Dansk økonomi. Forår Konj unkturv ur dering. Offentlig gældsopbygning i OECD. Finanspolitik og stabilisering. Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk økonomi. Forår 1996. Konj unkturv ur dering. Offentlig gældsopbygning i OECD. Finanspolitik og stabilisering. Transport"

Transkript

1 Dansk økonomi Forår 1996 Konj unkturv ur dering Offentlig gældsopbygning i OECD Finanspolitik og stabilisering Transport Danish Economy Spring 1996 English Summary DET ØKONOMISKE RÅD A F O R M A N D S K A B E T

2 Det økonomiske Råd Det økonomiske Råd er oprettet i 1962 og har til opgave "at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver og samspillet mellem økonomi og natur samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser". Rådet ledes af et formandskab og består herudover af indtil 26 medlemmer. Det økonomiske Råds sekretariat bistår formandskabet med at udarbejde de halvårlige redegørelser. Loven om Det økonomiske Råd er senest revideret i 1994, jf. Økonomiministeriets lovbekendtgørelse nr. 480 af 3. juni Formandskabet Professor Niels Kærgård (formand), Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole, professor Torben M. Andersen, Århus Universitet og professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus. Rådets øvrige medlemmer Økonomiministeriet: Departementschef Michael Dithmer, Finansministeriet: Departementschef Anders Eldrup, Miljø- og Energiministeriet: Direktør Erik Lindegaard, Danmarks Nationalbank: Nationalbankdirektør Jens Thomsen, Dansk Arbejdsgiverforening: Formand, købmand Niels Fog og administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen, Landsorganisationen i Danmark: Landsorganisationsformand Finn Thorgrimson, forbundsformand Max Bæhring, forbundsformand John Dahl og forbundsformand Hardy Hansen, Dansk Industri: Direktør Svend-Aage Nielsen, Håndværksrådet: Formand Svend Erik Laursen, Landbrugsrådet: Præsident Peter Gæmelke, Dansk Familielandbrug: Formand, husmand Peder Thomsen, Danske Andelsselskaber: Gårdejer Bent Claudi Lassen, Det Danske Handelskammer: Grosserer, generalkonsul Ove Andersen, Dansk Handel & Service: Formand, administrerende direktør Poul Erik Pedersen, Forbrugerrådet: Civiløkonom Kirsten Nielsen, Finansrådet: Bankdirektør Thorleif Krarup, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd: Formand Anker Christoffersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Professor Christen Sørensen, Kommunale organisationer: Administrerende direktør Peter Gorm Hansen, Særlig sagkyndige: Professor Finn Ragnar Førsund, professor Peter Birch Sørensen, professor Niels Thygesen og professor Hans E. Zeuthen. Sekretariatet Sekretariatschef Peder Andersen, kontorchef Jan V. Hansen, kontorchef John Smidt, specialkonsulent Niels Henning Bjørn, specialkonsulent Anne Kristine Høj, fuldmægtig Peter Brixen, fuldmægtig Peter Schlaikjer Bruhn, fuldmægtig Mette Gørtz, fuldmægtig Jens Hauch, fuldmægtig Merete Konnerup, fuldmægtig Mette Larsen, fuldmægtig Hans Henrik Nørgaard, fuldmægtig Karina Ransby, adm.leder Else Marie Nilsson, bibliotekar Anette Fomsgaard, EDB-assistent Peter Kornstad, assistent Grete Rasmussen, kontorelev Anne Bull, studentermedhjælpere Martin Helweg-Ovesen, Thomas Hovard, Peter L. Knust, Jacob Nielsen og Iben D. Pedersen.

3 Dansk økonomi Forår 1996 Konj unktur vurdering Offentlig gældsopbygning i OECD Finanspolitik og stabilisering Transport Danish Economy Spring 1996 English Summary A DET ØKONOMISKE RÅD A F O R M A N D S K A B E T

4 Pris 110 kr. inkl. moms ISBN ISSN Sælges hos boghandlere og i Sekretariatet, hvor den også fås i abonnement Det økonomiske Råd Sekretariatet Adelgade København K Tlf.: Fax: Oplag Tryk: Schultz Grafisk A/S

5 INDHOLD Fremsendelsesskrivelse til Regeringen Resume 1 Kapitel I Den internationale konjunktursituation 11 Uventet lav vækst 11 Konjunkturbeskrivelse for udvalgte OECD-lande 17 Offentlige budgetunderskud og gældsproblemer 23 Bilagstabeller 34 Kapitel II Den indenlandske konjunktur 37 Oversigt 37 Indenlandsk efterspørgsel 42 Eksport, import og betalingsbalance 50 Beskæftigelse, løn og priser 55 De offentlige indtægter og udgifter 61 Finanspolitikkens muligheder og begrænsninger som stabiliseringspolitisk instrument 64 Problemstillinger i den økonomiske politik 82 Bilagstabeller 85 Kapitel III Transport: Økonomi og miljø 93 Indledning 93 Transportsektoren 96 Samfundsøkonomiske fordele 113 Transportens eksterne effekter 122 Transporten og det offentlige kasseregnskab 139 Transportpolitik: Mål og instrumenter 144 S ammenfatning 156 English Summary 163

6

7 TIL REGERINGEN Nærværende diskussionsoplæg blev drøftet på Det økonomiske Råds møde den 29. maj Det følgende resume af drøftelserne er delt op i 2 afsnit. Det første omhandler konjunktursituationen og den generelle økonomiske politik, mens det andet vedrører transport. Konjunktursituationen og den generelle økonomiske politik Formandskabet nævnte indledningsvis, at begge dets prognoser i 1995 var blevet beskyldt for at være for pessimistiske. Desværre for dansk økonomi har det efterfølgende vist sig, at formandskabet som alle andre var for optimistisk. Vedrørende det nuværende skøn for væksten i 1996 blev det påpeget, at der jo løbende kommer nye oplysninger, men at der næppe er grund til at diskutere detaljer i 1996-prognosen. Det store spørgsmål er, hvorvidt der kommer gang i økonomien igen i Formandskabet fremhævede en del positive træk ved dansk økonomi gennem de seneste år, men advarede om, at der ligeledes er en række faresignaler, som viser, at de grundlæggende strukturproblemer i dansk økonomi endnu er uløste. Der er dog ikke brug for kriseindgreb, men langsigtede reformer, som forøger arbejdsmarkedets fleksibilitet, nedbringer den offentlige gæld og letter finansieringen af den fremtidige pensionsbyrde. Formandskabets analyser af finanspolitikken peger i samme retning. Det er ikke de enkelte års konkrete ændringer i finanspolitikken, der er afgørende. Budgetternes struktur og indbyggede konjunkturafhængighed er langt vigtigere end kortsigtede besparelsestiltag, der foretages som symptombehandling af det enkelte års underskud. Formanden for Dansk Arbejdsgiverforening konstaterede, at konkurrenceevnen er forringet markant og fortsat er under pres. Dette skyldes bl.a., at arbejdsgiverne pålægges stadig flere omkostninger. Det fortsatte pres betyder, at kravet om lavere lønstigninger i Danmark i forhold til udlandet er skærpet yderligere. Formanden for DA understregede, at forbedringen af konkurrenceevnen skal ske via yderligere strukturelle tiltag på arbejdsmarkedet, hvor der stadig er en række uløste problemer. Dette fremgår tydeligt af prognosen for de kommende år, der viser, at antallet af arbejdsløse tilsyneladende stagnerer omkring Dette tal er endda trukket ned af det store antal personer V

8 på orlovsordninger mv. Det er meget bekosteligt for samfundet og forhindrer en nedbringelse af den offentlige gæld. Samtidig lægger passivydelserne en høj bund under lønningerne. Formanden for DA udtrykte bekymring for, at puljejobbene vil føre til en permanent udvidelse af den offentlige beskæftigelse. Han påpegede i den forbindelse, at privat jobtræning virker bedre end offentlig jobtræning, og understregede, at der er behov for at evaluere effekterne af de instrumenter, der benyttes i arbejdsmarkedspolitikken. Vedrørende diskussionen af finanspolitiske instrumenter mente formanden for DA, at der er en fare for, at finanspolitik anvendt i stabiliseringspolitisk øjemed kan reducere lønfleksibiliteten. Formanden for LO fandt, at konjunkturvurderingen er trist læsning. Men den dårlige udvikling i dansk økonomi skyldes hovedsagelig en stærk afmatning af den europæiske økonomi kombineret med den kraftige opskrivning af kronen i begge dele forhold som ligger udenfor dansk kontrol. Han fandt videre, at formandskabet skønner for pessimistisk på det private forbrug. Pæne reallønsstigninger, stigende ejendomspriser og lave korte renter taler for en mere "normal" forbrugsudvikling. Tilsvarende er faldet i lagerinvesteringerne også meget pessimistisk, idet lagrene stadig er små sammenlignet med starten af 1990'erne. Formanden for LO havde forståelse for, at velfærdsordninger ikke bør anvendes i stabiliseringsøjemed, men i stedet gennemføres, fordi der er et ønske herom i befolkningen og dermed også en vilje til at betale for goderne på længere sigt. Han var enig i, at tilgangen til passive arbejdsmarkedsforanstaltninger har været i kraftig vækst. Men eftersom antallet af personer på forældreorlov og overgangsydelse vil falde de kommende år, vil udgiftspresset fra disse ordninger aftage. Han erklærede sig endvidere tilfreds med, at oplægget råder til at fastholde den finanspolitiske kurs. Derimod anså han formandskabets ønske om yderligere strukturreformer for mest at være af teoretisk interesse, idet der er gennemført reformer på arbejdsmarkedet, som bør have tid til at virke, før effekterne kan vurderes. Formanden for LO tolkede nedjusteringen af både lønstigninger og ledighed i forhold til efteråret 1995 således, at formandskabet hidtil havde overvurderet strukturproblemerne på arbejdsmarkedet.

9 Formandskabet svarede, at nok var udsigten for 1996 trist, men en hurtig tilbagevenden til "normal" vækst i 1997 var dog et optimistisk træk ved oplægget. Formandskabet erklærede sig enigt med LO i, at vækstafmatningen i udlandet betyder en del for konjunkturudsigterne i Danmark. Men det bør der tages højde for i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik. Når lønstigningerne er nedjusteret siden efteråret 1995 trods lavere ledighed, skyldes det bl.a., at en del af ledighedsfaldet kan henføres til, at flere personer er gået på overgangsydelse. Nogle af disse personer må antages at have mindre indflydelse på løndannelsen end andre ledige. Samtidig vil den lavere aktivitet i sig selv have en løndæmpende effekt. Formanden for Det Danske Handelskammer udtrykte bekymring over de relativt dystre fremtidsperspektiver for dansk eksport, der tegnes i diskussionsoplægget. Han delte ikke formandskabets forventning om en stigende forbrugskvote, men ventede derimod, at de seneste års udvikling med en stadig stigende opsparingskvote vil fortsætte i prognoseperioden. Således er der kun eksporten tilbage til at skabe dansk vækst, og en forbedring af konkurrenceevnen er derfor påkrævet. Formanden for Det Danske Handelskammer efterlyste i den forbindelse en vurdering fra formandskabet af, hvilke virkemidler regeringen bør tage i brug for at styrke virksomhedernes priskonkurrenceevne. Formanden for Dansk Industri tilsluttede sig det konjunkturbillede, som tegnes i diskussionsoplægget. Lav udenlandsk vækst og en utilfredsstillende konkurrenceevneudvikling har skabt problemer for eksporterhvervene. Han konstaterede dog samtidig, at formandskabet har valgt at tage udgangspunkt i et relativt optimistisk vækstskøn for Tyskland, ligesom han fandt, at de tyske lønstigninger sandsynligvis vil blive lavere. Selvom der er udsigt til en afdæmpet lønudvikling i Danmark, stiller dette yderligere krav om fortsat lave danske lønstigningstakter i de kommende år. På den baggrund er yderligere reformer på arbejdsmarkedet helt nødvendige. Endvidere savnede han en konstatering af det uhensigtsmæssige i politisk bestemte konkurrenceevneforringelser i form af C0 2 -afgifter, spildevandsafgifter mv., når tendensen i udlandet går i retning af at lette vilkårene for eksportvirksomheder. Formanden for Dansk Industri tog afstand fra konjunkturregulerende, diskretionær finanspolitik, både fordi den er svær at time og dosere, og fordi der ofte mangler politisk vilje til at gennemføre stramninger i gode tider. VII

10 Formanden for Finansrådet tilsluttede sig formandskabets forventning om en meget lav vækst i dansk økonomi i 1996, men fandt dog forbrugsskønnet noget lavt. Omvendt er skønnet over eksporten måske for positivt. Han fandt det foruroligende, at regeringens målsætning om ligevægt på de offentlige finanser i 1997 tilsyneladende ikke kan nås. Formanden for Finansrådet understregede i den forbindelse vigtigheden af, at finansloven for 1997 indeholder en reel stramning af finanspolitikken. Endelig tilsluttede han sig nødvendigheden af yderligere reformer på arbejdsmarkedet. Vedrørende diskussionen om finanspolitik delte han formandskabets konklusion om, at offentlige udgifter, der har karakter af velfærdsgoder, bør være fuldt finansieret. Præsidenten for Landbrugsrådet erklærede sig enig i det overordnede konjunkturbillede. Han fandt det foruroligende, at Danmark i vil opleve en negativ udvikling i både betalingsbalancen og ledigheden samtidig med, at væksten i OECDområdet ligger over det gennemsnitlige niveau i 1990'erne. Det understreger behovet for yderligere strukturreformer, der øger fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Formandskabet bemærkede til de foregående kommentarer om, at eksportskønnet måske er for optimistisk, at lande som Tyskland og Sverige ikke tegner det fulde billede. Vækstudsigterne er knap så dystre for en række andre lande. Repræsentanten for Økonomiministeriet kunne på flere punkter tilslutte sig formandskabets vurderinger. Han påpegede dog, at man skal passe på med at overbetone omfanget af problemerne i Danmark, idet vi i forhold til de øvrige EU-lande klarer os pænt. Endvidere fandt han formandskabets vurdering af det private forbrug for pessimistisk. Han påpegede, at formandskabet havde været hæmmet af, at de nye beskæftigelsestal, som var kommet efter afslutningen af diskussionsoplægget, var bedre end forventet. Omkring betydningen af olien i Nordsøen mente han ligeledes, at formandskabets vurdering er for pessimistisk. Endelig vurderede han, at udviklingen på betalingsbalancen er påvirket af vækstforskellen mellem Danmark og udlandet, som på kortere sigt kan dominere over effekten fra konkurrenceevnen. Repræsentanten for Finansministeriet tilsluttede sig bemærkningerne til konjunkturvurderingen fra Økonomiministeriets repræsentant og fandt, at formandskabet generelt er lidt mere pessimistisk i deres skøn end regeringen. Han hæftede sig ved, at formandskabets anbefalinger til den økonomiske politik ligger på

11 linie med regeringens, når det gælder stramningen af finanspolitikken, målet om nedbringelse af den offentlige gæld og vurderingen af den seneste arbejdsmarkedsreform. I relation til den historiske udvikling i konkurrenceevnen konstaterede repræsentanten fra Finansministeriet, at lønudviklingen på det private arbejdsmarked i 1995 havde været af en sådan størrelse, at de fleste formentlig er enige i, at en lignende udvikling i den offentlige sektor ville have været uheldig. Med hensyn til belastningen af erhvervene er det endvidere værd at bemærke, at provenuet fra C0 2 -afgiften på erhvervslivet tilbageføres 100 pet. til erhvervene, omend der naturligvis kan ske en vis omfordeling mellem de enkelte virksomheder. Formandskabet bemærkede til spørgsmålet om pessimisme, at rapporterne i 1995 ikke havde vist sig at være for pessimistiske, tværtimod. Vedrørende de seneste ATP-beskæftigelsestal er fortolkningen ikke entydig. Hvis de overraskende positive tal for den private beskæftigelse skyldes lavere produktivitet, vil vækstskønnet for 1996 ikke blive påvirket særlig meget. Omvendt kan tallene også vise sig at være et udtryk for større aktivitet end det, der nu ligger i prognosen. Under alle omstændigheder ville kendskab til ATP-tallene dog ikke have medført en synderligt anderledes prognose. En af de særligt sagkyndige, Hans Zeuthen, fremhævede i relation til analysen af den offentlige gældsætning i OECD, at et højt niveau for realrenten naturligvis kan være et problem, specielt når der er en stor statsgæld. Der er imidlertid tale om en anderledes problemstilling end strukturproblemerne på arbejdsmarkedet. I forbindelse med diskussionen af, hvorvidt aktiv finanspolitik virker, fandt han formandskabets vurdering uklar, men han var enig i, at den passive del af finanspolitikken virker. Formandskabet replicerede til dette og tidligere indlæg, at når den aktive finanspolitik ikke har haft så store effekter, skyldes det, at doseringen har været lav. Den aktive finanspolitik er et godt og nødvendigt instrument, specielt i perioder hvor den strukturelle ledighed er stigende. Formanden for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mente, at formandskabet i relation til den internationale gældsopbygning fokuserede for meget på stigningen i den strukturelle ledighed som årsag til gældsopbygningen. Som det fremgår af oplægget, har realrenten spillet en central rolle, og han fandt i den forbindelse, at der fokuseres for meget på manglende opsparing som en årsag IX

12 til den høje realrente. Han var enig i, at manøvrerummet i dansk økonomi er lille på kort sigt, omend han generelt fandt prognosen for pessimistisk. Eksempelvis kan for høje prisskøn i 1996 være en årsag til en for lav udvikling i realindkomsterne. Han erklærede sig dog enig i den overordnede profil i konjunkturudviklingen og noterede sig i øvrigt, at formandskabets advarsler om flaskehalse i de seneste rapporter ikke havde materialiseret sig. Nationalbankdirektøren udtrykte bekymring over, at betalingsbalanceoverskuddet fortsat skønnes at blive lavt. Det kan give anledning til, at der ikke mere er noget råderum for en stærkere ekspansion i indlandet end i udlandet. Ved vurdering af prognosen er det værd at bemærke, at den faktiske udvikling i 1995 afviger betydeligt fra sidste års prognoser fra forskellige institutioner. Denne afvigelse har vist sig større end afvigelsen mellem institutionernes skøn indbyrdes. Omkring finanspolitikken understregede han, at målet må være, at der etableres et overskud på de offentlige finanser som gennemsnit over konjunkturerne. Repræsentanten for de kommunale organisationer slog fast, at der, for den kommunale sektor, er problemer med at få skabt en realistisk balance, der er forenelig med de overordnede krav til den økonomiske politik. Han var samtidig ikke i tvivl om, at kommunerne i de kommende forhandlinger med regeringen kommer til at bidrage til at reducere underskuddet på de offentlige finanser. I tilknytning til analysen om finanspolitikkens muligheder som stabiliseringspolitisk instrument fandt han, at hovedparten af de kommunale udgiftsområder ikke er velegnede som stabiliseringspolitiske instrumenter. Efterspørgslen efter kommunal service er enten betinget af demografiske forhold eller er et resultat af politisk motiverede ønsker om serviceløft. Vedrørende den nye arbejdsmarkedsreforms etablering af puljejob i kommunerne havde der ganske vist været startproblemer i 1. kvartal, men han anså det dog for realistisk, at kommunerne vil være i stand til at opfylde reformens målsætning allerede i Formanden for Dansk Handel og Service erklærede sig enig i vurderingen af den økonomiske situation. Han mente, at de dystre udsigter for betalingsbalancen skyldes en svigtende eksport, mens svækkelsen af det private forbrug afspejles i udviklingen i import af varer til forbrug. I den forbindelse efterlyste han en nærmere analyse af udenrigshandlen. Han fandt det bekymrende, at der, i fremskrivningsperioden, tilsyneladende kun vil ske beskæftigelsesstigninger i den offentlige sektor. Han påpegede det vigtige i at få

13 vækst i den private beskæftigelse via en forbedring af eksporterhvervenes konkurrenceevne og en øget vækst i husholdningernes indenlandske efterspørgsel. En af de særligt sagkyndige, Niels Thygesen, fandt i forbindelse med diskussionen om finanspolitiske bindinger, at der i oplægget fremlægges en betydelig række argumenter for bindinger på finanspolitikken. På den baggrund forekommer oplæggets konklusion om, at man ikke entydigt kan afgøre om bindinger er hensigtsmæssige, uforståelig. I forbindelse med behandlingen af finanspolitikkens muligheder som stabiliseringspolitisk instrument savnede han en diskussion af, om det danske offentlige budget er tilstrækkeligt fleksibelt til både at kunne stabilisere økonomien og samtidig være underkastet bindinger i stil med den foreslåede stabilitetspagt inden for ØMU'en. En anden af de særligt sagkyndige, Peter Birch Sørensen, fremhævede, at formandskabets analyse af aktiv finanspolitik viste, at denne kun har haft en mindre betydning siden 1980, og at der ofte har været problemer omkring timingen af finanspolitikken. Dette står i kontrast til formandskabets konklusion om, at den aktive finanspolitik spiller en vigtig rolle i den økonomiske politik. Han savnede endvidere en diskussion af mulighederne for at styrke de automatiske stabilisatorer, der synes at være effektive. Endelig efterlyste han en analyse af de offentlige investeringers rolle i stabiliseringspolitikken. Disse har hidtil varieret medcyklisk, og der synes derfor at være et vigtigt stabiliseringspolitisk potentiale i at forbedre tilrettelæggelsen af den offentlige investeringspolitik. Repræsentanten for Håndværksrådet roste indledningsvis regeringens økonomiske politik, og han fandt, at formandskabets anbefalinger denne gang er mere på linie med regeringens. Håndværksrådet erklærede sig enigt i, at finanspolitikken ikke bør strammes mere end det, der allerede er lagt op til, og at der i stedet bør satses på løsning af strukturproblemerne i dansk økonomi. Et væsentligt problem er skattesystemet, hvor den såkaldte skattekile hæmmer serviceproducerende erhverv og derfor fører til mere sort arbejde og gør-det-selv aktivitet. Hvis ikke det samlede skattetryk sænkes, bør der gives målrettede skattelempelser til forbrugerservice. Endelig mente Håndværksrådet, at man bør overveje at opprioritere ekportfremmeområdet, da eksporten de kommende år næppe kommer af sig selv givet de konkurrenceevneskøn, som er blevet præsenteret. XI

14 Formanden for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd påpegede i sine skriftlige kommentarer til diskussionsoplægget, at formandskabet er for pessimistisk omkring vurderingen af Derudover tilsluttede FTF sig formandskabets anbefalinger omkring behovet for at nedbringe den offentlige gæld og det problematiske i, at væksten i overførselsindkomsterne har fortrængt ressourcer fra andre områder. Transport: Økonomi og miljø Formandskabet indledte med at fastslå, at formålet med kapitlet om transport er at give et bredt billede af transportsektorens virkning på økonomi og miljø. Det blev pointeret, at en lang række af de præsenterede beregninger er usikre, men at sådanne beregninger er en nødvendig forudsætning for at kunne foretage en sammenvejning af fordele og ulemper ved transport. Formanden for LO var positivt stemt over for analysen, men anførte, at der på basis af tallene ikke kan drages for håndfaste konklusioner. Han fremhævede, at der har været mange bud på den rette benzinpris, men at det i denne diskussion ikke må glemmes, at Danmark er underlagt internationale bindinger, idet benzinprisen ikke kan afvige væsentligt fra de omkringliggende landes. Det bør snarere forsøges at fremskynde overgangen til mindre miljøbelastende biler, f.eks. ved at gøre det relativt dyrt at køre i bil uden katalysator. Formanden for LO noterede sig, at kapitlet behandler bompenge i storbyerne og målretning af subsidier til kollektiv transport til områder, hvor kundegrundlaget er størst. Han så frem til regeringens egne analyser af regulering af transportområdet. Formanden for Det Danske Handelskammer udtrykte modstand mod brug af bompenge til regulering af trafikken. Handelskammeret tror ikke på ideen om at lave geografiske begrænsninger af trafikken og frygter, at bompengene vil udvikle sig til fiskale afgifter. Formanden for Dansk Industri var meget tilfreds med formandskabets beskrivelse af transportens betydning. Transportsektoren spiller en afgørende rolle for danske virksomheders markedsadgang og for arbejdskraftens mobilitet. Han henviste endvidere til undersøgelser, som viser, at godstransporten har en lav prisfølsomhed, hvorfor afgifter kun har begrænset adfærdsregulerende effekt, og derfor snarere får karakter af en skat, som forringer konkurrenceevnen.

15 Præsidenten for Landbrugsrådet tilsluttede sig synspunktet om, at afgifter og bompenge virker som skatter og dermed hæmmer konkurrenceevnen for danske virksomheder. I stedet anbefalede han, at overgangen til energieffektive køretøjer fremmes. Formandskabet svarede, at regulering via afgifter, bompenge mv. er i overensstemmelse med markedsøkonomiske principper, hvor priserne jo netop skal afspejle omkostningerne. Formandskabet bemærkede endvidere, at indførslen af miljøafgifter skal ses som et led i en generel omlægning af skattesystemet, idet provenuet kan anvendes til at sænke andre skatter og afgifter. Formanden for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd gav udtryk for tilfredshed med kapitlets nuancerede diskussion af instrumentvalg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ser frem til lignende analyser fra regeringens side samt mere konkrete anbefalinger fra formandskabet i fremtiden. Han bemærkede til en række af de foregående indlæg, at regulering med bompenge og afgifter er i overensstemmelse med markedsøkonomiske principper. Han tilsluttede sig diskussionsoplæggets synspunkt om, at særskilte C0 2 -mål på transportområdet ikke er hensigtsmæssige. Økonomiministeriets repræsentant bemærkede, at øgede benzinafgifter bør vurderes i lyset af grænsehandelsproblematikken. Han understregede, at en benzinpris på 13 kr. pr. liter må opfattes som et maksimum, idet en øget benzinpris vil have afledte effekter på personbilforbruget. Nationalbankdirektøren bemærkede, at transportdiskussionen ofte er præget af ideologi. Han udtrykte derfor glæde over, at diskussionsoplægget klart beskriver problemernes komplekse natur. Nationalbankdirektøren tilsluttede sig i øvrigt den opfattelse, at grænsehandlen lægger store restriktioner på den danske benzinpris, og at benzinafgifter er et utilstrækkeligt instrument pga. de regionale forskelle i transportens eksterne omkostninger. Han pointerede i øvrigt, at C0 2 -problemet er af global karakter, hvorfor internationale tiltag er nødvendige. Formanden for Dansk Handel og Service gav udtryk for, at en effektiv trafikinfrastruktur er en forudsætning for et konkurrencedygtigt erhvervsliv og valgfrihed for forbrugerne. Dansk Handel og Service er enig med formandskabet i, at det ud fra en miljømæssig betragtning er mest hensigtsmæssigt at gennemføre en ensartet afgift på alle former for C0 2 -udslip. XIII

16 Miljø- og Energiministeriets repræsentant roste kapitlet for den åbenhjertige fremlæggelse af problemerne ved at opgøre de eksterne omkostninger. Han opfordrede formandskabet til i fremtiden at analysere sammenhængen mellem økonomisk udvikling og transportbehov. Denne sammenhæng er kompleks bl.a. som følge af ændringer i erhvervsstrukturen. En af de særligt sagkyndige, Finn Førsund, tilsluttede sig, at der ikke nødvendigvis er en entydig sammenhæng mellem økonomisk aktivitet og transportomfang. Han fremhævede, at både investeringer i infrastruktur og regulering af trafikkens eksterne effekter kræver offentlige indgreb. Han efterlyste en større interesse hos økonomer for at diskutere størrelsen af en hensigtsmæssig infrastruktur. Den særligt sagkyndige tilsluttede sig diskussionsoplæggets synspunkter om, at en benzinafgift ikke er et perfekt instrument til regulering af samtlige eksterne effekter, og at en separat C0 2 -målsætning for transportsektoren ikke er ønskværdig. Endelig opfordrede han til at fjerne befordringsfradraget for, ud fra miljøhensyn, at fremme en hensigtsmæssig lokalisering. En anden af de særligt sagkyndige, Hans E. Zeuthen, påpegede, at analysen ville have haft større gennemslagskraft, hvis fordelene ved transport i samme omfang som omkostningerne havde været kvantificeret. Han erkendte dog, at dette er vanskeligt. Mht. diskussionen af instrumenter pointerede han, at kun C0 2 -problemet er direkte relateret til brændstofforbruget. En benzinafgift er derfor ikke det bedste middel til regulering af biltrafikken. Formandskabet anførte til det foregående indlæg, at fordelene ved transport er grundigt diskuteret i diskussionsoplægget, men at en kvantificering er vanskelig. Dog er trafikinfrastrukturens konsekvenser for virksomhedernes omkostninger forsøgt beregnet. København, den 4. juni 1996 Torben M. Andersen Niels Kærgård Nina Smith

17 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: - Den internationale konjunktursituation - Offentlig gældsopbygning i OECD - Dansk konjunkturvurdering - Aktuel økonomisk politik - Finanspolitikken som stabiliseringspolitisk instrument - Transport: Økonomi og miljø Den internationale konjunktursituation Vækstafmatning, men udsigt til opsving Fortsat høj ledighed og lav inflation I andet halvår af 1995 indtraf der en vækstafmatning i den internationale økonomi. Det forventes, at afdæmpningen i USA markerer overgangen til en periode med mere stabil vækst efter flere års højkonjunktur. I Europa kom afmatningen, der var kraftigere end i USA, overraskende, og den er fortsat ind i De senere års stramme finanspolitiske linie ventes at fortsætte, hvorfor der ikke vil komme noget væsentligt bidrag til væksten fra finanspolitikken. Lavere renter og en stigende dollarkurs betyder dog, at der er håb om, at afmatningen i Europa ikke bliver langvarig. Væksten skønnes derfor at tiltage i løbet af indeværende år, men den lave vækst i begyndelsen af året betyder, at væksten kun bliver ca. 1 3 A pet. i OECD-området i I 1997 ventes væksten at blive ca. 2!4 pet. og ca. 2Vi pet. i De afdæmpede vækstudsigter bevirker fortsat lave prisstigningstakter, men også at der ikke er udsigt til et nævneværdigt fald i ledigheden. Offentlig gældsopbygning i OECD Stor offentlig gæld i mange lande I løbet af de sidste par årtier har mange lande opbygget en stor offentlig gæld. I USA skyldes gældsopbygningen først og fremmest ekspansiv finanspolitik, mens den i Europa også skal ses i sammenhæng med en stigende strukturel ledighed. Den forholdsvis høje realrente siden 1980 har ligeledes været medvirkende til gældsopbygningen. 1

18 Gældsopbygningens effekter Strukturreformer Finanspolitiske bindinger Gældsopbygningen har mindsket det finanspolitiske råderum og gjort de offentlige finanser mere følsomme over for ændringer i renten. Endvidere er den globale opbygning af offentlig gæld en væsentlig årsag til, at realrenten på verdensplan er steget. Den stigende realrente har mindsket de private investeringer og lagt yderligere pres på de offentlige finanser. Da gælden fortrinsvis har finansieret større offentlige overførsler og ikke offentlige investeringer, er defremtidigegenerationers forbrugsmuligheder blevet reduceret; dvs. der er sket en omfordeling mellem generationerne. En nedbringelse af den offentlige gæld er en vigtig målsætning i den økonomiske politik i de fleste lande. Dette skyldes ikke mindst, at den stigende andel af ældre i befolkningen vil belaste de offentligefinanserpå længere sigt. Den høje arbejdsløshed, særligt i Europa, gør det vanskeligt at reducere den offentlige gæld gennem finanspolitiske stramninger. Strukturreformer, der øger fleksibiliteten på arbejds- og varemarkederne, vil med tiden mindske den strukturelle ledighed og herved forbedre de offentlige finanser uden at være i modstrid med hensynet til beskæftigelsen. Ved at pålægge finanspolitiske bindinger reduceres politikernes mulighed for at opbygge store offentlige gældsposter, men samtidig mindskes finanspolitikkens stabiliseringsmuligheder. Dansk konjunkturvurdering Lav vækst i 1996, mere normal i Overskud på betalingsbalance forsvinder i 1998 Væksten i dansk økonomi bliver markant lavere i 1996 end i 1995, men ventes at stige til et mere normalt niveau omkring 2V2 pet. i Den lave vækst i 1996 kan henføres til såvel en indenlandsk som en international afmatning, der satte ind i Både det private forbrug og eksporten vil på denne baggrund kun vokse lidt i 1996, og der vil endvidere være et midlertidigt negativt bidrag som følge af et stort fald i lagerinvesteringerne. Væksten i trækkes primært af det private forbrug. Nettoeksportens bidrag til væksten mindskes, hvilket medvirker til, at overskuddet på betalingsbalancen forsvinder i Prognosen viser, at underskuddet på de offentlige finanser ikke mindskes væsentligt i fremskrivningsperioden; underskuddet ventes at udgøre godt VÆ pet. af BNP i både 1997 og

19 Prognosens nøgletal BNP-vækst (pet.) 2,6 0,9 2,2 2,5 Offentlig saldo (mia. kr.) -16,2-21,3-16,3-17,2 Betalingsbalance (mia. kr.) 8,1 9,6 10,9 1,8 Ledighed (1.000 personer) Beskæftigelsesændring (1.000 fuldtidspersoner) Stigning i lønomkostninger (pet.) 3,9 3,6 4,2 4,6 Inflation (pet.) 1,8 2,4 2,8 2,7 Anm.: Inflationen er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. Lønudviklingen Den lave vækst skønnes at give anledning til en lidt lavere lønstigningstakt i 1996 end i Lønstigningstakten vil herefter stige som følge af konjunkturopgangen. Samlet set vil lønudviklingen ikke bidrage til væsentlige forbedringer af konkurrenceevnen. Den offentlige beskæftigelse skønnes at stige med 10- Uændret privat over hele prognoseperioden, mens beskæftigelsen i den beskæftigelse private sektor vil være stort set uændret. Ledigheden vil i 1996 ligge på et væsentligt lavere niveau end i 1995, idet der er sket en markant stigning i antallet af personer på passive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Ledigheden falder derimod kun lidt i ledige i 1998 resten af prognoseperioden, og niveauet ventes at ligge på ca i Aktuel økonomisk politik Positive træk de senere år Dansk økonomi har de seneste år gennemgået en positiv udvikling på en række områder. Siden 1993 har der været pæn vækst, og den registrerede ledighed er faldet samtidig med, at inflationen har været lav. De seneste års udvikling på betalingsbalancen har reduceret udlandsgælden fra et niveau på ca. 40 pet. af BNP til ca. 27 pet. i Selvom væksten ventes at blive lav i 1996, er der udsigt til, at væksten hurtigt vender tilbage til et mere normalt niveau. 3

20 Det økonomiske råderum er imidlertid blevet indsnævret. Over- skuddet på betalingsbalancen har været faldende, og ifølge prognosen vil overskuddet stort set være forsvundet i Når den positive udvikling på betalingsbalancen ikke ventes at fortsætte, afspejler det en række uløste grundlæggende problemer i dansk økonomi. De synlige symptomer herpå er, dels at det ikke er lykkedes at forbedre konkurrenceevnen nævneværdigt, dels at den samlede opsparing er lav. Men en række uløste problemer Intet bidrag fra lønnen til forbedring af konkurrenceevnen Tilbud og krav til ledige må ikke slækkes Behov for at nedbringe den offentlige gæld Konkurrenceevnen er blevet tydeligt forringet gennem de seneste år. På den baggrund er det vanskeligt at opnå en høj aktivitet og samtidig fastholde overskuddet på betalingsbalancen. De danske lønstigninger vil fortsat være for høje til, at konkurrenceevnen forbedres i fremskrivningsperioden, selvom der forventes en vis afdæmpende effekt på lønningerne fra den senest gennemførte arbejdsmarkedsreform. Det er endnu for tidligt at vurdere effekterne af arbejdsmarkedsreformen præcist. Som det ofte er tilfældet med nye reformer, er der en række indkøringsproblemer, specielt i forbindelse med oprettelse af puljejob til de ledige. Den ventede lave vækst i 1996 må imidlertid ikke føre til, at målene om aktivering af ledige dagpengemodtagere efter 2 års ledighed slækkes. Det er nødvendigt for arbejdsmarkedsreformens succes, at tilbud og krav til de ledige opretholdes selv i år med lav vækst. Da der endnu er usikkerhed om styrken af reformens effekter, er der behov for at følge udviklingen tæt for i tide at identificere områder, hvor arbejdsmarkedspolitikken bør strammes op. Selvom den private opsparingskvote er relativt høj sammenlignet med de seneste 25 år, afspejler det sig ikke fuldt ud i betalingsbalancen. Det skyldes, at den offentlige sektor har et opsparingsunderskud. Det er ikke lykkedes at bringe de offentlige budgetter i balance i denne konjunkturopgang, og gældskvoten er fortsat høj. Den offentlige sektors gældsproblem forstærkes af det faktum, at presset på de offentlige udgifter vil øges i fremtiden. På lang sigt indebærer den demografiske udvikling en øget andel af ældre i den danske befolkning, hvilket fører til en øget pensionsbyrde for den offentlige sektor. Der er derfor et stort behov for en langsigtet strategi for at nedbringe den offentlige gæld og finansiere den fremtidige pensionsbyrde. 4

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner.

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner. \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\doer-11-00\kap-1-ln.doc Af Lise Nielsen 14. december 2000 Foreløbige vurderinger af DØR's rapport, kapitel I: Konjunkturvurdering Det følgende er AE s foreløbige kommentarer

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Finanspolitikken til grænsen

Finanspolitikken til grænsen Finanspolitikken til grænsen John Smidt Direktør, Det Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk DJØF debat 3. marts 2015 Agenda Kort om de finanspolitiske rammer Baggrunden -EU og i Danmark Vurdering af

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 11. OKTOBER 2016 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 11. OKTOBER 2016 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 11. OKTOBER 2016 KLOKKEN 12.00 Efterårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

De konservative og personskatten

De konservative og personskatten i:\oplæg-skat-mh-bm.doc Af Bent Madsen 25.maj 2000 og Martin Hornstrup De konservative og personskatten RESUMÉ De konservative vil fjerne mellemskatten og reducere topskatten, så ingen skal betale mere

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Økonomiske beregninger

Økonomiske beregninger Økonomiske beregninger Betydningen for politiske beslutninger Finanspolitisk netværk den 28. november 2016 Kontorchef Morten Holm De Økonomiske Råds sekretariat Dagsorden 1. Hvorfor regner vi ikke dynamiske

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 28. oktober 2016 Indledning Notatet opsummerer resultaterne af to marginaleksperimenter udført på den makroøkonomiske model DREAM.

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00 Vismandsrapport indeholder denne gang fire kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering samt anbefalinger vedrørende

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Analyser og anbefalinger i

Analyser og anbefalinger i Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2010 Claus Thustrup Kreiner Nationaløkonomisk Forening Juni 2010 Disposition 1) Kort sigt: Konjunktursituationen og finanspolitikken 2) Mellemlangt sigt:

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk Økonomi efterår 2000

Dansk Økonomi efterår 2000 Dansk Økonomi efterår 2000 TIL REGERINGEN Nærværende diskussionsoplæg blev drøftet på Det Økonomiske Råds møde den 28. november 2000. Det følgende er et resume af drøftelserne, delt op i to afsnit. Det

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, , 1. sektion, Side 7

Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, , 1. sektion, Side 7 Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, 13.12.2008, 1. sektion, Side 7 Af finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) Statsministeren mødes i disse dage med sine kollegaer

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

17.000 færre offentligt ansatte i 2011

17.000 færre offentligt ansatte i 2011 17.000 færre offentligt ansatte i 2011 Regeringens økonomiske plan skrider med ca. 10 mia. kr. alene i 2010 ifølge en række prognoser som følge af overskridelsen af regeringens målsætning om nulvækst i

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere