Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr /ATG

2 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt Celler og gangarealer... 2 Ad pkt Fritids- og motionsrum... 3 Ad pkt Fritid... 6 Ad pkt Undervisning... 7 Ad pkt Forplejningen... 7 Ad pkt Købmandsordning... 8 Ad pkt Besøg... 9 Ad pkt Talsmandsordning... 9 Ad pkt Kommunikation mellem ansatte og indsatte Opfølgning Underretning... 11

3 2/11 Den 20. januar 2010 afgav jeg en opfølgningsrapport om inspektionen den 20. august 2007 af Arresthuset i Odense. I opfølgningsrapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Som supplement til min anmodning i opfølgningsrapporten bad jeg den 11. marts 2010 Arresthuset i Odense og Direktoratet for Kriminalforsorgen om at forholde sig til en række klagepunkter vedrørende de generelle forhold i arresthuset. Klagerne havde jeg modtaget fra talsmanden i arresthuset og en pårørende til talsmanden. I den anledning modtog jeg en udtalelse af 8. juni 2010 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder to udtalelser af henholdsvis 23. februar og 16. april 2010 fra arrestforvareren som arrestinspektøren har henholdt sig til. Jeg har inddraget klagepunkterne fra talsmanden og dennes pårørende i opfølgningsrapporten. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Celler og gangarealer I den endelige rapport og opfølgningsrapporten beskrev jeg arbejdet med at renovere og vedligeholde cellerne. I opfølgningsrapporten skrev jeg at jeg ikke foretog videre vedrørende dette spørgsmål. I klagerne jeg har modtaget, er det beskrevet at renoveringen af cellerne først rigtigt blev påbegyndt sidst i 2009, selv om cellerne længe før har trængt til renovering. Arresthuset har oplyst at det ikke er korrekt at renoveringen først blev påbegyndt i slutningen af Der er løbende også gennem hele 2009 blevet renoveret celler i arresthuset. I vinteren manglede arresthuset arbejde at tilbyde de indsatte. Da der samtidig var tomme celler, havde arresthuset konstant to celler lukkede for at totalrenovere dem. Indtil videre er 9 celler totalrenoveret i Direktoratet for Kriminalforsorgen har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.

4 3/11 Jeg beskrev i den endelige rapport nogle problemer der er i hele arresthuset med tilstrækkelig udluftning. I opfølgningsrapporten af 20. januar 2010 beskrev jeg den brevveksling der havde været mellem arresthuset og direktoratet om problemet. Jeg bad arresthuset og direktoratet om at underrette mig om hvad der videre var sket vedrørende ventilationsproblemet. Arresthuset har oplyst at ventilationsproblemet skyldes en kombination af utidssvarende varmeanlæg i den ældste del af arresthuset, gamle utætte vinduer og et forældet ventilations- og udsugningsanlæg. Arresthuset vil bede direktoratet om hjælp til at løse problemet da arresthuset ikke selv er i stand til det. Arresthuset har ikke ressourcer til at finansiere projektet, ligesom projektet vil kræve ekstern, sagkyndig bistand. Arresthuset har oplyst at arresthuset i slutningen af maj 2010 vil sende et tilbud på afhjælpning af ventilationsproblemerne til direktoratet. Direktoratet har oplyst at direktoratet er opmærksom på ventilationsproblemet. Problemet er også beskrevet i bygningssynsrapporten af 20. april Direktoratet afventer at arresthuset sender et tilbud, men har samtidig gjort opmærksom på at der på grund af spareplaner i kriminalforsorgen kun er begrænsede midler til rådighed til bygningsforbedringer og inventarudskiftning. Ansøgningen fra arresthuset skal derfor prioriteres sammen med ansøgninger fra resten af arresthussektoren. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg beder arresthuset og direktoratet om at underrette mig om hvad der videre sker for at løse ventilationsproblemerne i arresthuset. Ad pkt Fritids- og motionsrum I opfølgningsrapporten af 20. januar 2010 bad jeg om at blive underrettet om resultatet af arresthusets og direktoratets overvejelser om mulighederne for at forbedre motionsforholdene i arresthuset. Direktoratet har oplyst at direktoratet er ved at behandle en ansøgning fra arresthuset om midler til indkøb af nyt udstyr til de indsattes fritidsaktiviteter. Jeg beder arresthuset og direktoratet om at underrette mig om resultatet af ansøgningen om midler til nyt udstyr. For så vidt angår de fysiske rammer for fritidsaktiviteter har arkitekten i bygningssynsrapporten af 20. april 2009 anbefalet at arresthuset flytter motionsrummet til et andet

5 4/11 lokale da der er store problemer med kondens i det nuværende lokale. Arresthuset har oplyst at det ikke råder over andre egnede lokaler. Direktoratet er ikke kommet med bemærkninger hertil. Jeg har noteret mig arresthusets oplysninger om at arresthuset ikke råder over andre lokaler der er egnede til motionsrum. Da der trods fugtbehandling ifølge arkitektens rapport af 20. april 2009 fortsat er store problemer med kondens i motionsrummene, beder jeg arresthuset og direktoratet om at oplyse hvilke overvejelser arkitektens bemærkninger herom har givet anledning til. I klagerne som jeg har modtaget, er det oplyst at der ikke har været nogen form for renovering af motionsrummene i den tid som talsmanden har været i arresthuset (ca. 11 måneder den 1. marts 2010). Bl.a. har ødelagte lamper og defekte opkaldsknapper i et motionsrum været i stykker i 11 måneder. I perioder har motionsrummene været lukket ned som kollektiv afstraffelse (se herom straks nedenfor), men heller ikke i disse perioder er der sket en renovering af rummene. Arresthuset har oplyst at motionsrummene blev istandsat (renset, fugtbehandlet, væggene pudset og malet) i perioden december 2008/januar Der er ikke sket renovering af motionsrummene i de perioder rummene har været lukket ned, men skader er blevet udbedret og repareret. Det skyldes at arresthuset har prioriteret at renovere celler frem for motionsrum. Alle motionsrummene har været lukket på grund af hærværk inden for det seneste år. Hærværket har blandt andet været på lofterne. Jeg har noteret mig det oplyste. I klagerne som jeg har modtaget, er det også oplyst at der sker nedlukning af motionsrummene som kollektiv afstraffelse. Det skete i oktober måned 2009 og igen i perioden fra den 22. februar til den 1. marts Der er ikke fra ledelsens side gjort forsøg på at finde ud af hvem der eventuelt har udøvet hærværk, selv om personalet har haft mulighed for det når de lukker de indsatte ind og ud af motionsrummene. Arresthuset har oplyst at nedlukningerne skete af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde. Årsagen til lukningen i februar/marts 2010 var at fællesrummet uden for de tre motionsrum havde været udsat for hærværk hvor elektroniske installationer var blevet

6 5/11 ødelagt. Nedlukningen af fællesrummet skyldtes at gitteret uden for tremmerne var brækket fri af muren. Lukningen af motionsrummene i oktober 2009 skyldtes også hærværk. Arresthuset har oplyst at det er blevet indskærpet over for personalet at det er vigtigt at motionsrummene bliver efterset når de lukker indsatte ind og ud af motionsrummene, sådan at eventuelle hærværksmænd kan identificeres. Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at det er personalets opgave at kontrollere motionsrummene. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg kan til orientering oplyse at jeg bl.a. i forbindelse med min inspektion af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel, den 9. og 10. juni 2004 i min opfølgningsrapport af 10. november 2005 beskæftigede mig med spørgsmålet om kollektiv afstraffelse. Der må ikke anvendes kollektiv straf. Jeg har forstået på arresthusets oplysninger at der i de to nævnte tilfælde ikke har været tale om kollektiv straf. Jeg foretager mig derfor ikke mere vedrørende dette punkt. I klagerne som jeg har modtaget, er det også oplyst at muligheden for gårdtur og brug af motionsrum bliver lagt i samme tidsrum. Arresthuset har oplyst at muligheden for gårdtur og brug af motionsrum i en periode var lagt i samme tidsrum. Baggrunden var at arresthuset i en periode fik klager fra nogle indsatte over at det altid var de samme indsatte der kom først ud på gårdtur. Der blev derfor udarbejdet en ny gårdtursplan der forsøgte at tage højde for problemet. Planen medførte dog at nogle indsatte på enkelte dage i ugen måtte vælge mellem gårdtur eller brug af motionsrum. Gårdtursplanen eksisterede i ca. 3 måneder. Planen er nu lavet om, og problemet med sammenfald mellem gårdturstid og brug af motionsrum forekommer ikke i den nye plan. Arresthuset har oplyst at ingen indsatte er blevet nægtet gårdtur. Jeg har noteret mig at der ikke længere er sammenfald mellem gårdturstid og brug af motionsrum. Jeg foretager mig derfor ikke yderligere vedrørende dette punkt.

7 6/11 I den endelige rapport gik jeg ud fra at der i hvert motionsrum findes en instruktionsvejledning i korrekt brug af redskaberne i rummet. I opfølgningsrapporten af 20. januar 2010 noterede jeg mig arresthusets oplysning om at der var ophængt instruktionsvejledninger til alt motionsudstyr. I klagerne som jeg har modtaget, er det oplyst at der fortsat mangler instruktionsvejledninger til nogle af maskinerne i motionsrummene. Arresthuset har oplyst at der er opsat instruktionsvejledninger til alle maskinerne i motionsrummene, men at vejledningerne flere gange er blevet ødelagt af de indsatte. Direktoratet har henholdt sig til det oplyste, men har i øvrigt bedt arresthuset om løbende at sikre at der er de nødvendige instruktioner til maskinerne. Jeg har noteret mig det oplyste, og går således ud fra at arresthuset løbende sikrer at der er de nødvendige instruktioner til maskinerne. Jeg har tidligere fra en inspektion af et arresthus erfaret at hærværk mod instruktionsvejledninger blev minimeret efter at vejledningerne blev lamineret. Jeg anbefaler derfor at arresthuset laminerer instruktionsvejledningerne. Undervisnings- og bibliotekslokalet I min opfølgningsrapport bad jeg om at få oplyst hvad der videre var sket med hensyn til indkøb af inventar til brug for biblioteksbetjeningen og undervisningen. Arresthuset har oplyst at arresthuset i februar 2010 var ved at indhente to tilbud på inventar til undervisnings- og bibliotekslokalet. Arresthuset har også oplyst at det har indgået aftale med Fyns Kontorcenter om at lave et tilbud på indretning af undervisnings- og bibliotekslokalet. Direktoratet afventer arresthusets ansøgning om bevilling til inventaret. Jeg beder om oplysning om hvad der videre er sket med hensyn til indkøb af inventar. Ad pkt Fritid I klagerne som jeg har modtaget, er det oplyst at de fritidstilbud som arresthuset bl.a. har i form af mulighed for at spille brætspil og bordtennis, i perioder begrænses på grund af manglende udbedring af mangler, f.eks. manglende bat og bolde.

8 7/11 Arresthuset har oplyst at arresthuset ikke kan genkende beskrivelsen af at der mangler bat og bolde. Arresthuset har oplyst at der løbende og flere gange årligt bliver indkøbt genstande til fritidstilbuddene. Arresthuset har derudover oplyst telefonisk over for direktoratet at der aldrig har været situationer hvor en anmodning om indkøb af genstande til at forbedre fritidstilbuddene, ikke er blevet imødekommet af arresthuset. Det gælder uanset om anmodningen er kommet fra en indsat, en talsmand eller fra personalet. Det er ansatte der står for fritidstilbuddene, og man holder derfor særligt øje med eventuelle mangler netop for at de kan udbedres. Jeg har noteret det oplyste. Jeg foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt. Ad pkt Undervisning I min opfølgningsrapport bad jeg om at modtage underretning om resultatet af den evaluering af undervisningsordningen som fandt sted i efteråret Undervisningsordningen var indtil efteråret 2009 et forsøg og indebar at undervisningstimerne var fordelt på 3 lærere fra Statsfængslet på Søbysøgård. Arresthuset har oplyst at arresthuset er meget tilfreds med ordningen hvor 3 undervisere deler timerne mellem sig. Det giver en større fleksibilitet i undervisningen som nu også dækker mere bredt. Arresthuset kan i højere grad screene for ordblindhed og sætte ind med relevant undervisning. Der tilbydes nu både ordblindeundervisning og undervisning på højere niveau. Der tilbydes klasseundervisning som før, men også i videre omfang opgaver som indsatte kan løse på cellen. Arresthuset oplever at der nu er flere indsatte der møder skolen, og dermed også flere indsatte der får en succesoplevelse med skolen. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at ordningen ikke længere er et forsøg, men en permanent ordning. Ad pkt Forplejningen I min opfølgningsrapport skrev jeg at jeg gik ud fra at arresthuset ville fortsætte bestræbelserne på at få etableret en ordning med levering af morgenbrød fra en bager i weekenden. I klagerne som jeg har modtaget, er der beskrevet flere muligheder for at

9 8/11 få en bagerordning i arresthuset, men at bestræbelserne er strandet på grund af manglende initiativer fra ledelsens side. Arresthuset har oplyst at den forretning som arresthuset igennem mange år havde en bagerordning med i weekenderne, lukkede. Arresthuset indgik derefter en aftale med en ny bager. Aftalen blev opsagt efter 3 weekender da aftalen ikke var rentabel for bageren. Der kom oftest kun 3-4 bestillinger. Arresthuset har derefter forsøgt at indgå en aftale med en ny bager, men arresthuset har ikke fået nogen tilbagemeldinger fra den pågældende bagerbutik. Arresthuset har afvist at bestille bagerbrød via netbageren som er en internetbaseret bager. Det skyldes at arresthuset ikke vil ofre særligt mange administrative ressourcer på en bagerbrødsordning. Alle indsatte får rundstykker på søn- og helligdage. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går dog ud fra at arresthuset fortsat vil være indstillet på at søge at etablere en bagerordning, herunder overveje om de oplysninger der er beskrevet i klagerne, kan føre til etableringen af en bagerordning. Ad pkt Købmandsordning I min opfølgningsrapport bad jeg om at få oplyst hvad der videre var sket med hensyn til indgåelsen af en kontrakt mellem arresthuset og købmanden. Arresthuset har vedlagt en kopi af købmandskontrakten. Direktoratet er ikke kommet med nogen bemærkninger til kontrakten. Jeg har noteret mig at der nu er indgået en kontrakt med købmanden. I indledningen til kontrakten står der at indsatte i Arresthuset i Odense i rimeligt omfang skal have mulighed for at købe daglige fornødenheder i form af dagligvarer, nydelsesmidler, ugeblade og enkelte toiletartikler. Kontrakten henviser i den forbindelse til 11 og 14 i genstandsbekendtgørelsen. Disse bestemmelser vedrører imidlertid ikke indsattes adgang til at købe dagligvarer mv. Jeg går derfor ud fra at arresthuset vil rette henvisningen til genstandsbekendtgørelsen i kontrakten. Jeg foretager mig ikke yderligere vedrørende dette punkt.

10 9/11 Ad pkt Besøg I klagerne jeg har modtaget, er beskrevet en besøgssituation med et mindreårigt barn hvor den besøgende ikke følte sig pænt og respektfuldt modtaget i arresthuset, bl.a. måtte de besøgende vente uden for arresthuset i dårligt vejr. Arresthuset har oplyst at arresthuset har 4 besøgsrum, og at besøgende tidligst bliver lukket ind 5 minutter før besøget. Det skyldes at de foregående besøgende først skal lukkes ud. De besøgende er bekendt hermed. Personalet skal ved besøg sikre at besøget afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. For så vidt angår den konkrete situation har arresthuset oplyst at det har overholdt de sikkerhedsmæssige retningslinjer der gælder ved kontrolleret besøg, og at der ikke var tale om nedværdigende behandling. Arresthuset har over for direktoratet telefonisk henvist til at omgangstonen mellem ansatte og indsatte løbende drøftes i flere fora, og at arresthuset griber ind hvis arresthuset får kendskab til at der ikke tales pænt. Arresthuset opfordrer desuden både indsatte og pårørende til at klage over konkrete episoder og ansatte der ikke lever op til normen for god adfærd og omgangstone. Direktoratet har oplyst at sikkerhedsprocedurerne ved besøg bl.a. kan bestå i at besøgsafviklingen sker forskudt, og at pårørende til forskellige indsatte ikke må vente i samme rum. Der er skærpede retningslinjer for sikkerhedsprocedurerne ved kontrolleret besøg. Direktoratet har i øvrigt henholdt sig til arresthusets bemærkninger. Jeg har noteret mig det oplyste, som ikke giver mig anledning til at foretage mere. Ligesom arresthuset henviser jeg både indsatte og besøgende til at indgive konkrete klager hvis de føler sig forkert behandlet. Ad pkt Talsmandsordning I klagerne som jeg har modtaget, er det også oplyst at talsmanden chikaneres ved flere gange at blive flyttet fra sin celle uden at der har været tale om disciplinærstraf, og talsmanden oplever at blive mødt med en ydmygende og nedværdigende omgangsform når han påpeger problemer i forhold til personale og faciliteter. Arresthuset har oplyst at talsmanden er blevet flyttet to gange. Én gang fordi man ønskede at skille fire indsatte ad, og én gang fordi hans celle skulle renoveres. Arresthuset har desuden oplyst at det er ledelsens opfattelse at det er vigtigt med et velfungerende talsmandsapparat, og at det bestemt ikke opfattes som irriterende når den til enhver tid siddende talsmand påpeger problemer i arresthuset. For så vidt angår den

11 10/11 konkrete talsmand opleves han på talsmandsmøderne som saglig og konstruktiv. Arresthuset har vedlagt et referat fra et talsmandsmøde den 14. april Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg henviser til at talsmanden indgiver en konkret klage i tilfælde hvor talsmanden føler sig forkert behandlet. Ad pkt Kommunikation mellem ansatte og indsatte I min endelige rapport af 23. juni 2009 noterede jeg mig de tiltag arresthuset gjorde for at sætte fokus på omgangstonen mellem indsatte og ansatte i arresthuset. I klagerne som jeg har modtaget, er det oplyst at der fortsat hersker en omgangstone mellem de ansatte og indsatte der er med til at fremprovokere konfliktsituationer. Arresthuset har oplyst at ledelsen og samarbejdsudvalget drøfter omgangstonen som et tilbagevendende tema. Der bliver arbejdet med omgangstonen både i den daglige kontakt med de indsatte, på arresthusets møder, og i en nyoprettet trivselsgruppe. Arresthuset har også oplyst at det vil blive påtalt hvis ledelsen bliver bekendt med at der ikke tales pænt til en indsat eller en pårørende. Ledelsen opfordrer til at der klages over episoder eller ansatte der ikke lever op til normen for god adfærd og omgangstone. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at arresthuset sørger for at omgangstonen i arresthuset løbende drøftes. Jeg kan tilslutte mig ledelsens opfordring til at klage i konkrete tilfælde hvor en indsat føler sig forkert behandlet. Jeg foretager mig ikke yderligere vedrørende dette punkt. Jeg noterede mig i min endelige rapport at arresthusets ledelse var enig i min forståelse af at der som udgangspunkt bankes på en celledør før den umiddelbart efter låses op. I klagerne som jeg har modtaget, er det oplyst at det stadig er et problem at nogle blandt personalet som udgangspunkt ikke banker på en celledør før den låses op. Arresthuset har oplyst at det skal være kutyme at der i almindelige situationer bankes på celledørene inden de åbnes. Personalet er bekendt med kutymen, og den ind-

12 11/11 skærpes jævnligt. Ledelsen vil gerne orienteres hvis der er ansatte der ikke efterlever kutymen, sådan at det kan påtales og adfærden ændres. Direktoratet har oplyst at det er almindelig kutyme at der bankes på celledøren inden den åbnes. Direktoratet har i øvrigt henholdt sig til arresthusets bemærkninger. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg henviser i øvrigt til arresthusets opfordring om at orientere ledelsen hvis der er ansatte der ikke efterlever kutymen. Jeg foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt. I klagerne som jeg har modtaget, er det også oplyst at personalet hver dag visiterer den morgenavis som den pårørende har betalt til den indsatte, så avisen først afleveres til den indsatte op ad formiddagen. Arresthuset har oplyst at det er blevet indskærpet over for personalet at det er uacceptabelt at personalet læser i aviser der er bestilt og betalt af pårørende. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at det ikke har nogen praktisk betydning hvorvidt avisen er bestilt og betalt af en pårørende, og at aviser den indsatte selv har bestilt og betalt, således også skal leveres direkte til den indsatte uden at personalet først læser dem. Jeg foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt. Opfølgning Jeg beder om at arresthuset sender de oplysninger mv. som jeg har bedt om, tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen som jeg ligeledes beder om en udtalelse. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Odense, Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 27. marts 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0498 Dok.:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Den 29. juni 2004 skrev jeg til Anstalten ved Herstedvester og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012

Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012 Inspektion af Københavns Fængsler, Afdeling 2. Vest (kvindeafdelingen), den 24. april 2012 ENDELIG Dok.nr. 12/03559-22/ PH 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009

Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009 Den 16. september 2011 Inspektion af Statsfængslet i Nyborg den 6. maj 2009 ENDELIG J.nr. 2009-1162-628/CBR 1/74 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om statsfængslet... 7 3. Nye bygningsmæssige

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

1/1. Indholdsfortegnelse

1/1. Indholdsfortegnelse Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 623 Offentligt 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 3 2.1 Bygningen mv.... 3 2.2 Celler og gangarealer... 4 2.3 Øvrige rum...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere