EDR Københavns Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDR Københavns Afdeling"

Transkript

1 Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse 5 Side 2 Kontingent 6 Side 3 Kapitel 3 Økonomi og regnskab 7 Side 4-5 Kapitel 4 Ledelse 8 Side 6 Valg og valgperioder 9 Side 7 Kapitel 5 Generalforsamling: - Almindelige bestemmelser 10 Side 8 - Ordinær 11 Side 9 - Ekstraordinær 12 Side 9 Kapitel 6 Særlige bestemmelser 13 Side 10 Kapitel 7 Foreningens opløsning 14 Side 10

3 Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål Foreningens navn. 1 Foreningens navn er E.D.R. Københavns Afdeling. Stk.2 Foreningen er lokalafdeling af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører (E.D.R.). Foreningen er stiftet den 19. december Foreningens hjemsted. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Området. Foreningens formål. 3 Foreningens formål er at samle medlemmer af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører og andre amatørradiointeresserede. Foreningen skal arbejde for at udbrede kendskabet til betydningen af betegnelsen "Radioamatør". Foreningen skal yde medlemmerne støtte og hjælp overfor offentlige myndigheder og private, for at tilvejebringe de bedste vilkår for medlemmernes arbejde som radioamatører. Foreningen skal arbejde for at tilvejebringe, vedligeholde og udbygge et godt forhold til andre radioamatører og deres foreninger, såvel nationalt som internationalt. Foreningen skal gennem sit virke styrke kammeratskabet og dygtiggørelsen indenfor amatørradio ved at afholde: a) Tekniske kurser b) Foredrag c) Almindelige foreningsaktiviteter Foreningen er uafhængig af partipolitik. 1

4 Kapitel 2 Medlemmer, optagelse, kontingent Medlemskategorier. 4 Foreningen har 6 medlemskategorier. Aktive medlemmer, er medlemmer, som ikke kan henhøre under 4 stk Familiemedlemmer, er medlemmer af samme husstand som et aktivt medlem. Børn, er medlemmer, der ikke er fyldt 15 år. Unge, er medlemmer, som er fyldt 15 år, men ikke fyldt 26 år. Pensionister, er medlemmer, som modtager pension fra det offentlige. Æresmedlemmer, er personer, som på grund af deres særlige virke til gavn for foreningen er udnævnt til æresmedlem. Udnævnelse af æresmedlemmer skal foretages af en generalforsamling, med mindst 2/3 flertal, efter énstemmig indstilling fra foreningens ledelse. Medlemsoptagelse. 5 Som medlem kan optages enhver med interesse for amatørradio, forudsat at vedkommende ikke er ekskluderet af E.D.R. Er vedkommende ekskluderet af en anden lokalafdeling af E.D.R., skal medlemsoptagelsen forelægges til afgørelse på førstkommende generalforsamling. 2

5 Kontingent. 6 Foreningens kontingent består af et grundkontingent og en pristalsregulering. Stk. 8 Stk. 9 Grundkontingentet er pr. 1. oktober 2000 kr. 275,- pr. halvår. Ved nulstilling af forbrugerprisindekset ophøjes seneste opkrævede kontingent til grundkontingent. Pristalsreguleringen svarer til den procentmæssige stigning i forbrugerprisindekset. Regulering sker halvårlig, afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5. Kontingentet opkræves pr. 1. april og 1. oktober. Er kontingentet ikke betalt 4 uger efter opkrævningsdatoen, sendes rykker tillagt gebyr, som udgør 2,5% af fuldt årskontingent, oprundet til nærmeste hele kronebeløb deleligt med årskontingent kan aftales med kassereren. Kontingentet beregnes som ét årskontingent gange 7, dog gange 5 for børnekontingenter. Aktive medlemmer betaler fuldt kontingent. Familiemedlemmer betaler halvt kontingent. Børn betaler et særkontingent på 5% af fuldt kontingent, årligt. Stk. 10 Unge betaler halvt kontingent. Stk. 11 Pensionister betaler halvt kontingent. Stk. 12 Æresmedlemmer er kontingentfrie. Stk. 13 Nedsat kontingent kan bevilges, når særlige grunde foreligger. Begrundet, skriftlig ansøgning tilstiles formanden. Ledelsen træffer den endelige afgørelse, som skal være enstemmig. Stk. 14 Kontingentrestance udover 3 måneder betragtes som en udmeldelse. Fornyet optagelse sker i henhold til 5. 3

6 Kapitel 3 Økonomi og regnskab 7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal omfatte følgende: a) Kasseregnskab b) Driftsregnskab c) Statusopgørelse pr. 31. december. Stk. 8 Ved revision af regnskabet skal begge de valgte revisorer, eller én valgt revisior og den valgte revisiorsuppleant, deltage. Det reviderede regnskab skal foreligge skriftligt til uddeling blandt medlemmerne, senest den sidste ordinære mødeaften inden generalforsamlingen. Samtidigt med regnskabet fremlægges budget for det følgende år. Lån kan kun optages efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 flertal. Hvis foreningen optager lån, skal der ved oprettelsen udfærdiges skriftlig aftale om tilbagebetaling og forrentning i løbetiden. Lånebeviset skal for at have gyldighed underskrives af følgende: a) Långiveren b) Formanden c) Næstformanden d) Kassereren Stk. 9 For lån føres i afviklingstiden et særskilt regnskab. Stk. 10 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kassereren i fællesskab. Stk. 11 For foreningens forpligtelser hæfter udelukkende foreningens formue. (Stk. 12 næste side). 4

7 Stk. 12 Foreningen råder over et beløb fra salget af Theklavej på kr a) Disse midler er og skal forblive investeret eller deponeret til høj rente i pengeinstitut. b) Der trækkes årligt ud fra de i a) nævnte placeringer for et beløb der dækker foreningens husleje plus max. Kr til særlige køb. c) Pengene må ikke hæves, da afkastet sikrer foreningens fortsatte husning. Dette kan KUN fraviges på følgende måde: 1) Hele beløbet kan hæves ved foreningens opløsning. Den samme generalforsamling der opløser foreningen efter vedtægterne, skal beslutte hvorledes pengene fordeles. 2) Hvis foreningen beslutter at købe eget hus/lokalitet, kan beløbet udtages af de båndlagte midler, ved en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 flertal. 5

8 Kapitel 4 Ledelse, valg og valgperioder Ledelse. 8 Foreningens ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og en suppleant. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af E.D.R. Et bestyrelsesmedlem må ikke samtidigt beklæde en bestyrelses-/ ledelsespost i en anden E.D.R.-lokalafdeling. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som er indmeldt senest 12 måneder før valget, dog ikke børn. Stk. 8 Bestyrelsen kan efter behov afholde et orienterende møde med medlemmerne om foreningens anliggender. Der kan på disse møder ikke træffes bindende beslutninger. Formandens beretning fra ledelsesmøder findens på hjemmesiden senest næste mødeaften. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden, der bekendtgøres i foreningen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver. Bestyrelsen beslutter, om der i december skal afholdes stiftelsesfest i foreningen. 6

9 Valg og valgperioder. 9 Foreningens ledelse vælges af generalforsamlingen. Stk. 8 Formanden vælges for et år. Næstformanden vælges for en to-årig periode, og er på valg i lige årstal. Kassereren vælges for en to-årig periode og er på valg i ulige årstal. Bestyrelsessuppleanten vælges for ét år. De to revisorer vælges for en to-årig periode, idet én revisor er på valg hvert år. Revisorsuppleanten vælges for et år. Til samtlige poster kan genvalg finde sted. 7

10 Kapitel 5 Generalforsamling, almindelige bestemmelser 10 En generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær - er foreningens højeste myndighed. Adgang til og stemmeret på en generalforsamling har følgende: a) Alle medlemmer, som betaler mindst halvt kontingent. b) Ledelsen og suppleanter til denne. c) Æresmedlemmer d) Medlemmer, som er indstillet til eksklusion i henhold til 13. e) Medlemmer med frikontingent. En generalforsamling er beslutningsdygtig, med det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Afstemning med fuldmagt kan ikke finde sted. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med undtagelse af de tilfælde, hvor vedtægterne kræver kvalificeret flertal, jvf. 4 stk. 7, 14 og 15 stk. 3. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 flertal. Almindelige afstemninger foretages ved håndsoprækning; dog skal skriftlig afstemning foretages, når mindst 3 af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom. Ved valg til ledelsen skal afstemningen være skriftlig, hvis antallet af kandidater overstiger antallet af ledige pladser. Suppleanter til ledelsen vælges ved særskilt afstemning. Generalforsamlingens dirigent kan, i tilfælde hvor der hersker tvivl om en afstemnings udfald, bestemme at en beslutning skal underkastes skriftlig afstemning. Til stemmeoptællere vælges efter behov, af og blandt generalforsamlingens deltagere, et stemmeudvalg på tre medlemmer. 8

11 Ordinær generalforsamling. 11 Ordinær generalforsamling afholdes årligt, i første halvdel af april måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. marts samme år. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 14 dages varsel i tidsskriftet "OZ". Indkomne forslag fremlægges i afdelingen med samme varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab (jfr. 7 stk. 4). 4. Budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg til bestyrelsen. (jfr. 9). 8. Valg af revisor og -suppleant (jfr. 9). 9. Eventuelt Ved generalforsamlingens afslutning skal foreningens ledelse være fuldtallig. Ekstraordinær generalforsamling. 12 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når der er flertal for det i ledelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal vedlægges begrundet dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre måneder efter, at ønske herom er fremsat. Indkaldelse og varsel i henhold til 11 stk. 3. En ekstraordinær generalforsamling afholdes efter reglerne i 10. 9

12 Kapitel 6 Særlige bestemmelser 13 Et medlem, som bevidst udøver undergravende virksomhed overfor foreningen for at skade denne, kan ekskluderes. Stk 2. Stk. 8 Til behandling af en eksklusionssag nedsættes et eksklusionsudvalg bestående af 15 medlemmer udtrukket af foreningens medlemskartotek efter medlemsnummer samt foreningens ledelse. Eksklusionsudvalget skal i fællesskab vurdere sagens akter, og foretage skriftlig indstilling om eventuel eksklusion og varighed. Afstemninger i eksklusionsudvalget skal være skriftlige. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. En indstilling, der anbefaler eksklusion skal forelægges til endelig beslutning på førstkommende generalforsamling. Det medlem, som eksklusionen vedrører, skal have adgang til alle forhandlinger i sagen. I særlige tilfælde kan eksklusionsudvalget beslutte at bortvise medlemmet fra foreningen under sagens behandling. En sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal. En eksklusion besluttet af en generalforsamling kan ikke indbringes for domstolene. Kapitel 7 Foreningens opløsning 14 Til gyldig beslutning om foreningens ophør kræves vedtagelse på to ekstraordinære generalforsamlinger med højst 3 måneders mellemrum, specielt indkaldt til dette formål. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på hver af generalforsamlingerne. Besluttes det at opløse foreningen, skal generalforsamlingen samtidig disponere foreningens aktiver og passiver. 10

13 Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14/2-83. Ændring af 11 stk. 3 på ordinær generalforsamling den 5/3-84. Tilføjelse til 6 stk. 2 på ordinær generalforsamling den 11/3-85. Ændring af 4 stk. 4 på ordinær generalforsamling den 10/3-86. Tilføjelse til 5 stk. 1, ændring af 5 stk. 2,3,5 og 6 samt bortfald af 5 stk. 7 på ordinær generalforsamling den 9/3-87. Ændring af 6 stk. 5 på ordinær generalforsamling den 14/3-88. Tilføjelse til 8 stk. 6 og 10 stk. 2 på ordinær generalforsamling d.6/3-89. Ændring af 5 stk. 2,3,5 & 6 på ordinær generalforsamling den 12/3-90. Ændring af 6 stk. 5,6,7,8,9,10,11,12 & 13 på ordinær generalforsamling den 11/3-91. Tilføjelse til 10 stk. 3 & 4 samt ændring af 10 stk. 5 på ordinær generalforsamling den 6/3-95 Ændring af 6 stk. 6 på ordinær generalforsamling den 10/3-97 Ændring af 14 på ekstraordinær generalforsamling den 25/ Ændring af 8 stk. 3 og 9 stk. 6, samt fjernet 9 stk. 7 på ordinær generalforsamling den 15/ Ændring af 5 stk. 2, 8 stk. 7og 9 stk. 2, samt fjernet 6 stk. 13 på ordinær generalforsamling den 13/ Ændring af 6 stk. 2 på ordinær generalforsamling den 11/ Ændring af 9 stk. 3 på ordinær generalforsamling den 10/ Ændring af 9 stk. 2 og 9 stk. 3 på ordinær generalforsamling den 14/ Ændring af 2 stk. 1 og sletning af 2 stk. 2 på ekstraordinær generalforsamling den 13/ Tilføjelse af 16 på ordinær generalforsamling den 13/ Tilføjelse af 7, stk. 11 på ordinær generalforsamling den 12/ Tilføjelse af ny 7, stk. 6, stk rykket ned, samt ændring af 7, stk. 8. Ændring af 8 stk. 7, samt sletning af stk. 9 og 10. Stk. 11 og 12 rykket op. Sletning af 14 og sletning af rykket op til 14, på ordinær generalforsamling den 10/ Ændring af 11 stk. 1 og stk. 2 på ordinær generalforsamling den 2/ Ændring af 3, stk. 5, 5, 6, stk. 4 og 8, stk. 5 på ordinær generalforsamling den 12/ Ændring af 8, stk. 1,3,4,5,6,7,8,9 og 10, 9 stk. 6, 7, 8, 9 samt 11 stk. 4 på ordinær generalforsamling den 16/ Ændring af 7, stk. 12, pkt. a og pkt. c på ordinær generalforsamling den 15/

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere