Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn."

Transkript

1 Ishøj Byråd Sagsbehandler: John Romlund Telefon: UDKAST til uformel drøftelse Journal eller CPR-nummer: Dokument 2 - A Forpagtningskontrakt for cafeen i klubhuset, Hummeren 3, Ishøj Havn. Parterne: Mellem Ishøj Sejlklub, Hummeren 3, 2635 Ishøj i det følgende kaldet IS og Birthe Sonneby, Rødovrevej 335 D, 2610 Rødovre, idet følgende kaldet forpagteren, er der indgået følgende kontrakt: 1 Det forpagtede: IS forpagter herved til forpagteren den i klubhuset, Hummeren 3, 2635 Ishøj beliggende cafe. Følgende lokaler xxxxxxx i bilag 1. Endvidere gives der brugsret til xxxxxx Lokalerne må anvendes i henhold til bestemmelserne i 4. Endvidere forpagtes retten til drift og salg fra opstillede salgsautomater i klubhuset. Såfremt der ikke er opstillet automater ved forpagtningens begyndelse kræver nyinstalleringer IS s godkendelse. Forpagtningsaftalen omfatter desuden det af IS tilhørende inventar i henhold til en af begge parter underskrevet inventarliste, der udgør bilag 2 til nærværende kontrakt. Cafeen vil bære nævnet Ishøj Sejlklubs Cafeteria og driver virksomhed under følgende Cvr. nr

2 2 Forpagtningsforholdets begyndelse og ophør: Forpagtningen begynder den 1. januar Kontrakten kan til enhver tid fra IS s side opsiges til ophør med 6 måneders varsel til den første i en måned, og fra forpagterens side opsiges med 3 måneders varsel til den første i en måned. 3 Forpagtningsafgift: Den årlige forpagtningsafgift fastsættes til kr. Forpagtningsafgiften reguleres i henhold til nettoprisindekset med udgangspunkt i nettoprisindekset pr. 1. januar Første gang 1. januar Forpagteren betaler endvidere alle udgifter til renovation, el, gas og vandudgifter m.v. der påhviler ejendommens og cafeens drift. IS skal derfor til enhver tid have adgang til at efterse forpagterens regnskaber med tilhørende bilag samt foretage beholdningseftersyn. Forpagteren er forpligtet til at indrette sin bogføring i nøje overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser. Der henvises specielt til kravene til kasseregnskabet. Forpagtningsafgiften betales månedsvis forud senest den 5. i hver måned Forpagtningsafgiften indbetales på et af IS anvist sted foreløbig til xxxxxxxxxxxxxx Det forpagtedes anvendelse: Forpagteren forpligter sig til at føre almindelig restaurations- og cafeteriavirksomhed i forbindelse med driftsaktiviteter i klubhuset. 4 Udnyttelse af det forpagtede og lokalerne med brugsret til andre formål end møder, selskaber o. lign må kun finde sted efter skriftlig aftale med IS. Forpagteren skal aktivt markedsføre cafeteriaet og dennes virksomhed med henblik på at omsætningen er størst mulig i forhold til det foreliggende potentiale. Der indrømmes ret til IS, ved klubaktiviteter i klubhuset, at forestå indkøb og salg af mad, øl vand og spiritus til egne lukkede arrangementer og for medlemmer bortset fra i lokalet XX:XX. jf. vedlagte tegning, bilag 1. Forpagteren skal personlig forestå restaurations- og kantinevirksomheden og må ikke helt eller delvis fremforpagte eller fremleje til andre. Forpagteren ansætter selv fornøden medhjælp og er selv ansvarlig, som arbejdsgiver i enhver henseende over for denne medhjælp.

3 Forpagteren sørger selv for de fornødne bevillinger og andre myndighedstilladelser til driften, herunder for fødevaresikkerhed og alkoholbevilling, og bærer selv det fulde ansvar for driften i enhver henseende. Forpagteren har til enhver tid ansvaret for, at der hersker ro og orden i lokalerne, og at overdreven nydelse af alkohol ikke finder sted. Det til enhver tid gældende ordensreglement for klubhuset gælder også for forpagteren samt dennes personale og gæster med de for cafeteriaets drift fornødne lempelser. Der er rygning forbudt i hele klubhuset, inklusiv det forpagtede. Gevinstautomater må ikke opstilles i det forpagtede, og andre former for morskabsautomater må kun opstilles med Ishøj Kommunes skriftlige tilladelse. Forpagteren er pligtig til at betale afgifter til Skat og andre myndigheder rettidigt og er i det hele fuldt ansvarlig for betalingen heraf. IS kan forlange dokumentation for, at rettidige betalinger er sket, og misligholdelse heraf berettiger IS til straks at hæve kontrakten og kræve dækning for eventuelle tab eller udgifter i den anledning. Åbningstider: 5 Cafeteriaets åbningstider fastsættes en gang årligt pr. den 1. september af IS efter forhandling med forpagteren. Foreløbig er det aftalt, at åbningstiderne i cafeteriaets skal været: Jvf. bilag 3 Cafeteriaet skal minimum holdes lukket i det i restaurationsloven fastsatte omfang. Ved lukning af cafeteriaet efter fx selskaber og arrangementer i cafeteriaet påhviler det forpagteren at sørge for at eventuel alarm bliver tilkoblet og at huset er sikret forsvarligt. Varesortiment og priser: Varesortiment og -priser i cafeteriaet fastsættes af forpagteren ud fra hvad der er gældende for tilsvarende cafeteriaer.. 6 Forpagteren er forpligtet til efter samme varsel, som er gældende for ISs opsigelse af nærværende kontrakt, alene at indføre det varesortiment og de varepriser, der er fastsat af IS. IS er

4 dog forpligtet til løbende at acceptere prisforhøjelser, som skyldes dokumenterede prisstigninger på råvarer eller tarifmæssig arbejdsløn. Forpagter er forpligtet til at indgå aftale med IS om reducerede priser til IS s medlemmer, såfremt IS anmoder om dette.. Levering af varer skal ske ved indgangen til køkkenet. Vedligeholdelse og rengøring: 7 Udvendig vedligeholdelse af den af brugsretten omfattede ejendom varetages og bekostes af Ishøj Kommune. Den udvendige vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af bygningskroppen udvendigt (fundamenter, tag, døre, vinduer, vinduesrammer og sålbænke eller andet, der kan henføres til bygningens klimaskærm), nedgravede forsynings- og afløbsledninger m.v., således at ejendommen og de nævnte ledninger til enhver tid fremstår i en forsvarlig og god vedligeholdelsesstand. Ved egentlig skade på døre og vinduer påhviler vedligeholdelsespligten dog forpagteren, uanset om skaden er sket ved forpagterens eller tredjemands forhold. Al anden reparation og vedligeholdelse samt fornyelse påhviler forpagteren, som indvendig vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af udearealerne skal foretages således, at ejendommen med installationer og indretning til enhver tid fremstår i forsvarlig og god vedligeholdelsesstand uafhængigt af, om indretningen eller installationen er bekostet af brugeren, forpagteren eller Ishøj Kommune. Forpagterens indvendige vedligeholdelsespligt omfatter således vedligeholdelse og fornøden fornyelse af indvendige overflader (maling, væg-, loft- og gulvbeklædning), indvendige bygningsdele (døre, skillevægge, ruder, låse, dørhåndtag, nøgler, beslag, wc-skåle med sæder og cisterner, vaskekummer etc.), fast inventar og lignende (hårde hvidevarer, køleskabe, komfurer og lignende), installationer af enhver art, eksempelvis vandlåse elektriske installationer (armaturer, lyskilder, kontakter m.v.), indvendige forsynings- og afløbsledninger til disses afslutninger til hovedledninger samt varmeinstallationer (radiatorventiler og lignende), køle- og ventilationsanlæg (pumper, ventiler etc.) og sikkerheds- og sprinkleranlæg. Renholdelse og vedligeholdelse af lokaler og udendørsarealer, der forpagtes og anvendes i henhold til brugsretten skal udføres i en sådan standard, at lokalerne og inventaret til stadighed holdes i pæn og forsvarlig stand. Lokalerne skal være ryddede og rengjorte dagligt inden cafeteriaet forlades af forpagteren. Forpagteren er pligtig til at efterkomme påbud fra IS uden unødig tøven. IS foretager en gang årligt eller i øvrigt så ofte det skønnes nødvendigt, syn over det forpagtede, og såfremt det måtte vise sig, at forpagteren har forsømt sin vedligeholdelsespligt, eller at der er forvoldt skader, for hvilke forpagteren er ansvarlig, kan IS lade de fornødne reparationer foretage på forpagterens bekostning, såfremt de konstaterede mangler ikke omgående bliver afhjulpet. I tilfælde af væsentlig tilsidesættelse af vedligeholdspligten og rengøringspligten kan forpagtningsforholdet endvidere ophæves, jfr. 11.

5 IS bekoster efter samråd med forpagteren udskiftning af inventar. Forpagteren må ikke på egen hånd iværksætte sådanne reparationer eller udskiftninger, som bekostes af IS. 8 Tilsyn IS eller en af denne udpeget person/firma fører tilsyn med driften af cafeteriaet i henhold til denne kontrakt. Udsmykning af cafeteriaet skal godkendes af IS, herunder reklamer for produkter m.m. Forsikring 9 Ishøj Kommune sørger for fornøden skadeforsikring af bygninger. IS sørger for forsikring af klubbens løsøre og inventar, medens forpagteren sørger for ansvars- og skadeforsikring af varelager, personale og eget inventar m.v. I tilfælde af total brand kan Ishøj Kommune selv vælge beliggenheden for nye bygninger og disses indretning, men det står også Ishøj Kommune frit for i sådant tilfælde at undlade at opføre bygningerne og hæve forpagtningsforholdet mod en passende erstatning for forholdets afbrydelse i utide, hvorom der i påkommende fald optages forhandling mellem parterne. Sikkerhedsstillelse 10 Til sikkerhed for skadesløs opfyldelse af forpligtelserne ifølge nærværende kontrakt skal forpagteren inden tiltrædelsen stille en garanti på kr., eventuel i form af en spærret anfordringskonto, hvortil IS har ret til at hæve uden godkendelse fra forpagteren. Sikkerhedsstillelsen reguleres hvert femte år med udviklingen i nettoprisindekset. Der tages udgangspunkt i nettoprisindekset pr. 1. januar Første gang dog den 1. januar Sikkerhedsstillelsen er en forudsætning for forpagterens rettigheder i henhold til nærværende kontrakt træder i kraft. Forpagtningens ophør i utide 11 Hvis forpagteren ikke prompte betaler forpagtningsafgiften eller øvrige ydelser, hvis der sker udlæg eller udpantninger hos forpagteren eller hvis forpagterens bo bliver taget under konkursbehandling, står det IS frit for i hvert enkelt tilfælde uden varsel at ophæve forpagtningen og gøre sig betalt gennem den af forpagteren for kontraktens opfyldelse stillede sikkerhed og straks ved umiddelbar fogedforretning at lade forpagteren eller hans bo udsætte af forpagt-

6 ningen. Det samme skal være tilfældet, såfremt det konstateres, at forpagteren i væsentlig grad misligholder kontrakten i øvrigt. Ophører forpagtningen i utide ved misligholdelse fra forpagterens side, er forpagteren eller hans bo pligtig at godtgøre IS ethvert tab, som påføres denne ved forpagtningsforholdets afbrydelse i utide. Forpagtningen kan endvidere af IS bringes til ophør, såfremt forpagteren måtte afgå ved døden i forpagtningstiden. Aflevering 12 Ved forpagtningens ophør skal de forpagtede lokaler, installationer og inventar rengøres og afleveres til IS i samme stand som ved kontraktens indgåelse. Der udarbejdes indflytningsrapport med billeddokumentation. Såfremt forpagteren måtte have undladt vedligeholdelse ifølge 7 eller såfremt inventaret eller en del deraf ikke er til stede ved afleveringen, skal IS være berettiget til at lade sig fyldestgøre for manglernes eller undladelsernes værdi af den i 10 nævnte sikkerhedsstillelse. 13 Godkendelse af forpagtningskontrakten Ishøj Kommune er berettiget til at indtræde som bortforpagter i stedet for Ishøj Sejlklub. Forpagtningskontrakten skal godkendes skriftligt af Ishøj Kommune, inden den kan indgås. Det samme gælder alle aftaler om ændring af forpagtningskontrakten, herunder aftaler om forlængelse af tidsvilkårene for forpagtningskontrakten. Ishøj, den xx. xxxx 2012 Ishøj, den xx. xxxx 2012 Ole Wichmann Birthe Sonneby

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT

Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Udkast til FORPAGTNINGSKONTRAKT Kiosken ved Den tilsandede Kirke m.v. Under forbehold af Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende kontrakt vedrørende drift af kiosk og toiletter ved Den tilsandede

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere