Straffelovens 296 og 302

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Straffelovens 296 og 302"

Transkript

1 Straffelovens 296 og 302 Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr København 2002

2 5 DELBETÆNKNING VI OM STRAFFELOVENS 296 OG 302 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Resumé 13 KAPITEL 2. STRAFFELOVENS Bestemmelsens forhistorie Andre landes regulering Norsk ret Svensk ret Finsk ret Udvalgets overvejelser Indledning Gerningsindholdet i straffelovens Subsidiær anvendelse Påvirkning af priser Urigtige eller vildledende oplysninger Kapitalbeskyttelse Organisation Forhandlingsprotokoller Ejeroplysninger Kapitaltab Strafferammen i straffelovens og selskabsansvar 44

3 6 KAPITEL 3. STRAFFELOVENS Bestemmelsens forhistorie Andre landes regulering Norsk ret Svensk ret Finsk ret Udvalgets overvejelser Indledning Gerningsindholdet i straffelovens 302 og Strafferammen i straffelovens KAPITEL 4. SELVINKRIMINERING OG STRAFFELOVENS 296 OG KAPITEL 5. DAGBØDER OG SUMBØDER 65 KAPITEL 6. UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRKNINGER Straffelovens 296, 297 og Straffelovens 302 og

4 7 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet blev nedsat den 21. oktober Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet: Udvalget skal have til opgave at fremkomme med forslag, der kan tage højde for den udvikling, som de ændrede økonomiske kriminalitetsmøn-stre og den moderne teknologi fører til. Med henblik på en sådan forstærket indsats mod den ny tids kriminalitet skal udvalget gennemgå straffelovens berigelsesforbrydelser samt vurdere behovet for skærpelser af strafniveauet for økonomisk kriminalitet, herun-der i forhold til andre forbrydelsestyper. Udvalget skal behandle særlovgivningen, herunder navnlig behovet for ændringer af skatte- og afgiftslovgivningen med henblik på at imødegå økonomisk kriminalitet. Også selskabslovgivningen, hvidvasklovgivnin-gen og den finansielle lovgivning skal behandles i denne sammenhæng. Endvidere skal de internationale tiltag på området, herunder i EU-regi, indgå i arbejdet. Udvalget skal tillige overveje længere forældelsesfrister på en række om-råder. Af andre spørgsmål, der kan behandles, er revisorernes rolle, medvirken af sagkyndige dommere ved sagernes behandling ved domstolene og en øget forskningsindsats vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets anden opgave bliver at gennemgå navnlig straffeloven og rets-plejeloven med henblik på at sikre tidssvarende bestemmelser om data-kriminalitet. Gennemgangen skal således bl.a. omfatte straffelovens bestemmelser om urigtige erklæringer og dokumentfalsk og om industrispionage.

5 8 Endvidere skal udvalget vurdere de kriminalitetsformer, som informa-tionssamfundet, herunder de elektroniske opslagstavler, giver mulighed for. Udvalget skal også overveje ændringer af retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden i lyset af de nye telekommunikationsformer. Endelig skal udvalget vurdere, hvordan ressourcerne anvendes bedst mu-ligt i kampen mod den økonomiske kriminalitet Udvalgets sammensætning Ved udarbejdelsen af denne betænkning har udvalget haft følgende sammensætning: Formand Landsdommer Hans Henrik Brydensholt Østre Landsret Øvrige medlemmer Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet Afdelingschef Preben Bialas Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susan Bramsen Fødevareministeriet Direktør Jørgen Christiansen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Politimester Michael Clan Politimesterforeningen Professor, lic. jur. Vagn Greve Københavns Universitet

6 9 Fuldmægtig Alexander Houen Skatteministeriet Fuldmægtig Helle Jahn Erhvervsministeriet Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet Statsautoriseret revisor Jesper Koefoed Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Juridisk direktør, advokat Lau Kramer Foreningen Registrerede Revisorer FRR Professor Lars Bo Langsted Aalborg Universitet Landsdommer Kaspar Linkis Dommerforeningen Kontorchef Kirsten Mandrup Økonomiministeriet Konsulent Lene Nielsen Dansk Industri Advokat Erik Overgaard Advokatrådet Generalsekretær Henrik Rothe Advokatrådet Statsadvokat Henning Thiesen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Sekretariat Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet

7 10 Statsadvokatassessor Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Fuldmægtig Lennart Houmann Justitsministeriet 1.3. Udvalgets arbejde Udvalget har på baggrund af kommissoriets emner nedsat 7 arbejdsgrupper, der udarbejder rapporter til udvalget til brug for udvalgets beslutninger og forslag. Arbejdsgrupperne er opdelt således: Arbejdsgruppe 1 : Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 2 : Straffeloven. (Formand : Vagn Greve) Arbejdsgruppe 3 : Særlovgivningen. (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 4 : Rådgivere. (Formand : Lars Bo Langsted) Arbejdsgruppe 5 : Domsforhandling m.v. (Formand : Bent Carlsen (til juli 1999), Kaspar Linkis (fra juli 1999)) Arbejdsgruppe 6 : Datakriminalitet. (Formand : Mads Bryde Andersen) Arbejdsgruppe 7 : Forskning (Formand : Lars Bo Langsted) Udvalget har besluttet, at det afgiver delbetænkninger, når en emnekreds er færdigbehandlet, således at udvalgets indstillinger løbende kan gøres til genstand for de videre politiske overvejelser. Udvalget har herved især lagt vægt på, at nogle af de behandlede spørgsmål skal behandles i flere arbejds-grupper, og at en betænkning vedrørende samtlige af de i kommissoriet nævnte problemstillinger

8 11 derfor først ville kunne foreligge på et meget sene-re tidspunkt end færdiggørelsen af en del af de indeholdte problemstillinger. Udvalget har tidligere afgivet følgende delbetænkninger: Delbetænkning I vedrørende udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt hæleri og anden efterfølgende medvirken (betænkning nr. 1371/1999). Delbetænkning II vedrørende børnepornografi og IT-efterforskning (be-tænkning nr. 1377/1999). Delbetænkning III vedrørende rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økono-misk kriminalitet (betænkning nr. 1379/1999). Delbetænkning IV vedrørende transaktioner mellem nærtstående parter (be-tænkning nr. 1388/2000). Delbetænkning V vedrørende straffelovens 289 m.v. berigelseskriminali-tet rettet mod offentlige midler (betænkning nr. 1396/2001). Denne delbetænkning bygger på en delrapport fra arbejdsgruppe 3, der be-handler spørgsmål vedrørende særlovgivningen. Denne delrapport er deref-ter behandlet i arbejdsgruppe 2, der behandler spørgsmål vedrørende straf-feloven. Betænkningen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt reglerne i straffe-lovens 296 om visse overtrædelser af selskabslovgivningen og straffe-lovens 302 om grove overtrædelser af bogføringslovgivningen skal justeres og skal have et højere strafmaksimum. Arbejdsgruppe 3 har behandlet dette spørgsmål i en delarbejdsgruppe med følgende sammensætning: Vicestatsadvokat Ulla Høg (formand) Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Afdelingschef Preben Bialas

9 12 Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susan Bramsen Fødevareministeriet Afdelingsleder Nils Hansen Told- og Skattestyrelsen Fuldmægtig Annemette Vestergaard Jacobsen Skatteministeriet Fuldmægtig Lisbeth Krener Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Statsadvokatassessor Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Chefkonsulent Solveig Faurholt Pedersen Direktoratet for FødevareErhverv Fuldmægtig Lotte Dige Toft Fødevareministeriet Som nævnt er rapporten fra udvalget vedrørende særlovgivningen derefter behandlet i arbejdsgruppe 2, der har haft følgende sammensætning ved behandlingen: Professor, lic. jur. Vagn Greve (formand) Københavns Universitet Kontorchef Susan Bramsen Fødevareministeriet Politimester Michael Clan Politimesterforeningen Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet

10 13 Fuldmægtig Helle Jahn Erhvervsministeriet Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet Statsadvokatassessor Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Generalsekretær Henrik Rothe Advokatrådet Fuldmægtig Lotte Dige Toft Fødevareministeriet Fuldmægtig Lennart Houmann (sekretær) Justitsministeriet 1.4. Resumé Straffelovens 296 omhandler kriminalitet i juridiske personer. Denne be-tænkning omhandler paragraffens anvendelsesområde, herunder spørgsmå-let om, hvorvidt handlinger eller undladelser, der er kriminaliseret i særlov-givningen, skal have en overbygning vedrørende grove forhold i denne straffelovsbestemmelse. Betænkningen omhandler endvidere strafferammen for 296 og straffelovens 302 om regnskabsforbrydelser, samt muligheden for selskabsan-svar i denne forbindelse. I kapitel 2 gennemgås straffelovens 296 og udvalgets overvejelser omkring en ny regulering. Udvalget finder, at straffelovens 296 tillige bør være overbygningsbestemmelse for grove overtrædelser af lovgivning vedrørende juridiske per-soner, når det gælder bestemmelserne om kapitaltilførsel, anvendelse af den juridiske persons midler, førelse af forhandlingsprotokoller, fortegnelser og oplysningspligter vedrørende ejerandele samt handlepligter ved konstateret kapitaltab.

11 14 Udvalget finder endvidere, at straffelovens 296 skal være en samlet be-stemmelse vedrørende juridiske personer. Det foreslås derfor, at den del af 296, der ikke specielt vedrører juridiske personer, i stedet bliver en ny 297. Det foreslås samtidig, at den nugældende 297 ophæves. Udvalget finder herudover, at strafmaksimum skal forhøjes, så det kommer på linie med normalstrafferammen for formueforbrydelser, og at der skal være selskabsansvar for overtrædelse af bestemmelserne. Herudover foreslås en vis modernisering af ordlyden i straffelovens 296. I kapitel 3 gennemgås straffelovens 302 og udvalgets overvejelser omkring en ændring af bestemmelsen. Udvalget finder, at strafmaksimum skal forhøjes, og foreslår, at ordlyden tilpasses bogføringsloven især med henblik på at sikre, at de særlige regler vedrørende edb-bogføring er omfattet. Udvalget foreslår, at straffelovens 175 ændres, så den ikke tillige efter sin ordlyd omfatter bogføring. I kapitel 4 behandles spørgsmålet om forholdet mellem straffelovens 296 og 302 og det forhold, at en person ikke har pligt til at inkriminere sig selv. I kapitel 5 gennemgås reglerne for dagbøder og sumbøder, men udvalget tager ikke stilling til, hvad der bør anvendes, da Straffelovrådet allerede be-handler spørgsmålet. Kapitel 6 indeholder udvalgets forslag med bemærkninger.

12 15 KAPITEL 2 STRAFFELOVENS Bestemmelsens forhistorie Bestemmelsen kom ind i straffeloven i Enkelte led i den var for aktie-selskabers vedkommende forud herfor reguleret i aktieselskabsloven. 1 Straffelovsbetænkningen fra 1912 havde i 341 en bestemmelse om at ud-sprede løgnagtige beretninger, hvorved priser på varer m.v. tilsigtedes på-virket, samt en bestemmelse om at offentliggøre vildledende oplysninger om aktieselskabers o.l. stilling. Det siges i bemærkningerne 2, at der er tale om forhold, der kunne nærme sig stærkt til Bedrageri, derfor Adgangen til under skærpende Omstændigheder at anvende Arbejdsfængsel, men dog nærmest maa ses under Synspunktet: Handlinger, der ere skadelige for Er-hvervslivet. Straffelovsbetænkningen fra 1917 havde i 263 en tilsvarende bestemmelse, der dog var mere beskrivende (tæt på den nugældende 296, stk. 1, nr. 1 og 2). Det siges i bemærkningerne 3, at dispositionerne har handlinger for øje, der ikke, eller dog ikke altid, rammes af bedrageribestemmelsen, men som dog rummer en alvorlig fare for, at nogen bestemmes til tabsforvoldende dispositioner. Det nævnes, at udvidelsen med beretninger m.v. til general-forsamling eller selskabsmyndighed har et aktielovudkast som forbillede. Det siges herom: Faren ved saadanne urigtige Beretninger og Regnskabsopgørelser er, selv om de ikke offentliggøres, saa stor, at der trænges til en alvorlig Straffebestemmelse derimod. Af lignende Grunde er det fundet rig-tigt at medtage Indbydelser til Dannelse af saadanne Selskaber. 1 Lovens 55 omfattede urigtige eller vildledende angivelser i indbydelser til aktietegning, beretninger, regnskabsopgørelser eller erklæringer til generalforsamling eller selskabsmyn-dighed eller anmeldelser til aktieselskabsregisteret. Endvidere omfattede bestemmelsen overtrædelser af lovens bestemmelser om udfærdigelse af aktiebreve eller interimbeviser, udbetaling af udbytte eller tilbagebetaling af indskud. 2 S. 290 f. 3 S. 251 f.

13 16 Straffelovsbetænkningen fra 1923 havde i 268 en formulering, der var næ-sten identisk med den nugældende, idet den medtog overtrædelse af de for selskaber med begrænset ansvar gældende bestemmelser om udfærdigelse af aktier m.v., udbetaling af udbytte eller tilbagebetaling af indskud. Det siges også her i bemærkningerne 4, at bestemmelsen er et supplement til bedrage-ribestemmelsen. Bestemmelsen i 1930-straffeloven blev herefter således : 296. Med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 2 år straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende 279 foreligger, 1) udspreder løgnagtige meddelelser, hvorved prisen på varer, værdipapirer eller lignende genstande kan påvirkes, 2) gør urigtige eller vildledende angivelser angående aktieselskabers, an-delsselskabers eller lignende foretagenders forhold gennem offentlige meddelelser, i beretninger, regnskabsopgørelser eller erklæringer til generalforsamlingen eller nogen selskabsmyndighed, ved anmeldelse til handelsregisteret eller aktieselskabsregisteret eller i indbydelse til dannelse af sådanne selskaber eller udbud af andele i dem, 3) overtræder de for aktieselskaber eller andre selskaber med begrænset ansvar gældende bestemmelser med hensyn til udfærdigelse af aktie-breve, andelsbeviser eller interimsbeviser, anvendelse af overskud, ud-betaling af udbytte og tantieme eller tilbagebetaling af indskud. Stk. 2. Begås de under nr. 2 og 3 nævnte handlinger af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder hæfte. Bestemmelsen i straffelovens 296 var på det tidspunkt ikke en overbyg-ningsbestemmelse, idet reguleringen i særlovgivningen blev ophævet sam-tidig. Efterfølgende har de forskellige selskabs- og regnskabslovgivninger indsat egne straffebestemmelser vedrørende samme typer overtrædelser, og straf-felovens 296 har derfor i vidt omfang udviklet sig til at være en overbyg-ning på særlovgivningens bestemmelser. Som eksempler på denne udvikling kan nævnes følgende: 4 Sp. 385 f.

14 17 Aktieselskabslovens 160, stk. 1 Bestemmelsen vedrører overtrædelse af lovens forskrifter om indsendelse af anmeldelser, vurderingsberetninger i henhold til 6 c (vedrørende visse erhvervelser af formuegoder fra en stifter eller en aktionær, der er selskabet bekendt) og meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Overtrædelse straffes med bøde. Det er direkte i bestemmelsen anført, at den er subsidiær i forhold til straffeloven. Bestemmelsen kan ses som un-derbygning til straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, om offentlige meddelelser m.v. Aktieselskabslovens 161, stk. 1 Bestemmelsen henviser (udover til ovennævnte 6 c) blandt andet til føl-gende bestemmelser, idet det videre anføres, at overtrædelse af disse be-stemmelser straffes med bøde: 23 a: For aktier udstedt gennem en værdipapircentral skal der gives centralen besked om en række forhold i relation til selskabet, her-under aktiekapitalen, antal aktier, aktiestørrelsen, aktionærers navn og adresse for navneaktier, særlige rettigheder eller forpligtelser m.v. Be-stemmelsen kan delvist ses som underbygning til 296, stk. 1, nr : Bestemmelsen vedrører pligten til at føre en fortegnelse over aktier (en aktiebog). I stk. 2 er anført nærmere forpligtelser, hvor et aktiebrev omfatter flere aktier. Bestemmelsen kan ses som en under-bygning til 296, stk. 1, nr. 2, for så vidt aktiebogen betragtes som en offentlig meddelelse e.l., og som en underbygning til stk. 1, nr. 3, for så vidt angår aktiebrevselementet. 48 i: Bestemmelsen vedrører, hvilke forhold statslige aktieselskaber skal give Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om. Bestem-melsen kan delvist ses som en underbygning til 296, stk. 1, nr , stk. 3: Bestemmelsen vedrører statslige aktieselskabers fremsendelse af en udskrift af generalforsamlingsprotokollen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen kan delvist ses som en under-bygning til 296, stk. 1, nr : Bestemmelsen vedrører betaling af udbytte og udlodning til aktionærer, og kan ses som en underbygning til 296, stk. 1, nr : Bestemmelsen vedrører blandt andet anvendelse af overskud, herunder henlæggelse til overskudsfond.

15 18 Bestemmelsen kan ses som en underbygning til 296, stk. 1, nr. 3. Anpartsselskabslovens 79, stk. 1 Bestemmelsen vedrører overtrædelse af lovens forskrifter om indsendelse af anmeldelser og meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Overtræ-delse straffes med bøde. Det er direkte i bestemmelsen anført, at den er subsidiær i forhold til straffeloven. Bestemmelsen kan ses som underbyg-ning til straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, om offentlige meddelelser m.v. Anpartsselskabslovens 80, stk. 1 Bestemmelsen henviser blandt andet til følgende bestemmelser, idet det videre anføres, at overtrædelse straffes med bøde: 16: Bestemmelsen vedrører pligten til at føre en fortegnelse over anpartshaverne. Bestemmelsen kan ses som en underbygning til 296, stk. 1, nr. 2, for så vidt anpartshaverfortegnelsen betragtes som en offentlig meddelelse e.l. 44: Bestemmelsen vedrører betaling af udbytte og udlodning til aktionærer, og kan ses som en underbygning til 296, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandellovens 34, stk. 3, nr. 1 Bestemmelsen vedrører kursmanipulation ved offentliggørelse eller ud-spredelse af urigtige oplysninger om udstedere af værdipapirer. Bestem-melsen er en specialbestemmelse i forhold til straffelovens 296, stk. 1, nr. 1. Bogføringsloven og årsregnskabsloven Bestemmelserne i bogføringslovens 7-8 om registreringer og i årsregn-skabsloven om krav til indholdet af regnskaber (f.eks. kapitel 5 om vær-diansættelser), der straffes med bøde efter henholdsvis bogføringslovens 16, stk. 1, og årsregnskabslovens 65, stk. 1, kan udgøre de mere speci-fikke overtrædelser bag en overtrædelse af straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, vedrørende regnskabsopgørelser. Med virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2002 eller senere, er den hidtidige årsregnskabs-lov (lovbekendtgørelse nr. 526 af 17. juni 1996) afløst af den nye årsregn-skabslov (lov nr. 418 af 7. juni 2001). Straffebestemmelsen findes i den nye årsregnskabslovs 164.

16 19 Bestemmelsen i straffelovens 296 var efter 1930 uændret, indtil strafmak-simum i blev nedsat til 1 år for at svare til straffelovens 302. I betænkning nr. 1066/1986 om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet havde udvalget foreslået, at strafmaksimum blev nedsat til 1 år og 6 måne-der, så bestemmelsen strafmæssigt var på linie med den foreslåede 302 og med straffelovens 285 det sidste også under hensyntagen til, at bestem-melsen var subsidiær i forhold til straffelovens 279, hvor dette er nor-malstraffen. Det siges i øvrigt i betænkningen 6, at der ikke for udvalget fo-relå dokumentation for, at der var behov for at ændre det meget specifikke gerningsindhold i 296. For så vidt angår regnskabsområdet er der en vis overlapning mellem ger-ningsindholdet i henholdsvis straffelovens 296 og 302. Sidstnævnte be-stemmelse vedrører den fysiske del af regnskabsaflæggelsen, mens 296 vedrører anvendelsen af det urigtige materiale. Det vil imidlertid være sjæl-dent, at en overtrædelse af straffelovens 302 gennem et vildledende regn-skab ikke følges op af en overtrædelse af straffelovens 296 ved fremlæg-gelse på generalforsamlingen og ved indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det kunne derfor forekomme naturligt, at der gjaldt det samme for de to bestemmelser med hensyn til, om bestemmelserne skal anvendes subsidiært. Det siges imidlertid i betænkningen om bekæmpelse af økonomisk krimi-nalitet 7, at udvalget har overvejet, om den nye 302 burde være subsidiær i forhold til berigelsesforbrydelserne, men at man har fundet, at det er for-skellige hensyn, der varetages, ligesom hensynet til anklagemyndigheden taler imod, at bestemmelsen gøres subsidiær. Hvis en handling eller undla-delse indebærer en overtrædelse af f.eks. både 279 og 302, bør der være mulighed for at straffe for overtrædelse af begge bestemmelser. 5 Ved lov nr. 385 af 10/ Betænkningen s Betænkningen s. 132 f.

17 Andre landes regulering Norsk ret Den norske straffelov har i bestemmelser, der har lighed med den danske straffelovs 296, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Bestemmelserne lyder således: 273. Den som sprer uriktige eller vill-ledende opplysninger for å på-virke priser på varer, verdipapirer eller andre gjenstander, eller medvirker hertil, straffes med fengsel inntil 4 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes alene. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som omfattes av lov om verdipapirhandel Med fengsel inntil 4 år straffes den som i oppfordring til å delta i stiftelse eller utvidelse av aksjeselskap eller annet selskap med økonomisk formål eller om overtagelse av lån til slikt selskap gir uriktige eller vill-le-dende opplysninger av betydning for bedømmelsen av foretagendet. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes alene. På samme måte som etter første ledd straffes tillitsmann eller funksjonær i selskap som nevnt, såfremt han offentliggjør uriktige eller vill-ledende opplysninger av betydning for bedømmelsen av selskapet, eller gir slike opplysninger til selskapets deltagere eller fordringshavere, noen av dets organer eller til en offentlig myndighet. Det samme gjelder andre som på grunn av oppdrag for selskapet har kjennskap til dets forhold. Medvirkning til noen forbrytelse som nevnt i første og annet ledd, straf-fes på samme måte. Med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved grov uaktsomhet gjør seg skyldig i forhold som nevnt i denne paragraf. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som omfattes av lov om verdipapirhandel 2-6. Straffelovens 279 indeholder en bestemmelse om, at straffen kan forhøjes med indtil det halve, hvis den pågældende tidligere er straffet med fængsel efter disse eller en række andre angivne bestemmelser Svensk ret

18 21 Den svenske Brottsbalken har i 9 i kapitel 9, der vedrører bedrägeri och annan oredlighet, en bestemmelse, der har lighed med 296, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Bestemmelsen lyder således: 9 Den som offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider vilseledande uppgift för att påverka priset på vara, värdepapper eller annan egendom, döms för svindleri till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat före-tag eller på grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett före-tag, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggör eller eljest bland all-mänheten eller företagets intressenter sprider vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och där-igenom medföra skada, döms såsom i första stycket sägs. Är brott, som i denna paragraf sägs, grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år Finsk ret Den finske straffelov har i 1 i kapitel 30, der vedrører näringsbrott, en bestemmelse, der har lighed med 296, stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen lyder så-ledes: 1 Marknadsföringsbrott. Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper eller andra nyttigheter lämnar osanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för marknadsföringens målgrupp, skall for marknadsföringsbrott dö-mas till böter eller fängelse i högst ett år Udvalgets overvejelser Indledning Udvalget finder, at der er behov for at se på spørgsmålet om, hvordan straf-felovens 296 bør være udformet i dag, allerede set i lyset af, at bestem-melsen uden selv at undergå ændringer i vidt omfang har udviklet sig til at være en overbygning på dele af særlovgivningen, og set i lyset af, at den tilsvarende overbygning i straffelovens 302 ikke er gjort subsidiær i for-hold til nogen af bestemmelserne i berigelseskapitlet.

19 22 Udvalget har endvidere overvejet, om et strafmaksimum på 1 år er tilstræk-keligt til den beskyttelse, man i dag ønsker at give de regler, der skal sikre, at selskabsform m.v. ikke misbruges. Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har oplyst, at bestemmel-sen i straffelovens 296 anvendes en del i praksis. Bestemmelsen har over-vejende været anvendt i forbindelse med offentliggørelse af urigtige regn-skaber eller andre urigtige oplysninger vedrørende selskabers økonomiske forhold. Et særligt anvendelsesområde, hvor der er en del verserende sager, er det område, der kaldes rullende kapital, der kan ses som en variation over ak-tionær- og anpartshaverlån. 8 8 Told- og Skattestyrelsen har i forbindelse med en særskilt kontrol, der bl.a. vedrørte mis-tanke om rullende kapital, fået oplysninger om 304 selskaber, der var oprettet i en udvalgt periode på 2 år og 7 måneder. Kontrollen var som udgangspunkt målrettet mod en mindre personkreds, der var kendt fra tidligere sager, og 5 af disse personer er tilknyttet 172 af i alt 352 selskaber. Kontrollen blev udvidet til andre selskaber, hvor der kunne være mistanke om rullende kapital. Der er i forbindelse hermed i juni 2000 udarbejdet en rapport om Rullende kapital. I 63% af selskaberne antages kapitalen at være fjernet, i 25% var kapi-talen enten ikke fjernet eller var mistet ved almindeligt driftstab, og i 12% var det ikke mu-ligt at konstatere kapitaltab. I 38% af selskaberne var told- og skatteregler overtrådt, i 54% var bogføringsreglerne overtrådt, og 40% af selskaberne var blevet tvangsopløst. Af de 190 selskaber med formodet kapitalfjernelse er dette dokumenteret i 75 selskaber. I de øvrige 115 selskaber formodes kapitalen at være fjernet, fordi det har været umuligt at få dokumentation for kapitalens tilstedeværelse. I disse 190 selskaber var i 47% af selskaberne told- og skatteregler overtrådt, i 70% var bogføringsreglerne overtrådt, og 47% var blevet tvangsopløst. I de 304 selskaber er de konstaterede og forventede tab for Told&Skat på ca. 29 mio. kr., og reguleringerne af tilsvar til Told&Skat er på ca. 10 mio. kr. På grund af overtrædelse af bogføringsreglerne har det i flere af selskaberne ikke været muligt at konstatere, om der skulle ske regulering af tilsvar til Told&Skat, men det er i flere tilfælde konstateret, at der er drevet virksomhed i selskabet, uden at selskabet har været registreret i Told&Skat som erhvervsaktivt. Det foreslås bl.a. i rapporten, at der i øget omfang bør tages initiativ til straffesager vedrø-rende rullende kapital.

20 23 Når et aktieselskab eller et anpartsselskab ønskes stiftet, indeholder selskabslovgivningen krav til selskabets aktiekapital, som skal være opfyldt, forinden stiftelse kan ske. Således skal aktieselskaber have en aktiekapital på mindst kr., jfr. aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskaber skal have en anpartskapital (indskudskapital) på mindst kr., jfr. an-partsselskabslovens 1, stk. 3. Anmeldelsen af et selskab med henblik på stiftelse skal ske til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, og kapitalen skal være til stede i selskabet senest på tids-punktet for anmeldelsen. Efter selskabets stiftelse finder reglerne om kapitaltab i aktieselsskabslovens 69 a og anpartsselskabslovens 52 anvendelse. I nogle sager gives der urigtige oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrel-sen om aktie- eller anpartskapitalens eksistens i forbindelse med anmeldel-sen af et eller flere selskaber til stiftelse. Sådanne forhold bedømmes efter straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, om urigtige eller vildledende angivelser an-gående selskabers m.v. forhold ved anmeldelse til handelsregistret eller ak-tieselskabsregistret. Eksempelvis fremsendes der dokumentation for kapi-talen i form af kontoudtog e.l., hvor kapitalen i virkeligheden er hævet igen forinden anmeldelsen. I tilfælde hvor den samme kapital i virkeligheden genbruges til oprettelse af flere selskaber, bruges betegnelsen rullende kapi-tal. Fra retspraksis kan blandt andet nævnes følgende sager: Ved Frederiksbergs rets dom af 22/ var T1-T4 tiltalt for at have overtrådt straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, idet de 3 gange ved anmeldelser af aktieselskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen urigtigt angav, at aktie-kapitalen var indbetalt, selv om kapitalen først blev indbetalt 45 dage sene-re. T1 var endvidere tiltalt for at have overtrådt straffelovens 158, stk. 1, ved i skifteretten at have oplyst, at han ikke havde kendskab til, om ak-tiekapitalen i det ene selskab havde været til stede ved stiftelsen, eller til, hvordan kapitalen var blevet brugt. T1 blev idømt 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, og 158, stk. 1, mens T2- T4 hver blev idømt 20 dagbøder á 250 kr. for overtrædelse af 296, stk. 2 (dvs. manglende forsæt). Ved Østre Landsrets dom af 13/ æn-dredes afgørelsen således, at T1 blev idømt 3 måneder fængsel og T2 og T3 hver 20 dages betinget hæfte og tillægsbøder på kr. for forsætlig

21 24 overtrædelse af straffelovens 296. Afgørelsen vedrørende T4 blev stad-fæstet. Ved Vejle rets dom af 15/ var T1-T3 tiltalt for i ca. 20 tilfælde at have overtrådt straffelovens 296, stk. 1, nr. 2. T1 og T2 blev dømt for overtrædelse af bestemmelsen ved i perioden i forbindelse med anmeldelse om stiftelse af anpartsselskaber i strid med sandheden over for Erhvers- og Selskabsstyrelsen at have angivet, at indskudskapitalerne var indbetalt i form af apportindskud. De anførte apportindskud var blandt andet autovaskere, autostole og anparter. I virkeligheden var apportind-skudene enten en fiktion, eller de havde langt fra den værdi, som var an-givet i anmeldelserne. De samme aktiver blev anvendt flere gange. Sel-skaberne blev videresolgt, og køberne reagerede typisk på salgsannoncer med tekst som Vi er nu i stand til at oprette selskaber uden anparts-kapital og Vi opretter ApS eller A/S og er evt. behjælpelig med an-partskapitalen. T2 blev også blandt andet dømt for dokumentfalsk i for-bindelse med fremsendelse af falsk dokumentation for apportindskudene. T1 blev idømt en tillægsstraf på 8 måneders fængsel, T2 blev idømt en tillægsstraf på 6 måneders betinget fængsel, og begge blev indtil videre frakendt retten til at udøve virksomhed som revisorer. 9 T3 blev i henhold til straffelovens 296, stk. 2, idømt 20 dagbøder á 500 kr. Ved Vestre Landsrets dom af 2/ blev T1 s straf nedsat til 6 måneders fængsel og T2 s straf nedsat til 4 måneders betinget. Dommen blev i øvrigt stadfæstet. Ved Københavns byrets dom af 6/ blev T dømt for overtrædelse af straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, ved i 7 anmeldelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen urigtigt at have angivet, at anpartskapitalen på kr. var indbetalt kontant, uagtet kapitalen i ingen af selskaberne reelt var til rådighed for selskabet, idet T straks efter indbetaling tilbageførte beløbet til en konto, der ikke tilhørte selskabet. T blev endvidere dømt for over-trædelse af straffelovens 171 om dokumentfalsk ved i 6 tilfælde som dokumentation for, at anpartskapitalen var indbetalt på anmeldelsestidspunktet at have fremsendt falske kontoudtog til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. T blev idømt 3 måneders betinget fængsel. Ved Østre Landsrets dom af 6/ blev byrettens dom stadfæstet. Ved Københavns byrets dom af 10/ blev T1 T6 dømt for overtrædelse af straffelovens 296, stk. 1, nr. 2, (T1 tillige for et underslæb på kr.) ved i 49 tilfælde i perioden ved anmeldelser af aktie- og anpartsselskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen urigtigt at ha-ve angivet, at selskabskapitalen var 9 Ifølge dommen var T2 og T3 registrerede revisorer. Det er ikke oplyst, om T1 selv udfør-te revisonsvirksomhed, men han ejede et anpartsselskab, der drev revisionsvirksomhed. T2 var revisor for dette selskab, og T3 var ansat i selskabet.

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a.

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. A d vokat (H), professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF 1. En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. Kræver ingen tiltag hos den enkelte fond, men skal haves i erindring ved stiftelse

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere