne Henriksen har tilbragt fire uger i villaen i 2. halvår af Det bør på den baggrund konkluderes, at Morten Henriksens fulde skattepligt først er ophørt den 1. januar Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 757ff. Renter og afdrag: Af opgaven fremgår det, at Morten Henriksen i 2. halvår af 2012 har betalt kr i afdrag og kr i renter. Afdragene udgør ikke-fradragsberettigede formueudgifter, hvorimod renteudgifterne kan fratrækkes i medfør af SL 6 e. Beløbet fragår i kapitalindkomsten, jf. PSL 4, stk. 1, nr. 1. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 388ff. Udskiftning af hoveddør: Det bør indledningsvist konstateres, at udgiften til en ny hoveddør udgør en vedligeholdelsesudgift, idet det af opgaven fremgår, at den udskiftede dør var ny, da Morten Henriksen købte villaen. Bestemmelsen i SL 6 e bør dog afvises, eftersom der ikke er tale om vedligeholdelse af et indtægtsgivende aktiv. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 264f. Konsulentvederlag: Besvarelsen bør konkludere, at vederlaget på kr for arbejde udført i 2. halvår af 2012 hvor Morten Henriksen fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark er skattepligtigt, jf. SL 4. Beløbet medregnes i den personlige indkomst, jf. PSL 3, stk. 1. I forhold til vederlaget på kr for arbejde udført i 2013 bør besvarelsen indeholde en drøftelse af den såkaldte konsulentregel, jf. KSL 2, stk. 1, nr. 7. Det bør dog konkluderes, at denne bestemmelse ikke er anvendelig i forhold til den konkrete situation, idet Morten Henriksen ikke har haft del i ledelsen af WindEnergy A/S inden for de seneste fem år forud for ophøret af fuld skattepligt til Danmark, jf. KSL 2, stk. 7. WindEnergy A/S kan på sin side fratrække den samlede udgift på kr i medfør af SL 6a. Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 778f. Malene Kerzel/februar 2013

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Rettevejledning omprøve E 2008

Rettevejledning omprøve E 2008 1 Rettevejledning omprøve E 2008 Opgave 1 Maleriet: Det bør diskuteres, om maleriet kan anses for en skattefri lejlighedsgave for Anders Anker, eller om der i stedet er tale om en skattepligtig gave omfattet

Læs mere

Rettevejledning vintereksamen 2009

Rettevejledning vintereksamen 2009 1 Rettevejledning vintereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Avisabonnement Der lægges op til en afgrænsning mellem de fradragsberettigede driftsomkostninger og de ikke fradragsberettigede private udgifter.

Læs mere

Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse 1 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Beklædningsgodtgørelsen: Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt Berit Busk skal beskattes af værdien af tøjet udgørende kr. 3.000, jf. LL

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse

Vejledende opgavebesvarelse 1 Vejledende opgavebesvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 A) Børge Buhls samarbejde med Anders Arnt Besvarelsen bør indeholde en begrundet stillingtagen til, om Børge Buhl må anses som lønmodtager eller selvstændig

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13

Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13 1 Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Udgifter til alkoholafvænning: Der lægges op til en diskussion af dels, hvorvidt Bjørn Busk skal beskattes af udgiften til alkoholbehandling

Læs mere

Rettevejledning omprøve F 2008

Rettevejledning omprøve F 2008 Rettevejledning omprøve F 2008 Spørgsmål 1.1 Studierejsen Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt de ansatte i 3 x A skal beskattes som følge af deltagelsen i studierejsen til San Francisco.

Læs mere

Rettevejledning Skatteret I E 14

Rettevejledning Skatteret I E 14 1 Rettevejledning Skatteret I E 14 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Deltagelse i Marselisløbet Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt Frederik Frier skal beskattes af den økonomiske fordel, han opnår

Læs mere

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse Skatteret 1 - Omprøve august 2014 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Arveforskuddet Det bør af besvarelsen fremgå, at arveforskud sidestilles med gaver, jf. BAL 22, stk. 3. Der skal derfor som

Læs mere

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Studierejse Anders Amstrup Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, hvorvidt udgiften på i alt kr. 24.000 til deltagelse i studierejsen

Læs mere

Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13

Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13 1 Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13 Spørgsmål 1.1: Jubilæum Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, dels hvorvidt der overhovedet er tale om en fradragsberettiget udgift, og dels om denne i

Læs mere

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed 1 Eksamen Skatteret I F 2003 Vejledende problemformulering Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Showet En aften med Sylvia a) Selvstændig virksomhed Det bør diskuteres, om indkomsten fra showet udgør en lønindkomst

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Rettevejledning eksamensopgaver E 2008

Rettevejledning eksamensopgaver E 2008 1 Rettevejledning eksamensopgaver E 2008 Opgave 1 Parkeringsplads Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt Birger Bak skal beskattes af vederlaget på kr. 8.000, som advokatfirmaet har godtgjort

Læs mere

Rettevejledning Skatteret 1 E 13

Rettevejledning Skatteret 1 E 13 Rettevejledning Skatteret 1 E 13 Spørgsmål 1.1. Kresten Kampers virksomhed Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Kresten Kampers virksomhed kan karakteriseres som en erhvervsmæssig

Læs mere

Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017

Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017 1 Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Salg af parcelhus: Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Jacob Junker skal beskattes i forbindelse med afståelsen af sit parcelhus.

Læs mere

Vejledende besvarelse Eksamen Skatteret E 2016

Vejledende besvarelse Eksamen Skatteret E 2016 1 Vejledende besvarelse Eksamen Skatteret E 2016 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Avishold Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Asger Amstrup skal beskattes af værdien af de to aviser, som han får betalt

Læs mere

Dagens kodeord er: OM SKAT E 2012. AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2012. Business and Social Sciences

Dagens kodeord er: OM SKAT E 2012. AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2012. Business and Social Sciences 1 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Business and Social Sciences Omprøve E 2012 Juridisk kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: Kandidatuddannelsen Fag: Skatteret I Opgavetype: Antal sider i

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Rettevejledning F 2005

Rettevejledning F 2005 Rettevejledning F 2005 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 A) Kursusudgifter Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, om Anton Andersen har fradrag for udgiften på kr. 10.000, og om Morten Madsen er skattepligtig

Læs mere

Rettevejledning omeksamen E 16

Rettevejledning omeksamen E 16 Rettevejledning omeksamen E 16 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager Besvarelsen bør indledningsvist forholde sig til, hvorvidt Albert Askehave må anses for selvstændigt

Læs mere

Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015

Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015 1 Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Løn Bertram Andersen Der lægges op til en drøftelse af dels, om KSL 5, stk. 3 finder anvendelse på den beskrevne situation og dels, om

Læs mere

RETTEVEJLEDNING - EKSAMEN - E 2002

RETTEVEJLEDNING - EKSAMEN - E 2002 1 RETTEVEJLEDNING - EKSAMEN - E 2002 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: A) Erstatning AA) Skattepligt Den udbetalte erstatning må vurderes i henseende til, om erstatningsposterne er skattepligtige efter SL 4 eller

Læs mere

Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1

Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1 Rettevejledning Skatteret 1 F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1 1.1 Multimediebeskatning Det bør være angivet, at Jacob Jarn efter LL 16, stk. 12 er omfattet af multimediebeskatning, således at et beløb på 3.000

Læs mere

Skatteret 1 - Omprøve august 2013. Vejledende besvarelse

Skatteret 1 - Omprøve august 2013. Vejledende besvarelse Skatteret 1 - Omprøve august 2013 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Lottogevinst Det bør være angivet, at lottogevinsten på 2.5 mio. kr. er omfattet af SL 4 litra f om gevinster ved spil og

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2002

Rettevejledning sommereksamen 2002 1 Rettevejledning sommereksamen 2002 Opgave 1 Opsigelsen: Spørgsmålet vedrører afgrænsningen af LL 7 U. Anne Albertsen modtager således en fratrædelsesgodtgørelse fra sin hidtidige arbejdsgiver, der udbetales

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Skatteret 1 E 2012 Vejledende besvarelse

Skatteret 1 E 2012 Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2012 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Værktøj: Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt Jacob Just skal beskattes af værdien af værktøjet. Det bør af besvarelsen

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Vejledende besvarelse Omprøve F 2016

Vejledende besvarelse Omprøve F 2016 1 Vejledende besvarelse Omprøve F 2016 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Fordeling af rentebetalinger Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorledes rentefradragene for lånene i ejerlejligheden skal fordeles

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Skatteret Rettevejledning Omprøve F 2011

Skatteret Rettevejledning Omprøve F 2011 1 Skatteret Rettevejledning Omprøve F 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Salg af Ford Thunderbird: Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt bilen er erhvervet i spekulationsøjemed. Med henvisning

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Rettevejledning F 2007

Rettevejledning F 2007 1 Rettevejledning F 2007 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Hobby eller selvstændig erhvervsvirksomhed Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om den beskrevne aktivitet udgør hobby eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater - 1 Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har den 29. maj 2015 offentliggjort en afgørelse fra 28. april

Læs mere

Overgang af familiens sommerhus til børnene

Overgang af familiens sommerhus til børnene - 1 Overgang af familiens sommerhus til børnene Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der indgår ofte spørgsmål om blandt andet de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af et sommerhus til

Læs mere

BoGodt A/S har på sin side fradrag for de afholdte udgifter. Litteratur: Skatteretten 1, 3. udgave, p. 260 f. samt p. 178 ff.

BoGodt A/S har på sin side fradrag for de afholdte udgifter. Litteratur: Skatteretten 1, 3. udgave, p. 260 f. samt p. 178 ff. 1 Rettevejledning til sommereksamen 2000 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Beklædning: Ved at få stillet beklædning til rådighed i forbindelse med arbejdets udførelse opnår medarbejderne i BoGodt A/S en privatbesparelse.

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Vejledende besvarelse Skatteret 1 F 2016

Vejledende besvarelse Skatteret 1 F 2016 Vejledende besvarelse Skatteret 1 F 2016 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Befordringsfradrag Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Hanne Høj i 2014 kan opnå fradrag for befordringsudgifter

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SKATTERET I F 2010. Opgave 1. Spørgsmål 1.1: Multimedier

RETTEVEJLEDNING SKATTERET I F 2010. Opgave 1. Spørgsmål 1.1: Multimedier 1 RETTEVEJLEDNING SKATTERET I F 2010 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Multimedier Anders Ahler Det bør indledningsvis fastslås, at fastlæggelsen af de beskatningsmæssige konsekvenser må ske under anvendelse af

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Vejledende besvarelse Omprøven Skatteret I E 14

Vejledende besvarelse Omprøven Skatteret I E 14 Vejledende besvarelse Omprøven Skatteret I E 14 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Køb af hårprodukter Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt Carina Clarks skal beskattes af den rabat, som hun opnår

Læs mere

Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse

Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse - 1 Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Lønmodtagere kan i princippet fradrage udgifter, som lønmodtageren har afholdt i forbindelse med jobbet. Men i

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16.

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 8. april 2016 Udkast til styresignal om skærpelse af praksis for fradrag efter kursgevinstlovens 14, stk. 1, H080-16. SKAT har den 18. marts 2016 fremsendt ovennævnte

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015 - 1 Forældrekøb II. del. Fastsættelsen af lejen for boligen, der udlejes fra forældre til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt de grundlæggende skattemæssige forhold

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Vennetjenester eller sort arbejde

Vennetjenester eller sort arbejde - 1 Vennetjenester eller sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 1. juli 2011 fremlagt et udkast til lovregler om beskatning af vennetjenester. For nogle år

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Spørgsmål 1.1: Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemer, som ovennævnte handlingsforløb aktualiserer for Kim Knudsen

Spørgsmål 1.1: Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemer, som ovennævnte handlingsforløb aktualiserer for Kim Knudsen 2 Opgave 1 Kim Knudsen var indtil september 2003 fuldtidsansat som konsulent hos virksomheden Human Consulting ApS, der tilbyder virksomheder at hjælpe deres afskedigede medarbejdere med at finde nyt arbejde,

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

Skat ved venne- og familietjenester

Skat ved venne- og familietjenester - 1 Skat ved venne- og familietjenester Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I lovforslaget af 25. april 2012 om skærpet kontrol vedrørende sort arbejde, som omtalt de seneste 2 uger, d.v.s.

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Rettevejledning vintereksamen skatteret 2010/2011

Rettevejledning vintereksamen skatteret 2010/2011 1 Rettevejledning vintereksamen skatteret 2010/2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Sundhedstjekket: Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt Dorte Drejer skal beskattes af værdien af sundhedstjekket.

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Skatteret 1 Opgaveopsummering

Skatteret 1 Opgaveopsummering Skatteret 1 Opgaveopsummering 0304 vinter Kim Knudsen og Human Consulting ApS 04 sommer 0405 vinter Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende Udbetaling af provision Computer til fri rådighed Sommerhus

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Beskatning af ægtefæller - ved fælles drift af en personligt ejet virksomhed

Beskatning af ægtefæller - ved fælles drift af en personligt ejet virksomhed Beskatning af ægtefæller - ved fælles drift af en personligt ejet virksomhed af Susanne Pedersen 1. Indledning Ikke sjældent ses det, at begge i et parforhold er aktive i en virksomhed, som den ene af

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR

Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR -1 - Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 14/12 2009, at et kontantbeløb på 6 mio. kr. fra en samlever udredt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016

Ejendomsforeningen Fyn. Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skattemæssige forhold investeringsejendomme April 2016 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. Page 1 of 15 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik.

Læs mere