Specielle bemærkninger til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget 2010-2013"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med småbørnsgrupper Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i småbørnsgrupper i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune også mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Når barnet fylder 3 år, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 18 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 7,28 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Jammerbugt Kommune har også en række puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række privatinstitutioner i form af private dagplejer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til disse private institutioner. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og Specielle bemærkninger Side 23 Budget Dagtilbud

2 valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Fælles formål Fælles formål 1. kr. R28 B29 B21 BO212 BO212 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tolkebistand Ændringer i lovgivningen En konsekvens af den ny overenskomst for dagplejere er, at også tilskuddet til private pasningsordninger øges. Der er indregnet en merudgift på 4. kr. Opdateringer/Justeringer Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning, tilskud til børnepasningsorlov og tilskud til friplads. Der forventes et mindreforbrug i 29 på 34. kr. vedrørende søskendetilskud. Angående tilskud til privat pasning forventes et merforbrug på 47. kr., og på børnepasningsorlov forventes et merforbrug på 39. kr. Til fripladser forventes et mindreforbrug på 136. kr. Det forventes, at forbruget i 21 vil svare til forbruget i 29, som der hermed reguleres for en merudgift på i alt 69. kr. Dagpleje Dagpleje 1. kr. R28 B29 B21 BO212 BO212 BO Netto Specielle bemærkninger Side 24 Budget Dagtilbud

3 På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven Antal Børn i dagplejen 7 64 Antal dagplejere Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 64, og med en normering på 3,85 barn pr. dagplejer giver det 166 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 346. kr. I forhold til budgettet for 29 forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 6 børn, hvilket netto (udgifter forældrebetaling) giver et mindreforbrug på kr. Ændringer i lovgivningen En ny overenskomst på dagplejeområdet betyder blandt andet, at 58 årige dagplejere kan afslå at tage gæstebørn. Dette forhold nedsætter fleksibiliteten, og det må derfor påregnes, at der skal ansættes 1 dagplejer pr. 3,75 børn i stedet for pr. 3,85 børn, hvilket giver ansættelse til 171 dagplejere. Samtidig betyder overenskomsten, at udgiften til gæsteplejevederlag forøges markant. Samlet for området forventes overenskomsten at betyde en merudgift på 3.2. kr. Opdateringer/Justeringer Regulering af fripladser (økonomiske og socialpædagogiske) og mellemkommunale betalinger. Der forventes i 29 et merforbrug på økonomiske og socialpædagogiske fripladser på 9. kr. På mellemkommunale betalinger (indtægt) forventes der i 29 en merindtægt på 392. kr. Det forventes, at forbruget i 21 vil svare til 29, som der hermed reguleres for - en merindtægt på 32. kr. Børnehaver Børnehaver 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven. Specielle bemærkninger Side 25 Budget Dagtilbud

4 29 21 Antal børnehaver Antal børnehavebørn 1.123, Budgettet på funktion 5.13 Børnehaver udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,8 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 26,38 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Af de 5,8 timer pr. barn pr. uge skal børnehaverne kollektivt finansiere praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAUelever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet er udregnet til 2.1 kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 3 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Nomering pr. barn 5,8 Minimumsnormering i antal børn 26,38 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale , Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,3 Specielle bemærkninger Side 26 Budget Dagtilbud

5 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 37 Øvrige varekøb 33 Pædagogiske materialer 61 Elevaktiviteter 31 Forældresamarbejde 9 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 23 Øvrige personaleudgifter 7 3 Udvikling i befolkningen Budgettet til særlige støttefunktioner i daginstitutioner er tilrettet det forventede regnskab for 29, der jævnfør Udviklingsplanen for Børne- og Kulturforvaltningen 29 forventer en merudgift på kr. Opdateringer/Justeringer Til særlige støtteforanstaltninger i daginstitutioner er der foretaget en reduktion i antallet af timer, der bevilliges til støtte. Samtidig er der en forventning om, at en del opgaver vil kunne løses inden for egne ressourcer. Der forventes således, at der kan opnås en reduktion på 4. kr. årligt. Der regnes med en mindreudgift til fripladser i børnehaverne på 267. kr. Der er taget udgangspunkt i det forventede regnskab for 29, som udviser et forventet resultat på kr. Ved fremskrivning til 21-priser vil det give et forbrug på ca kr. Der er i basisbudgettet for 21 afsat kr. På mellemkommunale betalinger (udgift) forventes der i 29 en merudgift på 43. kr., og på indtægtssiden forventes en merindtægt på 318. kr. Det forventes, at forbruget i 21 vil svare til forbruget i 29, som der hermed reguleres for - et merforbrug på 112. kr. Der er i kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at omdanne henholdsvis Gjøl, Ulveskov og Saltum børnehaver til samdrevne institutioner. Det vil sige, at børnehaverne og de tilsvarende SFO er er blevet lagt sammen. Børnehavernes budget er således overført fra politikområde 1 (funktion 5.13) til politikområde 2 (funktion 3.5), hvor SFO erne konteres. Samlet for de 3 børnehaver er der overført i alt kr. Politiske prioriteringer Som en del af budgetforliget er der afsat en pulje på 1 mio. kr. i yderligere ressourcer til børnehaver, landsbyordninger og institutioner i samdrift. Dette svarer til ca kr. pr. institution. Puljen er ikke udmøntet, da Børne- og Familieudvalget skal drøfte anvendelsen og fordelingen. Specielle bemærkninger Side 27 Budget Dagtilbud

6 Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 54,17 5, Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 5,17 49, Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 51, Brovst Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 53,29 81, Skovbørnehaven 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto 162 Budgetteret antal børn Specielle bemærkninger Side 28 Budget Dagtilbud

7 Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 5,88 4, Skovsgaard Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 47, Halvrimmen Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 37,8 36, Specialbørnehaven i Halvrimmen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Skovbørnehaven i Halvrimmen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn Aabybro Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 49,42 58, Specielle bemærkninger Side 29 Budget Dagtilbud

8 Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 54,83 52, Børnehuset, Aabybro 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 74,71 75, Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 78,71 73, Gjøl Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 42,17 44, Ulveskov Børnehave, Birkelse 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 33,63 37, Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 52,79 52, Specielle bemærkninger Side 3 Budget Dagtilbud

9 Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 41,83 43, Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 85,88 75, Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 41,25 39, Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 62,83 62, Kås Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 37,83 4, Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 54,83 57, Specielle bemærkninger Side 31 Budget Dagtilbud

10 Saltum Børnehave 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn 29,54 32,67 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen. Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Budgettet på Anlægsvejens Specialbørnehave er tilrettet det faktiske forbrug. Udvikling i befolkningen Børnetalsændring i specialbørnehaver - både i egne og udenfor kommunen - ændres fra 13,7 børn i 29 til et forventet børnetal på 15,58 fuldtidsbørn i 21 jævnfør Udviklingsplanen for Børne- og Kulturforvaltningen 29. I alt en ændring på kr. Heraf udgør de kr. korrektion af budget vedr. tilpasning til 13,7 børn. I 21 stiger børnetallet som nævnt, og der tillægges yderligere kr. Politiske prioriteringer KKR Nordjylland anbefalede på et møde den 28. august 29, at kommunerne fastsætter en målsætning om at indarbejde generelle takstreduktioner i budgetlægningen for 21 på 5 pct. af institutionernes/tilbuddenes driftsudgifter i 29 (efter justering med pris/lønfremskrivning til 21-niveau). I forlængelse heraf er Jammerbugt Kommunes tilbud gennemgået, og takstgrundlaget er reduceret med 4. kr. Specielle bemærkninger Side 32 Budget Dagtilbud

11 51712 Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Stampe i Aalborg 2 Mariehønen 2 Abildgård 1 Birken 3 I alt Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Budgetteret antal børn Anlægsvejens Børnehave er en del af den sociale rammeaftale, og derfor er den takstfinansieret. Nettobudgettet er derfor ca. nul. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudsloven. Specielle bemærkninger Side 33 Budget Dagtilbud

12 29 21 Antal private daginstitutioner -2 årige 3 5 Antal børn 4 8 Antal puljeordninger -2 årige 5 3 Antal børn Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal børn Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i de private institutioner for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på +4 børn i forhold til 29. Der forventes 8 fuldtidsbørn i 21. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 21 ca kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. I alt en ændring på kr. Børnetalsændringen i puljeordningerne for -2 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på -33 børn i forhold til 29. Der forventes 52 fuldtidsbørn i 21. Tilskuddet til et barn i puljeordning er i 21 ca kr. I alt en ændring på kr. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6 årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på +11 børn i forhold til 29. Der forventes 92 fuldtidsbørn i 21. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 21 ca kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. I alt en ændring på 562. kr. Ovenstående ændringer til tilskud til puljeordninger, privat institutioner mv. udgør i alt kr. Specielle bemærkninger Side 34 Budget Dagtilbud

13 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skole- og Familiecentret Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 21 distriktsskoler og en kommunal heldagsskole. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en niårig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 4 skoler i kommunen. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver skole har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Dog har Moseby Skole og Jetsmark Centralskole fælles ledelse og skolebestyrelse, ligesom Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole, og Ingstrup Skole har fælles ledelse og skolebestyrelse. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO) og Landsbyordninger. Landsbyordninger (LBO) og Samdrevne institutioner (SDI) varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. Hver SFO/LBO/SDI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/sdi en, godkender institutionens budget mv. Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 35 Budget Undervisning og fritid

14 Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 28/9 Skoleåret 29/1 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever heraf normalundervisning heraf specialundervisning 8 97 Antal klasser Antal elever med individuelle behov - specialundervisning i Jammerbugt Kommune på funktion Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til forskellige ressourcetildelingsmodeller. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tildelingsmodeller for henholdsvis løn og sekretærtid. Der arbejdes også på at udvikle tildelingsmodeller for elevrelaterede udgifter og pedeltid. Løn Hvad angår tildelingen af ressourcer til løn anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i timer, hvorefter det beregnede timeantal omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Specialundervisning Tid til øvrige opgaver Tid til individuel tid, udviklingstid, ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestid Aldersreduktion Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne Specielle bemærkninger Side 36 Budget Undervisning og fritid

15 efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. BH Vejledende timetal 2, 23, 23,75 26,75 26,75 27,75 28, 3, 33, 31, 28, I de tilfælde, hvor der er elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 4 pct. ekstra ressourcer. I de tilfælde, hvor der er elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 14 pct. ekstra ressourcer. Der foretages en reduktion i de tildelte timer, såfremt der på en årgang er færre end 15 elever. Konkret foretages der følgende procentvise reduktion i tildelingen ved antal af elever på årgangen. Procentvis reduktion Antal elever pr. årgang 1-3 elever 59 pct. 4-7 elever 48 pct. 8-1 elever 38 pct elever 28 pct elever 12 pct. I ressourcetildelingsmodellen tildeles følgende deletimer pr. klasse, som skal dække deletimer i idræt og praktisk-musiske fag: Klassetrin/ antal elever pr klasse - 15 elever elever elever Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med udgangspunkt i antallet af elever pr. skole. Konkret tildeles der følgende lektioner pr. uge pr. elev: Specialundervisning.- 7. Årgang,16 Specialundervisning Årgang,55 I ressourcemodellen er der også afsat timer til øvrige opgaver, det vil sige opgaver, som ikke direkte knytter sig til den almindelige undervisning. Her tildeles der både timer i forhold til antallet af elever samt antallet af klasser. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange timer der tildeles pr. elev pr. årgang. Antal timer pr. elev Elevrelateret - 3 årgang årgang årgang 38 Antal timer pr. klasse Specielle bemærkninger Side 37 Budget Undervisning og fritid

16 Klasserelateret - 1 årgang årgang årgang 85 Ifølge lærernes overenskomst har hver fuldtidsansat lærer krav på årligt 375 timer til såkaldt individuel tid samt 155 timer i udviklingstid, hvorfor dette er medregnet i ressourcetildelingsmodellen. Ligeledes forudsættes det i modellen, at der ud af den årlige arbejdstid anvendes 288,6 timer pr. fuldtidsstilling til ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestiden tildeles på baggrund af et grundtimetal pr. skole samt et antal timer pr. elev. Derudover tildeles der ledelsestid til SFO/LBO/SDI. Der tildeles årlige timer efter følgende fordelingsnøgle: Skoleledelse: Antal timer Grundbeløb For alle skoler 85, Grundbeløb For skoler med 1. Klasse 25, Timer pr. elev over 1 7, Elevtal SFO pr. elev 2,4 Grundbeløb LBO/SDI 75, Elevtal LBO/SDI pr. elev 2,4 Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal timer pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Sekretærtid For sekretærerne gælder det, at det samlede budget fordeles efter følgende forudsætninger: 25 pct. af det samlede budget anvendes til en grundtildeling; det vil sige, at 25 pct. af det samlede budget er blevet ligeligt fordelt ud mellem 18 1 skoler i kommunen. 4 pct. af det samlede budget fordeles efter antallet af elever i. til og med 7. årgang. 35 pct. af det samlede forbrug fordeles efter antallet af elever i 8. til og med 1. årgang. Elevrelaterede udgifter Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at udvikle en model for de elevrelaterede udgifter. 1 Når grundtildelingen kun tilfalder 18 af de 21 skoler i kommunen, skyldes det, at der er fælles skoleledelse for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole, ligesom der er fælles skoleledelse for Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole og Ingstrup Skole. Specielle bemærkninger Side 38 Budget Undervisning og fritid

17 Pedeltid Der arbejdes i øjeblikket også på at definere de kriterier, som skal ligge til grund for tildelingen af ressourcer til pedeltid. På nuværende tidspunkt tildeles de enkelte skoler et budget på baggrund af skolernes kvadratmetre. - korrektioner Udvikling i befolkningen Budgettet for 21 er for folkeskoleområdet sammensat af en ressourcemodel for skoleåret 9/1, som har virkning i de første 7 måneder af året, og en ressourcemodel for skoleåret 1/11, som har virkning i de sidste 5 måneder af året. Ressourcemodellen for skoleåret 9/1 reguleres med kr. Denne regulering består af flere forhold. For det første er elevtallet på baggrund af skolernes forventning reduceret med 65 elever i forhold til sidste skoleår. For det andet er der tilført en ekstra historietime i 5. kl. ud fra det vejledende timetal. For det tredje er der sket en ændring i lærernes årsnorm fra 1.15,4 til 1.112,8 timer. For det fjerde er der reguleret for antallet af lærere, der er fyldt 6 år og dermed er berettiget til aldersreduktion, samt en ændring af ledelsestid på grund af ændringer i børnetallet på SFO/LBO/SDI. Ressourcemodellen for skoleåret 1/11 reguleres med kr., som hovedsageligt er en ændring i lærernes årsnorm fra 1.112,8 til 1.127,6 timer. Dette giver i alt en ændring på kr. I Udviklingsplan 29 Tema Udsatte børn og unge er der beskrevet en række forventede merforbrug ved uændret service i forhold til 29 på områderne for særlige skoletilbud. Disse forventede merforbrug er indregnet i budget 21 på de berørte områder. For folkeskoleområdet under funktion 3.1 udgør merforbruget følgende poster: 2-sprogede elever Specialundervisning Enkeltintegration kr kr kr kr. Bortset fra en stigning på specialundervisning på kr., som forventes neutraliseret ved særlig indsats på området, er ovenstående ændringer indarbejdet. Politiske prioriteringer I Udviklingsplan 29 Tema Udsatte børn og unge er der beskrevet en række tiltag for derigennem at reducere omkostningerne på områderne for særlige skoletilbud. Kommunalbestyrelsen valgte indenfor folkeskoleområdet under funktion 3.1 at udmønte reduktionen på følgende måde: 2-sprogede elever Ressourcetildeling specialklasser. Flytning af Skole- og Familiecentret Incitamentstruktur -55. kr kr kr kr. Specielle bemærkninger Side 39 Budget Undervisning og fritid

18 Enkeltintegration kr kr. Bortset fra incitamentsstruktur på kr. og enkeltintegration på kr., som ikke blev udmøntet i budgetforliget, er ovenstående ændringer indarbejdet. Skole- og Familiecentrets funktioner overføres til andre specialklasser pr Skole og Familiecentret er konteret på funktion 5.21, men besparelsen på 524. kr. er konteret under folkeskolens fællesudgifter på funktion 3.1. Herudover besluttede kommunalbestyrelsen, at 5 pct. af besparelsen i forhold til udviklingsplanen skulle udmøntes på normalundervisningsområdet. Dette svarer til 2,5 pct. af skolernes samlede budget på området. Besparelsen er på kr. Opdateringer/justeringer Der er konstateret en stigende udgift til tjenestemandspensioner til lærere i den lukkede gruppe. Dette skyldes en stigning i antallet af ledere/lærere i skolevæsenet, som går på pension, før de fylder 63 ½, hvor staten overtager pensionsudgiften. Budgettet for 21 reguleres med kr. til forventet forbrug i 21. Budgettet i 21 til den mellemkommunale betaling til undervisning i andre kommuners folkeskoler er reguleret på baggrund af forventet forbrug i 29 samt ændrede forudsætninger for 21. Der forventes en mindreudgift på 163. kr. 31 Folkeskolens fællesudgifter 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet tjenestemandspension, langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne. Specielle bemærkninger Side 4 Budget Undervisning og fritid

19 3115 Fjerritslev Skole 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Til skolen er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Endvidere er der til Fjerritslev Skole tilknyttet en special SFO. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal elever specialundervisning 3 38 Antal klasser Thorup-Klim Skole Thorup-Klim Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Thorup-Klim skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Storkereden) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Ørebroskolen Ørebroskolen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Specielle bemærkninger Side 41 Budget Undervisning og fritid

20 Netto Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Regnbuen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Hjortdal Skole Hjortdal Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Hjortdal Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Søstjernen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Trekronerskolen Trekronerskolen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Solstrålen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 42 Budget Undervisning og fritid

21 3112 Brovst Skole 3112 Brovst Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO (Kometen) for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. I Kometen findes en specialafdeling for de børn, der har særlige behov. Elever fra 4. klasse til og med 7. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungdomsskolen. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal elever specialundervisning Antal klasser Tranum Skole 3113 Tranum Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Tranen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Skovsgårdskolen 3114 Skovsgårdskolen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO213 Specielle bemærkninger Side 43 Budget Undervisning og fritid

22 Netto Skovsgårdskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til børn med sproglige problemer. Sprog-læseklassen konteres under funktion 3.8 Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungdomsskolen. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Øland-Langes Skole Øland-Langeslund Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Langeslund Skole i Arentsminde forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 2. klasse. Undervisningen af børnene fra 3. til og med 7. klasse foregår på Øland Skole. Herudover er der til skolerne knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. SFO en er placeret ved Langeslund Skole. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Halvrimmen Skole Halvrimmen Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Specielle bemærkninger Side 44 Budget Undervisning og fritid

23 Halvrimmen Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Aabybro Skole 3115 Aabybro Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover har Aabybro Skole en aktivklasse. Aktivklassen, Drivhuset, tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen 6-14 år (svarende til.-7. klasse) med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. Endelig har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til indskolingsbørn med sproglige problemer. Specialklasserne konteres under funktion 3.8. Endvidere er der til skolen knyttet en SFO (Bikuben) for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub (Aaby Fristed). Børn i Specialundervisning kan efter skoletid benytte special-sfo en Solsikken. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Gjøl Skole Gjøl Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 45 Budget Undervisning og fritid

24 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Ulveskov Skole Ulveskov Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Ulveskov Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der på skolen oprettet et tilbud til undervisning af børn, der har fået konstateret ADHD. ADHD-tilbuddet er etableret i tæt tilknytning til normalundervisningen og konteres på funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Biersted Skole Biersted Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Herudover er der på skolen oprettet en kontaktklasse. Kontaktklassen konteres på funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Specielle bemærkninger Side 46 Budget Undervisning og fritid

25 Antal klasser Nørhalne Skole Nørhalne Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Pandrup Skole 3116 Pandrup Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Pandrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Jetsmark Centralskole Jetsmark Centralskole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Specielle bemærkninger Side 47 Budget Undervisning og fritid

26 Jetsmark Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Erhvervsklasse for normaltbegavede, men skoletrætte elever. Erhvervsklassen tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen år (svarende til klasse). Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov eksempelvis fagligt svage børn, børn inden for AKT-området, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal elever specialundervisning Antal klasser Moseby Skole Moseby Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Moseby Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Ingstrup Skole Ingstrup Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Specielle bemærkninger Side 48 Budget Undervisning og fritid

27 Ingstrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser V. Hjermitslev Skole V. Hjermitslev Skole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto V. Hjermitslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Saltum Centralskole 3117 Saltum Centralskole 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 28/29 29/21 Antal elever normalundervisning Antal klasser Specielle bemærkninger Side 49 Budget Undervisning og fritid

28 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx pædagogiske centraler, selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion , hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningsstederne på funktion Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningsstedet på funktion Jammerbugt Kommune har to naturskoler/-centre: Naturcenter Fosdalen og Naturskolen i Store Vildmose. Begge steder har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolerne i Fosdalen og Store Vildmosen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Nolshallen benyttes af Saltum Centralskole. Fremskrivning af budget 29. Opdateringer/justeringer Naturskolerne og lejrskolen Lille Norge er overført budget- og konteringsmæssigt fra politikområde 4. Samlet for de 3 omkostningssteder er der overført i alt kr. Omkostningssteder 3211 Naturcenter Fosdalen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Specielle bemærkninger Side 5 Budget Undervisning og fritid

29 3212 Naturskolen Store Vildmose 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Nolshallen 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på sygehus. Der er forventet et tilsvarende antal indlæggelsesdage i 21 som i 29 på 25 dage til en forventet takst pr. dag pr. elev i 21 på 1.7 kr. Herudover er der afsat 1. kr. til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Dette giver et samlet budget på 367. kr. Specielle bemærkninger Side 51 Budget Undervisning og fritid

30 Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1. kr. R28 B29 B21 BO211 BO212 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven Antal børn i skolefritidsordning Antal børn i børnehavedel af LBO/SDI Antal SFO er 1 1 Antal LBO er 3 3 Antal SDI er 8 8 Antal Special SFO er 3 3 Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/sdi er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/sdi erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,7 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 37,4 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Af de 2,7 timer pr. barn pr. uge skal SFO erne kollektivt finansiere praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Specielle bemærkninger Side 52 Budget Undervisning og fritid

31 Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet udregnes som 1.44 kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet udregnes som 21 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til SFO erne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 1, Normering pr. barn 2,7 Minimumsnormering i antal børn 37,4 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale , Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,3 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 239 Øvrige varekøb 121 Pædagogiske materialer 448 Elevaktiviteter 217 Forældresamarbejde 31 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 138 Øvrige personaleudgifter Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til LBO erne/sdi erne på henholdsvis børnehave-delen og SFO-delen: LBO-model/SDI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/sdi erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/sdi erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. SFOdel BH-del Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 65, 134, Normering pr. barn 2,7 5,8 Specielle bemærkninger Side 53 Budget Undervisning og fritid

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 29-211 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 Specielle bemærkninger til budget 211-214 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Rapport 30. juni 2011 Bedre sammenhæng mellem skole og fritid 1. Indledning og sammenfatning...2 Konklusioner...2 2.

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.

Læs mere

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune Skole- og Børneudvalget Børn og Kultur Skole og Klub Sagsnr. 190784 Brevid. 1280475 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 40 66 hanneo@roskilde.dk NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Læs mere