Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi"

Transkript

1 115 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Aktiviteten i Grønland er for nedadgående efter nogle år med høj vækst sammenlignet med de fleste europæiske lande. Den internationale økonomiske krise, der ramte verdensøkonomien i 2008, påvirkede kun Grønland i beskeden grad. I henhold til det foreløbige nationalregnskab, som dækker perioden frem til og med 2011, var bruttonationalproduktet, BNP, i pct. højere end i 2007 målt i mængder, hvilket er i kontrast til udviklingen i mange europæiske lande, herunder Danmark. Det afspejler især en stærk vækst i investeringerne kombineret med et stabilt fiskeri. I 2012 vendte udviklingen imidlertid som følge af et mindre fiskeri og lavere aktivitet ved olieefterforskning. Formandskabet for Økonomisk Råd i Grønland vurderede i sin seneste rapport 1 fra efteråret 2012, at BNP ville falde med 3 pct. i 2012, og at 2013 ville blive et år med nulvækst. Meget tyder dog på, at den vurdering er for optimistisk, idet fiskeriet vil falde yderligere i 2013, og det samme ser ud til at blive tilfældet for aktiviteten ved olie- og mineralefterforskning. Aktiviteten ved bygge- og anlægsarbejder er formentlig også vigende. Med faldende mængder i fiskeriet, faldende aktivitet ved råstofefterforskning og lavere anlægsbudgetter må der imødeses et yderligere fald i den samlede aktivitet i Indkomsterne har dog nydt godt af, at verdensmarkedspriserne i det altdominerende eksporterhverv, fiskeriet, steg yderligere i 2012, så økonomien i erhvervet er generelt god trods de faldende fangster. Endelig er bloktilskuddet fra Danmark og indtægter fra aftaler med EU stabile indtægtskilder. Nationalregnskabet Det fremgår tydeligt af nationalregnskabet, at der har været en meget kraftig vækst i investeringerne, som i 2011 udgjorde tæt ved 70 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, jf. tabel misk%20rds%20rapport% pdf

2 116 FORSYNINGSBALANCEN, REALVÆKST Tabel 1 Pct. (Andel af BNP 2011) Privat forbrug... (47,6) 5,2 0,7 0,8-0,9 0,9 1,8-0,7 Offentligt forbrug... (52,6) 0,5 3,4 8,3 2,2-1,3-0,3 0,3 Bruttoinvesteringer i alt... (68,3) 41,7-0,6 30,8 46,0-28,2 85,2 27,0 Ekskl. investeringer i råstofefterforskning... (24,2) 37,6 1,6 17,7 37,2-27,5 17,3-5,3 Eksport af varer og tjenester (32,0) 2,9-0,5-3,3 8,1-8,8 2,1 11,4 Endelig anvendelse lig samlet tilgang... (200,5) 7,1 1,1 6,5 10,1-8,4 16,3 9,6 Import af varer og tjenester (100,5) 12,6-5,4 11,9 22,7-15,8 33,4 17,2 Bruttonationalprodukt... (100,0) 3,7 5,4 3,4 2,1-2,7 4,9 3,2 Kilde: Grønlands Statistik. Investeringsvæksten afspejler i stor udstrækning investeringer i olie- og mineralefterforskning. Den stærke vækst i 2010 og 2011 skyldes primært aktivitet ved efterforskning af olie i havet vest for Grønland. Hovedparten af disse investeringer blev foretaget af udenlandske selskaber med brug af udenlandsk arbejdskraft på udenlandske bore- og forsyningsskibe og modsvares i nationalregnskabet af en stor tjenesteimport. Det grønlandske BNP steg dog også som følge af bidrag fra lokale virksomheder, ligesom aktiviteten har givet skatteindtægter til Grønland. Der har herudover været en betydelig aktivitet ved efterforskning af mineralske råstoffer i de senere år. De mere traditionelle investeringer har svinget en del omkring et højt niveau. Der har været et betydeligt byggeri af boliger, kollegier og uddannelsesinstitutioner, hvortil kommer udbygning af vandkraftkapaciteten. De største grønlandske byer vil i løbet af 2013 have vandkraft som den vigtigste energikilde. Den stærke vækst i de traditionelle investerin- FAKTA OM GRØNLAND Folketal (antal, primo 2013) Heraf i Nuuk (hovedstad) Befolkning år Beskæftigelse 1 (2011) Ledighed 2 (2011) Bruttonationalprodukt (mia. kr., 2011)... 13,1 Pr. capita (1.000 kr.) ,4 Disponibel bruttonationalindkomst (mia. kr., 2011)... 16,9 Pr. capita 3 (1.000 kr.) ,6 Kilde: Grønlands Statistik og egne beregninger. 1 Antal hovedbeskæftigede, gennemsnit af månedstal. 2 Tilnærmet ILO-definition, gennemsnit af månedstal. 3 Til sammenligning var det disponible BNI pr. capita i Danmark ca kr. i Det disponible BNI var ca. 0,2 pct. større end BNP.

3 117 ger i 2008 og det efterfølgende fald afspejler bl.a. store investeringer i infrastrukturen på teleområdet i form af et søkabel, der forbinder Grønland med både Canada og Island. I de senere år har væksten i forbruget, ikke mindst det private, men efter 2008 også det offentlige, været behersket. Summen af det offentlige og det private forbrug er på niveau med det grønlandske BNP, hvilket er muligt på grund af indkomstoverførsler udefra i form af bloktilskud fra den danske stat og aftaler med EU. Den grønlandske disponible bruttonationalindkomst er således 29 pct. større end BNP. Importen af varer og tjenester er steget kraftigt, hvilket i høj grad skyldes olie- og mineralefterforskningen, mens eksporten af varer og tjenester har været stagnerende, dog med stigende tendens i 2010 og Der har derfor været støt stigende underskud på vare- og tjenestebalancen fra ca. 2 mia. kr. årligt i 2003 og 2004 til næsten 9 mia.kr. i I den udstrækning underskuddet afspejler import i forbindelse med efterforskning af olie og mineraler, vil det ikke blive modsvaret af en stigning i den grønlandske udlandsgæld. Importen er finansieret af de pågældende selskaber, og deres krav på Grønland består i en ret til at udvinde råstoffer på gældende vilkår. Risikoen bæres af selskaberne. Der eksisterer endnu ikke en grønlandsk betalingsbalancestatistik, men der kan ikke være tvivl om, at den økonomiske vækst i perioden i høj grad er lånefinansieret, jf. også afsnittet om lån og bankindeståender. Handelsbalancen I 2012 blev underskuddet på den grønlandske handelsbalance på 2,2 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i de to foregående år, jf. figur 1. Der blev eksporteret varer for 2,8 mia. kr., en stigning på 0,2 mia. kr., mens vareimporten faldt med 0,2 mia. kr. til 5,0 mia. kr. Trods store stigninger i eksportværdierne siden lavpunktet i 2009, jf. figur 2 (venstre), er det i et langt tidsperspektiv tydeligt, at der er et stort strukturproblem i form af en omtrent stagnerende eksport med store sving fra år til år. Fiskeriet står for ca. 90 pct. af den grønlandske vareeksport. Eksportvæksten skyldes altovervejende en gunstig prisudvikling på fisk og skaldyr, jf. figur 3, som viser eksportpriserne på de tre vigtigste eksportvarer, frosne skalrejer, frosne pillede rejer og frossen hel hellefisk. Siden medio 2010 har der fundet prisstigninger i størrelsesordenen 50 pct. sted, mens mængderne har været faldende. Mulighederne for at forøge fiskeriet må umiddelbart anses for begrænsede. Det grønlandske rejefiskeri svinger af naturlige grunde en del, og rejekvoterne er i overensstemmelse med den biologiske rådgiv-

4 118 HANDELSBALANCE Figur 1 Mia. kr. 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3, Anm.: Tallene for er foreløbige. Kilde: Grønlands Statistik. ning på det laveste niveau i mange år, jf. afsnittet om fiskeriet. Det må anses for usikkert,om klimaændringer kan give anledning til et kompenserende fiskeri af andre arter. Den manglende udvikling af nye eksporterhverv er derfor et stort problem. De største muligheder inden for en kortere årrække findes utvivlsomt på mineralområdet, jf. afsnittet herom. Vareimporten steg i en årrække i et tempo, som afspejler den generelle aktivitets- og prisudvikling, jf. figur 2 (højre). Den overvejende del af de varer, der indgår i investeringerne og i det private forbrug, bliver EKSPORT (VENSTRE) OG IMPORT (HØJRE) Figur 2 Mia. kr. 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 Mia. kr. 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1, Eksport i alt Eksport af fisk og skaldyr Import i alt Import ekskl. olie mv. Anm.: Tallene for er foreløbige. Kilde: Grønlands Statistik.

5 119 EKSPORTPRISER PÅ FISK OG SKALDYR Figur 3 Kroner pr. kg Frosne skalrejer Frosne pillede rejer Frossen hel hellefisk Kilde: Egne beregninger på tal fra Grønlands Statistik. importeret. I 2012 faldt importen, hvilket skyldes, at der i det år hverken blev importeret skibe eller fly, mens den øvrige import var nogenlunde uændret. Det private forbrug Den vigtigste konjunkturindikator for udviklingen i store dele af det private forbrug er Selvstyrets månedlige opgørelser af provenuet fra indførselsafgifterne. Med en enkelt undtagelse, emballage, har afgifterne været uændrede siden efteråret 2007, så ændringer i provenuet siden da afspejler ændringer i det private forbrug af de berørte varegrupper. Som det fremgår af figur 4, er provenuet faldet siden Det skyldes især et mindre salg af alkohol og tobak samt af biler. Faldet i provenuet fra alkohol og tobak fortsatte i 2012, mens provenuet fra de øvrige forbrugsområder var nogenlunde uændret. Det kan i denne sammenhæng bemærkes, at der fra januar 2011 til november 2012 var et stop for toldfrit salg af tobak og alkohol ved indrejse i Grønland, så forbrugsudviklingen har været lidt svagere, end afgiftsprovenuerne peger på. Lån og bankindeståender Privatpersoner, virksomheder og det offentlige har overvejende de to lokalt repræsenterede pengeinstitutter, Grønlandsbanken og BankNor-

6 120 INDFØRSELSAFGIFTER Figur 4 Mio. kr. 400 Mio. kr Øl, vin og spiritus Cigaretter og tobak Motorkøretøjer Andet I alt (højre akse) Anm.: 12 måneders sum. Seneste observation er marts Kilde: Grønlands Selvstyre. dik, som bankforbindelse, men det er ikke ualmindeligt at være kunde i et institut i Danmark. Hertil kommer, at de danske realkreditinstitutter i de senere år har udvidet deres aktivitet i Grønland. For at belyse udviklingen i befolkningens ind- og udlån er det derfor nødvendigt også at inddrage de danske penge- og realkreditinstitutter. Af figur 5 (venstre) fremgår det, at bosiddende i Grønland er gået fra at have et indlånsoverskud på ca. 1 mia. kr. i 2004 i forhold til pengein- PENGEINSTITUTTERNES UDLÅN TIL OG INDLÅN FRA GRØNLAND (VENSTRE) OG REALKREDITINSTITUTTERNES UDLÅN TIL GRØNLAND FORDELT PÅ EJENDOMSKATEGORIER (HØJRE) Figur 5 Mia. kr. 6 Mia. kr. 3,5 5 3, ,5 2,0 1,5 1,0 0, , Udlån Indlån Ejerboliger I alt Anm.: Seneste observation er 1. kvartal Kilde: Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank.

7 121 stitutter i det danske valutaområde, dvs. Danmark, Færøerne og Grønland, til omtrentlig balance mellem ud- og indlån. I samme periode har realkreditinstitutterne øget deres udestående lån i Grønland fra ca. 1,2 til over 3 mia. kr., jf. figur 5 (højre). Det skyldes dels en større udbredelse af ejerboliger, dels at udlejningsbyggeri i mindre grad end tidligere finansieres direkte af Selvstyret og kommunerne. Realkreditudlånene er alle til fast rente med afdragsbetaling, og pantet skal være omsætteligt på markedsvilkår. Derfor ydes realkreditlån primært i Nuuk og enkelte andre byer. Nettoudlånene til Grønland fra de nævnte kilder er således steget med ca. 3 mia. kr. på syv år. Hertil kommer, at Selvstyret i 2010 og 2012 har optaget lån på i alt 600 mio. kr. i Den Nordiske Investeringsbank, NIB, til delvis finansiering af to vandkraftværker. Disse lån indgår ikke i statistikken. Statistikken understøtter således billedet af, at de seneste års økonomiske vækst har været lånefinansieret, især i tilknytning til byggeri. Den stærke udlånsvækst betyder, at den rentebærende bruttogæld også er steget markant. De samlede bruttoudlån udgør nu ca. 65 pct. af BNP og er dermed fortsat langt lavere end i Danmark, hvor det tilsvarende tal er ca. 200 pct. Ind- og udvandring Efter nogle år med nettoindvandring af personer født uden for Grønland vendte udviklingen til en nettoudvandring i 2012, jf. figur 6. Samti- NETTOINDVANDRING Figur 6 Personer Født i Grønland Født uden for Grønland I alt Kilde: Grønlands Selvstyre.

8 122 dig steg nettoudvandringen af personer født i Grønland, og den samlede nettoudvandring oversteg fødselsoverskuddet, forskellen på antallet af fødte og antallet af døde. Folketallet faldt derfor. Der er en tæt sammenhæng mellem det danske og det grønlandske arbejdsmarked, så omsvinget i nettovandringerne er et yderligere tegn på, at der ikke var økonomisk vækst i Grønland i Fiskeriet Fiskeri af rejer er økonomisk set det vigtigste grønlandske fiskeri. Kvoterne svingede i en årrække omkring tons, men blev nedsat i både 2012 og igen 2013 til nu tons, jf. figur 7 (venstre). Som følge af stigende verdensmarkedspriser siden sommeren 2010 er økonomien i dette fiskeri god med betydelige overskud i de største selskaber trods det store mængdemæssige fald. Kvoterne er fastlagt i overensstemmelse med den biologiske rådgivning, og rejefiskeriet blev i 2012 certificeret som bæredygtigt, hvilket kan bidrage til at opnå bedre priser på produkterne. Behovet for lavere kvoter afspejler derfor næppe overfiskeri, men snarere klimaændringer, som indebærer, at rejerne fiskes stadigt længere mod nord. I den sammenhæng er der længere mod syd i de vestgrønlandske farvande set en stigning i mængden af torsk, der er rejespisende. Indtil i år har den biologiske rådgivning lydt på, at der ikke bør foretages direkte fiskeri af torsk, men det er ændret i Den biologiske rådgivning for 2013 lyder på en kvote på tons i de kystnære farvande og intet direkte fiskeri til havs, men Selvstyret har på visse betingelser givet dette fiskeri en kvote på tons. Klimaændringerne betyder også, at der i 2013 vil blive foretaget forsøgsfiskeri af makrel, sild og andre stimefisk i farvandene ved Østgrønland. GRØNLANDSKE FARTØJERS KVOTER OG KVOTETRÆK AF REJER (VENSTRE) OG KVOTER OG FANGST AF HELLEFISK (HØJRE) Figur tons tons Kvoter Kvotetræk Kvoter Fangst Anm.: Fangsterne kan lovligt overstige kvoterne i nogle år som følge af kvotefleksordningen. Kilde: Departementet for fiskeri, fangst og landbrug.

9 123 Kvoterne for fangst af hellefisk, som økonomisk set er den næst vigtigste art, har været stabile i en årrække, og fangsterne nærmer sig kvoterne, jf. figur 7 (højre). Det er næppe muligt at øge fangsterne mærkbart, hvis fiskeriet skal være biologisk holdbart. Råstofudvinding Grønland har et stort behov for at udvikle andre erhverv end fiskeriet. Et højt omkostningsniveau, i overkanten af det danske, en geografisk meget spredt befolkning med dertil hørende smådriftsulemper, høje transportomkostninger og ikke mindst et lavt uddannelsesniveau vanskeliggør en sådan udvikling. Udvinding af råstoffer er det mest realistiske supplement til fiskeriet. På råstofområdet har der været en betydelig efterforskningsaktivitet i de seneste år. Der er afholdt omkostninger på tilsammen ca. 5 mia. kr. i 2010 og 2011 på olieefterforskningerne i havområderne vest for Grønland. Hovedparten af efterforskningen finder sted med brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandsk kapitalapparat. Der har dog også været en øget aktivitet i transportsektoren og i andre serviceerhverv i de mest berørte byer. Der blev fundet spor af kulbrinter, men ikke i et omfang, der kan danne baggrund for udvinding. I 2012 var der ingen efterforskningsaktivitet til havs, men selskaberne undersøgte fortsat seismiske data af undergrunden i farvandene ved Vestgrønland. Det samme ser ud til at ske i år. Der er fortsat en betydelig interesse for kulbrinteefterforskning ved Grønland, men det er i øjeblikket usikkert, om, og i givet fald hvornår, det udløser aktivitet. Udvindingen af kulbrinter fra tjæresand og fra undergrunden via fracking har mindsket USAs afhængighed af importerede kulbrinter og ligeledes selskabernes interesse for kulbrinter fra områder med meget høje efterforsknings- og udvindingsomkostninger, som det er tilfældet ved en miljømæssigt forsvarlig udvinding i de grønlandske farvande. På mineralområdet har der i nogle år ligeledes været en betydelig efterforskningsaktivitet, og i forlængelse af efterforskning har et selskab ansøgt om udvindingstilladelse af jern ved Nuukfjorden. Andre selskaber har tilkendegivet en snarlig ansøgning om udvindingstilladelser i de områder, hvor de har efterforskningslicenser. Det drejer sig bl.a. om udvinding af såkaldt sjældne jordarter i Sydgrønland. Der har været en del diskussion af den storskalalov, som det grønlandske parlament, Inatsisartut, vedtog i Loven vedrører anlægsfasen for miner og andre store projekter, hvor anlægsomkostningerne overstiger 5 mia. kr. Loven tillader aflønning af importeret arbejdskraft i denne fase til grønlandske minimumslønninger med fradrag for kost og logi mv. Det skal bemærkes, at det under alle omstændigheder er nødvendigt at

10 124 importere arbejdskraft til investeringer af den nævnte størrelse, da den krævede beskæftigelse i anlægsfasen for de største projekters vedkommende overstiger 10 pct. af den nuværende grønlandske arbejdsstyrke. Efter valget i marts 2013 har det nye landsstyre annonceret, at det vil justere storskalaloven og ændre beskatningen ved råstofudvinding, så udvindingsafgifter, royalties, skal spille en større rolle med deraf følgende lavere indtægtsgrundlag for almindelig selskabsbeskatning. Det er hensigten at fremrykke beskatningen tidsmæssigt uden at øge den samlede beskatning af et overskudsgivende projekt. Rent konjunkturmæssigt øger disse forhold risikoen for, at efterforskningsaktiviteten efter mineralske råstoffer vil falde, indtil vilkårene for en eventuel udvinding er kendte. Sammen med lavere verdensmarkedspriser på en del råstoffer betyder det, at aktiviteten ved efterforskning af både mineralske råstoffer og kulbrinter ventes at blive lav i 2013, hvilket vil bidrage til et fald i den samlede aktivitet i samfundet. Aktuelt er den eneste aktive mine i landet en guldmine i Sydgrønland med ca. 80 beskæftigede og en betalingsstandsning i foråret 2013 bag sig. Trods en årrækkes ofte meget høje forventninger til råstofområdet er aktiviteten ved udvinding således beskeden. På trods heraf fremstår råstofudvinding fortsat som langt det vigtigste potentielle eksporterhverv til supplering af fiskeriet, men usikkerheden er stor. Den sikreste vej til økonomisk udvikling i Grønland går gennem et forbedret uddannelsesniveau. Jobmuligheder ved råstofudvinding kan yde et vigtigt bidrag hertil, men råstofudvinding uden en tilhørende forbedring af uddannelsesniveauet vil ikke føre til en vedvarende bæredygtig forbedring af økonomien. Det offentliges langsigtede finansieringsproblemer kan heller ikke løses uden klare regler for anvendelse af råstofindtægterne. Der er allerede i 2008 gennemført lovgivning om en råstoffond, som skal oppebære Selvstyrets råstofindtægter. Rammerne for anvendelse af midlerne vurderes imidlertid af Økonomisk Råd at være for brede og upræcise med risiko for, at kommende midler i fonden kan bruges til at finansiere løbende drifts- og anlægsudgifter og dermed skabe overophedning af økonomien. Uhensigtsmæssig brug af råstofindtægter kan også skabe problemer for kommende generationer, når indtægterne ophører. Det problem vil være særligt stort, hvis råstofferne ikke har fungeret som løftestang for en markant forbedring af uddannelsesniveauet. For at sikre, at en betydelig råstofudvinding fører til en positiv udvikling på både kort og langt sigt, er det vigtigt at præcisere principperne for anvendelse af råstofindtægter, selv om store offentlige indtægter fra råstoffer aktuelt er fugle på taget.

11 125 De offentlige finanser I årene havde landskassen underskud på sit drifts-, anlægs- og udlånsbudget, DAU. I 2010 var der balance, men regnskabet for 2011 og finanslovene for 2012 og 2013 viser igen underskud, jf. tabel 2. Landskasseregnskabet for 2012 er ikke offentliggjort, men udviklingen i landskassens likviditet tyder på et mindre DAU-underskud end budgetteret. Underskuddene skyldes til dels udlån til energiforsyningsselskabet Nukissiorfiit i forbindelse med byggeri af vandkraftværker. Der er tale om investeringer, der, ud over at begrænse forbruget af olie, må anses for rentable på markedsmæssige vilkår, men som har øget udgifterne til udlån med mio. kr. årligt siden Drifts- og anlægsbudgettet, DA, for 2012 er netop i balance i henhold til finansloven efter moderate overskud i de to foregående år. LANDSKASSENS HOVEDPOSTER Tabel 2 Mio. kr R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 FL 2 FL 2 1. Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Udgifter i alt Aftalte indtægter Direkte skatter Indirekte skatter Andre indtægter Indtægter i alt Faktisk DAU-saldo: (10)-(5) DA-saldo Nettoudlån til Nukissiorfiit Stigning i uforbrugte midler i Anlægs- og renoveringsfonden DAU-saldo korrigeret (11)+(13)+(14) Anm.: I 2011 blev kommunernes bloktilskud forhøjet med 302,6 mio. kr. som følge af udlægningen af handicapområdet. Dette beløb rykkes derfor fra Selvstyrets driftsudgifter til udgifter til tilskud. Kilde: Landskassens Regnskaber, Finanslov for 2012 og Finanslov for Realiserede tal. 2 Foreløbige tal. 3 Aftalte indtægter består overvejende af den danske stats bloktilskud (3.633 mio. kr. i 2013) og af partnerskabs- og fiskeriaftaler med EU (338 mio. kr. i 2013).

12 126 Ved vurdering af de offentlige finansers aktivitetsvirkning er det nødvendigt at inddrage Anlægs- og renoveringsfonden. Når en anlægsudgift vedtages, bliver den udgiftsført på anlægsbudgettet, og beløbet overføres til fonden. Når anlægsarbejdet rent faktisk udføres og betales, ofte i efterfølgende år, finansieres det ved træk på samme fond. En stigning i fondens midler udtrykker derfor, at aktiviteten ved anlægsarbejder har været mindre end de anlægsudgifter, som indgår i DAUsaldoen. I 2011 var anlægsaktiviteten således 148 mio. kr. mindre end anlægsudgifterne på mio. kr. I 2013 og de kommende år er der udsigt til en lavere offentlig anlægsaktivitet. Indtægtssiden domineres af gruppen aftalte indtægter, hvoraf statens bloktilskud udgjorde lidt mere end 90 pct. i Bloktilskuddets størrelse er aftalt i loven om Grønlands Selvstyre og reguleres årligt med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på den danske finanslov. Såfremt Selvstyrets udgifter stiger realt, indebærer et krav om budgetbalance, at de øvrige indtægtskilder skal øges procentvis mere end udgiftsstigningen, hvis inflationen i Grønland er den samme som i Danmark. Da der anvendes samme valuta, er det normalt tilfældet. Således var forbrugerpriserne i januar ,7 pct. højere end året før. Den reale fastlåsning af den største indtægtskilde kombineret med et udgiftspres i de kommende årtier som følge af et stigende antal ældre stiller Grønland over for store udfordringer. Det er en vigtig grund til, at Økonomisk Råd i sin rapport vurderer, at finanspolitikken ikke er holdbar på langt sigt. Der er beregnet en finansindikator, som viser, at der er behov for en fastholdt opstramning i størrelsesordenen 1 mia. kr., hvis den offentlige gæld ikke skal stige frem til Det kræver en betydelig indsats at nå det, da de samlede offentlige driftsudgifter, inkl. kommunerne, er ca. 6 mia. kr. Grønland har et gunstigt udgangspunkt, da landskassen opgjort på nettobasis har finansielle aktiver. Ved udgangen af 2012 var der en bruttogæld på 600 mio. kr. svarende til lidt under 5 pct. af BNP, mens de likvide beholdninger i form af bankindeståender og obligationer var ca. 1 mia. kr. De likvide beholdninger er dog mindsket betydeligt i de senere år. Ved udgangen af 2007 havde landskassen en likvid beholdning på mere end 2 mia. kr. Selvstyret har en række andre aktiver, som ikke er medtaget i denne opgørelse, bl.a. udlån til boliger. Disse udlån er i vidt omfang rente- og afdragsfri i en årrække og derfor vanskelige at værdisætte. Det indgår i budgetterne, at Selvstyret optager yderligere lån for 800 mio.kr. frem til I 2012 blev der fremlagt en Gælds- og Investeringsstrategi, som stiller krav om, at de offentlige investeringer skal være rentable og bidrage til den finanspolitiske holdbarhed. Det skyldes bl.a., at en lang række infra-

13 127 strukturprojekter trænger sig på. Transportkommissionen, som blev nedsat efter overgangen til selvstyre i sommeren 2009, afgav betænkning i vinteren De beregnede kapitalbehov til nye eller forbedrede lufthavne og havneudvidelser løber op i mindst 2-3 mia. kr. Disse investeringsønsker kan blive forstærkede, såfremt private vil investere i råstofudvinding. Derfor bliver det nødvendigt at prioritere mellem forslagene efter deres betydning for samfundsøkonomien.

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi 139 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Grønland blev kun i beskedent omfang påvirket af den internationale økonomiske krise,

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Grønland står over for betydelige økonomiske problemer.

Læs mere

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 31. juli 2014 Danmarks Nationalbank: Aktuelle tendenser i den

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING NATIONALREGNSKAB OG HANDELSBALANCE Grønland står over for

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen, Økonomi og Pengepolitik INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske vækst i Grønland var positiv i 2015 efter tre år med tilbagegang.

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2015 Teknisk baggrundsnotat 2015-1 1. Indledning Naalakkersuisut har givet Økonomiske Råd til opgave at vurdere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Af Jakob Janussen og Lars Lund August 2016 Jakob Janussen og Lars Lund 1 Sigtet med artiklen At forklare hvorfor den offentlige sektor

Læs mere

Økonomisk Råds rapport 2012

Økonomisk Råds rapport 2012 -naturressourcer som vækststrategi Foto: Carsten Egevang, www.arc-pic.com Nuuk, sept. 2012 Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 3. rapport. Økonomisk Råd ledes af et formandskab

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 1 voksede færøsk økonomi efter et par år præget af stilstand. Det nominelle bruttonationalprodukt,

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2016

Status på udvalgte nøgletal juni 2016 Status på udvalgte nøgletal juni 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i marts, men ledigheden bød i april på første

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Grønland er økonomisk på spanden Af Lars Erik Skovgaard, BT. BUSINESS Det går den gale vej med økonomien i Grønland. Inden for de senere år er fiskeriet og turismen gået tilbage, og de store forhåbninger

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland

Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland Ressourcerenteafgifter på fiskeriet i Grønland 2 Finansdepartementet Hilmar Ögmundsson, chefkonsulent 31. August 2016 Rejeafgift Afgift på rejer blev først opkrævet i 1984 produktionsafgift fastsat i forbindelse

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere