Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli Bilag: BSK BA DLO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO"

Transkript

1 Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening Eksempel på årsplan Eksempel på indholdsfortegnelse til bestyrelsesmappe Stillingsbeskrivelse for uddeler/direktør God ledelse af en brugsforening Bestyrelsens selvevaluering Materialet er lavet i samarbejde mellem Brugsforeningernes Samlede Kædeudvalg (BSK), Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) og Danmarks Leder Organisation (DLO)

2 Skabelon til handlingsplan og opfølgning Opgaver og ansvar. Rækkefølgen Visionen Bestyrelsen ansvar Uddelers ansvar og opgaver SWOT Målsætninger Handlinger Gennemførelse Opfølgning Bestyrelsens ansvar er som sagt at der bliver lavet en langsigtet plan. Ikke at udføre den. Den skal tilse, at der bliver afsat tid til at lave planen og at uddeleren laver oplæggene og at der afholdes tilstrækkelig mange møder for at blive færdig med en plan der er praktisk og som kan gennemføres. Uddelerens samarbejde med bestyrelsen består bl.a. i at uddeler foreslår målsætninger og selv definerer selv handlinger. Derudover er uddeler ansvarlig for gennemførelsen af handlinger, der opfylder målsætningerne og endelig er uddeler ansvarlig for opfølgning og rapportering til bestyrelsen. Salgschefens/salgsrådgiverens rolle som rådgiver overfor bestyrelsen og uddeler består i at vejlede bestyrelserne i processen, d.v.s. at hjælpe til med at planen bliver lavet ikke at lave den. Rådgiveren faste holdepunkt er uddeleren, men bestyrelsen skal orienteres og holdes op på forpligtigelser og ansvar for at planen laves. Nedenfor er beskrevet den overordnede proces vi foreslår, for at samarbejdet i brugsforeningen og samarbejdet med rådgiveren kan forløbe bedst muligt. 2

3 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Give en forståelse for processen man skal i gennem og få accept heraf fra formand og uddeler. Evt. formøde med uddeler/formand, ca. 1 time. Materiale Velkomstpakke Vedtægter Forretningsorden Instruks Franchiseaftale Invitation til næste bestyrelsesmøde m/opgave og forberedelse Opgave: Hvordan udfylder I jeres rolle som kontrollant, arbejdsgiver, sparringspartner? 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Beskrivelse af proces fra start til slut Hvordan skal bestyrelsen arbejde fremadrettet? Status på hvordan bestyrelsen arbejder i dag Forventningsafstemning om proces, roller, opgaver Forventet varighed 2 timer Materiale Løsning på den stillede opgave forud for mødet Rigets tilstand - tal fra distrikt Plancher der viser vejen gennem hele processen Hvad skal være i orden (forretningsorden, instruks, årsplan, fylde hullerne i trekanten)? Næste trin opgaver til 2. møde Oplæg til 2. møde - SWOT / Vision 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål At få bestyrelsens arbejdsgrundlag på plads Herunder forretningsorden, instruks, årsplan SWOT-analyse: at se på styrker, svagheder, muligheder, trusler Hvad er brugsforeningen til for (vision)? Materiale Udarbejde: Forretningsorden Instruks Årsplan for bestyrelse 3

4 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Udarbejdelse af 5 årsplan (strategi) inkluderende handlingsplan. Anvende SWOT-analysen til at uddrage konkrete målsætninger Beskrive projekter til gennemførelse for at nå målsætningerne Plan for gennemførelse Opfølgning på planen og gennemførelsen af projekterne Materiale 5-årsplanens legoklodser Eksempel på planer Eksempel på gennemførelse Eksempel på opfølgning 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Gennemarbejdet materiale, som gør opfølgningen let Materiale Handlingsplan Prognose Budget Plan for opfølgning Årsplan 1 mdr. 3 mdr. 5-6 mdr. Før 1. møde 1. møde Før 2. møde 2. møde Efter 2. møde Forstærk Opfølgning Forankre Formål Vurdering af projekter og opnåede resultater Evaluering af bestyrelsens arbejde (arbejdsgiver, kontrollant, sparringspartner) Materiale Strategiplanen Opdatering af projekter Driftsregnskab Budgetter 4

5 Det forventes at processen kan gennemføres i løbet af 4 6 måneder, men det er vigtigt at holde momentum, da processen ellers kan gå i stå. 5

6 Forretningsorden for bestyrelsen I Brugsforening Tiltrædelse af forretningsordenen. 1 Umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig og vælge formand, næstformand og sekretær. Honorarer for bestyrelsen vedtages umiddelbart herefter. Såfremt nye medlemmer er indtrådt i bestyrelsen, skal disse underskrive den originale forretningsorden. De skal endvidere have udleveret et eksemplar heraf samt af selskabets vedtægter. Indkaldelse og afholdelse af møder m.v. 2. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne. Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Foreningens uddeler/varehuschef/direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed. Faste punkter til dagsorden er: a. Konstatering af fremmødte b. Gennemgang af protokol/referat fra sidste møde c. Meddelelser fra formand d. Meddelelser fra uddeler/direktør e. Driftsrapport /regnskab f. Orientering om formandsråd /FDB h. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer j. Eventuelle investering er og bevillinger heraf k. Eventuelt Én gang årligt, indkalder bestyrelsesformanden bestyrelsen og ledelsen til en gennemgang af foreningens/selskabets målsætninger og strategi. 6

7 Uddeler/direktør forbereder i samarbejde med formanden et forslag til en plan for de efterfølgende tre år og vurderer det forgangne års resultater i forhold til målsætningerne. På mødes fastlægges målsætningerne for de kommende år og strategien tilpasses. Kørselsrefusion Der ydes kørselsrefusion til medlemmer af bestyrelsen efter statens takster til bestyrelsesmøder for medlemmer boende i mere end 20 kilometers afstand til butikken/hovedkontoret, samt, hvis medlemmer deltager i eksterne møder herunder møder i Coop, FDB, erfaringsudveksling med andre brugsforeninger eller selskaber. 3. Afstemningsregel. Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ingen beslutning kan fattes på bestyrelsesmøder, hvori ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. 4. Protokol/referat. Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol for bestyrelsesmøderne. Referater af bestyrelsesmøderne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende møde. Har medlemmerne ikke selv deltaget i mødet, skal dette anføres ved underskriften. Føres protokollen efter løsbladsystem skal hver side af referatet forsynes med formandens initialer. Forhandlingsprotokollens indhold. 5. I bestyrelsens forhandlingsprotokol skal det af hvert referat fremgå: 1. Hvilke medlemmer, der har været tilstede og fraværende. 2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser. 3. Beslutninger truffet i henhold til dagsorden. 4. Hvem, der har udarbejdet referat. Bestyrelsens formand. 6. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil. Han skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, derunder særligt at årsregnskabet indsendes rettidigt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen og Skat. Han leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde. I særlige tilfælde kan formanden disponere på bestyrelsens vegne, når sagen ikke uden risiko har kunnet opsættes. Formanden skal dog om muligt forinden eventuelt telefonisk - søge godkendelse hos et flertal af bestyrelsen, og i alle tilfælde skal sagen forelægges bestyrelsen til godkendelse på dens førstkommende møde. Formanden udarbejder bestyrelsens beretning forud for generalforsamlingen i samarbejde med uddeleren/direktøren. Udkast forelægges den øvrige bestyrelse 8 14 dage før generalforsamlingen. Udtalelser til pressen af foreningsmæssig art fortages af formanden 7

8 Bestyrelsens tavshedspligt. 7. Samtlige oplysninger og dokumenter der relaterer sig til foreningen/selskabet og som bestyrelsesmedlemmet gøres bekendt med, skal betragtes som strengt fortroligt. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale, han har modtaget, ikke kommer udenforstående i hænde. Fratræder et bestyrelsesmedlem sin bestyrelsespost, skal denne til bestyrelsens formand tilbagelevere alt materiale, herunder genparter, kopier m.v., han måtte være i besiddelse af og som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. 8. Delegering af beslutninger i særlige tilfælde. Bestyrelsen kan fra sag til sag bemyndige en eller flere medlemmer til at behandle og afgøre særlige spørgsmål, herunder men ikke begrænset til Afgørelser der tages i relation til: o Opgaver i Formandsråd o Erfa. gruppe for formænd o Møder i Kædeforeningen o Møder med Coop o Møder i relation til og med FDB Tilsynspligt. 9. Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at det ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter og love, der måtte have betydning for selskabet. Ansættelse af direktionen. 10. Bestyrelsen ansætter en ledelse og der etableres en forretningsorden/instruks til denne. 8

9 11. Oplysningsret. Bestyrelsen skal på bestyrelsesmøder eller gennem formanden kunne fordre sig meddelt alle til opfyldelse af dens opgaver fornødne oplysninger. Årsrapportens udarbejdelse. 12. Bestyrelsen gennemgår nøje det af direktionen udarbejdede udkast til årsrapport og påser derunder, at dette under omhyggelige hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af nødvendige og ønskelige afskrivninger opgøres, således som ordentlig forretningsbrug tilsiger, derunder at de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte regler om regnskabets opgørelse iagttages. Særligt skal påses, om hensættelse til skatter er sket i forsvarligt omfang, og at selskabets værdier er forsvarligt forsikrede. Årsrapportens godkendelse. 13. Den af direktionen endeligt udarbejdede og underskrevne årsrapport, der er godkendt af revisionen, gennemgås på et bestyrelsesmøde, og efter vedtagelse af overskuddets disponering, underskrives det af den samlede bestyrelse i den endeligt godkendte form. Dette regnskab forelægges til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. Revision og revisionsprotokol 14. En gang årligt gennemgår bestyrelsen årsregnskabet med revisionen. Herunder gennemgås også aftalebrevet for det kommende år, således at standardopgaver og specifikke opgaver gennemgås, så vidt muligt. I forbindelse med at årsregnskabet forelægges af revisor, fremlægges endvidere en revisionsprotokol, hvor formandens eksemplar underskrives af den samlede bestyrelse og udleverede kopi afleveres. Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den xx.xx.xxxx I bestyrelsen: 9

10 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening Uddeleren/direktøren har ansvar, som det er anført under Uddelers stillingsbeskrivelse i overenskomsten mellem BA og DLO, samt i uddeler/direktør kontrakt af dato,år. Uddeleren/direktøren er leder i foreningen/selskabet og ansætter og opsiger selskabets medarbejdere. Retningslinier for direktionens arbejde Direktionen varetager den løbende kontakt til bestyrelsen v. bestyrelsesformanden. Ledelsen informerer løbende bestyrelsesformanden om opgaver der skal udføres og aftaler løbende med formanden, hvilke opgaver der kræver bestyrelsens godkendelse udover de nedennævnte rammer. Konkrete instrukser fra formanden og bestyrelsen, der afviger fra de vedtagne opgaver for direktionen skal tilgå ledelsen skriftligt. Ledelsen afholder jævnligt møder med formanden for at gennemgå de løbende aktiviteter. Ledelsen udarbejder årligt handlingsplaner for gennemførelsen af de strategi- og udviklingsplaner, der skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen evaluerer hvert år direktionens arbejde og resultater og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktion. Direktøren deltager i selskabets bestyrelsesmøder. Direktøren har ansvar for at underrette bestyrelsen om alle væsentlige forhold i den daglige drift. Direktøren er ansvarlig for at der udarbejdes de nødvendige budgetter, regnskaber samt rapporter og andet materiale til bestyrelsen samt til brug for generalforsamlingen. Ledelsen forbereder månedligt en redegørelse på månedens resultat og ændringer i balancen og præsenterer dette på det førstkommende bestyrelsesmøde. Udtalelser til pressen udføres af direktøren 10

11 Ledelsens dispositionsrammer BSK BA DLO Ledelsen kan selv disponere investeringer op til kr Investeringer over kr skal der orienteres om på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Budgetterede investeringer mellem kr og indtil kr kan igangsættes af formand og direktør med efterfølgende orientering af bestyrelsen. Investeringer over kr skal besluttes af bestyrelsen Ledelsen igangsætter og informerer efterfølgende formanden og bestyrelsen ifølge ovennævnte beløbsstørrelser. Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne Forretningsordenen godkendes af bestyrelsen, der gennemgår den en gang årligt på det konstituerende møde efter en generalforsamling. Den Formand Uddeler/Direktør 11

12 Eksempel på årsplan Bestyrelsens årsplan er kort og godt en kalender med angivelse af de gennemgående begivenheder i bestyrelsen og virksomheden, der finder sted i løbet af et år. Årsplanen kan bl.a. indeholde: Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder(datoer for afholdelse af møder, offentliggørelse af dagsordener og af referater) Strategiseminarer for bestyrelsen Temamøder for bestyrelsen Årsbudget 1. udkast (datoer for færdiggørelse, fremlæggelse for medarbejdere og for bestyrelse) 2. udkast Endelig udgave Budgetopfølgning (datoer for månedlig opfølgning) Regnskaber Udkast til årsregnskab (datoer for udarbejdelse, fremlæggelse for medarbejdere og for bestyrelse) Endelig udgave (do.) Ledelse Faste ledelsesmøder Overordnede temaer Dagsorden og referater Årlige ledelsesseminarer Temaer og bidrag Dagsorden og referater Medarbejdere Medarbejdersamtaler Lønforhandlinger Ferie Udvikling Efteruddannelse Udvikling Kundearrangementer og markedsføring Arrangementer, temaer, datoer Salgsmateriale 12

13 Eksempel på indholdsfortegnelse til bestyrelsesmappe 1. Årsplan for bestyrelsen og virksomheden 2. Vedtægter 3. Forretningsorden 4. Instruks for ledelsen 5. Uddelerkontrakt 6. Vederlag 7. Coop franchiseaftale 8. Banklån m.m. 9. Kreditforeningslån 10. Anden finansiering 11. Forsikringer 12. Sidste tre års regnskab 13. Sidste tre års revisionsprotokol 14. Strategi og handlingsplan 15. Investeringsplan 16. Budget/budget vejledning 17. Data på bestyrelsesmedlemmer 18. Velkomstpakken 13

14 Stillingsbeskrivelse for uddeler/direktør STILLINGSBESKRIVELSE 1 Uddeleren er over for bestyrelsen ansvarlig for den forretningsmæssige ledelse af brugsforeningen og forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om alle betydende forhold vedrørende brugsforeningens drift. 2 Uddeleren er forpligtet til at lede brugsforeningen i overensstemmelse med dens vedtægter og har ansvaret for, at brugsforeningen drives i overensstemmelse med de for erhvervslivet gældende love og bestemmelser. Derfor hæfter uddeleren, i tilfælde af misligholdelse af de nævnte regler, for bøder og ansvar, der måtte følge af overtrædelse af nævnte love og bestemmelser. I tilfælde, hvor foreningen får en bøde for overtrædelse af det objektive ansvar, der kan tildeles, f.eks. i sager vedrørende miljølovgivningen, dækkes sådanne bøder af foreningen. 3 Uddeleren har ansvaret for, at indgåede overenskomster med personaleorganisationer respekteres og at de for brugsforeningen gældende revisions- og kontrolforanstaltninger efterleves. 4 Uddeleren stiller hele sin arbejdskraft til rådighed for foreningens forretningsmæssige virksomhed, men er dog berettiget til at påtage sig borgerlige og faglige tillidshverv. 5 Uddeleren forestår under ansvar over for bestyrelsen foreningens varekøb og -salg. Det er under ingen omstændigheder uddeleren tilladt at forhandle varer for egen regning. Varekøbet skal i videst muligt omfang foretages i COOP Danmark. Såfremt foreningen har underskrevet en kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark, er uddeleren forpligtet til at overholde indholdet i denne kontrakt. Ligeledes skal andre kontrakter, som foreningen måtte have indgået med andre leverandører/kontraktparter, overholdes. Uddeleren har ansvaret for varelageret og sortimentssammensætningen, herunder for kontrol af indgået varemængde, varepriser, varekvalitet og datomærkning. Prisændringer skal registreres efter de til enhver tid gældende regnskabsregler. 6 Alt varesalg foregår som kontanthandel med mindre der er indgået specifik aftale med bestyrelsen, hvorfor uddeleren er personlig ansvarlig for eventuel bevilget varekredit. I tilfælde af at der er indgået aftale om kreditsalg, skal uddeleren regelmæssigt udarbejde specificeret opgørelse over samtlige udestående fordringer. Denne liste skal uddeleren forelægge det/de bestyrelsesmedlem(mer), der er udpeget hertil. 14

15 Konto- og kontraktsalg finder sted efter de af COOP Danmark givne regler. Uddeleren skal til enhver tid kunne dokumentere sit eget varekøb i brugsforeningen. Alle varekøb skal være registreret, inden varen fortæres eller bæres ud af butikken. Uddeleren har ansvaret for, at personalets varekøb er under kontrol og at personalet er orienteret om disse regler. 7 Uddeleren har ansvaret for, at der føres et nøjagtigt kasseregnskab og skal sørge for, at brugsforeningens kassebeholdning til enhver tid er mindst mulig. Det er uddelerens ansvar, at alt regnskabsmateriale holdes i god orden, og at terminer for regnskabsrapporteringer overholdes. Brugsforeningen stiller de nødvendige maskiner til butik og kontor til rådighed. 8 Uddeleren antager og afskediger efter bemyndigelse den til enhver tid nødvendige medhjælp. Lærekontrakt oprettes af uddeleren på brugsforeningens vegne. 9 Brugsforeningens bestyrelse træffer i samråd med uddeleren beslutning om omfang af og regler for vareudbringning. 10 Uddeleren har ansvar for almindelig vedligeholdelse af bygninger, udenomsarealer, inventar og maskiner. Særligt omkostningskrævende vedligeholdelser samt bygningsændringer finder sted efter aftale mellem bestyrelse og uddeler. Uddeleren har ansvar for, at likvide midler og alle værdipapirer opbevares forsvarligt og skal i samråd med bestyrelsen sørge for, at alle nødvendige forsikringer er tegnet. 11 Uddeleren må, uden omkostning for sig selv, være villig til at deltage i møder, kurser og udvalgsarbejde, hvis formål tjener brugsforeningens og brugsforeningsbevægelsens trivsel og fremgang. For Danmarks Uddelerforening (sign.) København, den 4. september 2002 For Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (sign.) 15

16 God ledelse af en brugsforening Indlæg af RSM+ BSK BA DLO Igennem de senere år har der i medierne været skrevet meget om bestyrelsesarbejde, bestyrelseskompetance og bestyrelsesansvar. Som revisorer i brugsforeninger støder vi ofte på spørgsmål i relation til bestyrelsens rolle. Vi har forsøgt at sammenfatte nogle af problemstillingerne omkring ledelsen af brugsen udfra en generel synsvinkel, krydret med et par ønsker fra revisoren. En brugsforening ledes af en bestyrelse og en uddeler. Det som adskiller ledelsen i en brugsforening fra ledelsen i andre virksomheder er, at brugsens bestyrelse ofte er sammensat af personer, som på det tidspunkt, hvor de vælges ind i bestyrelsen måske ikke har indsigt i virksomhedens drift og tilsvarende mangler kendskab til bestyrelsesarbejde i en erhvervsvirksomhed. Uddeleren er derimod professionelt uddannet til at lede den daglige drift af butikken. Et bestyrelsesmedlem, som er valgt blandt medlemsskaren på generalforsamlingen, mangler måske både erfaring og indsigt i at være en del af ledelsen i en moderne detailhandelsvirksomhed. På trods heraf, kan han/hun ikke læne sig tilbage og bruge uvidenhed som en undskyldning for medvirken til at træffe beslutninger, som kan være fatale for brugsen eller dens interessegrupper. Af domspraksis kan man udlede, at den der påtager sig et tillidshverv, også skal leve op til ansvaret. Vedkommende må derfor dygtiggøre sig, så han/hun kan være tilliden værdig. I det efterfølgende vil der hovedsageligt blive fokuseret på bestyrelsens rolle i relation til foreningsledelse. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, hvor forskellen mellem bestyrelsens og uddelerens rolle ligger. Bestyrelsen skal Varetage brugsens overordnede ledelse. Sørge for en forsvarlig organisation af brugsens virksomhed. Tage stilling til om brugsens kapitalberedskab (likviditet) til enhver tid er forsvarligt i forhold til brugsens drift. Påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter brugsens forhold tilfredsstillende måde. Varetage dispositioner, der efter brugsens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Tage stilling til videreudvikling af brugsens mål og strategier. Uddeleren skal Varetage den daglige ledelse af brugsen og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Afstå fra, på egen hånd at foretage dispositioner, der efter brugsens forhold er af en usædvanlig art eller af stor betydning. Sørge for, at brugsens bogføring er i overensstemmelse med lovgivningens regler, samt at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Der er således en klar skillelinie mellem bestyrelsens og uddelerens opgaver. Førstnævntes opgaver omfatter den overordnede ledelse af brugsen, herunder kontrolfunktionen 16

17 på vegne af medlemmer og øvrige interessegrupper herunder kreditorer. Bestyrelsen er samtidig strategisk sparringspartner for uddeleren, hvis primære opgave er den daglige drift af butikken. Det er vigtigt at holde sig denne opdeling for øje, så der ikke sker sammenblanding mellem de to opgavetyper. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har det overordnede ansvar for brugsens strategiske udvikling. De væsentligste opgaver, som ligger i bestyrelsens hænder er opremset i brugsens vedtægter, f. eks. beslutning om større investeringer. Fastlæggelsen af brugsens strategi sker dog som regel i et samarbejde med uddeleren, idet han/hun ofte har det bedste kendskab til brugsens faktiske forhold, og derfor kan forsyne bestyrelsen med vigtige detaljer til gavn for beslutningsprocessen. Bestyrelsen skal sikre sig, at de strategiske beslutninger gøres operationelle i form af handlingsplaner, hvoraf det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for udførelsen, samt hvornår det skal være afsluttet. Derved får bestyrelsen en mulighed for at følge op på sine egne beslutninger. Bestyrelsen skal kontrollere brugsens drift og påse, at brugsen arbejder på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det sker for eksempel ved, at bestyrelsen gennemgår og eventuelt kræver tilretninger af brugsens budget, strategiog investeringsplaner, og at den holder sig orienteret om afvigelser fra budgettet, udviklingen i likviditeten, uforudsete tab, varelagerets kurans og andre vigtige forhold. En forudsætning for, at bestyrelsen kan træffe de rigtige beslutninger, er at den har adgang til pålidelig, rettidig og relevant information - her tænkes primært på månedsbalancer indeholdende budgettal, men også på al anden relevant information, som modtages i brugsen og har væsentlig betydning for dennes økonomi. Her har uddeleren en væsentlig opgave, idet han/hun skal sørge for, at sådanne væsentlige informationer, som han/hun modtager, bliver bragt videre til bestyrelsen. Bestyrelsen spiller en særlig rolle i forhold til brugsens interessenter, idet den over for disse står som garant for en redelig adfærd og en sund økonomi. Dette gælder eksempelvis i forhold til medlemmer, medarbejdere, pengeinstitutter, leverandører og øvrige kreditorer. Bestyrelsen fungerer i denne henseende som et af flere bindeled mellem brugsen og det omgivende samfund. Åbenhed og professionelle forretningsgange kan medvirke til at skabe øget tillid til brugsen og blandt andet få betydning i forhandlinger med samarbejdspartnere. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen i en brugsforening vælges blandt brugsens medlemmer på den årlige generalforsamling. I de større foreninger er der desuden ofte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I andre virksomheder er det ikke unormalt, at enkelte eller flere af bestyrelsesposterne besættes med eksterne professionelle bestyrelsesmedlemmer. Det er ofte håndplukkede personer, som besidder netop de egenskaber, som det vurderes, der er behov for i virksomhedens bestyrelsesarbejde. Det har ikke vundet indpas i brugsernes bestyrelser endnu og vil i givet fald også kræve vedtægtsændringer m.v. 17

18 Inden man går ind i bestyrelsesarbejdet bør man efter vor opfattelse gennemlæse brugsens vedtægter og blandt andet overveje følgende med en god portion selvkritik: Har man en ægte interesse for arbejdet i brugsens bestyrelse Har man den fornødne tid til at gå aktivt ind i arbejdet Er man i stand til at arbejde sammen med de øvrige medlemmer i bestyrelsen Er man indstillet på at overholde tavshedspligten i relation til bestyrelsesarbejdet Er man bevidst om, at man forvalter andres interesser og midler Er man bevidst om det juridiske ansvar, man påtager sig som bestyrelsesmedlem Er man involveret i andet arbejde, som kan skabe en interessekonflikt til brugsen Arbejdsform i bestyrelsen Umiddelbart efter generalforsamlingen hvor bestyrelsen er valgt, bør der holdes et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor formand, næstformand og sekretær vælges. På samme møde eller umiddelbart derefter bør nye bestyrelsesmedlemmer orienteres grundigt om brugsens virksomhed og bestyrelsesarbejdet. Hvis der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet skal denne også underskrives af nye bestyrelsesmedlemmer. En forretningsorden kan bl. a. indeholde aftaler og regler om følgende: Antallet af og den tidsmæssig fordeling over året af ordinære bestyrelsesmøder Tidsfrister og indkaldelsesform til såvel ordinære som ekstraordinære bestyrelsesmøder Antal tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer for beslutningsdygtighed Stemmeafgivning på bestyrelsesmøder Føring af forhandlingsprotokol Økonomirapportering på bestyrelsesmøder Løbende informationer af væsentlig betydning mellem bestyrelsesmøderne Evaluering af bestyrelsesarbejdet Med henblik på at sikre et effektivt og godt bestyrelsesarbejde er det vigtigt, at det enkelte bestyrelsesmedlem selv holder en uformel kontakt med butikken imellem bestyrelsesmøderne. Dette for at sikre et højt gensidigt informationsniveau og et tillidsfuldt samarbejde. Den formelle kontakt imellem bestyrelsesmøderne bør være mellem formand og uddeler. Aflønning af bestyrelsen Der er stor forskel på aflønning af bestyrelsen i de enkelte brugsforeninger. I mange mindre og mellemstore foreninger er der ingen aflønning eller i givet fald kun en symbolsk betaling til f. eks. formanden. I større foreninger er der i flere tilfælde en aflønning, som er forsøgt afpasset til bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats. Regnskab og revision Bestyrelsen har sammen med uddeleren ansvaret for aflæggelsen af brugsens årsrapport. Brugsens revisor er ifølge lovgivningen offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer, der ikke kun skal bruges internt i brugsen. Revisor skal derfor varetage både hensyn til medlemmer og andre med interesse for brugsen, herunder medarbejdere, långivere og leverandører. Revisor har i visse situationer en forpligtelse til at rapportere om brugsens, bestyrelsens 18

19 eller uddelerens eventuelle manglende overholdelse af regler. Rapporteringen skal afhængigt af forholdet ske i revisionsprotokollatet til bestyrelsen, i revisionspåtegningen til generalforsamlingen eller ved mistanke om økonomisk kriminalitet til offentlige myndigheder. Bestyrelsen og uddeleren skal give revisor de nødvendige oplysninger og give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv. Revisor har pligt til at tage forbehold i revisionspåtegningen på brugsens årsrapport, hvis der har været begrænsninger i revisionens omfang. Bestyrelsen bør etablere et samarbejde med brugsens revisor, der afhængigt af brugsens størrelse kan omfatte følgende: deltagelse i møder om behandling af brugsens årsrapport drøftelse af brugsens revisionsprotokollat sparringspartner ved behandling af brugsens budget sparringspartner ved drøftelse af brugsens investeringsplaner orientering til revisor om bestyrelsens arbejde ved tilsendelse af kopi af referater fra bestyrelsesmøder ad hoc deltagelse i bestyrelsesmøder på bestyrelsens foranledning Revisor er valgt af generalforsamlingen og er derfor også generalforsamlingens repræsentant. I det daglige arbejde er revisor dog sparringspartner for uddeleren med hensyn til butikkens daglig drift, og i mere overordnede forhold er revisor sparringspartner for bestyrelsen. Det er vigtigt, at de signaler, som revisor sender til såvel uddeler som bestyrelse ikke bliver overhørt. Ordene i revisors breve og revisionsprotokollater er som regel valgt med omhu og skal tages for pålydende. Risikoafdækning Det er ikke muligt som bestyrelsesmedlem at gardere sig mod alle former for risikomomenter, som har betydning for ledelsen af brugsen. Det er dog altid en god ting at forsøge at danne sig et overblik over, hvor de største risikoområder er, og hvor stor betydning de hver især har for brugsens økonomiske udvikling. I vedlagte skema er vist eksempler på nogle af de områder og detailemner, som kunne indgå i en sådan risikoafdækning. Evaluering af bestyrelsen Alle arbejdsopgaver udføres efter nogle bestemte forudsætninger og med et bestemt mål for øje. Når arbejdsopgaven er udført er det som afslutning naturligt at stille sig selv spørgsmålet "forløb arbejdsprocessen som forventet og nåede jeg mit mål?" En bestyrelse bør også stille sig selv disse spørgsmål. En sådan selvevaluering kan være med til at sætte focus på ting, som kunne være gjort anderledes eller bedre. Det udvikler og styrker det enkelte bestyrelsesmedlems erfaring til gavn for den fremtidige ledelse af brugsen. Vedlagte bilag opremser en række af de punkter, som efter vor opfattelse bør indgå i bestyrelsens selvevaluering. Vedlagt: Skema til risikoafdækning i bestyrelsesarbejdet 19

20 Bilag til brug for bestyrelsens selvevaluering JR BSK BA DLO 20

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere