Love for IPA Sektion Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for IPA Sektion Danmark"

Transkript

1 Love for IPA Sektion Danmark 1. Navn og motto Foreningens navn er International Police Association - Sektion Danmark. Foreningen er stiftet den 19. februar 1962, og dens valgsprog er "Servo per Amikeco", der betyder Tjene gennem Venskab. Foreningen har sit hjemsted, hvor generalsekretæren er tjenestegørende. 2. Foreningens karakter Foreningen er en selvstændig sektion, tilsluttet verdensorganisationen International Police Association (IPA), hvis statutter den er forpligtet til at anerkende og efterleve i den udstrækning, disse ikke strider mod dansk lov. Foreningen er en upolitisk venskabsorganisation, der ikke har til hensigt at konkurrere med bestående politiorganisationer, men er indstillet på samarbejde med disse til fælles gavn. International Police Association er et uafhængigt organ, der består af medlemmer ansat i politiet eller anklagemyndigheden, uanset om aktiv tjeneste eller pensioneret, og uden forskel med hensyn til rang, køn, race, farve, sprog eller religion. Foreningen er forpligtet til principperne i verdenserklæringen om menneskerettigheder, som blev vedtaget af FN den 10. december Formål Foreningens formål er: 3.1 at bringe IPA-medlemmer fra de tilsluttede lande i venskabelig kontakt med hinanden gennem brevveksling, ferieudveksling, familiekontakter og internationale sammenkomster mm. 3.2 at udvikle kammeratskabet og samhørigheden mellem alle, der har deres arbejde i politiet eller er pensioneret fra dette - såvel på det nationale som internationale område. 3.3 at højne politiets anseelse ved social-, kulturel- og oplysende virksomhed. 4. Medlemskab 4.1 Som medlem af foreningen optages efter ansøgning alle tjenestegørende polititjenestemænd, samt andre ansatte i politiet og anklagemyndigheden, som er fastansat/åremålsansatte og har mindst 3 måneders anciennitet. Desuden optages tidligere ansatte af de nævnte persongrupper, der er alders- eller sygepensionerede i direkte forlængelse af tjenesten. 4.2 Ægtefæller/samlever efter et medlem, der er afgået ved døden, kan efter begæring optages som medlem. 4.3 Alle medlemmer modtager medlemsbevis og foreningsemblem samt efter ønske sektionsloven. 4.4 Alle medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på landsmødet. 1

2 4.5 Æresmedlemmer udnævnes på de ordinære landsmøder og fritages for normalkontingent. Motiverede forslag om æresmedlemskab indgives af foreningens medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget og indstilling sendes til høring blandt hovedbestyrelsens medlemmer, der ved tilbagesvar samtidig afgiver stemme for eller imod. Har forslaget ikke opnået 2/3 tilslutning bortfalder forslaget. Grundlaget for et æresmedlemskab er en ekstraordinær og uegennyttig indsats for foreningens medlemmer. 4.6 Lokale æresmedlemmer udnævnes i en lokalforening eller kreds efter lokale bestemmelser og med underretning til hovedbestyrelsen. Lokalt æresmedlem nyder alene lokale privilegier. 4.7 Tjenestegørende polititjenestemænd fra andre nationer, der endnu ikke har oprettet selvstændig og anerkendt IPA-sektion, kan opnå udenlandsk associeret medlemskab med hovedbestyrelsens godkendelse, men kan ikke indvælges i sektionens ledende organer og har ikke stemmeret. Udenlandske associerede medlemmer betaler kontingent efter hovedbestyrelsens individuelle beslutning. Medlemskabet kan opsiges uden varsel. 4.8 Foreningens medlemmer forpligter sig til støtte og fremme af foreningens formål. Intet medlem kan økonomisk forpligte sektionen eller i øvrigt repræsentere denne ved inden- og udenlandske arrangementer eller lignende, uden bemyndigelse fra forretningsudvalget. 4.9 Ophør af medlemskab sker ved a) skriftlig udmeldelse til assisterende generalsekretær eller ved b) afsked, medmindre denne sker ved alders- eller sygdomsbetinget pension, eller ved c) afsked i forbindelse med privatiseringer, nye arbejdsområder eller ved organisationsændringer. Et medlem, der forlader politiet som nævnt under pkt. c, kan via sin kreds skriftligt søge om tilladelse til at fortsætte medlemskabet af IPA. Ansøgningen, med indstilling fra lovudvalget forelægges hovedbestyrelsen, som i særlige tilfælde kan give tilladelse til fortsat medlemskab. d) Ophør af medlemskab sker automatisk ved kontingentrestance i 1 år eller efter behørig påmindelse. e) Eksklusion kan ske, når et medlem har optrådt uværdigt eller i strid med foreningens interesser. Beslutning herom træffes af hovedbestyrelsen. Eksklusionen kan af medlemmet indankes for førstkommende ordinære landsmøde, men anken har ikke opsættende virkning. Eksklusion skal meddeles den pågældende ved anbefalet brev Ansøgninger om fortsat medlemskab uden for de i 4 nævnte personalegrupper indgives til kredsen som indsender indstilling til hovedbestyrelsen til godkendelse. Tvivlsspørgsmål om medlemskab i øvrigt behandles af lovudvalget der udfærdiger indstilling til hovedbestyrelsen. 2

3 5. Organisationen Organisationen ledes af: - landsmødet - hovedbestyrelsen, - forretningsudvalget, samt - 3 kommissioner. Den er opdelt i: - sektionen, - kredsforeningerne, - lokalforeninger samt, - IPA-klubber. 6. Landsmødet 6.1 Landsmødet er foreningens øverste myndighed. 6.2 Ordinært landsmøde afholdes hvert 2. år i marts/april måned, og indkaldes af forretningsudvalget med mindst 5 ugers varsel. 6.3 Ordinært landsmøde har mindst følgende dagsorden: 1: Valg af dirigent, der udpeger et stemmeudvalg 2: Godkendelse af fuldmagter 3: Præsidentens beretning 4: Regnskab, herunder - fastsættelse af kontingent - bevillinger 5: Information fra generalsekretæren 6: Rapport fra kommissionerne 7: Rapport fra kredsene 8: Indkomne forslag 9: Valg af - Præsident - 1. vicepræsident - 2. vicepræsident - 3. vicepræsident - Generalsekretær - Assisterende generalsekretær - Hovedkasserer - Assisterende hovedkasserer - En suppleant - To revisorer - To revisorsuppleanter 10: Eventuelt 3

4 6.4 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være generalsekretæren i hænde senest 21 dage før mødet og være udsendt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før mødet. Ekstraordinært kan forslag, der fremsættes under landsmødet, dog behandles efter landsmødets godkendelse heraf. 6.5 Præsidentens beretning, rapporter fra kommissionerne og kredsene indsendes skriftligt til generalsekretæren senest 3 uger før landsmødet og udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før landsmødet. 6.6 Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel af forretningsudvalget eller mindst 5 medlemmer af hovedbestyrelsen, når de fremsætter skriftlig begæring herom og med forslag om motiveret dagsorden. 6.7 Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt 2 delegerede fra hver kreds med 300 til 800 medlemmer. Derudover har kredsforeningerne ret til yderligere 1 delegeret for hver påbegyndt 400 medlemmer. Fraværende stemmeberettigede kan afgive skriftlig fuldmagt til en anden, navngiven stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan møde med mere en 1 fuldmagt. 6.8 Æresmedlemmer inviteres til deltagelse i landsmødet uden stemmeret. Medlemmer kan indkaldes uden stemmeret. Landsmødet kan overværes af foreningens medlemmer. 6.9 Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede. 7. Hovedbestyrelsen 7.1 Sektionen ledes af en hovedbestyrelse af tjenestegørende medlemmer. 7.2 Hovedbestyrelsen består af: - præsidenten - 1. vicepræsident - 2. vicepræsident - 3. vicepræsident - generalsekretæren - assisterende generalsekretær (medlemssekretær) - hovedkassereren - assisterende hovedkasserer der vælges på det ordinære landsmøde for 2 år ad gangen, samt - kredsformændene. 7.3 Ved et landsmødevalgt hovedbestyrelsesmedlems udtræden indkaldes suppleanten. Hovedbestyrelsen kan omkonstituere sig. 4

5 7.4 Forretningsudvalget har hver 2 stemmer. De øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer har hver 1 stemme, også selv om den enkelte kan besidde flere poster. Fraværende hovedbestyrelsesmedlemmer kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt af et andet hovedbestyrelsesmedlem. Et hovedbestyrelsesmedlem kan kun gøre brug af 1 fuldmagt. Fraværende kredsformænd kan i stedet lade sig repræsentere ved stedfortræder. 7.5 Hovedbestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ordinært hovedbestyrelsesmøde kan undlades i det halvår, der er landsmøde. I de år, hvor der ikke afholdes ordinært landsmøde, kan hovedbestyrelsen beslutte, at det første ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes således, at lokalforeningsformændene og IPA husformændene kan deltage. Efter behov kan foreningens repræsentanter, kontaktpersoner og kommissionsmedlemmer m.fl. indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget indkalder af egen drift, eller når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. 7.6 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 7.7 Senest 3 uger før hvert hovedbestyrelsesmøde fremsender præsidenten, kommissionerne og kredsene til generalsekretæren en rapport over deres virke siden sidste møde. Rapporterne udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen mindst 14 dage før hovedbestyrelsesmødet. 8. Forretningsudvalget 8.1 Forretningsudvalget forestår foreningens daglige ledelse under ansvar overfor landsmødet og hovedbestyrelsen. 8.2 Forretningsudvalget består af: - præsidenten - 1. vicepræsident - generalsekretæren og - hovedkassereren. 8.3 Indkaldelse til forretningsudvalgsmøde sker efter behov og så vidt muligt med mindst 10 dages varsel. 9. Kommissionerne 9.1 Foreningens tre kommissioner fungerer som stående udvalg under ledelse af hver sin vicepræsident med følgende ansvarsområde: 1. vicepræsident - den professionelle kommission. 2. vicepræsident - den kulturelle kommission. 3. vicepræsident - den sociale kommission. 5

6 9.2 Hovedbestyrelsen kan beslutte en nærmere afgrænsning eller udvidelse af kommissionernes virkefelt. 10. Sektionens ledelse 10.1 Præsidenten repræsenterer foreningen som dennes øverste repræsentant. Præsidenten leder foreningens hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Præsidenten er foreningens internationale delegerede ved IPA-verdenskongresser og IEC-møder. Hovedbestyrelsen vælger i sin kreds en stedfortræder til funktionen som delegeret. Ved dette valg skal der tages hensyn til kontinuitet, den pågældendes erfaring i internationalt arbejde samt til den pågældendes sprogkundskaber. Medmindre andet besluttes af hovedbestyrelsen, deltager den delegerede og generalsekretæren i IPA's verdenskongresser og IEC-møder Generalsekretæren forestår foreningens daglige drift i nært samarbejde med præsidenten og de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Generalsekretæren er forbindelsesled til foreningens organer og tillidsmænd, samt forbindelsesled til de tilsvarende organer og tillidsrepræsentanter i udenlandske sektioner og den internationale ledelse af IPA. Generalsekretæren påser og foranlediger indkaldelse til landsmøder, hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, samt tilmeldinger af danske delegationer mv. til internationale møder. Generalsekretæren påser, at beslutninger, der er truffet af landsmøde, i hovedbestyrelsen, i forretningsudvalget eller på de internationale møder, gennemføres som vedtaget. Er såvel præsidenten som 1. vicepræsident fraværende, leder generalsekretæren på disses vegne foreningen Assisterende generalsekretær er generalsekretærens stedfortræder, der fører kartotek over alle foreningens medlemmer og har prokura til udstedelse af IPA-medlemsbeviser. Assisterende generalsekretær er økonomisk underlagt 1. kommission Den professionelle kommission 1. vicepræsident er præsidentens nærmeste stedfortræder og formand for den professionelle kommission, ligesom denne er forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den professionelle kommission har følgende ansvarsområder: - via et lovudvalg bestående af 1. vicepræsident og 4 medlemmer at meddele fortolkningsbidrag til gældende bestemmelser, samt afgive indstilling om godkendelse af love for kreds- og lokalforeninger. - IT arbejdet - arkiv - referere fra forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder, og foranledige referat optaget på landsmøder. 6

7 10.5 Den kulturelle kommission 2. vicepræsident er formand for den kulturelle kommission, forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission og ansvarshavende redaktør for IPA bladet. Den kulturelle kommission har følgende ansvarsområder: - bladudgivelse - kulturelle aktiviteter - kursuscentret IBZ Schloss Gimborn - ungdomsseminarer - hvervemateriale o. lign. for IPA - hobbyvirksomhed i IPA regi - gaveartikler mm. - IPA klubber 10.6 Den sociale kommission 3. vicepræsident er formand for den sociale kommission og forbindelsesled til den tilsvarende internationale kommission. Den sociale kommission har følgende ansvarsområder: - IPA huse - rejsesekretærvirksomhed - foreningsrejser i ind- og udland - nødhjælpsaktiviteter i ind- og udland - IPA sociale fond - ungdomsudveksling - ungdomsaktiviteter - rådgivning for kredse og lokalforeninger i sociale spørgsmål 10.7 Kommissionsmedlemmer vælges af hovedbestyrelsen, så vidt muligt efter annoncering i IPA Nyt og med indstilling fra den pågældende vicepræsident. 11. Kredsforeninger 11.1 Hver kredsforening ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer - formand, kasserer og sekretær. Formanden skal være tjenestegørende polititjenestemand Kredsforeningernes geografiske områder svarer til politikredsgrænserne. Fravigelser kan ske efter indbyrdes aftale mellem de berørte kredse og efter godkendelse af hovedbestyrelsen. Færøerne og Grønland hører under kreds København Kredsforeningernes love skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 1. kommission Kredsforeningerne afholder generalforsamling hvert år senest i februar måned Kredsformændene indtræder straks efter valg i hovedbestyrelsen og fungerer som forbindelsesled mellem kredsen og den øvrige organisation. 7

8 11.6 Inden udløbet af 1. uge i marts skal der til generalsekretæren indsendes beretning, revideret og godkendt regnskab samt fortegnelse over foreningens bestyrelse Fra sektionskassen overføres et af hovedbestyrelsen fastsat tilskud til kredsforeningerne. Tilskuddet beregnes på grundlag af det antal medlemmer, der via løntilbageholdelse betalte normalkontingent pr. 1. januar og det antal pensionister, der i året forinden betalte kontingent. Tilskuddet udbetales halvårligt. Tilskuddet udbetales først når generalsekretæren har modtaget de i 11.6 nævnte dokumenter Koordinerende kredsledermøder kan afholdes efter behov. Forretningsudvalget skal underrettes herom og har ret til at overvære mødet med et medlem. 12. Lokalforeninger 12.1 Lokalforeninger kan oprettes efter samråd med kredsledelsen, der fastsætter området. Hver lokalforening ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Formanden skal være tjenestegørende polititjenestemand Lokalforeningernes love udformes i samråd med kredsledelsen og skal godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 1. kommission Lokalforeningerne afholder generalforsamling hvert år senest i januar måned. Grønlands lokalforening dog hvert andet år Inden udløbet af 1. uge af februar skal der til kredsen indsendes aktuel beretning, revideret regnskab, opgørelse af medlemstallet pr. 1. januar samme år samt fortegnelse over foreningens bestyrelse Lokalforeningerne kan få tilskud, fastsat af de respektive kredse. Økonomien kan i øvrigt baseres på lokalt medlemskontingent, besluttet af den enkelte lokalforenings generalforsamling, eller på indtægter ved andre aktiviteter. Der er ikke medlemspligt af lokalforeningerne. 13. IPA-klubber 13.1 IPA-klubber kan oprettes af interessegrupper blandt medlemmerne til fremme af foreningens formål jf Ved oprettelse af en IPA-klub skal klubbens formål og virke indberettes til generalsekretæren, der forelægger indberetningen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde til godkendelse Der fordres ingen vedtægter for IPA-klubber, men de skal følge de foreningsprincipper, der er angivet i foreningens lov, herunder orientere kommissionen og de berørte kredse om 8

9 aktiviteter IPA-klubber har ikke krav på selvstændig repræsentation i IPA's ledende organer, men kan fremføre synspunkter via den kulturelle kommission Ingen IPA-klub kan forpligte den øvrige organisation økonomisk eller på anden måde. 14. Afstemningsregler 14.1 Ved afstemninger i foreningens organer kræves almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Til lovændring kræves 2/3 flertal af de stemmeberettigede på landsmødet. Afstemningerne foregår ved håndsoprækning medmindre der begæres skriftlig afstemning. En fuldmagt skal være dateret, ikke over 2 uger gammel, og kan kun anvendes af den person, der er anført som befuldmægtiget. 15. Økonomi 15.1 Forretningsudvalget disponerer efter hovedbestyrelsens anvisninger over foreningens midler med ansvar over for landsmødet. De daglige dispositioner foretages af hovedkassereren, og ved dennes forfald af assisterende hovedkasserer Foreningen hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke personligt. Foreningen yder ikke underskudsgaranti til arrangementer, medmindre den kompetente forsamling har givet direkte tilsagn herom Foreningens regnskabsår er kalenderåret Hovedkassereren fører kasseregnskab over alle ind- og udbetalinger. Bilag skal foreligge. Udbetalinger, hvor modtageren ikke har kvitteret, skal attesteres af et andet forretningsudvalgsmedlem, medmindre udgiften er bevilget Der udfærdiges særskilt regnskab for rejser, arrangementer og andre aktiviteter i foreningens regi. Regnskaberne skal være tilgængelige for hovedbestyrelsen Hovedkassereren udarbejder budgetopstilling for det kommende år til forelæggelse ved årets andet ordinære hovedbestyrelsesmøde. Hovedkassereren er ansvarlig for regnskabernes afslutning og forelæggelse for revisorerne senest den 15. februar hvert år. De reviderede regnskaber udsendes årligt til hovedbestyrelsens medlemmer senest den 1. marts Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige et af hovedbestyrelsen fastsat beløb. Foreningens øvrige midler anbringes på anfordring i Politiets Sprogforbund, bank, sparekasse eller postgirokonto efter hovedbestyrelsens anvisninger. I særlige tilfælde kan foreningen efter landsmødets beslutning investere i fast ejendom, hvis foreningens formål derved fremmes. 9

10 15.8 Hovedkassereren og præsidenten kan i særlige tilfælde hver for sig tegne foreningen, hvor den enkelte disposition højst engagerer foreningen for en beløbsstørrelse, fastsat af hovedbestyrelsen. Udbetalinger herudover kræver hovedbestyrelsens samtykke Foreningens kontingent til organisationens internationale kasse indbetales som bestemt i de internationale statutter Der kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse ydes refusion af driftsomkostninger, afholdt af foreningens repræsentanter Udgifter til rejse, ophold og fortæring i forbindelse med sektionens møder afholdes af foreningen efter regning. Rejserefusion ydes normalt efter DSB-takster for 2. klasse eller ved brug af egen bil efter statens billigste takster. For æresmedlemmers deltagelse i landsmødet ydes rejserefusion efter samme regler, ligesom foreningen betaler ophold og fortæring under landsmødet. Ved rejser i udlandet ydes refusion af udgifter til rejse, ophold og fortæring samt eventuelle diæter efter hovedbestyrelsens anvisninger. Lokalforeningsformændenes deltagelse i de udvidede hovedbestyrelsesmøder betales af sektionen Normalkontingent opkræves månedsvis forud gennem Politiets Sprogforbund, eller direkte af sektionen. 16. Revision 16.1 Revisorerne har pligt til hvert år kritisk at gennemgå foreningens regnskaber, herunder regnskaber ført af kommissioner, udvalg eller enkeltpersoner, og forsyne dem med bemærkninger til forelæggelse for hovedbestyrelsen og til godkendelse henholdsvis på landsmødet eller af hovedbestyrelsen i april måned i de år, der ikke afholdes landsmøde Revisorerne er berettiget til at foretage uanmeldte kasse- og bilagsrevisioner. 17. Foreningens opløsning 17.1 Forslag til opløsning af foreningen skal fremsættes på et ordinært eller et ekstraordinært landsmøde. Såfremt mindst 2 kredsforeninger ønsker at bevare foreningen, kan forslag om opløsning ikke fremmes Ved foreningens opløsning skal dens formue overføres til en fond under ledelse af Politiets Sprogforbund eller ved dettes forfald, - under ledelse af Rigspolitichefen. 10

11 17.3 Fonden skal administreres i henhold til foreningens formålsparagraf. 18. Ikrafttræden 18.1 Foreningens foran beskrevne lov blev vedtaget på Landsmødet 13. april 2013, og træder i kraft samme dato Samtidig ophæves loven vedtaget på Landsmødet i Svend Sandberg, dirigent Jan Richter Henriksen, referent Michael Boolsen, præsident 11

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Danske Tursejlere

Vedtægter for Danske Tursejlere Vedtægter for Danske Tursejlere 1. Navn og hjemsted: Stk. 1. Foreningens navn er Danske Tursejlere. Stk. 2. Danmarks Tursejlerforening blev stiftet den 23. december 1992, som en landsforening for danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Nibe og Omegns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Nibe, Aalborg kommune. 2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere