LOKALPLAN Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN"

Transkript

1 LOKALPLAN Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DECEMBER 1996

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje o.s.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse (grå sider) og lokalplanbestemmelserne (hvide sider) med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes igang. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune, Magistratens 2. Afdeling, By- og Boligafdelingen Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg Telefon Lokalplanen er udarbejdet af Malthas Tegnestue ApS i samarbejde med Aalborg kommunes Erhvervs- og Miljøforvaltning Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med tilladelse A.86, Copyright Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanområdets omgivelser... 2 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 4 Kommuneplan Bykatalog... 4 Planlægning i kvarteret... 4 Historiske hensyn... 5 Adgangs- og parkeringsforhold... 5 Friarealer... 5 Tekniske anlæg... 5 Miljøforhold... 5 Lokalplanen (hvide sider) 0. Indledning Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Bebyggelsens placering og omfang Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Adgangs- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Miljø Grundvandssænkning Funderingsforhold Grundejerforening Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af tidligere lokalplan Retsvirkninger Vedtagelse Tinglysning Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Aalborg Kommune

4

5 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at give mulighed for en færdiggørelse af karreens nye randbebyggelse langs den resterende del af Møllegade og samtidig sikre, at anvendelsen af forretningsbebyggelsen stemmer overens med de overordnede mål for anvendelsen af butiksarealer i midtbyen, For at kunne gennemføre byggeprojekter er det nødvendigt at fjerne ejendommenes eksisterende bebyggelse - dels randbebyggelsen mod Møllegade og dels den eksisterende bagbygning i forbindelse med Møllegade nr. 8. Ejendommene Møllegade nr. 8 og nr. 10 nedrives. Således fjernes ejendommenes samlede etageareal på 485 m 2. at at ny randbebyggelse, som skal harmonere med bebyggelsen i Hjelmerstald, medvirker til at forbedre bybilledet, områdets fri- og opholdsarealer øges. Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af et aktuelt byggeprojekt, som drejer sig om at opføre ny forretnings- og boligbebyggelse i forbindelse med et nyligt afsluttet projekt af samme karakter i karreen. Byggeprojektet omfatter opførelsen af ny bebyggelse som en færdiggørelse af randbebyggelsen langs Møllegade. December 1996 Aalborg Kommune 1

6 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter 2 ejendomme i karreen afgrænset af Algade, Møllegade, Mølleplads, Skipper Clements Gade og Roldgade. Karreen er omfattet af Aalborg Kommunes Bykatalog, hvori er beskrevet byplanrammer for midtbyen. Området omfattes tilsvarende af Bykatalogets Byplanrammer for delområdet: Aalborg midtby 14 Området ved Algade Brandstrupsgade. De pågældende ejendomme er beliggende Møllegade nr. 8 og Møllegade nr. 10. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet omfatter en mindre del af en karre med sluttet randbebyggelse. En del af karreens bebyggelse er opført i tallet i 1 ½ til 2 ½ etager. Resten er opført i 3 ½ til 4 ½ etager i begyndelsen af 1900-tallet og for den nyeste dels vedkommende i Algade og den nordlige del af Møllegade er i dag indrettet som gågade. Stueetagen langs gågaderne anvendes til butikker og restaurant m.v. Bortset fra Frelsens Hærs bygning mod Mølleplads anvendes hovedparten af det øvrige etageareal til beboelse. Der er ca. 40 boliger i karreen efter opførelsen af ny bebyggelse på ejendommen Algade nr. 19 samt på ejendommene Møllegade nr. 4 og nr. 6. Langs Roldgade ligger en række 1 ½ etages købstadshuse, der ifølge Aalborg Kommunes Bykatalog betragtes som bevaringsværdige. Hovedparten af karreens gårdareal optages af ny forretningsbebyggelse opført i forbindelse med ovennævnte nybyggeri i henholdsvis Algade og Møllegade. Der er kun sparsomt med friarealer, der som hovedregel ikke er indrettet som opholdsarealer. Lokalplanområdets grundareal dækker 538 m 2, hvoraf det nuværende bebyggede areal udgør godt 300 m 2, idet randbebyggelsen mod Møllegade udgør ca. 210 m 2, mens en større bagbygning udgør ca. 90 m 2. Skitseforslag af ændret bygningshøjde for Møllegade nr. 8 2 Aalborg Kommune December 1996

7 Redegørelse Bebyggelsens samlede etageareal er på 485 m 2. Det svarer til en bebyggelsesprocent på godt 90. Friarealet udgør ca. 43% af etagearealet. Friarealet er ulige fordelt, idet hovedparten er beliggende i forbindelse med ejendommen Møllegade 8. Af bebyggelsens samlede etageareal anvendes ca. 50% til boligformål fordelt på 2 boliger og ca. 50% til erhvervsformål. Karakteristik af de nærmeste omgivelser Lokalplanens område er centralt placeret i midtbyens Algade-kvarter, hvor centerfunktionerne dominerer bybilledet. Der er dog også boliger i kvarteret. Langs Boulevarden, Østerågade, Nytorv og Algade findes mange udvalgs- og specialbutikker. Desuden findes et antal store butiksenheder, hvoraf Salling er placeret umiddelbart nord for lokalplanområdets karre. Der er forholdsvis få boliger i kvarteret. Boligerne er gennemgående ret store og af en rimelig standard. Mange af boligerne er ejerlejligheder. Algade-kvarteret er som helhed tæt bebygget. Bebyggelsesprocenterne er høje, og der er mangel på såvel offentlige som bolignære friarealer. Området langs Hjelmerstald, som lokalplanområdet støder op til, og Peder Barkes Gade er bevaringsværdigt og indeholder noget af det eneste tilbageværende af det gamle Aalborg. Anvendelser Lokalplanens område afgrænses af Møllegade og Ejendommene Skipper Clements Gade 5, 7 og 9 samt ejendommen Møllegade 6. Området er beskrevet i Aalborg Kommunes lokalplan nr under delområde B, der dækker bebyggelsen langs Mølleplads, den sydlige del af bebyggelsen langs Møllegade og bagarealerne i tilknytning til denne bebyggelse. Området indgår som et overgangsområde mellem centerområdet og de syd herfor beliggende boligområder. Randbebyggelsens stueetage må derfor anvendes til både boliger og butikker, restauranter samt lignende publikumsorienteret virksomhed. Endvidere må butikker indrettes på l. sal, hvis det sker som en udvidelse af en butik i stuetagen. l. sal må herudover kun anvendes til boliger, klinikker, foreningslokaler, administration og lignende. De øvrige etager skal anvendes til boligformål. Ejendommenes bagarealer skal indrettes som fri- og opholdsarealer for bebyggelsen efter en samlet plan for hele karreen. Bebyggelsens omfang, højde og placering Grundarealet, som den nye bebyggelse tænkes opført på, udgør 538 m 2, hvilket med en maksimal bebyggelsesprocent på 190 betyder, at der kan opføres en bebyggelse med et maksimalt etageareal på m 2. Den nye randbebyggelse inden for lokalplanens område skal opføres i 2 ½ etage for Møllegade 8, og som 3½ etages byggeri for Møllegade 10. I Møllegade er med den senest opførte bebyggelse skabt en gradvis nedtrapning fra Algadebebyggelsen, hvilket skal fortsættes i den planlagte bebyggelse på de to sidste ejendomme langs Møllegades vestside, idet bebyggelsen deles i to afsnit respekterende det faldende terræn i Møllegade. Der lægges vægt på, at den nye randbebyggelses facadeudtryk tilpasses områdets karakter. Den nye bebyggelse skal have adgang direkte fra Møllegade nr. 8, gennem en portindgang overfor Hjelmerstald. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at der ud over opførelsen af nødvendige småbygninger - affaldsskure, cykelskure m.m. - ikke må opføres bebyggelse på ejendommenes bagarealer. December 1996 Aalborg Kommune 3

8 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplan Bykatalog Aalborg kommune vedtog i december 1993 et Bykatalog, som angiver retningslinierne for den fremtidige udvikling i de tætte byområder i Aalborg og Nørresundby, herunder Aalborg midtby, hvor lokalplanområdet omfattende ejendommene Møllegade nr. 8 og nr. 10 er beliggende. Byplanrammer for delområdet Aalborg midtby 14 Algade Brandstrupsgade fastlægger, at hovedanvendelsen inden for området skal være blandet bymæssig anvendelse med butikker overvejende placeret i bebyggelsens stueetage samt fastholdelse af eksisterende antal boliger. Ny bebyggelse skal opføres som sluttet randbebyggelse med gesimshøjden tilpasset gaden. Bebyggelsesprocenten må højst være 190 for hele karreen, og etageantallet skal være mellem 1 ½ og 4 ½ etager. Husdybden skal ligge mellem 8 og 10 meter. Alle facadeændringer skal godkendes af Aalborg Kommune. Kommuneplantillæg 1.05 erstattes af Bykatalogtillæg nr. 1.27, der fastlægger opholdsarealerne til 50% for boliger og 20% for erhverv. Planlægning i kvarteret Algade-kvarteret er et blandet center- og boligområde. Centerfunktionerne er de fremherskende, især langs Boulevarden, Østerågade, Nytorv og Algade. Kommuneplanen fastlægger, at kvarterets opdeling i blandet center- og boligområde skal fastholdes. Området omkring Hjelmerstald og Peder Barkes Gade er bevaringsværdigt og omfattet af bevarende planer. Boligforbedring sker i området på privat og offentligt initiativ, undtagen i karreen syd for Mølleplads og øst for Rantzausgade, hvor en byfornyelsesplan har fastlagt omfanget af boligforbedringen. MØLLEPLADS MØLLEGADE 10 8 Illustrationsplan Eksisterende forhold Illustrationsplan Fremtidige forhold 4 Aalborg Kommune December 1996

9 Redegørelse Mølleplads er udlagt som offentligt friareal/rekreativt område og fra Mølleplads giver en nyopført centerudvidelse med en centergade adgang til Danmarksgade gennem karreen øst for Rantzausgade. Historiske hensyn Aalborg Historiske Museum har store interesser inden for lokalplanens område, idet den sydlige del af kirkegården til Aalborg Gråbrødrekloster formodentlig ligger her. Desuden forventes, at der findes middelalderlige hustomter med relation til møllen og byens åsystem. Forinden byggeri kan påbegyndes iværksætter museet i.h.t. museumslovens 26 arkæologiske undersøgelser i et omfang, der først kan vurderes, når der foreligger projekt for ny bebyggelse inden for lokalplanens område. Adgangs- og parkeringsforhold Møllegade udgør sammen med Mølleplads et trafikfredeliggjort område i tilslutning til gågadesystemet i Algade. Ifølge Bykataloget udgør strækningen fra Algade gennem Mølleåarkaden til Danmarksgade en primær strøggade. I forbindelse med nybyggeriet inden for lokalplanens område vil der blive forlangt etableret parkeringspladser i henhold til Aalborg Kommunes parkeringsnormer. Friarealer Som det fremgår af illustrationsplanerne på side 4, er ejendommenes gårdarealer ulige fordelt, idet hovedparten er beliggende i forbindelse med Møllegade nr. 8. I forbindelse med en sanering af hele karreens gårdarealer tænkes disse opdelt i private og fælles opholdsarealer, som vist på lokalplanens bilag 2. Møllegade nr. 8 set fra gårdsiden December 1996 Aalborg Kommune 5

10 Redegørelse Isoleret set udgør de pågældende ejendommes samlede friareal efter opførelsen af den påtænkte nye bebyggelse ca. 260 m 2 svarende til ca. 24% af det maksimale etageareal. Illustrationsplanen på side 4 viser et eksempel på, hvordan de fremtidige friarealer kunne tænkes placeret. Tekniske anlæg Fjernvarme Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om, at ny bebyggelse skal tilsluttes den kommunale fjernvarmeforsyning. Miljøforhold Inden for lokalplanens område er der ikke kendskab til depoter, der kan indebære forureningsrisiko for omgivelserne. For at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener fra aktiviteter i lokalplanområdet kan der i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven fastsættes grænseværdier for den støjbelastning, aktiviteterne må påføre omgivelserne. Til støj medregnes intern trafik/transport. Grænseværdierne fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende vejledning om ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen (p.t. vejledning nr. 5/1984). Grænseværdierne varierer med de omkringliggende områders arealanvendelsesformål og tidspunktet på døgnet. Differentieringen skyldes bl.a., at støjgenerne fra en virksomhed/aktivitet er afhængig af omgivelsernes følsomhed og baggrundsstøjniveauet. For at sikre et acceptabelt støjniveau i boligerne fastlægger lokalplanen grænseværdier for bygningstransmitteret støj fra erhverv til boliger, jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder (p.t. vejledning nr. 5/1984). Bygningstransmitteret støj skal måles og beregnes som anført i Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj fra virksomheder og måling af ekstern støj fra virksomheder (p.t. vejledning nr. 5/1984 og 6/ 1984). Møllegade nr. 8 og nr. 10 set fra Mølleplads 6 Aalborg Kommune December 1996

11 Planbestemmelser Fig. 1: Lokalplanområdets afgrænsning Aalborg Kommune 0. Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. December 1996 Aalborg Kommune 7

12 Planbestemmelser l. Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at give mulighed for samt sikre: at eksisterende bebyggelse på de to ejendomme kan nedrives, at der kan opføres en ny bolig- og centerbebyggelse som en afslutning af den påbegyndte fornyelse af randbebyggelsen langs Møllegade, at den nye bebyggelse tilpasses omgivelserne i harmoni med bebyggelsen i Hjelmerstald og medvirker til at forbedre gadebilledet, at anvendelsen af den nye bebyggelse stemmer overens med de overordnede intentioner med anvendelsen af butiksarealer i midtbyen, at fastholde antallet af boliger som et minimum, at øge og forbedre opholdsarealerne og deres kvalitet. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende matr. nre. af Aalborg Bygrunde: 743 a og 744 samt alle parceller, der efter den 01. november 1995 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 3. Arealanvendelse 3.1 Randbebyggelsens stueetage må kun anvendes til centerformål (butikker, restauranter og lignende publikumsorienteret virksomhed). 1. sal må kun anvendes til boligformål og centerformål (kontorer, klinikker o.lign.) samt butikker, såfremt det sker som en udvidelse af en butik i stueetagen. Øvrige etager må kun anvendes til boligformål. 3.2 Anvendelse, opholdsarealer Opholdsarealer må ikke bebygges bortset fra skure, udhuse og lignende småbygninger til opbevaring af affald, cykler o.lign. 3.3 Anvendelse som butik omfatter ikke pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller andre formål, der bl.a. ved åbningstid eller vinduesudsmykning eller i øvrigt efter Aalborg Kommunes skøn afviger fra detailhandelsbutikker. 3.4 Der kan opføres transformerstationer og andre tekniske anlæg til kvarterets forsyning, når disse udformes og placeres under hensyntagen til bebyggelsens og friarealernes karakter. 4. Bebyggelsens placering og omfang 4.1 Randbebyggelsen skal opføres som sluttet bebyggelse med facaden placeret i skel mod offentligt færdselsareal, idet facaden på den sydligste del af byggeriet dog tillades trukket tilbage til flugt med Frelsens Hærs facade mod Møllegade. 8 Aalborg Kommune December 1996

13 Planbestemmelser 4.2 I byggeområdet, vist på bilag 2, kan der opføres en ny bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 190, svarende til et samlet etageareal på maksimalt m Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefeltet vist på bilag 2, idet byggefeltets vestside tillades sammenfaldende med skel mellem Møllegade nr. 10 (matr. nr. 744) og Frelsens Hær (matr. nr. 745 a) uagtet BR s regler om afstande til skel. 4.4 Ny bebyggelse kan tillades opført med altangangsløsning mod gårdarealerne, hvis den gives karakter af opholdsareal. 4.5 Adgang til trapperum og butikker skal ske med direkte adgang fra Møllegade. 4.6 Møllegade nr. 8 Ny randbebyggelse skal opføres i maksimalt 2 etager med udnyttelig tagetage, uagtet BR s højdegrænser. Møllegade nr. 10 Ny randbebyggelse skal opføres i maksimalt 3 etager med udnyttelig tagetage, uagtet BR s højdegrænser. 5. Bevaring af bebyggelse 5.1 Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde gives en ændret ydre fremtræden uden Aalborg Kommunes tilladelse. Bestemmelsen omfatter også vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder som f. eks. skalmuring, udskiftning af tagbeklædning, vinduer, udvendige døre og maling af facader samt skiltning. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Ny bebyggelse skal i proportioner, facadeudformning, materiale- og farvevalg tilpasses det omgivende bygningsmiljø på en sådan måde, at der efter Aalborg Kommunes skøn opnås en arkitektonisk og miljømæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i kvarteret. Især skal ny bebyggelse tilpasses bebyggelsen i og udsynet fra Hjelmerstald. 6.2 Til udvendige bygningssider og tagflader må kun anvendes materialer, som harmonerer med den øvrige bebyggelse i kvarteret.*) 6.3 Bebyggelsen skal såvel i materialevalg som i udformning harmonere med områdets historiske præg. *) Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at Aalborg Kommune efter 6D i byggeloven kan gøre en byggetilladelse afhængig af at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. December 1996 Aalborg Kommune 9

14 Planbestemmelser 6.4 Randbebyggelsens tage skal udformes som sadeltage. Tage skal være afstemt efter nabobebyggelsen. Vinklen med det vandrette plan skal være mellem 40 o og 50 o. 6.5 Ydervægge skal fremstå som en konstruktiv enhed fra terræn eller underdæk til tag. 6.6 Vinduer skal fremstå som huller i mur og ikke som sammenhængende vinduesbånd, og den for gaden karakteristiske hulstørrelse og vinduesrytme bibeholdes. 6.7 Facaden må ikke fremstå som en ensartet flade uden reliefvirkning. Ved nybyggeri må facadelængden mod gaden ikke overstige 2 gange facadehøjden. 6.8 Adgangen til bebyggelsen skal ske gennem en portåbning i Møllegade nr. 8. Porten skal placeres overfor Hjelmerstald. (jf. skitse side 2) 6.9 Skiltning og opsætning af markiser skal følge reglerne i Retningslinier for forretningsfacader og skilte, Aalborg Kommune Ubebyggede arealer 7.1 Ejendommens friarealer udlægges som hhv. private og fælles friarealer efter en samlet plan for karréens friarealer, jf. bilag 2. De fælles friarealer skal indrettes til opholdsformål for hele karréen. Friarealerne må ikke bebygges bortset fra udhuse, skure og småbygninger med et areal mindre end 10 m 2, der uagtet BR s regler om højder og afstande til naboskel kan placeres i skel. 7.2 Ejendommens private friarealer udlægges i en bredde af 6 m parallelt med vestfacaden, som vist på bilag 2. Der skal samtidig gives mulighed for forbindelse til karréens fælles friareal fra matr. nr. 745 a umiddelbart syd for lokalplanområdet, som vist på bilag Adgangs- og parkeringsforhold 8.1 Kørsel med varer til butikker inden for byggeområdet må kun ske fra Møllegade. 8.2 Der må ikke indrettes parkeringspladser inden for lokalplanområdet. Aalborg Kommune vil som vilkår for byggetilladelse forlange, at dækning af parkeringsbehovet sker ved indbetaling til parkeringsfonden. 9. Tekniske anlæg 9.1 Der må ikke fremføres installationsanlæg, kabler m.v. på bebyggelsens facader. 9.2 Udendørs, private antenner må ikke opstilles. 10 Aalborg Kommune December 1996

15 Planbestemmelser 10. Miljø 10.1 Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret støj fra erhverv til boliger ikke overstiger 30 db(a) fra kl. 07:00 til kl. 22:00 og 25 db(a) fra kl. 22:00 til kl. 07:00, målt i boligen. Maksimalværdien af støjniveauet må ikke overstige 40 db(a) fra kl. 22:00 til kl. 07:00, målt i boligen. 11. Grundvandssænkning 11.1 Der må ikke foretages permanent grundvandssænkning i området, men der kan tillades indbygget dræn til maksimering af grundvandsstanden omkring kældre og fundamenter. 12. Funderingsforhold 12.1 Funderingsarbejder ved nybyggeri og ombygninger skal ske på baggrund af en geoteknisk undersøgelse. Der vil af bygningsmyndigheden blive forlangt funderingsmetode med pressede eller borede pæle, ligesom der vil blive forlangt redegørelse for funderingsarbejdets forventede påvirkninger på det omliggende kvarter. 13. Grundejerforening 13.1 I forbindelse med en kommende byfornyelsesbeslutning i henhold til 7 i byfornyelsesloven skal der stiftes et ejerlav, der skal varetage drift, vedligeholdelse og renholdelse af de i afsnit 7 nævnte private fælles friarealer. 14. Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 14.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes det kommunale fjernvarmeanlæg, og må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted De fælles opholdsarealer vist på bilag 2 skal være etableret, jf. afsnit 7, inden der kan gives tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse i byggeområdet, jf. afsnit 4, stk Før ny tilladelse til ibrugtagning af ny bebyggelse kan gives skal der være indbetalt det krævede beløb til parkeringsfonden i henhold til Aalborg Kommunes parkeringsnormer Ny og ændret bebyggelse må ikke tages i brug før det ved lydmålinger og beregninger er dokumenteret, at støjniveauet ikke overstiger de i afsnit 10 fastsatte støjgrænser. 15. Ophævelse af tidligere lokalplan 15.1 Med nærværende lokalplans endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse ophæves lokalplan nr inden for nærværende lokalplans område. December 1996 Aalborg Kommune 11

16 Retsvirkninger Planbestemmelser Retsvirkninger Ejendommene i Møllegade nr.8 8 og nr. 10, Aalborg midtby Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentlig bekendtgjort, gælder følgende retsvirkninger: * Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. * Lovlig brug af ejendommene kan fortsætte som hidtil. * Grundejerne og brugerne har ikke pligt til at gennemføre lokalplanen. * Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der strider mod planen. * Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan. * Byrådet kan ekspropriere, hvis det er af væsentlig betydning for at gennemføre planen. Vedtagelse 12 Aalborg Kommune December 1996

17 Planbestemmelser Tinglysning December 1996 Aalborg Kommune 13

18

19 Matrikelkort: Bilag 1 Nord SIGNATUR: LOKALPLANGRÆNSE MÅL 1: 500 ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNINGEN BY- OG BOLIGAFDELINGEN DATO:

20

21 Arealanvendelse: Bilag 2 Nord SIGNATUR: LOKALPLANGRÆNSE BYGGEFELT / BYGGEOMRÅDE MÅL 1: 500 PRIVAT FRIAREAL FÆLLES FRIAREAL ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNINGEN BY- OG BOLIGAFDELINGEN DATO:

22

23

24 Oversigtskort Aalborg Kommune

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKAL PLAN 10-030 APRIL 1991

LOKAL PLAN 10-030 APRIL 1991 LOKAL PLAN 10-030 APRIL 1991 AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ALGADE KVARTERET BOLIG- OG CENTEROMRÅDE I KARREEN ALGADE, MØLLEGA OG ROLD GYDE DE, MØLLEPLADS MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlagger,

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1064 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED HJØRNET AF BANEGÅRDSGADE OG LUNDEVEJ I ODDER BY. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 1064 Lokalplan for et område til blandet bolig-

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 02-012. DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 02-012. DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 02-012 DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUN 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Oversigtskort Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 659 Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Januar 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5

T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5 T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 5 vedrører et areal syd for Gammel Klausdalsbrovej vest for eksisterende center ved Dildhaven og fastlægger, at området kun

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,.

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,. LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981, :::.....:.:.,. INDHOLDSFORTEGNELSE -- ------ ----- --------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej

Lokalplan 100. Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej Lokalplan 100 Boligområde mellem Gl. Hovedgade og Hørsholm Kongevej INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 100, er beliggende mellem Gammel Hovedgade og Hørsholm Kongevej, syd for Ved Møllen.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på "Posthusgrunden"

DRAGØR KOMMUNE. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på Posthusgrunden DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på "Posthusgrunden" Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen februar - november 1998. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

LOKAI PLAN NR. 270 FOR ET OMRADE LANGS STOREGADE IMELLEM HOLGER DRA.CHMA.NNS ALLE

LOKAI PLAN NR. 270 FOR ET OMRADE LANGS STOREGADE IMELLEM HOLGER DRA.CHMA.NNS ALLE LOKAI PLAN NR. 270 FOR ET OMRADE LANGS STOREGADE IMELLEM HOLGER DRA.CHMA.NNS ALLE OG JEPPE ÅKJÆRS ALLE ESBJERG KOMMUNE 1989 1. HVAD ER EN LOK7\LFLAN~ HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalpian er den type plan,

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 3-27 BOLIGER LANGS SKT. GERTRUDSSTRÆDE OG LOVPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse side Lokalplanens

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således,

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således, LOKALPLAN NR. 077 Ballerup Erhvervspark ved Baltorpbakken (vedtaget sep. 1993, delvist erstattet af lokalplan nr. 101 for så vidt angår delområde A). LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til Planloven (lov

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere