Nørre Alslev Vandværk 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørre Alslev Vandværk 100 år 1914-2014"

Transkript

1 Nørre Alslev Vandværk 100 år

2 Nørre Alslev Vandværk 100 år Udgiver: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Nordfalster. Tekster: Ejner Jensen, Kathe Torp Jensen, Redaktør Petersen, Frank V Nielsen, Poul Schjelde, Femmimng Heintz Billeder: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster, Nørre Alslev Vandværk Redigering: Erik Hansen og Steffen Jørgensen Fotos: Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster og Nørre Alslev Vandværk Udgivet januar 2014 ISBN: Fra nybygningen i

3 Forord Nørre Alslev Vandværk 100 år. At fylde 100 år er absolut en begivenhed, som bør markeres. Nu er det så Nørre Alslev Vandværk, som runder denne særlige alder. Bestyrelsen har valgt at markere jubilæet, blandt andet med dette skrift. Skriftet er blevet til med god hjælp af forskellige gode personer med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Nørre Alslev. Vandværkets bestyrelses spurgte i første omgang Frank Nielsen om at stå for skriftet. Desværre takkede Frank nej til opgaven, fordi han selv vidste, at helbredet ikke var i orden. Frank lavede dog en disposition og forslag til indhold i skriftet. Det er vi taknemlige for, og alle har fulgt det nøje. I jubilæumsskriftet er forsøgt beskrevet mest mulig fra vandværkets historie, lige fra opstarten i 1914 og frem til i dag. Der er forsøgt at fokusere på de væsentlige begivenheder samt en del af de store udfordringer, der har været undervejs. Desuden er der forskellige artikler omkring vand mere generelt. Ved dette jubilæum, vil jeg tænke med respekt på de mange visionære personer, som gennem tiderne har været villige til at lægge en arbejdsindsats og turde tage et medansvar for værkets drift. Uden disse personers mod, havde vi ikke stået i dag med dette velfungerende og fremtidssikrede vandværk. Der skal derfor lyde en stor tak til alle disse aktive personer for indsatsen. I dagligdagen er det en selvfølge for os alle, at så snart vi åbner for en vandhane, er der altid rigeligt godt drikkevand. Dette er absolut ingen selvfølge alle steder. Så lad os glæde os over dette privilegium! Den udvikling, der er sket gennem de første 100 år, er helt fantastisk. Hvis initiativtagerne til værkets start kunne komme og se det nuværende vandværk, ville de slet ikke kunne forstå, alt det der er sket siden starten. De kendte ikke til mobiltelefoner eller computerteknik, og havde helt sikkert ikke fantasi til at forestille sig denne teknologiske udvikling. Men denne moderne teknologi er en nødvendig del i et moderne vandværk anno Til slut en stor tak til alle de, som har bidraget til, at dette flotte jubilæumsskrift er blevet til. Jeg håber det vil være til glæde for både nutid og fremtid. God læselyst. Ejner Jensen 3

4 Støbning af rentvandstank i 2009 Landsbyerne Gennem flere hundrede år lå gårdene tæt samlet - som regel i to parallelle rækker i de såkaldte vejforte-byer. Det gav en vis tryghedfølelse overfor fremmede, men var også en naturlig måde at placere bebyggelsen på i fællesskabets tid. Landsbyfællesskabet Mellem gårdrækkerne havde man forten, som var et fælles areal med bl.a. gadekæret og bybrønden. Bag gårdene lå et mindre stykke jord kaldet toften, som hver gård havde sin del af. Her havde man småkreaturer gående og kunne have sin kålgård og humlehave. Bymarken var delt i 3 vange, som igen var opdelt i åse efter jordens beskaffenhed. Åsene var opdelt i lange smalle agre. Hver gård havde en ager i alle åse, hvorfor jordstykkerne lå meget spredt i vangene. Yderst i ejerlavet lå overdrevsarealerne, som var fælles for samtlige gårde i landsbyen, og hvor man havde dyrene på græs. Skov, tørvemose og grusgrav var ligeledes udlagt til fælles brug. 4

5 Sæd og skik Landsbyvedtægterne, der i nedskreven form kendes fra o. 1500, byggede på nedarvet sædvaneret. Fra vort område er Kippinge bylov fra 1757 den ældste overleverede. Den bærer præg af at være tilrettet af en overordnet myndighed, idet den flere steder påbyder mådehold med mad og drikke ved de mange gilder. Bylav Mange beslutninger skulle tages i fællesskab. Oldermanden indkaldte til møde i bylavet ved at blæse i byhornet, som også blev benyttet ved ildebrand. Nogle af disse byhorn er bevaret, og bylavene har overlevet eller er genoplivet som selskabelige foreninger i Gundslev, Gundslevmagle, Lillebrænde, Ravnse, Sørup og Torkilstrup. Gadekærene Landsbygadekæret, som antagelig er opstået efter gravning af ler til husbyggeri, er ofte det eneste bevarede element fra fællesskabets tid. Det har i sin tid haft en vigtig funktion i forbindelse med brandbekæmpelse, men også bl.a. til vanding af dyr og afvaskning af arbejdsvogne. Som nævnt lå gadekæret oprindeligt på fælles jord kaldet gadejord, men er senere overgået i kommunens eje som branddamme. Selvom dette behov ikke længere er tilstede er de fleste af gadekærene bevaret takket været Naturbeskyttelsesloven. I dag har gadekærene et nostalgisk præg som en vigtig del af landsbyens identitet - og kommunen har i flere tilfælde overdraget dem til ejerne af tilgrænsende ejendomme. Vandforsyning I de fleste landsbyer var der en bybrønd. Hvor vandstanden var høj anvendte man en vippestang og ellers en brøndtrisse eller vinde hvorpå spanden var ophængt i et reb. Vandposte blev først almindeligt i 1800-årene, i begyndelsen udført af udhulet træ og senere af støbejern. Flere af bybrøndene er bevaret og enkelte af støbejernspostene ligeledes, bl.a. i Alstrup, Brarup, Gundslev, Gundslevmagle, Skerne og Vålse. 5

6 6 Brandbekæmpelse I de tæt bebyggede landsbyer, hvor bygningerne var stråtækte og hvor opvarmning og madlavning foregik ved hjælp af åben ild, opstod der ofte omfattende ildebrande. Brandbekæmpelse var et fælles anliggende for landsbyens beboere, og der var endog nedfældet bestemmelser herom i landsbyvedtægterne. I en forordning af 1792 blev det bestemt, at der skulle anskaffes en slangesprøjte med tilhørende vandkar og læderspande i hvert sogn eller fælles for to eller flere mindre sogne. Og i Brandpolitiloven af 1861 blev kravet strammet, således at der i hver sognekommune skulle være en eller flere sprøjter opbevaret i et dertil skikket lokale. Endnu eksisterer sprøjtehuse i Nørre Kirkeby, og den hestetrukne sprøjte fra Skovby opbevares på Traktormuseet i Eskilstrup. Brugen af de gamle sprøjter ophørte i årene umiddelbart efter 1925, hvor Zone-brandvagten i Eskilstrup blev etableret og efterhånden overtog brandslukningen med sin motorsprøjte. Vandforsyningen Fælles bybrønde var i tidens løb blevet suppleret med private brønde og boringer. Og i løbet af første halvdel af 1900-tallet fik næsten alle husstande indlagt vand fra fælles private vandværker. Egense Vandværk blev som det første oprettet allerede 19. januar 1912, hvor 6 af landsbyens gårdejere blev enige om at oprette fælles vandforsyning. Det skete fra en kilde, der lå på jorden tilhørende Kildegaard. Man førte en ledning op til en pumpestation og et vandtårn, hvorfra de tilsluttede ejendomme blev forsynet med vand. Da Vaalse Vandværk blev bygget i 1936 blev det lille vandværk nedlagt - og vandtårnet nedrevet omkring Det kan hertil føjes at området omkring det inddæmmede Vaalse Vig har været præget af de såkaldte vandspryd. Det var baggrunden for den hellige kilde ved Kippinge Kirke og for Sankt Hans markedet som

7 antagelig fandt sted på Kildemaden ved Vaalse Vesterskov. Vidnesbyrd herom - udover Kildegaard - er gårdnavnene Springkildegaard (i Vålse), Sprydagergaard og Agerkildegaard (Nørre Vedby), Kildedal (Øster Kippinge) samt endvidere Kildegaard (i både Øster og Vester Kippinge). Nørre Alslev Vandværk blev stiftet i Fra den tid stammer det statelige vandtårn, der blev erstattet af pumpehus med filtertårn i 1948 og hydroforbygning i I 1973 blev der bygget nyt vandværk og 1994 kontorbygning i tilslutning hertil. I hydroforbygningen blev der installeret nødstrømsanlæg i De gamle bygninger er alle bevaret og fortæller om udviklingen. Eskilstrup Vandværk, som blev stiftet i 1925, blev ligeledes etableret med vandtårn - som senere er blevet senere udsmykket med en påmalet regnbue. Decentralisering I 1930 erne blev der opført vandværker i Vaalse (1936), Øster Kippinge (1937), Alstrup og Gundslev (begge i 1938). Under Besættelsen gik det stærkt: Riserup og Lundby (1940), Skovby og Torkilstrup (1941), Nørre Grimmelstrup, Nørre Vedby, Orehoved, Sundby og Ønslev (1942). Derefter kom vandværkerne i Skerne (1950) og Vester Kippinge (1957). Centralisering Nyskole Vandværk blev anlagt i 1962 og udvidet i 1980 som et led i den senere nedlægning af vandværkerne i Orehoved og Nørre Vedby. Farnæs Vandværk blev anlagt i 1993 i forbindelse med en sammenlægning af vandværkerne i Skovby og ved sommerhusområdet Sortsø Skanse (etableret 1967). Vandværkerne i Øster og Vester Kippinge er ligeledes sammenlagt. Skerne og Nørre Grimmelstrup blev lagt under Nørre Alslev Vandværk i 1983, og senere også Riserup Vandværk. Og endelig blev det lille vandværk i Byskov (fra 1973) nedlagt i 1987, hvorefter vandforsyningen af hele landsbyen skete fra Ønslev. 7

8 8

9 Nørre Alslev Vandværk Da Nørre Alslev Elektricitetsværk var i gang og med svingende held løb væddeløb mod forbruget, der stadig var stigende, opstod der i stationsbyen en voksende interesse for etablering af et vandværk. Årsagen til den interesse var vel også den, at byen nu var ved at vokse ud af sit landsby-miljø med brønd ved hvert hus. Det var ikke mere tidssvarende, at alle de mange brønde skulle holdes ved lige, og i tørre somre kunne det hænde, at flere brønde gik læns, hvorefter de der endnu kunne yde noget, blev overbelastet, indtil også de gik tomme. Det ene med det andet bevirkede, at interessen for et vandværk var så stor, at der kunne holdes generalforsamling på Nørre Alslev Hotel i marts Her besluttedes det at skride til handling, d.v.s. oprette Nørre Alslev Vandværk, ifald der kunne skaffes 50 andelshavere. Samtidig valgtes en bestyrelse, der kom til at bestå af følgende: Sognerådsformand Lars Nielsen, Realskolebestyrer A. Nielsen, tømrermester H.P. Hviid, blikkenslager V.A.Olsen, læge Munk, gdr. Hans Holm og dyrlæge Michael Stub. Næstformand blev sognerådsformand Lars Nielsen. Til formand valgte bestyrelsen dyrlæge Stub. Det vedtoges at antage ingeniør Knud Degn fra Lolland-Falsters Ingeniørkontor til rådgivende konsulent ved opførelsen af vandværket. Fra ovennævnte ingeniørkontor modtog bestyrelsen i maj 1915 følgende overslag 9

10 10 Tilbageblik Når vi nu så mange år efter bedømmer vandværkets historie, er det nærliggende at sammenligne med de kampe og besværligheder, der skulle til for at etablere Nørre Alslev Elektricitetsværk. Begge bestyrelser måtte gennem de første mange år af deres værks historie slås med en hastig udvikling af byen. Dette bevirkede, at der med jævne mellemrum opstod akut mangel på energi på elektricitetsværket, og for vandværkets vedkommende forårsagede byens hurtige vækst et stadigt større vandforbrug. Her var det altså manglen på vand, der med mellemrum forstyrrede bestyrelsens nattesøvn. For et vandværk uden vand, er som et elektricitetsværk uden strøm. For vandværkets vedkommende bestod miseren i, at det kun var en slatten tår vand, der kom ud af vandhanen, når der skulle laves mad eller koges kaffe omkring i hjemmene. I denne situation havde vandværkets bestyrelse kun et middel: En ny boring, men inden en sådan kunne påbegyndes, og til det øjeblik den begyndte at træde i funktion, kunne der gå et godt stykke tid, og der var rigelig tid til at ringe bestyrelsesmedlemmerne op og give dem en overhaling, fordi vandforsyningen ikke var i orden. Tiden blev udnyttet efter bedste evne, skønt de arme medlemmer dog ikke kunne hekse, og det ville have været nødvendigt, når "Moder Jord" nægtede beboerne at medvirke til problemets løsning. Jeg (redaktør Petersen) husker en morsom hændelse fra de år, hvor vandværket havde sine store vanskeligheder, dels med at skaffe vand, og de til dette formål nødvendige penge. Formand for vandværket var dengang karetmager Larsen, og regnskabet var efter hans mening mere indviklet, end det behøvede at være. Sagen var den, at hver gang værket manglede kapital, havde det været nødvendigt at låne hos andelshaverne. Således arbejdede kasseregnskabet med mange kreditorer med forskellige beløb, og såvidt jeg husker også med forskellige renter. Formanden Rasmus Larsen tænkte da på at få hele dette kreditorsystem afviklet ved at optage et samlet lån i Industribanken. Så stort at alle kreditorer kunne udløses, samtidig med at der også var en driftskapital til rådighed. På generalforsamlingen, der var usædvanligt velbesøgt, hvilket var et særsyn, forelagde Larsen sit forslag og det gik til afstemning. Der var kun en, der stemte for Larsens forslag, og det var mig. Da han bagefter spurgte om, der var nogen der stemte imod, var der ingen, der stemte. Forslaget blev således vedtaget enstemmigt - i ordets bogstaveligste forstand - alene med min stemme. Straks var jeg forbløffet over dette udfald, men da jeg senere talte med Larsen, blev jeg klar over sammenhængen. Det var kun mig der var neutral af de tilstedeværende på generalforsamlingen. Alle de andre var de kreditorer, som nu ville blive

11 afløst, og de har altså ikke ønsket at øve indflydelse på denne afgørelse. Formanden fik sit forslag igennem. Under alt det besvær bestyrelsen gennem værkets første år havde haft med at skaffe vand, var kortlægningen af vandledningerne blevet forsømt i uhyggelig grad. Dette medførte meget besvær, når der skulle indlægges vand i nye byggegrunde, eller når det af en anden årsag blev nødvendigt at finde vandledningerne. Karetmager Rasmus Larsen begyndte i sin formandsperiode et prisværdigt arbejde med at få kortlægningen over værkets ledninger bragt i orden. Derefter sørgede de kommende formænd for at følge dette arbejde op, således at der i dag findes et fuldstændigt kortmateriale, så unødvendigt gravearbejde med at finde vandledningerne kan undgås. De boringer, som vandværket gennem årene i huj og hast foretog, viste sig kun at kunne yde kbm. vand i timen, og det var efterhånden, som forbruget steg alt for lidt. Selvom disse boringer, straks efter at være kommet i brug, i nogen grad hjalp på miseren, så befriede den ikke bestyrelsen for den angst, de nærede for fremtidens drift af vandværket. Nu lysner det I året 1963 henvendte bestyrelsen sig til brøndborer Mortensen, Frejlev, og bad om rådgivende bistand. Baseret på geologernes erfaringer og suppleret med Mortensens egne oplevelser rådede han bestyrelsen til at foretage en boring på den nordvendte skråning af den sænkning, som strækker sig fra terrænet helt ude ved Skerne Sø til der, hvor gamle Nørre Alslev nu ligger. "Denne sænkning", sagde Mortensen "er fremkommet ved smeltevandets løb, da bræen, som dækkede hele Skandinavien, efter den såkaldte istids slutning smeltede. Det viser sig næsten altid, at der her er rige vandårer" Bestyrelsen fulgte Mortensens råd. Hans antagelse slog til på punkt og prikke. 163 meters dybde traf boret på en vandåre, der viste sig at kunne præstere 82 kbm. vand i timen uden synderlig sænkning af vandspejlet. Den dag, da denne vandåre begyndte at forsyne vandværkets interessenter, var den lykkeligste dag i vandværkets historie. Nu kunne vandværket se fremtiden i møde med sindsro. Skulle tilgangen engang i fremtiden blive så stor, at denne vandåre ikke slog til - så vidste de nu, hvor der var vand at finde, og det endda lige i nærheden af vandværket, idet den omtalte dalsænkning findes lige nord for værket. 11

12 12 Nye opgaver trænger sig på Da vandforsyningsspørgsmål nu var løst, kunne bestyrelsen begynde at interessere sig for vandværkets bygning og filtre, som ønskedes ført helt "up to date". Der blev først bygget en regnvandsbeholder, der kunne rumme 300 kbm. vand, og samtidig danne grund for det nye vandværk med filtre og hypermoderne automatik. Restauratør Werner Rasmussen, der nu på 11. år er formand, trådte til netop, da de ydre kvaler var slut. Det blev den bestyrelse, hvis formand han var, der fik til opgave at drage omsorg for at Nørre Alslev Vandværk var på højde med tiden, og stadig ville være det. Nye filtre og moderne såkaldte trykbeholdere, som garanterer vandet ud af hanerne, trådte i stedet for den gamle metode, der gik ud på at fylde en stor vandbeholder så højt op som muligt, som regel oppe i et tårn. Når vandet lå så højt, ville vandet ved egen hjælp strømme ud af hanerne, men det gik for langsomt. Yderligere havde det den ulempe, at vandet i denne beholder stod og iltede, så der dannedes okker og jern, som så i mange tilfælde tilstoppede ledningerne. Alt dette var nu kun historie. Vandtårnet står nu som et vartegn for byen, men dets egentlige bestemmelse er nu kun et minde. Det nye vandværk indviedes i 1973 og har siden betjent interessenterne til fuld tilfredshed. Dette skyldes ikke mindst restauratør Werner Rasmussen, der omfatter vandværket med megen interesse, og som i de mange år han har været i bestyrelsen, først som menigt medlem, siden som formand, har levet sig ind i faderskabet. Han har derved gjort vandværket til sit hjertebarn og taget ansvaret for byens vandforsyning. Mens vi sidder her og taler om vandværkets historie, beder Rasmussen mig bemærke, at det gode forhold, der har hersket i bestyrelsens arbejde, ikke alene kan tilskrives ham. "Det har været prægtige mennesker i de forskellige bestyrelser gennem årene, og det kan kun glæde os meget, at vort arbejde har ført byens vandforsyning ind i en fast og solid bane mange år frem i tiden" siger Rasmussen. De forskellige formænd, der gennem årene har siddet i spidsen for Nørre Alslev Vandværks bestyrelse er følgende: Dyrlæge Stub indtil 31. januar 1918 Rentier Peder Kjep indtil 8. januar 1940 Karetmager Rasmus Larsen indtil 11. februar 1954 Ove Nymann indtil 28. februar 1961 Evald Kragh indtil januar 1971 Werner Rasmussen valgt efter Kragh, var formand indtil 24. august 1993, hvor Gert Rasmussen blev valgt som formand.

13 Ejner Jensen blev formand 20. novenmber 2002, hvor han afløste Gert Rasmussen. Fra indvielsen i Wener Rasmussen holder tale Fra opførelsen af det nye vandværk i jan

14 14 Topmoderne velfungerende 100-årig af Poul Schjelde Nørre Alslev Vandværk leverer vand til nærmest det halve af den tidligere nordfalsterske kommune. Stationsbyen Nørre Alslev havde fået et elektricitetsværk, og så var det vel også på sin plads med et fælles vandværk. Det var der i hvert fald stort behov for, så i 1914 gik nogle initiativrige borgere i Nørre Alslev sammen om et sådant. På en stiftende generalforsamling den 6. januar 1914 var Nørre Alslev Vandværk en realitet. Den første bestyrelse kom til at bestå af sognerådsformand L. Nielsen, realskolebestyrer A. Nielsen, læge M. Munch, gårdejer Hans Holm, blikkenslager V. A. Olsen og dyrlæge Michael Stub. Sidstnævnte blev vandværkets første formand. I dag er gårdejer Ejner Jensen, Nørre Grimmelstrup, formand, og han og vandværksbestyrer Flemming Heintz fortæller her om det aktuelle vandværk, som uden overdrivelse er et topmoderne velfungerende vandværk, nu snart med 100 år på bagen. Det historiske siden starten i 1914 vender vi tilbage til senere i artiklen. I 2012 blev der pumpet kubikmeter vand ud til 1875 forbrugere. Det er et fald på fire procent i forhold til året før, men siden indførelsen af vandafgiften eller en slags grøn afgift om man vil er vandforbruget gennem årene hele tiden dalet. Nu er dog en ny storbruger på vej, nemlig statsfængslet langs Blichersvej og motorvejen. Som formand Ejner Jensen tørt konstaterer: Det fængsel bliver gyldne tider for vort vandværk og områdets bagere. De indsatte er jo på brød og vand. Der er i øvrigt allerede lagt ledning ud til området, så nu skal statsfængslet blot rejses. I samme åndedrag kan også nævnes erhvervsområdet Cargo Syd, hvorfra der er flere forespørgsler om tilslutning. Især i de senere årtier er forsyningsområdet blevet udvidet ikke så lidt. Skerne, Nørre Kirkeby, Ravnse, Baunehøjen. Nørre Grimmelstrup, Riserup, Egelev, Ønslev, Byskov og Klodskov er kommet til. Fra den seneste generalforsamling nævner Ejner Jensen, at kvaliteten af det udpumpede vand har været i top hele året. Alle analyser udtaget i årets løb har været gode. Det er et område, som vi i vandværket har meget fokus på, nævnte formanden I det hele taget fokuserer vandværksbestyrelsen og driftsbestyreren meget på forsyningssikkerheden og at være fremtidssikret. I dag har vi et kun tre år gammelt vandværk. Da vi stod over for

15 nogle store investeringer, besluttede vi os for at tage skridtet helt ud og byggede et større vandværk formedelst seks millioner kroner. Det betyder, at vi har et topmoderne velfungerende vandværk, hvor der er lagt den allerstørste vægt på hygiejne og sikkerhed. Vi har jo to gode boringer nord for Stubbekøbingvej, men med 10 meters afstand. Derfor har vi nu en tredje, meget vandgivende boring klar ved Grimmelstrupvej, så også på det område er vi godt funderet, fortæller formanden. Reservekapaciteten er meget stor, føjer Ejner Jensen til. I øvrigt har Nørre Alslev Vandværk investeret i et nødstrømsanlæg sammen med Nyskole Vandværk ved Orehoved. I 1994 blev kontoret på grunden ved siden af den gamle Kæpgård bygget, og her residerer Flemming Heintz, der selv blev ansat som vandværksbestyrer i Han har 105 kilometer vandledning at holde øje med det hele lagt ind på computersystemet, og hvor der også benyttes GPS til søgninger. Museumsdelen På vandværkets grund kaster Ejner Jensen sit blik hen mod vandtårnet og det gamle vandværk. Ja, der har vi museumsdelen, som vi er glade for at have bevaret. Det er altid interessant at kunne se, hvordan det hele startede, siger vandværksformand Ejner Jensen. Og det startede som nævnt i Husstandene, gårdene og butikkerne i Nørre Alslev by havde hver sin brønd, og der var bestemt ikke altid lige meget vand at hive op. I 1914 gik man straks i gang med bygning af vandtårn, foretog råvandsboring samt lægning af de nødvendige forsyningsledninger til 83 tilmeldte husstande og mindre erhvervsejendomme. Det hele kostede ,14 kroner, og som den mangeårige formand og vandværksbestyrer Werner Rasmussen nævnte i sin artikel Fra vandpost til vandværksdrift igennem 75 år for 25 år siden: Det er med vore dages målestok svært at forstå at så stort et arbejde kunne udføres for så lille et beløb. Werner Rasmussen fortæller også i jubilæumsartiklen ved 75 års jubilæet, at der var intet filter i vandtårnet. Man pumpede vandet fra råvandsboringen op over en kobberplade øverst i tårnet. Derfra løb vandet direkte ned i den 70 kubikmeter store vandbeholder i tårnet og derfra med eget tryk ud til forbrugerne. Denne fremgangsmåde, hedder det videre i Werner Rasmussens jubilæumsartikel, viste sig meget uholdbar. Godt nok fik man vandet iltet, 15

16 men uden filtre løb det ret så kraftige jern/okkerindhold i vandet med ud i ledningsnettet og var nogle gange årsag til tilstopning. Ergo måtte man allerede efter det første år installere et trykfilter i selve tårnet. Vandværkets udvikling fortsatte stille og roligt frem til 1931, hvor man kunne konstatere, at antallet af andelshavere og forbrug nu var så stort, at det var nødvendigt at udskifte til et endnu større filter, da man igen havde for meget okker i vandet. I 1945/46 indså man, at det var nødvendigt med et nyt vandværk i stedet for vandtårnet, som ikke mere var i stand til at producere den nødvendige kapacitet. I 1948 kunne man så indvi et nyt vandværk med en kapacitet på næsten 50 kubikmeter vand pr. time. Så var der det med vandkilden eller kilderne. Det gav faktisk nogle panderynker i en snes år frem til 1968 også fordi man var nået op over 600 tilslutninger, og de nye boringer, nævner Werner Rasmussen, var ikke af ret stor ydelse. Vi citerer igen Werner Rasmussen, som mange også husker som ejer af Café Bio: Man fik det gode råd af brøndborer Viggo Mortensen, Frejlev, at forsøge en prøveboring på gårdejer Ejner Rasmussens mark 300 meter fra vandværket og i den nordvendte skråning af den isbrædal, der strækker sig gennem Nordfalster fra Stubbekøbing til Nørre Vedby. I 63 meters dybde fandt brøndborer Mortensen et meget vandførende grus og stenlag lige ovenpå det faste kridtlag med en boringsydelse på langt over 50 kubikmeter vand pr. time. Det var jo lykken for et vandværk, som i mange år havde kæmpet for at få tilstrækkeligt med vand til sine forbrugere, nævner Werner Rasmussen. Det var ved samme lejlighed, at Neble og Ravnse også kom med i forsyningsområdet. Fra historien gennem snart et sekel kan også nævnes, at i 1972 vedtog bestyrelsen at bygge det nye vandværk. Den opgave stod murermester Lars Nielsen, Nørre Alslev, for, og 24. august 1973 kunne man så tage det nye vandværk i brug. I 1978 nedlægges en hovedvandledning til Nørre Kirkeby, i 1983 kom Skerne med 45 tilslutninger til, og samme år blev Nørre Alslev Vandværk pålagt at fremføre vandforsyning til Nørre Grimmelstrupområdet, først til Baunehøjområdet, og det var lig med 31 nye tilslutninger. I 1988 kom så Solparken i Nørre Alslev til med 67 boliger. I 1989 ved vandværkets 75-årige beståen var der 1220 tilslutninger husstande og erhvervsejendomme. I dag er tallet som tidligere nævnt 1875 andelshavere. 16

17 Vand giver liv af Kathe Torp Jensen Vand er en vigtig ressource, som vi alle skal passe på. Vi skal derfor bruge vand med omtanke og tanke på, at der er steder på kloden hvor vand er en mangelvare. Mere end 1/6 af jordens befolkning er uden en sikker vandforsyning. I dag lider 1,5 milliarder mennesker allerede under mangel på rent drikkevand. Vi er heldige at bo i et land som Danmark hvor vand er rent og let tilgængelig for alle. Et menneske kan leve uden mad i mere end en måned, men kun uden vand omkring en uge. Når et menneske føler tørst, har det mistet omkrig 1% af sit optimale vandindhold. Et menneske skal drikke mindst 2 liter vand dagligt for at leve sundt. Et menneske drikker i gennemsnit liter vand igennem et liv. Vidste du At vi forbruger mere og mere vand pr. år, og den globale mængde vand, der bruges af mennesker, er tredoblet siden En amerikaner bruger 5 gange så meget vand som en europæer, og i udviklingslandende bruges meget mindre vand pr. person. Mangel på rent drikkevand og oversvømmelser er de første mærkbare konsekvenser af klimaforandringerne ude i verden. Fakta om Vand Vand har den kemiske formel H 2 O, hvilket betyder en kemisk forbindelse af ét vandmolekyle som er sammensat af to brintatomer og ét ilt atom. Vand findes næsten overalt på jorden, og det er nødvendigt for alle kendte livsformer. Ca. 70% af jordens overflade er dækket af vand. Pas på vandet - det løber ikke evigt Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt. I Danmark kan du drikke vandet direkte fra vandhanen uden risiko. Naturstyrelsen anbefaler, at du lader vandet løbe lidt, før du drikker det. På den måde sikrer du dig, at vandet er frisk og koldt og ikke har stået længe i installationerne. Samtidigt undgår du uønskede bakterier i vandet. Vand som har 17

18 stået længe i rørene bliver nemt lunket, og det øger væksten af bakterier. Hvordan fandt man vand i gamle dage? Ingen tvivl om, at det har været et stort arbejde. Tænk blot på udskiftningen af gårdene fra byen og ud på markerne. Helene Strange giver en beskrivelse heraf i bøgerne om Sværkeslægten. Først skulle man finde en vandåre til angivelse af brøndens beliggenhed. Til dette formål blev anvendt en vandviser, som blev kaldt den kloge mand med ønskekvisten. Herefter forestod et krævende gravearbejde. Når man nåede ned til et punkt hvor man var usikker på, om der var tilstrækkelig ilt, anvendte man en høne, som blev sænket ned i brønden, overlevede hønen kunne arbejdet fortsætte. Hver ejendom havde som regel sin egen brønd. Der foregik mange gøremål omkring denne brønd. Karlene og piger vaskede sig efter dagens arbejde, dyrene blev trukket til brønden for at drikke. Vandet til husholdningen blev trukket op af en spand som havde et reb man sænkede spanden ned med. Ved alle disse processer var der rige muligheder for bakteriers grobund. Senere blev vandposten opfundet, hvor man kunne pumpe vandet op. Husstandens beboere tålte som regel disse, men kom man til at drikke af en nabobrønd kunne der opstå problemer med infektioner i mavetarm systemet. 18

19 Evald Henriksen med pilekvist Forureningskilder for en brønd 19

20 20 Gamle billeder fra Langgade

21 Vandansamling: et makværk uden lige af Verner Grendel Ordsprog, mundheld, talemåder og skriftsteder om vand, spøjse udtryk og jævne vendinger, vandrehistorier, vandede vittigheder og lærde afskrifter er hovedindholdet af samlingen. Sagtens kunne vand som det forekommer på kalkmalerier og i folkeviser, salmer og sange, samt børnerim og tælleremser, slagere, evergreens og døgnmelodier også være inddraget i undersøgelsen. Det ville være en historie, der kunne vaske sig, så skummet stod os om ørene og sved i øjnene. Desværre må vi holde os til tørre facts og ikke vove os for langt ud på dybt vand. Der er intet under at søge. Intet over. Vand er et stort emne at behandle kort uden en tilbundsgående undersøgelse. Intet emne er større end vand. De mange sider ved emnet er resuméet af en undersøgelse, jeg aldrig har foretaget. Vandansamlinger er et ubehageligt onde, vi må tåle. Vand, skreg den ulykkelige. Han var ved at drukne Rundt regnet 70% af jordens overflade siges at være dækket af vand. Under overfladespændingen består vort legeme ligervis af omkring de 70% vand, hjernen endda over 80%. Med rimeligt omløb i knolden kan vi lægge hovedet i blød, vride hjernen, dræne hukommelsen og slutte med at hælde vand ud ad ørene. Snakker vi fra leveren, kan vi udøse vort hjerte i hede tårestrømme og lade munden løbe over med, hvad hjertet er fuldt af. Men nu det gælder om at holde hovedet koldt, spytte i næverne og tage ordentligt fat. Var alt land over jorden, jorden over jævnet ud i samme højde oven daglig vande, ville landet kun hæve sig gennemsnitligt 50 m over havets overflade. Hvis også havdybderne var jævnt opfyldte med jord og planet ud over hele planeten, ville vandet stå 500 m over jordens overflade. Det er teorier, det næppe har været muligt at gå i dybden med og lige så lidt bekræfte med sikre måleresultater. Om teorien holder vand, er derfor en anden sag. Hvad vi ikke kan have i hænderne, skal vi ikke holde på. Desuden er det kun nævnt for at angive størrelsesforhold. Ordret betyder teori skuen af Gud, men i længden er udlægningen heller ikke særlig holdbar. Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke oven over Afgrunden, og Guds Aand svævede oven over Vandene. (1. Mose Bog 1.2.). Og Gud sagde: der vorde en udstrakt Befæstning midt i Vandene, og den skal skille mellem Vand og Vand. (1. Mose Bog 1. 6.). Det er utroligt, hvad der står i biblen. Om ikke troværdig er det alligevel en fantastisk roman og som mange andre romaner læseværdig. Men de heller ikke til at stole på, endsige tro. Den fulde sandhed 21

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere