Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark"

Transkript

1 Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN

2 Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvor klubbens formand har hjemsted Formål 3. OES-klubbens formål er, i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser, at fremme avl og anvendelse af Old English Sheepdog samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Det er ligeledes klubbens formål gennem sociale arrangementer at virke som et naturligt samlingssted for ejere af Old English Sheepdogs, og derigennem virke til gavn for familien og familiehunden. Stk. 2. En opfyldelse af disse formål omfatter bl.a., at OES-klubben: Samarbejder med DKK, nationale og internationale OES-klubber og andre racers specialklubber. Tilbyder medlemmer, ejere og potentielle ejere af Old English Sheepdog information og vejledning med hensyn til køb, pasning, opdragelse, udstillinger, lydighedstræning og avl. Afholder udstillinger, prøver, lydighedstræning, medlemsmøder, udflugter og øvrige sociale arrangementer. Udgiver et medlemsblad, der udkommer mindst 5 gange årligt. Virker for bekæmpelse af sygdomme og arvelige defekter inden for racen. Varetager racens almene interesser og omdømme overfor myndigheder og offentlighed. Organisation. Klubben er racespecialklub under Dansk Kennel Klub, der forkortes DKK og skal i alle forhold handle inden for rammerne af Dansk Kennel Klubs og Federation Cynologie Internationals (FCI) love, formål og forpligtelser, jfr. Overenskomst mellem OES-klubben og DKK. Stk. 2. Klubbens højeste myndighed er urafstemningen, der kan træffe afgørelse i alle klubbens interne forhold. 4. Stk. 3. Klubbens næsthøjeste myndighed er generalforsamlingen, der kan træffe afgørelse i alle forhold, der ikke kræver urafstemning. Stk. 4. Klubbens faste medlemsrepræsentation er den samlede bestyrelse, der kan træffe afgørelse i alle klubbens interne forhold, der ikke kræver afgørelse af højere myndighed ifølge disse love. Bestyrelsens hovedopgave er at fastsætte de rammer inden for hvilke klubbens forvaltningsmyndigheder skal arbejde. Bestyrelsen skal kun træffe afgørelser i principielle spørgsmål. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af Dansk Kennel Klub.

3 5. Bestyrelsen vælger med en enkelt undtagelse klubbens forvaltningsmyndigheder, der består af: Formand, næstformand, kasserer og sekretær, der alle skal være medlemmer af bestyrelsen. Blandt samtlige medlemmer kan bestyrelsen vælge formænd for udvalg, redaktør og andre, der tillægges en særlig myndighed. Lydighedsudvalget, der består af samtlige af OES-klubben autoriserede lydighedsinstruktører, vælger dog selv af deres midte formand og forretningsudvalg. Stk. 2. Klubbens forvaltningsmyndigheder kan af bestyrelsen tildeles selvstændigt økonomisk ansvar og ret til at tegne klubben i forskellige forhold. Dette skal ske skriftligt og skal meddeles medlemmerne ved udskrift af bestyrelsesreferat, der offentliggøres. Kassereren er ansvarlig for klubbens beholdninger og samlede regnskab, formanden er ansvarlig for klubbens dispositioner herunder redaktionelt ansvar for klubbens blad. Bestyrelsen vælger lokalrepræsentanter blandt medlemmer, der er villige til at påtage sig hvervet. Lokalrepræsentanternes opgave er at formidle kontakt til medlemmer og potentielle medlemmer, offentlige myndigheder, foreninger, presse mv. og i det hele taget støtte klubbens arbejde lokalt. Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætte bestemmelser for deres virke. Disse bestemmelser skal være skriftlige og skal offentliggøres. 6. Avlsarbejde. 7. OES-klubben er DKK s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet vedrørende Old English Sheepdog. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Disse kan dog kun iværksættes efter godkendelse af DKK s sundhedsudvalg. DKK er berettiget til at udstede avlsforbud, men kun hvis dette er betinget af letale faktorer, dvs. forhold, der medfører stor dødelighed eller alvorlige defekter i afkommet. 8. OES-klubben skal igennem sit virke tilstræbe, at der i Danmark opdrættes Old English Sheepdog, der nøje følger racens standard. Tillige skal klubben tilstræbe, at opdrættet i Danmark er karakteriseret af fysisk og mental sundhed. Endvidere kan man i ind- og udland søge at indsamle statistisk og genetisk viden om dansk OES-opdræt for i behandlet form at stille det til rådighed for medlemmerne i den udstrækning, det er muligt inden for frivillighedens rammer.

4 Medlemskab og kontingent Som medlem kan enhver optages, der opfylder betingelserne for medlemskab af DKK. Som husfællemedlem optages enhver, der er husfælle med et ordinært medlem. 9. Stk. 2. Som kontingentfrie medlemmer optages: DKK s formand og administrerende direktør (uden stemmeret), samt æresmedlemmer. DKK s formand og administrerende direktør kan altid lade sig repræsentere ved stedfortræder, der skal være medlem af DKK s bestyrelse. 10. Medlemskontingent fastsættes for det kommende kalenderår på den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Medlemskontingentet erlægges årsvis forud og forfalder til betaling den 1. januar i det år kontingentet dækker. Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. januar for at opretholde uafbrudt medlemskab, såfremt den 31. januar er en helligdag eller i en weekend, forfalder indbetalingen rettidigt på den første efterfølgende hverdag. Stk. 3. Medlemmer, der optages efter 1. juli, betaler halvt årskontingent i optagelsesåret. Stk. 4. Husfællemedlemmers kontingent fastsættes særskilt af generalforsamlingen. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Stk. 2. Medlemskab træder i kraft fra første kontingentindbetaling. Stemmeret og valgbarhed opnås dog først efter 6 måneders medlemskab, og under forudsætning af, at medlemmet er myndigt. 11. Stk. 3. Udmeldelse kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til klubbens formand eller kasserer. Ved udmeldelse kan kontingent ikke kræves tilbagebetalt. Stk. 4. Medlemskab bortfalder automatisk når årets kontingent ikke er indbetalt senest den 31. januar, såfremt den 31. januar er en helligdag eller i en weekend, dog senest på den første efterfølgende hverdag. Stemmeret og valgbarhed kan først genopnås 6 måneder efter fornyet medlemskab er opnået. Stk. 5. Ethvert medlem eller medlemmer af udenlandske specialklubber for OES, der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats for klubben kan indstilles til æresmedlem af ethvert medlem. Indstillingen skal sendes til klubbens sekretær med samme frist som forslag til den ordinære generalforsamling. Indstillingen skal tiltrædes af en enig bestyrelse. Godkendelse af en indstilling til æresmedlem skal ske på en ordinær generalforsamling og vedtages med mindst 2/3 flertal. Æresmedlemskab gælder for livstid. Æresmedlemmer er kontingentfrie med stemmeret. Stk. 6. Foretager et medlem sådanne handlinger, der ifølge DKK s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan bestyrelsen indstille et sådant medlem til eksklusion eller anden disciplinær foranstaltning. Sådanne sager kan ikke behandles af andre af klubbens organer. Sagen fremsendes til DKK s disciplinærnævn. Hvis, der træffes beslutning om iværksættelse af disciplinære foranstaltninger, har disse først virkning fra datoen for DKK s disciplinærnævns kendelse. Disciplinære foranstaltninger, der træffes afgørelse om på udstilling eller prøve af en dommer, prøve eller udstillingsleder, har dog omgående virkning.

5 Bestyrelsen. 12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle skal være medlemmer af DKK. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen ved urafstemning blandt kandidater foreslået af klubbens medlemmer. Valgbare er samtlige stemmeberettigede medlemmer. Der afgår hvert år 2, 2 og 1 medlem. Stk. 3. Blandt de kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter for ét år ad gangen, de to, som efter de valgte har opnået flest stemmer. Stk. 4. Tiltræder en suppleant en bestyrelsespost, sidder denne det afgående bestyrelsesmedlems periode ud. 13. Senest den 1. december bekendtgør klubbens bestyrelse navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer, samt om de pågældende er villige til at modtage genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmerne til valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle forslag skal være klubbens sekretær i hænde senest den 10. januar. Er der ved opstillingsfristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelses- som suppleantposter, skal bestyrelsen sørge for, at et tilstrækkeligt antal medlemmer bliver opstillet. Stk. 2. De modtagne forslag og en stemmeseddel til bestyrelsesvalget skal udsendes senest den 20. februar. Stk. 3. De udfyldte stemmesedler skal sendes til klubbens revisorer i en konvolut mærket Afstemning OES, så de kan være dem i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Revisorerne opbevarer konvolutterne med stemmesedlerne indtil den ordinære generalforsamling. Stk. 4. På den ordinære generalforsamling optælles stemmerne af mindst én revisor og 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere. Ved stemmelighed, der er afgørende for valg, træffes afgørelsen ved lodtrækning af generalforsamlingens dirigent. Stk. 5. Urafstemning foregår, når det er hjemlet i disse love efter følgende procedure. Senest 6 uger efter at urafstemning er besluttet, udsendes stemmeseddel og evt. oplæg til afstemningen, der skal have fuldstændig neutral form. Inden en frist på mindst 3 uger og højst 6 uger, som nærmere fastsættes af bestyrelsen, skal de udfyldte stemmesedler sendes til en af klubbens revisorer. Klubbens revisorer mødes snarest herefter og optæller de indkomne stemmer. Først på dette tidspunkt må kuverterne åbnes. Af samme grund skal kuverter være mærket med OESurafstemning for, at stemmerne kan anses for gyldige. Resultatet af afstemningen meddeles klubbens sekretær, der sørger for offentliggørelse over for medlemmerne. Stk. 6. Ekstraordinært bestyrelsesvalg foregår når som helst, der er behov for det, dvs. hvis bestyrelsespladser er vakante og ikke kan erstattes af valgte suppleanter, eller hvis bestyrelsen har modtaget et mistillidsvotum på en generalforsamling. Ved ekstraordinært bestyrelsesvalg gælder samme procedurer som ved urafstemning. Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Jfr Bestyrelsens arbejdsområde. Bestyrelsen er i overensstemmelse med ovenstående ansvarlig for klubbens drift overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møder efter behov. 15.

6 Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde skal (uden for feriesæsonen) indkaldes senest 14 dage efter et medlem af bestyrelsen har rettet skriftlig henvendelse til formanden om det. Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 1 uges og højst 3 ugers frist. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. Stk. 3. Et korrekt indkaldt bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt såfremt mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede heraf skal mindst en være formanden eller kassereren. Ved uenighed træffes beslutninger ved almindeligt flertals afgørelse, dog kan formand og kasserer altid nedlægge veto ved beslutninger af økonomisk art, hvorved de kan pådrage sig et særligt ansvar. Stk. 4. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol over sit arbejde. For et hvert møde, hvor der træffes beslutninger af betydning for klubben, skal alle beslutninger dokumenteres her. Protokollen skal efter hvert møde underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 5. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sine arbejdsmetoder og virkefelter inden for rammerne af de bestemmelser, der i øvrigt fremgår af lovene. Regnskab. Der skal løbende føres kasseregnskab af enhver klubbens bestyrelse tildeler selvstændigt økonomisk ansvar for klubbens aktiviteter. Tillige skal der føres medlems- og deltagerlister. Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. 16. Stk. 3. For ethvert udvalg eller aktivitet, der er tildelt særskilt økonomisk ansvar, skal der årligt henholdsvis straks når aktiviteten er afsluttet udarbejdes regnskab, der oplyser om indtægter og udgifter og forskydninger i beholdninger. Regnskaberne indgår som delregnskaber i det konsoliderede regnskab for hele klubben. Stk. 4. Formanden og kassereren har ansvaret for klubbens samlede regnskab og beholdninger overfor generalforsamlingen og overfor offentlige myndigheder. Stk. 5. Klubbens revisorer fører løbende tilsyn med medlemsliste og bogføring og reviderer årsregnskabet, inklusive samtlige delregnskaber, der skal forelægges dem senest den 31. januar. Den kritiske revision omfatter indtægter, udgifter, beholdninger og samtlige klubbens effekter. Stk. 6. Regnskabet over det forløbne år skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til DKK s repræsentantskab straks efter den ordinære generalforsamling. Repræsentanternes navne skal offentliggøres snarest herefter. 17. Ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke kan gøres til genstand for urafstemning. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. marts 15. april. 18. Stk. 2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske senest 1. februar.

7 Stk. 3. Indkaldelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal ske senest den 1. december. Forslag fra medlemmerne skal være skriftlige og modtaget af klubbens sekretær senest den 10. januar for at kunne blive behandlet på samme års ordinære generalforsamling. Stk. 4. Generalforsamlingen skal skiftevis afholdes i Korsør og Nyborg på en lørdag eller søndag. Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Stk. 6. Der kan stemmes ved fuldmagt under forudsætning af, der for hvert fremmødt medlem er tale om én fuldmagt fra ens egen registrerede husfælle. Stk. 7. Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, hvor lovene ikke foreskriver andet. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst ét af de fremmødte medlemmer ønsker det. Stk. 8. Den af sekretæren i årets løb førte protokol over afholdte bestyrelsesmøder samt klubbens regnskaber i original incl. samtlige bilag ligger til gennemsyn i det lokale, hvor generalforsamlingen skal afholdes en halv time før generalforsamlingen påbegyndes og under hele generalforsamlingen. Stk. 9. Der føres referat på generalforsamlingen. Enkelte korte afsnit kan kræves oplæst til godkendelse af generalforsamlingen. Det endelige referat skal senest en måned efter generalforsamlingen underskrevet af referenten sendes til dirigenten til underskrift. Dirigenten sender det underskrevne referat til klubbens sekretær, hvor det ligger til gennemsyn i én måned. Et kortfattet journalistisk referat indeholdende samtlige konkrete beslutninger gengivet ordret offentliggøres over for medlemmerne. 19. Den ordinære generalforsamling har altid følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende. 5. Valg af 2 stemmetællere. 6. Formandens beretning, herunder udvalg. 7. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed. 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år, der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt. 9. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt. 10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 11. Behandling af indkomne forslag. 12. Optælling og bekendtgørelse af valg til bestyrelse ved klubbens revisorer og stemmetællerne. 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant alle for ét år. 14. Eventuelt.

8 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 40 af klubbens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stk. 2. Underskrevet anmodning om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med forslag til dagsorden skal tilsendes klubbens formand og revisorer samtidigt i henholdsvis original og kopier. 20 Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter en lovligt fremsat anmodning herom er modtaget med mindst 3 ugers og højst 2 måneders varsel. Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle de af indkaldelsen fremgående punkter, der består af initiativtagernes og bestyrelsens eventuelle dagsordenspunkter. Stk. 5. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun afholdes i Korsør eller Nyborg på lørdage eller søndage med start i tidsrummet kl. 12 middag til kl. 14 eftermiddag. Stk. 6. På ekstraordinære generalforsamlinger kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 21. Den ekstraordinære generalforsamling har denne dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Valg af referent. 4. Kontrol af indvarslingens lovlighed og initiativtagernes tilstedeværelse. 5. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende. 6. Forslag til behandling. Lovændringer, klubbens ophævelse m.v. 22. Lovændringer skal vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Herefter skal lovændringen stadfæstes ved en urafstemning, hvor almindeligt flertal er tilstrækkeligt. Endelig skal de ændrede love forelægges DKK, og opnår gyldighed fra datoen for DKKs godkendelse. 23. Klubben kan ophæves eller sammenlægges med en anden specialklub under DKK såfremt det vedtages på en ordinær generalforsamling med ¾ af de tilstedeværendes stemmer. Herefter skal ophævelsen eller sammenlægningen vedtages på en urafstemning med almindeligt flertal. Ophævelsen eller sammenlægningen skal godkendes af DKK. Stk. 2. Samtlige klubbens effekter og klubbens formue tilfalder ved ophævelse af klubben DKK. Klubbens formue skal anvendes af DKKs sundhedsudvalg.

9 Disse love erstatter klubbens love af 2. december Overgangsbestemmelser 24. Stk. 2. Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling 18. marts Stadfæstet ved urafstemning optalt den 1. juni Stk. 3. Disse love er godkendt af DKK og træder i kraft den 20. august 2000.

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Love for. Dansk Leonberger Klub

Love for. Dansk Leonberger Klub Page 1 of 6 Love for Dansk Leonberger Klub 1. Navn og hjemsted Stk.1 Klubbens navn er Dansk Leonberger Klub (forkortet D.L.K) D.L.K. er en specialklub der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN

BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN 1 2.1 BEAGLE KLUBBEN S VEDTÆGTER 1 NAVN Klubbens navn er Beagle Klubben. Beagle Klubben er en specialklub under Dansk Kennel Klub. Klubbens hjemsted og værneting er formandens. 2 FORMÅL Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE

FTLF/DOCA LANGTURSEJLERNE VEDTÆGTER for Foreningen til Langtursejladsens Fremme 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen til Langtursejladsens Fremme", forkortet "FTLF". Internationalt anvendes navnet "Danish

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere