Nørre Alslev Vandværk 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørre Alslev Vandværk 100 år 1914-2014"

Transkript

1 Nørre Alslev Vandværk 100 år

2 Nørre Alslev Vandværk 100 år Udgiver: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Nordfalster. Tekster: Ejner Jensen, Kathe Torp Jensen, Redaktør Petersen, Frank V Nielsen, Poul Schjelde, Femmimng Heintz Billeder: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster, Nørre Alslev Vandværk Redigering: Erik Hansen og Steffen Jørgensen Fotos: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster og Nørre Alslev Vandværk Udgivet januar 2014 ISBN: Fra nybygningen i

3 Forord Nørre Alslev Vandværk 100 år. At fylde 100 år er absolut en begivenhed, som bør markeres. Nu er det så Nørre Alslev Vandværk, som runder denne særlige alder. Bestyrelsen har valgt at markere jubilæet, blandt andet med dette skrift. Skriftet er blevet til med god hjælp af forskellige gode personer med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Nørre Alslev. Vandværkets bestyrelses spurgte i første omgang Frank Nielsen om at stå for skriftet. Desværre takkede Frank nej til opgaven, fordi han selv vidste, at helbredet ikke var i orden. Frank lavede dog en disposition og forslag til indhold i skriftet. Det er vi taknemlige for, og alle har fulgt det nøje. I jubilæumsskriftet er forsøgt beskrevet mest mulig fra vandværkets historie, lige fra opstarten i 1914 og frem til i dag. Der er forsøgt at fokusere på de væsentlige begivenheder samt en del af de store udfordringer, der har været undervejs. Desuden er der forskellige artikler omkring vand mere generelt. Ved dette jubilæum, vil jeg tænke med respekt på de mange visionære personer, som gennem tiderne har været villige til at lægge en arbejdsindsats og turde tage et medansvar for værkets drift. Uden disse personers mod, havde vi ikke stået i dag med dette velfungerende og fremtidssikrede vandværk. Der skal derfor lyde en stor tak til alle disse aktive personer for indsatsen. I dagligdagen er det en selvfølge for os alle, at så snart vi åbner for en vandhane, er der altid rigeligt godt drikkevand. Dette er absolut ingen selvfølge alle steder. Så lad os glæde os over dette privilegium! Den udvikling, der er sket gennem de første 100 år, er helt fantastisk. Hvis initiativtagerne til værkets start kunne komme og se det nuværende vandværk, ville de slet ikke kunne forstå, alt det der er sket siden starten. De kendte ikke til mobiltelefoner eller computerteknik, og havde helt sikkert ikke fantasi til at forestille sig denne teknologiske udvikling. Men denne moderne teknologi er en nødvendig del i et moderne vandværk anno Til slut en stor tak til alle de, som har bidraget til, at dette flotte jubilæumsskrift er blevet til. Jeg håber det vil være til glæde for både nutid og fremtid. God læselyst. Ejner Jensen 3

4 Støbning af rentvandstank i 2009 Landsbyerne Gennem flere hundrede år lå gårdene tæt samlet - som regel i to parallelle rækker i de såkaldte vejforte-byer. Det gav en vis tryghedfølelse overfor fremmede, men var også en naturlig måde at placere bebyggelsen på i fællesskabets tid. Landsbyfællesskabet Mellem gårdrækkerne havde man forten, som var et fælles areal med bl.a. gadekæret og bybrønden. Bag gårdene lå et mindre stykke jord kaldet toften, som hver gård havde sin del af. Her havde man småkreaturer gående og kunne have sin kålgård og humlehave. Bymarken var delt i 3 vange, som igen var opdelt i åse efter jordens beskaffenhed. Åsene var opdelt i lange smalle agre. Hver gård havde en ager i alle åse, hvorfor jordstykkerne lå meget spredt i vangene. Yderst i ejerlavet lå overdrevsarealerne, som var fælles for samtlige gårde i landsbyen, og hvor man havde dyrene på græs. Skov, tørvemose og grusgrav var ligeledes udlagt til fælles brug. 4

5 Sæd og skik Landsbyvedtægterne, der i nedskreven form kendes fra o. 1500, byggede på nedarvet sædvaneret. Fra vort område er Kippinge bylov fra 1757 den ældste overleverede. Den bærer præg af at være tilrettet af en overordnet myndighed, idet den flere steder påbyder mådehold med mad og drikke ved de mange gilder. Bylav Mange beslutninger skulle tages i fællesskab. Oldermanden indkaldte til møde i bylavet ved at blæse i byhornet, som også blev benyttet ved ildebrand. Nogle af disse byhorn er bevaret, og bylavene har overlevet eller er genoplivet som selskabelige foreninger i Gundslev, Gundslevmagle, Lillebrænde, Ravnse, Sørup og Torkilstrup. Gadekærene Landsbygadekæret, som antagelig er opstået efter gravning af ler til husbyggeri, er ofte det eneste bevarede element fra fællesskabets tid. Det har i sin tid haft en vigtig funktion i forbindelse med brandbekæmpelse, men også bl.a. til vanding af dyr og afvaskning af arbejdsvogne. Som nævnt lå gadekæret oprindeligt på fælles jord kaldet gadejord, men er senere overgået i kommunens eje som branddamme. Selvom dette behov ikke længere er tilstede er de fleste af gadekærene bevaret takket været Naturbeskyttelsesloven. I dag har gadekærene et nostalgisk præg som en vigtig del af landsbyens identitet - og kommunen har i flere tilfælde overdraget dem til ejerne af tilgrænsende ejendomme. Vandforsyning I de fleste landsbyer var der en bybrønd. Hvor vandstanden var høj anvendte man en vippestang og ellers en brøndtrisse eller vinde hvorpå spanden var ophængt i et reb. Vandposte blev først almindeligt i 1800-årene, i begyndelsen udført af udhulet træ og senere af støbejern. Flere af bybrøndene er bevaret og enkelte af støbejernspostene ligeledes, bl.a. i Alstrup, Brarup, Gundslev, Gundslevmagle, Skerne og Vålse. 5

6 6 Brandbekæmpelse I de tæt bebyggede landsbyer, hvor bygningerne var stråtækte og hvor opvarmning og madlavning foregik ved hjælp af åben ild, opstod der ofte omfattende ildebrande. Brandbekæmpelse var et fælles anliggende for landsbyens beboere, og der var endog nedfældet bestemmelser herom i landsbyvedtægterne. I en forordning af 1792 blev det bestemt, at der skulle anskaffes en slangesprøjte med tilhørende vandkar og læderspande i hvert sogn eller fælles for to eller flere mindre sogne. Og i Brandpolitiloven af 1861 blev kravet strammet, således at der i hver sognekommune skulle være en eller flere sprøjter opbevaret i et dertil skikket lokale. Endnu eksisterer sprøjtehuse i Nørre Kirkeby, og den hestetrukne sprøjte fra Skovby opbevares på Traktormuseet i Eskilstrup. Brugen af de gamle sprøjter ophørte i årene umiddelbart efter 1925, hvor Zone-brandvagten i Eskilstrup blev etableret og efterhånden overtog brandslukningen med sin motorsprøjte. Vandforsyningen Fælles bybrønde var i tidens løb blevet suppleret med private brønde og boringer. Og i løbet af første halvdel af 1900-tallet fik næsten alle husstande indlagt vand fra fælles private vandværker. Egense Vandværk blev som det første oprettet allerede 19. januar 1912, hvor 6 af landsbyens gårdejere blev enige om at oprette fælles vandforsyning. Det skete fra en kilde, der lå på jorden tilhørende Kildegaard. Man førte en ledning op til en pumpestation og et vandtårn, hvorfra de tilsluttede ejendomme blev forsynet med vand. Da Vaalse Vandværk blev bygget i 1936 blev det lille vandværk nedlagt - og vandtårnet nedrevet omkring Det kan hertil føjes at området omkring det inddæmmede Vaalse Vig har været præget af de såkaldte vandspryd. Det var baggrunden for den hellige kilde ved Kippinge Kirke og for Sankt Hans markedet som

7 antagelig fandt sted på Kildemaden ved Vaalse Vesterskov. Vidnesbyrd herom - udover Kildegaard - er gårdnavnene Springkildegaard (i Vålse), Sprydagergaard og Agerkildegaard (Nørre Vedby), Kildedal (Øster Kippinge) samt endvidere Kildegaard (i både Øster og Vester Kippinge). Nørre Alslev Vandværk blev stiftet i Fra den tid stammer det statelige vandtårn, der blev erstattet af pumpehus med filtertårn i 1948 og hydroforbygning i I 1973 blev der bygget nyt vandværk og 1994 kontorbygning i tilslutning hertil. I hydroforbygningen blev der installeret nødstrømsanlæg i De gamle bygninger er alle bevaret og fortæller om udviklingen. Eskilstrup Vandværk, som blev stiftet i 1925, blev ligeledes etableret med vandtårn - som senere er blevet senere udsmykket med en påmalet regnbue. Decentralisering I 1930 erne blev der opført vandværker i Vaalse (1936), Øster Kippinge (1937), Alstrup og Gundslev (begge i 1938). Under Besættelsen gik det stærkt: Riserup og Lundby (1940), Skovby og Torkilstrup (1941), Nørre Grimmelstrup, Nørre Vedby, Orehoved, Sundby og Ønslev (1942). Derefter kom vandværkerne i Skerne (1950) og Vester Kippinge (1957). Centralisering Nyskole Vandværk blev anlagt i 1962 og udvidet i 1980 som et led i den senere nedlægning af vandværkerne i Orehoved og Nørre Vedby. Farnæs Vandværk blev anlagt i 1993 i forbindelse med en sammenlægning af vandværkerne i Skovby og ved sommerhusområdet Sortsø Skanse (etableret 1967). Vandværkerne i Øster og Vester Kippinge er ligeledes sammenlagt. Skerne og Nørre Grimmelstrup blev lagt under Nørre Alslev Vandværk i 1983, og senere også Riserup Vandværk. Og endelig blev det lille vandværk i Byskov (fra 1973) nedlagt i 1987, hvorefter vandforsyningen af hele landsbyen skete fra Ønslev. 7

8 8

9 Nørre Alslev Vandværk Da Nørre Alslev Elektricitetsværk var i gang og med svingende held løb væddeløb mod forbruget, der stadig var stigende, opstod der i stationsbyen en voksende interesse for etablering af et vandværk. Årsagen til den interesse var vel også den, at byen nu var ved at vokse ud af sit landsby-miljø med brønd ved hvert hus. Det var ikke mere tidssvarende, at alle de mange brønde skulle holdes ved lige, og i tørre somre kunne det hænde, at flere brønde gik læns, hvorefter de der endnu kunne yde noget, blev overbelastet, indtil også de gik tomme. Det ene med det andet bevirkede, at interessen for et vandværk var så stor, at der kunne holdes generalforsamling på Nørre Alslev Hotel i marts Her besluttedes det at skride til handling, d.v.s. oprette Nørre Alslev Vandværk, ifald der kunne skaffes 50 andelshavere. Samtidig valgtes en bestyrelse, der kom til at bestå af følgende: Sognerådsformand Lars Nielsen, Realskolebestyrer A. Nielsen, tømrermester H.P. Hviid, blikkenslager V.A.Olsen, læge Munk, gdr. Hans Holm og dyrlæge Michael Stub. Næstformand blev sognerådsformand Lars Nielsen. Til formand valgte bestyrelsen dyrlæge Stub. Det vedtoges at antage ingeniør Knud Degn fra Lolland-Falsters Ingeniørkontor til rådgivende konsulent ved opførelsen af vandværket. Fra ovennævnte ingeniørkontor modtog bestyrelsen i maj 1915 følgende overslag 9

10 10 Tilbageblik Når vi nu så mange år efter bedømmer vandværkets historie, er det nærliggende at sammenligne med de kampe og besværligheder, der skulle til for at etablere Nørre Alslev Elektricitetsværk. Begge bestyrelser måtte gennem de første mange år af deres værks historie slås med en hastig udvikling af byen. Dette bevirkede, at der med jævne mellemrum opstod akut mangel på energi på elektricitetsværket, og for vandværkets vedkommende forårsagede byens hurtige vækst et stadigt større vandforbrug. Her var det altså manglen på vand, der med mellemrum forstyrrede bestyrelsens nattesøvn. For et vandværk uden vand, er som et elektricitetsværk uden strøm. For vandværkets vedkommende bestod miseren i, at det kun var en slatten tår vand, der kom ud af vandhanen, når der skulle laves mad eller koges kaffe omkring i hjemmene. I denne situation havde vandværkets bestyrelse kun et middel: En ny boring, men inden en sådan kunne påbegyndes, og til det øjeblik den begyndte at træde i funktion, kunne der gå et godt stykke tid, og der var rigelig tid til at ringe bestyrelsesmedlemmerne op og give dem en overhaling, fordi vandforsyningen ikke var i orden. Tiden blev udnyttet efter bedste evne, skønt de arme medlemmer dog ikke kunne hekse, og det ville have været nødvendigt, når "Moder Jord" nægtede beboerne at medvirke til problemets løsning. Jeg (redaktør Petersen) husker en morsom hændelse fra de år, hvor vandværket havde sine store vanskeligheder, dels med at skaffe vand, og de til dette formål nødvendige penge. Formand for vandværket var dengang karetmager Larsen, og regnskabet var efter hans mening mere indviklet, end det behøvede at være. Sagen var den, at hver gang værket manglede kapital, havde det været nødvendigt at låne hos andelshaverne. Således arbejdede kasseregnskabet med mange kreditorer med forskellige beløb, og såvidt jeg husker også med forskellige renter. Formanden Rasmus Larsen tænkte da på at få hele dette kreditorsystem afviklet ved at optage et samlet lån i Industribanken. Så stort at alle kreditorer kunne udløses, samtidig med at der også var en driftskapital til rådighed. På generalforsamlingen, der var usædvanligt velbesøgt, hvilket var et særsyn, forelagde Larsen sit forslag og det gik til afstemning. Der var kun en, der stemte for Larsens forslag, og det var mig. Da han bagefter spurgte om, der var nogen der stemte imod, var der ingen, der stemte. Forslaget blev således vedtaget enstemmigt - i ordets bogstaveligste forstand - alene med min stemme. Straks var jeg forbløffet over dette udfald, men da jeg senere talte med Larsen, blev jeg klar over sammenhængen. Det var kun mig der var neutral af de tilstedeværende på generalforsamlingen. Alle de andre var de kreditorer, som nu ville blive

11 afløst, og de har altså ikke ønsket at øve indflydelse på denne afgørelse. Formanden fik sit forslag igennem. Under alt det besvær bestyrelsen gennem værkets første år havde haft med at skaffe vand, var kortlægningen af vandledningerne blevet forsømt i uhyggelig grad. Dette medførte meget besvær, når der skulle indlægges vand i nye byggegrunde, eller når det af en anden årsag blev nødvendigt at finde vandledningerne. Karetmager Rasmus Larsen begyndte i sin formandsperiode et prisværdigt arbejde med at få kortlægningen over værkets ledninger bragt i orden. Derefter sørgede de kommende formænd for at følge dette arbejde op, således at der i dag findes et fuldstændigt kortmateriale, så unødvendigt gravearbejde med at finde vandledningerne kan undgås. De boringer, som vandværket gennem årene i huj og hast foretog, viste sig kun at kunne yde kbm. vand i timen, og det var efterhånden, som forbruget steg alt for lidt. Selvom disse boringer, straks efter at være kommet i brug, i nogen grad hjalp på miseren, så befriede den ikke bestyrelsen for den angst, de nærede for fremtidens drift af vandværket. Nu lysner det I året 1963 henvendte bestyrelsen sig til brøndborer Mortensen, Frejlev, og bad om rådgivende bistand. Baseret på geologernes erfaringer og suppleret med Mortensens egne oplevelser rådede han bestyrelsen til at foretage en boring på den nordvendte skråning af den sænkning, som strækker sig fra terrænet helt ude ved Skerne Sø til der, hvor gamle Nørre Alslev nu ligger. "Denne sænkning", sagde Mortensen "er fremkommet ved smeltevandets løb, da bræen, som dækkede hele Skandinavien, efter den såkaldte istids slutning smeltede. Det viser sig næsten altid, at der her er rige vandårer" Bestyrelsen fulgte Mortensens råd. Hans antagelse slog til på punkt og prikke. 163 meters dybde traf boret på en vandåre, der viste sig at kunne præstere 82 kbm. vand i timen uden synderlig sænkning af vandspejlet. Den dag, da denne vandåre begyndte at forsyne vandværkets interessenter, var den lykkeligste dag i vandværkets historie. Nu kunne vandværket se fremtiden i møde med sindsro. Skulle tilgangen engang i fremtiden blive så stor, at denne vandåre ikke slog til - så vidste de nu, hvor der var vand at finde, og det endda lige i nærheden af vandværket, idet den omtalte dalsænkning findes lige nord for værket. 11

12 12 Nye opgaver trænger sig på Da vandforsyningsspørgsmål nu var løst, kunne bestyrelsen begynde at interessere sig for vandværkets bygning og filtre, som ønskedes ført helt "up to date". Der blev først bygget en regnvandsbeholder, der kunne rumme 300 kbm. vand, og samtidig danne grund for det nye vandværk med filtre og hypermoderne automatik. Restauratør Werner Rasmussen, der nu på 11. år er formand, trådte til netop, da de ydre kvaler var slut. Det blev den bestyrelse, hvis formand han var, der fik til opgave at drage omsorg for at Nørre Alslev Vandværk var på højde med tiden, og stadig ville være det. Nye filtre og moderne såkaldte trykbeholdere, som garanterer vandet ud af hanerne, trådte i stedet for den gamle metode, der gik ud på at fylde en stor vandbeholder så højt op som muligt, som regel oppe i et tårn. Når vandet lå så højt, ville vandet ved egen hjælp strømme ud af hanerne, men det gik for langsomt. Yderligere havde det den ulempe, at vandet i denne beholder stod og iltede, så der dannedes okker og jern, som så i mange tilfælde tilstoppede ledningerne. Alt dette var nu kun historie. Vandtårnet står nu som et vartegn for byen, men dets egentlige bestemmelse er nu kun et minde. Det nye vandværk indviedes i 1973 og har siden betjent interessenterne til fuld tilfredshed. Dette skyldes ikke mindst restauratør Werner Rasmussen, der omfatter vandværket med megen interesse, og som i de mange år han har været i bestyrelsen, først som menigt medlem, siden som formand, har levet sig ind i faderskabet. Han har derved gjort vandværket til sit hjertebarn og taget ansvaret for byens vandforsyning. Mens vi sidder her og taler om vandværkets historie, beder Rasmussen mig bemærke, at det gode forhold, der har hersket i bestyrelsens arbejde, ikke alene kan tilskrives ham. "Det har været prægtige mennesker i de forskellige bestyrelser gennem årene, og det kan kun glæde os meget, at vort arbejde har ført byens vandforsyning ind i en fast og solid bane mange år frem i tiden" siger Rasmussen. De forskellige formænd, der gennem årene har siddet i spidsen for Nørre Alslev Vandværks bestyrelse er følgende: Dyrlæge Stub indtil 31. januar 1918 Rentier Peder Kjep indtil 8. januar 1940 Karetmager Rasmus Larsen indtil 11. februar 1954 Ove Nymann indtil 28. februar 1961 Evald Kragh indtil januar 1971 Werner Rasmussen valgt efter Kragh, var formand indtil 24. august 1993, hvor Gert Rasmussen blev valgt som formand.

13 Ejner Jensen blev formand 20. novenmber 2002, hvor han afløste Gert Rasmussen. Fra indvielsen i Wener Rasmussen holder tale Fra opførelsen af det nye vandværk i jan

14 14 Topmoderne velfungerende 100-årig af Poul Schjelde Nørre Alslev Vandværk leverer vand til nærmest det halve af den tidligere nordfalsterske kommune. Stationsbyen Nørre Alslev havde fået et elektricitetsværk, og så var det vel også på sin plads med et fælles vandværk. Det var der i hvert fald stort behov for, så i 1914 gik nogle initiativrige borgere i Nørre Alslev sammen om et sådant. På en stiftende generalforsamling den 6. januar 1914 var Nørre Alslev Vandværk en realitet. Den første bestyrelse kom til at bestå af sognerådsformand L. Nielsen, realskolebestyrer A. Nielsen, læge M. Munch, gårdejer Hans Holm, blikkenslager V. A. Olsen og dyrlæge Michael Stub. Sidstnævnte blev vandværkets første formand. I dag er gårdejer Ejner Jensen, Nørre Grimmelstrup, formand, og han og vandværksbestyrer Flemming Heintz fortæller her om det aktuelle vandværk, som uden overdrivelse er et topmoderne velfungerende vandværk, nu snart med 100 år på bagen. Det historiske siden starten i 1914 vender vi tilbage til senere i artiklen. I 2012 blev der pumpet kubikmeter vand ud til 1875 forbrugere. Det er et fald på fire procent i forhold til året før, men siden indførelsen af vandafgiften eller en slags grøn afgift om man vil er vandforbruget gennem årene hele tiden dalet. Nu er dog en ny storbruger på vej, nemlig statsfængslet langs Blichersvej og motorvejen. Som formand Ejner Jensen tørt konstaterer: Det fængsel bliver gyldne tider for vort vandværk og områdets bagere. De indsatte er jo på brød og vand. Der er i øvrigt allerede lagt ledning ud til området, så nu skal statsfængslet blot rejses. I samme åndedrag kan også nævnes erhvervsområdet Cargo Syd, hvorfra der er flere forespørgsler om tilslutning. Især i de senere årtier er forsyningsområdet blevet udvidet ikke så lidt. Skerne, Nørre Kirkeby, Ravnse, Baunehøjen. Nørre Grimmelstrup, Riserup, Egelev, Ønslev, Byskov og Klodskov er kommet til. Fra den seneste generalforsamling nævner Ejner Jensen, at kvaliteten af det udpumpede vand har været i top hele året. Alle analyser udtaget i årets løb har været gode. Det er et område, som vi i vandværket har meget fokus på, nævnte formanden I det hele taget fokuserer vandværksbestyrelsen og driftsbestyreren meget på forsyningssikkerheden og at være fremtidssikret. I dag har vi et kun tre år gammelt vandværk. Da vi stod over for

15 nogle store investeringer, besluttede vi os for at tage skridtet helt ud og byggede et større vandværk formedelst seks millioner kroner. Det betyder, at vi har et topmoderne velfungerende vandværk, hvor der er lagt den allerstørste vægt på hygiejne og sikkerhed. Vi har jo to gode boringer nord for Stubbekøbingvej, men med 10 meters afstand. Derfor har vi nu en tredje, meget vandgivende boring klar ved Grimmelstrupvej, så også på det område er vi godt funderet, fortæller formanden. Reservekapaciteten er meget stor, føjer Ejner Jensen til. I øvrigt har Nørre Alslev Vandværk investeret i et nødstrømsanlæg sammen med Nyskole Vandværk ved Orehoved. I 1994 blev kontoret på grunden ved siden af den gamle Kæpgård bygget, og her residerer Flemming Heintz, der selv blev ansat som vandværksbestyrer i Han har 105 kilometer vandledning at holde øje med det hele lagt ind på computersystemet, og hvor der også benyttes GPS til søgninger. Museumsdelen På vandværkets grund kaster Ejner Jensen sit blik hen mod vandtårnet og det gamle vandværk. Ja, der har vi museumsdelen, som vi er glade for at have bevaret. Det er altid interessant at kunne se, hvordan det hele startede, siger vandværksformand Ejner Jensen. Og det startede som nævnt i Husstandene, gårdene og butikkerne i Nørre Alslev by havde hver sin brønd, og der var bestemt ikke altid lige meget vand at hive op. I 1914 gik man straks i gang med bygning af vandtårn, foretog råvandsboring samt lægning af de nødvendige forsyningsledninger til 83 tilmeldte husstande og mindre erhvervsejendomme. Det hele kostede ,14 kroner, og som den mangeårige formand og vandværksbestyrer Werner Rasmussen nævnte i sin artikel Fra vandpost til vandværksdrift igennem 75 år for 25 år siden: Det er med vore dages målestok svært at forstå at så stort et arbejde kunne udføres for så lille et beløb. Werner Rasmussen fortæller også i jubilæumsartiklen ved 75 års jubilæet, at der var intet filter i vandtårnet. Man pumpede vandet fra råvandsboringen op over en kobberplade øverst i tårnet. Derfra løb vandet direkte ned i den 70 kubikmeter store vandbeholder i tårnet og derfra med eget tryk ud til forbrugerne. Denne fremgangsmåde, hedder det videre i Werner Rasmussens jubilæumsartikel, viste sig meget uholdbar. Godt nok fik man vandet iltet, 15

16 men uden filtre løb det ret så kraftige jern/okkerindhold i vandet med ud i ledningsnettet og var nogle gange årsag til tilstopning. Ergo måtte man allerede efter det første år installere et trykfilter i selve tårnet. Vandværkets udvikling fortsatte stille og roligt frem til 1931, hvor man kunne konstatere, at antallet af andelshavere og forbrug nu var så stort, at det var nødvendigt at udskifte til et endnu større filter, da man igen havde for meget okker i vandet. I 1945/46 indså man, at det var nødvendigt med et nyt vandværk i stedet for vandtårnet, som ikke mere var i stand til at producere den nødvendige kapacitet. I 1948 kunne man så indvi et nyt vandværk med en kapacitet på næsten 50 kubikmeter vand pr. time. Så var der det med vandkilden eller kilderne. Det gav faktisk nogle panderynker i en snes år frem til 1968 også fordi man var nået op over 600 tilslutninger, og de nye boringer, nævner Werner Rasmussen, var ikke af ret stor ydelse. Vi citerer igen Werner Rasmussen, som mange også husker som ejer af Café Bio: Man fik det gode råd af brøndborer Viggo Mortensen, Frejlev, at forsøge en prøveboring på gårdejer Ejner Rasmussens mark 300 meter fra vandværket og i den nordvendte skråning af den isbrædal, der strækker sig gennem Nordfalster fra Stubbekøbing til Nørre Vedby. I 63 meters dybde fandt brøndborer Mortensen et meget vandførende grus og stenlag lige ovenpå det faste kridtlag med en boringsydelse på langt over 50 kubikmeter vand pr. time. Det var jo lykken for et vandværk, som i mange år havde kæmpet for at få tilstrækkeligt med vand til sine forbrugere, nævner Werner Rasmussen. Det var ved samme lejlighed, at Neble og Ravnse også kom med i forsyningsområdet. Fra historien gennem snart et sekel kan også nævnes, at i 1972 vedtog bestyrelsen at bygge det nye vandværk. Den opgave stod murermester Lars Nielsen, Nørre Alslev, for, og 24. august 1973 kunne man så tage det nye vandværk i brug. I 1978 nedlægges en hovedvandledning til Nørre Kirkeby, i 1983 kom Skerne med 45 tilslutninger til, og samme år blev Nørre Alslev Vandværk pålagt at fremføre vandforsyning til Nørre Grimmelstrupområdet, først til Baunehøjområdet, og det var lig med 31 nye tilslutninger. I 1988 kom så Solparken i Nørre Alslev til med 67 boliger. I 1989 ved vandværkets 75-årige beståen var der 1220 tilslutninger husstande og erhvervsejendomme. I dag er tallet som tidligere nævnt 1875 andelshavere. 16

17 Vand giver liv af Kathe Torp Jensen Vand er en vigtig ressource, som vi alle skal passe på. Vi skal derfor bruge vand med omtanke og tanke på, at der er steder på kloden hvor vand er en mangelvare. Mere end 1/6 af jordens befolkning er uden en sikker vandforsyning. I dag lider 1,5 milliarder mennesker allerede under mangel på rent drikkevand. Vi er heldige at bo i et land som Danmark hvor vand er rent og let tilgængelig for alle. Et menneske kan leve uden mad i mere end en måned, men kun uden vand omkring en uge. Når et menneske føler tørst, har det mistet omkrig 1% af sit optimale vandindhold. Et menneske skal drikke mindst 2 liter vand dagligt for at leve sundt. Et menneske drikker i gennemsnit liter vand igennem et liv. Vidste du At vi forbruger mere og mere vand pr. år, og den globale mængde vand, der bruges af mennesker, er tredoblet siden En amerikaner bruger 5 gange så meget vand som en europæer, og i udviklingslandende bruges meget mindre vand pr. person. Mangel på rent drikkevand og oversvømmelser er de første mærkbare konsekvenser af klimaforandringerne ude i verden. Fakta om Vand Vand har den kemiske formel H 2 O, hvilket betyder en kemisk forbindelse af ét vandmolekyle som er sammensat af to brintatomer og ét ilt atom. Vand findes næsten overalt på jorden, og det er nødvendigt for alle kendte livsformer. Ca. 70% af jordens overflade er dækket af vand. Pas på vandet - det løber ikke evigt Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt. I Danmark kan du drikke vandet direkte fra vandhanen uden risiko. Naturstyrelsen anbefaler, at du lader vandet løbe lidt, før du drikker det. På den måde sikrer du dig, at vandet er frisk og koldt og ikke har stået længe i installationerne. Samtidigt undgår du uønskede bakterier i vandet. Vand som har 17

18 stået længe i rørene bliver nemt lunket, og det øger væksten af bakterier. Hvordan fandt man vand i gamle dage? Ingen tvivl om, at det har været et stort arbejde. Tænk blot på udskiftningen af gårdene fra byen og ud på markerne. Helene Strange giver en beskrivelse heraf i bøgerne om Sværkeslægten. Først skulle man finde en vandåre til angivelse af brøndens beliggenhed. Til dette formål blev anvendt en vandviser, som blev kaldt den kloge mand med ønskekvisten. Herefter forestod et krævende gravearbejde. Når man nåede ned til et punkt hvor man var usikker på, om der var tilstrækkelig ilt, anvendte man en høne, som blev sænket ned i brønden, overlevede hønen kunne arbejdet fortsætte. Hver ejendom havde som regel sin egen brønd. Der foregik mange gøremål omkring denne brønd. Karlene og piger vaskede sig efter dagens arbejde, dyrene blev trukket til brønden for at drikke. Vandet til husholdningen blev trukket op af en spand som havde et reb man sænkede spanden ned med. Ved alle disse processer var der rige muligheder for bakteriers grobund. Senere blev vandposten opfundet, hvor man kunne pumpe vandet op. Husstandens beboere tålte som regel disse, men kom man til at drikke af en nabobrønd kunne der opstå problemer med infektioner i mavetarm systemet. 18

19 Evald Henriksen med pilekvist Forureningskilder for en brønd 19

20 20 Gamle billeder fra Langgade

21 Vandansamling: et makværk uden lige af Verner Grendel Ordsprog, mundheld, talemåder og skriftsteder om vand, spøjse udtryk og jævne vendinger, vandrehistorier, vandede vittigheder og lærde afskrifter er hovedindholdet af samlingen. Sagtens kunne vand som det forekommer på kalkmalerier og i folkeviser, salmer og sange, samt børnerim og tælleremser, slagere, evergreens og døgnmelodier også være inddraget i undersøgelsen. Det ville være en historie, der kunne vaske sig, så skummet stod os om ørene og sved i øjnene. Desværre må vi holde os til tørre facts og ikke vove os for langt ud på dybt vand. Der er intet under at søge. Intet over. Vand er et stort emne at behandle kort uden en tilbundsgående undersøgelse. Intet emne er større end vand. De mange sider ved emnet er resuméet af en undersøgelse, jeg aldrig har foretaget. Vandansamlinger er et ubehageligt onde, vi må tåle. Vand, skreg den ulykkelige. Han var ved at drukne Rundt regnet 70% af jordens overflade siges at være dækket af vand. Under overfladespændingen består vort legeme ligervis af omkring de 70% vand, hjernen endda over 80%. Med rimeligt omløb i knolden kan vi lægge hovedet i blød, vride hjernen, dræne hukommelsen og slutte med at hælde vand ud ad ørene. Snakker vi fra leveren, kan vi udøse vort hjerte i hede tårestrømme og lade munden løbe over med, hvad hjertet er fuldt af. Men nu det gælder om at holde hovedet koldt, spytte i næverne og tage ordentligt fat. Var alt land over jorden, jorden over jævnet ud i samme højde oven daglig vande, ville landet kun hæve sig gennemsnitligt 50 m over havets overflade. Hvis også havdybderne var jævnt opfyldte med jord og planet ud over hele planeten, ville vandet stå 500 m over jordens overflade. Det er teorier, det næppe har været muligt at gå i dybden med og lige så lidt bekræfte med sikre måleresultater. Om teorien holder vand, er derfor en anden sag. Hvad vi ikke kan have i hænderne, skal vi ikke holde på. Desuden er det kun nævnt for at angive størrelsesforhold. Ordret betyder teori skuen af Gud, men i længden er udlægningen heller ikke særlig holdbar. Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke oven over Afgrunden, og Guds Aand svævede oven over Vandene. (1. Mose Bog 1.2.). Og Gud sagde: der vorde en udstrakt Befæstning midt i Vandene, og den skal skille mellem Vand og Vand. (1. Mose Bog 1. 6.). Det er utroligt, hvad der står i biblen. Om ikke troværdig er det alligevel en fantastisk roman og som mange andre romaner læseværdig. Men de heller ikke til at stole på, endsige tro. Den fulde sandhed 21

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

44.. årgang. iif. nr.

44.. årgang. iif. nr. - 44.. årgang iif nr. MAGASINETS FOTOKONKURRENCE T ag chanchen og vær med Den l. oktober er sidste frist for indsendelse af billeder til Spejdernes Magasins store fotokonkurrence, så du kan endnu nå at

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

10 ÅRS ERINDRINGER FRA VALLENSBÆK I TIDEN 1928-1937 INDHOLDSFORTEGNELSE

10 ÅRS ERINDRINGER FRA VALLENSBÆK I TIDEN 1928-1937 INDHOLDSFORTEGNELSE 10 ÅRS ERINDRINGER FRA VALLENSBÆK I TIDEN 1928-1937 Forfatter er Vagn Aage Christensen født 1925, og søn af førstelærer ved Vallensbæk Skole (fra 1.8.1927 til sin død i 1937) Christen Mauritius Christensen

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

DE FØRSTE TO KAPITLER

DE FØRSTE TO KAPITLER 1 Cecilie & Jacob Bugge DE FØRSTE TO KAPITLER de følgende sider viser de første to kapitler, som de fremstår i HELE VEJEN, den Første Bog i LANDET. Således begynder fortællingen. www.bugge.com BJERGENE

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6 FORTID FOR BEGYNDERE INDHOLD 3 Introduktion til pædagogen 3 6 Ægte vikingeskatte 6 8 Vikingernes mange rejser 8 10 Hvordan så vikingerne ud? 10 12 Gunulf og Ragnhild 12 17 Vikingernes tro 17 21 Odins visdom

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Rejser i Oman. Lars Brodersen

Rejser i Oman. Lars Brodersen Rejser i Oman Lars Brodersen Forord Alle bøger udgivet i Oman indledes med et billede af Sultan Qaboos og på alle offentlige kontorer hænger et billede af Sultan Qaboos. Med god grund. Omanerne er nemlig

Læs mere

LOBSANG RAMPA. Historien om Rampa. Forfatterens forord

LOBSANG RAMPA. Historien om Rampa. Forfatterens forord LOBSANG RAMPA Historien om Rampa SV PRESS A/S (ca.1973)( fra The Rampa Story - Originally published in 1960) Oversat fra engelsk efter "The Rampa story" til dansk ved G. Horst Forfatterens forord Denne

Læs mere

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2011 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011 udgivet 6. oktober 2011. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-10-6

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

Eluníshe 2012 by Dan Ehlert Nielsen

Eluníshe 2012 by Dan Ehlert Nielsen 1 Eluníshe 2012 by Dan Ehlert Nielsen 2 1. del 3 4 Kapitel 1, 163: i2-3 Hvor jeg dog elsker dette sted, tænkte Anóshi og så ud over dalen. På himlen i øst steg et skær af purpurnuancer langsomt op over

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere