Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark"

Transkript

1 Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN

2 Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvor klubbens formand har hjemsted Formål 3. OES-klubbens formål er, i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser, at fremme avl og anvendelse af Old English Sheepdog samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Det er ligeledes klubbens formål gennem sociale arrangementer at virke som et naturligt samlingssted for ejere af Old English Sheepdogs, og derigennem virke til gavn for familien og familiehunden. Stk. 2. En opfyldelse af disse formål omfatter bl.a., at OES-klubben: Samarbejder med DKK, nationale og internationale OES-klubber og andre racers specialklubber. Tilbyder medlemmer, ejere og potentielle ejere af Old English Sheepdog information og vejledning med hensyn til køb, pasning, opdragelse, udstillinger, lydighedstræning og avl. Afholder udstillinger, prøver, lydighedstræning, medlemsmøder, udflugter og øvrige sociale arrangementer. Udgiver et medlemsblad, der udkommer mindst 5 gange årligt. Virker for bekæmpelse af sygdomme og arvelige defekter inden for racen. Varetager racens almene interesser og omdømme overfor myndigheder og offentlighed. Organisation. Klubben er racespecialklub under Dansk Kennel Klub, der forkortes DKK og skal i alle forhold handle inden for rammerne af Dansk Kennel Klubs og Federation Cynologie Internationals (FCI) love, formål og forpligtelser, jfr. Overenskomst mellem OES-klubben og DKK. Stk. 2. Klubbens højeste myndighed er urafstemningen, der kan træffe afgørelse i alle klubbens interne forhold. 4. Stk. 3. Klubbens næsthøjeste myndighed er generalforsamlingen, der kan træffe afgørelse i alle forhold, der ikke kræver urafstemning. Stk. 4. Klubbens faste medlemsrepræsentation er den samlede bestyrelse, der kan træffe afgørelse i alle klubbens interne forhold, der ikke kræver afgørelse af højere myndighed ifølge disse love. Bestyrelsens hovedopgave er at fastsætte de rammer inden for hvilke klubbens forvaltningsmyndigheder skal arbejde. Bestyrelsen skal kun træffe afgørelser i principielle spørgsmål. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af Dansk Kennel Klub.

3 5. Bestyrelsen vælger med en enkelt undtagelse klubbens forvaltningsmyndigheder, der består af: Formand, næstformand, kasserer og sekretær, der alle skal være medlemmer af bestyrelsen. Blandt samtlige medlemmer kan bestyrelsen vælge formænd for udvalg, redaktør og andre, der tillægges en særlig myndighed. Lydighedsudvalget, der består af samtlige af OES-klubben autoriserede lydighedsinstruktører, vælger dog selv af deres midte formand og forretningsudvalg. Stk. 2. Klubbens forvaltningsmyndigheder kan af bestyrelsen tildeles selvstændigt økonomisk ansvar og ret til at tegne klubben i forskellige forhold. Dette skal ske skriftligt og skal meddeles medlemmerne ved udskrift af bestyrelsesreferat, der offentliggøres. Kassereren er ansvarlig for klubbens beholdninger og samlede regnskab, formanden er ansvarlig for klubbens dispositioner herunder redaktionelt ansvar for klubbens blad. Bestyrelsen vælger lokalrepræsentanter blandt medlemmer, der er villige til at påtage sig hvervet. Lokalrepræsentanternes opgave er at formidle kontakt til medlemmer og potentielle medlemmer, offentlige myndigheder, foreninger, presse mv. og i det hele taget støtte klubbens arbejde lokalt. Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætte bestemmelser for deres virke. Disse bestemmelser skal være skriftlige og skal offentliggøres. 6. Avlsarbejde. 7. OES-klubben er DKK s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet vedrørende Old English Sheepdog. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Disse kan dog kun iværksættes efter godkendelse af DKK s sundhedsudvalg. DKK er berettiget til at udstede avlsforbud, men kun hvis dette er betinget af letale faktorer, dvs. forhold, der medfører stor dødelighed eller alvorlige defekter i afkommet. 8. OES-klubben skal igennem sit virke tilstræbe, at der i Danmark opdrættes Old English Sheepdog, der nøje følger racens standard. Tillige skal klubben tilstræbe, at opdrættet i Danmark er karakteriseret af fysisk og mental sundhed. Endvidere kan man i ind- og udland søge at indsamle statistisk og genetisk viden om dansk OES-opdræt for i behandlet form at stille det til rådighed for medlemmerne i den udstrækning, det er muligt inden for frivillighedens rammer.

4 Medlemskab og kontingent Som medlem kan enhver optages, der opfylder betingelserne for medlemskab af DKK. Som husfællemedlem optages enhver, der er husfælle med et ordinært medlem. 9. Stk. 2. Som kontingentfrie medlemmer optages: DKK s formand og administrerende direktør (uden stemmeret), samt æresmedlemmer. DKK s formand og administrerende direktør kan altid lade sig repræsentere ved stedfortræder, der skal være medlem af DKK s bestyrelse. 10. Medlemskontingent fastsættes for det kommende kalenderår på den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Medlemskontingentet erlægges årsvis forud og forfalder til betaling den 1. januar i det år kontingentet dækker. Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. januar for at opretholde uafbrudt medlemskab, såfremt den 31. januar er en helligdag eller i en weekend, forfalder indbetalingen rettidigt på den første efterfølgende hverdag. Stk. 3. Medlemmer, der optages efter 1. juli, betaler halvt årskontingent i optagelsesåret. Stk. 4. Husfællemedlemmers kontingent fastsættes særskilt af generalforsamlingen. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Stk. 2. Medlemskab træder i kraft fra første kontingentindbetaling. Stemmeret og valgbarhed opnås dog først efter 6 måneders medlemskab, og under forudsætning af, at medlemmet er myndigt. 11. Stk. 3. Udmeldelse kan ske til enhver tid ved skriftlig henvendelse til klubbens formand eller kasserer. Ved udmeldelse kan kontingent ikke kræves tilbagebetalt. Stk. 4. Medlemskab bortfalder automatisk når årets kontingent ikke er indbetalt senest den 31. januar, såfremt den 31. januar er en helligdag eller i en weekend, dog senest på den første efterfølgende hverdag. Stemmeret og valgbarhed kan først genopnås 6 måneder efter fornyet medlemskab er opnået. Stk. 5. Ethvert medlem eller medlemmer af udenlandske specialklubber for OES, der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats for klubben kan indstilles til æresmedlem af ethvert medlem. Indstillingen skal sendes til klubbens sekretær med samme frist som forslag til den ordinære generalforsamling. Indstillingen skal tiltrædes af en enig bestyrelse. Godkendelse af en indstilling til æresmedlem skal ske på en ordinær generalforsamling og vedtages med mindst 2/3 flertal. Æresmedlemskab gælder for livstid. Æresmedlemmer er kontingentfrie med stemmeret. Stk. 6. Foretager et medlem sådanne handlinger, der ifølge DKK s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan bestyrelsen indstille et sådant medlem til eksklusion eller anden disciplinær foranstaltning. Sådanne sager kan ikke behandles af andre af klubbens organer. Sagen fremsendes til DKK s disciplinærnævn. Hvis, der træffes beslutning om iværksættelse af disciplinære foranstaltninger, har disse først virkning fra datoen for DKK s disciplinærnævns kendelse. Disciplinære foranstaltninger, der træffes afgørelse om på udstilling eller prøve af en dommer, prøve eller udstillingsleder, har dog omgående virkning.

5 Bestyrelsen. 12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle skal være medlemmer af DKK. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen ved urafstemning blandt kandidater foreslået af klubbens medlemmer. Valgbare er samtlige stemmeberettigede medlemmer. Der afgår hvert år 2, 2 og 1 medlem. Stk. 3. Blandt de kandidater, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter for ét år ad gangen, de to, som efter de valgte har opnået flest stemmer. Stk. 4. Tiltræder en suppleant en bestyrelsespost, sidder denne det afgående bestyrelsesmedlems periode ud. 13. Senest den 1. december bekendtgør klubbens bestyrelse navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer, samt om de pågældende er villige til at modtage genvalg. Samtidig indkaldes forslag fra medlemmerne til valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle forslag skal være klubbens sekretær i hænde senest den 10. januar. Er der ved opstillingsfristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelses- som suppleantposter, skal bestyrelsen sørge for, at et tilstrækkeligt antal medlemmer bliver opstillet. Stk. 2. De modtagne forslag og en stemmeseddel til bestyrelsesvalget skal udsendes senest den 20. februar. Stk. 3. De udfyldte stemmesedler skal sendes til klubbens revisorer i en konvolut mærket Afstemning OES, så de kan være dem i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Revisorerne opbevarer konvolutterne med stemmesedlerne indtil den ordinære generalforsamling. Stk. 4. På den ordinære generalforsamling optælles stemmerne af mindst én revisor og 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere. Ved stemmelighed, der er afgørende for valg, træffes afgørelsen ved lodtrækning af generalforsamlingens dirigent. Stk. 5. Urafstemning foregår, når det er hjemlet i disse love efter følgende procedure. Senest 6 uger efter at urafstemning er besluttet, udsendes stemmeseddel og evt. oplæg til afstemningen, der skal have fuldstændig neutral form. Inden en frist på mindst 3 uger og højst 6 uger, som nærmere fastsættes af bestyrelsen, skal de udfyldte stemmesedler sendes til en af klubbens revisorer. Klubbens revisorer mødes snarest herefter og optæller de indkomne stemmer. Først på dette tidspunkt må kuverterne åbnes. Af samme grund skal kuverter være mærket med OESurafstemning for, at stemmerne kan anses for gyldige. Resultatet af afstemningen meddeles klubbens sekretær, der sørger for offentliggørelse over for medlemmerne. Stk. 6. Ekstraordinært bestyrelsesvalg foregår når som helst, der er behov for det, dvs. hvis bestyrelsespladser er vakante og ikke kan erstattes af valgte suppleanter, eller hvis bestyrelsen har modtaget et mistillidsvotum på en generalforsamling. Ved ekstraordinært bestyrelsesvalg gælder samme procedurer som ved urafstemning. Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Jfr Bestyrelsens arbejdsområde. Bestyrelsen er i overensstemmelse med ovenstående ansvarlig for klubbens drift overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møder efter behov. 15.

6 Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde skal (uden for feriesæsonen) indkaldes senest 14 dage efter et medlem af bestyrelsen har rettet skriftlig henvendelse til formanden om det. Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 1 uges og højst 3 ugers frist. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. Stk. 3. Et korrekt indkaldt bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt såfremt mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede heraf skal mindst en være formanden eller kassereren. Ved uenighed træffes beslutninger ved almindeligt flertals afgørelse, dog kan formand og kasserer altid nedlægge veto ved beslutninger af økonomisk art, hvorved de kan pådrage sig et særligt ansvar. Stk. 4. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol over sit arbejde. For et hvert møde, hvor der træffes beslutninger af betydning for klubben, skal alle beslutninger dokumenteres her. Protokollen skal efter hvert møde underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 5. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sine arbejdsmetoder og virkefelter inden for rammerne af de bestemmelser, der i øvrigt fremgår af lovene. Regnskab. Der skal løbende føres kasseregnskab af enhver klubbens bestyrelse tildeler selvstændigt økonomisk ansvar for klubbens aktiviteter. Tillige skal der føres medlems- og deltagerlister. Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. 16. Stk. 3. For ethvert udvalg eller aktivitet, der er tildelt særskilt økonomisk ansvar, skal der årligt henholdsvis straks når aktiviteten er afsluttet udarbejdes regnskab, der oplyser om indtægter og udgifter og forskydninger i beholdninger. Regnskaberne indgår som delregnskaber i det konsoliderede regnskab for hele klubben. Stk. 4. Formanden og kassereren har ansvaret for klubbens samlede regnskab og beholdninger overfor generalforsamlingen og overfor offentlige myndigheder. Stk. 5. Klubbens revisorer fører løbende tilsyn med medlemsliste og bogføring og reviderer årsregnskabet, inklusive samtlige delregnskaber, der skal forelægges dem senest den 31. januar. Den kritiske revision omfatter indtægter, udgifter, beholdninger og samtlige klubbens effekter. Stk. 6. Regnskabet over det forløbne år skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til DKK s repræsentantskab straks efter den ordinære generalforsamling. Repræsentanternes navne skal offentliggøres snarest herefter. 17. Ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke kan gøres til genstand for urafstemning. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. marts 15. april. 18. Stk. 2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske senest 1. februar.

7 Stk. 3. Indkaldelse af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal ske senest den 1. december. Forslag fra medlemmerne skal være skriftlige og modtaget af klubbens sekretær senest den 10. januar for at kunne blive behandlet på samme års ordinære generalforsamling. Stk. 4. Generalforsamlingen skal skiftevis afholdes i Korsør og Nyborg på en lørdag eller søndag. Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Stk. 6. Der kan stemmes ved fuldmagt under forudsætning af, der for hvert fremmødt medlem er tale om én fuldmagt fra ens egen registrerede husfælle. Stk. 7. Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, hvor lovene ikke foreskriver andet. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst ét af de fremmødte medlemmer ønsker det. Stk. 8. Den af sekretæren i årets løb førte protokol over afholdte bestyrelsesmøder samt klubbens regnskaber i original incl. samtlige bilag ligger til gennemsyn i det lokale, hvor generalforsamlingen skal afholdes en halv time før generalforsamlingen påbegyndes og under hele generalforsamlingen. Stk. 9. Der føres referat på generalforsamlingen. Enkelte korte afsnit kan kræves oplæst til godkendelse af generalforsamlingen. Det endelige referat skal senest en måned efter generalforsamlingen underskrevet af referenten sendes til dirigenten til underskrift. Dirigenten sender det underskrevne referat til klubbens sekretær, hvor det ligger til gennemsyn i én måned. Et kortfattet journalistisk referat indeholdende samtlige konkrete beslutninger gengivet ordret offentliggøres over for medlemmerne. 19. Den ordinære generalforsamling har altid følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende. 5. Valg af 2 stemmetællere. 6. Formandens beretning, herunder udvalg. 7. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed. 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år, der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt. 9. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt. 10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 11. Behandling af indkomne forslag. 12. Optælling og bekendtgørelse af valg til bestyrelse ved klubbens revisorer og stemmetællerne. 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant alle for ét år. 14. Eventuelt.

8 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 40 af klubbens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stk. 2. Underskrevet anmodning om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med forslag til dagsorden skal tilsendes klubbens formand og revisorer samtidigt i henholdsvis original og kopier. 20 Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter en lovligt fremsat anmodning herom er modtaget med mindst 3 ugers og højst 2 måneders varsel. Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle de af indkaldelsen fremgående punkter, der består af initiativtagernes og bestyrelsens eventuelle dagsordenspunkter. Stk. 5. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun afholdes i Korsør eller Nyborg på lørdage eller søndage med start i tidsrummet kl. 12 middag til kl. 14 eftermiddag. Stk. 6. På ekstraordinære generalforsamlinger kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 21. Den ekstraordinære generalforsamling har denne dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Valg af referent. 4. Kontrol af indvarslingens lovlighed og initiativtagernes tilstedeværelse. 5. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende. 6. Forslag til behandling. Lovændringer, klubbens ophævelse m.v. 22. Lovændringer skal vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Herefter skal lovændringen stadfæstes ved en urafstemning, hvor almindeligt flertal er tilstrækkeligt. Endelig skal de ændrede love forelægges DKK, og opnår gyldighed fra datoen for DKKs godkendelse. 23. Klubben kan ophæves eller sammenlægges med en anden specialklub under DKK såfremt det vedtages på en ordinær generalforsamling med ¾ af de tilstedeværendes stemmer. Herefter skal ophævelsen eller sammenlægningen vedtages på en urafstemning med almindeligt flertal. Ophævelsen eller sammenlægningen skal godkendes af DKK. Stk. 2. Samtlige klubbens effekter og klubbens formue tilfalder ved ophævelse af klubben DKK. Klubbens formue skal anvendes af DKKs sundhedsudvalg.

9 Disse love erstatter klubbens love af 2. december Overgangsbestemmelser 24. Stk. 2. Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling 18. marts Stadfæstet ved urafstemning optalt den 1. juni Stk. 3. Disse love er godkendt af DKK og træder i kraft den 20. august 2000.

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere