Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Parcelforeningen Skovl"

Transkript

1 Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr. Nr. Lbk og lhp af Holte By, Gl. Holte Sogn. omfattende 52 parceller. 2 Formål Foreningens formål er at administrere områdets anvendelse til haver, og sikre medlem-mernes rekreative forhold på så betryggende og billige vilkår som muligt. Endvidere at administrere anlæggelse og vedligeholdelse af de faciliteter m.v., som i fælles interesse vedtages af foreningens generalforsamling. De dertil nødvendige midler kan med bindende virkning pålignes hvert medlem efter de på generalforsamlingen d. 24. juni 1974 nærmere fastsatte fordelingstal 3 Lov om kolonihaver Foreningen er et egentligt kolonihaveområde jf. Lov om Kolonihaver af 7. Juni 2001, 2 og 3, og brev af 25. juni 2002, hvor foreningen falder ind under betegnelsen varig. Foreningen er ikke tilsluttet Kolonihaveforbundet for Danmark, jf. generalforsamlingsbeslutning 27 marts

2 4 Medlemmer Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er myndig. Medlemskabet er betinget af, at den pågældende kan få anvist brugsretten til en ledig parcel, eller kan overtage brugsretten efter aftale med et medlem, der ønsker at udtræde af foreningen, og som i forbindelse hermed har afgivet fornøden overdragelseserklæring. Medlemskabet er knyttet til brugsretten til én parcel. Brugsretten til flere parceller kan ikke overlades til et enkelt medlem eller til flere medlemmer der tilhører den samme husstand, idet det er hensigten at opretholde de eksisterende parceller. Den eneste undtagelse herfra er, at samme person indtil videre kan have brugsret til parcel 37 og 38. Denne undtagelse gælder så længe de i skellet mellem de to parceller værende bygninger bevares. Såfremt nye eller ændring af bestående bebyggelse ønskes opført, skal disse placeres på én af parcellerne efter de gældende regler for bebyggelse inden for én parcel. Efter den eksisterende bebyggelse er fjernet, skal brugeren fortsat kunne disponere over de to parceller, indtil overdragelse af brugsretten bliver aktuel. Herefter bortfalder undtagelsesbestemmelsen. Medlemskab af foreningen skal godkendes af bestyrelsen og er herefter bindende fra datoen for brugsrettens overgang og indtil brugsretten afgives igen, ved aftale eller ved eksklusion af foreningen. 5 Brugsret Som medlem af foreningen har man brugsret til den anviste eller overtagne parcel samt til de fælles etablerede faciliteter m. v., alt i henhold til lovgivningens, og til de i nærværende vedtægter fastsatte regler. I disse rettigheder kan fra foreningens side ingen indgreb foretages, så længe den pågældende som medlem af foreningen opfylder de forpligtelser, han eller hun påtager sig efter bestemmelserne i disse vedtægter. 6 Medlemsbevis Ethvert medlem skal af bestyrelsen have udleveret et bevis, der nærmere præciserer rettigheder og pligter i forhold til foreningen. Beviset skal præcisere arealet af den parcel, hvorover medlemmet har brugsret. På beviset skal fordelingstallet ligeledes fremgå, da disse danner grundlag for medlemmets økonomiske rettigheder og forpligtigelser i forhold til foreningen. 7 Alle medlemmer er forpligtede til at orientere bestyrelsen om telefonnummer samt adresse, inden for Danmarks grænser, hvortil meddelelser/pålæg fra foreningen kan fremsendes med bindende virkning. 8 Gebyr Til foreningens formål og administration betales følgende ydelser, der fastsættes på den ordinære generalforsamling: 1. Et indmeldelsesgebyr, som indbetales til foreningen af alle nye medlemmer, inden medlemskabet kan træde I kraft. Dette gælder ikke ved overdragelse til ægtefæller eller børn. 2. Et kontingent til dækning af foreningens almindelige drifts- og anlægsudgifter. 2

3 3. Et renholdelsesgebyr, som skal betales for lugning og renholdelse af foreningens fællesarealer. Dette fraværsgebyr kan medlemmerne fritages for, ved at deltage, eller ved at stille en stedfortræder, mindst én gang årligt til de af bestyrelsen arrangerede fællesarbejder. 9 Kontingent Kontingentet betales i 4 rater, som forfalder henholdsvis den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Er kontingent eller renholdelsesgebyr ikke betalt senest 2. måneder efter forfaldsmåneden kan foreningen kræve et restancegebyr på kr. 250,- samt et tillæg på 2 pct. af det skyldige beløb, større end kr. 1000,-, for hver forsinket indbetaling. Restancegebyret er for hver påbegyndt måned fra og med forfaldsmåneden indtil betaling finder sted. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort, i den for vedkommende medlems parcel værende bebyggelse, forud for alle andre kreditorer. Ovennævnte bestemmelse tinglyses pantstiftende Foreningen er berettiget til at lade restancer inddrive ad retslig vej. Hvis et medlem ikke betaler sin gæld til foreningen, trods gentagne skriftlige påmindelser fra foreningens bestyrelse, kan bestyrelsen, såfremt konkrete forhold ikke taler imod det, overdrage sagen til retslig inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med restancens inddrivelse betales af skyldneren. 10 Misligholdelse Såfremt et medlem af foreningen groft misligholder sine forpligtelser overfor foreningen eller overfor et andet medlem eller andre medlemmer, kan den pågældende fratages sine medlemsrettigheder og tilpligtes at fraflytte sit hus og afhænde dette til tredjemand. Som grov misligholdelse betragtes bl.a. vold eller trusler om vold eller anden adfærd, der giver anledning til berettiget frygt for andre medlemmer eller deres familie og venners liv eller sundhed. Som grov misligholdelse betragtes endvidere væsentlige og vedvarende restancer, der trods gentagne påmindelser ikke er søgt berigtiget ved betaling eller indgåelse og / eller overholdelse af afdragsordning. Såfremt en væsentlig og vedvarende restance skyldes længerevarende sygdom, særlige sociale forhold eller lignende, kan bestyrelsen beslutte af fravige 9 1) og 10 2). I sager om fortabelse af medlemsretten har medlemmet krav på at få et tilbud, pr. brev, om at blive hørt, om nødvendigt ved stedfortræder, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse og indstiller forslag om fortabelse af medlemsretten til den årlige generalforsamling. I sager om fortabelse af medlemsretten har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse om fortabelse af medlemsret afgøres ved almindeligt flertal. 3

4 11 Medlemmernes forpligtelser Hvert medlem skal anlægge og vedligeholde sin parcel som have og må ikke på parcellen drive husdyrhold eller erhvervsvirksomhed, der er uforeneligt med beboelse. Foreningen er underlagt Rudersdal Kommunes byggevedtægter, og medlemmet er ansvarlig for at bebyggelse derfor kun foretages efter de af kommunen fastsatte regler. Opførelsen af huse, tilbygninger og eventuel carport samt udførelse af sanitære installationer må først påbegyndes når byggetilladelse foreligger fra kommunen. Medlemmet er tillige ansvarlig for, at dræn, vand og kloakledninger på parcellen ikke beskadiges, og må affinde sig med, at reparationer udføres uden erstatning. Parcellen må ikke fremlejes eller fremlånes uden bestyrelsens godkendelse. Medlemmerne har pligt til at overholde det af generalforsamlingen vedtagne ordensreglementet. Reglerne for og omfanget af fællesarbejder fastsættes af bestyrelsen inden for driftsbudgettets rammer og under hensyn til medlemmernes faktiske deltagelse i fællesarbejderne. 12 Overdragelselse Ønsker et medlem at overdrage sine rettigheder til tredjemand skal bestyrelsen underrettes herom. Overdragelse kan kun finde sted, hvis: Overdragerens eventuelle gæld til foreningen samtidig berigtiges, og bestyrelsen godkender det foreslåede nye medlem som medlem af foreningen og det foreslåede nye medlem har underskrevet overtagelseserklæring, hvori han forpligtiger sig til at overholde foreningens vedtægter og ordensreglement. Når ovennævnte betingelser er opfyldt, kan overdrageren ikke længere være medlem af foreningen, og det nævnte medlem eller andre I dennes sted kan ikke gøre krav gældende mod foreningen eller dens formue. Såfremt bestyrelsen nægter at godkende det foreslåede nye medlem, kan overdrageren indbringe nægtelsen til generalforsamlingens afgørelse. 13 Restancer Hvis et medlem ikke betaler sin gæld til foreningen, trods gentagne skriftlige påmindelser fra foreningens bestyrelse, kan bestyrelsen, såfremt konkrete forhold ikke taler imod det, overdrage sagen til retslig inkasso. Såfremt det viser sig umuligt at forkynde en stævning overfor skyldneren, skal stævning kunne forkyndes gennem statstidende. 14 Eksklusion Når medlemsretten fortabes eller ved eksklusion frakendes, er det pågældende medlem og hans husstand pligtig til at fraflytte haven med 14 dages varsel og kan om fornødent udsættes ved fogedens hjælp. Såfremt den pågældende ikke straks søger brugsretten til parcellen overdraget til 3. mand (overdragelse til personer, som på tidspunktet for eksklusionen er optaget i medlemmets husstand, kan ikke finde sted), er foreningen berettiget, men ikke forpligtet, til at disponere over parcellen og den herpå værende bebyggelse efter sagkyndig vurdering af to af retten 4

5 dertil udmeldte vurderingsmænd eller søge den afhændet bedst muligt gennem en af retten dertil udmeldt ejendomsmægler. Vurderingsbeløbet eller overdragelsesvederlaget med fradrag af ethvert tilgodehavende, foreningen måtte have hos den pågældende udbetales af foreningen til den udtrædende snarest efter, at vurderingen eller overdragelse har fundet sted. 15 Bestyrelsen Til at varetage foreningens formål og interesser vælges på den årlige generalforsamling en bestyrelse bestående af: 1. Formand 2. Næstformand 3. Kasserer 4. 2 bestyrelsesmedlemmer 5. 2 suppleanter til bestyrelsen Videre vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges for to år sådan, at formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem afgår i lige år, og kasserer og et bestyrelsesmedlem afgår i ulige år. Suppleanter, revisorer samt revisorsuppleant vælges hvert år. Foreningen repræsenteres af den samlede bestyrelse, hvis underskrift forpligter overfor tredjemand, men formand og kasserer kan efter bestyrelsens enstemmige vedtagelse tegne foreningen i dens daglige drift. Bestyrelsen kan dog ikke sælge eller pantsætte foreningens faste ejendomme uden en dertil af generalforsamlingen meddelt bemyndigelse. 16 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden finder det fornødent eller efter begæring af mindst to bestyrelsesmedlemmer, dog holdes møde mindst hver 6. måned. Alle beslutninger føres til protokols, og protokollen skal for at være gyldig være godkendt af bestyrelsen. Korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv, og vigtige afsendte skrivelser skal foreligge i kopi. Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formand og kasserer er berettiget til at modtage honorar efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og har ligesom den øvrige bestyrelse ret til at få godtgjort de af dem i forbindelse med tillidshvervet pådragne udgifter. 17 Regnskab Foreningens regnskab løber fra 1. juni til 31. Maj, Kassereren fører regnskabet efter bestyrelsens anvisning og fremlægger ved hvert bestyrelsesmøde regnskabets øjeblikkelige resultatopgørelser og balance. I øvrigt fremlægges regnskabet i revideret stand på den årlige generalforsamling. Til dækning af løbende udgifter må kassereren have en kontant 5

6 beholdning, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Foreningens øvrige midler skal indsættes på bankkonti. Bestyrelsen er berettiget til at anbringe en rimelig del af foreningens midler i obligationer. Medlemmernes indbetalinger skal altid foregå via betalingsserviceordning. Kassereren skal føre regnskabet på computer i henhold til bogholderiloven. Udgifter skal registreres løbende og kassebilag skal anbringes i nummerorden i et ringbind. Den 1. oktober, 1. januar og 1. april, skal kassereren sende regnskabet, resultatopgørelse og balance enten, som vedhæftet fil i en eller, som brev til de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Såfremt revisorerne finder anledning til det, kan de rekvirere hele kasseregnskabet tilsendt til nærmere revidering og evt. forlange et ekstraordinært revisionsmøde afholdt. Konstateres der herved uregelmæssigheder i regnskabet, har de pligt til at meddele dette til bestyrelsen. Såfremt kassereren undlader at sende regnskabstallene på de angivne datoer, har revisorerne pligt til at rykke kassereren herfor. Større dispositioner, herunder køb og salg af værdipapirer, skal forinden godkendes af bestyrelsen. 18 Revision De på den årlige generalforsamling valgte 2 revisorer, skal revidere foreningens regnskab og indgive deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne kan til enhver tid foretage regnskabs- og kasseeftersyn. Bestyrelsen har i øvrigt pligt til, når der findes anledning dertil at revidere regnskabet eller lade regnskabet revidere. 19 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 15. september og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en af bestyrelsen fastlagt dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab og budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse i lige år: (med angivelse af funktioner og navne på afgående og evt. forslag til nye) - Formand - Næstformand - 1 bestyrelsesmedlem - 2 suppleanter til bestyrelsen 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Valg af bestyrelse i ulige år: (med angivelse af funktioner og navne på afgående og evt. forslag til nye) - Kasserer - 1 bestyrelsesmedlem - 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 6

7 7. Evt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer begærer det, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende derom med angivelse af forhold, der ønskes behandlet. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages varsel og skal afholdes senest en måned efter, at begæring er indgivet. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Interesserede medlemmer kan afhente kopi af forslagene hos formanden 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages ved 2/3 flertal blandt de fremmødte. 22 Foreningen kan kun opløses i overensstemmelse med de i skødet for området anførte deklarationer, og kun når det vedtages på en særlig, i dette øjemed indvarslet, generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med mindst ¾ af samtlige foreningens medlemmer. Den samme generalforsamling skal, hvis foreningen vedtages opløst, vælge én eller flere likvidatorer til at realisere dens forpligtigelser. Fordelingen af foreningens formue og gæld sker efter fordelingstallene nævnt i Generalforsamlingen vælger en dirigent. Forslag til dirigent forelægges af bestyrelsen. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden. 21 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af de fremmødte og træffer sine beslutninger med et simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten eller en specielt udvalgt person. Hver parcel har én stemme. Ændring af vedtægter samt beslutninger vedrørende salg eller pantsætning af foreningens faste ejendom kræver mindst 2/3 flertal blandt foreningens medlemmer. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og et med 2/3 af de afgivne stemmer vedtaget forslag ønskes fremsat, kan bestyrelsen inden 21 dage med en måneds skriftlig varsel indkalde til en ny Vedtægterne er vedtaget på Generalforsamlingen d. 25. August 2009 Parcelforeningen Skovly Skelstedet 19, 2950 Vedbæk 7

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere