NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933"

Transkript

1 NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT I BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933

2 INDHOLD Side Kristian Horn: Mykorrhizasopp som hekseringdanner F. H. Møller: Psathyra typhae (Kalchbr.) Fr. Dunhammer- Stribehat 84 T. J. Hintikka: Uber die Verbreitung von Phallus impudicus L. in Finnland. 88 Håkon Robak: Pholiota mutabilis (Schaeff.) Quel. som råtesopp på tremasse K. Bjørnekær og N. Fabritius Buchwald: Om Kløvblad (Schizophyllum alneum [L.] Schrot.) i Danmark 95 C. Ferdinandsen: Russula solarie F. & W. 109 Ny Literatur Notitser 137 Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme 141 REDAKTION: C. FERDINANDSEN N. F. BUCHWALD Udgivet af Foreningen til Svampekundskabens Fremme Roligbedsvej 23, København V. Trykningen afsluttet December HERTZ BOGTRYKKERGAARDEN PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 MYKORRHIZASOPP SOM HEKSERINGDANNER Av KRISTIAN HORN I den Botaniske Have i Oslo optrådte i september 1932 noen vakre hekseringer av hattsoppe H ebeloma cruetuiiniforme Fr. I alt var det 10 adskilte forekomster av soppen. Av dis se dannet de 2 praktisk talt fullstendige ringer (diameter ca. 1,5 m ), de øvrige var mel' eller mindre fragmentariske. Det bemerkelsesverdige var imidlertid at samtlige "ringer" forekom omkring unge bierketrær av arten B eiula lenta L. Bj erkestamrnene dannet centr um i hekseringene. Fig. 1. Den tredje bjerk i rekken omringet av fruktlegemer av H e b e lom a c r u s t u l i n i f o r m e. Disse bierker var utplantet i en gressplen i haven for 4 a 5 år siden, 15 stykker i en rekke med 5 meters mellemrum. De var ved utplantningen ca. 5 år gamle. Rundt 10 av disse bjerker var det soppens fruktlegemer utviklet sig. Det hele virket meget eiendommelig. Det så ved første øiekast ut som om hele rekken av bjerker var omringet av skinnende hvite ringer. Fig. ler et billede av sopp-

4 ~ ~an o 0 0 c9~cf9 IPe 0 0 'O <li. ",0 8 0 ;" o 0 o. & o'" o::' &13 ~ 00 0 o ~~ lij.øt'wjptp (b t9 1&. e 00 o ~ 0dit,."':' o '" i~ o o,. ~ o '" 'Il:> d' t o 4 0. \ o Fig. 2. De ti bjerker med hekseringer. Tallet i hvert fe lt angir bjerkens nummer i re kken. De sort e prikker betyr bjerkestammene, ringene betyr soppens fruktlegemer. forekomsten rundt den 3dj e bjerk i rekken. Fig. 2 viser forekomsten ved samtlige bjerker hvor soppen optrådte. Tallet i hvert fe lt angir bjerkens nummer i rekken. Soppen optrådte ikke andre steder i haven, eller i nærheten. Ringene hadde ikke bevirket noen f orandring i veget asjonen. som var- en vanlig gressvoll hvor Alopecuru s pra ten sis, Dactylis glome rata og Poa pratensis dominerte. Det interessante ved denne soppforekomst var, at soppen bare optrådte i forbindelse med bjerkene. For å komme dette spørsm ål nærmere blev der foretatt en undersøkelse av bjerkenes r øtter. Makroskopisk hadde de fineste r etgrener den for m, som hos M e l i n (1923, s. 480) er beskrevet som karakteristisk for bjerkemykorrhiza, og en mikroskopisk undersøkelse konstaterte ytterligere at r øt te ne var inficert. På et mikrofoto, som viser den intercellulære in feksjon i pa llisadevevet, ser man tydelig en sopphyfe, som trenger sig inn mellem to celler i en av de fineste retgrener. Forøvrigt var hyfekappen og det kornet e fordøielseslag lett å påvise i preparatene. Det kan derfor med sikkerhet hevdes, at bjerkene hadde mykorrhiza. M e l i n har i nevnte arbeid vist at en rekke av de hatt sopper som forekommer i løvskog er mykorrhizadannere på bjerk og asp. Når man samenfatter de fakta, at bjerkene hadde mykorrhiza, og at H ebeloma crustuliniforme i 10 adskilte forekomster optrer utelukkende i forbindelse med bjerkene, må man ha lov til å slutte, at det er denne sopp, som er mykor rh izadanneren i dette t ilfe lle. Hebe loma crustuliniforme er almindelig i Øst- og Vest-Nor ge op ti l bjerkegrensen. Den er velkjent som hekseringdan ner (R i c k e n 1915 s. 119, og Schanz & Piemeisel 1917 s. 195).

5 Mig bekjent er det ikke tidligere beskrevet noe ti lfelle, hvor mykorrhizasopp danner sine fruktlegemer i utpregede ringer. SUMMARY A mycorrhizal fungus for ming fairy r ings. This paper contains a short description of fairy rings formed by the fruiting bodies of a f leshy fungus, H ebeloma crustulin iforme Fr. at the same time producing mycorrhiza in a species of birch, Betula lenia L. Th e fairy rings of H ebeloma crustuliniform e occurred in 10 separat e places always associated with a young specimen of B etula lenta with abundant mycorrhiza on the roots. Botanisk Have, mai Oslo LITTERATUR Blytt, Axel, Norges Hymenomyceter. Vidensk.-Selskabets Skrifter, I Math.-Naturv. KI. 1904, No. 6. Christiania E geland, John, Meddelelser om norske hymenomyceter. II. Nyt Mag. f. Naturvidensk. B. 51. Kristiania Melin, E., Experimentelle Untersuchungen fiber die Birken- und E spenmykorrhiza und ihre Pilzsymbionten. Svensk Bot. Tid skr., Bd. 17, H. 4, Ricken, A., Die Blatterpilze, Leipzig Schanz & P iemeisel, Fungus Fairy Rings in Eastern Colorado and their Effect on Vegetation. Journal of Agricultural Research, VoI. XI, No. 5, Washington 1917.

6 PSATHYRA TYPHAE (KALCHBR.) FR. DUN HA~1~1ER-STRIBEHAT Af F. H. MØLLER Fo r ca. ti Aar siden fandt jeg paa den syd lig e Bred af Hejrede Sø ved Maribo en lille uanselig, mørksporet, skør Svamp af Form og Størrelse omtrent som Psaih.urella protui (Vej-St ribehat ). Ved min Hjemkomst lykkedes det mi g at identificere Arten med PsathYTa typhae v. iridis Boud., idet jeg ti lfældig var i Besiddelse af B o u d i e r s Arbejde : Nouvelles especes ou varietes de Champignons de France (Bull. Soc. Myr. France XIII, p ), hvori han hal' af bildet denne lille Art saa godt, at den sad som fastsømmet i min Erindring. Beskrivelsen ste mte ogsa a godt, men det ær gr ede mig, Fig. 1. P s a t h y r a t y p h a e (Kalchbr.) Fr. Slanke In divider fra Ra dsted Mose (Lolland), til højre nogle Individer paa Substratet (T y p h a a n g u s t i f o l i a). Desuden Sporer, en Ba sidie og fire Cystider fra Lameleggen.

7 at jeg ikke havde faaet konstater et Substratet nøjagtigt. Der laa forskellige Pl anter ester paa den sa nde de Søbred, hvor der desuden f indes et tæt Bælt e af Tagrør, men jeg havde Indtryk af, at Svampen vokse de paa J ord en. B o u d i e r opgiver f ølgend e Substrat: raadne Blad e af I ri s poludoea sjæ ldnere paa Star- eller P indsvin knop-ar ter. - Loka liteten ligger imidler tid saa f jernt fra mig, at jeg ikke senere har ef te rsøgt Arten der traf jeg i en Mergelgrav ved Stubbekøbing en lignende Sva mp siddende ca. 1-2 cm over Va ndf laden paa tophu ggede. visne Stængler af Sma lbladet Dunhammer (Typha angustifolia). J eg skar en saadan Stængel af, puttede den i et Reagensglas og satte den efter min Hje mkomst i et Glas Vand, med det Res ultat, at Frugtlegemerne voksede f rem fra Knappenaalshoved -store Kn uder ti l f uld normal Størrelse. Da Stæn gelen henstod i Vand, holdt F rugtl egemerne sig paa denne Maade en Dags Tid. - P aa Grundlag af en Beskr i velse i Zeitschri ft fur Pilzkun de IX, p , med Pennetegning, bestemte j eg min Du nhammer-svamp til Naucoria typhicola Hennings, og jeg ment e dengang ikke, at denne Art havde noget at gøre med min Sva mp fra Hejrede Sø. Aaret ef ter ( ) gen fandtes mange Eksemplarer af Dunhammer-Svampen ( N. typhicola) i Radsted Mose ved Saxkøbing paa visne Bladskeder af sa mme Typh a-art, samt paa Car ex pseudo cuperus ( Knippeakset Star). Enkelte In divi der voksede imidlertid paa det f ugtige, sorte Mosedynd ved Bredden, og dette Voksested ledte straks min Tank e hen paa Hej rede-svam pen. J eg fik atter B o u d i e r s Billeder frem og genne mg ik Beskrivelsen Punkt for Punkt. Der var ingen Tvivl mulig. Alt, ogsaa den netrynkede Hat, passede paa P sathyta t yphae v. iruiis Boudier. Som Følge af mine Erfaringer bet ragter jeg nu N eu ccria typhicola Henn. og PsathYTa typhae v. iruiis som identiske, og jeg er endda ti lbøje lig ti l at mene, at B o u d i e r, hvis han havde fund et Sva mpe n paa T y pha, ikke havde opstillet sin Varietet, men slet og ret havde henført Arten t il P. t yphae. Egentlig er det kun Hatform og Hattens Netrynk ethed. der skiller Hoveda rt f r a Variete t. Hert il er at sige, at Rynkerne hos Vari et et en kun ses ved en bestemt F ugtighe dsg rad eller under Lup, og havde ikke B o u d i e r netop f remhævet disse Rynker, var de sa ndsynligv is und gaaet min ege n Opmærksomh ed.d ette Forhold er jo heller ikke uken dt, idet man ge af de tyndkødede Ar ter fremviser det (Psattiurella qracilis, P. corruais m. f l.) B o u d i e r opgiver for Varieteten puklet Hat, medens Ho-

8 vedarten blot kaldes hvælvet (convexus), men disse to Begreber udelukker ikke hinanden. J eg fandt forøvrigt i Radsted baade puklede og upuklede Individer. Der findes altsaa i Literaturen tre Navne paa samme Svamp. Det ældste Navn, Psathyra typhae, har Forret fremfor Neuccria typhicola Henn., der igen er ældre end B o u d i e r s Varietetsnavn. At henføre Arten til Naucoria tiltaler mig ikke, fordi den har saa tydelig Lighed med de smaa, sortsporede Psathyra- og Psathyrella-Arter (stribet, meget skør Hat og mørke Sporer), og at den har en rudimentær, spindelvævsagtig og ofte hurtigt forsvindende Ringzone berettiger næppe til nogen Omplacering. Nedenfor gives min egen Beskrivelse af denne ved sit Voksested karakteristiske Art ( Smlgn, Fig. 1). BESKRIVELSE Hat %-1% cm bred, først halvrund, dernæst hvælvet og oftest lidt puklet, tilsidst undertiden lidt nedtrykt med udstaaende Hatrand. Under Lup ses paa ganske unge Individer fine Glimmerpartikler, og den ikke indbøjede Hatrand er dunet af meget fine, hvide Fnug eller Haar. Som helt ung er den mørkebrun (Lange 1 h), senere blegende, særlig ved Hatranden, til lyst brunt (Lange 1 j). Hattens Midte er som Regel rynket-grubet som hos visse Pluieus Arter. Lameller næsten frie, brede og bugede, middeltætte, i ' 3 Rækker ( ca. 16 lange, 16 halvlange og 32 kortere paa en middelstor Hat), først blege eller hvidlige, tilsidst farvede som Hatten; Eggen fint takket (under Lup). Stokken 2-3 cm lang, 1-2 mm tyk, krum paa Grund af Voksepladsen, forneden med en haaret Knold fastvokset til Underlaget, hvidlig og overalt lyst og fint dunet-haa r et ligesom Hatranden. I nogen Afstand fra Basis ses oftest en fin ringagtig Haarfrynse, hvortil Hatranden har været befæstet. Kødet uden særlig Karakter. Sporestøvet purpurbrunt i tykt Lag ( Lange 8 g eller 3 j). Sporer ægformede-elliptiske, ofte skæve, glatte, med kornet olivengulligt Indre og brunlig Membran, 10-12% X ll,. Basidier 4-sporede, X 11-12% l': Cystider stærkt oppustede, cylindrisk-sækformede, enkelte ballonformede, siddende i Knipper, men ikke særligt talrige og derfor let oversete.

9 87 - A n m. Hvis man hos visse sortsporede Arter ikke unde rsøger friske og unge Individer, kan Cystiderne være opløst. Særlig omhyggelig maa man naturligvis være med Coprinus-Arterne, men ogsaa Psathyra-Slægten er vanskelig at behandle mikroskopisk, hvis ikke Individerne undersøges friske..alle Bladhattes Basidier bør om mu ligt.undersøges straks efter Svampenes Indsamling, da man ellers ikke kan finde modne Basidier med Sterigmer. ZUSAMME NF ASSUN G Psathyra typhae (Kalchbr.) Fr., der Rohrkolben-Mtirbling. 1. Aus meinen Untersuchunge n geht hervor, das s Naucoria typhicola P. Henn. mit der alteren Psathyra ty pha e (Kalchbr) Fr. iden ti sch ist. Die Varietat iridis Boudier von die sel' letzten Art ist meiner Meinung na ch zu st re ichen. 2. Der Pilz ist Ende Juli auf F alster und Lolland ( Danema r k ) gefunden. Substrat: Ty pha angust ifolia, seltene r Carex (C. pseudo cyperus) oder Schlamm. 3. Beschreibung und Bilder sind uber eigenes Mate rial gegeben. 4. Ihre Stelle dtirfte die Art am besten im Genu s Psathyr a finden ( Gr osse Gebrechlichkeit, Hutrand gerieft, nicht eingeboge n, Sporenstaub purpurbraun). Nyk øbing Falster, J anuar LITERATU R Boudier, E. : Nouvelles especes ou varietes de Champignons de France. BuH. Soc. Myc. France XIII: PI. 1, fi g. 3a- d (Psathyra typhae v. iridis). Costantin et Dufour: Nouvelle Flore des Champignons. 4. E d. : 302. PI. 68, fig. 9 (Kopi efter B o u d i e r ). (Psathyra typhae v. iri dis). Fries, E.: Rymenomycetes Europaei (Psathyra typhae). Kunz: Der Rohrkolben-Schnitzling. Zeitschrift fur Pilzkunde IX (Neue Folge): (Naucoria typhicola P. Henri).

10 UBER DIE VERBREITUNG VON PHALLUS IMPUDICUS L. IN FINNLAND Von T. J. HINTIKKA Dieser a us den Lehrbtichern bekannte und als geopolitisch gelte nde sa pr ophy te Grosspilz ist in FinnIand, an seiner nordliehen Ver br eitu ngsgr enze, sehr selt en. Bis heute ist er, soweit bek annt, aussc hliesslich im stidwes tl ichen Teil des Landes, der klimatisch bevor zugt ist, aufgetreten. Der erste F und stammt aus dem J ahre 1755 (G a d d 1773, 1775) und zwar aus den Scharen vor Rau ma. Alle anderen Funde sind in diesem J ahrhundert gemacht wor den. Die F un dor te sind insge- Flg. 1. Die Ver breitung von P h a Il u s i m p u d i c u s L. in Finnland. sa mt 12 und zwa r folg eride ( nach den floristisehen Provinzen Finnlands geor dnet) : Alandia. Jomala, beim Pfarrhause, 1907 (H e n r y S n e II m a n, s. bei F r e d r. E I f v i n g 1907); Jomala, unweit der offenen See bei Lumparen und Lemland, Jarso, beide Funde vom Sommer 1907 CA I v a r P a I m g r e n 1908 ) ; Lemland, N åto (P a I m g r e n

11 ); F'oglo, Naversholm. 7. Exemp1., 1. IX (W i d a r B r e n n e r, s. bei M. B r e n n e r 1908 ); Harnmarland, Skarpnåto, 1919 (Hara ld Lindberg 1921 ). Regio oboensis. Korpo ( H e n r y S n e Il m a n, s. bei E l f v i n g 1907) und Kirchdorf daselbst, ca F ruchtkorper (A. W e g e l i u s, s. bei L i n d b e r g 1921); Wohdensaari bei Uusikaupunki (Nystad ), 1915 (W. D u n k e r s, s. bei E. W. S u o ID a l a i n en 1916). Satakunta. In den Scharen vor Rauma, 1755 (P. A. G a d d 1. c.) ; am nordliehen Ufer der Landzunge Yyteri (Y ttero) 1904 oder 1905 (W a l t e r Pesonius, s. bei Suoma lain en 1916 ); an der Landstrasse Pori-Rauma, ca 10 km von Pori auf dem Anwesen des Kotners Rimpialko, eine Gruppe von ca 30 E xemp1. ( E. W. S u o m a l a i n e n 1916 ); Nurmeslurto vor Rauma, mehrere Exemp1. im Sommer 1919 ( K. J. W a l l e, s. bei Lind b er g 1921) ; Luvia, in den Scharen, 1916, und Sodersund, Sådo ( G. W. W i d b o m, s. bei S u o m a l a i n e n 1917). Auf die friihesten, von G a d d er wåhnte n Funde au s dem 18. J ahrhundert, ha t T h e s l e f f (1895 ) hingewiesen, der feststellt, da ss diese Art in den FinnIand betl-effenden mykologisch-floristischen Untersuchung en von K a r s t e n (vg1. S æ l a n 1916 ) noch nicht er wahnt wird, Wi e aus dem beigefugten Kartehen ers icht lich ist, ist P. im pudicus in F innl and nu r in den Scharen oder an der Kiiste angetroffen wor den. Die Arigaben betreffs der Fundorte zeigen, dass die se r Pilz abgesehen von dem Funde bei Yyteri (Yt ter o), in Finniand an mehr oder weniger hainartigen oder von der Ku lt ur etwas beeinf lussten Stellen vorgekommen ist. Yyteri hat ausgedehnte Sandflåchen ; der dor t ige Ph allus-st andort wird nicht riah er beschrieb en. Die aufbewahrten Preben, die ich gesehen habe, gehoren zu der Art Phall us im pudi cus L. Es ist nicht unmoglich, das s auch die Klitterart (Phallus iosmus Berk.), die nach S t o I l (1926 ) an der Rigaer Bucht ganz allgemein vor kommt, st ellenweise z. B. an sandigen Stellen am Finnischen Meerbusen auftritt. Dass relativ wen ige Ph. im pudicus-funde in Finniand gemacht worden sind, mag hauptsachlich daher kommen, dass es sich erste ns um eine sicher ganz seltene Art handelt und zweitens, dass Mitte August, wo die meisten P. impudicus-funde gemacht worden sind, und spatel', diej enigen Botaniker, die sich fur die Phanerogam en interessieren, ka um mehr Exkursionen zu unternehmen pflegen.

12 ' Nach P a l ro g r e n s Beobachtungen hangt die Entwicklung der Fruchtkorper u. a. von der Reichlichkeit der Niederschlage wahrend der Entwicklungszeit des Pilzes ab. In trockenen Sommern entwickeln sich die Fruchtkorper uberhaupt nicht. Demnach durf'te auch diesel' Umstand die geringe Anzahl der Funde erklaren. Wenigstens an einigen Fundorten des Pilzes (z. B. auf Hammarland-Skarpnåto, viel1eicht auch auf Korpo) ist diesel' mehrere J ahre festgestel1t word en und auch von den Ortsangesessenen beobachtet worden. An anderen Fundstellen wiederum kommt er nul' "meteor isch" vor, indem die F'ru chtkorp er sich nul' in gew isse n Sommern entwickeln. Hel sinki, Februar LITTERAT UR Brenner, M., 1908, Mykologiska notiser (Medd. Soc. pr o Fauna et Flora Fermica 34 ( ), p. 26, 222. Elfving, Fredr., 1907, Phallus impudicus L. i Finland (I bid. 33 ( ), p. 32, 188). Gadd, P. A., 1773, Anmarkningar om forgif tiga vax ter i gemen. Diss. (Resp. K. G. Wall enius). Åbo. 1775, Forsok till en syste ma tisk Inledning i Svenska Landt skotselen etc. II. St ockholm. Lindberg, Harald, 1921, Om Phallus impudicus (Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fermica 46 ( ), p , 227. Palmgren, Alvar, 1908, Phallus impudicus från Jomala (Ibid. 34 ( ), p , , (Ibid. 46, p. 11). Sælan, Th., 1916, Finlands botaniska litteratur (A cta Soc. pro Fauna et Flora Fermica 43, 1) p Stoll, F. E., 1926, Die Wanderdiine bei Langæsciem am Rigasehen St rande (Zeitschr. f. Pilzk. p ). Suomalainen, E. W., 1916, Kolma uutta haisusieni (Phallus impudicus L. ) loytda Suomesta (Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fennica 42, p , 173). 1917, (Ibid. 43, p.'2-3, 303). Thesleff, Artur, 1895, Om forekomsten af Phallus impudicus Finland (Ibid. 21, p ).

13 PHOLIOTA MUTABILIS (SCHAEFF.) QUEL. SOM RÅTESOPP PÅ TREMASSE Av H AKON ROBAK På mekanisk fremstillet trernasse forekommer en rekke typer av soppråte, uten at man dog kjenner meget til de her virksomme soppart er. At man overveiende har å gjøre med hymenomyceter er gitt (Smlgn. R o b a k 1932), men da disse meget sjelden danner fruktlegemer på tremassen, har identifikasjon av råten hittil oftest vært umulig. De eneste arter jeg har kunnet finne beskrevet som fruktifiserende på dette substrat, nemlig Tramet es serialis Fr. og Pa xillus panuoides Fr. (= P. acheruntius (H u m b.) S c h r.), blev observert ved Glenns Falls i U. S. A av v. S c h r e n k (P e c k 1907). K r e s s og hans medarbeidere - like ledes i U. S. A. isolerte fra trernasse en rekke hymenomycet-mycel, hvorav dog bare ett, nemlig atter P. panuoides, blev bragt ti l fruktifikasjon og identifiseret ( K r e s s, H u m p h r e y, R i c h a r d s, B r a y and S t a i d l 1925). Andre angivelser over identifiserbar sopp-r åte på trernasse foreligger mig bekjent ikke, bort sett fra at K r e s s og hans medarbeidere gjennem dyrkningsforsøk fant at en rekke arter isolert fra tømmer og ved, kunde angripe massen mere eller mindre.kraftig. Forøvrig er sterile hymenomycet-mycel fra t rernasse isolert av forfatteren o. a. ( Smlgn. R o b a k 1932). I september 1932 blev under søkt endel tremasseprøver angrepet av en ikke særlig langt f remskreden "rød-råte". F ra de ang repne partier isoler t es et "Schnallen"-førende myce l, som ve d dyrkningsforsøk på ny masse fremkalte det samme råtebilde. I kultur på vanlig ma lt-agar hadde mycelet helt det samme utseende som hos Pholiota mutabilis ( Schaeff.) Quel., hvis mycel var mig ve llbekjent fra tidligere kult urforsøk. Som påvist av bl. a. L y m a n (190 7) og fr emforalt av F r i t z (1923), kan mycelet hos f lere råtesopper fremby gode diagnost iske karakterer. Dog er ennu for få arter dyr ket t il at ikke en id entifikasjo n på grunnlag av mycelet alene oftest må ansees som usikker.

14 På lide lig identif ikas jon blev imidlertid i det foreliggende ti lfe lle se nere muli g, idet det isolerte mycel i løpet av vinteren fruktifi serte. På P apirindu str iens Fo r skningsinst itutt ved Oslo, hvor arte n blev beny ttet som obj ekt ved endel impregneringsforsøk, henstod endel P etri -skål kultu rer. I mitten av februar d. a. begynte i en skål å utvikles tre f ru ktl egemer, hvor av ett i løpet av en uke vokste f r em til full modenhet og norma l sporeproduks jon. Det viste - når untas de i alle deler unor malt små dim ensjoner - de trekk som utm er ker P. mutabili«. Hr. E m i l J e s s e n ved In stituttet tok det her Fig. LP h o l i o t a m u t a b i l i s. Renk ultur fra tremasse. F ot. E. J essen. viste fotografi av ku lturen. Hatten kan synes noget skjellet, minnend e om andre arter av samme slekt. Imidlertid utvikledes en uk e senere i en annen skål et nytt fruktlege me, som blev sikret nor mal oprett vekst ved at skå ltaket blev erstattet med en glassklokke. Resultatet blev et helt ig jenne m norm alt P. mutabilis-frukt legeme med jevn, uskj ellet hatt og brunskje llet stilk. Desværre forhindret et uhell fotograferingen av dette vakre obj ekt. P. mutabiiie utvikl er på malt- eller vørter-agar et kraftig, men f orholdsvis lavt, hvitt luf tm ycel med t emm elig regelmessig radiærstrålig str uktur og med tydelige concentr iske soner svare nde t il døgnet s lysveksling. Luftmycelet dekk er kolonien til den vell ma rkerte rann. Veks thastigheten er mm i døgnet, ved C. Med alderen blir mycelet tettere, bomullsaktig av strukt ur, og får diffust

15 begrensede partier av lys brungul farve. Unnertiden dannes tallrike, ca. 1 mm. lange, tappformede, sterile frugtlegem er. B r e f e l d arigir at P. mutabilis like som andre ar te r av samme slekt danner oidier (B r e f e l d 1889 ). Noget lignende har jeg selv aldri iakttatt, hverken hos det f r a trernasse isolerte eller hos tidligere av mi g kultiverte mycel, mens jeg hos P. squarrosa, hvi s mycel ellers kan ligne det ovenfor beskrevne i ad skillig grad, regelmes sig har funnet såvell oidi er som konidielignende klamydospor er av den type som er beskrevet av R u m b o l d for P. adiposa (R u m b o l d 1908 ). Mycel av P. squarrosa utmerkes desuten av en Penicillium-aktig, hos eldre mycel mere Actinomyces-lignende lukt, mens mycel av P. mutabilis efter mine erfar inge r ba re har en vanlig "sopplukt". P. muta bilis- råte på trernasse er iøinefallend e brunr ød med skar pe konturer. Ved dyrkningsforsøk på ny, helt våt tremasse avan serte råten omtrent 0.5 cm. i døgnet. Den virker mere ved sin iøinefallen de farve enn ved nogen sæ rlig kraftig destruksjo n. Efter tidliger e erfaringer kan der være grunn til å tro at den er allmindelig. SUMMA RY Pholiota mutabilis ( Schaeff.) QueI. as a rot fungus on wood pulp. From Norwegi an ground-wood pulp (g r ound f rom Norwegi an spr uce wood) was, in septe mber 1932 isolated a mycelium whi ch seerned to belong to Ph oliota mutabilis ( Schaeff.) Quel. In f ebruar y 1933, in two P etri dish es with plain malt agar, th e f ung us developed small, but else normal, fruit bodies showing the diagnostic f eatures charact eristic to th e hymenomycete mentioned above. Th e pulp rot cause d by t he f ungus is of a stro ng re d-brown colour and sha r ply I outlined. In cult ivat ion te sts th e colour, in pulp newly ground, adv anced about 5 mm per diem. Th e rot is not very destru c tive, but seems to be rather common. Univers ite te ts Botaniske Laboratorium, Oslo LITTERATUR 1889 Brefeld Oscar: Unter suchungen au s dem Gesammtgebiet der Mykologie. H. VIII Lyman G. R.: Culture studies on polymorphism of 'Hymenomycet es. Proceed. of Bost on Soc. of Natur. Hi st., v. 33.

16 Peck C. H.: Report of State Botanist. Bulletin of New York State Museum, v Rumbold Caroline T.: Bertrage zur Kenntnis der Biologie holzzerstorender Pilze. Naturwissensch. Zeitschr. f. Forst u. Landwirtschaft. B Fritz Clara W.: Cultural Criteria for the Distinction of Wood Destroying Fungi. Proceed. and Transaet. of the Royal Society of Canada. Third series v. XVII Kress Otto, Humphrey C. J., Richards C. A., Bray M. W. and Staidl J. A.: Control of decay in pulp and pulp wood. United States Dept. of Agric. BuH. No Robak Håkon: Investigations regarding fungi on Norwegian ground wood pulp and fungal infection at Wood Pulp Mills. Nyt Magazin f. Naturvidenskaberne B. LXXI. Oslo.

17 OM KL0VBLAD (SCHIZOPHYLLUM ALNEUM [L.] SCHROT.) I DANMARK MED EN SiERLIG OMTALE AF DENS MASSEOPTRÆDEN I EFTERAARET 1932 OG VINTEREN Af K. BJØRNEKÆR og N. FABRITIUS BUCHWALD I November 1931 fandt den ene af Forff. til nærværende Afhandling paa en tyk, væltet Bøgestamme i Jægersborg Dyrehave ved København nogle fuldt udviklede Frugtlegemer af den i Danmark meget sjældne Kløvblad, Sch izophyllum alneum (L. ) Schrot. (se Friesia I: 61, 1932). Det nævnte Fund havde stor Interesse, thi der var næsten forløbet en Menneskealder, siden Svampen sidst var ble vet set, nemlig i 1908 (se F e r d i n a n d s e n og W i n g e 1914 ). Imidlertid blev Kløvblad atter fundet i Dyrehaven i April 1932, og i September samme Aar begyndte den ene Meddelelse efter den an den at indløbe om nye Findesteder og nye Substrater. Herved vaktes vor Interesse for Svampen, og det besluttedes at gøre dens Optræden i Danmark til Genstand for et nærmere Studium. Dette Studium skulde dels omfatte en Undersøgelse af, hvad der allerede forelaa af Angivelser om Arten i ældre og nyere dansk Literatur og af Fund i de botaniske Samlinger, dels en Forfølgelse af Svampen i dens videre Udvikling og Optræden her i Landet. I det følgende skal Resultaterne af disse Undersøgelser forelægges. r. Angivelser om Kløvblad i dansk Literatur til Den ældste Angivelse i dansk botanisk Literatur findes i O. F. M li Il e r s "Flora Fridrichsdalina" M li Il e r opdeler Agaricus-Slægten i to Hovedgrupper: 1. Stipitati, pileo orbiculato. 2. Parasitici, acaules, dimidiati. Under sidstnævnte Gruppe opfører han følgende tre Arter: 1. Agaricus quercinus (Daedalea quercina). 2. betulinus (Lenzites betulina). 3. alneus (Schizophyllum alneum).

18 Kløvblad beskrives nærmere sa aledes (S. 222):,,1051. Agaricus alneus acaulis, lamellis bifidis pulverulentis. In arboribus raro". Hvad M li Il e r imidlertid her fortæller om Kløvblad er ikke andet end en næsten o r d r e t Gengivelse af, hvad L i n n e an fører i "Species plantarum" (1753) ; L i n n e har nøjagtigt den samme Inddeling af Agaricus og nøjagtig de samme tre Arter under Gruppen: Parasitici, acaules, dimidiati; ogsaa Diagnosen af Schizophyllum er den samme hos de to Forfattere, med den Undtagelse at L i n n e har: "Habitat in Alno" i Stedet for: "In arboribus raro". Da det paugældend e Sted saaledes maa opfattes som en r en og skær Afskrift efter L i n n e's Værk, og ikke f. Eks. ved Lokalitetsangive lser e. L viser Tegn paa Originalitet, el' det højst sandsynligt, at M li Il e r aldrig selv har set eller fundet Svampen. Det næste Sted i dansk Literatur, hvor man møder eller i hvert Fald antager at møde Kløvblad, er hos E. V i b o r g: Forsøg til systemat iske danske Navne af indenlandske Planter Sid e 262 nævner E. V i b o r g som Nr. 66: E l F' ) B l a d h a t, Agaricus alneus og henviser til Tabula 776, f. 1. i "F lor a Danica". Denne Figur er imidlertid kaldt Aqaricus betulinus M li Il e r og er senere af E. Rostrup (i J. Lan ge: Nomenelator "F lor ae Dan icae", 1887, S. 26 og 129 ) tydet som M erulius tr em ellosus ( Schr ad.) P ers. R o s t r u p skriver nævnte Sted ( S. 129). "Est Merulius trem ellosus Schrad., nec Agaricus bet ulinus ( Len zit es betulina Fr.), species ab hac va lde ali ena ":,:.+;.) Fo rff. kan kun bifald e R o s t r u p s Tydning af den omtalte Figur i F1. Dan. som M. tr em ellosue. Der maa derfor fra V i b o r g s Side foreligge en forkert Henvisning, som maaske faktisk skulde gælde den følgende Art hos V i b o r g (Nr. 67 ) : B i r k e B l a d h a t: Agaricus betulinus. De to oven for nævnte Steder er alts aa usikre, og den første paalidelige Angivelse om Kløvblads Forekomst i Danmark møder vi derfor først hos C. F. S c h u m a c 11 e r i dennes Enumeratio plantarum II Som Værtplanter nævnes Fagus, Betula og Alnus; der angives imidlertid ingen Findesteder. En Bekræftelse paa, at S c h u m a c h e r virkelig har set og fundet Kløvblad, har man dels i hans efterladte Farvetavler, dels i han s Svampeherbarium. I hans "F l o r a h a f n i e n s i s F u n g i d e l i n e a t i" findes der i Bd. II paa Blad 178, Fig. 1 afbildet tre Individer af Schizo- * ) Viborg skriver udt.rykkeligt: ElI. ** ) Aga ricu s betulinu s i O. F. M ii l L: FI. Fridr. (1767 ) L e n z i t e s b e t u l i n a, men A g a r i c u s b e t u 1i n u s O. F. M. i Fl. Dan. = M e r u l i u s t r e m e 11 o s u s.

19 phyllum, de to fra Over siden, det ene fra Undersiden; disse Figurer er ty deligv is Ori ginalerne ti l F igu rerne af Schizophyllum i "Flora Danica", Fase. 38, t. 2270, pub liceret 1839 af r. W. H o r n e m a n n. De af S c h u m a c h e r til Figurerne knyttede Bemærkninger om Forekomst, Vokse t id, Synonymer o. s. v. er de samme, som f indes i Enumeratio plantarum. Et endnu mere haandgribeligt Bevis for, at S c h u m a c h e r selv har set Svampen, har vi i hans Svampeherbarium, hvor den findes opbevaret i Vol. 22 under Nr. 34. Om denne Svamp skriver R o s t r u p i sine: Studier i Chr. Fried. Schumachers efterladte Svampesamlinger, 1885, S. 152 følgende: "Nr. 30. "Agaricus almeus ", Under dette linneanske Navn for Schizophyllum commune Fr. findes i Samlingen Panus stipticu«(bull.), medens den nævnte Schizophyllum iøvrigt findes i Samlingen (Nr. 34 ) under Navnet Agaricus multifidus Batsch og er beskrevet i Enum. p. 370 som "M erulius A tneue ", med Angivelse af, at den vokser paa Bøge- og E llestubbe, hvi lket fortjener at bemærkes, da den af engelske Botanikere i nyere Tid anses, for at være indført fra sydligere Egne, ligesom den ogsaa hos os nu kun findes sjælden og under Forhold, der kunde tyde paa en Indvandring. Men Schumachers Angivelse, hvoraf man sku lde tro, at Svampen var almindelig paa Træstød i Skovene, beror maaske paa en delvis Forveksling med Panus st ipticus, der er hyppig paa den nævnte Lokalitet". Den næste Angivelse i dan sk Literatur findes i r. W. H o r n e m a n n: Dansk oeconomisk Plantelære, II *) S omtales Svampen paa følgende Maade: "A lmindelig Kløvblad (Schizophyllum commune Fr.) Hatten lidt læderagtig og lappet, ofte rundtakket-mangedelt. hvidgraa. Aarerne purpuragtige, ligesom den korte, træagtige Stok. Fr. l. c. p Agar. alneus Linn. Schæff. l. c. t. 246 f. 1. Merul. alneus Sch. p Paa Stødene af Skovtræer om Efteraaret". Det er ikke let at afgøre, hvorvidt H o r n e m a n n har set Svampen eller ikke; H o r n e m a n n var jo ikke Mykolog, og hans mykologiske Angivelser er ofte Afskrift efter ældre Literatur ( S o m m e r f e l d t, S c h u m a c h e r, F r i e s o. fl.) Eet er imidlertid givet, Navnet K l ø v b l a d træffes første Gang her og synes saaledes at stamme fra H o r n e m a n n. *) Derimod er Svampen i k k e omtalt i de to første Udgaver: 1796 og 1806.

20 Et Par Aar senere (1839) publicerede H o r n e m a n n Fase. 38. af "Flora danica", og i dette Bind er Svampen afbildet paa Tab. 2270, f. 1.; som tidligere omtalt stammer Originalerne fra S c h u m a c h e r s Haand. Der hengaar nu mange Aar, i hvilke Kløvblad ikke synes omtalt i dansk Literatur ; den nævnes saaledes ikke af E. R o s t r u p i dennes: Blomsterløse Planter ( 1869) eller af S e v. P e t e r s e n: Det højere Svampeflor (1895). Først i E. R o s t r u p: Plantepatologi (1902) træffer man den atter omtalt; R o s t r u p bemærker om dens Forekomst (S ) : "Den træffes baade paa levende og nylig fældede Træstammer og paa Tømmer, men da den ikke er ret hyppig hos os, er den her uden økonomisk Betydning". I E. R o s t r u p: Vejledning i den danske Flora. II. Del. Blomsterløse Planter ( 1904) omtales dens Forekomst i lignende Vendinger: "Ikke alm., paa nylig fældede Træstammer og paa Tømmer". Den samme Angivelse findes i 2. Udg I S e vel' i n P e t e r s e n s "Danske Agaricaceer" ( ) finder man kun opført tre Findesteder af ret moderne Dato for Svampen; S e v. P e t e r s e n synes saaledes slet ikke at have kendt den ældre danske Literatur. Det paagældende Sted lyder saaledes ( S. 221): " Paa Træstubbe og paa fældet Træ, navnlig El. Sjælland: Grib Skov paa en fældet Granstamme, og i Dyrehaven paa Bøgebrænde (E. R o s t r u p); Bagsværd Sø paa en væltet, raadden Alnus incana, (Stud. mag. ø. W i n g e) ". De to af R o s t r u p gjorte Fund - de eneste to Gange R o s t r u p øjensynlig har set Svampen - er aabenbart begge repræsenterede i Botanisk Museums Herbarium (se Afsnit II). Med Hensyn til det tredje Fund skal der anføres, hvad F e r d i n a n d s e n og W i n g e i deres Afhandling: Kobberdammene i Aldershvile Skov ved Bagsværd (1914) skriver herom (S. 38): "Flere Stammer og Grene af Alnus incana ligger væltede ud over Landranden paa den nordlige Bred. En enkelt større Stamme er markeret ved G - og forøvrigt interessant ved at være Substrat for de her i Landet meget sjældne Svampe Anthostoma microsporum Karst. (her for første Gang erkendt for Danmark), Daldinia concentr ica Ces. et de Not. og S chizophyllu1n commune Fr..."

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Svampe i Botanisk Have

Svampe i Botanisk Have Svampe i Botanisk Have Henning Knudsen Lektor, cand. scient. Botanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet henningk@snm.ku.dk 12 En botanisk have adskiller sig fra andre

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens Sopran, Mezzo-sopran, Alt Det er ikke lykkedes at finde biografiske data på. Sangeren Thøger Rasmussen fortæller i sin lille bog (pamflet) om følgende episode, som involverer (formentlig fra omkring 1920):

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere