Vejd irektoratet justerer kursen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejd irektoratet justerer kursen"

Transkript

1 = I s I S I S.. I

2 både et til NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejdirektoratet justerer kursen Af sejdirektør Henning Christiansen 2 FOCUS ARTIKLER: GPS styret entreprenørarbejder ved øresundsbyggeriet Af landinspektør Flemming F. Christensen, Leica A/S og landinspektør Poul Norghrd, Vejdirektoratet 3 Orestadsmodellen 04M Af Jan Nielsen, TetraPlan ApS 6 MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejd irektoratet justerer kursen AT vejdirektør Henning Christiansen Digitale billeder af vejnettet pa P( en Af Finn Senitek. Vejdirektoratet 9 Parkeringsregistreringer i Esbjerg Af sektionsingenior Søren Schrøder, Esbjerg Kommune 12 Miljooplimering af signalanlæg Af civilingeniør Steen Lauritzen. Vejdirektoratet 17 Dataindsamling til»den kloge ej» Af Ove Viggo Nielsen, Siemens AIS 22 Vejsektoren pä Internettet Af Mette Juul, Vejdirektoratets IT-kontor 24 NovaCAD Brugerklubben Af Jørgen Nielsen og Anders Aagaard Poulsen, Århus Ami, Veje og Trafik 26 Ansendelse af GPS til indmling at sejsvstemlinier i Fyns Amt Af landinspektor Jan H. Kjeldsen. Fyns Amt og landinspektzr Hanrik Ved Jensen. Vejdirektoratet 28 NYT FRA VEJSEKTORENS LEVERANDØRER: Nye totalstationer Af Ib Mejnertsen 20 Let og stærk nedstigningsbrond fra Vavin 21 DANSK VEJHISTORISK SELSKAB: Ordinær generalforsamling Af Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet 27 DIVERSE: Billigere at komme over Storebælt Vejbelvsningsregler Af Steen Jannik Nielsen. Vejdirektoratet 8 Forsøg med firmacykler Af civilingeniør Henrik Nyrup, Aalhorg Kommune 15 Kalenderen 70 Leverandurregister 71 Fødselsdage + Rettelse 72 Nyt fra AVF 32 - Se kolofommen side 30 Forsidefuto: Foto: Svend Tgftiimg 1996 var et år, der på mange måder bragte fornyelse og ændringer til Vejdirektoratet og dermed til den danske vejsektor. Der blev i en budgetanalyse af Vejdirektoratet sat en del spørgsmålstegn ved, hvilke opgaver Vejdirek toratet i de kommende år skal løse og også spørgsmålstegn ved, hvordan de bedst gribes an. Spørgsmålene gav umiddelbart anledning til mindre ændringer, der ikke har været syn lige for omverdenen, mens de mere vidtgåen de ændringer skal gennemfores i tiden, der kommer. De affødes dels af den forlods besparelse omkring Vejdirektoratets virksom hed, der på budgelanalysens grundlag er indregnet i finansloven og dels af den vejbesty relsesaftale. der blev indgået indiens finans ministeren og amtsrådsforeningen og i kol vandet på denne aftale drøftelserne om sek toransvaret for det danske vejnet. I vurderingen af disse ændringer er det væsentlige spørgsmål selvfølgelig: Hvordan kan vi bruge ændringerne til at gøre samar bejdet på tværs mellem vejsektorens mange inleressenter så frugtbart som muligt? Hvilke muligheder åbner sig. Forhandlingerne omkring fordelingen af de enkelte vejstrækninger er endnu ikke færdige. og drøftelserne omkring Vejdirektoratets sek toransvar løber endnu. Opgaven er at formu lere en ansvars- og opgavefordeling, der dels sikrer Folketing og regering et instrument til at gennemføre den overordnede politik for infrastruktur, fremkommelighed, miljø. sik kerhed, energi nim. og som giver amter og kommuner et ansvar for den lokale og regio nale infrastruktur. På den ene side skal helhe den tilgodeses og på den anden side skal udviklingen harmonere med lokale og regio nale politiske interesser. Blandt de positive muligheder i en ny vejordning er en ansvars fordeling, der opleves mere naturlig for amter og kommuner og dermed en styrkelse af den lokale politiske interesse og ansvarsfølelse. En anden positiv mulighed, jeg ser i den nye ordning, er muligheden for at udbygge det samarbejde, der allerede eksisterer mel lem Vejdirektoratet. amter og kommuner. Vi får de rene administrative snitfiader men samtidig et behov for et fagligt samarbejde om planlægning af anlæg og drift. Vejdirekto ratet vil i sin strategi søge at fastholde medar bejdernes store kompetence på specialistom råderne og at udnytte denne kompetence tværfagligt - internt i Vejdirektoratet og i forhold til samarbejdsparterne. Den hidtidige formelle afhængighed mel lem det statslige og det regionale niveau vil med andre ord blive erstattet af et praktisk, opgavebetinget og derfor mere frugtbart sam arbejde. Udgangspunktet er, at det danske vejnet skal opleves som en helhed. Trafikan terne bør heller ikke i fremtiden opleve grænserne mellem stats-, amts- og kommuneveje. For Vejdirektoratet bliver den store opgave i 1997 at omstille og tilpasse organisationen - en noget slanket organisation - de arbejds opgaver vi skal løse fremover. To opgaver presser sig på: Med vejaftalen mellem Finansministeriet og Amtsrådsfore ningen har vi muligheden for at styrke Tra fikminisleriets sektoransvar for hele vejområ det. Med de ændringer, dette vil medføre i vejloven. er der lagt op til. at Trafikministeri et får en mere aktiv rolle i den danske vej- og trafikplanlægning. Vejdirektoratet skal nu løf te denne opgave og skabe det fornødne grundlag for denne planlægning. Den anden opgave bliver at forberede overtagelsen af driftsansvaret for hovedlan devejene - driftsansvar vi hidtil i det væ sentligste alene har haft det administrative ansvar for. Vi skal således til at opbygge en ny drifts organisation. Det er ikke i sig selv en kunst at opbygge en driftsorganisation. Det, der bliver den spændende opgave, bliver at skabe en sammenhæng, så driftsorganisationen kan drage nytte af Vejdirektoratets øvrige eksper tice og skabe et forbillede, som amters og kommuners driftsorganisationer også vil kun ne udnytte. og målet er også at vise nye veje på drifisområdet. Jeg skal nu lære Vejdirektoratet at kende indefra, drøfte de kommende arbejdsopgaver og få lagt en profil for vore opgaver i årene fremover. Vi skal udnytte de muligheder, der er lagt op til med budgetanalysen og vejafta len, offensivt. Jeg har i min tid som formand for kommunalteknisk chefforening oplevet Vejdirektoratets medarbejdere som kompe tente, velforberedte og tidviklingsorienterede. Det er kvaliteter, jeg som vejdirektør vil være opmærksom på skal bevares og styrkes. /L\

3 Dansk Vejtidsskrift 1/97 3 FOCUS ARTIKEL GPS styret entreprenørarbejder ved Øresunds byggeriet Af Landinspektør flemming F Christensen, Le/ca AIS og landinspektør Poul Nørgård, Vejdirektoratet Ved Øresundsforbindel sen er etableret verdens første kæde af permanente GPS referencesta tioner, hvor forskellige fabrikater af RTK-udstyr kan bruges. Kæden gør det muligt at positionere med 1-3 centimeters nøjagtighed flere gange i sekundet. Fra referencestationerne udsendes korrektioner til brugerne via radiomodem. De udgør på den måde elektroniske fikspunkter for byggeriet. GPS, landmåling og navigation med satellitter, er gennem de sidste år blevet almindelige værktøjer ved større entre prenøropgaver. Som beskrevet i dette tidsskrift i marts 1995, er det muligt via RTK (Real Time Kinematic) teknikken at koordinere i XYZ løbende med 1-3 centi meters nøjagtighed. En undersøgelse viste, at en stor del af entreprenøreme ved byggeriet af øre sundsforbindelsen, vil benytte RTK-teknik til forundersøgelser og i forbindelse med selve byggeriet. Undersøgelser viste også, at det kunne blive vanskeligt at benytte teknikken, da det forudsætter dataoverfør sel fra en referencestation til brugerens GPS-modtager via et radio-modem, med selvstændig frekvens. Telestyrelsen oply ste, at det kunne blive meget vanskeligt, at give tilladelse til disse mange frekvenser for arbejdet, der samtidigt kunne dække i hele byggeområdet. Telestyrelsen i Dan mark og Sverige var dog villig til at finde op til seks gode frekvenser, som kunne stilles til rådighed for byggeriet, hvis øre sundskonsortiet ville stå for koordinerin gen. øresundskonsortiet valgte derfor at etablere en referencekæde til GPS-måling med RTK-teknik, baseret på udsendelse via de seks frekvenser. Inden kæden blev etableret, er der lige som ved andre byggerier af denne størrel se, etableret et omfattende net af traditio nelle fikspunkter, der skal sikre, at byg geriet kan gennemføres i ét geometrisk fælles system. RTK-referencestationerne supplerer således med»elektroniske fiks punkter«for byggeriet. Udbud af referencestationer En sådan referencekæde har ikke tidlige re været etableret, og det var usikkert, om det var muligt at lave en løsning, hvor flere fabrikater af GPS-rnodtagere kunne fungere sammen med høj nøjagtighed. KØBENHAVN Det var således vanskeligt at lave et udbudsmateriale, der nøje specificerede, hvordan man ønskede systemet sammen sat. Udbudsmaterialet bestod derfor af en beskrivelse af den ønskede funktionalitet, med baggrund af de faktiske muligheder i området. Udbudet blev gennemført som et EU udbud efter»negotiated procedu re«, hvor de parter der byder, får mulig hed for at præsentere og forhandle deres tilbud teknisk, efter nøje fastsatte regler. ØLC, Nellemann & Bjømkjær og Vejdi rektoratet assisterede Øresundskonsortiet i udvælgelsen af leverandør. Ved valg af løsning blev der lagt særdeles stor vægt på driftssikkerheden i systemet og leve randørens evne til at servicere hurtigt. Valg af løsning Leica fra Schweiz vandt kontrakten med etablering af de fem permanente referen cestationer, som er placeret som vist i figur I. Desuden er der leveret en mobil referencestation, der kan opstilles efter behov. Stationerne er opbygget således, at de hvert sekund udsender korrektioner via et UHF-radio-modem til brugerne. Desuden er der en BBS service ved hver referencestation, der gør det muligt via telefon-modern at hente data for en even tuel efterbehandling af målingerne. Selve referencestationeme er opbygget med henblik på højst mulig driftssikker hed. Til hver GPS-antenne er der koblet to TP-radiomodem, to Leica SR399 GPS-modtagere og to industri PC er. Ved en række testrutiner kontrolleres alle komponenter løbende, og hvis der opstår fejl på en af delene, fortsætter systemet med de resterende dele, og service kan udføres uden driftstop. Ved fejl bliver såvel den systemansvarlige som brugerne advaret via en personsøger. Radio-modemet udsender hvert sekund, via et UHF-radiomodem, korrektioner SALTHOLM r MALMÔ Figur I. Placering af defeni permanente referencestationer

4 opgaven.,naskinen. figur 2. positionen til spidsen af grabben løbende 4 i Dansk Vejtidsskrift 1/97 Figur 2. Retrencestationen udsender differenrielle korrektioner til brugerne, der sortiet til stikprøvekontroller og tilbydes gratis til alle parter i byggeriet. Konsortiet modern, en personsøger og en manual. der beskriver, hvordan systemet kan benyttes. løbende kan udføre tndlinger med 1-3 centimeters nøjagtighed der kan modtages 0-10 kilometer fra i hele byggeområdet modtage korrektio referencestationen. Brugeren kan således ner fra mindst tre af referencestationerne, målinger med meget stor sikkerhed, se og dermed er der mulighed for at udføre Tilbud til brugerne Systemet benyttes dels af øresundskon kan dog ikke pådrage sig noget ansvar, Bnigeme kan gratis låne et UHF-radio er der satset på maksimal driftssikkerhed. hvis systemet fejler, men som beskrevet. Referencestation DGl til søopmåling, hvor traditionelle vandstandsmålinger og navigationsudstyr ger, var udstyret med to RTK modtagere, så både position og drejning kunne til byggeriet er RTK-rnåling benyttet af Muligheder med RTK målingen er erstattet med RTK for opnåelse af den højeste nøjagtighed sådanne opgaver er benyttet teknikken til placering af diger position for uddybning, og Stencon har har benyttet RTK til bestemmelse af udført med. Uddybningsfartøjet Chicago cestation og siden konsortiets kæde. På figureme 3 til 5 ses, hvordan maskinerne. m.rn. til den kunstige ø midt i sundet. der blev benyttet til udlægning af stendi forbindelse med de indledende arbejder Stencon benyttede først egen referen det. Positionen af skovlen blev vist on line på en skærm i førerhuset, hvor nøjagtighed, kan man opstille GPS-mod tagerne i mere end en time i punkter der med radioudstyr til modtagelse af RTK Figur 4. 2 GPS modtagere og kontrolenheder er monteret bag føreren sammen GPS korrektionssignalem: bestemmes nøje. Maskinen var desuden udstyret ved vinkelsensorer, således at følges på en PC er med en CAD model af kunne beregnes, medens der blev arbej operationer i byggeriet. Bla, vil Sund Link Contractors benytte teknikken på udførelsen af den aktuelle opgave kunne ne på broen. ønsker man positioner med endnu større Efterbehandling af data Svanen, til placering af byggeelementer Ønskes kontrolleret, og opsamle data for efterbehandling. Med denne teknik kan muligt at bestemme position og retning af Figur 5. De to GPS antenner gør det RTK kan benyttes til en række andre

5 ,0 Dansk Vejtidsskrift 1/97. 5 mellem referencestationen og brugerens GPS-modtager i XYZ. Metoden er benyttet til indmåling af hovedfikspunkteme for projektet og benyttet bl.a. ved Store bælt til deformationsmålinger. Figur 6. Føreren af maskinen fdr styreinformationer fra to store skærme. Her vises skovlens position iforhold til den Ønskede»model af stendiget med cm -nøjagtighed. der opnås en nøjagtighed på 1-3 milime ter plus 0,5-1,0 milimeter pr. kilometer Sammenfatning GPS-målingens største begrænsning er, at der skal være frit sigte til minimum fem satellitter, men begrænsningen er lille sammenlignet med de store fordele meto den kan byde på. Udstyr til måling med RTK kan købes for en pris af kr. Dyrt eller billigt afhængigt af behov. RTK vil i fremtiden også blive benyttet til styring af maskiner ved større jordarbejder, asfaltudlægning m.m. Alternativt til RTK teknikken kan der også benyttes udstyr baseret på kodemåling til ks. der giver en nøjagtighed på 0,25 - meter. Billigere at komme over Storebælt Nyt fra Storebælt Det bliver ikke bare hurtigere at komme over Storebælt, når vejbroen er færdig - det bliver også billigere end hidtil antaget. Cyklisterne skal over i bus. Et flertal i Folketinget vedtog umiddel bart før jul en række ændringer til anlægsioven for Storebælt. Vedtagelsen indebærer bl.a. at det bliver billigere at køre i bil over Storebælt. En personbil skal således betale 200 kr. (1996-niveau) for at køre over broen. Det er en nedsættelse på omkring 20 pct., idet det oprindelig var aftalt, at taksten skulle ligge tæt på billetprisen for færgeruten Halsskov - Knudshoved. De vedtagne ændringer af anlægsloven er en direkte konsekvens af den rammeaftale om DSB, som blev indgået i slut ningen af oktober. Med den ændrede anlægsiov ser takstniveauet på Storebælt således ud: Personbiler mv. (1996-priser inkl. moms) Personbil og lille varebil 200 kr. Personbil med påhængsvogn, campingvogn, campingbil 300 kr. Motorcykel 100 kr. Lastbiler (1996-priser ekskl. moms) Varebil over 6 m samt lastbil indtil 10 m Lastbil over 10 m Taksterne for busser og minibusser skal i de kommende måneder drøftes i et særligt nedsat udvalg under Trafikmini stenet. Med tabellen som udgangspunkt skal AIS Storebælt herefter udarbejde forslag til den samlede takst- og rabatstruktur. Der er bl.a. mulighed at yde rabatter til personbiler, feks, til pendlere. Derudover kan der komme op til 10 pct. rabat for lastbiler og busser. Den samlede prisstruktur ventes efter en politisk drøftelse at være på plads i løbet af Cyklister over Storebælt i bus Som bekendt kommer der ingen cykelsti på motorvejsbroen over Storebælt. Det blev besluttet allerede i 1986, og siden da har det jævnligt været diskuteret, hvorle des cyklister og knallerter skulle passere Bæltet. Men A/S Storebælt ønsker, at der vil bli ve skabt gode muligheder for cyklisteme, og for at kende cyklistemes behov, bliver 400 kr. Dansk Cyklist Forbund straks i det nye år 640 kr. inviteret til et møde for at drøfte den nær mere udforming af de mulige løsninger. Det er planen at etablere holdepladser for en»cykelbus«ved Storebælts Udstil lingscenter på Halsskov og ved det tidli gere udstillingscenter på Knudshoved. Men før planlægningen går videre, vil A/S Storebælt bla. gerne vide, hvor ofte cyklisterne mener, en sådan bus bør køre set i forhold til det eksisterende behov. Det er også planen at inddrage andre ekspertgrupper for at drøfte spørgsmålet om betalingen for at komme over og mulighederne for at udlicitere denne særlige opgave til et transportselskab.

6 6. Dansk Vejtidsskrift 1/97 FOCUS ARTIKEL Ørestad5- modellen -04M Af Jan Nielsen, Tetra Plan ApS»ØrestadsmodelIenr< - eller 04M som den kaldes - er blot en blandt flere store computerbaserede trafikmodeller, der for tiden udvikles i Danmark, men den er den første hvor brugervenligheden blev sat i fokus. Hvad er 04M Ørestadsmodellen 04M er en computerbaseret trafikmodel, som anvendes til at give svar på hypotetiske spørgsmål som»hvordan ser trafikken ud i det indre København, hvis vi har fået en ny mini metro mellem Amager og det øvrige København, hvad betyder det for miljøet og hvad betyder det for rejsetiden for de mennesker, der bruger det kollektive system«. 04M beregner med andre ord konse kvenserne af forskellige forudsætninger omkring den fremtidige trafikale udvikling i Hovedstadsområdet. Computermodeller af denne type, bruges i mange sammen hænge i trafikken, og danner grundlaget for beslutninger på mange niveauer. På det lokale niveau, kan det være konsekvenser ne af en ny gågade. der skal belyses, mens det på det statslige niveau kan være spørgs mål omkring en Storbæltsbro der skal besvares. Niveaueme er forskellige, men de grundlæggende metoder er de samme. Selvfølgelig bør trafikmodellerne aldrig stå alene, de skal ledsages af en portion sund fornuft, da der findes forhold som kun vanskeligt kan modelleres. I 04M er brugervenligheden sat i fokus, og derfor kan en række rutineprægede opgaver varetages automatisk af modellen, så bru geren kan flytte arbejdsindsats fra at behandle data til at analysere resultater. Forhistorien I sommeren 1994 fik Carl Bro Gruppen af Ørestadsselskabet lis, til opgave at bereg ne det trafikale grundlag for en ny bybane i København. Opgaven var opdelt i flere delprojekter, som bl.a omfattede at lave en trafikmodel for Hovedstadsområdet, at beregne koreplaner og driftsøkonomi for den ny bybane, og at beregne de sam fundsøkonomiske effekter af de forskelli ge planaltemativer. Jeg fik i den forbin delse, ansvaret for at opstille en PC model, som kunne binde de forskellige deiprojekter sammen, i et samlet PC-pro gram, først som ansat i Carl Bro Anlæg as. siden som underrådgiver i TetraPlan. Fra Ørestadsselskabets side, blev der opstillet nogle enkle krav. PC-program met skulle installeres hos Ørestadsselska bet på en almindelig PC og skulle kunne betjenes af ansatte hos bygherren med begrænset fagligt kendskab til trafikmo deher. Af samme grund var krav til bru gervenlighed og dokumentation centrale, og mulighederne for at begå fejl ved anvendelsen af modellen skulle begræn ses mest muligt. I sommeren 1994 var de mest alminde lige PC-type til denne type opgaver, MHz maskiner med 4-8 MB ram, og harddiske omkring 500 MB. Pentium 60 MHz maskiner var begyndt at komme frem, men var stadig dyre. Version 1.0 Opgaven skulle fra starten løses ved at integrere et antal eksisterende delpro grammer, som de enkelte parter i konsu lentgruppen omkring opgaven havde udviklet gennem tidligere opgaver. Disse delprogrammer skulle så suppleres med nyudviklede programmer og herved sam menstrikkes til et brugervenligt PC-pro gram. Det blev derfor hurtigt klart, at ambiti onerne omkring PC-programmet burde hæves, hvis et tilfredsstillende resultat skulle opnås for ørestadsselskabet. Vi valgte derfor at programmere en Win dows-baseret brugergrænseflade i pro grammet Microsoft Visual Basic, og her fra foretage kald til beregningsrutiner som både kunne være eksisterende eller nye. Pointen var, at brugerne i ørestads selskabet kun ville se den nyprogramme rede brugergrænseflade. og herved ikke skulle bekymre sig om hvorledes de enkelte deiprogrammer skulle anvendes. Tidsplanen i opgaven var stram. Alle rede få måneder efter arbejdets igangsæt telse, skulle den første trafikprognose foreligge sammen med udkast til 0KM + E UddsUata ror OTM Totol. OOIIkIOI Miø _r!oei Tr.flk,J. UIIjoo4Tokt. KwpJIoorfo, D,IftobodOot LL OSM tfrii Figur 1. Ørestadsmodellen er en samling af selvstændige programmel; som haserer sig på et fælles datagrundlag. 0KM er køretidsmodellen, 0TM er trafikmodel len, 0DM er driftsmodellen og 0SM er den samfundsøkonomiske,nodel. 0KM betyder: Oerestadens KØretidsModel OTM betyder: Oerestadens TraflkModel 0DM betyder. Oerestadens DriftsModel OSM betyder: Oerestadens Sam,fiindsøkonomiske Model I

7 Dansk Vejtidsskrift 1/97. 7 køreplaner, og forud for dette skulle der laves omfattende dataindsamlinger og - analyser. Det betød at mange mennesker arbejdede på opgaven samtidig, men spredt geografisk. Det var derfor væsent lig at få fastlagt en modelstrukur, således at samspillet mellem de enkelte delmo deller i 04M (se figur 1) og den tilhøren de filnavngivning blev klarlagt fra star ten. Kun herved kunne de mange projek talternativer opstilles og senere udveksles automatisk mellem de enkelte delmodel ler, når den endelige brugergrænseflade var programmeret. Det var nødvendigt at følge DOS-reg leme for filnavngivning, hvilket betød at der kun var 8+3 karakterer til hvert fil navn. I betragtning af, at det forventede antal filer ville være op mod 1000, valgte vi at bruge filindeks (directories) til at adskille de egentlige projekter, og gemme de projektspecifikke filer under filindek sene med identiske navne fra projekt til projekt. Det egentlige programmeringsarbejde blev indledt med at udvikle køretidsmo dellen 0KM og denne model kom derfor til at fungere som prototype for de øvrige modeller. Samtidig begyndte arbejdet med flere af beregningsrutinerne i trafikmodellen OTM, da de skulle bruges til beregning af foreløbige resultater. Arbej det med driftsmodellen 0DM startede i foråret 1995 og til sidst kom arbejdet med den samfundsøkonomiske model OSM, som blev opstillet ud fra en regne arksmodel der havde været brugt ved de første prognoser. Det samlede PC-kompleks var færdig i første version d. 1. november 1995, og en fuld beregning på en Pentium-60 MHz maskine tog omkring 20 timer, men kunne udføres helt uden bruger-input. Til model len var knyttet en elektronisk hjælpefil, således at programdokumentationen var tilgængelig igennem arbejdsprocessen. Hvordan bruges 04M 04M består af 0KM der beregner køreti der for bybanen ud fra materielspecifika tioner, standsningsmønstre og linieføring. Køretideme kan omsættes til køreplaner, dels i en publikumsvenlig version, med afrundede minuttal, og dels i en teknisk version hvor acceleration og deceleration kan studeres i detaljer. Disse køreplaner importeres i OTM (se figur 2), hvor de indgår sammen med de øvrige beskrivelse af den kollektive og individuelle trafik i hovedstadsområdet. Udfra disse oplysninger samt oplysninger omkring udviklingen i befolkningstallet og antallet af arbejdspladser i hoved stadsområdet, beregnes trafikken på alle vejstrækninger og kollektive linier, der er medtaget i modellen, sammen med de miljømæssige påvirkninger. Beregningen 1*IMPORTER KREPLAN Valgte fo,ud:ætninqer - Etape: Toçjtype: Peaiode: Ksreplan: flutei: r jminimtro IBegge BASIS VAN_LUF (P) FRE_UNI (Al FRE_LER (A) Figur 2. Køreplaner fra 0KM importeres direkte i OTM. opstilles i en særskilt dialogboks (se figur 3) inden en beregning igangsættes. Resultaterne kan dels ses som nøgletal eller vises grafisk (se figur 4). Driftsrnodellen 0DM beregner drifts indtægter og -udgifter for bybanen. Køreplanen importeres fra 0KM og passagergrundlaget hentes fra OTM. Den samfundsgkonomiske model im porterer oplysninger omkring passagermængder fra OTM for såvel kollektiv rejsende som bilister, cyklister og gåen de. De miljømæssige konsekvenser hen tes ligeledes fra OTM, mens de drifts økonomiske forudsætninger hentes fra 0DM. Ud fra en angivet investeringspro fil, enhedspriser, kalkulationsrente, mm. beregnes projektet ud fra en virksom heds- og samfundsøkonomisk synsvin kel. Endelig laves et kasseregnskab og en pengestrømsanalyse. Senere versioner Siden den første udgave af 04M blev BEREGNINGS OPSÆTNING -TRAFIK Prognose 5a1 2ttxX fuldt udbygget Ørested med helhedspians forudsætninger ILiIF1 QKI Iiliagj Hiælp i -Til Modalsplit Beregning:nmlang raxsti2axx[j ltera1iv beregning al trafikudbud? r lta6on? Max Antal: 2 jri[ I Grnse() 0 færdig omkring november 1995, er enkelte af delmodelleme videreudviklet ganske betydeligt, og da 04M er opbyg get modulært, er det relativt enkelt at for bedre eksisterende moduler eller tilføje helt nye, afhængig af det aktuelle behov. I efteråret 1996 fulgte en version 2.0 af OTM og en version 1.1 af OSM, og beg ge disse delprogrammer fungerer nu fuldt ud under Windows 95. OSM er blevet ændret således at de rejsende opdeles i forskellige turformål, svarende til bereg ningen i OTM. OTM er forbedret på en række punkter, men specielt præsentatio nen af trafikken til og fra de enkelte bybanestationer er ændret, således at det er muligt at se hvorledes de rejsende kommer til og fra stationen. For tiden afvikles modellen på en Pen tium 166 MHz computer med 32 MB ram og en harddisk på 2GB under Win dows 95, således at beregningstiden i dag er 12 timer, sammenholdt med de 20 timer den var i version 1.0. Forbedringer af modellen vil fortsætte i løbet af 1997, således at kvaliteten i modellen forsat vil stige. Vægten i arbejdet vil fortsat blive lagt på forbedrede resultatpræsentationer og yderligere detailanalyser af beregnede data. Hvad har 04M betydet Arbejdet med udviklingen af 04M har været spændende og lærerigt for alle omkring modellen. Selvfølgelig er det ikke alle beslutninger i processen, som har været lige langsigtede, men udvik lingsarbejdet har hele tiden været et kom promis mellem at afrapportere resultater og lave holdbare løsninger. De væsentli ge krav om brugervenlighed i modellen har været medvirkende til, at de enkelte dele af modellen hurtigere er blevet samoneaara Navn j2[tx_5a1 InJ_j 1992 basis zonedata (til brug for HCII], er: Indstil I1992_5A1: Mahicer - Ind 1210_4AvM3 Inc*id Ud 12010_4AVN13.zi lndhokif r Benyt lastbilrnatrice fra basis.scertie? Lastbil 2tC>X_4AV BU j Inc*iotd I Net KekIive12o1o_56itvta4 Bl [d1.m j h Kollektiv udbudsmatrix for omkosnige ( Be basisomkoslr*rgsmatrix r Bett rgenereret amkostriigsmatris lndoidj ii dskïv Figur 3. Ved en beregning i OTM, vises heregningsgrundlaget samt muligheder frr heregningsomfring tydeligt, inden en beregning igangsættes. atælp j

8 ning er: de hæfter: ne viden findes ikke så mange andre ste og montage. hovedstadsområdet. Modellen anerken Ændringerne er udført. Revision på. EUs regi. der, og det vil v i TetraPlan forsøge at dem i et brugervenligt PC-prograrn. Den den» når der skal svares på trafikale des fra mange sider, og der»regnes med som et seriøst redskab i fremtidige vurde at opstille store trafikmodeller og samle mark i dag har fået opbygget en viden om model, som fra mange sider betegnes I det internationale perspektiv betyder I dag har ørestadsselskabet en PC menhængende, og herved er mange fald grubber i arbejdsprocessen undgået. arbejdet med modellen, at vi her i Dan ringer af trafikale problemstillinger i (Juni 1980) Håndbog (November 1979) (November 1979) Af har søsat bliver brugt til den fremtidige stadsselskabet kan se, at den model de planlægning. og det er vel ikke det spørgsmål i hovedstadsområdet. øre værste, der kunne ske. 8 Dansk Vejtidsskrift 1/97 Vejbelysningsregler De gældende Vejbelysningsregler blev udarbejdet på baggrund af energiforsy vægt på trafiksikkerhed og det visuelle elbesparelser. Yderligere blev der lagt ningskriseme i 70-erne og med vægt på de, samtidig med at de»gamle< regler miljø. Målsætningen var derfor kræven var for enkle til at udgøre et godt blev udført relativt nemt under frivillig udgangspunkt, og ny teknik trængte sig medvirken af en lang række fagfolk. rende vejbelysningsanlæg (Marts 1979) vejbelvsningsanlæg (Marts 1979) Registrering af eksisterende Aflvsning af vej regelhæfter dommen gør sig gældende. til behovet og natreduktion. er naturlige i dagens Danmark, men rela get og har ført til en række begreber, som Resultatet var godt, det blev vel modta Arbejdet var dermed krævende, men Ørestadsmodellen bruges til datavalide ring og resultatpræsentation. Figur 4. Den integrerede visualisering i tivt ukendte i udlandet. For trafikvejenes mere enkle master,»blændfri» armaturer vedkommende kan der nævnes lavere og økonomi ved ændring afeksiste november 1996 besluttet at aflyse følgen Vejregeludvalget har på sit mode den 26. Reglerne har holdt sig godt, men alder med plan skærm samt»dosering» af lyset anvende ved fremtidige opgaver, f.eks. i ikke længere er aktuelle, eller i det mmd Aflysningen begrundes i, at hæfterne Vejbelysning - (tillæg) Vejbelysning - Eksempelsamling Vejbelysning - er udgået fra lager: ste kan undværes i en periode, og i øvrigt De tilbageværende hæfter om vejbelys Tilbageværende vej regelhæfter svarer dagens teknik hvad angår lyskilder og armaturer. retter sig mod specialister. on i eksisterende vejbelysningsanlæg. højtryksnatriumlamper og natredukti ser til vejbelysning ved indførelse af lysning pr noget til dels forældet regelstof, som en oversigt over eksisterende vejbe * Hæfte giver i det væsentlige * Hæfte opfordrer til besparel * Hæfte og indeholder * Hæfte giver eksempler på Håndbog vejbelysningsanlæg, som ikke mod- vejbelægningers lystekniske egenskaber (september 1992) ringen i vejregelhæfter om byernes tra fikarealer. menskrives til et enkelt hæfte af en arbejdsgruppe Revisionen udnytter jøhensyn, og reduktion samt ændring af etablering, ændring og reduktion samt Vejregler for dispositionsplan, Vejregler for udformning, mil eksisterende anlæg. (August 1981) Endvidere udarbejder en vejregelar bejdsgruppe leveringsbetingelser Den nyere dato for hæfte skyldes at det i 1992 blev tilrettet vejklassifice Vejbelysningsreglerne revideres og sam pæisk standard, der er under udarbejdelse giver fornøden tilpasning til en euro erfaringer med de eksisterende regler, og af CEN/IC 169 om belysning og CENJTC 226 om vej udstyr. læsevenlig og velillustreret håndbog med selve reglerne. sigte på en bredere læserkreds end for fundamenter, master, armaturer. lyskilder for materiel til vejbelysning, herunder Efterfølgende suppleres hæftet med en Vejdirektoratet Steen Jannik Nielsen,

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -.

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -. .L - skrevet af teknikere til teknikere -. Maj -.. - -. _. -: iisiiyeltlasskrnl I..I I f 52 J Veje &Trafik - Finn Frank ARTIKLER Maj 2 Månedens synspunkt: 3 Er tiden inde til at tage det næste skridt ind

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica»

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica» ,q. I z (7 I -I, 0 c(ø, Qo z 0 acd nordisk årgang Broer Planlægning Kørelojers Drift Datateknologi et DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.5 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN (1)1 1-6548 Nummer 5,96-73 Udgivet af Dansk

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste - 1/92 i Januar 1992 Vin tertjeneste - Norge. årgang 69 NVFs Fax. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III for større LUXOVIT cj B Y G N I N V EJMATE R I ALÉ III trafiksikkerhed J Bitilvit Bitural BitustI A2 VEJ BYGNING c3rr Vonsild-Hejismindevelen Belægning: BITUGRUS 60,2 kg/m2 Riri 9jUp Bitugranit Vinter

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere