ÅRSREGNSKAB Afleveret: :17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for under Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune

2 Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets hovedposter Specifikation af kassebeholdning... Bilag 0 Lønafstemning Momsopgørelse Bilag 1 Bilag 1 Oversigt over faste ejendomme administreret af menighedsrådet... Oversigt over afgifter, legater m.v. administreret af menighedsrådet... Bilag 2 Bilag 2 Oversigt over opsparing... Bilag 3 Oversigt over overskud/underskud på driftsramme... Bilag 4 Oversigt over lån... Bilag 5 Biregnskaber... Bilag 6 et er udarbejdet som kasseregnskab, hvor årets indbetalinger og udbetalinger opdeles i hensigtsmæssige grupper med detaljerede oplysninger anført i noterne. Periodeafgrænsning er foretaget, for så vidt angår ind- og udbetalinger frem til 1. februar Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til regnskabet: Forskydninger mellem budgetterede og udførte anlægsarbejder er opgjort i nedenstående skema. kassebeholdning : smæssig kassebeholdning pr. 31. december... - Ikke-udført anlægsarbejde budgetteret i eller tidligere... + Allerede udført anlægsarbejde budgetteret i Disponibel kassebeholdning pr. 31. december , ,97 I kassebeholdning til driftsrammen indgår overskud/underskud på drifts- og anlægsbevillinger: Beregnet overskud/underskud på driftsrammen pr. 31. december, (bilag 4) ,87 +/- Afsluttet anlægsarbejde, som blev billigere/dyrere end forventet... +/- + PU-godkendte tillægsbevillinger til drift I alt ,13 Menighedsrådet har disponeret overskuddet således: Formålsangivelse Kor Ørslev Dige og redskabsrum Føns Beløb I alt

3 Side 2 (forklaringer til regnskabet fortsat) Konto 0710 Kasserer og 2520 Revision og regnskabsføring: Der er i skiftet til regnskabskontor, hvorfor der er en besparelse på løn til kasserer på kr og en merudgift på revision og regnskabsføring på kr Konto 1060 Kirkeblad: Der er udgifter til KirkeWeb på kr Konto 3410 Anskaffelser og vedligeholdelse, præstegård: Præstegården er istandsat, udgiften fremgår af bilag 6 under uforudsete udgifter. Kr er udgiftsført på denne konto, der er modtaget kr fra 5% midler. Derudover er der sløjfet fiskedam m.v. for kr Konto El og varme: Der er samlet et merforbrug på kr I regnskabet er al eludgift ført på Der er ikke nogen fordeling på el til varme og el til andet brug. Konto 4610 Anskaffelse og vedligeholdelse, kirke: Der er sparet kr Konto 6460 Renter af aktuelle gravstedskapitaler: Der er modtaget kr som yderligere rente vedr.. Konto Anlægsarbejder: Anlægsarbejderne er specificeret på bilag 6.

4 Side 3 et har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Menighedsrådet/menighedsrådene for... sogn/pastorat Underskrifter: REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af menighedsrådet aflagte årsregnskab for. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og iøvrigt efter Kirkeministeriets instruks for revision af menighedsrådenes regnskaber tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentation for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder kontrolleret, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den foreskrevne regnskabspraksis for kirkelige kasser samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til kirke- og præstegårdskassers regnskabsaflæggelse. den Fremsendes til provstiudvalget: Det reviderede regnskab incl. revisionsprotokollat er behandlet på et menighedsrådsmøde., den formand Provstiudvalgets bemærkninger: I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:

5 Middelfart Provsti Side 4 Middelfart Kommune ÅRSREGNSKAB Note DRIFTSRAMMEN Udbetalinger 0 Løn , Kirkelige aktiviteter , ,00 2 Administration , Præsteboliger , Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger , Kirkegård , Udbetalinger i alt , ,00 Indbetalinger Indbetalinger i alt... Driftsrammen i alt... ANLÆGSRAMMEN 7 Anlægsarbejder , , , ,93 7 Låneydelser , ,00 7 Opsparinger Anlægsrammen i alt , ,00 Drifts- og anlægsrammen i alt , ,00 KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning i alt , ,00 - Drifts- og anlægsrammen i alt , ,00 Bevægelser på kassebeholdningen ,21 der sammen med kassebeholdningen , ,00 9 udgør kassebeholdningen , ,00

6 Side 5 Note 0: Løn m.v Graver, kirkegårdsleder. -assistent , Medhjælp, vikarer, kirkegård , Korleder , Kirkesanger , Vikarer for kirkesanger , Medhjælp, diæter m.v , Organist, organistassistent , Vikarer for organist , Kasserer Formand Kontaktperson Kirkeværge Løn i alt , ATP , AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v , Tvungne pensionsordninger , Rejse- og befordringsgodtgørelse , Løn m.v. i alt ,

7 Side 6 Note 1: Kirkelige aktiviteter 1010 Tilskud til stiftsfond Konfirmandundervisning , Gudstjenester mv.,honorarer , Kirkebil, gudstjenester , Kirkeblad , Kirkekoncerter, honorarer Kirkekoncerter, andre udgifter , Samarbejde mellem menighedsråd , Foredragsholdere, honorarer Kaffe, The m.v , Onsdagsklub Bibler , Støtte til lokale foreninger Udflugter , Menighedsarbejde , Annoncer Kirkelige aktiviteter i alt , ,00 Note 2: Administration 2110 Menighedsrådet , Kursusudgifter vedr. menighedsrådet Personaleudgifter , Annoncer , Telefoner m.v , Kontorholdsudgifter , Porto og gebyrer Kursusudgifter vedr. funktionærer Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v , Kontingenter Revision og regnskabsføring , , Folkekirkens forsikring , Administration i alt ,

8 Side 7 Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v Telefon m.v , Skatter, afgifter , Forsikringer/sikringsudgifter Godtgørelse for el og varme , Opvarmning og el , Konfirmandlokaler (i præstegård) Anskaffelser og vedligeh., boliger , Anskaffelser og vedligeh., avlsgård Leje af præstebolig Edb-udgifter præsteboliger Præstegården i alt , Note 4: Kirke, menighedslok., funkt.bolig m.v Skatter, afgifter , Forsikringer/sikringsudgifter , El , Varme , Rengøringsartikler, vask m.v , Eftersyn orgel, klokker m.v , Gudstjenesten, blomster, lys m.v , Anskaffelser og vedligeh., kirke , Edb-udgifter, kirkekontorer m.v , Kirke menighedslokaler i alt ,

9 Side 8 Note 5: Kirkegård 5110 Materialer og planter til videresalg , Materialer og planter til kirkegård , Entreprenørudgifter, grave Arbejdstøj , Vedligeholdelse, bygninger , Vedligeh., maskiner, redskaber , Vedligeh., P-plads, hegn m.v Nyanskaffelser, bygninger , Nyanskaf., maskiner, redskaber , Vedligeholdelse, kirkegårdsareal Kirkegård i alt , INDBETALINGER Note 6: Renteindtægter 6110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap , Renter af kassebeholdning , Renteindtægter i alt , INDBETALINGER Note 6: Indtægt af fast ejendom 6270 Præsters boligbidrag , indtægter af fast ejendom i alt , INDBETALINGER Note 6: Brug af kirken m.v Pyntning i kirken , Brug af kirken i alt ,

10 Side 9 INDBETALINGER Note 6: Kirkegård 6410 Gravkastning , Nyanlæg og omlægning , Erhvervelse og fornyelse af gravsted Hjemfaldne gravstedskapitaler , Salg af planter, ren- og vedligeholdelse m.v , Renter af aktuelle gravstedskapitaler , Kirkegård i alt , INDBETALINGER Note 6: Ekstraordinære indtægter 6610 Generelt tilskud , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , Note 7: Anlægsarbejder 7001 Graverhus Udby ,93 Anlægsarbejder i alt ,93 Note 7: Renter stiftsmiddellån Fordelt efter område 7300 Renter kirkegård (stiftsmiddellån) , Renter kirke (stiftsmiddellån) , , Renter præstegård (stiftsmiddellån) , ,00 Renter stiftsmiddellån i alt , ,00 Note 7: Afdrag stiftsmiddellån Fordelt efter område 7360 Afdrag kirkegård (stiftsmiddellån) Afdrag kirke (stiftsmiddellån) , , Afdrag præstegård (stiftsmiddellån) , ,00 Afdrag stiftsmiddellån i alt , ,00

11 Side 10 Låneydelser i alt , ,00 Note 7: Opsparing til særlige formål - efter projekt 7811 Opsparing til særlige formål Opsparing til særlige formål i alt Note 7: Kirkegård med særskilt regnskab 7990 Opsparing til særlige formål i alt Kirkegård med særskilt regnskab i alt INDBETALINGER Note 8: Kirkelig ligning 8010 Kirkelig ligning, drift , , PU-godkendt tillægsbevilling (5% midler) Kirkelig ligning i alt , ,00

12 Side 11 Bilag 0 SPECIFIKATION AF KASSEBEHOLDNING Note 9: Kassebeholdning 9000 Kontantbeholdning Checkkonto nr.: Bankkonto nr.: Danske Bank Fionia Bank Danske Bank Checkkonto hos graver/kirkegårdsleder nr.: Fionia Bank Danske Bank Fionia Bank Danske Bank Mellemregning byggesag graverhus Mellemregning byggesag dige Indgående moms (købsmoms) Udgående moms (salgsmoms) Momsafregning Skyldig A-skat Skyldig Søgnhellidagsbetaling Skyldig AM-bidrag Forudbetalte omkostninger Kreditorer... 31/12 1/1 63, , , , , , , , , , , , , , ,34 1,06-0, , , , , ,76-428,00 546, ,49 Kassebeholdning i alt , ,76

13 Side 12 Bilag 1 LØNAFSTEMNING 0 Løn i alt (konto ) A-indkomst Lønmodtagers AM-bidrag A-skat , , ,00 B-indkomst 1 Kirkelige aktiviteter Honorar til musikere / sangere Honorar til foredragsholdere m.v Udgifter vedr. samarbejde mellem menighedsråd m.v.: Løn - evt. ikke skattepligtige løndele, der er bogført på konto Lønrefusion fra nabosogn, der lønangives her - Andele af lønudgifter, der lønangives af nabosogn Indbetalt ifølge bogholderiet - øreafrunding I alt ifølge regnskabet , , , Almindelig løn vedr. rubrik ,93 Dagpenge m.m. vedr. rubrik Oplyst til Skat i alt , , , Momsopgørelse Udgående afgift (salg) 1. rate 2. rate 3. rate 4. rate I alt 1.055, ,00 253, ,00 - Indgående afgift (køb) 8.482, , , , ,00 - El- olie- og CO2-afgift Tilsvar , , , , ,00

14 Side 13 Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Bilag 2 Seneste ejendomsvurdering Matr. nr. ejerlav og sogn Areal Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. lejeog forpagtningsvilkår 1 I Føns By, Føns Præstegård, Ronæsbrovej Udby By, Udby A Ørslev By, Ørslev Ubebygget areal 1 B Husby By Graverhus Ejendomsværdi i alt Afgifter, legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådet Laurine Nielsens Legat.

15 Side 14 Opsparing til særlige formål Bilag Pengeinstitut Fionia Bank Fionia Bank Fionia Bank Formål Graverhus (Udby) Renovering af kor (Ørslev) Uforudsete udgifter Saldo 1. jan. Opsparing jvf. note 7 Rentetilskrivning Forbrug jvf. biregnskab Saldo 31. dec , , ,42 471, , , I alt , , , ,26

16 Side 15 BEVÆGELSER PÅ DRIFTSRAMMEN Bilag 4 Note DRIFTSRAMMEN Merforbrug/ Mindreforbrug Udbetalinger Løn , Kirkelige aktiviteter , ,00 Administration , Præsteboliger , Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger , Kirkegård , Udbetalinger i alt , , ,00 6 Indbetalinger Indbetalinger i alt , , Driftsramme i alt , , ,00 Opgørelse af overført overskud/underskud på driftsrammen Overført overskud/underskud tidligere år fra driftrammen Mindreforbrug/merforbrug i Driftsramme saldo 31. december (til side 1) , , ,87

17 Side 16 Oversigt over lån Bilag Långiver Fyens Stift Fyens Stift Fyens Stift Fyens Stift Fyens Stift Fyens Stift Fyens Stift Formål Konfirmandstue Præstegården Køkken og Bad Præstegården Renovering Føns Kirke Nyt tag Ørslev Kirke Graverfaciliteter Ørslev Kirke Renovering Husby Kirke Graverhus Udby Saldo 1. jan. Nye lån Renter jvf. note 7 Afdrag jvf. note 7 Saldo 31. dec. Restløbetid ½ år , , , ,30 1 år , , , ,27 2½ år , , , ,02 7 år , , ,00 1½ år , , , ,24 11½ år , år I alt , , , ,83

18 Side 17 KOLLEKTREGNSKAB OG ØVRIGE BIREGNSKABER Bilag 6 Konto 7001 Graverhus Udby: Udgifter iflg. byggeregnskab Lån fra stiftet Anvendt opsparing Udgiftsført i Udby 2007 I alt Beløb , , , ,93 Konto 7002 Dige Føns: Arkitek Marxen Oxholm Anlægsgartnere Middelfart Kommune, byggesagsgebyr Wad Landskabsarkitekter Udgifter i alt Tilgodehavende lån Fyens Stift I alt , , , , ,34 Anvendt til uforudsete udgifter: Ronæs Entreprenør, ny trappe Udby Henning Hansen, stormankre og revle Aarup Elservice, belysning af kirke Rishøj & Andreasen, rep. Husby graverhus Fionia Montage, gelænder+låge mv Udby Kirkegård Henning Hansen, istandsættelse præstegård Heraf udgiftsført på konto 3410 under driftsrammen I alt , , , , , ,

19 Side 18 Økonomistatistik Stift: Stiftskode: Reserveret Provsti: Kirke-/præstegårdskasse: Middelfart Provsti Provstikode: CPR-kode: Udbetalinger (Driftsrammen) 0A 0B 0C 0D Løn kirkegård Løn kirke m.v. Øvrige løndele - lønrefusion Kirkelige aktiviteter Administration Præstegård, præsteboliger m.v. Kirke menighedslok., funkt.bolig m.v. Kirkegård og kirkegård med særskilt regnskab Udbetalinger (Anlægsarbejder) 7A Kirke mv. 7B Kirkegård 7C Præsteembedet Ind- og udbetalinger overført fra Årsregnskab Opsparinger Udbetalinger i alt I hele 1000 kr. 7.1 Renter Afdrag note note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 note 7 Indbetalinger A 6.6B 6.6C 8 Renteindtægter Renter af gravstedskapitaler Forpagtningsafgift Indtægter af fast ejendom m.v. Indtægter af kirkegården Salg af fast ejendom Salg af jord Øvrige ekstraordinære indtægter Kirkelig ligning Indbetalinger i alt ekskl ekskl note 8 Indbetalinger - udbetalinger 237 Statistikskemaerne indberettes via provstiportalen samtidig med regnskabet

20 Side 19 Stift: Stiftskode: Reserveret Provsti: Kirke-/præstegårdskasse: Middelfart Provsti Provstikode: CPR-kode: Statusoplysninger overført fra Årsregnskab Kassebeholdning 1 Kontanter, indestående i pengeinstitutter m.v. 2 Obligationer (der indgår i kassebeholdningen) 3 Pantebreve (der indgår i kassebeholdningen) 4 Aktier, andelsbeviser m.v. (der indgår i kassebeholdningen) 5 - gravstedskapitaler (købstæder) 6 +/- regulering ifølge opgørelse af disp. kassebeholdning side 1 Disponibel kassebeholdning jf. årsregnskab side 1 Opsparing til anlægsarbejder 7 Saldo ved årets begyndelse jf. årsregnskabet bilag 3 8 Årets opsparing, Anlægsarbejder, jf. note årets rentetilskrivning 10A - årets forbrug vedr. kirke m.v. 10B 10C - årets forbrug vedr. kirkegård - årets forbrug vedr. præstegård Opsparing til anlæg, saldo ved årets slutning I hele 1000 kr Lån inkl. stiftslån 11 Saldo ved årets begyndelse jf. årsregnskabet bilag betalte afdrag jf. konto A + nye lån vedr. kirke 13B + nye lån vedr. kirkegård 13C + nye lån vedr. præstegård Lån, saldo ved årets slutning Fast ejendom med offentlig ejendomsvurdering 14 Ejendomsværdi ifølge årsregnskabet bilag køb (ejendomsværdi) - salg (ejendomsværdi) +/- regulering af ejendomsværdien Ejendomsværdi i alt ifølge årsregnskabet bilag Statistikskemaerne indberettes via provstiportalen samtidig med regnskabet.

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.: 649107 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v.... 5 Note 1 - Kirkelige aktiviteter... 10

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816 ÅRSREGNSKAB for Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 8393 CVR-nr. 15326816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818.

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818. Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7786 CVR-nr. 34673403 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd. i Slagelse Provsti. i Slagelse Kommune. Myndighedskode 7345. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 7345 CVR-nr. 66914917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7080. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7080. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Islands Brygges Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7080 CVR-nr. 15662611 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere