Love for IPA Sektion Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for IPA Sektion Danmark"

Transkript

1 Love for IPA Sektion Danmark 1. Navn og motto Foreningens navn er International Police Association - Sektion Danmark. Foreningen er stiftet den 19. februar 1962, og dens valgsprog er "Servo per Amikeco", der betyder Tjene gennem Venskab. Foreningen har sit hjemsted, hvor generalsekretæren er tjenestegørende. 2. Foreningens karakter Foreningen er en selvstændig sektion, tilsluttet verdensorganisationen International Police Association (IPA), hvis statutter den er forpligtet til at anerkende og efterleve i den udstrækning, disse ikke strider mod dansk lov. Foreningen er en upolitisk venskabsorganisation, der ikke har til hensigt at konkurrere med bestående politiorganisationer, men er indstillet på samarbejde med disse til fælles gavn. International Police Association er et uafhængigt organ, der består af medlemmer ansat i politiet eller anklagemyndigheden, uanset om aktiv tjeneste eller pensioneret, og uden forskel med hensyn til rang, køn, race, farve, sprog eller religion. Foreningen er forpligtet til principperne i verdenserklæringen om menneskerettigheder, som blev vedtaget af FN den 10. december Formål Foreningens formål er: 3.1 at bringe IPA-medlemmer fra de tilsluttede lande i venskabelig kontakt med hinanden gennem brevveksling, ferieudveksling, familiekontakter og internationale sammenkomster mm. 3.2 at udvikle kammeratskabet og samhørigheden mellem alle, der har deres arbejde i politiet eller er pensioneret fra dette - såvel på det nationale som internationale område. 3.3 at højne politiets anseelse ved social-, kulturel- og oplysende virksomhed. 4. Medlemskab 4.1 Som medlem af foreningen optages efter ansøgning alle tjenestegørende polititjenestemænd, samt andre ansatte i politiet og anklagemyndigheden, som er fastansat/åremålsansatte og har mindst 3 måneders anciennitet. Desuden optages tidligere ansatte af de nævnte persongrupper, der er alders- eller sygepensionerede i direkte forlængelse af tjenesten. 4.2 Ægtefæller/samlever efter et medlem, der er afgået ved døden, kan efter begæring optages som medlem. 4.3 Alle medlemmer modtager medlemsbevis og foreningsemblem samt efter ønske sektionsloven. 4.4 Alle medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på landsmødet. 1

2 4.5 Æresmedlemmer udnævnes på de ordinære landsmøder og fritages for normalkontingent. Motiverede forslag om æresmedlemskab indgives af foreningens medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget og indstilling sendes til høring blandt hovedbestyrelsens medlemmer, der ved tilbagesvar samtidig afgiver stemme for eller imod. Har forslaget ikke opnået 2/3 tilslutning bortfalder forslaget. Grundlaget for et æresmedlemskab er en ekstraordinær og uegennyttig indsats for foreningens medlemmer. 4.6 Lokale æresmedlemmer udnævnes i en lokalforening eller kreds efter lokale bestemmelser og med underretning til hovedbestyrelsen. Lokalt æresmedlem nyder alene lokale privilegier. 4.7 Tjenestegørende polititjenestemænd fra andre nationer, der endnu ikke har oprettet selvstændig og anerkendt IPA-sektion, kan opnå udenlandsk associeret medlemskab med hovedbestyrelsens godkendelse, men kan ikke indvælges i sektionens ledende organer og har ikke stemmeret. Udenlandske associerede medlemmer betaler kontingent efter hovedbestyrelsens individuelle beslutning. Medlemskabet kan opsiges uden varsel. 4.8 Foreningens medlemmer forpligter sig til støtte og fremme af foreningens formål. Intet medlem kan økonomisk forpligte sektionen eller i øvrigt repræsentere denne ved inden- og udenlandske arrangementer eller lignende, uden bemyndigelse fra forretningsudvalget. 4.9 Ophør af medlemskab sker ved a) skriftlig udmeldelse til assisterende generalsekretær eller ved b) afsked, medmindre denne sker ved alders- eller sygdomsbetinget pension, eller ved c) afsked i forbindelse med privatiseringer, nye arbejdsområder eller ved organisationsændringer. Et medlem, der forlader politiet som nævnt under pkt. c, kan via sin kreds skriftligt søge om tilladelse til at fortsætte medlemskabet af IPA. Ansøgningen, med indstilling fra lovudvalget forelægges hovedbestyrelsen, som i særlige tilfælde kan give tilladelse til fortsat medlemskab. d) Ophør af medlemskab sker automatisk ved kontingentrestance i 1 år eller efter behørig påmindelse. e) Eksklusion kan ske, når et medlem har optrådt uværdigt eller i strid med foreningens interesser. Beslutning herom træffes af hovedbestyrelsen. Eksklusionen kan af medlemmet indankes for førstkommende ordinære landsmøde, men anken har ikke opsættende virkning. Eksklusion skal meddeles den pågældende ved anbefalet brev Ansøgninger om fortsat medlemskab uden for de i 4 nævnte personalegrupper indgives til kredsen som indsender indstilling til hovedbestyrelsen til godkendelse. Tvivlsspørgsmål om medlemskab i øvrigt behandles af lovudvalget der udfærdiger indstilling til hovedbestyrelsen. 2

3 5. Organisationen Organisationen ledes af: - landsmødet - hovedbestyrelsen, - forretningsudvalget, samt - 3 kommissioner. Den er opdelt i: - sektionen, - kredsforeningerne, - lokalforeninger samt, - IPA-klubber. 6. Landsmødet 6.1 Landsmødet er foreningens øverste myndighed. 6.2 Ordinært landsmøde afholdes hvert 2. år i marts/april måned, og indkaldes af forretningsudvalget med mindst 5 ugers varsel. 6.3 Ordinært landsmøde har mindst følgende dagsorden: 1: Valg af dirigent, der udpeger et stemmeudvalg 2: Godkendelse af fuldmagter 3: Præsidentens beretning 4: Regnskab, herunder - fastsættelse af kontingent - bevillinger 5: Information fra generalsekretæren 6: Rapport fra kommissionerne 7: Rapport fra kredsene 8: Indkomne forslag 9: Valg af - Præsident - 1. vicepræsident - 2. vicepræsident - 3. vicepræsident - Generalsekretær - Assisterende generalsekretær - Hovedkasserer - Assisterende hovedkasserer - En suppleant - To revisorer - To revisorsuppleanter 10: Eventuelt 3

4 6.4 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være generalsekretæren i hænde senest 21 dage før mødet og være udsendt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før mødet. Ekstraordinært kan forslag, der fremsættes under landsmødet, dog behandles efter landsmødets godkendelse heraf. 6.5 Præsidentens beretning, rapporter fra kommissionerne og kredsene indsendes skriftligt til generalsekretæren senest 3 uger før landsmødet og udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før landsmødet. 6.6 Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel af forretningsudvalget eller mindst 5 medlemmer af hovedbestyrelsen, når de fremsætter skriftlig begæring herom og med forslag om motiveret dagsorden. 6.7 Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt 2 delegerede fra hver kreds med 300 til 800 medlemmer. Derudover har kredsforeningerne ret til yderligere 1 delegeret for hver påbegyndt 400 medlemmer. Fraværende stemmeberettigede kan afgive skriftlig fuldmagt til en anden, navngiven stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan møde med mere en 1 fuldmagt. 6.8 Æresmedlemmer inviteres til deltagelse i landsmødet uden stemmeret. Medlemmer kan indkaldes uden stemmeret. Landsmødet kan overværes af foreningens medlemmer. 6.9 Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede. 7. Hovedbestyrelsen 7.1 Sektionen ledes af en hovedbestyrelse af tjenestegørende medlemmer. 7.2 Hovedbestyrelsen består af: - præsidenten - 1. vicepræsident - 2. vicepræsident - 3. vicepræsident - generalsekretæren - assisterende generalsekretær (medlemssekretær) - hovedkassereren - assisterende hovedkasserer der vælges på det ordinære landsmøde for 2 år ad gangen, samt - kredsformændene. 7.3 Ved et landsmødevalgt hovedbestyrelsesmedlems udtræden indkaldes suppleanten. Hovedbestyrelsen kan omkonstituere sig. 4

5 7.4 Forretningsudvalget har hver 2 stemmer. De øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer har hver 1 stemme, også selv om den enkelte kan besidde flere poster. Fraværende hovedbestyrelsesmedlemmer kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt af et andet hovedbestyrelsesmedlem. Et hovedbestyrelsesmedlem kan kun gøre brug af 1 fuldmagt. Fraværende kredsformænd kan i stedet lade sig repræsentere ved stedfortræder. 7.5 Hovedbestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ordinært hovedbestyrelsesmøde kan undlades i det halvår, der er landsmøde. I de år, hvor der ikke afholdes ordinært landsmøde, kan hovedbestyrelsen beslutte, at det første ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes således, at lokalforeningsformændene og IPA husformændene kan deltage. Efter behov kan foreningens repræsentanter, kontaktpersoner og kommissionsmedlemmer m.fl. indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget indkalder af egen drift, eller når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. 7.6 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 7.7 Senest 3 uger før hvert hovedbestyrelsesmøde fremsender præsidenten, kommissionerne og kredsene til generalsekretæren en rapport over deres virke siden sidste møde. Rapporterne udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før hovedbestyrelsesmødet. 8. Forretningsudvalget 8.1 Forretningsudvalget forestår foreningens daglige ledelse under ansvar overfor landsmødet og hovedbestyrelsen. 8.2 Forretningsudvalget består af: - præsidenten - 1. vicepræsident - generalsekretæren og - hovedkassereren. 8.3 Indkaldelse til forretningsudvalgsmøde sker efter behov og så vidt muligt med mindst 10 dages varsel. 9. Kommissionerne 9.1 Foreningens tre kommissioner fungerer som stående udvalg under ledelse af hver sin vicepræsident med følgende ansvarsområde: 1. vicepræsident - den professionelle kommission. 2. vicepræsident - den kulturelle kommission. 3. vicepræsident - den sociale kommission. 5

6 9.2 Hovedbestyrelsen kan beslutte en nærmere afgrænsning eller udvidelse af kommissionernes virkefelt. 10. Sektionens ledelse 10.1 Præsidenten repræsenterer foreningen som dennes øverste repræsentant. Præsidenten leder foreningens hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Præsidenten er foreningens internationale delegerede ved IPA-verdenskongresser og IEC-møder. Hovedbestyrelsen vælger i sin kreds en stedfortræder til funktionen som delegeret. Ved dette valg skal der tages hensyn til kontinuitet, den pågældendes erfaring i internationalt arbejde samt til den pågældendes sprogkundskaber. Medmindre andet besluttes af hovedbestyrelsen, deltager den delegerede og generalsekretæren i IPA's verdenskongresser og IEC-møder Generalsekretæren forestår foreningens daglige drift i nært samarbejde med præsidenten og de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Generalsekretæren er forbindelsesled til foreningens organer og tillidsmænd, samt forbindelsesled til de tilsvarende organer og tillidsrepræsentanter i udenlandske sektioner og den internationale ledelse af IPA. Generalsekretæren påser og foranlediger indkaldelse til landsmøder, hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, samt tilmeldinger af danske delegationer mv. til internationale møder. Generalsekretæren påser, at beslutninger, der er truffet af landsmøde, i hovedbestyrelsen, i forretningsudvalget eller på de internationale møder, gennemføres som vedtaget. Er såvel præsidenten som 1. vicepræsident fraværende, leder generalsekretæren på disses vegne foreningen Assisterende generalsekretær er generalsekretærens stedfortræder, der fører kartotek over alle foreningens medlemmer og har prokura til udstedelse af IPA-medlemsbeviser. Assisterende generalsekretær er økonomisk underlagt 1. kommission Den professionelle kommission 1. vicepræsident er præsidentens nærmeste stedfortræder og formand for den professionelle kommission, ligesom denne er forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den professionelle kommission har følgende ansvarsområder: - via et lovudvalg bestående af 1. vicepræsident og 4 medlemmer at meddele fortolkningsbidrag til gældende bestemmelser, samt afgive indstilling om godkendelse af love for kreds- og lokalforeninger. - IT arbejdet - arkiv - referere fra forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder, og foranledige referat optaget på landsmøder. 6

7 10.5 Den kulturelle kommission 2. vicepræsident er formand for den kulturelle kommission, forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission og ansvarshavende redaktør for IPA bladet. Den kulturelle kommission har følgende ansvarsområder: - bladudgivelse - kulturelle aktiviteter - kursuscentret IBZ Schloss Gimborn - ungdomsseminarer - hvervemateriale o. lign. for IPA - hobbyvirksomhed i IPA regi - gaveartikler mm. - IPA klubber 10.6 Den sociale kommission 3. vicepræsident er formand for den sociale kommission og forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den sociale kommission har følgende ansvarsområder: - IPA huse - rejsesekretærvirksomhed - foreningsrejser i ind- og udland - nødhjælpsaktiviteter i ind- og udland - IPA sociale fond - ungdomsudveksling - ungdomsaktiviteter - rådgivning for kredse og lokalforeninger i sociale spørgsmål 10.7 Kommissionsmedlemmer vælges af hovedbestyrelsen, så vidt muligt efter annoncering i IPA Nyt og med indstilling fra den pågældende vicepræsident. 11. Kredsforeninger 11.1 Hver kredsforening ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer - formand, kasserer og sekretær. Formanden skal være tjenestegørende polititjenestemand Kredsforeningernes geografiske områder svarer til politikredsgrænserne. Fravigelser kan ske efter indbyrdes aftale mellem de berørte kredse og efter godkendelse af hovedbestyrelsen. Færøerne og Grønland hører under kreds København Kredsforeningernes love skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 1. kommission Kredsforeningerne afholder generalforsamling hvert år senest i februar måned Kredsformændene indtræder straks efter valg i hovedbestyrelsen og fungerer som forbindelsesled mellem kredsen og den øvrige organisation. 7

8 11.6 Inden udløbet af 1. uge i marts skal der til generalsekretæren indsendes beretning, revideret og godkendt regnskab samt fortegnelse over foreningens bestyrelse Fra sektionskassen overføres et af hovedbestyrelsen fastsat tilskud til kredsforeningerne. Tilskuddet beregnes på grundlag af det antal medlemmer, der via løntilbageholdelse betalte normalkontingent pr. 1. januar og det antal pensionister, der i året forinden betalte kontingent. Tilskuddet udbetales halvårligt. Tilskuddet udbetales først når generalsekretæren har modtaget de i 11.6 nævnte dokumenter Koordinerende kredsledermøder kan afholdes efter behov. Forretningsudvalget skal underrettes herom og har ret til at overvære mødet med et medlem. 12. Lokalforeninger 12.1 Lokalforeninger kan oprettes efter samråd med kredsledelsen, der fastsætter området. Hver lokalforening ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Formanden skal være tjenestegørende polititjenestemand Lokalforeningernes love udformes i samråd med kredsledelsen og skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 1. kommission Lokalforeningerne afholder generalforsamling hvert år senest i januar måned. Grønlands lokalforening dog hvert andet år Inden udløbet af 1. uge af februar skal der til kredsen indsendes aktuel beretning, revideret regnskab, opgørelse af medlemstallet pr. 1. januar samme år samt fortegnelse over foreningens bestyrelse Lokalforeningerne kan få tilskud, fastsat af de respektive kredse. Økonomien kan i øvrigt baseres på lokalt medlemskontingent, besluttet af den enkelte lokalforenings generalforsamling, eller på indtægter ved andre aktiviteter. Der er ikke medlemspligt af lokalforeningerne. 13. IPA-klubber 13.1 IPA-klubber kan oprettes af interessegrupper blandt medlemmerne til fremme af foreningens formål jf Ved oprettelse af en IPA-klub skal klubbens formål og virke indberettes til generalsekretæren, der forelægger indberetningen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde til godkendelse Der fordres ingen vedtægter for IPA-klubber, men de skal følge de foreningsprincipper, der er angivet i foreningens lov, herunder orientere kommissionen og de berørte kredse om 8

9 aktiviteter IPA-klubber har ikke krav på selvstændig repræsentation i IPA's ledende organer, men kan fremføre synspunkter via den kulturelle kommission Ingen IPA-klub kan forpligte den øvrige organisation økonomisk eller på anden måde. 14. Afstemningsregler 14.1 Ved afstemninger i foreningens organer kræves almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Til lovændring kræves 2/3 flertal af de stemmeberettigede på landsmødet. Afstemningerne foregår ved håndsoprækning medmindre der begæres skriftlig afstemning. En fuldmagt skal være dateret, ikke over 2 uger gammel, og kan kun anvendes af den person, der er anført som befuldmægtiget. 15. Økonomi 15.1 Forretningsudvalget disponerer efter hovedbestyrelsens anvisninger over foreningens midler med ansvar over for landsmødet. De daglige dispositioner foretages af hovedkassereren, og ved dennes forfald af assisterende hovedkasserer Foreningen hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke personligt. Foreningen yder ikke underskudsgaranti til arrangementer, medmindre den kompetente forsamling har givet direkte tilsagn herom Foreningens regnskabsår er kalenderåret Hovedkassereren fører kasseregnskab over alle ind- og udbetalinger. Bilag skal foreligge. Udbetalinger, hvor modtageren ikke har kvitteret, skal attesteres af et andet forretningsudvalgsmedlem, medmindre udgiften er bevilget Der udfærdiges særskilt regnskab for rejser, arrangementer og andre aktiviteter i foreningens regi. Regnskaberne skal være tilgængelige for hovedbestyrelsen Hovedkassereren udarbejder budgetopstilling for det kommende år til forelæggelse ved årets andet ordinære hovedbestyrelsesmøde. Hovedkassereren er ansvarlig for regnskabernes afslutning og forelæggelse for revisorerne senest den 15. februar hvert år. De reviderede regnskaber udsendes årligt til hovedbestyrelsens medlemmer senest den 1. marts Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige et af hovedbestyrelsen fastsat beløb. Foreningens øvrige midler anbringes på anfordring i Politiets Sprogforbund, bank, sparekasse eller postgirokonto efter hovedbestyrelsens anvisninger. I særlige tilfælde kan foreningen efter landsmødets beslutning investere i fast ejendom, hvis foreningens formål derved fremmes. 9

10 15.8 Hovedkassereren og præsidenten kan i særlige tilfælde hver for sig tegne foreningen, hvor den enkelte disposition højst engagerer foreningen for en beløbsstørrelse, fastsat af hovedbestyrelsen. Udbetalinger herudover kræver hovedbestyrelsens samtykke Foreningens kontingent til organisationens internationale kasse indbetales som bestemt i de internationale statutter Der kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse ydes refusion af driftsomkostninger, afholdt af foreningens repræsentanter Udgifter til rejse, ophold og fortæring i forbindelse med sektionens møder afholdes af foreningen efter regning. Rejserefusion ydes normalt efter DSB-takster for 2. klasse eller ved brug af egen bil efter statens billigste takster. For æresmedlemmers deltagelse i landsmødet ydes rejserefusion efter samme regler, ligesom foreningen betaler ophold og fortæring under landsmødet. Ved rejser i udlandet ydes refusion af udgifter til rejse, ophold og fortæring samt eventuelle diæter efter hovedbestyrelsens anvisninger. Lokalforeningsformændenes deltagelse i de udvidede hovedbestyrelsesmøder betales af sektionen Normalkontingent opkræves månedsvis forud gennem Politiets Sprogforbund, eller direkte af sektionen. 16. Revision 16.1 Revisorerne har pligt til hvert år kritisk at gennemgå foreningens regnskaber, herunder regnskaber ført af kommissioner, udvalg eller enkeltpersoner, og forsyne dem med bemærkninger til forelæggelse for hovedbestyrelsen og til godkendelse henholdsvis på landsmødet eller af hovedbestyrelsen i april måned i de år, der ikke afholdes landsmøde Revisorerne er berettiget til at foretage uanmeldte kasse- og bilagsrevisioner. 17. Foreningens opløsning 17.1 Forslag til opløsning af foreningen skal fremsættes på et ordinært eller et ekstraordinært landsmøde. Såfremt mindst 2 kredsforeninger ønsker at bevare foreningen, kan forslag om opløsning ikke fremmes Ved foreningens opløsning skal dens formue overføres til en fond under ledelse af Politiets Sprogforbund eller ved dettes forfald, - under ledelse af Rigspolitichefen. 10

11 17.3 Fonden skal administreres i henhold til foreningens formålsparagraf. 18. Ikrafttræden 18.1 Foreningens foran beskrevne lov blev vedtaget på Landsmødet 13. april 2013, og træder i kraft samme dato Samtidig ophæves loven vedtaget på Landsmødet i Svend Sandberg, dirigent Jan Richter Henriksen, referent Michael Boolsen, præsident 11

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere