OVERSIGT OV ER AARET EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN."

Transkript

1 C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88.

2 ndholdsfortegnelse. Table des matières. Pag. Page. lnutedning, Oversigt over Sygepladsene m. v. paa de norske Sindssygeasyler Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede, Antallet af Sygepladse og Liggedage ntroduction. Données générales sur les hospices d'aliénés de Norvège en 8 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés en 8, indiquant pour chaque hospice le nombre des places et le (Tab. ) Oversigt over Antallet af de for Fattigvæsenets og Privates Regning Behandlede (Tab. ) total des journées d'entretien (Tab ) Tableau du mouvement des hospices d'aliénés, indiquant le nombre des aliénés indigents, et celui appartenant aux classes aisées (Tab. ) Sygdomstilfælde indtrufne i 8 paa Sindssygeasylerne Cas de maladie intercurrents en 8 dans les hospices (Tab. ) d'aliénés (Tab ) Nombre des aliénés traités dans les hospices en 8 Paa Sindssygeasylerne Behandlede i 8 (Tab. V) (Tab. V) en traitement dans les hospices au ler Tilbageliggende fra 8 (Tab. V).. Janvier 8 (Tab. V) Nombres des entrées dans les hospices d'aliénés en 8 Paa Sindssygeasylerne ndkomne i 8 (Tab. V) (Tab V) Nombres Fra Sindssygeasylerne des Udskrevne sorties helbredede en (Tab. V) état de guérison en 8 (Tab. V) i Bedring (Tab. V) uhelbredede (Tab. X) d'amélioration (Tab. V) de non guérison (Tab. X) Paa Sindssygeasylerne Døde i 8 (Tab. X) Asylerne Tilbageliggende ved Udgangen af 8 (Tab. X) des decès dans les hospices d'aliénés en 8 (Tab. X) des aliénés restés en traitement au December 8 (Tab. X) Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne behandlede Tilfælde af Sindssygdom (Tab. X) Doelsaarsagerne hos de paa Sindssygeasylerne Afdøde (Tab. X) De Sindssyges Kjøn og Alder ved ndlæggelsen paa Sindssygeasylerne i 8 (Tab. XV) Sindssygdommens eller det sidste Anfalds Varighed ved ndlæggelsen (Tai.). XV) Tiden paa Aaret for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8 (Tab. XV) De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Hjemstavn (Tab. XV) De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Stand og Stilling (Tab. XV). De paa Sindssygeasylerne i 8 ndkomnes Ægteskabsforhold (Tab. XX) Forholdet af Tilbageliggende, ndkomne, Udgaaede og Døde til samtlige i Aaret 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede 0 0 Tableau du mouvement des hospices d'aliénés en 8, et repartition par formes de maladies (Tab. X) Causes de decès indiquées pour les aliénés decédés dans les hospices en 8 (Tab X) Repartition des aliénés par âge et par sexe lors de leur admission dans les hospices en 8 (Tab. XV) Durée de la maladie ou du dernier accés lors de l'admission des aliénés (Tab XV) Tableau des entrées dans les hospices en 8 reparties par mois (Tab. XV) Tableau des entrées reparties par domicile des aliénés (Tab. XV) Tableau des entrées reparties par profession et par condition sociale (Tab XV) Tableau des entrées reparties par ètat civil (Tab. XX). Rapport du nombre des sorties et des decès comparé ou total des aliénés traités dans les hospices d'aliénés en (Tab. XX) 8 (Tab. XX)

3 iv Aarsagerne til Sindssygdommene hos de i 8 paa Asylerne ndlagte (Tab. XX) Aarsagerne til Tvangsmidlernes Anvendelse (Tab. XX) Oversigt over Anvendelsen af ndespærring (Tab. XX) Tvangsmidlernes Art (Tab. XXV) Middeltallet af daglig arbeidende Syge i Asylerne i 8 (Tab. XXV) Uddrag af Aarsberetningen for Gaustad Sindssygeasyl 8 afgiven af Asylets Direktør BallanceOversigt over Gaustad Sindssygeasyls ndtægter og Udgifter i 8 Uddrag af Aarsberetningen for Christiania Sindssygeasyl, afgiven af Asylets Overlæge liallanceoversigt over Rotvold Sindssygeasyls ndtægter og Udgifter i 8 Pag. 8 0 Page. Tableau des entrées dans les hospices d'aliénés en 8 reparties par cause presumée de la maladie (Tab. XX). Relevé des causes, qui ont occasionné l'application de mesures coercitives dans les hospices d'aliénés en 8 (Tab. XX) Relevé de l'application de reclusion (Tab. XX) 8 Relevé des mesures coercitives mises en execution (Tab. XXV) Nombre moyen par jour des aliénés, occupés au travail, dans les divers hospices en 8 (Tab XXV) Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Gaustad en 8 Tableau des recettes et des dépenses de l'établissement d'aliénés de Gaustad 8. Extrait du rapport sur l'établissement d'aliénés de Christiania en 8 Tableau des récettes et des dépenses de l'établissement d'aliénés de Rotvold en 8

4 C. No, h (8). Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed. Antallet af Sindssygeasyler i Norge udgjorde i 8 ligesom i det foregaaende Aar 0, paa hvilke Sygepladsene ved Aarets Udgang vare fordelte paa følgende Maade : Gaustad Statsasyl, ved Christiania, med 0 Pladse, hvoraf Halvdelen for hvert Kjøn. Christiania kommunale Asyl med 0 Plads, nemlig for Mænd og for Kvinder. Oslo Hospitals Asyl, i Christiania, med 0 Pladse, kun for Kvinder. Christiansands kommunale Asyl med Pladse. Stavangers kommunale Asyl med Pladse. Bergens kommunale Asyl med Pladse. Rosenbergs private Asyl i Bergen med 0 Pladse, nemlig 0 for Mænd og for Kvinder. Meliendals Asyl, privat, ved Bergen, med Pladse, omtrent Halvdelen for hvert Kjøn. Trondhjems kommunale Asyl med 8 Pladse. Rotvold Statsasyl, ved Trondhjem, med 00 Pladse, Halvdelen for hvert Kjøn. Den paa omstaaende Side aftrykte Tabel giver en Oversigt over de i Aarets Lob i disse Asyler Behandlede. de 0 Asyler behandledes derefter 8 Syge ( Syge mere end i det foregaaende Aar), hvoraf 00 vare tilbageliggende fra 8 og 8 indkom i Aarets Lob ; ved Udgangen af 8 vare 0 Syge tilbageliggende. Af de paa Asylerne fra 8 tilbageliggende 00 Syge vare 8 ( pct.) Mænd og (.8 pct.) Kvinder. Af de i 8 indkomne 8 Syge vare 0 (8, pet.) Mænd og 08 (, pet.) Kvinder. Forhold til Antallet af Sygepladse har ndlæggelsen paa de enkelte Asyler været følgende: Christiansand., pet. Mollendal.., pet. Stavanger.... 0,0 Rosenbergs.. 0, Gaustad. Trondhjem.. : Rotvold..,0 Christiania.. 0,o Bergen 8, Oslo......, Af samtlige 8 Behandlede vare 88 (0, pet.) Mænd og 800 (, pet.) Kvinder. De i 8 ndkomne udgjorde, pct. af samtlige Behandlede. Antallet af lagaaede og Døde udgjorde (8 Mænd, 8 Kvinder) eller,8 pet. af samtlige Behandlede (paa Stavanger Asyl 0,o pet., paa Christiania Asyl,o pet. af samtlige Behandlede). Af samtlige Udgaaede og Døde ere (. pet.) udskrevne helbredede, (, pct.) i Bedring, 0 (8, pct ) uhelbredede, (0, pct.) efter afgiven Erklæring og 8 (.o pet.) afgaaede ved Døden. Antallet af de ved Udgangen af 8 Tilbageliggende udgjorde 0 (0 Mænd, Kvinder), altsaa Syge flere end ved Udgangen af det foregaaende Aar. 8 udgjorde Liggedagenes Antal 8 og det gjennemsnitlige Antal Fouleiningsdage for hver Syg, Dage (i 8:, Dage og i 8:, Dage). Middeltallet af daglig behandlede Syge beløb sig til 0, (i 8: 00, og i 8:,). Antallet af de for Fattigvæsenets og for Privates Regning paa Rigets Sindssygeasyler i 8 Behandlede vil sees af Tabel paa omstaaende Side. Af de i Aarets Lob behandlede 8 fouleiedes altsaa 00 (, pet.) for det Offentliges og 8 (0 pet.) for privat Regning. Sundhedstilstanden inden Asylerne var i det Hele god; dog forekom paa Gaustad og Rotvold Asyler endel Tilfælde af Typhoidfeber. Paa Gaustad Asyl indkom i Januar fra Garnisonssygehuset i Christiania en sindssyg Mand, der senere viste sig at lide af Typhoidfeber ; han helbrededes, men smittede en anden mandlig Patient, der døde. Februar angrebes en Vogter og i Marts en Vogterske. Efter Maaneders Ophør af Sygdommen optraadte den atter uden paaviselig ny Smitteimport i September hos en kvindelig Patient, i Oktober i samme Afdeling (C.) hos en anden Kvinde, der døde, i November hos en Vogterske og i December hos en kvindelig Patient i Afdeling B. Den i forrige Beretning paa Rotvold Asyl omtalte Typhoidfeber fortsatte sig i Januar 8

5 Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede. LC Tabel...., Asyl. Tilbageliggende fra Aaret 8. ndkomne ị Aaret 8 Deraf,, ri r. Deraf El Ald Kv. Ei Md.,Kv. Tilsammen Behandlede 8. cil,... Et i Tdgaaede. helbredede. i Bedring. uhelbredede. efter afgiven Erklatring.*) node. Tilsammen Udgaaede og Dode. Tilbageliggende ved Udgalillg af Deraf : Deraf Deraf ci Deraf ui Deraf Deraf ei Deraf cz Deraf, Md.K v. Et..,,, Et M(.KV. Md.Kv.l.P.,...,.., E Md.Cv. Et.' Et Md.Kv. Middelbelteg. Antal Liggedage. Gaustad , 8 Dhristiania , 0, Dslo ',s Dhristiansand , 80 tavanger,o 0 Bergen 0, 8 0 0, 88 Rosenbergs , Nfollendal ,o Frondhjem 0 8 8, Etotvold , 00š , 8 *) En paa Christiania Asyl til Observation indlagt Mand udskreves nhelbredet efter afgiven Erklæring. Forholdet mellem fattige og private i Sindssygeasylerne Behandlede. csd Tab.. Asyl. Tilbageliggende fra Aaret 8: ndkomne i 8. Tilsammen Behandlede i 8. Tdgaaede. node. Tilbageliggende ved Udgangen af Aaret 8.*) Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private. Fattige. Private... ci Deraf /.: Deraf r, Deraf ri)* Deraf q.; Deraf Deraf Deraf ri Deraf rz Deraf ri Deraf a Deraf cz Deraf Me Kv. P \ld.kv. Md.Kv. È:" Md. Kv. g. r. Md.Kv. g.. lid. Kv. g Md.Kv. È:": " gl Md. Kv. g: Gaustad Christiania Oslo Christiansand , Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem... ( 0 i! 8 0 Rotvold ' 8 8 '! 0 8 _ n ») Mænd, Kvinder ere opgivne i Aarets Lob at være overgaaede fra privat til offentlig Forpleining paa Gaustad Asyl ; derhos kan af Listerne paa hvert af Christiansands og Trondhiems Asyler Md. sees at være overgaaet fra privat til offentlig Forpleining og paa Bergens Asyl Kv. fra offentlig til privat.

6 C. No. b (8). med Tilfælde hos en mandlig Patient. August Maaned, da Typhoidfeber herskede epidemisk i Trondhjem og Omegn, angrebes Fyrboderen, der døde efter faa Dages Sygdom, dernæst Maskinisten, en Gaardsdreng, en Vogter, en Tjenestepige og Overvogtersken samt i Oktober og November kvindelige Patienter, af hvilke den ene døde i de Uge paa Grund af udbredte Uleerationer i Tarmen. Tabel indeholder en Oversigt over de Sygdomstilfælde, der ere indtrufne blandt de paa Asylerne behandlede Sindssyge. Sygdomstilfælde indtrufne i 8 paa Sindssygeasylerne. Tabel ll. Samtlige Asyler. Gaustad, Os' o. Christiania. Christian sand. Bergen. Stavanger. Rosenbergs. Monett (lal. Trondhjem. Rotvold. Tils. Deraf Md. KAT Kv. Md. Abortus Abscessus Angina Apoplexia Blenorrhoea oculi.. Bronchitis & Catarrhus Cancer mammæ Cardialgia Chlorosis Cholera nostras. Conjunctivitis Cyclitis Cystitis Decubitus & Gangræna Diarrhoea Distorsio & Contusio Enteritis Erysipelas.... Erythema nodosum Febris ca tarrhalis. rheumatica. typhoidea*) Fractura Furunculosis Gangrena pulmonum Gastritis acuta.. chronica. Hydarthrus lieus ncarnatio unguis schias Keratitis Meningitis Metrorrhagia Morbus Brighti. Othæmatoma Peritonæitis Pleuritis Pneumonia Rheumatismus Tuberculosis pulmonum Ulcus ventriculi.. Vulnera 0 i 8 ^ _ ii Tilsamm en 8 8 ') Paa Gaustad Asyl angrebes desuden Md. Kv. og paa Rotvold Asyl Md. Kv. af Betjeningen af Typhoidfeber. *. 8

7 C. No. b (8). Over de i 8 behandlede Former af Sindssygdom giver Tabel V X en Oversigt. Behandlede i 8. Tabel V. Sauttlige Asyler. Gaustad. Oslo '. r Bergen. ' ' bergs. Christia Christiansand. Stavanger. Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Deraf Tils. Md. Kv, Md.'Kv. Md.iKv. Md.Kv.! Md. 'Kv., Md.'Kv. Md. Kv. Melancholia 8 8 cum stupore*) Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus 8 0 congenitns Epilepsia 0 Paralysis generalis Til Observation.. Hypochondria *) De fra nogle Asyler opførte TilfAde af Stupidi tas ere medtagne under denne Rubrik. Tilbageliggende ved Udgangen af 8. Tabel V. Samtlige Asyler. Gaustad. Oslo.' Rotvoid:) Christiania. Bergen. Rosenbergs. Trondhjem. Stavanger. Christiansan(l. Møllendal. Tils. Md. Deraf Kv. Md.'Kv. Melancholia cum stilpore Mania.. Monomania Delirium tremens. Dementia diotismus acquisitus congenitus Epilepsia Paralysis generalis. Til Observation. Hypochondria il ' Ò ) Paa forrige Aars Liste var opfort som tilbageliggende ved Aarets Udgang Kv. med Melancholia og Kv. med Mania. ) Paa forrige Aars Liste var opfort som tilbageliggende ved Aarets Udgang Md. med Melancholia og M(. med Dementia.

8 Samtlige Asyler. Gaustad. Christiania. Oslo. Bergen. Christiansand. Stavanger. Rosenbergs. Mollendal. Trond hjem. Rotvoì. Deraf Tils.' Md. Md. ikv. Melancholia stupore. Mania Monomania Delirium tremens.. Dementia diotismus acquisitus congenitus.. Epilepsia Paralysis generalis. Til Observation o ii 0 _ 8 8, 0 0 Tabel V. Samtlige Asyler. Gaustad. Deraf Tils. Christiania. Oslo. Christi Stavanausand. ger. Bergen. Rosenbergs. Mollen Tronddal.lijeni. Md.iKv. Md.Kv. Rotv;td. Kv. Melancholia Cum stupore Mania Monomania Delirium tremens.. Dementia diotismus acquisitus congenitus. Epilepsia Paralysis generalis..!, 8 8 il o L

9 C. No. b (8 Udskrevne i Bedring 8. Tabel V. Samtlige Asyler.. Ganstad. Christiania. Oslo. Christi Stavanansand. ger. Bergen. Rosenbergs. Mellendal. Trondhjem. Rotvold. Tils. Md. Deraf Kv. Kv. Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus. congenitus.. Epilepsia Paralysis generalis Udskrevne uhelbredede i 8. Tabel X. Samtlige Asyler. austad. Tils. Deraf Md.'Kv. Christiania. Oslo. Christiansand. Stavanger. ergen Rosenbergs. Mellendal. Trondhjem. Rotvold * Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus.. congenitus... Epilepsia Paralysis generalis i, 8 0 i *) ndlagt til Observation og nclgik efter afgiven Erklæring.

10 C. No. b (8). Tabel X. Samtlige Asyler. Gaustad. Deide i 8. Christiaslo O. Christi Stavannia. ansaml.ger. Bergen. Rosenbergs. Mollen Trond dal. hjem. Rotv old. Tils. Md. Deraf Kv. / Melancholia cum stupore Mania Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus. congenitus Epilepsia Paralysis generalis ; _,.... ; ; ;, ; t,! Tilbageliggende ved Udgangen af Aaret 8. Tabel X. Samtlige Asyler. Gaustad. Christiania. ' ansand. ger. Oslo Christi Stavan Rosen. Mollendalhjem. Trond Bergen. bergs. Rotvold. Melancholia cum stupore Mania 0 Monomania Delirium tremens Dementia diotismus acquisitus congenitus.. Epilepsia 8 Paralysis generalis. rjl Observation Deraf Tils. Md. Kv i Md

11 , Oversigt over Antallet af de i 8 paa Sindssygeasylerne behandlede Tilfælde af Sindssygdom. Tabel X. Tilbageliggende fra Aaret 8. ndkomne i Aarel 8. Tilsammen Behandlede. helbredede Udgaaed i Bedring. uhelhredede. efter afgiven Erklæring. Dode. Tilbageliggende. Procentforhold til samtlige for samme Sygdom Behandlede. samtlige. Kv. Md. Kv. Tils. Md. Kv. M(l. Kv. Md. Kv. Md. Kv. * ci) bl).),= ( * CD C), g 'D ):"q P Melancholia cum stupore.. Mania Monomania Delirium tremens Dementia liliotismus acquisitus congenitus Epilepsia Paralysis generalis Til Observation , ,o,,,,Î,,,,,o ', 0 o _, 0, _,.',o 8,o,o,, 0,8,,o,il, o, 0, 0,,,,, 0,8 0,, o 8, 0, 0., 0,,, 0, 0.,s C. Tilsammen , 0 ".) Procentforholdet mellem de for Melancholi Behandlede og samtlige Behandlede samt Procentforholdet mellem de for Melancholi indkomne og samtlige ndkomne osv.

12 Om D dsaarsagerne for de paa Asylerne døde og de Dødes Kjon og Alder giver Tabel X en Oversigt. Liste over Decisaarsagerne hos de paa Sindssygeasylerne Døde. Tabel X. Deraf rd Ct Alder og Kjon. bj) bi) s rd ) C cd Kv., Md., li. 8 Apoplexia Cancer hepatis Convulsio Di arrhoea Em bolia Enteritis Epi lepsia Erysipelas Febris typhosa Gangræna Gangræna pulmonum liens nsania Marasmus M eningitis Morbus righti Paralysis generalis Peritomeitis Pleuritis Pneumonia Tuberculosis pulmonum Vitia organica cordis... Suicidium Tilsammen... 8 i 8 0 i a a, z. CS."

13 0 C. No. b (8). Af Tabel X sees Svindsot at have været den hyppigste Dødsaarsag (hos 8). Et Tilfælde af Selvmord indtraf paa Rotvold Asyl. De fleste D ods fald ere indtraadte i Aldersklasssn 0 0, nemlig 8 eller, pct. af samtlige 8 Dødsfald, dernæst mellem 00 Aar og 00 Aar, i hver eller 0, pct. og mellem 00 Aar eller, pet. De talrigste ndlæggels er sees at have fundet i Aldersklassen 00 Aar, nemlig eller, Af ndlagte ( paa Rotvold Asyl til Observation lagt Mand ikke medregnet), dernæst i Alderskla 00 Aar eller, pet., mellem 00 Aar eller, pet. og mellem 00 Aar 80 eller, ) Tabel XV. Oversigt over de Sindssyges Alder ved ndlæggelsen paa Sindssygeasylerne i 8. 0 Aar. 0 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 00 Aar. 080 Aar. 800 Aar. Ukje Md. Kv. Md. Kv. Md. Kv. Md. 0 Gaustad 8 0 Christiania Oslo Christiansand 8 Stavanger.. Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold*) 8 8 Tilsammen 8 8 *) i Md. indlagt til Observation ikke medregnet. Tabel XV giver en Oversigt over Sindssygdommens eller det sidste Anfalds V arighe d ved ndlæggelsen. Sygdommens Varighed ved ndlæggelsen.*) Tabel XV. Under / Aar. / Aar. Aar. Over Aar. Ukjendt. Tils. Tils. Tils. Tils. Tils. Gaustad 0 Christiania 0 Oslo..... Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs 8 Mellendal 8 Trondhjem Rotvold 8 0 Tilsammen *) til Observation indlagte Mænd og Kvinde ere ikke medtagne i denne Tabel.

14 C. No. ) (8). En Varighed af under / Aar for ndlæggelsen er opgivet for 8 eller, pet. af ndlagte ( til Observation ndlagte ikke medregnede), en Varighed af over Aar for 8 eller, pet., mellem / Aar for eller,0 pct., mellem Aar for 8 eller 8, pet. og for eller, pct. er Varigheden ukjendt. Tabel XV giver en Oversigt over T i den paa Aar et for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8. Oversigt over Tiden paa Aaret for de Syges ndlæggelse paa Asylerne i 8. Tabel XV. Tils Md. v. Januar. Februar Marts. April. Mai. Juni. Juli. August. Septbr. Novbr. Decbr. Tils. Md. Tils. Md. KT. Ts. ld. Tils. ld. v. Tils. Md. KT. Tils. Md. T. Tils. ld, KT. Tils. Md. Yr. Tils. Md. KT. KT. Gaustad Christiania Oslo ii Christiansand i il Stavanger _ Bergen Rosenbergs 8 Mollendal Trondhjem.. is Rotvold ii 8 Ordnes Maanederne efter ndlæggelsernes Hyppighed, faaes følgende Række: Juli indlagdes Syge Juni 0 Marts April September Mai 0 Oktober August November Januar Februar December indlagdes Syge Tabel XV giver en Oversigt over de paa Sindssygeasylerne ndkomnes Hj ems tav Oversigt over de i 8 paa Sindssygeasylerne ndkomnes Hjemstavn. Tabel XV. Tilsam Gaumen. stad. Oslo. Christi Stavanansand.. ger. Bergen. Rosen bergs. Christiania.*) Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Akershus Amt 0 Smaalenenes Buskeruds 8 8 JarlsbergLaurvigs. Hedemarkens 0 Christians 8 Bratsbergs Nedenæs ListerMandal 8 Stavangers 8 Lateris 8 *) For var intet oplyst om Hjemstavn. *

15 C. No. b (8). Tabel XV. (Forts.) Oslo. Christi Stavan ansand. ger. Bergen. Tilsammen. Gaustad. Rosenbergs. Mollendal. Trondhjem. Rotvold. Transport Søndre' Bergenhus Amt Nordre Bergenhus Romsdals Søndre Trondhjems Nordre Trondhjems Nordlands Tromso Finmarkens Fra Landdistrikterne _ Christiania Drøbak Fredrikstad Fredrikshald Drammen Kongsberg Holmestrand Tønsberg Sandefjord Laurvig Kongsvinger Skien. Porsgrund Brevig Kragerø Risør Arendal Lillesand Christiansand Mandal Ekersund. Stavanger. Bergen Aalesund Molde Christiansund Trondhjem Levanger. Tromso Vardø Fra Byerne i 8 il Fra Sverige.. Danmark Finland Tilsammen it 8 Af 8 ndlagte hørte hjemme i Norge, i Sverige, i Danmark og i Finland. Af de fra Norge ndkomne vare 8 (, pct.) hjemmehørende i Landdistrik terne og (, pet.) i Byerne. For ' var ntet oplyst om Hjemstavnen.

16 C. No. " (8). Tabel XV giver Oversigt over de ndkomnes S t a nd og S ti li n g. Det største Antal (, pet.) af ndkomne tilhører Bonde, Husmand og nderststanden, dernæst Dagarbeiderstanden 8 (, pet.), Tjenerstanden (0, pet) og Haandværkerstanden 0 (0). Oversigt over de i 8 paa Sindssygeasylerne ndkomnes Stand og Stilling. Tabel XV. Samtlige Asyler. Gaustad. Christia ma. Oslo. Christi,. L ansant Bergen. Stavan Rosenbergs. Mollenda. Trondhicm. Rotvold.*) Tils. Deraf M d. Kv. Md.Kv. Bonde Husmand og nlerststanden 8 8 Borgerstanden. Dagarbeiderstanden 8 l i Embeds og Bestillingsstanden Forskjellige Funktionærer.. 8 _ Haandværkerstanden 0 8 Handelsstanden 8 Læg s og Fattiglemmer.. d Militærstanden 8 Omstreifere Skolelærerstanden Straffanger... _ _ Studerende Sømandsstanden 8 0 Tjenerstanden Paella publica *) Md. indlagt til Observation er ikke medtagen. Tabel XX giver en Oversigt over E gteskabs fo rholdene hos de ndkomne. Tabel XX. Tils. Ugifte. ifte. Ukjendte. Enke men( Enker. Tils. Gaustad Christiania Oslo Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold*) ' *) til Observation indlagt Md. er ikke medregnet i denne Tabel. Af ndkomne vare ugifte 8,8 pct. (Mænd, pet., Kvinder 8, pct.), gi fte, pet, (Mænd, pct., Kvinder pet.), Enkemænd, pct., Enker, pct., tilsammen 8, pet.

17 C. No. b (8). Forholdet af Tilbageliggende, ndkomne, Udgaaede og Døde til samtlige i Aaaret 8 paa Sindssygeasylerne Behandlede. Tabel XX. Tilsammen for alle Asyler. Gaustad. Christiania. Oslo. C hristiansand. Stavanger. Bergen. Rosen Mellenbergs. dal. Trondhjem. Rorvold. pet. pct. pct. Tilbageliggende fra forrige Aar,, 8, pct. 8,8 pct. 0.o pct. 0,o pct.,8 pct.,o pct.. pct., pct.,i ndkomn e,,s,, 0,0 0,o.,0,, 8, Helbredede,o,,8,8,, 8,,,, Udgaaede i Bedring 8,,,8,,. 8,s 8, 8,,, uhelbredede,8 0,.,8,,,,, Efter afgiven Erklæring (indlagt til Observation) 0, 0, 0. Døde,,,o,8,,,,,, Udgaaede og Døde tilsammen,s,,o,,8 0,0,,o,.,, Tilbageliggende ved Aarets Udgang, 8,,0 8,8, 0,o,,o,, 0,8 Tabel indeholder en SammenstilliAg af de opgivne S ygdo ms a a rs age r hos de i Aarets Lob ndlagte. Ved samtlige Asyler er fulgt den Fremgangsmaade, at en enkelt Hovedaarsag eller flere samvirkende Aarsager ere opforte for hvert enkelt Tilfælde. Fra flere Asyler ere for de paa nedenstaaende Liste under Rubrikken <. Smertelige Sindsindtryk<, opførte Tilfælde Aarsagen opgivet speciflceret for hvert enkelt Tilfælde.

18 C. No. b (8). Liste over de opgivne Aarsager til Sindssygdomme hos de i 8 paa Asylerne indlagte Syge. Tabel XX. rimm Samtlige Asyler. Christiania. Christi Stavan Rosenbergsdalhjem. Mollen Trond Gaustad. Oslo. ansand. ger. Bergen. Rotvold. Tils. Deraf d.jkv. Alderdom Arveligt Anlæg 0i 0 Arveligt Anlæg i Forbindelse med andre Aarsager som smertelige Sindsindtryk, Selvbesmittelse,Ondtliden*) 0, Arveligt Anlæg og Stød paa Hovedet Arveligt Anlæg og Syphilis ' Barselseng, langvarig Diegivning Barselseng og Overanstræn 0.else Barselseng og Sorg Blegsot og Anæmi Drik 0 0 Drik og Selvbesmittelse.. Drik og aandelig Overallstrængelse, Drik og smertelige Sindsindtryk 0i Epilepsi Febersygdom Forkjølelse Gastriske Sygdomme Hjernebetændelse ii Hjernebetændelse og Selvbesmittelse Hjertefeil Lateris iol ii š *) Desuden angives arveligt Anlæg at have været tilstede i Tilfælde paa Christiania og i 0 Tilfælde paa Oslo Asyl.

19 C. No. b (8). Tabel XX. (Forts.) Samtlige Asyler. Gaustad. Deraf Tils. Md. Christiania. Oslo. Christiansand. Stavan D.er. Bergen. Kv. i Rosen Monlte Trondbergs. Rotvold. dal. hjem. N.M. Kv. Md. /(v. Transport Menstruationsuordener. Mishandling Nervøs Konstitution Ondtliden, afkræftende Sygdomme Overanstrængelse og Nattevaagen Religiose ndflydelser 0 8 Selvbesmittelse 8 8 Selvbesmittelse og Sted paa Hovedet Skarlagensfeber Smertelige Sindsindtryk. Smertelige Sindsindtryk og Ondtliden, Nattevaagen. Smertelige Sindsindtryk og Gigtfeber Stod paa Hovedet Svindsot Sygdom i Urinorganerne _ Syphilis Syphilis og Selvbesmittelse Udsvævelser Ulykkelig Kjærlighed Ubekjendt 80 0 ) ) Md. og Kvinde, indlagte til Observation, ere ikke medtagne i denne Tabel.

20 Tabellerne XX, XX og XXV gives en Oversigt over den i Asylerne i 8 stedfundne Anvendelse af n ekaniske Tvang s midl er og ndespærring samt Foranledningen til Anvendelsen. Oversigt over Anvendelsen af mekaniske Tvangsmidler, Tabel XX. A syler. Ganstad Christiania Oslo Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Mollendal Trondhjem Rotvold Tilsammen Tilsammen. Antal Antal Tilfælde. Personer. Tils Md. Kv. Tils Md. il ) ; i ) 8 Voldsomhed. Personer Voldsomhed og Ødelæggelseslyst. Uro, Voldsomhed og Ødelæggelseslyst. Personer Tilfælde. Personer Uro og Ødelæggelseslyst. Ødelæggelseslyst, Urenlighed og Afklædningslyst. Personer Tilfælde. Personer Md. Kv. Md. Ky. Md. Kv. Md.,K v. 0 0 a il Afklædningslyst il Personer medicinsk Øiemed. Tilfælde. Personer M(i. Kv. Md..Kv. _ ) Da Md. er opfort under Aarsagsrubrikker, bliver det virkelige Antal af Personer, der have været underkastede mekaniske Tvangsmidler paa Mollendal Asyl ( Md. Kv.) og paa samtlige Asyler ( Md. Kv.).

21 8 C. No. b (8). Oversigt over Anvendelse af ndespærring. Tabel XX. Asyler. Tilsammen. Tilfælde. Personer*) Tils. Md. Kv. Tils. Uro, Voldsomhed og Odelngesseslyst. indespærring er anvendt i følgende Antal Timer pr. 00 Liggedage. Voldsomhed og Voldsomhed. Odelæggelseslyst. Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Md. Kv. Md. Kv Uro. Tilfælde. Personer Md. Tilfælde. Personer Kv. 8 Gaustad 0 0, Christiania,8 Oslo 0, Christiansand Stavanger 0, Bergen, Rosenbergs 0,, 0 Møllendal 0, Trondhjem......, Rotvold , 8 Tilsammen *) Da Here Personer ere opførte under eller flere Aarsagsrubrikker, bliver det virkelige Antal af Personer, der have været underkastede ndespærring, paa Gaustad Asyl ( Md. Kv.). paa Christiania Asyl Kvinder og paa Mallendal Asyl ( Md. Kv.) og men for alle Asyler 0 ( Md., 8 Kv.) Asyler. Gaustad.... Christiania.. Oslo. Christiansand Stavanger Bergen Rosenbergs Me/Benda].. Trondhjem. Rotvold... Tiro og usøm Odekeggelsesmelig Opførsel. lyst. ødelæggelses lyst og Urenlighed. Ødelæggelseslyst, Urenlighed og Afklædningslyst. Undvigelseslyst. Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer i 0 0 Epileptiske Anfald. Tilfælde. Personer _ il Slet Opførsel. Tilfælde. Personer i 8

22 Tvangsmidlernes Art. Tabel XXV. Asyler. ndespærring i Tilsammen. Ta' c:,, g ca tx Tvangstroie. Forbindelse med Tvangstroie og oie. Tvangstr Fodremmer.,,? a) bt..d ei g,. tl Antal Tilfælde Antal Personer, pa., bp bk mpaa p. ca :,,,,, ct Tilfælde. hvori Tvangsmiddel har væ hvilke Personer. S a cg to g ti., ',( vangsmiddel Tilfælde. Personer Tilfælde. Personer liar været,,,. ;. ret anvendt. E.., E.. =,...,, anvendt. i, pi ; co co,.. " pi., Pi.p....',.., Tils Tils, tf,.. r. ; br Cd t r'',.,,..., z.., Gaustad 0,0 0,0 Christiania,0 0 Oslo Christiansand i,, Stavanger _ Bergen Rosenbergs,, Mollendal,,, Trondhjem i,, Rotvold Tilsammen C,

23 0 C. No. ) (8). n d esp ærring har været anvendt i Tilfælde hos 0 Syge ( Mænd, 8 Kvinder) i, Døgn eller, Timer for hver 00 Liggedage i samtlige Asyler. Den længste Afivendelse (,o Timer pr. 00 Liggedage) har fundet Sted i Rosenbergs Asyl, den korteste (0, Time pr. 00 Liggedage) i Gaustad Asyl. Mekaniske Tv an gsmidler have været anvendte i 8 Tilfælde hos Syge ( Mænd, Kvinder) med et Antal af, Døgn eller, Timer for hver 00 Liggedage. Christiania Asyl har i S Tilfælde (hos _ Mand og Kvinder) for Voldsomhed, Ødelæggelseslyst og slet Opforsel været anvendt Overgydning af 0 Botter Vaud, der dels var af almindelig Sommertemperatur, dels af 0 eller R. Mollendal Asyl er Gang hos Kvinde i / Minut anvendt Douche i kurativt Øiemed. Rotvold Asyl er for slet Opførsel Douche med Havesproite anvendt Gang hos Kvinde i Sekunder. Den hyppigste Anvendelse have Tvangsmidler faaet i Rosenbergs Asyl, nemlig, Timer for hvert 00 af Asylets Liggedage. Paa Oslo, Stavangers, Bergens og Rotvold Asyler have mekaniske Tvangsmidler ikke været anvendte. Tabel XXV giver en Oversigt over Middeltallet af daglig arbeidende Syge. Arbeidsvirksomheden har i Aaret v:tret størst Stavangers Asyl, dernæst i Trondhjems, Rotvold, Gaustad, mindst i Mollendal Asyl. Om den i Asylerne afholdte Gudstjeneste og om Adspredelserne for de Syge meddeles væsentlig det samme som i foregaaende Beretninger. Rotvold Asyl er med Bensyn til Skolelærerens Virksomhed gjort den Forandring, at Skolen er flyttet ned Sygeafdelingerne. Gange ugentlig, afvexlende paa Mands og Kvindesiden, har Skolelæreren i Afdelingerne for de Rolige undervist de af de Syge, som dertil have ytret Lyst og forovrigt været skikkede dertil, i Skrivning og Regning, demonstreret paa Landkortet samt oplæst Stykker af passende ndhold. Heri have gjennemsnitlig deltaget 0 Mænd og 0 Kvinder. )_n o Den psychiatriske Klinik ved Gaustad har været fortsat paa samme Maade som tidligere. N. CO CL) C). C/) E:XD 0) CD C$ CD : CL) _C s Cti fa') 0 ": '', L*... :0. il ( i,, )..,.,, d.,,,....., _, =, bij, _..._»_, b.c A.^...= b.e "''...Sti,,..r,.) C., _,i,_,.,.= bt......, CL,' :.... `.., '.,,,, i; r i... Ei..) 0 LL, n t n. of) n a, p c_d.t.. }i, co k.c.c'...) c.c,, CC)., 't,.0 C% /n.. / C.C.) CZ) co, 0 GC,,:,,,, c:, t,,...,., '' an,i..,i c. cc )c,.., ri ri,. ti! i i i coo ir i.,, c0 c.0 C) kn r r r i '' a / i i i 'A L..,. br co C, = Wm= i i i C =.. _, c, rr r, _..,..., co c) _,,, ',, bd,, &. i..., s,.;.,,...,,.. EN 0,.., Gl.,. v... ra co, i, i i co r." t '...., C: JJ, 0,,,, cm h C, c0 cf, C s,,,. c.,..,,.."..' k C.'C,:i C'C' }f.,, a) Go...,. co c\ i,,,,.., aq. c.)`, c, c:). c cci co cr.". =. r,...,, r. N: '. L'... GYS Vi C: CO //..E' ri..: rj C,C ri.,. c...,.,,. '. = :,,i c,o c. o' C'S. CO CZ C'.' H /C..) GN r %,,'," i r t i i i t,... =...., c) c,.. c.,,, r.+ cni ".".' : bk 8'Vo =.,.., H.; ),. r,. i 0,,i, i L..., i'',i (X) C:. cw r:al GV,, bk ie =.,,. t: 0 r r. C:' P: Ei (...\ r ;...,,,,, 0 i i i i,,,,, cli.,,. Cr.S C) ) CS,_rS ". V! V.. =. c,,.,, i Cr, C...,...,...,.,,.,,, s, E,n r r,; C:r., *,, rs c:,,, N:,. : GN,, r.. r. C:), =' Z., C 0 i., =. CO..,..,, r: ;V: X'.,...,,..!.i.,,._ cq n,.,;,.,, n, e.s, r,...,,..., C)... cr.; c,o r,,, cn r cs: of c.. c..,,,ti o n r.t. r C\. 0 t,,,.,,.:` C.,._ co,, L. ci la;,,,.,' r.; (.,t; c.:, c.s T. r G '', C.:,' C...\ 'C', Cl..... i.,..... >... ct,. r, ';:i c.;., c; be cl),,,,,:j,..., :"...,..G ;,,,_,.....,..,.... a),...., ' ct cl,,,,..._, ci) rc: G..C,..,,,.. r i.,,,_, ;,,,, ';,n +' CtS

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

1 Foreningens navn og formål:

1 Foreningens navn og formål: 2 1 Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyen, med hjemsted i Guldborgsund kommune, og med værneting ved retten i Nykøbing Falster. Grundejerforeningen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS

UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK, UDGIVEN I AARET 1871. C. No. 6. BERETNING UN PEN HOIERE LANDBRUGSSKOLE I AAS I AARENE 1868-69 og 1869-70. IID6IVET AF DEPARTEMENTET FOR DET IND RE. CHRISTIANIA. marxm:nemsmeexax.eeoamarxxf.a:.

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere