Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli Bilag: BSK BA DLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO"

Transkript

1 Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening Eksempel på årsplan Eksempel på indholdsfortegnelse til bestyrelsesmappe Stillingsbeskrivelse for uddeler/direktør God ledelse af en brugsforening Bestyrelsens selvevaluering Materialet er lavet i samarbejde mellem Brugsforeningernes Samlede Kædeudvalg (BSK), Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) og Danmarks Leder Organisation (DLO)

2 Skabelon til handlingsplan og opfølgning Opgaver og ansvar. Rækkefølgen Visionen Bestyrelsen ansvar Uddelers ansvar og opgaver SWOT Målsætninger Handlinger Gennemførelse Opfølgning Bestyrelsens ansvar er som sagt at der bliver lavet en langsigtet plan. Ikke at udføre den. Den skal tilse, at der bliver afsat tid til at lave planen og at uddeleren laver oplæggene og at der afholdes tilstrækkelig mange møder for at blive færdig med en plan der er praktisk og som kan gennemføres. Uddelerens samarbejde med bestyrelsen består bl.a. i at uddeler foreslår målsætninger og selv definerer selv handlinger. Derudover er uddeler ansvarlig for gennemførelsen af handlinger, der opfylder målsætningerne og endelig er uddeler ansvarlig for opfølgning og rapportering til bestyrelsen. Salgschefens/salgsrådgiverens rolle som rådgiver overfor bestyrelsen og uddeler består i at vejlede bestyrelserne i processen, d.v.s. at hjælpe til med at planen bliver lavet ikke at lave den. Rådgiveren faste holdepunkt er uddeleren, men bestyrelsen skal orienteres og holdes op på forpligtigelser og ansvar for at planen laves. Nedenfor er beskrevet den overordnede proces vi foreslår, for at samarbejdet i brugsforeningen og samarbejdet med rådgiveren kan forløbe bedst muligt. 2

3 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Give en forståelse for processen man skal i gennem og få accept heraf fra formand og uddeler. Evt. formøde med uddeler/formand, ca. 1 time. Materiale Velkomstpakke Vedtægter Forretningsorden Instruks Franchiseaftale Invitation til næste bestyrelsesmøde m/opgave og forberedelse Opgave: Hvordan udfylder I jeres rolle som kontrollant, arbejdsgiver, sparringspartner? 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Beskrivelse af proces fra start til slut Hvordan skal bestyrelsen arbejde fremadrettet? Status på hvordan bestyrelsen arbejder i dag Forventningsafstemning om proces, roller, opgaver Forventet varighed 2 timer Materiale Løsning på den stillede opgave forud for mødet Rigets tilstand - tal fra distrikt Plancher der viser vejen gennem hele processen Hvad skal være i orden (forretningsorden, instruks, årsplan, fylde hullerne i trekanten)? Næste trin opgaver til 2. møde Oplæg til 2. møde - SWOT / Vision 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål At få bestyrelsens arbejdsgrundlag på plads Herunder forretningsorden, instruks, årsplan SWOT-analyse: at se på styrker, svagheder, muligheder, trusler Hvad er brugsforeningen til for (vision)? Materiale Udarbejde: Forretningsorden Instruks Årsplan for bestyrelse 3

4 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Udarbejdelse af 5 årsplan (strategi) inkluderende handlingsplan. Anvende SWOT-analysen til at uddrage konkrete målsætninger Beskrive projekter til gennemførelse for at nå målsætningerne Plan for gennemførelse Opfølgning på planen og gennemførelsen af projekterne Materiale 5-årsplanens legoklodser Eksempel på planer Eksempel på gennemførelse Eksempel på opfølgning 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Gennemarbejdet materiale, som gør opfølgningen let Materiale Handlingsplan Prognose Budget Plan for opfølgning Årsplan 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Vurdering af projekter og opnåede resultater Evaluering af bestyrelsens arbejde (arbejdsgiver, kontrollant, sparringspartner) Materiale Strategiplanen Opdatering af projekter Driftsregnskab Budgetter 4

5 Det forventes at processen kan gennemføres i løbet af 4 6 måneder, men det er vigtigt at holde momentum, da processen ellers kan gå i stå. 5

6 Forretningsorden for bestyrelsen I Brugsforening Tiltrædelse af forretningsordenen. 1 Umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig og vælge formand, næstformand og sekretær. Honorarer for bestyrelsen vedtages umiddelbart herefter. Såfremt nye medlemmer er indtrådt i bestyrelsen, skal disse underskrive den originale forretningsorden. De skal endvidere have udleveret et eksemplar heraf samt af selskabets vedtægter. Indkaldelse og afholdelse af møder m.v. 2. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne. Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Foreningens uddeler/varehuschef/direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed. Faste punkter til dagsorden er: a. Konstatering af fremmødte b. Gennemgang af protokol/referat fra sidste møde c. Meddelelser fra formand d. Meddelelser fra uddeler/direktør e. Driftsrapport /regnskab f. Orientering om formandsråd /FDB h. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer j. Eventuelle investering er og bevillinger heraf k. Eventuelt Én gang årligt, indkalder bestyrelsesformanden bestyrelsen og ledelsen til en gennemgang af foreningens/selskabets målsætninger og strategi. 6

7 Uddeler/direktør forbereder i samarbejde med formanden et forslag til en plan for de efterfølgende tre år og vurderer det forgangne års resultater i forhold til målsætningerne. På mødes fastlægges målsætningerne for de kommende år og strategien tilpasses. Kørselsrefusion Der ydes kørselsrefusion til medlemmer af bestyrelsen efter statens takster til bestyrelsesmøder for medlemmer boende i mere end 20 kilometers afstand til butikken/hovedkontoret, samt, hvis medlemmer deltager i eksterne møder herunder møder i Coop, FDB, erfaringsudveksling med andre brugsforeninger eller selskaber. 3. Afstemningsregel. Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ingen beslutning kan fattes på bestyrelsesmøder, hvori ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. 4. Protokol/referat. Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol for bestyrelsesmøderne. Referater af bestyrelsesmøderne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende møde. Har medlemmerne ikke selv deltaget i mødet, skal dette anføres ved underskriften. Føres protokollen efter løsbladsystem skal hver side af referatet forsynes med formandens initialer. Forhandlingsprotokollens indhold. 5. I bestyrelsens forhandlingsprotokol skal det af hvert referat fremgå: 1. Hvilke medlemmer, der har været tilstede og fraværende. 2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser. 3. Beslutninger truffet i henhold til dagsorden. 4. Hvem, der har udarbejdet referat. Bestyrelsens formand. 6. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil. Han skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, derunder særligt at årsregnskabet indsendes rettidigt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen og Skat. Han leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde. I særlige tilfælde kan formanden disponere på bestyrelsens vegne, når sagen ikke uden risiko har kunnet opsættes. Formanden skal dog om muligt forinden eventuelt telefonisk - søge godkendelse hos et flertal af bestyrelsen, og i alle tilfælde skal sagen forelægges bestyrelsen til godkendelse på dens førstkommende møde. Formanden udarbejder bestyrelsens beretning forud for generalforsamlingen i samarbejde med uddeleren/direktøren. Udkast forelægges den øvrige bestyrelse 8 14 dage før generalforsamlingen. Udtalelser til pressen af foreningsmæssig art fortages af formanden 7

8 Bestyrelsens tavshedspligt. 7. Samtlige oplysninger og dokumenter der relaterer sig til foreningen/selskabet og som bestyrelsesmedlemmet gøres bekendt med, skal betragtes som strengt fortroligt. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale, han har modtaget, ikke kommer udenforstående i hænde. Fratræder et bestyrelsesmedlem sin bestyrelsespost, skal denne til bestyrelsens formand tilbagelevere alt materiale, herunder genparter, kopier m.v., han måtte være i besiddelse af og som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. 8. Delegering af beslutninger i særlige tilfælde. Bestyrelsen kan fra sag til sag bemyndige en eller flere medlemmer til at behandle og afgøre særlige spørgsmål, herunder men ikke begrænset til Afgørelser der tages i relation til: o Opgaver i Formandsråd o Erfa. gruppe for formænd o Møder i Kædeforeningen o Møder med Coop o Møder i relation til og med FDB Tilsynspligt. 9. Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at det ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter og love, der måtte have betydning for selskabet. Ansættelse af direktionen. 10. Bestyrelsen ansætter en ledelse og der etableres en forretningsorden/instruks til denne. 8

9 11. Oplysningsret. Bestyrelsen skal på bestyrelsesmøder eller gennem formanden kunne fordre sig meddelt alle til opfyldelse af dens opgaver fornødne oplysninger. Årsrapportens udarbejdelse. 12. Bestyrelsen gennemgår nøje det af direktionen udarbejdede udkast til årsrapport og påser derunder, at dette under omhyggelige hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af nødvendige og ønskelige afskrivninger opgøres, således som ordentlig forretningsbrug tilsiger, derunder at de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte regler om regnskabets opgørelse iagttages. Særligt skal påses, om hensættelse til skatter er sket i forsvarligt omfang, og at selskabets værdier er forsvarligt forsikrede. Årsrapportens godkendelse. 13. Den af direktionen endeligt udarbejdede og underskrevne årsrapport, der er godkendt af revisionen, gennemgås på et bestyrelsesmøde, og efter vedtagelse af overskuddets disponering, underskrives det af den samlede bestyrelse i den endeligt godkendte form. Dette regnskab forelægges til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. Revision og revisionsprotokol 14. En gang årligt gennemgår bestyrelsen årsregnskabet med revisionen. Herunder gennemgås også aftalebrevet for det kommende år, således at standardopgaver og specifikke opgaver gennemgås, så vidt muligt. I forbindelse med at årsregnskabet forelægges af revisor, fremlægges endvidere en revisionsprotokol, hvor formandens eksemplar underskrives af den samlede bestyrelse og udleverede kopi afleveres. Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den xx.xx.xxxx I bestyrelsen: 9

10 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening Uddeleren/direktøren har ansvar, som det er anført under Uddelers stillingsbeskrivelse i overenskomsten mellem BA og DLO, samt i uddeler/direktør kontrakt af dato,år. Uddeleren/direktøren er leder i foreningen/selskabet og ansætter og opsiger selskabets medarbejdere. Retningslinier for direktionens arbejde Direktionen varetager den løbende kontakt til bestyrelsen v. bestyrelsesformanden. Ledelsen informerer løbende bestyrelsesformanden om opgaver der skal udføres og aftaler løbende med formanden, hvilke opgaver der kræver bestyrelsens godkendelse udover de nedennævnte rammer. Konkrete instrukser fra formanden og bestyrelsen, der afviger fra de vedtagne opgaver for direktionen skal tilgå ledelsen skriftligt. Ledelsen afholder jævnligt møder med formanden for at gennemgå de løbende aktiviteter. Ledelsen udarbejder årligt handlingsplaner for gennemførelsen af de strategi- og udviklingsplaner, der skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen evaluerer hvert år direktionens arbejde og resultater og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktion. Direktøren deltager i selskabets bestyrelsesmøder. Direktøren har ansvar for at underrette bestyrelsen om alle væsentlige forhold i den daglige drift. Direktøren er ansvarlig for at der udarbejdes de nødvendige budgetter, regnskaber samt rapporter og andet materiale til bestyrelsen samt til brug for generalforsamlingen. Ledelsen forbereder månedligt en redegørelse på månedens resultat og ændringer i balancen og præsenterer dette på det førstkommende bestyrelsesmøde. Udtalelser til pressen udføres af direktøren 10

11 Ledelsens dispositionsrammer BSK BA DLO Ledelsen kan selv disponere investeringer op til kr Investeringer over kr skal der orienteres om på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Budgetterede investeringer mellem kr og indtil kr kan igangsættes af formand og direktør med efterfølgende orientering af bestyrelsen. Investeringer over kr skal besluttes af bestyrelsen Ledelsen igangsætter og informerer efterfølgende formanden og bestyrelsen ifølge ovennævnte beløbsstørrelser. Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne Forretningsordenen godkendes af bestyrelsen, der gennemgår den en gang årligt på det konstituerende møde efter en generalforsamling. Den Formand Uddeler/Direktør 11

12 Eksempel på årsplan Bestyrelsens årsplan er kort og godt en kalender med angivelse af de gennemgående begivenheder i bestyrelsen og virksomheden, der finder sted i løbet af et år. Årsplanen kan bl.a. indeholde: Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder(datoer for afholdelse af møder, offentliggørelse af dagsordener og af referater) Strategiseminarer for bestyrelsen Temamøder for bestyrelsen Årsbudget 1. udkast (datoer for færdiggørelse, fremlæggelse for medarbejdere og for bestyrelse) 2. udkast Endelig udgave Budgetopfølgning (datoer for månedlig opfølgning) Regnskaber Udkast til årsregnskab (datoer for udarbejdelse, fremlæggelse for medarbejdere og for bestyrelse) Endelig udgave (do.) Ledelse Faste ledelsesmøder Overordnede temaer Dagsorden og referater Årlige ledelsesseminarer Temaer og bidrag Dagsorden og referater Medarbejdere Medarbejdersamtaler Lønforhandlinger Ferie Udvikling Efteruddannelse Udvikling Kundearrangementer og markedsføring Arrangementer, temaer, datoer Salgsmateriale 12

13 Eksempel på indholdsfortegnelse til bestyrelsesmappe 1. Årsplan for bestyrelsen og virksomheden 2. Vedtægter 3. Forretningsorden 4. Instruks for ledelsen 5. Uddelerkontrakt 6. Vederlag 7. Coop franchiseaftale 8. Banklån m.m. 9. Kreditforeningslån 10. Anden finansiering 11. Forsikringer 12. Sidste tre års regnskab 13. Sidste tre års revisionsprotokol 14. Strategi og handlingsplan 15. Investeringsplan 16. Budget/budget vejledning 17. Data på bestyrelsesmedlemmer 18. Velkomstpakken 13

14 Stillingsbeskrivelse for uddeler/direktør STILLINGSBESKRIVELSE 1 Uddeleren er over for bestyrelsen ansvarlig for den forretningsmæssige ledelse af brugsforeningen og forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om alle betydende forhold vedrørende brugsforeningens drift. 2 Uddeleren er forpligtet til at lede brugsforeningen i overensstemmelse med dens vedtægter og har ansvaret for, at brugsforeningen drives i overensstemmelse med de for erhvervslivet gældende love og bestemmelser. Derfor hæfter uddeleren, i tilfælde af misligholdelse af de nævnte regler, for bøder og ansvar, der måtte følge af overtrædelse af nævnte love og bestemmelser. I tilfælde, hvor foreningen får en bøde for overtrædelse af det objektive ansvar, der kan tildeles, f.eks. i sager vedrørende miljølovgivningen, dækkes sådanne bøder af foreningen. 3 Uddeleren har ansvaret for, at indgåede overenskomster med personaleorganisationer respekteres og at de for brugsforeningen gældende revisions- og kontrolforanstaltninger efterleves. 4 Uddeleren stiller hele sin arbejdskraft til rådighed for foreningens forretningsmæssige virksomhed, men er dog berettiget til at påtage sig borgerlige og faglige tillidshverv. 5 Uddeleren forestår under ansvar over for bestyrelsen foreningens varekøb og -salg. Det er under ingen omstændigheder uddeleren tilladt at forhandle varer for egen regning. Varekøbet skal i videst muligt omfang foretages i COOP Danmark. Såfremt foreningen har underskrevet en kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark, er uddeleren forpligtet til at overholde indholdet i denne kontrakt. Ligeledes skal andre kontrakter, som foreningen måtte have indgået med andre leverandører/kontraktparter, overholdes. Uddeleren har ansvaret for varelageret og sortimentssammensætningen, herunder for kontrol af indgået varemængde, varepriser, varekvalitet og datomærkning. Prisændringer skal registreres efter de til enhver tid gældende regnskabsregler. 6 Alt varesalg foregår som kontanthandel med mindre der er indgået specifik aftale med bestyrelsen, hvorfor uddeleren er personlig ansvarlig for eventuel bevilget varekredit. I tilfælde af at der er indgået aftale om kreditsalg, skal uddeleren regelmæssigt udarbejde specificeret opgørelse over samtlige udestående fordringer. Denne liste skal uddeleren forelægge det/de bestyrelsesmedlem(mer), der er udpeget hertil. 14

15 Konto- og kontraktsalg finder sted efter de af COOP Danmark givne regler. Uddeleren skal til enhver tid kunne dokumentere sit eget varekøb i brugsforeningen. Alle varekøb skal være registreret, inden varen fortæres eller bæres ud af butikken. Uddeleren har ansvaret for, at personalets varekøb er under kontrol og at personalet er orienteret om disse regler. 7 Uddeleren har ansvaret for, at der føres et nøjagtigt kasseregnskab og skal sørge for, at brugsforeningens kassebeholdning til enhver tid er mindst mulig. Det er uddelerens ansvar, at alt regnskabsmateriale holdes i god orden, og at terminer for regnskabsrapporteringer overholdes. Brugsforeningen stiller de nødvendige maskiner til butik og kontor til rådighed. 8 Uddeleren antager og afskediger efter bemyndigelse den til enhver tid nødvendige medhjælp. Lærekontrakt oprettes af uddeleren på brugsforeningens vegne. 9 Brugsforeningens bestyrelse træffer i samråd med uddeleren beslutning om omfang af og regler for vareudbringning. 10 Uddeleren har ansvar for almindelig vedligeholdelse af bygninger, udenomsarealer, inventar og maskiner. Særligt omkostningskrævende vedligeholdelser samt bygningsændringer finder sted efter aftale mellem bestyrelse og uddeler. Uddeleren har ansvar for, at likvide midler og alle værdipapirer opbevares forsvarligt og skal i samråd med bestyrelsen sørge for, at alle nødvendige forsikringer er tegnet. 11 Uddeleren må, uden omkostning for sig selv, være villig til at deltage i møder, kurser og udvalgsarbejde, hvis formål tjener brugsforeningens og brugsforeningsbevægelsens trivsel og fremgang. For Danmarks Uddelerforening (sign.) København, den 4. september 2002 For Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (sign.) 15

16 God ledelse af en brugsforening Indlæg af RSM+ BSK BA DLO Igennem de senere år har der i medierne været skrevet meget om bestyrelsesarbejde, bestyrelseskompetance og bestyrelsesansvar. Som revisorer i brugsforeninger støder vi ofte på spørgsmål i relation til bestyrelsens rolle. Vi har forsøgt at sammenfatte nogle af problemstillingerne omkring ledelsen af brugsen udfra en generel synsvinkel, krydret med et par ønsker fra revisoren. En brugsforening ledes af en bestyrelse og en uddeler. Det som adskiller ledelsen i en brugsforening fra ledelsen i andre virksomheder er, at brugsens bestyrelse ofte er sammensat af personer, som på det tidspunkt, hvor de vælges ind i bestyrelsen måske ikke har indsigt i virksomhedens drift og tilsvarende mangler kendskab til bestyrelsesarbejde i en erhvervsvirksomhed. Uddeleren er derimod professionelt uddannet til at lede den daglige drift af butikken. Et bestyrelsesmedlem, som er valgt blandt medlemsskaren på generalforsamlingen, mangler måske både erfaring og indsigt i at være en del af ledelsen i en moderne detailhandelsvirksomhed. På trods heraf, kan han/hun ikke læne sig tilbage og bruge uvidenhed som en undskyldning for medvirken til at træffe beslutninger, som kan være fatale for brugsen eller dens interessegrupper. Af domspraksis kan man udlede, at den der påtager sig et tillidshverv, også skal leve op til ansvaret. Vedkommende må derfor dygtiggøre sig, så han/hun kan være tilliden værdig. I det efterfølgende vil der hovedsageligt blive fokuseret på bestyrelsens rolle i relation til foreningsledelse. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, hvor forskellen mellem bestyrelsens og uddelerens rolle ligger. Bestyrelsen skal Varetage brugsens overordnede ledelse. Sørge for en forsvarlig organisation af brugsens virksomhed. Tage stilling til om brugsens kapitalberedskab (likviditet) til enhver tid er forsvarligt i forhold til brugsens drift. Påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter brugsens forhold tilfredsstillende måde. Varetage dispositioner, der efter brugsens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Tage stilling til videreudvikling af brugsens mål og strategier. Uddeleren skal Varetage den daglige ledelse af brugsen og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Afstå fra, på egen hånd at foretage dispositioner, der efter brugsens forhold er af en usædvanlig art eller af stor betydning. Sørge for, at brugsens bogføring er i overensstemmelse med lovgivningens regler, samt at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Der er således en klar skillelinie mellem bestyrelsens og uddelerens opgaver. Førstnævntes opgaver omfatter den overordnede ledelse af brugsen, herunder kontrolfunktionen 16

17 på vegne af medlemmer og øvrige interessegrupper herunder kreditorer. Bestyrelsen er samtidig strategisk sparringspartner for uddeleren, hvis primære opgave er den daglige drift af butikken. Det er vigtigt at holde sig denne opdeling for øje, så der ikke sker sammenblanding mellem de to opgavetyper. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har det overordnede ansvar for brugsens strategiske udvikling. De væsentligste opgaver, som ligger i bestyrelsens hænder er opremset i brugsens vedtægter, f. eks. beslutning om større investeringer. Fastlæggelsen af brugsens strategi sker dog som regel i et samarbejde med uddeleren, idet han/hun ofte har det bedste kendskab til brugsens faktiske forhold, og derfor kan forsyne bestyrelsen med vigtige detaljer til gavn for beslutningsprocessen. Bestyrelsen skal sikre sig, at de strategiske beslutninger gøres operationelle i form af handlingsplaner, hvoraf det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for udførelsen, samt hvornår det skal være afsluttet. Derved får bestyrelsen en mulighed for at følge op på sine egne beslutninger. Bestyrelsen skal kontrollere brugsens drift og påse, at brugsen arbejder på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det sker for eksempel ved, at bestyrelsen gennemgår og eventuelt kræver tilretninger af brugsens budget, strategiog investeringsplaner, og at den holder sig orienteret om afvigelser fra budgettet, udviklingen i likviditeten, uforudsete tab, varelagerets kurans og andre vigtige forhold. En forudsætning for, at bestyrelsen kan træffe de rigtige beslutninger, er at den har adgang til pålidelig, rettidig og relevant information - her tænkes primært på månedsbalancer indeholdende budgettal, men også på al anden relevant information, som modtages i brugsen og har væsentlig betydning for dennes økonomi. Her har uddeleren en væsentlig opgave, idet han/hun skal sørge for, at sådanne væsentlige informationer, som han/hun modtager, bliver bragt videre til bestyrelsen. Bestyrelsen spiller en særlig rolle i forhold til brugsens interessenter, idet den over for disse står som garant for en redelig adfærd og en sund økonomi. Dette gælder eksempelvis i forhold til medlemmer, medarbejdere, pengeinstitutter, leverandører og øvrige kreditorer. Bestyrelsen fungerer i denne henseende som et af flere bindeled mellem brugsen og det omgivende samfund. Åbenhed og professionelle forretningsgange kan medvirke til at skabe øget tillid til brugsen og blandt andet få betydning i forhandlinger med samarbejdspartnere. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen i en brugsforening vælges blandt brugsens medlemmer på den årlige generalforsamling. I de større foreninger er der desuden ofte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I andre virksomheder er det ikke unormalt, at enkelte eller flere af bestyrelsesposterne besættes med eksterne professionelle bestyrelsesmedlemmer. Det er ofte håndplukkede personer, som besidder netop de egenskaber, som det vurderes, der er behov for i virksomhedens bestyrelsesarbejde. Det har ikke vundet indpas i brugsernes bestyrelser endnu og vil i givet fald også kræve vedtægtsændringer m.v. 17

18 Inden man går ind i bestyrelsesarbejdet bør man efter vor opfattelse gennemlæse brugsens vedtægter og blandt andet overveje følgende med en god portion selvkritik: Har man en ægte interesse for arbejdet i brugsens bestyrelse Har man den fornødne tid til at gå aktivt ind i arbejdet Er man i stand til at arbejde sammen med de øvrige medlemmer i bestyrelsen Er man indstillet på at overholde tavshedspligten i relation til bestyrelsesarbejdet Er man bevidst om, at man forvalter andres interesser og midler Er man bevidst om det juridiske ansvar, man påtager sig som bestyrelsesmedlem Er man involveret i andet arbejde, som kan skabe en interessekonflikt til brugsen Arbejdsform i bestyrelsen Umiddelbart efter generalforsamlingen hvor bestyrelsen er valgt, bør der holdes et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor formand, næstformand og sekretær vælges. På samme møde eller umiddelbart derefter bør nye bestyrelsesmedlemmer orienteres grundigt om brugsens virksomhed og bestyrelsesarbejdet. Hvis der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet skal denne også underskrives af nye bestyrelsesmedlemmer. En forretningsorden kan bl. a. indeholde aftaler og regler om følgende: Antallet af og den tidsmæssig fordeling over året af ordinære bestyrelsesmøder Tidsfrister og indkaldelsesform til såvel ordinære som ekstraordinære bestyrelsesmøder Antal tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer for beslutningsdygtighed Stemmeafgivning på bestyrelsesmøder Føring af forhandlingsprotokol Økonomirapportering på bestyrelsesmøder Løbende informationer af væsentlig betydning mellem bestyrelsesmøderne Evaluering af bestyrelsesarbejdet Med henblik på at sikre et effektivt og godt bestyrelsesarbejde er det vigtigt, at det enkelte bestyrelsesmedlem selv holder en uformel kontakt med butikken imellem bestyrelsesmøderne. Dette for at sikre et højt gensidigt informationsniveau og et tillidsfuldt samarbejde. Den formelle kontakt imellem bestyrelsesmøderne bør være mellem formand og uddeler. Aflønning af bestyrelsen Der er stor forskel på aflønning af bestyrelsen i de enkelte brugsforeninger. I mange mindre og mellemstore foreninger er der ingen aflønning eller i givet fald kun en symbolsk betaling til f. eks. formanden. I større foreninger er der i flere tilfælde en aflønning, som er forsøgt afpasset til bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats. Regnskab og revision Bestyrelsen har sammen med uddeleren ansvaret for aflæggelsen af brugsens årsrapport. Brugsens revisor er ifølge lovgivningen offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer, der ikke kun skal bruges internt i brugsen. Revisor skal derfor varetage både hensyn til medlemmer og andre med interesse for brugsen, herunder medarbejdere, långivere og leverandører. Revisor har i visse situationer en forpligtelse til at rapportere om brugsens, bestyrelsens 18

19 eller uddelerens eventuelle manglende overholdelse af regler. Rapporteringen skal afhængigt af forholdet ske i revisionsprotokollatet til bestyrelsen, i revisionspåtegningen til generalforsamlingen eller ved mistanke om økonomisk kriminalitet til offentlige myndigheder. Bestyrelsen og uddeleren skal give revisor de nødvendige oplysninger og give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv. Revisor har pligt til at tage forbehold i revisionspåtegningen på brugsens årsrapport, hvis der har været begrænsninger i revisionens omfang. Bestyrelsen bør etablere et samarbejde med brugsens revisor, der afhængigt af brugsens størrelse kan omfatte følgende: deltagelse i møder om behandling af brugsens årsrapport drøftelse af brugsens revisionsprotokollat sparringspartner ved behandling af brugsens budget sparringspartner ved drøftelse af brugsens investeringsplaner orientering til revisor om bestyrelsens arbejde ved tilsendelse af kopi af referater fra bestyrelsesmøder ad hoc deltagelse i bestyrelsesmøder på bestyrelsens foranledning Revisor er valgt af generalforsamlingen og er derfor også generalforsamlingens repræsentant. I det daglige arbejde er revisor dog sparringspartner for uddeleren med hensyn til butikkens daglig drift, og i mere overordnede forhold er revisor sparringspartner for bestyrelsen. Det er vigtigt, at de signaler, som revisor sender til såvel uddeler som bestyrelse ikke bliver overhørt. Ordene i revisors breve og revisionsprotokollater er som regel valgt med omhu og skal tages for pålydende. Risikoafdækning Det er ikke muligt som bestyrelsesmedlem at gardere sig mod alle former for risikomomenter, som har betydning for ledelsen af brugsen. Det er dog altid en god ting at forsøge at danne sig et overblik over, hvor de største risikoområder er, og hvor stor betydning de hver især har for brugsens økonomiske udvikling. I vedlagte skema er vist eksempler på nogle af de områder og detailemner, som kunne indgå i en sådan risikoafdækning. Evaluering af bestyrelsen Alle arbejdsopgaver udføres efter nogle bestemte forudsætninger og med et bestemt mål for øje. Når arbejdsopgaven er udført er det som afslutning naturligt at stille sig selv spørgsmålet "forløb arbejdsprocessen som forventet og nåede jeg mit mål?" En bestyrelse bør også stille sig selv disse spørgsmål. En sådan selvevaluering kan være med til at sætte focus på ting, som kunne være gjort anderledes eller bedre. Det udvikler og styrker det enkelte bestyrelsesmedlems erfaring til gavn for den fremtidige ledelse af brugsen. Vedlagte bilag opremser en række af de punkter, som efter vor opfattelse bør indgå i bestyrelsens selvevaluering. Vedlagt: Skema til risikoafdækning i bestyrelsesarbejdet 19

20 Bilag til brug for bestyrelsens selvevaluering JR BSK BA DLO 20

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

FORRETNINGSORDEN. for. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed FORRETNINGSORDEN for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 1.1 Forretningsordenens hjemmel 1 Denne forretningsorden oprettes i henhold til Statut for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed,

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som "arbejdende. $ 1.

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som arbejdende. $ 1. FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen I Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) $ 1. Selskabets formål Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN I Foreningen NLP CVR. nr. 36741422 1 BESTYRELSENS KONSTITUERING 1.1 Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden

Digitaliseringsforeningen Forretningsorden Version 0.6 Dato 17.01.16 Status Udkast Forfatter Interimledelsen Distribution Foreningens medlemmer Formål Nærværende dokument beskriver forretningsordenen for Den Kommunale Digitaliseringsforening (Digitaliseringsforeningen).

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Brugsforeningen har hjemsted i Gribskov Kommune, 3250 Gilleleje

Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Brugsforeningen har hjemsted i Gribskov Kommune, 3250 Gilleleje GILLELEJE BRUGSFORENING AMBA AF 1892 VEDTÆGTER Navn og organisation 1 Stk 1 Foreningens navn er Gilleleje Brugsforening Stk 2 Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar Hjemsted 2 Brugsforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for IT-Universitetet i København,

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DANMARKS ISHOCKEY UNION 1.

Læs mere