Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang"

Transkript

1 Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning) skal man sætte sig ind i Birkevangs regulativ, lokalplanen og i Bygningsreglement for småhuse. Man skal desuden altid kontakte bestyrelsen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, maj 2014 Navn, formål m.m. 1 Selskabets navn er Andelsselskabet Birkevang. Selskabets hjemsted og værneting: København. 2 Selskabets formål er at skaffe andelshaverne mulighed for at udnytte det af selskabet ifølge skøde, lyst 13. juni 1928, tilhørende areal, matr.nr Husum, København. Arealet er i henhold til lokalplan, lyst 29. april 1992, fastlagt til boligformål i form af énfamiliehuse, jvf. i øvrigt lokalplanens 1 og 3. Enhver andelshaver skal gøres bekendt med lokalplanens bestemmelser og øvrige indhold. En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse. Denne kan kun gives, når andelshaver må fraflytte sin bolig for en afgrænset periode. I salgssituationer vil udleje kunne godkendes i max. 2 år, dette forudsætter at huset har været til salg i 6 mdr. 3 Det i 2 omhandlede areal er for tiden, bortset fra veje, stier og andre fællesarealer, delt i 140 brugsparceller, hver svarende til en andel. Antallet kan ikke formindskes. Hvad der af en andelshaver plantes og bygges på den ham tildelte parcel, kan af andelshaver fjernes ved medlemsforholdets ophør, dog kun for så vidt det kan ske uden væsentlig skade for arealet. Medlemsforholdet, dets indtræden og ophør m.m. 4 Som medlem af selskabet kan optages enhver myndig person, som efter bestyrelsens beslutning må anses for egnet til at være medlem. Nægtes optagelse, kan bestyrelsens beslutning indbringes for nærmestfølgende generalforsamling til endelig afgørelse. 5 Medlemsforholdet indtræder fra det øjeblik bestyrelsens, eventuelt generalforsamlingens beslutning for optagelse foreligger, og fra det øjeblik er den nye andelshaver berettiget og forpligtet i henhold til selskabets til enhver tid gældende love og ordensregulativ.

2 6 Andelshaverne ejer selskabet og dets ejendele samt hæfter indbyrdes og overfor tredjemand kun i forhold til deres andel. En andelshaver kan kun eje een andel med dertil hørende brugsparcel og er forpligtet og berettiget i forhold til sin andel. De enkelte andeles størrelse er beregnet på grundlag af den til andelen hørende brugsparcels bruttoareal sat i forhold til det samlede grundareal af selskabets ejendom: Ifølge landinspektøropmåling kvadratmeter. En parcels bruttoareal er dens opmålte nettoareal tillagt en andel af fællesarealet, beregnet i forhold til antallet af andele. 7 En andelshavers andel af selskabets aktiver kan ikke belånes (pantsættes til tredjemand) og kan ej heller gøres til genstand for retsforfølgning, bortset fra forpligtelser, der vedrører andelshaverens forhold til andelsselskabet. 8 Sælger eller på anden måde overdrager et medlem sin andel til andre, er han forpligtet til at overføre sine rettigheder og forpligtelser som andelshaver på efterfølgeren, såfremt denne kan blive medlem (jævnfør 4), der da ganske indtræder i overdragerens forhold til selskabet. Salg af hus og parcel må ikke finde sted før 2 år efter overtagelsen, undtagen særlige forhold gør sig gældende, eller bygningen er overtaget på tvangsauktion. Medlemsforholdet skal være ordnet inden 8 dage fra datoen for den endelige aftale om overdragelsen. Overdrageren hæfter for sine forpligtelser overfor selskabet, indtil forholdet til dette er berigtiget. 9 Såfremt en andelshaver kommer i restance med kontingentindbetaling - eller anden ydelse, som skal erlægges til Birkevang sammen med kontingent for mindst en 6 måneders periode, eller groft tilsidesætter andelsselskabets love og ordensregulativ, såvel som hvis en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere, kan bestyrelsen ekskludere pågældende som andelshaver af Birkevang, således at vedkommende skal afvikle sit ejendoms- og mulige lejeforhold i Birkevang, og fraflytte andelsselskabet. Når det drejer sig om kontingentrestance som nævnt, er bestyrelsens afgørelse endelig. Ved eksklusion i andre tilfælde end kontingentrestance skal eksklusionen, for at være gyldig, godkendes på førstkommende generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte afgør spørgsmålet. Om fornødent kan bestyrelsen gå rettens vej for at føre eksklusionen og dens konsekvenser igennem. 10 Hver andelshaver betaler pr. brugsparcel følgende bidrag til selskabet: a. Ved indmeldelsen i selskabet et indskud, ét af generalforsamlingen fastsat beløb. b. Ved flytning fra een brugsparcel i Birkevang til en anden brugsparcel i Birkevang, ét af generalforsamlingen fastsat beløb. c. Ved udstedelse af nyt andelsbevis, ét af generalforsamlingen fastsat beløb. d. Ved oprettelse af kreditforeningslån, ét af generalforsamlingen fastsat beløb. e. Ved omlægning af kreditforeningslån, ét af generalforsamlingen fastsat beløb. f. I kontingent til selskabet ét af generalforsamlingen fastsat beløb. g. Andre af generalforsamlingen fastsatte ydelser

3 11 Kontingentindbetalingen sker pr. postgiro eller via PBS - pr. den første i hver måned. Betalingen skal være kassereren i hænde senest den 15. i måneden. Restance må ikke finde sted og vil - såfremt den forekommer - blive sendt til inkasso. De med inkasso forbundne udgifter - herunder omkostning til advokat betales af andelshaver. Endvidere påløber der restancen kr. 100,- i administrationsgebyr for hver måned, en andelshaver er i restance. Generalforsamlingen 12 a. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 1.kvartal. Indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes af bestyrelsen, Således at den er hver andelshaver i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen, oplysninger om sidste frist for indlevering af forslag fra andelshaverne samt en foreløbig dagsorden med de ifølge lovene faste dagsordenspunkter samt de dagsordenspunkter, bestyrelsen herudover ønsker behandlet på generalforsamlingen. Forslag fra andelshaverne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udarbejdes skriftligt og være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden, vedlagt såvel bestyrelsens som andelshavernes forslag, udsendes senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Denne dagsorden fastsættes af bestyrelsen, men skal altid omfatte (1) valg af 2 dirigenter, (2) protokol og beretning, (3) regnskabsaflæggelse, (4) indkomne forslag, (5) godkendelse af budget, fastsættelse af kontingent og de i 10 nævnte bidrag, (6) valg efter 16 og 19 og (7) eventuelt. b. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, bortset fra det i 15 nævnte særlige tilfælde, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig, motiveret begæring af mindst 15 andelshavere. Generalforsamlingen skal i sidstnævnte tilfælde afholdes snarest og senest14 dage efter begæringens modtagelse. Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling, der kan indkaldes med 3 dages varsel, fastsættes af bestyrelsen, dog skal den altid indeholde bestemmelse om valg af dirigenter og angivelse af emne, der skal behandles på generalforsamlingen. 13 Adgang til en generalforsamling har enhver andelshaver, og stemmeberettiget i øvrigt. Hver andel har kun een stemme. Ved forfald kan en andelshaver lade sig repræsentere ved en anden myndig person med skriftlig fuldmagt og den befuldmægtigede kan udøve den fraværende andelshavers beføjelser på vedkommendes vegne. Hver stemmeberettiget kan kun have een fuldmagt.

4 14 Generalforsamlingen vælger straks 1 dirigent og 1 hjælpedirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål til sagernes forhandling og stemmeafgivning. Denne skal ske skriftligt, når det forlanges af bestyrelsen eller 15 andelshavere. På en generalforsamling kan kun behandles og afgøres de forslag og emner, som har været nævnt i den andelshaverne med indvarslingen meddelte dagsorden, hvilken oplæses af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Dirigenten konstaterer derefter generalforsamlingens lovlighed og beslutnings-dygtighed. Efter hver generalforsamling skrives et referat, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen. 15 Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal. Dog skal altid mindst 1/5 af andelshaverne være til stede. Vedtagelse af forslag om: a. Vedtægtsændring b. Optagelse af lån/pantsætning af selskabets faste ejendom kræver at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af andelshaverne tilstede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Vedtagelse af forslag om: Salg af foreningens ejendom eller dele deraf kræver at mindst 2/3 af selskabets medlemmer stemmer for forslaget. Bestyrelsen Bestyrelsen varetager indenfor disse loves rammer og under ansvar overfor generalforsamlingen den daglige ledelse af selskabets anliggender og kan antage den fornødne juridiske, tekniske og regnskabskyndige bistand. Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. 2. Ved personvalg gælder følgende regler: a. Valget foregår skriftligt. b. Ved valg af formanden gælder, at hvert medlem har 1 stemme, og at den kandidat, der får flest stemmer, er valgt. c. Ved valg i øvrigt gælder, at hvert medlem højst kan afgive et antal stemmer, svarende til antallet af personer, der skal vælges, og kan kun afgive 1 stemme på hver kandidat. De kandidater, som opnår flest stemmer, er valgt. d. Ved stemmelighed foretages omvalg, ved stemmelighed igen foretages lodtrækning. 3. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. 4. Der vælges en suppleant til bestyrelsen gældende for 2 år på hver generalforsamling. 1.-suppleanten er den suppleant, der er på valg på førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis 1. suppleanten er indtrådt i bestyrelsen eller fratrådt, bliver 2. suppleanten ny 1. suppleant, idet det dog samtidig skal sikres, at der altid er valgt 2 suppleanter til bestyrelsen. Valg af suppleanter foregår efter samme retningslinier som i 16, stk. 2.

5 5. Bestyrelsen vælger af sin midte efter ordinær generalforsamling næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6. Fratræder formanden i valgperioden, konstitueres næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling. Her vælges formand indtil næste, ordinære formandsvalg. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, eller næstformanden konstitueres som formand, indtræder i bestyrelsen 1. suppleanten. Suppleanten følger valgperioden for det bestyrelsesmedlem, som erstattes. 7. Ved kassererskift opslås pladsen ledig. Samtlige ansøgninger forelægges bestyrelsen. Ansættelsen vedvarer, til den med 3 måneders varsel opsiges enten af kassereren eller bestyrelsen. Misligholder kassereren regnskabet, kan denne af bestyrelsen opsiges til øjeblikkelig fratrædelse. Er kassereren andelshaver, kan denne indvælges i bestyrelsen som enhver anden andelshaver, uafhængig af kassererstillingen. 8. Formandens og kassererens løn, og bestyrelsens diæter fastsættes af den ordinære generalforsamling. 17 Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst een gang hvert kvartal. Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange fra møderne uden at melde lovligt forfald, betragtes han som udtrådt af bestyrelsen, og der indkaldes en suppleant i hans sted. Bestyrelsen har ret til, hvis den finder det formålstjenligt, at indkalde en andelshaver til en sags behandling. Bestyrelsen afgør sagen ved simpelt stemmeflertal. Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejder sekretæren et referat, som underskrives af bestyrelsen, og opbevares i andelsselskabets arkiver. I retssager repræsenteres selskabet af formanden. Selskabet tegnes i øvrigt af formanden i forbindelse med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder også ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning og lignende, når generalforsamlingsbeslutning foreligger med hensyn til pågældende disposition, jævnfør Kassereren fører et omhyggeligt regnskab og forestår opkrævningen af kontingent m.v., ligesom han besørger de løbende udgifter. Regningskrav skal være godkendt af formanden inden udbetalingen finder sted. Med undtagelse af en kontant beholdning til løbende udgifter, skal selskabets midler indsættes på bankbog i en anerkendt bank eller sparekasse med påtegningen, at hævningen kun kan ske af kassereren (i hans forfald formanden) med l bestyrelsesmedlems underskrift i forening. Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 19 Den ordinære generalforsamling vælger for 2 år ad gangen 1 revisor og en revisorsuppleant. Kassereren affatter regnskabet, der skal bestå af kasseregnskab og status, som tilstilles medlemmerne skriftligt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Revisorerne skal senest 31. januar gennemgå regnskaberne og forvisse sig om, at de opførte aktiver er til stede. Det

6 reviderede regnskab forsynes med påtegning om revisionen og skal forelægges generalforsamling, underskrevet af revisorer og kasserer. Revisorerne har pligt til mindst een gang halvårligt uanmeldt at foretage sådant eftersyn og kontrol. 20 Hvis selskabet opløses, deles dets formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til hver andels størrelse. Birkevangs Regulativ 1. Benyttelse, hegn, have og sti Parcellerne skal af andelshaverne benyttes til bolig- eller sommerhusformål. Andelshaverne har pligt til at holde deres haver ryddelige, således at der ikke opstår fare for rotter. Derudover skal vejareal holdes fri for planter, som virker ødelæggende for asfalten. Alle hegn skal beskæres, således at den oprindelige vejbredde på 4 meter bibeholdes, derudover skal der sikres en frihøjde på 3,80 m. Ligeledes af hensyn til vejbredden skal alle nye hegn ud mod Birkevangs fællesareal opsættes efter aftale med bestyrelsen. Spørgsmål om træer, hvis størrelse er til gene for de omkringboende, kan forelægges bestyrelsen til afgørelse. Andelshaverne har snekastnings- og grusningspligt ud for deres parceller. Hvad hegn mod naboskel angår, er hegnsloven gældende. Hvor særlige forhold (f.eks. lysforhold) taler for det, kan en nabo forlange et nyetableret hegns højde til maksimalt at være 1,5 m. eller at et levende hegn nedklippes til denne højde. Aflæsset materiale må ikke henligge på vejene, der i øvrigt altid skal være farbare af hensyn til ambulancer, læger, tankvogne m.v. Hvor der findes grund til påtale i medfør af pkt. 1, anmodes den pågældende andelshaver om at få de konstaterede mangler bragt i orden omgående. I modsat fald udføres arbejdet af foreningen for andelshaverens regning. 2. Byggeri Ved enhver form for nybygning, tilbygning eller ombygning er hver enkelt andelshaver pligtig til at overholde eksisterende byggelovgivning med de ændringer der fremgår af den for området gældende lokalplan, samt nærværende regulativbestemmelser Det er andelshaverens pligt ifm byggesagsbehandlingen, at oplyse om evt. konflikter med eksisterende regler. Det er andelsselskabets ansvar at tilse, at Birkevangs regulativ er overholdt. De regler om afstand til naboskel og skel mod vej, som findes i BR08 (bygningsreglement) og lokalplan 192 gælder også for Birkevangs lodskel, (dvs. 2,50 m til naboskel og 2 m til vejskel). Ingen del af bygningen, bortset fra skorstenen, må overstige 6,20 m. målt fra terræn. Terrænnivellering må maksimalt være plus/minus 15 cm. Ved nybyggeri har andelshaveren pligt til at få huset afsat af en autoriseret landmåler. Der skal desuden indhentes oplysninger om loddets terrænkoter hos bestyrelsen. Ved om- og tilbygning kan bestyrelsen pålægge andelshaveren at få om-/tilbygningen afsat af en autoriseret landmåler Mod skel må bebyggelsens højde ikke være over 1,4 x afstanden til skel. Der må bygges med en ubrudt taghældning på maximalt 50. Bygges der med udnyttet tagetage må tagudhænget incl. tagrende ikke overstige 50 cm.

7 Der må ikke etableres terrasser højere end 30 cm. over niveau - ej heller må der bygges balkoner. Ethvert andragende om byggeri eller andet arbejde, der kræver tilladelse fra offentlige myndigheder, kan kun indsendes til den pågældende myndighed af bestyrelsen. 3. Småbygninger Alle småbygninger, både over og under 10 m2, må opføres i eller nærmere mod naboskel end 2,5 m, når højden i naboskel højst er 1,8 m over terræn. Fra naboskel og indtil 2,5 m fra naboskel må højden ikke overstige en jævn stigning fra 1,8 m til 2,5 m. Dog må åbne carporte - dvs. åbne på 3 sider, heraf en mod nabo, være op til 2,20 m høje. Alle småbygninger under 10 m2 skal anmeldes til bestyrelsen inden opførelsen. Småbygninger over 10 m2 skal desuden anmeldes til kommunen ved fuldmagt fra bestyrelsen. 4. Vandafledning Regnvand bortledes i videst muligt omfang ved nedsivning, jvf. Dansk Ingeniørforenings "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning" herom. 5. Husdyr Det er tilladt andelshaverne at holde husdyr, forudsat at myndighedernes betingelser herfor er opfyldt, samt at husdyrholdet ikke bliver til gene for de omkringboende. Overalt på Birkevangs område skal hunde føres i snor. Det påhviler husdyrejeren straks at fjerne dyrets efterladenskaber fra andelsselskabets veje og stier. 6. Trafik Langsom cykel-, knallert- og motorkørsel (max. 15 km. i timen) er tilladt, men skal altid underordnes den gående trafik. Al uvedkommende kørsel - herunder gennemkørsel - er forbudt. Parkering må kun finde sted på parkeringspladsen eller på brugsparcellen. 7. Vand Det er kun tilladt at anvende soppe- og svømmebassiner, når disses indhold ikke overstiger 100 liter. Al havevanding er forbudt i sommerhalvåret (maj - september) fra midnat til kl og kl Græsplæner må ikke vandes. Al havevanding med sprinklere er forbudt. Herudover påhviler det andelshaverne at påse at alle vandinstallationer er absolut tætte. 8. Afbrænding Der er forbud imod at afbrænde miljøfarligt brændsel i brændeovne o.lign. Ved miljøfarligt brændsel forstås bl.a.: Imprægneret træ, malet og behandlet træ, savsmuld, affald og plast. På grund af brandfaren er det forbudt at afbrænde haveaffald o.lign. Foreningen henviser til haveaffaldsordningen.

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere