Love for IPA Sektion Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for IPA Sektion Danmark"

Transkript

1 Love for IPA Sektion Danmark 1. Navn og motto Foreningens navn er International Police Association - Sektion Danmark. Foreningen er stiftet den 19. februar 1962, og dens valgsprog er "Servo per Amikeco", der betyder Tjene gennem Venskab. Foreningen har sit hjemsted, hvor generalsekretæren er tjenestegørende. 2. Foreningens karakter Foreningen er en selvstændig sektion, tilsluttet verdensorganisationen International Police Association (IPA), hvis statutter den er forpligtet til at anerkende og efterleve i den udstrækning, disse ikke strider mod dansk lov. Foreningen er en upolitisk venskabsorganisation, der ikke har til hensigt at konkurrere med bestående politiorganisationer, men er indstillet på samarbejde med disse til fælles gavn. International Police Association er et uafhængigt organ, der består af medlemmer ansat i politiet eller anklagemyndigheden, uanset om aktiv tjeneste eller pensioneret, og uden forskel med hensyn til rang, køn, race, farve, sprog eller religion. Foreningen er forpligtet til principperne i verdenserklæringen om menneskerettigheder, som blev vedtaget af FN den 10. december Formål Foreningens formål er: 3.1 at bringe IPA-medlemmer fra de tilsluttede lande i venskabelig kontakt med hinanden gennem brevveksling, ferieudveksling, familiekontakter og internationale sammenkomster mm. 3.2 at udvikle kammeratskabet og samhørigheden mellem alle, der har deres arbejde i politiet eller er pensioneret fra dette - såvel på det nationale som internationale område. 3.3 at højne politiets anseelse ved social-, kulturel- og oplysende virksomhed. 4. Medlemskab 4.1 Som medlem af foreningen optages efter ansøgning alle tjenestegørende polititjenestemænd, samt andre ansatte i politiet og anklagemyndigheden, som er fastansat/åremålsansatte og har mindst 3 måneders anciennitet. Desuden optages tidligere ansatte af de nævnte persongrupper, der er alders- eller sygepensionerede i direkte forlængelse af tjenesten. 4.2 Ægtefæller/samlever efter et medlem, der er afgået ved døden, kan efter begæring optages som medlem. 4.3 Alle medlemmer modtager medlemsbevis og foreningsemblem samt efter ønske sektionsloven. 4.4 Alle medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på landsmødet. 1

2 4.5 Æresmedlemmer udnævnes på de ordinære landsmøder og fritages for normalkontingent. Motiverede forslag om æresmedlemskab indgives af foreningens medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget og indstilling sendes til høring blandt hovedbestyrelsens medlemmer, der ved tilbagesvar samtidig afgiver stemme for eller imod. Har forslaget ikke opnået 2/3 tilslutning bortfalder forslaget. Grundlaget for et æresmedlemskab er en ekstraordinær og uegennyttig indsats for foreningens medlemmer. 4.6 Lokale æresmedlemmer udnævnes i en lokalforening eller kreds efter lokale bestemmelser og med underretning til hovedbestyrelsen. Lokalt æresmedlem nyder alene lokale privilegier. 4.7 Tjenestegørende polititjenestemænd fra andre nationer, der endnu ikke har oprettet selvstændig og anerkendt IPA-sektion, kan opnå udenlandsk associeret medlemskab med hovedbestyrelsens godkendelse, men kan ikke indvælges i sektionens ledende organer og har ikke stemmeret. Udenlandske associerede medlemmer betaler kontingent efter hovedbestyrelsens individuelle beslutning. Medlemskabet kan opsiges uden varsel. 4.8 Foreningens medlemmer forpligter sig til støtte og fremme af foreningens formål. Intet medlem kan økonomisk forpligte sektionen eller i øvrigt repræsentere denne ved inden- og udenlandske arrangementer eller lignende, uden bemyndigelse fra forretningsudvalget. 4.9 Ophør af medlemskab sker ved a) skriftlig udmeldelse til assisterende generalsekretær eller ved b) afsked, medmindre denne sker ved alders- eller sygdomsbetinget pension, eller ved c) afsked i forbindelse med privatiseringer, nye arbejdsområder eller ved organisationsændringer. Et medlem, der forlader politiet som nævnt under pkt. c, kan via sin kreds skriftligt søge om tilladelse til at fortsætte medlemskabet af IPA. Ansøgningen, med indstilling fra lovudvalget forelægges hovedbestyrelsen, som i særlige tilfælde kan give tilladelse til fortsat medlemskab. d) Ophør af medlemskab sker automatisk ved kontingentrestance i 1 år eller efter behørig påmindelse. e) Eksklusion kan ske, når et medlem har optrådt uværdigt eller i strid med foreningens interesser. Beslutning herom træffes af hovedbestyrelsen. Eksklusionen kan af medlemmet indankes for førstkommende ordinære landsmøde, men anken har ikke opsættende virkning. Eksklusion skal meddeles den pågældende ved anbefalet brev Ansøgninger om fortsat medlemskab uden for de i 4 nævnte personalegrupper indgives til kredsen som indsender indstilling til hovedbestyrelsen til godkendelse. Tvivlsspørgsmål om medlemskab i øvrigt behandles af lovudvalget der udfærdiger indstilling til hovedbestyrelsen. 2

3 5. Organisationen Organisationen ledes af: - landsmødet - hovedbestyrelsen, - forretningsudvalget, samt - 3 kommissioner. Den er opdelt i: - sektionen, - kredsforeningerne, - lokalforeninger samt, - IPA-klubber. 6. Landsmødet 6.1 Landsmødet er foreningens øverste myndighed. 6.2 Ordinært landsmøde afholdes hvert 2. år i marts/april måned, og indkaldes af forretningsudvalget med mindst 5 ugers varsel. 6.3 Ordinært landsmøde har mindst følgende dagsorden: 1: Valg af dirigent, der udpeger et stemmeudvalg 2: Godkendelse af fuldmagter 3: Præsidentens beretning 4: Regnskab, herunder - fastsættelse af kontingent - bevillinger 5: Information fra generalsekretæren 6: Rapport fra kommissionerne 7: Rapport fra kredsene 8: Indkomne forslag 9: Valg af - Præsident - 1. vicepræsident - 2. vicepræsident - 3. vicepræsident - Generalsekretær - Assisterende generalsekretær - Hovedkasserer - Assisterende hovedkasserer - En suppleant - To revisorer - To revisorsuppleanter 10: Eventuelt 3

4 6.4 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være generalsekretæren i hænde senest 21 dage før mødet og være udsendt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før mødet. Ekstraordinært kan forslag, der fremsættes under landsmødet, dog behandles efter landsmødets godkendelse heraf. 6.5 Præsidentens beretning, rapporter fra kommissionerne og kredsene indsendes skriftligt til generalsekretæren senest 3 uger før landsmødet og udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før landsmødet. 6.6 Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel af forretningsudvalget eller mindst 5 medlemmer af hovedbestyrelsen, når de fremsætter skriftlig begæring herom og med forslag om motiveret dagsorden. 6.7 Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt 2 delegerede fra hver kreds med 300 til 800 medlemmer. Derudover har kredsforeningerne ret til yderligere 1 delegeret for hver påbegyndt 400 medlemmer. Fraværende stemmeberettigede kan afgive skriftlig fuldmagt til en anden, navngiven stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan møde med mere en 1 fuldmagt. 6.8 Æresmedlemmer inviteres til deltagelse i landsmødet uden stemmeret. Medlemmer kan indkaldes uden stemmeret. Landsmødet kan overværes af foreningens medlemmer. 6.9 Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede. 7. Hovedbestyrelsen 7.1 Sektionen ledes af en hovedbestyrelse af tjenestegørende medlemmer. 7.2 Hovedbestyrelsen består af: - præsidenten - 1. vicepræsident - 2. vicepræsident - 3. vicepræsident - generalsekretæren - assisterende generalsekretær (medlemssekretær) - hovedkassereren - assisterende hovedkasserer der vælges på det ordinære landsmøde for 2 år ad gangen, samt - kredsformændene. 7.3 Ved et landsmødevalgt hovedbestyrelsesmedlems udtræden indkaldes suppleanten. Hovedbestyrelsen kan omkonstituere sig. 4

5 7.4 Forretningsudvalget har hver 2 stemmer. De øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer har hver 1 stemme, også selv om den enkelte kan besidde flere poster. Fraværende hovedbestyrelsesmedlemmer kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt af et andet hovedbestyrelsesmedlem. Et hovedbestyrelsesmedlem kan kun gøre brug af 1 fuldmagt. Fraværende kredsformænd kan i stedet lade sig repræsentere ved stedfortræder. 7.5 Hovedbestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ordinært hovedbestyrelsesmøde kan undlades i det halvår, der er landsmøde. I de år, hvor der ikke afholdes ordinært landsmøde, kan hovedbestyrelsen beslutte, at det første ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes således, at lokalforeningsformændene og IPA husformændene kan deltage. Efter behov kan foreningens repræsentanter, kontaktpersoner og kommissionsmedlemmer m.fl. indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget indkalder af egen drift, eller når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. 7.6 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 7.7 Senest 3 uger før hvert hovedbestyrelsesmøde fremsender præsidenten, kommissionerne og kredsene til generalsekretæren en rapport over deres virke siden sidste møde. Rapporterne udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før hovedbestyrelsesmødet. 8. Forretningsudvalget 8.1 Forretningsudvalget forestår foreningens daglige ledelse under ansvar overfor landsmødet og hovedbestyrelsen. 8.2 Forretningsudvalget består af: - præsidenten - 1. vicepræsident - generalsekretæren og - hovedkassereren. 8.3 Indkaldelse til forretningsudvalgsmøde sker efter behov og så vidt muligt med mindst 10 dages varsel. 9. Kommissionerne 9.1 Foreningens tre kommissioner fungerer som stående udvalg under ledelse af hver sin vicepræsident med følgende ansvarsområde: 1. vicepræsident - den professionelle kommission. 2. vicepræsident - den kulturelle kommission. 3. vicepræsident - den sociale kommission. 5

6 9.2 Hovedbestyrelsen kan beslutte en nærmere afgrænsning eller udvidelse af kommissionernes virkefelt. 10. Sektionens ledelse 10.1 Præsidenten repræsenterer foreningen som dennes øverste repræsentant. Præsidenten leder foreningens hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Præsidenten er foreningens internationale delegerede ved IPA-verdenskongresser og IEC-møder. Hovedbestyrelsen vælger i sin kreds en stedfortræder til funktionen som delegeret. Ved dette valg skal der tages hensyn til kontinuitet, den pågældendes erfaring i internationalt arbejde samt til den pågældendes sprogkundskaber. Medmindre andet besluttes af hovedbestyrelsen, deltager den delegerede og generalsekretæren i IPA's verdenskongresser og IEC-møder Generalsekretæren forestår foreningens daglige drift i nært samarbejde med præsidenten og de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Generalsekretæren er forbindelsesled til foreningens organer og tillidsmænd, samt forbindelsesled til de tilsvarende organer og tillidsrepræsentanter i udenlandske sektioner og den internationale ledelse af IPA. Generalsekretæren påser og foranlediger indkaldelse til landsmøder, hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, samt tilmeldinger af danske delegationer mv. til internationale møder. Generalsekretæren påser, at beslutninger, der er truffet af landsmøde, i hovedbestyrelsen, i forretningsudvalget eller på de internationale møder, gennemføres som vedtaget. Er såvel præsidenten som 1. vicepræsident fraværende, leder generalsekretæren på disses vegne foreningen Assisterende generalsekretær er generalsekretærens stedfortræder, der fører kartotek over alle foreningens medlemmer og har prokura til udstedelse af IPA-medlemsbeviser. Assisterende generalsekretær er økonomisk underlagt 1. kommission Den professionelle kommission 1. vicepræsident er præsidentens nærmeste stedfortræder og formand for den professionelle kommission, ligesom denne er forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den professionelle kommission har følgende ansvarsområder: - via et lovudvalg bestående af 1. vicepræsident og 4 medlemmer at meddele fortolkningsbidrag til gældende bestemmelser, samt afgive indstilling om godkendelse af love for kreds- og lokalforeninger. - IT arbejdet - arkiv - referere fra forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder, og foranledige referat optaget på landsmøder. 6

7 10.5 Den kulturelle kommission 2. vicepræsident er formand for den kulturelle kommission, forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission og ansvarshavende redaktør for IPA bladet. Den kulturelle kommission har følgende ansvarsområder: - bladudgivelse - kulturelle aktiviteter - kursuscentret IBZ Schloss Gimborn - ungdomsseminarer - hvervemateriale o. lign. for IPA - hobbyvirksomhed i IPA regi - gaveartikler mm. - IPA klubber 10.6 Den sociale kommission 3. vicepræsident er formand for den sociale kommission og forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den sociale kommission har følgende ansvarsområder: - IPA huse - rejsesekretærvirksomhed - foreningsrejser i ind- og udland - nødhjælpsaktiviteter i ind- og udland - IPA sociale fond - ungdomsudveksling - ungdomsaktiviteter - rådgivning for kredse og lokalforeninger i sociale spørgsmål 10.7 Kommissionsmedlemmer vælges af hovedbestyrelsen, så vidt muligt efter annoncering i IPA Nyt og med indstilling fra den pågældende vicepræsident. 11. Kredsforeninger 11.1 Hver kredsforening ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer - formand, kasserer og sekretær. Formanden skal være tjenestegørende polititjenestemand Kredsforeningernes geografiske områder svarer til politikredsgrænserne. Fravigelser kan ske efter indbyrdes aftale mellem de berørte kredse og efter godkendelse af hovedbestyrelsen. Færøerne og Grønland hører under kreds København Kredsforeningernes love skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 1. kommission Kredsforeningerne afholder generalforsamling hvert år senest i februar måned Kredsformændene indtræder straks efter valg i hovedbestyrelsen og fungerer som forbindelsesled mellem kredsen og den øvrige organisation. 7

8 11.6 Inden udløbet af 1. uge i marts skal der til generalsekretæren indsendes beretning, revideret og godkendt regnskab samt fortegnelse over foreningens bestyrelse Fra sektionskassen overføres et af hovedbestyrelsen fastsat tilskud til kredsforeningerne. Tilskuddet beregnes på grundlag af det antal medlemmer, der via løntilbageholdelse betalte normalkontingent pr. 1. januar og det antal pensionister, der i året forinden betalte kontingent. Tilskuddet udbetales halvårligt. Tilskuddet udbetales først når generalsekretæren har modtaget de i 11.6 nævnte dokumenter Koordinerende kredsledermøder kan afholdes efter behov. Forretningsudvalget skal underrettes herom og har ret til at overvære mødet med et medlem. 12. Lokalforeninger 12.1 Lokalforeninger kan oprettes efter samråd med kredsledelsen, der fastsætter området. Hver lokalforening ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Formanden skal være tjenestegørende polititjenestemand Lokalforeningernes love udformes i samråd med kredsledelsen og skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 1. kommission Lokalforeningerne afholder generalforsamling hvert år senest i januar måned. Grønlands lokalforening dog hvert andet år Inden udløbet af 1. uge af februar skal der til kredsen indsendes aktuel beretning, revideret regnskab, opgørelse af medlemstallet pr. 1. januar samme år samt fortegnelse over foreningens bestyrelse Lokalforeningerne kan få tilskud, fastsat af de respektive kredse. Økonomien kan i øvrigt baseres på lokalt medlemskontingent, besluttet af den enkelte lokalforenings generalforsamling, eller på indtægter ved andre aktiviteter. Der er ikke medlemspligt af lokalforeningerne. 13. IPA-klubber 13.1 IPA-klubber kan oprettes af interessegrupper blandt medlemmerne til fremme af foreningens formål jf Ved oprettelse af en IPA-klub skal klubbens formål og virke indberettes til generalsekretæren, der forelægger indberetningen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde til godkendelse Der fordres ingen vedtægter for IPA-klubber, men de skal følge de foreningsprincipper, der er angivet i foreningens lov, herunder orientere kommissionen og de berørte kredse om 8

9 aktiviteter IPA-klubber har ikke krav på selvstændig repræsentation i IPA's ledende organer, men kan fremføre synspunkter via den kulturelle kommission Ingen IPA-klub kan forpligte den øvrige organisation økonomisk eller på anden måde. 14. Afstemningsregler 14.1 Ved afstemninger i foreningens organer kræves almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Til lovændring kræves 2/3 flertal af de stemmeberettigede på landsmødet. Afstemningerne foregår ved håndsoprækning medmindre der begæres skriftlig afstemning. En fuldmagt skal være dateret, ikke over 2 uger gammel, og kan kun anvendes af den person, der er anført som befuldmægtiget. 15. Økonomi 15.1 Forretningsudvalget disponerer efter hovedbestyrelsens anvisninger over foreningens midler med ansvar over for landsmødet. De daglige dispositioner foretages af hovedkassereren, og ved dennes forfald af assisterende hovedkasserer Foreningen hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke personligt. Foreningen yder ikke underskudsgaranti til arrangementer, medmindre den kompetente forsamling har givet direkte tilsagn herom Foreningens regnskabsår er kalenderåret Hovedkassereren fører kasseregnskab over alle ind- og udbetalinger. Bilag skal foreligge. Udbetalinger, hvor modtageren ikke har kvitteret, skal attesteres af et andet forretningsudvalgsmedlem, medmindre udgiften er bevilget Der udfærdiges særskilt regnskab for rejser, arrangementer og andre aktiviteter i foreningens regi. Regnskaberne skal være tilgængelige for hovedbestyrelsen Hovedkassereren udarbejder budgetopstilling for det kommende år til forelæggelse ved årets andet ordinære hovedbestyrelsesmøde. Hovedkassereren er ansvarlig for regnskabernes afslutning og forelæggelse for revisorerne senest den 15. februar hvert år. De reviderede regnskaber udsendes årligt til hovedbestyrelsens medlemmer senest den 1. marts Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige et af hovedbestyrelsen fastsat beløb. Foreningens øvrige midler anbringes på anfordring i Politiets Sprogforbund, bank, sparekasse eller postgirokonto efter hovedbestyrelsens anvisninger. I særlige tilfælde kan foreningen efter landsmødets beslutning investere i fast ejendom, hvis foreningens formål derved fremmes. 9

10 15.8 Hovedkassereren og præsidenten kan i særlige tilfælde hver for sig tegne foreningen, hvor den enkelte disposition højst engagerer foreningen for en beløbsstørrelse, fastsat af hovedbestyrelsen. Udbetalinger herudover kræver hovedbestyrelsens samtykke Foreningens kontingent til organisationens internationale kasse indbetales som bestemt i de internationale statutter Der kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse ydes refusion af driftsomkostninger, afholdt af foreningens repræsentanter Udgifter til rejse, ophold og fortæring i forbindelse med sektionens møder afholdes af foreningen efter regning. Rejserefusion ydes normalt efter DSB-takster for 2. klasse eller ved brug af egen bil efter statens billigste takster. For æresmedlemmers deltagelse i landsmødet ydes rejserefusion efter samme regler, ligesom foreningen betaler ophold og fortæring under landsmødet. Ved rejser i udlandet ydes refusion af udgifter til rejse, ophold og fortæring samt eventuelle diæter efter hovedbestyrelsens anvisninger. Lokalforeningsformændenes deltagelse i de udvidede hovedbestyrelsesmøder betales af sektionen Normalkontingent opkræves månedsvis forud gennem Politiets Sprogforbund, eller direkte af sektionen. 16. Revision 16.1 Revisorerne har pligt til hvert år kritisk at gennemgå foreningens regnskaber, herunder regnskaber ført af kommissioner, udvalg eller enkeltpersoner, og forsyne dem med bemærkninger til forelæggelse for hovedbestyrelsen og til godkendelse henholdsvis på landsmødet eller af hovedbestyrelsen i april måned i de år, der ikke afholdes landsmøde Revisorerne er berettiget til at foretage uanmeldte kasse- og bilagsrevisioner. 17. Foreningens opløsning 17.1 Forslag til opløsning af foreningen skal fremsættes på et ordinært eller et ekstraordinært landsmøde. Såfremt mindst 2 kredsforeninger ønsker at bevare foreningen, kan forslag om opløsning ikke fremmes Ved foreningens opløsning skal dens formue overføres til en fond under ledelse af Politiets Sprogforbund eller ved dettes forfald, - under ledelse af Rigspolitichefen. 10

11 17.3 Fonden skal administreres i henhold til foreningens formålsparagraf. 18. Ikrafttræden 18.1 Foreningens foran beskrevne lov blev vedtaget på Landsmødet 13. april 2013, og træder i kraft samme dato Samtidig ophæves loven vedtaget på Landsmødet i Svend Sandberg, dirigent Jan Richter Henriksen, referent Michael Boolsen, præsident 11

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere