Landsbylauget for Slagslunde og Buresø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbylauget for Slagslunde og Buresø"

Transkript

1 Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Referat af bestyrelsesmøde d. 18. marts 2009 kl Deltagere: Foreninger: Mødt Afbud Udeblevet Foreningen Gl. Bydel Steffen Vogdrup GF Buresø GF Egetoften Eigil Tams GF Klokkekilden Ole Leander Jensen GF Slagslunde Syd Per Aagaard GF Tranemosegård Martin P. Geldorf GF Gulbjergvej AB Gulbjergvej Nina Duchwaider Vejlaug Bakkegårdsvej Fjernvarmelauget Forsamlingshuset Inge Henriksen Buresø Vandværk Slagslunde Vandværk Menighedsrådet Musikfestivalen Slagslundeklubben Susan Kielstrup Kogræsningslaug Bo B. Johansen Vejlaug Egely alle WEB-master Carsten Brun Dagsordensemner 1. Landsbylaugets eksistens. På grund af mange udeblivelser fra det fastsatte møde d. 25. februar har formand og sekretær ønsket drøftelser om Laugets eksistensberettigelse. Årsagen til dette ønske beror alene på, at det er nødvendigt at alle medlemmer bidrager til Laugets arbejde både ved fremmøde til bestyrelsesmøderne, og dér bidrage med viden, fremsættelse af emner m.m., samt ved at indgå i de projektgrupper, som Bestyrelsen måtte finde behov for at nedsætte. Der er derfor behov for at drøfte om Lauget har sin berettigelse, om organisation og form. Under den godt 1 timers lange debat fremkom følgende udtalelser: Eigil Tams fremførte, at det vil være kedeligt, hvis Lauget nedlægges, idet det er Slagslunde-Buresø-områdets talerøret over for det offentlige; ambitionsniveauet er muligvis for højt. Erkender at det er svært at finde repræsentanter til Lauget/projektgrupper i hans vejlaug. Ole Leander fandt at ambitionsniveauet er højt, men at der ikke er mange møder. Det er vigtigt at Lauget promoverer sig ud-ad-til om hvilke opgaver der er i gang m.m. Erkender også at det er meget svært at skaffe medlemmer fra hans grundejerforening til Laugets 1/7

2 arbejde. Nina Duchwaider var enig med Eigil, men er af den opfattelse at der bliver skudt for meget med spredhagl. Det er bedre at arbejde med en ting ad gangen. Herudover finder hun at der er møder uden reelt indhold. Steffen Vogndrup finder det svært at skære på ambitionsniveauet. Man kan drøfte mødeindhold og mødeantal. Er af den opfattelse, at der skal holdes fast i Lauget og ambitionsniveauet. Martin Geldorf havde hørt nogle af medlemmerne i hans grundejerforening, og et medlem havde ikke tiltro til Lauget, da han mente at medlemmerne kun ønskede egne problemer løst. Et andet medlem synes at Lauget har sin berettigelse og derfor skal bestå, men at det ikke altid er bestyrelsesmedlemmerne der skal løse opgaverne. Et tredje medlem havde ingen mening om Lauget. Selv finder Martin, at Lauget har sin berettigelse, og at en indikator for Laugets berettigelse kan udledes af antal fremmødte til årsmøderne. Susan Kielstrup henleder opmærksomheden på, at det ikke behøver at være medlemsforeningernes formænd, der indgår i Laugets bestyrelse, men at foreningerne kan udpege en repræsentant. Som områdets talerør overfor det offentlige er det vigtigt, at Lauget er på forkant med nogle emner og har dannet sig en mening om forskellige emner, for eksempel jævnfør det igangværende Kommuneplanarbejde. Konkrete sager fra Kommunen er der kun kort tid til at besvare. Måske et forretningsudvalg kan være løsningen, hvis det er besværligt for medlemsforeningerne at møde op. Inge Henriksen synes at Lauget bestemt har sin berettigelse. Bo Johansen finder at Lauget skal bestå, at der ikke er for mange møder, så det kan ikke være det der er problemet. Et forretningsudvalg vil ikke være løsningen, idet der kun er 4-5 møder årligt i Lauget. Ud over de tilstedeværende medlemsforeningers tilkendegivelser har et par medlemsforeninger, der ikke var til stede, fremsendt deres tilkendegivelse via s. Disse tilkendegivelser giver udtryk for at Lauget har sin eksistensberettigelse, men at Laugets konstruktion - dets legitimitet og repræsentativitet - grundlæggende stadig er uklar; det er frivilligt arbejde som man kun indgår i fordi man finder meningsfuldt og interessant og at sådanne opgaver er svær at forestille sig varetaget i et lav, som kun kan tage initiativer eller udtale sig når der er tale om koncensus. Konklusionen på drøftelserne blev, at Lauget skal bestå, at antallet af årlige møder ikke er afskrækkende, at der derfor ikke oprettes et forretningsudvalg, at henstille til medlemsforeningerne at bakke op om lavet og at medlemsforeningernes repræsentant i Lauget kan være en anden end medlemsforeningens formand at projektgrupper skal have et kort kommissorium og en tidsramme at projetgrupper nedlægges såfremt der ikke er produceret noget inden for tidsrammen. 2. Laugets årsmøde Datoen for årsmødet er fastsat til mandag den 25. Maj 2009 i Forsamlingshuset. Hovedtaler bliver pastor Jørgen Anker Jørgensen over temaet: at bo i en landsby, fællesskab og forpligtelser. Desuden forsøges at fremfinde emner fra Laugets eller Landsbyrådets virke som kan have interesse for beboerne. Indkaldelse til årsmødet udarbejdes af Susan, der fremsender den til medlemsforeningerne, 2/7

3 som derefter kopiere og uddeler den til deres forenings medlemmer, dog kun grundejerforeninger og vejlaug, idet disse foreninger dækker alle beboere i området. Ole Leander og Per Aagaard sørger for hjemmebag til kaffen, som brygges i Forsamlingshuset. Bestyrelsen mødes kl for at ordne det praktiske. 3. Natursamrådet Egedal Kommune nedsatte i 2008 Natursamrådet, hvori Landsbyrådet er repræsenteret. Med Natursamrådet har Kommunen ønsket et dialogforum, hvor politikere og foreninger kan mødes og drøfte spørgsmål om det åbne land og dele viden og synspunkter. På Natursamrådets første møde blev et Stiudvalg dannet. Stiudvalget er opdelt i 3 mindre grupper svarende til de 3 tidligere kommuners grænser. Opgaven er primært at udarbejde kort over de eksisterende stier. Flere Landsbylaug har dannet en stigrupper, der udarbejder en stiplan, der udover en statusplan også inddrager forslag til flere stier. Ganløse Bylaug har færdiggjort sin stiplan. På Natursamrådets møde d oplyste Kommunen, at der er oprettet en hjemmeside for Natursamrådet og at der på denne hjemmeside findes mødeindkaldelser, mødereferater og vedtægter. Der henvises til denne hjemmeside for yderligere information om Natursamrådet. 4. Landsbyrådet På det seneste møde drøftedes Kommunens udspil til servicemål for bustrafikken, stiplan, Kildedalprojektet og Delegeretmødet. Se de efterfølgende punkter. Landsbyrådet har fået oprettet en hjemmeside På www. Slagslunde.dk vil der bliver oprettet et link til Landsbyrådets hjemmeside. 5. Kildedalprojektet Kommunen har gennemført 2 borgermøder om Kildedalprojektet. På det sidste møde blev der dannet 5 workshops, der bearbejdede hver sit emne: Infrastruktur, Bebyggelsen, Natur og Landskab, Energi og Vand, Områdets profil. Landsbyrådet er bekymret over projektets omfang og mulige påvirkning på Knardrup og de tilstødende byer/områder. Projektet får 1610 boliger; Lalandia på Lolland har 650 boliger. Vandlandsområdet bliver dobbelt så stort som Lalandia s. Med det antal beboere pr. bolig, som investorerne forventer, vil der være omkring besøgende årligt. Kommunen har forpligtet sig til at betale for byggemodningen, 20 mio.kr., jordforurening, 10 mio.kr. og funderingsudgifter, 10 miot.kr. Kommunens samlede udgifter kan dermed løbe op i 40 mio.kr. før end byggetilladelserne kan gives og 1. rate af købesummen betales. Landsbyrådet er bekymret over den kommunale økonomi og har i brev til Kommunen bedt om at følgende emner inddrages i det videre arbejde: - Risikoanalyse for Egedal Kommune i forbindelse med projektet, herunder situationer, hvis investor ikke kan færdiggøre projektet, og kommunen allerede har afholdt udgifter til byggemodning, interne veje og ikke mindst spildevandsafledning. 3/7

4 - Størrelsen af projektet, herunder de planlagte 1615 boliger. Landsbyrådet finder, at antallet af boliger er for stort. Vi finder det ikke attraktivt for de besøgende, at være en del af ca indbyggere. Trafikbelastningen på adgangsvejene vil belaste både Ganløse, Søsum, Slagslunde og Veksø byer. - Adgangsforholdene bør foregå fra Frederikssundsvej og ikke fra Knardrupvej. - Kommunen bør inddrage Ballerup Kommune i projektet, således at Hjortespringkilen kan gennemføres også i Egedal Kommune og fastholde Knardrup som meget bevaringsværdig landsby. - Landsbyrådet er bekymrede for Knardrups status som meget bevaringsværdig landsby på samme måde som byerne Ledøje og Søsum. Vil denne status kunne opretholdes? - Kvaliteten af de skitserede bebyggelser i projektforslaget vil Landsbyrådet foreslå ændret, så de færre huse bygges med terrænet og ikke imod terrænet. Ikke mindst finder vi, at bebyggelsen mod vest bør ændres, så husene får udsigt mod vest. - Undersøgelser af lysforholdene fra Kildedal Park i forhold til de omkringliggende landsbyer. - Undersøgelser af forhold i de 2 Lalandia-projekter i Rødby og Billund, som medarbejdere, ferieboliger, centerfaciliteter, generel økonomi, herunder de enkelte kommuners investeringer i projektet. 6. Servicemål for busdrift. Et af Landsbyrådets medlemmer fandt ved en tilfældighed over et kommunalt administrativt oplæg til Kommunens Erhvervsudvalg. Oplægget fastsætter en del servicemål for busdriften, og der er udarbejdet analyser over de enkelte buslinjers opnåelse af disse driftsmål. Såfremt alle disse driftsmål skal opfyldes, vil der være risiko for at flere buslinjer ikke kan fortsætte, herunder også buslinjerne der betjener Slagslunde. Det er p.t. usikkert hvad hensigten er med disse servicemål, og Landsbyrådet har bedt Kommunen om at sagen udsættes, og at de enkelte landsbylaug og Landsbyrådet inddrages i overensstemmelse med intentionerne om samarbejde. Der henvises til Kommunens hjemmeside skriv busdrift i søgefeltet. 7. Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling finder sted søndag d. 19. april Landsbylauget har tilmeldt sig, og der vil blive starts- og afleveringssteder ved Forsamlingshuset for Slagslunde byområde og ved P-pladsen ved Buresø for Buresøområdet. Der vil i år ikke blive gennemført samme (store) arrangement som sidste år; kun øl, vand og kaffe/te. Per står for starts- og afleveringssted Forsamlingshuset og Ole Leander Jensen ved P- pladsen ved søen. De indkøber hver for sig det antal øl, vand og kaffe/te til det forventede og tilmeldte antal deltagere. Ole skal selv tilmelde Buresøområdet til DN. Per har aftalt med skolen, at den over skolens intranet udsender en af Per udarbejdet 4/7

5 opfordring til forældrene om at deltage. 8. Stigruppen Gruppen har ikke haft tid til at arbejde med stiplanen. Den har kun nået at fastsætte en prioritering af stityper, hvor cykelstier har fået 1. prioritet. Herefter er intet sket. Lauget måtte tage til efterretning, at gruppen ikke kan afse tid til at udarbejde en stiplan, hvorfor gruppen må betragtes som nedlagt jf. konklusionen ovenfor under punkt 1. Fastholdelse af/dannelse af ny stigruppe drøftes på næste møde. 9. Trafikgruppen Martin oplyste, at gruppen kun har vurderet hastighedsdæmpende og støjbekæmpende foranstaltninger. En støjafskærmning, som den der er opsat på Slagslundevej i Slangerup, lige før rundkørslen, vil koste op mod kr. pr. parcel. Martin meddelte, at han ikke kan afse tid til at fortsætte i trafikgruppen, og at tilslutningen til gruppen ikke er stor. Der bør derfor dannes en ny gruppe, og det vil være hensigtsmæssigt at sammenlægge stigruppen og trafikgruppen, så der det bliver muligt at koordinere både, stiplan (naturstier, trafikstier) med trafik (hastighedsdæmpende, støjbekæmpende) og offentlig transport. På næste møde drøftes nedsættelse af en sådan gruppe, kommissorium og tidsplan. 10. Skt. Hans aften Arrangementet blev i 2008 overtaget fra tidligere Borger og Grundejerforening og har et sådant opfang, at der skal en del hjælpere til. Hvis ikke der er nogle, som vil indgå i arbejdet med at arrangere Skt.Hans-aften, bliver der ikke gennemført noget i Slagslunde. Der skal både være en tovholder samt 4-5 hjælpere til følgende opgaver: Aftale med Båltaler (2 mdr. før). Aftale med Niels om lån af lade (2 mdr. før) Aftale om heks til bålet (Dorthe) Aftale med Michael Schlott om lån af borde og bænke Evt. forsanger (2 mdr. før) Skaffe Højttaler til båltaler Diesel olie til bålet Aftales med Ove (Tranemosegård) på Bygaden. Klargøring (dagen før) - 4 mand, + bil + trailer o Tjek at laden er ryddet (Niels rydder) o Grillen hentes (pumpehuset) o Borde (står hos Michael Schlott) o Hente borde/bænke på kilen Indkøb - aftale med Lars i Ganløse at overskud tilbageleveres: o øl (5 ks wiibroe á 109,-) o sodavand (5 ks) o rødvin (5 flasker á ca. 35,-) 5/7

6 o hvidvin. (5 flasker á ca. 35,-) o plastic glas (til vin) o slik. o Kul til grill (24 kg) Priser: o Øl: 10,- (5,- sidste år, for lidt?) o Sodavand: 5,- o Rød og hvidvin 40,- o Slik Højttalere + mikrofon Hente og anbringe heksen til bålet Vagtplan (5 mennesker) o (tænder grill) o o o o Bålvagt; tænder bålet - HUSK vedkommende er ALENE ansvarlig for bålet (vindretning, at bålet overvåges til det ikke ryger mere). Oprydning på aftenen, ca. kl. 22 (min. 4 mand) o alm. oprydning, grillen slukkes Dagen efter - 4 mand, + bil + trailer o Affald til container o Borde på plads o Grill rengøres og sættes tilbage til Pumpehuset. o Afregning af kasseregnskab o Tilbagelevering af øl/sodavand til købmanden i Ganløse. Der skal altså findes en tovholder og 4-5 hjælpere. Hver medlemsforening må gøre sig store anstrengelser for at findes hjælpere, ellers bliver der ikke gennemført et Skt.Hans-aftens-arrangement i Slaglsunde. Navne på mulige hjælpere, skal meddeles til Susan hurtigst muligt, idet det er for sent at få navne på næste møde. Så selv om tidsfrist ikke blev aftalt på mødet, så find emner og indmeld dem senest 15. april. Hvis ingen personer melder sig, så aflyses Skt.Hans-aftens-arrangementet. 11. Økonomi Der er 6 medlemsforeninger af 18, der ikke har betalt kontingent for Det er Foreningen gl. Bydel (150 kr.), G/F Klokkekilden (1.520 kr.), Musikfestivalen (150 kr.), Slagslunde Fjernvarmelaug (150 kr.), Egetoften Vejlaug både 2008 og 2009 ( 2 80 kr.), Kogræsningslauget (150 kr.). Det henstilles til disse 6 foreninger om at få betalingen gennemført hurtigst muligt. Der er pt kr. i kassen og en årlig indtægt på kr. 6/7

7 Lauget vil få forøgede udgifter, idet nyt WEB-hotel skal købes og der fremover vil blive driftsudgifter til dette, hvor vi indtil nu har haft WEB-hotellet gratis. WEBmaster Carsten Brun oplyste, at domænenavnet Slagslunde.dk tidligere var i et WEBhotel, som nu er solgt til TDC. TDC har nu fremsendt en regning for drift af WEB-hotellet på kr. for 2 mdr. s drift. Lauget skal købe et nyt WEB-hotel og skal sikre sig ejerskab af domænet Slagslunde.dk. Dette sørger Carsten for. 12. Landsbyrådets delegeretmøde er fastsat til onsdag d. 22. april 2009 kl i A-huset i Søsum (ved tennisbanerne). Ifølge vedtægterne stiller hvert landsbylaug 3 repræsentanter. Som Laugets repræsentant i Rådet deltager Per Aagaard; Susan som Laugets formand være selvskrevet som deltager, men Susan er forhindret. Der skal derfor udpeges 2 andre fra Laugsbestyrelsen. Ingen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer meldte sig. 13. Affaldscontainere Der er indgået en aftale mellem Kommunen og Forsamlingshuset og der er igen opsat avisog glascontainere ved forsamlingshuset. Kommunen har lovet at sikre renholdelse omkring containerne. Der er en forsøgsperiode på ½ år. 14. Siden sidst i foreningerne Egetoftens Vejlaug: Betaler selv for nedlæggelse af el-kabler i jorden. Sker samtidig med at vejen/fortove istandgøres. Udgiften bliver kr. for ny lamper på eksisterende master og for en del nye lamper. Kogræsserlauget: Der skal igen sættes dyr på engen til maj. Der er 44 medlemmer og en omsætning på kr. Gl. Bydel: Der skal være generalforsamling; Steffen genopstiller ikke. Klokkekilden: Afventer finansiering af drænproblemer, hvilket skal på plads før sammenlægning med G/F Buresø. Der bliver arrangeret et møde sidst i marts om beboelse i området; den erhvervede 10-årsfrist nu udløber, og man vil forsøge at hjælpe medlemmerne med ansøgning om fortsat dispensation. Klubben: Generalforsamling har lige været gennemført. Fredag d. 27/3 er der udstilling af de enkelte gruppers produkter. Lørdag 16/5 holder Klubben sin fødselsdag med et festligt arrangement, god mad, og amerikansk og engelsk rock/pop. Fødselsdagsfesten er åben for alle. Lørdag d. 13/6 gennemføres Kræmmermarkedet. 15. Næste møde blev aftalt til tirsdag den 2. juni Husk at skrive datoen i kalenderen. Referat ved Per Aagaard 7/7

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere