OVERSIGT OV ER AARET EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN."

Transkript

1 C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88.

2 ndholdsfortegnelse. Table des matières. Pag. Page. lnutedning, Oversigt over Sygepladsene m. v. paa de norske Sindssygeasyler Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede, Antallet af Sygepladse og Liggedage ntroduction. Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 8 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés en 8, indiquant pour chaque hospice le nombre des places et le (Tab. ) Oversigt over Antallet af de for Fattigvæsenets og Privates Regning Behandlede (Tab. ) total des journées d'entretien (Tab ) Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents, et celui appartenant aux classes aisées (Tab. ) Sygdomstilfælde indtrufne i 8 paa Sindssygeasylerne Cas de maladie intercurrents en 8 dans les hospices (Tab. ) d'aliénés (Tab ) Nombre des aliénés traités dans les hospices en 8 Paa Sindssygeasylerne Behandlede i 8 (Tab. V) (Tab. V) en traitement dans les hospices au ler Tilbageliggende fra 8 (Tab. V).. Janvier 8 (Tab. V) Nombres des entrées dans les hospices d'aliénés en 8 Paa Sindssygeasylerne ndkomne i 8 (Tab. V) (Tab V) Nombres Fra Sindssygeasylerne des Udskrevne sorties helbredede en (Tab. V) état de guérison en 8 (Tab. V) i Bedring (Tab. V) uhelbredede (Tab. X) d'amélioration (Tab. V) de non guérison (Tab. X) Paa Sindssygeasylerne Døde i 8 (Tab. X) Asylerne Tilbageliggende ved Udgangen af 8 (Tab. X) des decès dans les hospices d'aliénés en 8 (Tab. X) des aliénés restés en traitement au December 8 (Tab. X) Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne behandlede Tilfælde af Sindssygdom (Tab. X) Doelsaarsagerne hos de paa Sindssygeasylerne Afdøde (Tab. X) De Sindssyges Kjøn og Alder ved ndlæggelsen paa Sindssygeasylerne i 8 (Tab. XV) Sindssygdommens eller det sidste Anfalds Varighed ved ndlæggelsen (Tai.). XV) Tiden paa Aaret for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8 (Tab. XV) De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Hjemstavn (Tab. XV) De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Stand og Stilling (Tab. XV). De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Ægteskabsforhold (Tab. XX) Forholdet af Tilbageliggende, ndkomne, Udgaaede og Døde til samtlige i Aaret 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede 0 0 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés en 8, et repartition par formes de maladies (Tab. X) Causes de decès indiquées pour les aliénés decédés dans les hospices en 8 (Tab X) Repartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices en 8 (Tab. XV) Durée de la maladie ou du dernier accés lors de l'admission des aliénés (Tab XV) Tableau des entrées dans les hospices en 8 reparties par mois (Tab. XV) Tableau des entrées reparties par domicile des aliénés (Tab. XV) Tableau des entrées reparties par profession et par condition sociale (Tab XV) Tableau des entrées reparties par ètat civil (Tab. XX). Rapport du nombre des sorties et des decès comparé ou total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés en (Tab. XX) 8 (Tab. XX)

3 iv Aarsagerne til Sindssygdommene hos de i 8 paa Asylerne ndlagte (Tab. XX) Aarsagerne til Tvangsmidlernes Anvendelse (Tab. XX) Oversigt over Anvendelsen af ndespærring (Tab. XX) Tvangsmidlernes Art (Tab. XXV) Middeltallet af daglig arbeidende Syge i Asylerne i 8 (Tab. XXV) Uddrag af Aarsberetningen for Gaustad Sindssygeasyl 8 afgiven af Asylets Direktør BallanceOversigt over Gaustad Sindssygeasyls ndtægter og Udgifter i 8 Uddrag af Aarsberetningen for Christiania Sindssygeasyl, afgiven af Asylets Overlæge liallanceoversigt over Rotvold Sindssygeasyls ndtægter og Udgifter i 8 Pag. 8 0 Page. Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés en 8 reparties par cause presumée de la maladie (Tab. XX). Relevé des causes, qui ont occasionné l'application de mesures coercitives dans les hospices d'aliénés en 8 (Tab. XX) Relevé de l'application de reclusion (Tab. XX) 8 Relevé des mesures coercitives mises en execution (Tab. XXV) Nombre moyen par jour des aliénés, occupés au travail, dans les divers hospices en 8 (Tab XXV) Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad en 8 Tableau des recettes et des dépenses de l'établissement d'aliénés de Gaustad 8. Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Christiania en 8 Tableau des récettes et des dépenses de l'établissement d'aliénés de Rotvold en 8

4 C. No, h (8). Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed. Antallet af Sindssygeasyler i Norge udgjorde i 8 ligesom i det foregaaende Aar 0, paa hvilke Sygepladsene ved Aarets Udgang vare fordelte paa følgende Maade : Gaustad Statsasyl, ved Christiania, med 0 Pladse, hvoraf Halvdelen for hvert Kjøn. Christiania kommunale Asyl med 0 Plads, nemlig for Mænd og for Kvinder. Oslo Hospitals Asyl, i Christiania, med 0 Pladse, kun for Kvinder. Christiansands kommunale Asyl med Pladse. Stavangers kommunale Asyl med Pladse. Bergens kommunale Asyl med Pladse. Rosenbergs private Asyl i Bergen med 0 Pladse, nemlig 0 for Mænd og for Kvinder. Meliendals Asyl, privat, ved Bergen, med Pladse, omtrent Halvdelen for hvert Kjøn. Trondhjems kommunale Asyl med 8 Pladse. Rotvold Statsasyl, ved Trondhjem, med 00 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn. Den paa omstaaende Side aftrykte Tabel giver en Oversigt over de i Aarets Lob i disse Asyler Behandlede. de 0 Asyler behandledes derefter 8 Syge ( Syge mere end i det foregaaende Aar), hvoraf 00 vare tilbageliggende fra 8 og 8 indkom i Aarets Lob ; ved Udgangen af 8 vare 0 Syge tilbageliggende. Af de paa Asylerne fra 8 tilbageliggende 00 Syge vare 8 ( pct.) Mænd og (.8 pct.) Kvinder. Af de i 8 indkomne 8 Syge vare 0 (8, pet.) Mænd og 08 (, pet.) Kvinder. Forhold til Antallet af Sygepladse har ndlæggelsen paa de enkelte Asyler været følgende: Christiansand., pet. Mollendal.., pet. Stavanger.... 0,0 Rosenbergs.. 0, Gaustad. Trondhjem.. : Rotvold..,0 Christiania.. 0,o Bergen 8, Oslo......, Af samtlige 8 Behandlede vare 88 (0, pet.) Mænd og 800 (, pet.) Kvinder. De i 8 ndkomne udgjorde, pct. af samtlige Behandlede. Antallet af lagaaede og Døde udgjorde (8 Mænd, 8 Kvinder) eller,8 pet. af samtlige Behandlede (paa Stavanger Asyl 0,o pet., paa Christiania Asyl,o pet. af samtlige Behandlede). Af samtlige Udgaaede og Døde ere (. pet.) udskrevne helbredede, (, pct.) i Bedring, 0 (8, pct ) uhelbredede, (0, pct.) efter afgiven Erklæring og 8 (.o pet.) afgaaede ved Døden. Antallet af de ved Udgangen af 8 Tilbageliggende udgjorde 0 (0 Mænd, Kvinder), altsaa Syge flere end ved Udgangen af det foregaaende Aar. 8 udgjorde Liggedagenes Antal 8 og det gjennemsnitlige Antal Fouleiningsdage for hver Syg, Dage (i 8:, Dage og i 8:, Dage). Middeltallet af daglig behandlede Syge beløb sig til 0, (i 8: 00, og i 8:,). Antallet af de for Fattigvæsenets og for Privates Regning paa Rigets Sindssygeasyler i 8 Behandlede vil sees af Tabel paa omstaaende Side. Af de i Aarets Lob behandlede 8 fouleiedes altsaa 00 (, pet.) for det Offentliges og 8 (0 pet.) for privat Regning. Sundhedstilstanden inden Asylerne var i det Hele god; dog forekom paa Gaustad og Rotvold Asyler endel Tilfælde af Typhoidfeber. Paa Gaustad Asyl indkom i Januar fra Garnisonssygehuset i Christiania en sindssyg Mand, der senere viste sig at lide af Typhoidfeber ; han helbrededes, men smittede en anden mandlig Patient, der døde. Februar angrebes en Vogter og i Marts en Vogterske. Efter Maaneders Ophør af Sygdommen optraadte den atter uden paaviselig ny Smitteimport i September hos en kvindelig Patient, i Oktober i samme Afdeling (C.) hos en anden Kvinde, der døde, i November hos en Vogterske og i December hos en kvindelig Patient i Afdeling B. Den i forrige Beretning paa Rotvold Asyl omtalte Typhoidfeber fortsatte sig i Januar 8

5 Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede. LC Tabel...., Asyl. Tilbageliggende fra Aaret 8. ndkomne ị Aaret 8 Deraf,, ri r. Deraf El Ald Kv. Ei Md.,Kv. Tilsammen Behandlede 8. cil,... Et i Tdgaaede. helbredede. i Bedring. uhelbredede. efter afgiven Erklatring.*) node. Tilsammen Udgaaede og Dode. Tilbageliggende ved Udgalillg af Deraf : Deraf Deraf ci Deraf ui Deraf Deraf ei Deraf cz Deraf, Md.K v. Et..,,, Et M(.KV. Md.Kv.l.P.,...,.., E Md.Cv. Et.' Et Md.Kv. Middelbelteg. Antal Liggedage. Gaustad , 8 Dhristiania , 0, Dslo ',s Dhristiansand , 80 tavanger,o 0 Bergen 0, 8 0 0, 88 Rosenbergs , Nfollendal ,o Frondhjem 0 8 8, Etotvold , 00š , 8 *) En paa Christiania Asyl til Observation indlagt Mand udskreves nhelbredet efter afgiven Erklæring. Forholdet mellem fattige og private i Sindssygeasylerne Behandlede. csd Tab.. Asyl. Tilbageliggende fra Aaret 8: ndkomne i 8. Tilsammen Behandlede i 8. Tdgaaede. node. Tilbageliggende ved Udgangen af Aaret 8.*) Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private... ci Deraf /.: Deraf r, Deraf ri)* Deraf q.; Deraf Deraf Deraf ri Deraf rz Deraf ri Deraf a Deraf cz Deraf Me Kv. P \ld.kv. Md.Kv. È:" Md. Kv. g. r. Md.Kv. g.. lid. Kv. g Md.Kv. È:": " gl Md. Kv. g: Gaustad Christiania Oslo Christiansand , Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem... ( 0 i! 8 0 Rotvold ' 8 8 '! 0 8 _ n ») Mænd, Kvinder ere opgivne i Aarets Lob at være overgaaede fra privat til offentlig Forpleining paa Gaustad Asyl ; derhos kan af Listerne paa hvert af Christiansands og Trondhiems Asyler Md. sees at være overgaaet fra privat til offentlig Forpleining og paa Bergens Asyl Kv. fra offentlig til privat.

6 C. No. b (8). med Tilfælde hos en mandlig Patient. August Maaned, da Typhoidfeber herskede epidemisk i Trondhjem og Omegn, angrebes Fyrboderen, der døde efter faa Dages Sygdom, dernæst Maskinisten, en Gaardsdreng, en Vogter, en Tjenestepige og Overvogtersken samt i Oktober og November kvindelige Patienter, af hvilke den ene døde i de Uge paa Grund af udbredte Uleerationer i Tarmen. Tabel indeholder en Oversigt over de Sygdomstilfælde, der ere indtrufne blandt de paa Asylerne behandlede Sindssyge. Sygdomstilfælde indtrufne i 8 paa Sindssygeasylerne. Tabel ll. Samtlige Asyler. Gaustad, Os' o. Christiania. Christian sand. Bergen. Stavanger. Rosenbergs. Monett (lal. Trondhjem. Rotvold. Tils. Deraf Md. KAT Kv. Md. Abortus Abscessus Angina Apoplexia Blenorrhoea oculi.. Bronchitis & Catarrhus Cancer mammæ Cardialgia Chlorosis Cholera nostras. Conjunctivitis Cyclitis Cystitis Decubitus & Gangræna Diarrhoea Distorsio & Contusio Enteritis Erysipelas.... Erythema nodosum Febris ca tarrhalis. rheumatica. typhoidea*) Fractura Furunculosis Gangrena pulmonum Gastritis acuta.. chronica. Hydarthrus lieus ncarnatio unguis schias Keratitis Meningitis Metrorrhagia Morbus Brighti. Othæmatoma Peritonæitis Pleuritis Pneumonia Rheumatismus Tuberculosis pulmonum Ulcus ventriculi.. Vulnera 0 i 8 ^ _ ii Tilsamm en 8 8 ') Paa Gaustad Asyl angrebes desuden Md. Kv. og paa Rotvold Asyl Md. Kv. af Betjeningen af Typhoidfeber. *. 8

7 C. No. b (8). Over de i 8 behandlede Former af Sindssygdom giver Tabel V X en Oversigt. Behandlede i 8. Tabel V. Sauttlige Asyler. Gaustad. Oslo '. r Bergen. ' ' bergs. Christia Christiansand. Stavanger. Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Deraf Tils. Md. Kv, Md.'Kv. Md.iKv. Md.Kv.! Md. 'Kv., Md.'Kv. Md. Kv. Melancholia 8 8 cum stupore*) Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus 8 0 congenitns Epilepsia 0 Paralysis generalis Til Observation.. Hypochondria *) De fra nogle Asyler opførte TilfAde af Stupidi tas ere medtagne under denne Rubrik. Tilbageliggende ved Udgangen af 8. Tabel V. Samtlige Asyler. Gaustad. Oslo.' Rotvoid:) Christiania. Bergen. Rosenbergs. Trondhjem. Stavanger. Christiansan(l. Møllendal. Tils. Md. Deraf Kv. Md.'Kv. Melancholia cum stilpore Mania.. Monomania Delirium tremens. Dementia diotismus acquisitus congenitus Epilepsia Paralysis generalis. Til Observation. Hypochondria il ' Ò ) Paa forrige Aars Liste var opfort som tilbageliggende ved Aarets Udgang Kv. med Melancholia og Kv. med Mania. ) Paa forrige Aars Liste var opfort som tilbageliggende ved Aarets Udgang Md. med Melancholia og M(. med Dementia.

8 Samtlige Asyler. Gaustad. Christiania. Oslo. Bergen. Christiansand. Stavanger. Rosenbergs. Mollendal. Trond hjem. Rotvoì. Deraf Tils.' Md. Md. ikv. Melancholia stupore. Mania Monomania Delirium tremens.. Dementia diotismus acquisitus congenitus.. Epilepsia Paralysis generalis. Til Observation o ii 0 _ 8 8, 0 0 Tabel V. Samtlige Asyler. Gaustad. Deraf Tils. Christiania. Oslo. Christi Stavanausand. ger. Bergen. Rosenbergs. Mollen Tronddal.lijeni. Md.iKv. Md.Kv. Rotv;td. Kv. Melancholia Cum stupore Mania Monomania Delirium tremens.. Dementia diotismus acquisitus congenitus. Epilepsia Paralysis generalis..!, 8 8 il o L

9 C. No. b (8 Udskrevne i Bedring 8. Tabel V. Samtlige Asyler.. Ganstad. Christiania. Oslo. Christi Stavanansand. ger. Bergen. Rosenbergs. Mellendal. Trondhjem. Rotvold. Tils. Md. Deraf Kv. Kv. Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus. congenitus.. Epilepsia Paralysis generalis Udskrevne uhelbredede i 8. Tabel X. Samtlige Asyler. austad. Tils. Deraf Md.'Kv. Christiania. Oslo. Christiansand. Stavanger. ergen Rosenbergs. Mellendal. Trondhjem. Rotvold * Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus.. congenitus... Epilepsia Paralysis generalis i, 8 0 i *) ndlagt til Observation og nclgik efter afgiven Erklæring.

10 C. No. b (8). Tabel X. Samtlige Asyler. Gaustad. Deide i 8. Christiaslo O. Christi Stavannia. ansaml.ger. Bergen. Rosenbergs. Mollen Trond dal. hjem. Rotv old. Tils. Md. Deraf Kv. / Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus. congenitus Epilepsia Paralysis generalis ; _,.... ; ; ;, ; t,! Tilbageliggende ved Udgangen af Aaret 8. Tabel X. Samtlige Asyler. Gaustad. Christiania. ' ansand. ger. Oslo Christi Stavan Rosen. Mollendalhjem. Trond Bergen. bergs. Rotvold. Melancholia cum stupore Mania 0 Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus congenitus.. Epilepsia 8 Paralysis generalis. rjl Observation Deraf Tils. Md. Kv i Md

11 , Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne behandlede Tilfælde af Sindssygdom. Tabel X. Tilbageliggende fra Aaret 8. ndkomne i Aarel 8. Tilsammen Behandlede. helbredede Udgaaed i Bedring. uhelhredede. efter afgiven Erklæring. Dode. Tilbageliggende. Procentforhold til samtlige for samme Sygdom Behandlede. samtlige. Kv. Md. Kv. Tils. Md. Kv. M(l. Kv. Md. Kv. Md. Kv. * ci) bl).),= ( * CD C), g 'D ):"q P Melancholia cum stupore.. Mania Monomania Delirium tremens Dementia liliotismus acquisitus congenitus Epilepsia Paralysis generalis Til Observation , ,o,,,,Î,,,,,o ', 0 o _, 0, _,.',o 8,o,o,, 0,8,,o,il, o, 0, 0,,,,, 0,8 0,, o 8, 0, 0., 0,,, 0, 0.,s C. Tilsammen , 0 ".) Procentforholdet mellem de for Melancholi Behandlede og samtlige Behandlede samt Procentforholdet mellem de for Melancholi indkomne og samtlige ndkomne osv.

12 Om D dsaarsagerne for de paa Asylerne døde og de Dødes Kjon og Alder giver Tabel X en Oversigt. Liste over Decisaarsagerne hos de paa Sindssygeasylerne Døde. Tabel X. Deraf rd Ct Alder og Kjon. bj) bi) s rd ) C cd Kv., Md., li. 8 Apoplexia Cancer hepatis Convulsio Di arrhoea Em bolia Enteritis Epi lepsia Erysipelas Febris typhosa Gangræna Gangræna pulmonum liens nsania Marasmus M eningitis Morbus righti Paralysis generalis Peritomeitis Pleuritis Pneumonia Tuberculosis pulmonum Vitia organica cordis... Suicidium Tilsammen... 8 i 8 0 i a a, z. CS."

13 0 C. No. b (8). Af Tabel X sees Svindsot at have været den hyppigste Dødsaarsag (hos 8). Et Tilfælde af Selvmord indtraf paa Rotvold Asyl. De fleste D ods fald ere indtraadte i Aldersklasssn 0 0, nemlig 8 eller, pct. af samtlige 8 Dødsfald, dernæst mellem 00 Aar og 00 Aar, i hver eller 0, pct. og mellem 00 Aar eller, pet. De talrigste ndlæggels er sees at have fundet i Aldersklassen 00 Aar, nemlig eller, Af ndlagte ( paa Rotvold Asyl til Observation lagt Mand ikke medregnet), dernæst i Alderskla 00 Aar eller, pet., mellem 00 Aar eller, pet. og mellem 00 Aar 80 eller, ) Tabel XV. Oversigt over de Sindssyges Alder ved ndlæggelsen paa Sindssygeasylerne i 8. 0 Aar. 0 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 080 Aar. 800 Aar. Ukje Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 0 Gaustad 8 0 Christiania Oslo Christiansand 8 Stavanger.. Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold*) 8 8 Tilsammen 8 8 *) i Md. indlagt til Observation ikke medregnet. Tabel XV giver en Oversigt over Sindssygdommens eller det sidste Anfalds V arighe d ved ndlæggelsen. Sygdommens Varighed ved ndlæggelsen.*) Tabel XV. Under / Aar. / Aar. Aar. Over Aar. Ukjendt. Tils. Tils. Tils. Tils. Tils. Gaustad 0 Christiania 0 Oslo..... Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs 8 Mellendal 8 Trondhjem Rotvold 8 0 Tilsammen *) til Observation indlagte Mænd og Kvinde ere ikke medtagne i denne Tabel.

14 C. No. ) (8). En Varighed af under / Aar for ndlæggelsen er opgivet for 8 eller, pet. af ndlagte ( til Observation ndlagte ikke medregnede), en Varighed af over Aar for 8 eller, pet., mellem / Aar for eller,0 pct., mellem Aar for 8 eller 8, pet. og for eller, pct. er Varigheden ukjendt. Tabel XV giver en Oversigt over T i den paa Aar et for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8. Oversigt over Tiden paa Aaret for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8. Tabel XV. Tils Md. v. Januar. Februar Marts. April. Mai. Juni. Juli. August. Septbr. Novbr. Decbr. Tils. Md. Tils. Md. KT. Ts. ld. Tils. ld. v. Tils. Md. KT. Tils. Md. T. Tils. ld, KT. Tils. Md. Yr. Tils. Md. KT. KT. Gaustad Christiania Oslo ii Christiansand i il Stavanger _ Bergen Rosenbergs 8 Mollendal Trondhjem.. is Rotvold ii 8 Ordnes Maanederne efter ndlæggelsernes Hyppighed, faaes følgende Række: Juli indlagdes Syge Juni 0 Marts April September Mai 0 Oktober August November Januar Februar December indlagdes Syge Tabel XV giver en Oversigt over de paa Sindssygeasylerne ndkomnes Hj ems tav Oversigt over de i 8 paa Sindssygeasylerne ndkomnes Hjemstavn. Tabel XV. Tilsam Gaumen. stad. Oslo. Christi Stavanansand.. ger. Bergen. Rosen bergs. Christiania.*) Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Akershus Amt 0 Smaalenenes Buskeruds 8 8 JarlsbergLaurvigs. Hedemarkens 0 Christians 8 Bratsbergs Nedenæs ListerMandal 8 Stavangers 8 Lateris 8 *) For var intet oplyst om Hjemstavn. *

15 C. No. b (8). Tabel XV. (Forts.) Oslo. Christi Stavan ansand. ger. Bergen. Tilsammen. Gaustad. Rosenbergs. Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Transport Søndre' Bergenhus Amt Nordre Bergenhus Romsdals Søndre Trondhjems Nordre Trondhjems Nordlands Tromso Finmarkens Fra Landdistrikterne _ Christiania Drøbak Fredrikstad Fredrikshald Drammen Kongsberg Holmestrand Tønsberg Sandefjord Laurvig Kongsvinger Skien. Porsgrund Brevig Kragerø Risør Arendal Lillesand Christiansand Mandal Ekersund. Stavanger. Bergen Aalesund Molde Christiansund Trondhjem Levanger. Tromso Vardø Fra Byerne i 8 il Fra Sverige.. Danmark Finland Tilsammen it 8 Af 8 ndlagte hørte hjemme i Norge, i Sverige, i Danmark og i Finland. Af de fra Norge ndkomne vare 8 (, pct.) hjemmehørende i Landdistrik terne og (, pet.) i Byerne. For ' var ntet oplyst om Hjemstavnen.

16 C. No. " (8). Tabel XV giver Oversigt over de ndkomnes S t a nd og S ti li n g. Det største Antal (, pet.) af ndkomne tilhører Bonde, Husmand og nderststanden, dernæst Dagarbeiderstanden 8 (, pet.), Tjenerstanden (0, pet) og Haandværkerstanden 0 (0). Oversigt over de i 8 paa Sindssygeasylerne ndkomnes Stand og Stilling. Tabel XV. Samtlige Asyler. Gaustad. Christia ma. Oslo. Christi,. L ansant Bergen. Stavan Rosenbergs. Mollenda. Trondhicm. Rotvold.*) Tils. Deraf M d. Kv. Md.Kv. Bonde Husmand og nlerststanden 8 8 Borgerstanden. Dagarbeiderstanden 8 l i Embeds og Bestillingsstanden Forskjellige Funktionærer.. 8 _ Haandværkerstanden 0 8 Handelsstanden 8 Læg s og Fattiglemmer.. d Militærstanden 8 Omstreifere Skolelærerstanden Straffanger... _ _ Studerende Sømandsstanden 8 0 Tjenerstanden Paella publica *) Md. indlagt til Observation er ikke medtagen. Tabel XX giver en Oversigt over E gteskabs fo rholdene hos de ndkomne. Tabel XX. Tils. Ugifte. ifte. Ukjendte. Enke men( Enker. Tils. Gaustad Christiania Oslo Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold*) ' *) til Observation indlagt Md. er ikke medregnet i denne Tabel. Af ndkomne vare ugifte 8,8 pct. (Mænd, pet., Kvinder 8, pct.), gi fte, pet, (Mænd, pct., Kvinder pet.), Enkemænd, pct., Enker, pct., tilsammen 8, pet.

17 C. No. b (8). Forholdet af Tilbageliggende, ndkomne, Udgaaede og Døde til samtlige i Aaaret 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede. Tabel XX. Tilsammen for alle Asyler. Gaustad. Christiania. Oslo. C hristiansand. Stavanger. Bergen. Rosen Mellenbergs. dal. Trondhjem. Rorvold. pet. pct. pct. Tilbageliggende fra forrige Aar,, 8, pct. 8,8 pct. 0.o pct. 0,o pct.,8 pct.,o pct.. pct., pct.,i ndkomn e,,s,, 0,0 0,o.,0,, 8, Helbredede,o,,8,8,, 8,,,, Udgaaede i Bedring 8,,,8,,. 8,s 8, 8,,, uhelbredede,8 0,.,8,,,,, Efter afgiven Erklæring (indlagt til Observation) 0, 0, 0. Døde,,,o,8,,,,,, Udgaaede og Døde tilsammen,s,,o,,8 0,0,,o,.,, Tilbageliggende ved Aarets Udgang, 8,,0 8,8, 0,o,,o,, 0,8 Tabel indeholder en SammenstilliAg af de opgivne S ygdo ms a a rs age r hos de i Aarets Lob ndlagte. Ved samtlige Asyler er fulgt den Fremgangsmaade, at en enkelt Hovedaarsag eller flere samvirkende Aarsager ere opforte for hvert enkelt Tilfælde. Fra flere Asyler ere for de paa nedenstaaende Liste under Rubrikken <. Smertelige Sindsindtryk<, opførte Tilfælde Aarsagen opgivet speciflceret for hvert enkelt Tilfælde.

18 C. No. b (8). Liste over de opgivne Aarsager til Sindssygdomme hos de i 8 paa Asylerne indlagte Syge. Tabel XX. rimm Samtlige Asyler. Christiania. Christi Stavan Rosenbergsdalhjem. Mollen Trond Gaustad. Oslo. ansand. ger. Bergen. Rotvold. Tils. Deraf d.jkv. Alderdom Arveligt Anlæg 0i 0 Arveligt Anlæg i Forbindelse med andre Aarsager som smertelige Sindsindtryk, Selvbesmittelse,Ondtliden*) 0, Arveligt Anlæg og Stød paa Hovedet Arveligt Anlæg og Syphilis ' Barselseng, langvarig Diegivning Barselseng og Overanstræn 0.else Barselseng og Sorg Blegsot og Anæmi Drik 0 0 Drik og Selvbesmittelse.. Drik og aandelig Overallstrængelse, Drik og smertelige Sindsindtryk 0i Epilepsi Febersygdom Forkjølelse Gastriske Sygdomme Hjernebetændelse ii Hjernebetændelse og Selvbesmittelse Hjertefeil Lateris iol ii š *) Desuden angives arveligt Anlæg at have været tilstede i Tilfælde paa Christiania og i 0 Tilfælde paa Oslo Asyl.

19 C. No. b (8). Tabel XX. (Forts.) Samtlige Asyler. Gaustad. Deraf Tils. Md. Christiania. Oslo. Christiansand. Stavan D.er. Bergen. Kv. i Rosen Monlte Trondbergs. Rotvold. dal. hjem. N.M. Kv. Md. /(v. Transport Menstruationsuordener. Mishandling Nervøs Konstitution Ondtliden, afkræftende Sygdomme Overanstrængelse og Nattevaagen Religiose ndflydelser 0 8 Selvbesmittelse 8 8 Selvbesmittelse og Sted paa Hovedet Skarlagensfeber Smertelige Sindsindtryk. Smertelige Sindsindtryk og Ondtliden, Nattevaagen. Smertelige Sindsindtryk og Gigtfeber Stod paa Hovedet Svindsot Sygdom i Urinorganerne _ Syphilis Syphilis og Selvbesmittelse Udsvævelser Ulykkelig Kjærlighed Ubekjendt 80 0 ) ) Md. og Kvinde, indlagte til Observation, ere ikke medtagne i denne Tabel.

20 Tabellerne XX, XX og XXV gives en Oversigt over den i Asylerne i 8 stedfundne Anvendelse af n ekaniske Tvang s midl er og ndespærring samt Foranledningen til Anvendelsen. Oversigt over Anvendelsen af mekaniske Tvangsmidler, Tabel XX. A syler. Ganstad Christiania Oslo Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold Tilsammen Tilsammen. Antal Antal Tilfælde. Personer. Tils Md. Kv. Tils Md. il ) ; i ) 8 Voldsomhed. Personer Voldsomhed og Ødelæggelseslyst. Uro, Voldsomhed og Ødelæggelseslyst. Personer Tilfælde. Personer Uro og Ødelæggelseslyst. Ødelæggelseslyst, Urenlighed og Afklædningslyst. Personer Tilfælde. Personer Md. Kv. Md. Ky. Md. Kv. Md.,K v. 0 0 a il Afklædningslyst il Personer medicinsk Øiemed. Tilfælde. Personer M(i. Kv. Md..Kv. _ ) Da Md. er opfort under Aarsagsrubrikker, bliver det virkelige Antal af Personer, der have været underkastede mekaniske Tvangsmidler paa Mollendal Asyl ( Md. Kv.) og paa samtlige Asyler ( Md. Kv.).

21 8 C. No. b (8). Oversigt over Anvendelse af ndespærring. Tabel XX. Asyler. Tilsammen. Tilfælde. Personer*) Tils. Md. Kv. Tils. Uro, Voldsomhed og Odelngesseslyst. indespærring er anvendt i følgende Antal Timer pr. 00 Liggedage. Voldsomhed og Voldsomhed. Odelæggelseslyst. Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Md. Kv. Md. Kv Uro. Tilfælde. Personer Md. Tilfælde. Personer Kv. 8 Gaustad 0 0, Christiania,8 Oslo 0, Christiansand Stavanger 0, Bergen, Rosenbergs 0,, 0 Møllendal 0, Trondhjem......, Rotvold , 8 Tilsammen *) Da Here Personer ere opførte under eller flere Aarsagsrubrikker, bliver det virkelige Antal af Personer, der have været underkastede ndespærring, paa Gaustad Asyl ( Md. Kv.). paa Christiania Asyl Kvinder og paa Mallendal Asyl ( Md. Kv.) og men for alle Asyler 0 ( Md., 8 Kv.) Asyler. Gaustad.... Christiania.. Oslo. Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Me/Benda].. Trondhjem. Rotvold... Tiro og usøm Odekeggelsesmelig Opførsel. lyst. ødelæggelses lyst og Urenlighed. Ødelæggelseslyst, Urenlighed og Afklædningslyst. Undvigelseslyst. Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer i 0 0 Epileptiske Anfald. Tilfælde. Personer _ il Slet Opførsel. Tilfælde. Personer i 8

22 Tvangsmidlernes Art. Tabel XXV. Asyler. ndespærring i Tilsammen. Ta' c:,, g ca tx Tvangstroie. Forbindelse med Tvangstroie og oie. Tvangstr Fodremmer.,,? a) bt..d ei g,. tl Antal Tilfælde Antal Personer, pa., bp bk mpaa p. ca :,,,,, ct Tilfælde. hvori Tvangsmiddel har væ hvilke Personer. S a cg to g ti., ',( vangsmiddel Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer liar været,,,. ;. ret anvendt. E.., E.. =,...,, anvendt. i, pi ; co co,.. " pi., Pi.p....',.., Tils Tils, tf,.. r. ; br Cd t r'',.,,..., z.., Gaustad 0,0 0,0 Christiania,0 0 Oslo Christiansand i,, Stavanger _ Bergen Rosenbergs,, Mollendal,,, Trondhjem i,, Rotvold Tilsammen C,

23 0 C. No. ) (8). n d esp ærring har været anvendt i Tilfælde hos 0 Syge ( Mænd, 8 Kvinder) i, Døgn eller, Timer for hver 00 Liggedage i samtlige Asyler. Den længste Afivendelse (,o Timer pr. 00 Liggedage) har fundet Sted i Rosenbergs Asyl, den korteste (0, Time pr. 00 Liggedage) i Gaustad Asyl. Mekaniske Tv an gsmidler have været anvendte i 8 Tilfælde hos Syge ( Mænd, Kvinder) med et Antal af, Døgn eller, Timer for hver 00 Liggedage. Christiania Asyl har i S Tilfælde (hos _ Mand og Kvinder) for Voldsomhed, Ødelæggelseslyst og slet Opforsel været anvendt Overgydning af 0 Botter Vaud, der dels var af almindelig Sommertemperatur, dels af 0 eller R. Mollendal Asyl er Gang hos Kvinde i / Minut anvendt Douche i kurativt Øiemed. Rotvold Asyl er for slet Opførsel Douche med Havesproite anvendt Gang hos Kvinde i Sekunder. Den hyppigste Anvendelse have Tvangsmidler faaet i Rosenbergs Asyl, nemlig, Timer for hvert 00 af Asylets Liggedage. Paa Oslo, Stavangers, Bergens og Rotvold Asyler have mekaniske Tvangsmidler ikke været anvendte. Tabel XXV giver en Oversigt over Middeltallet af daglig arbeidende Syge. Arbeidsvirksomheden har i Aaret v:tret størst Stavangers Asyl, dernæst i Trondhjems, Rotvold, Gaustad, mindst i Mollendal Asyl. Om den i Asylerne afholdte Gudstjeneste og om Adspredelserne for de Syge meddeles væsentlig det samme som i foregaaende Beretninger. Rotvold Asyl er med Bensyn til Skolelærerens Virksomhed gjort den Forandring, at Skolen er flyttet ned Sygeafdelingerne. Gange ugentlig, afvexlende paa Mands og Kvindesiden, har Skolelæreren i Afdelingerne for de Rolige undervist de af de Syge, som dertil have ytret Lyst og forovrigt været skikkede dertil, i Skrivning og Regning, demonstreret paa Landkortet samt oplæst Stykker af passende ndhold. Heri have gjennemsnitlig deltaget 0 Mænd og 0 Kvinder. )_n o Den psychiatriske Klinik ved Gaustad har været fortsat paa samme Maade som tidligere. N. CO CL) C). C/) E:XD 0) CD C$ CD : CL) _C s Cti fa') 0 ": '', L*... :0. il ( i,, )..,.,, d.,,,....., _, =, bij, _..._»_, b.c A.^...= b.e "''...Sti,,..r,.) C., _,i,_,.,.= bt......, CL,' :.... `.., '.,,,, i; r i... Ei..) 0 LL, n t n. of) n a, p c_d.t.. }i, co k.c.c'...) c.c,, CC)., 't,.0 C% /n.. / C.C.) CZ) co, 0 GC,,:,,,, c:, t,,...,., '' an,i..,i c. cc )c,.., ri ri,. ti! i i i coo ir i.,, c0 c.0 C) kn r r r i '' a / i i i 'A L..,. br co C, = Wm= i i i C =.. _, c, rr r, _..,..., co c) _,,, ',, bd,, &. i..., s,.;.,,...,,.. EN 0,.., Gl.,. v... ra co, i, i i co r." t '...., C: JJ, 0,,,, cm h C, c0 cf, C s,,,. c.,..,,.."..' k C.'C,:i C'C' }f.,, a) Go...,. co c\ i,,,,.., aq. c.)`, c, c:). c cci co cr.". =. r,...,, r. N: '. L'... GYS Vi C: CO //..E' ri..: rj C,C ri.,. c...,.,,. '. = :,,i c,o c. o' C'S. CO CZ C'.' H /C..) GN r %,,'," i r t i i i t,... =...., c) c,.. c.,,, r.+ cni ".".' : bk 8'Vo =.,.., H.; ),. r,. i 0,,i, i L..., i'',i (X) C:. cw r:al GV,, bk ie =.,,. t: 0 r r. C:' P: Ei (...\ r ;...,,,,, 0 i i i i,,,,, cli.,,. Cr.S C) ) CS,_rS ". V! V.. =. c,,.,, i Cr, C...,...,...,.,,.,,, s, E,n r r,; C:r., *,, rs c:,,, N:,. : GN,, r.. r. C:), =' Z., C 0 i., =. CO..,..,, r: ;V: X'.,...,,..!.i.,,._ cq n,.,;,.,, n, e.s, r,...,,..., C)... cr.; c,o r,,, cn r cs: of c.. c..,,,ti o n r.t. r C\. 0 t,,,.,,.:` C.,._ co,, L. ci la;,,,.,' r.; (.,t; c.:, c.s T. r G '', C.:,' C...\ 'C', Cl..... i.,..... >... ct,. r, ';:i c.;., c; be cl),,,,,:j,..., :"...,..G ;,,,_,.....,..,.... a),...., ' ct cl,,,,..._, ci) rc: G..C,..,,,.. r i.,,,_, ;,,,, ';,n +' CtS

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED C. No 5 b. OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1881. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN ()G UDGIVEN DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALV/ESEN. CHRISTIANIA. TRYKT

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901. Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.).

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr. 74. OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AARET 190. (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 190) EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER UDGVEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiénie série.) 18 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 1880 Juni 1889, S. 7. 8616 findes

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 18 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 188 0 Juni 1889, S. 7. 8616

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK. Tredie Række No. 39. OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AARET 1894. (Statistique des hospicés d'aliénés pour l'année 1894) EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER UDGVEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série,) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle. Statistik m. v 1 'Januar 1901-1 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 188-0 Juni 1889, S. -7.

Læs mere

situssygetsylernes yirksvi E 11

situssygetsylernes yirksvi E 11 L NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY R/EKKE. UDGIVEN I AARET 1888. C. No. b. OVERSIGT OVER situssygetsylernes yirksvi E 11 I AAR ET 1 8 8 0. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED ), ' * NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 8 OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSONIIIED AA R ET 1885. (Statistique des hospices d'aliéués pour l'année 1885) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Try kt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 190. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 73. OVERSIGT OVER SINDSSYKEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1895. (Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 1895) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFCELLE STATSTK, Tredie Række No 9 OVERSGT OVER SNDSSYGEASYLERNES VRKSOMHED AA R ET 188 EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTØREN FOR DET CVLE MEDCNALVÆSEN,

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 16. OVERSIGT OVER SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AA R ET 1 891. (Statistique des hospices d'aliénes pour Pannee 1891) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETN1NGER

Læs mere

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE.

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. C. 5b. OVERSIGHT ts OVER taksoillid mulouslini. I AARET 8 7. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. - CHRISTIANIA. TRYKT. I DET STEENSKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

C. ivo. 5 b. OVERSIGT OVER AA R ET BTU, DZ FRA ASYLERNE INDBOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE.

C. ivo. 5 b. OVERSIGT OVER AA R ET BTU, DZ FRA ASYLERNE INDBOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. ivo. b. OVERSGT OVER 000 AA R ET 87. BTU, DZ FRA ASYLERNE NDBOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGET OG UDGVET AF DEPARTEMENTET FOR DET NDRE. KRSTAN A. TRYKT DET STEENS.KE BOGTRYK.KER. 87. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED

SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 103. OVERWGT SINDSSYGEASYLERNES VIRKSOMHED AARET 1888. (Statistique des hospices d'alienes pour l'année 1888) EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETN INGER

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième sine.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON

SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON C. no. 4. BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON 18;9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 1861. III Indhold. I. Beretning om Sundhedstilstanden

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Ç?-2)061.-D BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. cf) CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL. g/o. e.)

Ç?-2)061.-D BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. cf) CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL. g/o. e.) Ç?-2)061.-D BERETNING OM SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE X cf) 8 5L CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL g/o e.) BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORIIOLDENE I NORGE IFØLGE

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

NORGES. Ohi DES HØIERF LANDBRUGSSKOLE I AAS OFFICIELLE STATISTIK, BERETNING I AARET FRA 1 APRIL 1870 TIL 1 APRIL 1871, UDGIVES I AARET 1872. C. No. 6.

NORGES. Ohi DES HØIERF LANDBRUGSSKOLE I AAS OFFICIELLE STATISTIK, BERETNING I AARET FRA 1 APRIL 1870 TIL 1 APRIL 1871, UDGIVES I AARET 1872. C. No. 6. NORGES UDGIVES I AARET 1872. OFFICIELLE STATISTIK, C. No. 6. BERETNING Ohi DES HØIERF LANDBRUGSSKOLE I AAS I AARET FRA 1 APRIL 1870 TIL 1 APRIL 1871, IIDC+IVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA.

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere