Afleveret: :27:49 ÅRSREGNSKAB for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti."

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for under Hellebæk Menighedsråd i Helsingør Provsti i Helsingør Kommune

2 Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets hovedposter Specifikation af kassebeholdning... Bilag Lønafstemning Momsopgørelse Bilag 1 Bilag 1 Oversigt over faste ejendomme administreret af menighedsrådet... Oversigt over afgifter, legater m.v. administreret af menighedsrådet... Bilag 2 Bilag 2 Oversigt over opsparing... Bilag 3 Oversigt over overskud/underskud på driftsramme... Bilag 4 Oversigt over lån Biregnskaber Bilag 5 Bilag 6 et er udarbejdet som kasseregnskab, hvor årets indbetalinger og udbetalinger opdeles i hensigtsmæssige grupper med detaljerede oplysninger anført i noterne. Periodeafgrænsning er foretaget, for så vidt angår ind- og udbetalinger frem til 1. februar 211. Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til regnskabet: Forskydninger mellem budgetterede og udførte anlægsarbejder er opgjort i nedenstående skema. kassebeholdning : smæssig kassebeholdning pr. 31. december... - Ikke-udført anlægsarbejde budgetteret i eller tidligere... + Allerede udført anlægsarbejde budgetteret i Disponibel kassebeholdning pr. 31. december , , ,68 I kassebeholdning til driftsrammen indgår overskud/underskud på drifts- og anlægsbevillinger: Beregnet overskud/underskud på driftsrammen pr. 31. december, (bilag 4)... +/- Afsluttet anlægsarbejde, som blev billigere/dyrere end forventet... +/- + PU-godkendte tillægsbevillinger til drift... + I alt... Menighedsrådet har disponeret overskuddet således: , , , ,42 Formålsangivelse Indførelse af IT på kirkegårdskontoret, herunder hardware, software og kurser Kurser til menighedsrådet, supplement til årets budget Kirkeblad, hjemmeside, inkl. anskaffelser hertil Supplerende arbejder i forbindelse med nyt sognehus Evt. ekstraordinære udgifter ved kirkebygningen Iværksættelse/støtte til nye kirkelige aktiviteter i sognet I alt Beløb

3 Side 2 (forklaringer til regnskabet fortsat) Note Konto 16: Der har ikke været taget højde for feriepenge-udbetaling ved budgetlægning, samtidig er lønnen for medhjælperne blevet reguleret ift. 29. Konto 24: Beløbet er budgetteret under konto Konto 32 og 57: Ekstra 2 x 2 friweekend jf. nye overenskomster har belastet vikarbudgettet ekstraordinært. Konto 11, 46 og 56: Ekstraudgifter til udbetaling af seniorydelse. Der er modtaget 7-midler til dækning heraf jf. konto 82. Konto 46: Stillingen er opgraderet til 1% ifm. ansættelse af ny kordegn. I overgangsperioden har stillingen været dobbeltbesat i 1 md. Udbetaling af feriepenge ved fratræden er dækket ved 7-midler jf. konto 82. Konto 84: Manglende pension for gravermedhjælp for 29 er udbetalt sammen med. Beløbet (årligt) var ikke indregnet i budgettet. Konto 89: Der er modtaget ekstra sygedagpenge ved kirketjeners sygdom (modregnes i fleksydelsen for samme) samt refusion ifm. kordegnens kursusdeltagelse i obligatoriske kurser. Note 1 Konto 13: Kr. 5,- disponeret af menighedsrådets frie midler. Konto 16: Kr. 86.,- disponeret af menighedsrådets frie midler. Konto 17: Kr. 1.,- disponeret af menighedsrådets frie midler. Konto 126: Anvendt til fælles-sogns aktiviteter. Beløbet disponeret af menighedsrådets frie midler. Note 2 Konto 211: Merforbrug dækket af mindre forbrug på konto 212. Konto 216: Merforbrug skyldes uforudsete udgifter ifm. stillingsannoncer ved genbesættelse af kordegnestillingen. Note 3 Konto 367: Merforbrug pga. nyanskaffelse af præste-pc, samt en del reparation/ vedligeholdelse af øvrigt edb-udstyr. Note 4 Konto 436: Problemer med orgelet har krævet et ekstra og større eftersyn af dette. Konto 461: Der har været færre vedligeholdelsesarbejder i årets løb end forventet. Note 5 Konto 514: Merforbrug skyldes uopsættelig fældning og beskæring af træer. Der er modtaget 7-midler til dækning heraf jf. konto 82. Konto 525: Merforbrug stammer fra renovering af mur, låge og port ved Ålsgårde Ny Kirkegård og er dækket af mindre forbrug på konto 523. Note 6 Samlet har indtægter fra kirkegårdene været højere end forventet. Note 7 Konto 72 og 74: Fra 28 er overført kr. 5. som nu er samlet med disse konti. Arbejdet er udført med det samlede beløb i og det resterende beløb kommer fra budget 211, hvorefter arbejdet er afsluttet. Konto 75: Arbejdet er afsluttet med et underskud på kr Beløbet er dækket af driftsmidlerne jf. tilladelse fra Provstiudvalget af 18/ Konto 76: Arbejdet er afsluttet med et underskud på kr ,, hvoraf de kr ,- dækkes af modtagne 7-midler jf. konto 82. Konto 77: Årets udgifter til forarbejder mv. i alt kr er hævet af opsparingen jf. tilladelse fra Provstiudvalget. Konto 78: Merforbruget skyldes en ikke-afsluttet forsikringssag, der opstod ifm. arbejdets udførelse. Arbejdet overføres til 211.

4 Side 3 et har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Hellebæk Sogn Formandens underskrift: Kassererens underskrift: Provstiudvalgets bemærkninger: I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:

5 Side 4 Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar 31. december, omfattende forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet aflægges efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision. Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Menighedsrådet har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 21. december 29. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.en revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kirkekassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af menighedsrådet anvendte regnskabspraksis er passende, om de af menighedsrådet udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kassens finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

6 Side 5 Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af kassens årsregnskab for har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af kassen i. Menighedsrådets ansvar Menighedsrådet har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved menighedsrådets forvaltning i, herunder at bilag til regnskabsinstruksen er udfyldte og opdaterede. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 21. december 29 afsnit omhandlende formål med forvaltningsrevision har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om kassen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Hellebæk den Revisor Fremsendes til provstiudvalget: Det reviderede regnskab incl. revisionsprotokollat er behandlet på et menighedsrådsmøde., den Preben Brandborg formand Provstiudvalgets bemærkninger: I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:

7 Helsingør Provsti Helsingør Kommune Side 6 ÅRSREGNSKAB Note DRIFTSRAMMEN Udbetalinger Løn , , ,66 1 Kirkelige aktiviteter , ,95 2 Administration , ,62 3 Præsteboliger , ,42 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger , ,14 5 Kirkegård , ,37 6 Udbetalinger i alt , , Indbetalinger Indbetalinger i alt... Driftsrammen i alt... ANLÆGSRAMMEN 7 Anlægsarbejder , , , , Låneydelser... 7 Opsparinger , , , , Anlægsrammen i alt , ,5 Drifts- og anlægsrammen i alt , ,85 KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning i alt , ,67 - Drifts- og anlægsrammen i alt , ,85 Bevægelser på kassebeholdningen , ,82 der sammen med kassebeholdningen , , ,55 9 udgør kassebeholdningen , , ,37

8 Side 7 UDBETALINGER Note : Løn m.v Graver, kirkegårdsleder. -assistent , Medhjælp, vikarer, kirkegård , ,55 24 Rengøring, præstekontor , ,2 31 Kirkesanger , ,6 32 Vikarer for kirkesanger , ,31 33 Babysalmesang honorar ,5 36 Kirketjener, kirketjenermedhjælpere , ,1 37 Vikarer for kirketjener , ,8 46 Kordegn, kordegneassistenter , ,6 47 Vikarer for kordegn , ,84 51 Medhjælp, diæter m.v , , 56 Organist, organistassistent , ,19 57 Vikarer for organist , ,86 71 Kasserer Formand ,5 74 Kontaktperson ,5 76 Kirkeværge ,5 78 Telefongodtgørelse MHR , 4.826, Løn i alt , , ,96 81 ATP AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v , ,37 84 Tvungne pensionsordninger , ,57 86 Rejse- og befordringsgodtgørelse , ,6 89 Lønrefusioner (negativ) , ,84 Løn m.v. i alt , , ,66

9 Side 8 UDBETALINGER Note 1: Kirkelige aktiviteter Konfirmandundervisning , ,44 13 Gudstjenester mv.,honorarer Kirkebil, gudstjenester , , 16 Kirkeblad , ,48 17 Kirkekoncerter, honorarer Kirkekoncerter, andre udgifter , ,5 112 Foredragsholdere, honorarer , ,1 113 Kirkekaffe, sogneaftner m.m , ,8 114 Dåbsgaver, dåbsundervisning , ,4 115 Gaver andre , ,7 126 Diverse , , Tilskud DSUK Kirkelige aktiviteter i alt , ,95 UDBETALINGER Note 2: Administration Menighedsrådet , , Jubilæum AP , 212 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet , , 214 Personaleudgifter , , Annoncer , ,5 221 Telefoner m.v , , Kontorholdsudgifter , , Kursusudgifter vedr. funktionærer , ,5 241 Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v , , Administr. samarb. mellem menighedsråd Diverse Folkekirkens forsikring , ,64 Administration i alt , ,62

10 Side 9 UDBETALINGER Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v Telefon m.v , , Skatter, afgifter , , Godtgørelse for el og varme , , Konfirmandlokaler (i præstegård) , , Anskaffelser og vedligeh., boliger , , Anskaff/vedligehold Orøvej , , Kontorrengøring præstekontorer , , Leje af præstebolig Edb-udgifter præsteboliger , ,57 37 Synsudsat præsteboliger drift ,5 Præstegården i alt , ,42 UDBETALINGER Note 4: Kirke, menighedslok., funkt.bolig m.v Skatter, afgifter , , Forsikringer/sikringsudgifter , ,3 421 El , , Varme , , Rengøringsartikler, vask m.v , , Eftersyn orgel, klokker m.v , , Gudstjenesten, blomster, lys m.v , , Noder , Anskaffelser og vedligeh., kirke , ,7 467 Edb-udgifter, kirkekontorer m.v , , Kisteindbæring , ,16 Kirke menighedslokaler i alt , ,14

11 Side 1 UDBETALINGER Note 5: Kirkegård Materialer og planter til videresalg , , Materialer og planter til kirkegård , , Entreprenørudgifter, grave Entreprenørudgifter, kirkegård , , Arbejdstøj , , Vedligeholdelse, bygninger , ,25 52 Vedligeh., maskiner, redskaber , , Nyanskaf., maskiner, redskaber , , Vedligeholdelse, kirkegårdsareal , , Nyanskaffelser, kirkegårdsareal , , Regulering af delvist momsfradrag ,9 531 El/vand affaldsafg kirkegård , , Brændstof maskiner , , Kirkegård i alt , ,37 INDBETALINGER Note 6: Renteindtægter Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap , ,7 612 Renter af kassebeholdning , ,17 Renteindtægter i alt , ,24 INDBETALINGER Note 6: Indtægt af fast ejendom Præsters boligbidrag , ,41 indtægter af fast ejendom i alt , ,41 INDBETALINGER Note 6: Brug af kirken m.v Babysalmesang deltagerbetaling Brug af kirken i alt

12 Side 11 INDBETALINGER Note 6: Kirkegård Gravkastning , , 642 Nyanlæg og omlægning , ,2 643 Erhvervelse og fornyelse af gravsted , , 644 Hjemfaldne gravstedskapitaler , , Salg af planter, ren- og vedligeholdelse m.v , ,2 646 Renter af aktuelle gravstedskapitaler , , Diverse , Kirkegård i alt , ,48 INDBETALINGER Note 6: Ekstraordinære indtægter Generelt tilskud , , ,68 Ekstraordinære indtægter i alt , , ,68 Indtægter i alt , , 41.68,81 UDBETALINGER Note 7: Anlægsarbejder Betonmur renoveres, hækplanter Udvendigt træværk males VK Udskiftning gasfyr Ved Kirken Vinduer + termoruder udsk. VK Renovering badeværelse Orøvej , Forsikringssag/genhusning ,7 77 Sognehus ,5 78 Dræn v kapel ,57 79 Handicapadgang kirken Anlægsarbejder i alt , ,5 Låneydelser i alt...

13 Side 12 UDBETALINGER Note 7: Opsparing til særlige formål - efter projekt Nyt sognehus/kontorbygning Kirken indvendig istandsætt Opsparing til særlige formål i alt UDBETALINGER Note 7: Opsparing til særlige formål - efter område Opsparing særlig formål (kirke) Opsparing til særlige formål i alt INDBETALINGER Note 8: Kirkelig ligning Kirkelig ligning, drift PU-godkendt tillægsbevilling (5% midler) , ,67 Kirkelig ligning i alt , ,67

14 Side 13 Bilag SPECIFIKATION AF KASSEBEHOLDNING Note 9: Kassebeholdning 9 Kontantbeholdning Udlægskasse kirketjener Bankkonto drift Pluskonto drift Girokonto Indgående moms (købsmoms) Udgående moms (salgsmoms) Skyldige feriepenge Debitorer Opsparing indsat bank Forudbetalte omkostninger Skyldig kollekt Skyldige omkostninger /12 1/1 43, , , , , , ,99,7,22,32 -, , , ,26-226, , ,4 Kassebeholdning i alt , ,4

15 Side 14 Bilag 1 LØNAFSTEMNING A-indkomst Lønmodtagers AM-bidrag A-skat B-indkomst Løn i alt (konto 11-79) , ,5 Honorar musik/sang 61.4 Foredragsholdere ,72 Samarb.menighedsråd ikke skattepligtig ,18 lønrefus. nabosogn lønang. i nabosogn Indbetalt iflg. bogh , , I alt ifølge regnskabet , , , ,22 Almindelig løn vedr. rubrik ,34 - Multimediebeskatning, vedr. rubrik Dagpenge m.m. vedr. rubrik , Oplyst til Skat i alt , , , ,22 Momsopgørelse Udgående afgift (salg) 1. rate 2. rate 3. rate 4. rate I alt , , , - Indgående afgift (køb) 6.689, 7.397, 14.86, - El- olie- og CO2-afgift Tilsvar , , ,

16 Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Side 15 Bilag 2 Seneste ejendomsvurdering Matr. nr. ejerlav og sogn Areal Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. lejeog forpagtningsvilkår Hellebækgård Hellebæk M Beboelsesejendom med 1 lejemål Stenstrup Overdrev Hellebæk Beboelsesejendom med 1 lejemål Ejendomsværdi i alt 8.8. Afgifter, legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådet Nuværende gravstedskapitaler kr ,9 Hjemfaldne gravstedskapitaler kr ,15

17 Side 16 Opsparing til særlige formål Bilag Pengeinstitut Formål Kirkens indvendige istandsætte Nyt sognehus Indgangsparti Ålsgårde kirkegå Saldo 1. jan. Opsparing jvf. note 7 Rentetilskrivning Forbrug jvf. biregnskab Saldo 31. dec , , , , , , , ,6 98, , I alt , , , ,45

18 Side 17 BEVÆGELSER PÅ DRIFTSRAMMEN Bilag 4 Note DRIFTSRAMMEN Merforbrug/ Mindreforbrug Udbetalinger Løn , , Kirkelige aktiviteter , Administration , Præsteboliger , Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger , Kirkegård , Udbetalinger i alt , , , 6 Indbetalinger Indbetalinger i alt , , , Driftsramme i alt , , Opgørelse af overført overskud/underskud på driftsrammen Overført overskud/underskud tidligere år fra driftrammen Mindreforbrug/merforbrug i Driftsramme saldo 31. december (til side 1) 58.42, , ,42

19 Side 18 Oversigt over lån Bilag 5 Långiver Formål Saldo 1. jan. Nye lån Renter kto Afdrag kto Saldo 31. dec. Restløbetid I alt

20 Side 19 KOLLEKTREGNSKAB OG ØVRIGE BIREGNSKABER Bilag 6 KFUM: Varmestuer Folkekirkens Nødhjælp: Jordskælvsofre i Haiti Spedalskhedsmissionen Danske Sømands- og Udlandskirker Foreningen Grønlandske Børn KFUK: Reden Mission i Afrika Mission Øst Kirkens Korshær Danmission: Præsteuddannelse Folkekirkens Nødhjælp: Pakistans ofre Læger uden Grænser Amnesty International: Torturoverlevere SOS Børnebyerne Kirkens Korshær: lokalt Fight Aids in Africa Kollekt i alt Beløb 2.96, 995, 1.13, ,5 672,5 765, 278, 1.92,5 925, , 769, 236, , 584, , Overført til SOS Børnebyerne ,25

21 Side 2 Økonomistatistik Stift: Stiftskode: Reserveret Provsti: Kirke-/præstegårdskasse: Helsingør Provsti Provstikode: CPR-kode: Udbetalinger (Driftsrammen) A B C D Løn kirkegård Løn kirke m.v. Øvrige løndele - lønrefusion Kirkelige aktiviteter Administration Præstegård, præsteboliger m.v. Kirke menighedslok., funkt.bolig m.v. Kirkegård og kirkegård med særskilt regnskab Udbetalinger (Anlægsarbejder) 7A Kirke mv. 7B Kirkegård 7C Præsteembedet Ind- og udbetalinger overført fra Årsregnskab I hele 1 kr note 7.8 Opsparinger Udbetalinger i alt Renter Afdrag note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 note 7 Indbetalinger A 6.6B 6.6C 8 Renteindtægter Renter af gravstedskapitaler Forpagtningsafgift Indtægter af fast ejendom m.v. Indtægter af kirkegården Salg af fast ejendom Salg af jord Øvrige ekstraordinære indtægter Kirkelig ligning Indbetalinger i alt ekskl ekskl note 8 Indbetalinger - udbetalinger -115 Statistikskemaerne indberettes via provstiportalen samtidig med regnskabet

22 Side 21 Stift: Stiftskode: Reserveret Provsti: Kirke-/præstegårdskasse: Helsingør Provsti Provstikode: CPR-kode: Statusoplysninger overført fra Årsregnskab Kassebeholdning A 1B 1C Kontanter, indestående i pengeinstitutter m.v. Obligationer (der indgår i kassebeholdningen) Pantebreve (der indgår i kassebeholdningen) Aktier, andelsbeviser m.v. (der indgår i kassebeholdningen) - gravstedskapitaler (købstæder) +/- regulering ifølge opgørelse af disp. kassebeholdning side 1 Disponibel kassebeholdning jf. årsregnskab side 1 Opsparing til anlægsarbejder Saldo ved årets begyndelse jf. årsregnskabet bilag 3 Årets opsparing, Anlægsarbejder, jf. note 7 + årets rentetilskrivning - årets forbrug vedr. kirke m.v. - årets forbrug vedr. kirkegård - årets forbrug vedr. præstegård Opsparing til anlæg, saldo ved årets slutning I hele 1 kr Lån inkl. stiftslån A 13B 13C Saldo ved årets begyndelse jf. årsregnskabet bilag 5 - betalte afdrag jf. konto nye lån vedr. kirke + nye lån vedr. kirkegård + nye lån vedr. præstegård Lån, saldo ved årets slutning Fast ejendom med offentlig ejendomsvurdering 14 Ejendomsværdi ifølge årsregnskabet bilag køb (ejendomsværdi) - salg (ejendomsværdi) +/- regulering af ejendomsværdien Ejendomsværdi i alt ifølge årsregnskabet bilag Statistikskemaerne indberettes via provstiportalen samtidig med regnskabet.

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816 ÅRSREGNSKAB for Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 8393 CVR-nr. 15326816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7345 CVR-nr. 66914917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7786 CVR-nr. 34673403 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7080. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7080. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Islands Brygges Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7080 CVR-nr. 15662611 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.: 649107 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v.... 5 Note 1 - Kirkelige aktiviteter... 10

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere