Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 11. marts Tema budgetopfølgning løn pr. 31. januar Sundhedsudvalget Budgetscreening Sundhedsudvalget Hyggebo ved Plejecenter Østermarken i Aars Jobrotationsprojekt indenfor social- og sundhedsområdet i Sundhedsforvaltningen Drøftelse af Fredericia Model "Længst muligt i eget liv" Drøftelse af aftale om afbureaukratisering i kommunerne Sundhedspulje og etablering af puljeråd Projekt Cafe Gnisten Vesthimmerlands Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet i Region Nordjylland om det sociale område og specialundervisningsområdet Ansøgning om ombygning og udvidelse af køkkenet på det beskyttede værksted i Løgstør Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Bøgely, den 3. juni Personsag- Ansøgning om forlængelse af ophold på Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade, Sindal og Ambulant behandling -/ træningsforløb i hjemmet i regi af Center for Erhvervet Hjerneskade, Sindal til herboende 51 årig mand 78 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Inger Lynge Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 021. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 Sagsnr.: 10/49 Fraværende: Inger Lynge Bilag: Sagsfremstilling Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af 4

5 022. Tema budgetopfølgning løn pr. 31. januar Sundhedsudvalget Sagsnr.: 10/8250 Fraværende: Inger Lynge Bilag: 28947/10Åben Opfølgning på lønninger Sundhedsudvalget 28948/10Åben Opgørelse i forbindelse med besparelsesforslag - Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Som en del af den godkendte budgetopfølgningsprocedure skal forvaltningen ved udgangen af januar måned foretage en gennemgang af personaleforbruget. Gennemgangen skal vise, hvorledes personaleforbruget i antal stillinger og kr. forventes at udvikle sig i forhold til det godkendte budget. Gennemgangen skal forelægges fagudvalget i marts måned. Fagudvalget skal forholde sig til resultatet, og skal videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. For Sundhedsudvalgets område viser gennemgangen følgende skøn over personaleforbruget: Område Korr. budget 2010 Resultat pr. 31. januar 2010 Normering (stillinger) Årsbudget (1.000 kr.) Forbrug antal stillinger Forventet årsforbrug (1.000 kr.) I alt excl. hjemmeplejen 816, , I vedlagte bilag er vist en specifikation af personaleforbruget. For så vidt angår hjemmeplejen vedhæftes særskilt bilag, som også var fremsendt til udvalgets temamøde den 17. februar Konklusion: Der skønnes et mindreforbrug på 3,912 mill. kr. samt 13,973 stillinger. Specielt skal bemærkes 5 At der vil være vakante stillinger, som vil blive besat i løbet af året og dermed påvirke mindreforbruget At opfølgningen ikke tager højde for eventuelle vakante stillinger er

6 dækket af ekstern vikarbureau At der ofte eksempelvis spares op til de ekstra vikarudgifter der er i forbindelse med sommerferieafholdelse at merforbruget på eks. Dagtilbud inden for handicapområdet kan skyldes overbelægning/flerindskrevne brugere, hvilket alt andet lige dækkes af øgede indtægter At sygefraværsprocenten er stigende bl.a. på hjemmesygeplejens område, hvilket vil få indflydelse på forbruget af vikarer At eventuelt mer-/mindreforbrug på handicapinstitutionerne indregnes i taksten for Lovgrundlag Kommunalt selvstyre. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at Der er pr. 1. januar 2010 indført rammestyring på plejecentrene. Af temabudgetopfølgningen fremgår et mindreforbrug på de rammestyrede plejecentre, hvilket er et signal om, at plejecentrene allerede nu er på vej til at leve op til rammeaftalens grundprincipper. - at tema-budgetopfølgningen tages til efterretning, og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering Beslutning i Sundhedsudvalget den Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Sundhedsudvalget gør opmærksom på at temabudgetopfølgningen ikke kan stå alene, idet indtægter fra betalende kommuner, forbrug på andre konti (anvendelse af vikarbureau m.v.), der påvirker personaleforbruget ikke fremgår af materialet. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af 6

7 023. Budgetscreening Sundhedsudvalget Sagsnr.: 10/8284 Fraværende: Bilag: 29011/10Åben Budgetscreening Sundhedsudvalget 29858/10Åben Regnskabsrapport pr. 28. februar Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Sammen med den første budgetorientering for januar måned 2010 skal der medfølge en beskrivelse af, om det forventede regnskab for 2009 forventes at medføre budgetoverskridelse i Den månedlige budgetorientering skal ske på baggrund af essentia-rapporter. Da disse ikke tager højde for den nye organisation i Sundhedsforvaltningen samt de besluttede besparelser jf. budgetaftalen er disse rapporter ikke retvisende. Der er derfor på udvalgte områder foretaget en minibudgetopfølgning, og af vedlagte bilag vedrørende screening budget 2010 fremgår, at der i forhold til det budgetterede forventes et merforbrug. Årsagen til merforbruget kan umiddelbart henføres til udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt at der ses et kraftigt pres på enkeltsager specielt inden for psykiatriområdet på trods af, at der i budget 2010 blev indlagt en pulje på 7 mill. kr. til imødegåelse af dette. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Som det fremgår af vedlagte bilag, viser screeningen et merforbrug på 8,250 mill. kr. Forvaltningen kan til imødegåelse af den forventede budgetafvigelse foreslå følgende tiltag: For så vidt angår udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er der i forbindelse med kommuneaftalen indlagt en midtvejsregulering i 2010 på 400 mill. kr. på landsplan. Det forventes, at der gives en tillægsbevilling svarende til Vesthimmerlands Kommunes andel af beløbet afsat på landsplan. 7

8 I forbindelse med temabudgetopfølgning pr. 31. marts 2010 vedrørende foranstaltninger for voksne vil der ske en fornyet opgørelse af forvaltningens udgifter til anbringelser på handicap- og psykiatriområdet. Administrationen indstiller - at screeningen tages til efterretning. - at forvaltningens genopretningsplan følges Beslutning i Sundhedsudvalget den Essentia-rapport og regnskabsrapport udsendes til udvalget hver måned. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af 8

9 024. Hyggebo ved Plejecenter Østermarken i Aars Sagsnr.: 10/8208 Fraværende: Inger Lynge, Pia Buus Pinstrup Bilag: 28797/10Åben Model 2010 Budgtmodelniveauer /10Åben Simuleringsmodel nr Hyggebo, Ældrecenter Østermarken /10Åben Prioritret liste med priser vedrørende etablering af demensboliger på Ældrecenter Østermarken - Hyggebo 28853/10Åben Tomgangshusleje 2010 Sagsfremstilling Sundhedsudvalgets formand har ønsket sagen optaget på Sundhedsudvalgets dagsorden. Hyggebo : Hyggebo består af 8 lejligheder beliggende i separat afsnit med egen indgang og sambygget med Plejecenter Østermarken. Huslejen er kr. pr. måned, hvorfra går evt. boligydelse som beregnes ud fra lejers individuelle indtægts- og formueforhold. Indskud udgør kr. Sagsforløb Hyggebo har siden 30.september 2007 stået ledig i forbindelse med at de tidligere beboere flyttede til nyindrettede boliger etableret specielt til borgere med hjerneskade. Hyggebo har herefter stået tom. Tomgangshuslejen udgør pr. år kr. Byrådet har i forbindelse med budgetforhandlingerne til henholdsvis 2009 og 2010 behandlet Sundhedsudvalgets ønske om åbning af boligerne for demente borgere med plejebehov. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en aktuel normeringsberegning ved åbning af de 8 boliger til demente borgere med plejebehov samt en beregning af engangsudgifterne ved ibrugtagen af boligerne. Normeringsudgift pr. år udgør: 3,5 mio.kr. Engangsudgiften udgør: ca kr. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse Lov om social service Lov om Almene Boliger 9

10 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Kan ikke finansieres indenfor nuværende budget 2010 på Sundhedsudvalgets område Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget fremsender ønsket om åbning af Hyggebo til forhandling i Byrådet i forbindelse med 2011 Budgetforhandlingerne, såfremt åbningen kan anbefales. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget anbefaler Hyggebo åbnet, så snart den tidsbegrænsede lejekontrakt med udløb er ophørt. Ønsket fremsendes til budgetforhandlingerne Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 10

11 025. Jobrotationsprojekt indenfor social- og sundhedsområdet i Sundhedsforvaltningen Sagsnr.: 10/937 Fraværende: Inger Lynge, Pia Buus Pinstrup Bilag: 28616/10Åben Beskrivelse - jobrotationsprojekt indenfor Sundhedsforvaltningen social og sundhedsområdet 28635/10Åben Robrotationsprojekt - estimat Sagsfremstilling Byrådet i Vesthimmerlands Kommune besluttede for Budget 2010 at foretage en engangsbesparelse indenfor SOSU - elevområdet svarende til 2, 5 mio.kr. I 2011 vil elevkvoten atter være svarende til KKR aftalen for området. Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med FOA, SOSU skolen, AOF samt Beskæftigelsesforvaltningen udarbejdet et Jobrotationsprojekt, hvis formål er via jobrotation at tilbyde fortrinsvis egne uuddannede fastansatte medarbejdere på SOSU overenskomst uddannelse som social- og sundhedshjælper, medens ledige indtræder som vikarer på overenskomstmæssig løn i uddannelsesperioden. Arbejdsgiver modtager jobrotationsydelse fra jobcentret til medarbejderens løn under uddannelse, denne ydelse refunderes 100% fra Staten. Projektet medfører, at Sundhedsforvaltningen fastholder sin elevstatus, at uuddannnede får mulighed for uddannelse under modtagelse af sædvanlig løn og at ledige får en mulighed for og interesse i efterfølgende uddannelse indenfor SOSU området. Projektet forventes opstartet i august I Budget 2010 er indlagt en rammebesparelse på Sundhedsudvalgets område på 4,5 mio.kr. Jobrotationsprojektet medfører et merprovenu svarende til ca. 3 mio.kr. Merprovenuet ved jobrotationsprojektet finansierer 2/3 af rammebesparelsen i Budget Lovgrundlag Trepartsaftalen Gældende love indenfor uddannelsesområdet Lov om AER refusion Aftale indgået i KKR 11

12 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Projektet er overskudsgivende jævnfør beregningsmodel Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget godkender projektets merprovenu anvendt til delvis finansiering af rammebesparelse på 4,5 mio.kr. i Budget 2010 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 12

13 026. Drøftelse af Fredericia Model "Længst muligt i eget liv" Sagsnr.: 10/8297 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen ønsker, at Sundhedsudvalget tager en generel drøftelse af Fredericia Model længst muligt i eget liv. Længst mulig i eget liv handler om hvordan hverdagsrehabilitering kan integreres efter eks. en sygehusindlæggelse. Ved hverdagsrehabilitering foregår hjælpen som en del af de aktiviteter som borgeren ønsker at genoptage. Ved hverdagsrehabilitering vækkes borgerens interesse for egne ressourcer og muligheder for egne ressourcer og med mulighed for opmuntring til problemløsning. Ved hverdagsrehabilitering hjælper borgeren sig selv og opfordres for eksempel til at deltage i at lave mad, at tage tøj på, vande blomster, bade, købe ind, gå til en fritidsaktivitet eller deltage i socialt samvær ude i byen. På den måde træner borgeren sig til efterhånden at kunne klare sig selv og herved opnå større og bedre livskvalitet. Planlægning af hverdagsrehabilitering sker med udgangspunkt i borgerens muligheder for at bibeholde og forbedre funktionsevnen og forebygge funktionstab og udføres typisk af plejepersonale i samarbejde med hjemmesygeplejerske, terapeuter og visitator. Projektet i Fredericia har været en succes og Sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune anbefaler, at der nedsættes en tværfaglig projektgruppe, der med afsæt i et kommissorium for projektet beskriver Vesthimmerland Kommunes projekt længst muligt i eget liv. Lovgrundlag Kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Sundhedsforvaltningen vil forinden møde i Sundhedsudvalget afdække mulighederne omkring projektmidler til længst muligt i eget liv. 13

14 Administrationen indstiller - at Fredericia projektet præsenteres på mødet med henblik på en generel drøftelse - at der med baggrund i Sundhedsudvalgets drøftelse tages stilling til udarbejdelse af kommissorium for projekt i Vesthimmerlands Kommune Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Projektet indstilles til godkendelse i Sundhedsudvalget i maj måned og projektet forventes påbegyndt fra 15. august Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 14

15 027. Drøftelse af aftale om afbureaukratisering i kommunerne Sagsnr.: 10/8317 Fraværende: Bilag: 29229/10Åben Finansloven Aftale om afbureaukratisering i kommuner og regioner.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen ønsker at Sundhedsudvalget tager en generel drøftelse af aftale om afbureaukratisering i Kommunerne. Mere tid til velfærd er regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsforvaltning ønsker ligeledes at afbureaukratisering udmøntes, hvor der skabes og sikres bevidsthed om mere frihed til at tilrettelægge opgaverne lokalt. Sundhedsforvaltningen har kort drøftet muligheder og anbefaler, at der nedsættes en Task Force der skal afdække alle områder i tæt samspil med medarbejderne i Sundhedsforvaltningen. Der udsendes nyhedsbrev om afbureaukratisering, så medarbejderne får mulighed for at gennemgå egne arbejdsgange med kollegere og daglig ledere Der inviteres til dialogmøde med medarbejderne (ambassadørerne) hvor metoden er, at understøtte en proces, hvor medarbejderne reflekterer og diskuterer arbejdsgange med henblik på at udvikle forslag til afbureaukratisering De indkomne forslag beskrives og kvalificeres med henblik på, at der kan udarbejdes en HVIDBOG Hvidbogen behandles i Sundhedsudvalget Lovgrundlag Kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Vides ikke p.t. Administrationen indstiller - at initiativer om afbureaukratisering drøftes 15

16 - at der udarbejdes kommissorium med en konkret tids og handleplan - at der nedsættes en tværfaglig Task Force gruppe med reference til Forvaltningsgruppen Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 16

17 028. Sundhedspulje og etablering af puljeråd Sagsnr.: 10/8080 Fraværende: Bilag: 28164/10Åben Kriterierne for tildeling af midler fra Sundhedspuljen samt oversigt over modtagere af midler til Sundhedspuljen 2009 Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har som en del af den borgerrettede forebyggelse prioriteret kr. svarende til ca. 5% af budgettet til forebyggelses og sundhedsfremmetilbud til en sundhedspulje. Puljen er oprettet med det formål at støtte aktiviteter, der fremmer sundheden og sætter Vesthimmerland og vesthimmerlændingene i bevægelse. Puljen støtter særligt aktiviteter, der fremmer den fysiske aktivitet for borgere. Gerne aktiviteter der inddrager naturen. Projekter der retter sig mod særligt udsatte grupper eller grupper, der ikke tidligere har været fysisk aktive har forrang. Det har været en stor succes at have en sundhedspulje. Det har givet borgerinvolvering samt mange sundhedsfremmende aktiviteter. Sundhedspuljen har derfor været med til at understøtte byrådets ønske, som beskrevet af borgmesteren i indledningen af sundhedspolitikken - Sundhedspolitikken er for alle og skal bæres ved fælles kræfter og initiativer. På den baggrund kan det tidligere puljeråd anbefale, at sundhedspuljen fortsætter og at der nedsættes et nyt puljeråd til at administrere den. Puljerådet har prioriteret ansøgningerne efter de rammer som sundhedsudvalget har givet og det anbefales at der fortsættes med disse kriterier (se bilag 1). Rådets sammensætning anbefales således: Formanden for sundhedsudvalget, 1 repræsentant fra Idrætssamvirket, 1 repræsentant fra Handicaprådet 1 repræsentant fra patientforeningerne. Rådet sekretariatsbetjenes af afdelingen for Sundhedsfremme og Rehabilitering Lovgrundlag Lov om kommunernes selvstyre. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 17

18 Økonomi af de budgetterede midler. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget følger det tidligere puljeråds anbefalinger. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 18

19 029. Projekt Cafe Gnisten Sagsnr.: 10/8168 Fraværende: Bilag: 28556/10Åben Projektbeskrivelse - Motions- og cafè - samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Kræftens Bekæmpelse i Region Nordjylland Sagsfremstilling I et samarbejde mellem patientforeningen Kræftens Bekæmpelse og Sundhedscenter Vesthimmerland er etableret et tilbud om fysisk træning og socialt samvær for personer, som har eller har haft kræft. Projektets form og indhold fremgår af vedlagte projektbeskrivelse og folder. Det drejer sig om et 1 årigt pilotprojekt. Lovgrundlag Sundhedsloven 119 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Projektet er støttet af Sundhedspuljen og der bidrages med kommunale administrative ressourcer. Administrationen indstiller - at punktet taget til orientering. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 19

20 20 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010

21 030. Vesthimmerlands Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet i Region Nordjylland om det sociale område og specialundervisningsområdet Sagsnr.: 09/33986 Fraværende: Bilag: 28204/10Åben Redegørelse til Udviklingsrådet Børn og unge området 28215/10Åben Redegørelse til Udviklingsrådet - Specialundervisning 28342/10Åben Redegørelse til Udviklingsrådet - Voksenområdet Sagsfremstilling Som et led i kommunalreformen er der oprettet udviklingsråd til at følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af Kommunalbestyrelsen skal årligt og inden den 1. marts 2010 indsende statistiske oplysninger til Udviklingsrådet i Nordjylland om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i perioden 1. januar 2009 til 31. december Udviklingsrådet på sin side udarbejder en redegørelse til socialministeren og undervisningsministeren om udviklingen med baggrund i regionrådets og alle kommunalbestyrelsernes redegørelser. Som et led i udviklingsrådenes arbejde med at følge og drøfte udviklingen på socialområdet og specialundervisningsområdet kan der sættes fokus på særlige temaer som en del af den redegørelse, som udviklingsrådene skal afgive til socialministeren og undervisningsministeren. Det enkelte udviklingsråd kan selv fastsætte særlige temaer for egen redegørelse, og såvel socialministeren som undervisningsministeren kan fastsætte særlige temaer. Socialministeren har således udmeldt ét tema, som skal behandles i de sociale redegørelser, som kommunalbestyrelser, regionsråd og udviklingsrådene skal afgive i 2010: TEMA - Specialrådgivning specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov. På samme vis har undervisningsministeren udmeldt ét tema til besvarelse af specialundervisningsområdet: 21

22 TEMA Afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer. Med det formål at ensrette kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redegørelser og at sammenligne redegørelserne såvel indenfor regionerne som på landsplan, har statsforvaltningerne, der er sekretariat for udviklingsrådene, udarbejdet en skabelon til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonen er udarbejdet som spørgeskema, eller rettere 3 særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne: Tilbud til børn og unge Tilbud til voksne Specialundervisning Kommunens forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet opfyldes derfor ved indberetning i det af sekretariaterne udarbejdede spørgeskemaer (vedlagt som bilag). Handicapråd og evt. brugerorganisationer skal have lejlighed til at afgive høringssvar til kommunens redegørelser/besvarelser. Der forventes, at foreligge høringssvar fra Handicaprådet til Sundhedsudvalgets møde. Dette skal sammen med evt. bemærkninger fra Byrådet fremsendes til Udviklingsrådet senest den 14. april I spørgeskemaet henvises flere gange til CIAS data. Hermed menes data om foranstaltninger, som kommunen selv indberetter kvartalsvis til det Centrale Informations- og AnalyseSystem. Lovgrundlag Lov om social service 188 stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Redegørelsen i sig selv har ingen budgetmæssig virkning. Administrationen indstiller - at sagen oversendes til godkendelse i Byrådet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af 22

23 Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 23

24 031. Ansøgning om ombygning og udvidelse af køkkenet på det beskyttede værksted i Løgstør Sagsnr.: 10/7980 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling De 14 beboere på Pensionatet på Norgesvej i Løgstør flyttede den 1. august i nye boliger på Bøgevej i Løgstør. Pensionatet rummede ud over boliger også Kulturbutikken, som er et klub/fritidstilbud til udviklingshæmmede borgere. En af de vigtigste funktioner i klubben er at tilbyde varm mad til selvstændigt boende borgere, der ikke selv er i stand til at tilberede maden. Der er i gennemsnit 30 borgere, der får deres aftensmåltid i klubben. Klubfaciliteterne er ligeledes rykket til Bøgevej. På Pensionatet var endeligt et stort køkken, som fungerede/fungerer som arbejdsplads for 8 borgere. Denne arbejdsplads har det ikke været muligt at flytte, idet der på den ene side ikke kunne findes plads i de eksisterende lokaler til de 8 personer og på den anden side ikke har været muligt at få madproduktionen overført til andre lokaler/personer. En midlertidig løsning har derfor været, at holde gang i køkkenet på Norgesvej, men dette er en meget dyr løsning, idet der fortsat har skullet erlægges husleje, lys- og varmeudgifter til LEV, en udgift der løber op i knap kr. mdl., hvilken udgift ikke er medtaget på det beskyttede Værksteds budget. Den mellemliggende periode har så været brugt til at finde alternative løsninger til beskæftigelse af de 8 personer fx placering på andre institutioner, placering i pavillon på Bøgevejs matrikel osv. men disse alternativer er ikke fundet tilfredsstillende som varige løsninger. Da de eksisterende køkkenfaciliteter på det Beskyttede Værksted er nedslidte, begyndte fokus at rette sig mod en ombygning og udvidelse af køkkenet på det Beskyttede Værksted, således at der her kunne skabes ekstra 8 arbejdspladser. Nogle omrokeringer af aktiviteterne på det Beskyttede værksted har betydet, at lokalet, ved siden af det eksisterende køkken, er blevet ryddet/tomt og således kan sammenlægges med eksisterende køkken. Kommunens byggerådgiver har været inddraget og forespurgt til mulighederne og pris for ombygning, ligesom der er indhentet et overslag på indkøb og opsætning af nye køkkenelementer og hvidevarer. Et samlet realistisk bud er på kr. Da det er dyrere personalemæssigt at drive 8 pladser på Norgesvej i forhold til 24

25 at sammelægge med pladserne på Beskyttet Værksted, vil der kunne spares ½ medhjælperstilling i budget 2011, dvs. efter ombygning, overflytning og indkøring. En besparelse, der årligt beløber sig til ca kr. Lovgrundlag Lov om social service 103 og 104. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Et lån på kr. vil ved et annuitetslån over 25 år med en rente på 4 % medføre en årlig ydelse på ca kr. Økonomien ved ombygningen vil derfor se således ud: Årlig mindreudgift til løn ca. Kr Forrentning og afdrag på nyt lån Kr Årlig mindreudgift netto Kr Vesthimmerlands Kommunes andel af mindreudgiften er ca kr., idet vores andel af brugere på det beskyttede værksted er 56%. Det beskyttede værksted er takstreguleret, og der kan ikke umiddelbart rettes på taksten i Merudgiften på husleje fratrukket evt. besparelse i 2010 må derfor indgå i det samlede regnskab for En budgetoverskridelse i 2010 skal indregnes i taksten for Økonomisk forvaltning udtaler Udgiften kan umiddelbart finansieres ved en andel af de afsatte kvalitetsfondsmidler, hvilket på sigt vil være udgiftsneutral, da udgiften indregnes i taksten. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget søger om at få andel i de afsatte midler til kvalitetsfondsområdet. - at der gives en anlægsbevilling på kr. til ombygning af køkken og at rådighedsbeløbet frigives - at den gældende takst for 2010 fastholdes og at taksten for 2011 tilrettes i overensstemmelse med den årlige besparelse Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af 25

26 Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 26

27 032. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Plejecenter Bøgely, den 3. juni 2009 Sagsnr.: 10/4329 Fraværende: Bilag: 15493/10Åben VS: Tilsynsrapport - Ældrecenter Bøgely anmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det anmeldte besøg på Plejecenter Bøgely, 3. juni 2009 med følgende konklusioner: Beboerne udtrykker tilfredshed med den pleje, støtte og omsorg, de modtager. Dette bekræftes af de pårørende og er i overensstemmelse med vores indtryk De fysiske rammer, såvel ude som inde, er tilpasset beboernes behov. Det er vores vurdering, at der er gjort meget for at skabe en hjemlig og hyggelig atmosfære på enhederne Vi konstaterer, at den verbale og nonverbale kommunikation mellem beboerne og medarbejdere foregår i en respektfuld og omsorgsfuld tone. Informationen generelt er tilstrækkelig, hvilket kan tilskrives forskellige støttesystemer og mødestrukturer Det er vores vurdering, at der er en god kultur, som medvirker til at sikre en velfungerende dialog og kommunikation mellem beboere, pårørende og medarbejdere Det er vores umiddelbare indtryk, at medarbejderne er engagerede og besidder de rette kompetencer for opgaveløsningen Der arbejdes målrettet med at sikre, at den skriftlige dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området, herunder beskrivelser af hjælpens omfang, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen Her leves op til gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller 27

28 - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Ældrerådet samt Bruger- og pårørenderådet. - at Tilsynsrapporten godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Inger Lynge var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af Pia Buus Pinstrup forlod mødet kl , og deltog derfor ikke i behandlingen af 28

29 033. Personsag- Ansøgning om forlængelse af ophold på Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade, Sindal og Ambulant behandling -/ træningsforløb i hjemmet i regi af Center for Erhvervet Hjerneskade, Sindal til herboende 51 årig mand Sagsnr.: 10/7970 Fraværende: Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 29

30 30 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 08. marts 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 008. Budgetorientering - januar måned 2010 - Socialudvalget 16 009. Tema budgetopfølgning løn pr. 31.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information, forespørgsler og orientering... 4 3 Lovændring Serviceloven Fast

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat af ekstraordinær møde for Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2009 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Referat af ekstraordinær møde for Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2009 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Referat af ekstraordinær møde for Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2009 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 020. Budgetscreening 2008 samt senere konstaterede

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 16.00 Afdelingsleder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere Indholdsfortegnelse 023. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 9. februar 2009

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 054. Ændring af sagsbehandlingstider ved ansøgning om hjælpemidler 125 055.

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 15. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra Ældrerådets formand 3 2. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra formanden... 3 2. Dialog møde vedrørende anbringelsesområdet...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2010 105 044. Vederlagsfri

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Norddjurs kommunalbestyrelse Torvet 3 8500 Grenaa Ældrerådet Dato: 31. maj 2007 Reference: Claus Espeholt Direkte telefon: 89 59 10 43 E-mail: ce@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere