OVERSIGT OV ER AARET EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN."

Transkript

1 C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88.

2 ndholdsfortegnelse. Table des matières. Pag. Page. lnutedning, Oversigt over Sygepladsene m. v. paa de norske Sindssygeasyler Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede, Antallet af Sygepladse og Liggedage ntroduction. Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 8 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés en 8, indiquant pour chaque hospice le nombre des places et le (Tab. ) Oversigt over Antallet af de for Fattigvæsenets og Privates Regning Behandlede (Tab. ) total des journées d'entretien (Tab ) Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents, et celui appartenant aux classes aisées (Tab. ) Sygdomstilfælde indtrufne i 8 paa Sindssygeasylerne Cas de maladie intercurrents en 8 dans les hospices (Tab. ) d'aliénés (Tab ) Nombre des aliénés traités dans les hospices en 8 Paa Sindssygeasylerne Behandlede i 8 (Tab. V) (Tab. V) en traitement dans les hospices au ler Tilbageliggende fra 8 (Tab. V).. Janvier 8 (Tab. V) Nombres des entrées dans les hospices d'aliénés en 8 Paa Sindssygeasylerne ndkomne i 8 (Tab. V) (Tab V) Nombres Fra Sindssygeasylerne des Udskrevne sorties helbredede en (Tab. V) état de guérison en 8 (Tab. V) i Bedring (Tab. V) uhelbredede (Tab. X) d'amélioration (Tab. V) de non guérison (Tab. X) Paa Sindssygeasylerne Døde i 8 (Tab. X) Asylerne Tilbageliggende ved Udgangen af 8 (Tab. X) des decès dans les hospices d'aliénés en 8 (Tab. X) des aliénés restés en traitement au December 8 (Tab. X) Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne behandlede Tilfælde af Sindssygdom (Tab. X) Doelsaarsagerne hos de paa Sindssygeasylerne Afdøde (Tab. X) De Sindssyges Kjøn og Alder ved ndlæggelsen paa Sindssygeasylerne i 8 (Tab. XV) Sindssygdommens eller det sidste Anfalds Varighed ved ndlæggelsen (Tai.). XV) Tiden paa Aaret for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8 (Tab. XV) De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Hjemstavn (Tab. XV) De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Stand og Stilling (Tab. XV). De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Ægteskabsforhold (Tab. XX) Forholdet af Tilbageliggende, ndkomne, Udgaaede og Døde til samtlige i Aaret 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede 0 0 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés en 8, et repartition par formes de maladies (Tab. X) Causes de decès indiquées pour les aliénés decédés dans les hospices en 8 (Tab X) Repartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices en 8 (Tab. XV) Durée de la maladie ou du dernier accés lors de l'admission des aliénés (Tab XV) Tableau des entrées dans les hospices en 8 reparties par mois (Tab. XV) Tableau des entrées reparties par domicile des aliénés (Tab. XV) Tableau des entrées reparties par profession et par condition sociale (Tab XV) Tableau des entrées reparties par ètat civil (Tab. XX). Rapport du nombre des sorties et des decès comparé ou total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés en (Tab. XX) 8 (Tab. XX)

3 iv Aarsagerne til Sindssygdommene hos de i 8 paa Asylerne ndlagte (Tab. XX) Aarsagerne til Tvangsmidlernes Anvendelse (Tab. XX) Oversigt over Anvendelsen af ndespærring (Tab. XX) Tvangsmidlernes Art (Tab. XXV) Middeltallet af daglig arbeidende Syge i Asylerne i 8 (Tab. XXV) Uddrag af Aarsberetningen for Gaustad Sindssygeasyl 8 afgiven af Asylets Direktør BallanceOversigt over Gaustad Sindssygeasyls ndtægter og Udgifter i 8 Uddrag af Aarsberetningen for Christiania Sindssygeasyl, afgiven af Asylets Overlæge liallanceoversigt over Rotvold Sindssygeasyls ndtægter og Udgifter i 8 Pag. 8 0 Page. Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés en 8 reparties par cause presumée de la maladie (Tab. XX). Relevé des causes, qui ont occasionné l'application de mesures coercitives dans les hospices d'aliénés en 8 (Tab. XX) Relevé de l'application de reclusion (Tab. XX) 8 Relevé des mesures coercitives mises en execution (Tab. XXV) Nombre moyen par jour des aliénés, occupés au travail, dans les divers hospices en 8 (Tab XXV) Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad en 8 Tableau des recettes et des dépenses de l'établissement d'aliénés de Gaustad 8. Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Christiania en 8 Tableau des récettes et des dépenses de l'établissement d'aliénés de Rotvold en 8

4 C. No, h (8). Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed. Antallet af Sindssygeasyler i Norge udgjorde i 8 ligesom i det foregaaende Aar 0, paa hvilke Sygepladsene ved Aarets Udgang vare fordelte paa følgende Maade : Gaustad Statsasyl, ved Christiania, med 0 Pladse, hvoraf Halvdelen for hvert Kjøn. Christiania kommunale Asyl med 0 Plads, nemlig for Mænd og for Kvinder. Oslo Hospitals Asyl, i Christiania, med 0 Pladse, kun for Kvinder. Christiansands kommunale Asyl med Pladse. Stavangers kommunale Asyl med Pladse. Bergens kommunale Asyl med Pladse. Rosenbergs private Asyl i Bergen med 0 Pladse, nemlig 0 for Mænd og for Kvinder. Meliendals Asyl, privat, ved Bergen, med Pladse, omtrent Halvdelen for hvert Kjøn. Trondhjems kommunale Asyl med 8 Pladse. Rotvold Statsasyl, ved Trondhjem, med 00 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn. Den paa omstaaende Side aftrykte Tabel giver en Oversigt over de i Aarets Lob i disse Asyler Behandlede. de 0 Asyler behandledes derefter 8 Syge ( Syge mere end i det foregaaende Aar), hvoraf 00 vare tilbageliggende fra 8 og 8 indkom i Aarets Lob ; ved Udgangen af 8 vare 0 Syge tilbageliggende. Af de paa Asylerne fra 8 tilbageliggende 00 Syge vare 8 ( pct.) Mænd og (.8 pct.) Kvinder. Af de i 8 indkomne 8 Syge vare 0 (8, pet.) Mænd og 08 (, pet.) Kvinder. Forhold til Antallet af Sygepladse har ndlæggelsen paa de enkelte Asyler været følgende: Christiansand., pet. Mollendal.., pet. Stavanger.... 0,0 Rosenbergs.. 0, Gaustad. Trondhjem.. : Rotvold..,0 Christiania.. 0,o Bergen 8, Oslo......, Af samtlige 8 Behandlede vare 88 (0, pet.) Mænd og 800 (, pet.) Kvinder. De i 8 ndkomne udgjorde, pct. af samtlige Behandlede. Antallet af lagaaede og Døde udgjorde (8 Mænd, 8 Kvinder) eller,8 pet. af samtlige Behandlede (paa Stavanger Asyl 0,o pet., paa Christiania Asyl,o pet. af samtlige Behandlede). Af samtlige Udgaaede og Døde ere (. pet.) udskrevne helbredede, (, pct.) i Bedring, 0 (8, pct ) uhelbredede, (0, pct.) efter afgiven Erklæring og 8 (.o pet.) afgaaede ved Døden. Antallet af de ved Udgangen af 8 Tilbageliggende udgjorde 0 (0 Mænd, Kvinder), altsaa Syge flere end ved Udgangen af det foregaaende Aar. 8 udgjorde Liggedagenes Antal 8 og det gjennemsnitlige Antal Fouleiningsdage for hver Syg, Dage (i 8:, Dage og i 8:, Dage). Middeltallet af daglig behandlede Syge beløb sig til 0, (i 8: 00, og i 8:,). Antallet af de for Fattigvæsenets og for Privates Regning paa Rigets Sindssygeasyler i 8 Behandlede vil sees af Tabel paa omstaaende Side. Af de i Aarets Lob behandlede 8 fouleiedes altsaa 00 (, pet.) for det Offentliges og 8 (0 pet.) for privat Regning. Sundhedstilstanden inden Asylerne var i det Hele god; dog forekom paa Gaustad og Rotvold Asyler endel Tilfælde af Typhoidfeber. Paa Gaustad Asyl indkom i Januar fra Garnisonssygehuset i Christiania en sindssyg Mand, der senere viste sig at lide af Typhoidfeber ; han helbrededes, men smittede en anden mandlig Patient, der døde. Februar angrebes en Vogter og i Marts en Vogterske. Efter Maaneders Ophør af Sygdommen optraadte den atter uden paaviselig ny Smitteimport i September hos en kvindelig Patient, i Oktober i samme Afdeling (C.) hos en anden Kvinde, der døde, i November hos en Vogterske og i December hos en kvindelig Patient i Afdeling B. Den i forrige Beretning paa Rotvold Asyl omtalte Typhoidfeber fortsatte sig i Januar 8

5 Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede. LC Tabel...., Asyl. Tilbageliggende fra Aaret 8. ndkomne ị Aaret 8 Deraf,, ri r. Deraf El Ald Kv. Ei Md.,Kv. Tilsammen Behandlede 8. cil,... Et i Tdgaaede. helbredede. i Bedring. uhelbredede. efter afgiven Erklatring.*) node. Tilsammen Udgaaede og Dode. Tilbageliggende ved Udgalillg af Deraf : Deraf Deraf ci Deraf ui Deraf Deraf ei Deraf cz Deraf, Md.K v. Et..,,, Et M(.KV. Md.Kv.l.P.,...,.., E Md.Cv. Et.' Et Md.Kv. Middelbelteg. Antal Liggedage. Gaustad , 8 Dhristiania , 0, Dslo ',s Dhristiansand , 80 tavanger,o 0 Bergen 0, 8 0 0, 88 Rosenbergs , Nfollendal ,o Frondhjem 0 8 8, Etotvold , 00š , 8 *) En paa Christiania Asyl til Observation indlagt Mand udskreves nhelbredet efter afgiven Erklæring. Forholdet mellem fattige og private i Sindssygeasylerne Behandlede. csd Tab.. Asyl. Tilbageliggende fra Aaret 8: ndkomne i 8. Tilsammen Behandlede i 8. Tdgaaede. node. Tilbageliggende ved Udgangen af Aaret 8.*) Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private... ci Deraf /.: Deraf r, Deraf ri)* Deraf q.; Deraf Deraf Deraf ri Deraf rz Deraf ri Deraf a Deraf cz Deraf Me Kv. P \ld.kv. Md.Kv. È:" Md. Kv. g. r. Md.Kv. g.. lid. Kv. g Md.Kv. È:": " gl Md. Kv. g: Gaustad Christiania Oslo Christiansand , Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem... ( 0 i! 8 0 Rotvold ' 8 8 '! 0 8 _ n ») Mænd, Kvinder ere opgivne i Aarets Lob at være overgaaede fra privat til offentlig Forpleining paa Gaustad Asyl ; derhos kan af Listerne paa hvert af Christiansands og Trondhiems Asyler Md. sees at være overgaaet fra privat til offentlig Forpleining og paa Bergens Asyl Kv. fra offentlig til privat.

6 C. No. b (8). med Tilfælde hos en mandlig Patient. August Maaned, da Typhoidfeber herskede epidemisk i Trondhjem og Omegn, angrebes Fyrboderen, der døde efter faa Dages Sygdom, dernæst Maskinisten, en Gaardsdreng, en Vogter, en Tjenestepige og Overvogtersken samt i Oktober og November kvindelige Patienter, af hvilke den ene døde i de Uge paa Grund af udbredte Uleerationer i Tarmen. Tabel indeholder en Oversigt over de Sygdomstilfælde, der ere indtrufne blandt de paa Asylerne behandlede Sindssyge. Sygdomstilfælde indtrufne i 8 paa Sindssygeasylerne. Tabel ll. Samtlige Asyler. Gaustad, Os' o. Christiania. Christian sand. Bergen. Stavanger. Rosenbergs. Monett (lal. Trondhjem. Rotvold. Tils. Deraf Md. KAT Kv. Md. Abortus Abscessus Angina Apoplexia Blenorrhoea oculi.. Bronchitis & Catarrhus Cancer mammæ Cardialgia Chlorosis Cholera nostras. Conjunctivitis Cyclitis Cystitis Decubitus & Gangræna Diarrhoea Distorsio & Contusio Enteritis Erysipelas.... Erythema nodosum Febris ca tarrhalis. rheumatica. typhoidea*) Fractura Furunculosis Gangrena pulmonum Gastritis acuta.. chronica. Hydarthrus lieus ncarnatio unguis schias Keratitis Meningitis Metrorrhagia Morbus Brighti. Othæmatoma Peritonæitis Pleuritis Pneumonia Rheumatismus Tuberculosis pulmonum Ulcus ventriculi.. Vulnera 0 i 8 ^ _ ii Tilsamm en 8 8 ') Paa Gaustad Asyl angrebes desuden Md. Kv. og paa Rotvold Asyl Md. Kv. af Betjeningen af Typhoidfeber. *. 8

7 C. No. b (8). Over de i 8 behandlede Former af Sindssygdom giver Tabel V X en Oversigt. Behandlede i 8. Tabel V. Sauttlige Asyler. Gaustad. Oslo '. r Bergen. ' ' bergs. Christia Christiansand. Stavanger. Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Deraf Tils. Md. Kv, Md.'Kv. Md.iKv. Md.Kv.! Md. 'Kv., Md.'Kv. Md. Kv. Melancholia 8 8 cum stupore*) Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus 8 0 congenitns Epilepsia 0 Paralysis generalis Til Observation.. Hypochondria *) De fra nogle Asyler opførte TilfAde af Stupidi tas ere medtagne under denne Rubrik. Tilbageliggende ved Udgangen af 8. Tabel V. Samtlige Asyler. Gaustad. Oslo.' Rotvoid:) Christiania. Bergen. Rosenbergs. Trondhjem. Stavanger. Christiansan(l. Møllendal. Tils. Md. Deraf Kv. Md.'Kv. Melancholia cum stilpore Mania.. Monomania Delirium tremens. Dementia diotismus acquisitus congenitus Epilepsia Paralysis generalis. Til Observation. Hypochondria il ' Ò ) Paa forrige Aars Liste var opfort som tilbageliggende ved Aarets Udgang Kv. med Melancholia og Kv. med Mania. ) Paa forrige Aars Liste var opfort som tilbageliggende ved Aarets Udgang Md. med Melancholia og M(. med Dementia.

8 Samtlige Asyler. Gaustad. Christiania. Oslo. Bergen. Christiansand. Stavanger. Rosenbergs. Mollendal. Trond hjem. Rotvoì. Deraf Tils.' Md. Md. ikv. Melancholia stupore. Mania Monomania Delirium tremens.. Dementia diotismus acquisitus congenitus.. Epilepsia Paralysis generalis. Til Observation o ii 0 _ 8 8, 0 0 Tabel V. Samtlige Asyler. Gaustad. Deraf Tils. Christiania. Oslo. Christi Stavanausand. ger. Bergen. Rosenbergs. Mollen Tronddal.lijeni. Md.iKv. Md.Kv. Rotv;td. Kv. Melancholia Cum stupore Mania Monomania Delirium tremens.. Dementia diotismus acquisitus congenitus. Epilepsia Paralysis generalis..!, 8 8 il o L

9 C. No. b (8 Udskrevne i Bedring 8. Tabel V. Samtlige Asyler.. Ganstad. Christiania. Oslo. Christi Stavanansand. ger. Bergen. Rosenbergs. Mellendal. Trondhjem. Rotvold. Tils. Md. Deraf Kv. Kv. Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus. congenitus.. Epilepsia Paralysis generalis Udskrevne uhelbredede i 8. Tabel X. Samtlige Asyler. austad. Tils. Deraf Md.'Kv. Christiania. Oslo. Christiansand. Stavanger. ergen Rosenbergs. Mellendal. Trondhjem. Rotvold * Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus.. congenitus... Epilepsia Paralysis generalis i, 8 0 i *) ndlagt til Observation og nclgik efter afgiven Erklæring.

10 C. No. b (8). Tabel X. Samtlige Asyler. Gaustad. Deide i 8. Christiaslo O. Christi Stavannia. ansaml.ger. Bergen. Rosenbergs. Mollen Trond dal. hjem. Rotv old. Tils. Md. Deraf Kv. / Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus. congenitus Epilepsia Paralysis generalis ; _,.... ; ; ;, ; t,! Tilbageliggende ved Udgangen af Aaret 8. Tabel X. Samtlige Asyler. Gaustad. Christiania. ' ansand. ger. Oslo Christi Stavan Rosen. Mollendalhjem. Trond Bergen. bergs. Rotvold. Melancholia cum stupore Mania 0 Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus congenitus.. Epilepsia 8 Paralysis generalis. rjl Observation Deraf Tils. Md. Kv i Md

11 , Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne behandlede Tilfælde af Sindssygdom. Tabel X. Tilbageliggende fra Aaret 8. ndkomne i Aarel 8. Tilsammen Behandlede. helbredede Udgaaed i Bedring. uhelhredede. efter afgiven Erklæring. Dode. Tilbageliggende. Procentforhold til samtlige for samme Sygdom Behandlede. samtlige. Kv. Md. Kv. Tils. Md. Kv. M(l. Kv. Md. Kv. Md. Kv. * ci) bl).),= ( * CD C), g 'D ):"q P Melancholia cum stupore.. Mania Monomania Delirium tremens Dementia liliotismus acquisitus congenitus Epilepsia Paralysis generalis Til Observation , ,o,,,,Î,,,,,o ', 0 o _, 0, _,.',o 8,o,o,, 0,8,,o,il, o, 0, 0,,,,, 0,8 0,, o 8, 0, 0., 0,,, 0, 0.,s C. Tilsammen , 0 ".) Procentforholdet mellem de for Melancholi Behandlede og samtlige Behandlede samt Procentforholdet mellem de for Melancholi indkomne og samtlige ndkomne osv.

12 Om D dsaarsagerne for de paa Asylerne døde og de Dødes Kjon og Alder giver Tabel X en Oversigt. Liste over Decisaarsagerne hos de paa Sindssygeasylerne Døde. Tabel X. Deraf rd Ct Alder og Kjon. bj) bi) s rd ) C cd Kv., Md., li. 8 Apoplexia Cancer hepatis Convulsio Di arrhoea Em bolia Enteritis Epi lepsia Erysipelas Febris typhosa Gangræna Gangræna pulmonum liens nsania Marasmus M eningitis Morbus righti Paralysis generalis Peritomeitis Pleuritis Pneumonia Tuberculosis pulmonum Vitia organica cordis... Suicidium Tilsammen... 8 i 8 0 i a a, z. CS."

13 0 C. No. b (8). Af Tabel X sees Svindsot at have været den hyppigste Dødsaarsag (hos 8). Et Tilfælde af Selvmord indtraf paa Rotvold Asyl. De fleste D ods fald ere indtraadte i Aldersklasssn 0 0, nemlig 8 eller, pct. af samtlige 8 Dødsfald, dernæst mellem 00 Aar og 00 Aar, i hver eller 0, pct. og mellem 00 Aar eller, pet. De talrigste ndlæggels er sees at have fundet i Aldersklassen 00 Aar, nemlig eller, Af ndlagte ( paa Rotvold Asyl til Observation lagt Mand ikke medregnet), dernæst i Alderskla 00 Aar eller, pet., mellem 00 Aar eller, pet. og mellem 00 Aar 80 eller, ) Tabel XV. Oversigt over de Sindssyges Alder ved ndlæggelsen paa Sindssygeasylerne i 8. 0 Aar. 0 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 080 Aar. 800 Aar. Ukje Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 0 Gaustad 8 0 Christiania Oslo Christiansand 8 Stavanger.. Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold*) 8 8 Tilsammen 8 8 *) i Md. indlagt til Observation ikke medregnet. Tabel XV giver en Oversigt over Sindssygdommens eller det sidste Anfalds V arighe d ved ndlæggelsen. Sygdommens Varighed ved ndlæggelsen.*) Tabel XV. Under / Aar. / Aar. Aar. Over Aar. Ukjendt. Tils. Tils. Tils. Tils. Tils. Gaustad 0 Christiania 0 Oslo..... Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs 8 Mellendal 8 Trondhjem Rotvold 8 0 Tilsammen *) til Observation indlagte Mænd og Kvinde ere ikke medtagne i denne Tabel.

14 C. No. ) (8). En Varighed af under / Aar for ndlæggelsen er opgivet for 8 eller, pet. af ndlagte ( til Observation ndlagte ikke medregnede), en Varighed af over Aar for 8 eller, pet., mellem / Aar for eller,0 pct., mellem Aar for 8 eller 8, pet. og for eller, pct. er Varigheden ukjendt. Tabel XV giver en Oversigt over T i den paa Aar et for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8. Oversigt over Tiden paa Aaret for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8. Tabel XV. Tils Md. v. Januar. Februar Marts. April. Mai. Juni. Juli. August. Septbr. Novbr. Decbr. Tils. Md. Tils. Md. KT. Ts. ld. Tils. ld. v. Tils. Md. KT. Tils. Md. T. Tils. ld, KT. Tils. Md. Yr. Tils. Md. KT. KT. Gaustad Christiania Oslo ii Christiansand i il Stavanger _ Bergen Rosenbergs 8 Mollendal Trondhjem.. is Rotvold ii 8 Ordnes Maanederne efter ndlæggelsernes Hyppighed, faaes følgende Række: Juli indlagdes Syge Juni 0 Marts April September Mai 0 Oktober August November Januar Februar December indlagdes Syge Tabel XV giver en Oversigt over de paa Sindssygeasylerne ndkomnes Hj ems tav Oversigt over de i 8 paa Sindssygeasylerne ndkomnes Hjemstavn. Tabel XV. Tilsam Gaumen. stad. Oslo. Christi Stavanansand.. ger. Bergen. Rosen bergs. Christiania.*) Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Akershus Amt 0 Smaalenenes Buskeruds 8 8 JarlsbergLaurvigs. Hedemarkens 0 Christians 8 Bratsbergs Nedenæs ListerMandal 8 Stavangers 8 Lateris 8 *) For var intet oplyst om Hjemstavn. *

15 C. No. b (8). Tabel XV. (Forts.) Oslo. Christi Stavan ansand. ger. Bergen. Tilsammen. Gaustad. Rosenbergs. Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Transport Søndre' Bergenhus Amt Nordre Bergenhus Romsdals Søndre Trondhjems Nordre Trondhjems Nordlands Tromso Finmarkens Fra Landdistrikterne _ Christiania Drøbak Fredrikstad Fredrikshald Drammen Kongsberg Holmestrand Tønsberg Sandefjord Laurvig Kongsvinger Skien. Porsgrund Brevig Kragerø Risør Arendal Lillesand Christiansand Mandal Ekersund. Stavanger. Bergen Aalesund Molde Christiansund Trondhjem Levanger. Tromso Vardø Fra Byerne i 8 il Fra Sverige.. Danmark Finland Tilsammen it 8 Af 8 ndlagte hørte hjemme i Norge, i Sverige, i Danmark og i Finland. Af de fra Norge ndkomne vare 8 (, pct.) hjemmehørende i Landdistrik terne og (, pet.) i Byerne. For ' var ntet oplyst om Hjemstavnen.

16 C. No. " (8). Tabel XV giver Oversigt over de ndkomnes S t a nd og S ti li n g. Det største Antal (, pet.) af ndkomne tilhører Bonde, Husmand og nderststanden, dernæst Dagarbeiderstanden 8 (, pet.), Tjenerstanden (0, pet) og Haandværkerstanden 0 (0). Oversigt over de i 8 paa Sindssygeasylerne ndkomnes Stand og Stilling. Tabel XV. Samtlige Asyler. Gaustad. Christia ma. Oslo. Christi,. L ansant Bergen. Stavan Rosenbergs. Mollenda. Trondhicm. Rotvold.*) Tils. Deraf M d. Kv. Md.Kv. Bonde Husmand og nlerststanden 8 8 Borgerstanden. Dagarbeiderstanden 8 l i Embeds og Bestillingsstanden Forskjellige Funktionærer.. 8 _ Haandværkerstanden 0 8 Handelsstanden 8 Læg s og Fattiglemmer.. d Militærstanden 8 Omstreifere Skolelærerstanden Straffanger... _ _ Studerende Sømandsstanden 8 0 Tjenerstanden Paella publica *) Md. indlagt til Observation er ikke medtagen. Tabel XX giver en Oversigt over E gteskabs fo rholdene hos de ndkomne. Tabel XX. Tils. Ugifte. ifte. Ukjendte. Enke men( Enker. Tils. Gaustad Christiania Oslo Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold*) ' *) til Observation indlagt Md. er ikke medregnet i denne Tabel. Af ndkomne vare ugifte 8,8 pct. (Mænd, pet., Kvinder 8, pct.), gi fte, pet, (Mænd, pct., Kvinder pet.), Enkemænd, pct., Enker, pct., tilsammen 8, pet.

17 C. No. b (8). Forholdet af Tilbageliggende, ndkomne, Udgaaede og Døde til samtlige i Aaaret 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede. Tabel XX. Tilsammen for alle Asyler. Gaustad. Christiania. Oslo. C hristiansand. Stavanger. Bergen. Rosen Mellenbergs. dal. Trondhjem. Rorvold. pet. pct. pct. Tilbageliggende fra forrige Aar,, 8, pct. 8,8 pct. 0.o pct. 0,o pct.,8 pct.,o pct.. pct., pct.,i ndkomn e,,s,, 0,0 0,o.,0,, 8, Helbredede,o,,8,8,, 8,,,, Udgaaede i Bedring 8,,,8,,. 8,s 8, 8,,, uhelbredede,8 0,.,8,,,,, Efter afgiven Erklæring (indlagt til Observation) 0, 0, 0. Døde,,,o,8,,,,,, Udgaaede og Døde tilsammen,s,,o,,8 0,0,,o,.,, Tilbageliggende ved Aarets Udgang, 8,,0 8,8, 0,o,,o,, 0,8 Tabel indeholder en SammenstilliAg af de opgivne S ygdo ms a a rs age r hos de i Aarets Lob ndlagte. Ved samtlige Asyler er fulgt den Fremgangsmaade, at en enkelt Hovedaarsag eller flere samvirkende Aarsager ere opforte for hvert enkelt Tilfælde. Fra flere Asyler ere for de paa nedenstaaende Liste under Rubrikken <. Smertelige Sindsindtryk<, opførte Tilfælde Aarsagen opgivet speciflceret for hvert enkelt Tilfælde.

18 C. No. b (8). Liste over de opgivne Aarsager til Sindssygdomme hos de i 8 paa Asylerne indlagte Syge. Tabel XX. rimm Samtlige Asyler. Christiania. Christi Stavan Rosenbergsdalhjem. Mollen Trond Gaustad. Oslo. ansand. ger. Bergen. Rotvold. Tils. Deraf d.jkv. Alderdom Arveligt Anlæg 0i 0 Arveligt Anlæg i Forbindelse med andre Aarsager som smertelige Sindsindtryk, Selvbesmittelse,Ondtliden*) 0, Arveligt Anlæg og Stød paa Hovedet Arveligt Anlæg og Syphilis ' Barselseng, langvarig Diegivning Barselseng og Overanstræn 0.else Barselseng og Sorg Blegsot og Anæmi Drik 0 0 Drik og Selvbesmittelse.. Drik og aandelig Overallstrængelse, Drik og smertelige Sindsindtryk 0i Epilepsi Febersygdom Forkjølelse Gastriske Sygdomme Hjernebetændelse ii Hjernebetændelse og Selvbesmittelse Hjertefeil Lateris iol ii š *) Desuden angives arveligt Anlæg at have været tilstede i Tilfælde paa Christiania og i 0 Tilfælde paa Oslo Asyl.

19 C. No. b (8). Tabel XX. (Forts.) Samtlige Asyler. Gaustad. Deraf Tils. Md. Christiania. Oslo. Christiansand. Stavan D.er. Bergen. Kv. i Rosen Monlte Trondbergs. Rotvold. dal. hjem. N.M. Kv. Md. /(v. Transport Menstruationsuordener. Mishandling Nervøs Konstitution Ondtliden, afkræftende Sygdomme Overanstrængelse og Nattevaagen Religiose ndflydelser 0 8 Selvbesmittelse 8 8 Selvbesmittelse og Sted paa Hovedet Skarlagensfeber Smertelige Sindsindtryk. Smertelige Sindsindtryk og Ondtliden, Nattevaagen. Smertelige Sindsindtryk og Gigtfeber Stod paa Hovedet Svindsot Sygdom i Urinorganerne _ Syphilis Syphilis og Selvbesmittelse Udsvævelser Ulykkelig Kjærlighed Ubekjendt 80 0 ) ) Md. og Kvinde, indlagte til Observation, ere ikke medtagne i denne Tabel.

20 Tabellerne XX, XX og XXV gives en Oversigt over den i Asylerne i 8 stedfundne Anvendelse af n ekaniske Tvang s midl er og ndespærring samt Foranledningen til Anvendelsen. Oversigt over Anvendelsen af mekaniske Tvangsmidler, Tabel XX. A syler. Ganstad Christiania Oslo Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold Tilsammen Tilsammen. Antal Antal Tilfælde. Personer. Tils Md. Kv. Tils Md. il ) ; i ) 8 Voldsomhed. Personer Voldsomhed og Ødelæggelseslyst. Uro, Voldsomhed og Ødelæggelseslyst. Personer Tilfælde. Personer Uro og Ødelæggelseslyst. Ødelæggelseslyst, Urenlighed og Afklædningslyst. Personer Tilfælde. Personer Md. Kv. Md. Ky. Md. Kv. Md.,K v. 0 0 a il Afklædningslyst il Personer medicinsk Øiemed. Tilfælde. Personer M(i. Kv. Md..Kv. _ ) Da Md. er opfort under Aarsagsrubrikker, bliver det virkelige Antal af Personer, der have været underkastede mekaniske Tvangsmidler paa Mollendal Asyl ( Md. Kv.) og paa samtlige Asyler ( Md. Kv.).

21 8 C. No. b (8). Oversigt over Anvendelse af ndespærring. Tabel XX. Asyler. Tilsammen. Tilfælde. Personer*) Tils. Md. Kv. Tils. Uro, Voldsomhed og Odelngesseslyst. indespærring er anvendt i følgende Antal Timer pr. 00 Liggedage. Voldsomhed og Voldsomhed. Odelæggelseslyst. Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Md. Kv. Md. Kv Uro. Tilfælde. Personer Md. Tilfælde. Personer Kv. 8 Gaustad 0 0, Christiania,8 Oslo 0, Christiansand Stavanger 0, Bergen, Rosenbergs 0,, 0 Møllendal 0, Trondhjem......, Rotvold , 8 Tilsammen *) Da Here Personer ere opførte under eller flere Aarsagsrubrikker, bliver det virkelige Antal af Personer, der have været underkastede ndespærring, paa Gaustad Asyl ( Md. Kv.). paa Christiania Asyl Kvinder og paa Mallendal Asyl ( Md. Kv.) og men for alle Asyler 0 ( Md., 8 Kv.) Asyler. Gaustad.... Christiania.. Oslo. Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Me/Benda].. Trondhjem. Rotvold... Tiro og usøm Odekeggelsesmelig Opførsel. lyst. ødelæggelses lyst og Urenlighed. Ødelæggelseslyst, Urenlighed og Afklædningslyst. Undvigelseslyst. Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer i 0 0 Epileptiske Anfald. Tilfælde. Personer _ il Slet Opførsel. Tilfælde. Personer i 8

22 Tvangsmidlernes Art. Tabel XXV. Asyler. ndespærring i Tilsammen. Ta' c:,, g ca tx Tvangstroie. Forbindelse med Tvangstroie og oie. Tvangstr Fodremmer.,,? a) bt..d ei g,. tl Antal Tilfælde Antal Personer, pa., bp bk mpaa p. ca :,,,,, ct Tilfælde. hvori Tvangsmiddel har væ hvilke Personer. S a cg to g ti., ',( vangsmiddel Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer liar været,,,. ;. ret anvendt. E.., E.. =,...,, anvendt. i, pi ; co co,.. " pi., Pi.p....',.., Tils Tils, tf,.. r. ; br Cd t r'',.,,..., z.., Gaustad 0,0 0,0 Christiania,0 0 Oslo Christiansand i,, Stavanger _ Bergen Rosenbergs,, Mollendal,,, Trondhjem i,, Rotvold Tilsammen C,

23 0 C. No. ) (8). n d esp ærring har været anvendt i Tilfælde hos 0 Syge ( Mænd, 8 Kvinder) i, Døgn eller, Timer for hver 00 Liggedage i samtlige Asyler. Den længste Afivendelse (,o Timer pr. 00 Liggedage) har fundet Sted i Rosenbergs Asyl, den korteste (0, Time pr. 00 Liggedage) i Gaustad Asyl. Mekaniske Tv an gsmidler have været anvendte i 8 Tilfælde hos Syge ( Mænd, Kvinder) med et Antal af, Døgn eller, Timer for hver 00 Liggedage. Christiania Asyl har i S Tilfælde (hos _ Mand og Kvinder) for Voldsomhed, Ødelæggelseslyst og slet Opforsel været anvendt Overgydning af 0 Botter Vaud, der dels var af almindelig Sommertemperatur, dels af 0 eller R. Mollendal Asyl er Gang hos Kvinde i / Minut anvendt Douche i kurativt Øiemed. Rotvold Asyl er for slet Opførsel Douche med Havesproite anvendt Gang hos Kvinde i Sekunder. Den hyppigste Anvendelse have Tvangsmidler faaet i Rosenbergs Asyl, nemlig, Timer for hvert 00 af Asylets Liggedage. Paa Oslo, Stavangers, Bergens og Rotvold Asyler have mekaniske Tvangsmidler ikke været anvendte. Tabel XXV giver en Oversigt over Middeltallet af daglig arbeidende Syge. Arbeidsvirksomheden har i Aaret v:tret størst Stavangers Asyl, dernæst i Trondhjems, Rotvold, Gaustad, mindst i Mollendal Asyl. Om den i Asylerne afholdte Gudstjeneste og om Adspredelserne for de Syge meddeles væsentlig det samme som i foregaaende Beretninger. Rotvold Asyl er med Bensyn til Skolelærerens Virksomhed gjort den Forandring, at Skolen er flyttet ned Sygeafdelingerne. Gange ugentlig, afvexlende paa Mands og Kvindesiden, har Skolelæreren i Afdelingerne for de Rolige undervist de af de Syge, som dertil have ytret Lyst og forovrigt været skikkede dertil, i Skrivning og Regning, demonstreret paa Landkortet samt oplæst Stykker af passende ndhold. Heri have gjennemsnitlig deltaget 0 Mænd og 0 Kvinder. )_n o Den psychiatriske Klinik ved Gaustad har været fortsat paa samme Maade som tidligere. N. CO CL) C). C/) E:XD 0) CD C$ CD : CL) _C s Cti fa') 0 ": '', L*... :0. il ( i,, )..,.,, d.,,,....., _, =, bij, _..._»_, b.c A.^...= b.e "''...Sti,,..r,.) C., _,i,_,.,.= bt......, CL,' :.... `.., '.,,,, i; r i... Ei..) 0 LL, n t n. of) n a, p c_d.t.. }i, co k.c.c'...) c.c,, CC)., 't,.0 C% /n.. / C.C.) CZ) co, 0 GC,,:,,,, c:, t,,...,., '' an,i..,i c. cc )c,.., ri ri,. ti! i i i coo ir i.,, c0 c.0 C) kn r r r i '' a / i i i 'A L..,. br co C, = Wm= i i i C =.. _, c, rr r, _..,..., co c) _,,, ',, bd,, &. i..., s,.;.,,...,,.. EN 0,.., Gl.,. v... ra co, i, i i co r." t '...., C: JJ, 0,,,, cm h C, c0 cf, C s,,,. c.,..,,.."..' k C.'C,:i C'C' }f.,, a) Go...,. co c\ i,,,,.., aq. c.)`, c, c:). c cci co cr.". =. r,...,, r. N: '. L'... GYS Vi C: CO //..E' ri..: rj C,C ri.,. c...,.,,. '. = :,,i c,o c. o' C'S. CO CZ C'.' H /C..) GN r %,,'," i r t i i i t,... =...., c) c,.. c.,,, r.+ cni ".".' : bk 8'Vo =.,.., H.; ),. r,. i 0,,i, i L..., i'',i (X) C:. cw r:al GV,, bk ie =.,,. t: 0 r r. C:' P: Ei (...\ r ;...,,,,, 0 i i i i,,,,, cli.,,. Cr.S C) ) CS,_rS ". V! V.. =. c,,.,, i Cr, C...,...,...,.,,.,,, s, E,n r r,; C:r., *,, rs c:,,, N:,. : GN,, r.. r. C:), =' Z., C 0 i., =. CO..,..,, r: ;V: X'.,...,,..!.i.,,._ cq n,.,;,.,, n, e.s, r,...,,..., C)... cr.; c,o r,,, cn r cs: of c.. c..,,,ti o n r.t. r C\. 0 t,,,.,,.:` C.,._ co,, L. ci la;,,,.,' r.; (.,t; c.:, c.s T. r G '', C.:,' C...\ 'C', Cl..... i.,..... >... ct,. r, ';:i c.;., c; be cl),,,,,:j,..., :"...,..G ;,,,_,.....,..,.... a),...., ' ct cl,,,,..._, ci) rc: G..C,..,,,.. r i.,,,_, ;,,,, ';,n +' CtS

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880.

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. SILKEBORG 1840-1880. Med nogle Oplysninger om dens Fortid, samt 10 Billeder og Kort. En historisk-statistisk Fremstilling af V, JDRECHSEL, Kammerjunker og Birkedommer.

Læs mere

fra Fotol. fal OJførelle af

fra Fotol. fal OJførelle af Aarsberetning.. fra Fotol. fal OJførelle af S1lll8 Bolilor for UboDli418do. Erev fra Dr. E. Hornemann Aarsberetning for 1888 fra Bestyrelsen for Foreningen til Opførelse af sunde og billige Boliger

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere