RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV."

Transkript

1 RAPPORT OM FÆRØERNES OVERTAGELSE AF POLITI OG RETSVÆSEN MV. DECEMBER 2003

2 K A P I T E L Indledning Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppens arbejde Rapportens opbygning K A P I T E L Indledning Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af politi og anklagemyndighed Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af kriminalforsorgen Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af retsvæsenet i Færøerne Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende andre sagsområder Sammenfatning af økonomiske konsekvenser af færøsk overtagelse af politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder K A P I T E L Politiet og anklagemyndigheden i Færøerne Indledning Politiet Indledning Historisk oversigt over organiseringen af politiet Organisation, personale, bygninger mv Politiets opgaver Organisatoriske forhold Udgifter og indtægter vedrørende politiet i Færøerne Anklagemyndigheden Generelt om anklagemyndigheden i Danmark Særligt om anklagemyndigheden i Færøerne Forholdet til Justitsministeriet Forholdet til Rigsadvokaten Udgifter og indtægter vedrørende anklagemyndigheden i Færøerne K A P I T E L Kriminalforsorgen i Færøerne Indledning Det overordnede regelgrundlag vedrørende straffuldbyrdelse mv Indledning Udsættelse og benådning Fuldbyrdelse af frihedsstraf og forvaring Fuldbyrdelse af bødestraffe Betingede domme Samfundstjeneste Varetægtsarrestanter Folketingets Ombudsmand Konventioner Afvigende regler gældende for Danmark

3 3. Politiets opgaver i forbindelse med fuldbyrdelse af straf mv Benådning (strafeftergivelse) Udsættelse med fuldbyrdelse af frihedsstraf Henstand med betalingen af bøder og konfiskationsbeløb og tilladelse til afdragsvis betaling Fuldbyrdelse af ubetinget frihedsstraf Fuldbyrdelse af bødestraf og konfiskation Inddrivelse af sagsomkostninger Afgørelser, som Landfogden i Færøerne træffer i egenskab af arrestinspektør ved Arresthuset i Tórshavn og arrestinspektørens opgaver i øvrigt Varetægtsarrestanter Anholdte, der mistænkes for strafbart forhold Personer der udstår straf i arresthuset, herunder forvandlingsstraf for bøde Andre afgørelser undergivet arrestinspektørens kompetence Anbringelse i arresthus af andre personer Samarbejde med andre straffuldbyrdende myndigheder og institutioner i Danmark Afgørelser, der træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen i Frihed Personaleforhold i Færøerne Afdelingen i Færøerne Arresthuset Disciplinærsager Ansættelse og uddannelse af fængselsfunktionærer på prøve Kriterier for ansættelse som fængselsfunktionær på prøve Ansættelse og uddannelsesforløb for fængselsfunktionærer Ledelses- og efteruddannelse i Kriminalforsorgen Lederuddannelse Efteruddannelse Økonomi mv Arresthuset i Tórshavn Afdelingen i Tórshavn Bevillingsudmelding IT i Arresthuset i Tórshavn og Afdelingen i Færøerne Elektronisk klientadministration IT-infrastruktur i Færøerne K A P I T E L Retsvæsenet i Færøerne Indledning Organisation Østre Landsret Højesteret Procesbevillingsnævnet Den Særlige Klageret Domstolsstyrelsen Dommerudnævnelsesrådet for Færøerne Præsidentrådet Retten i Færøernes opgaver Fælles for civile sager og straffesager

4 3.2. Fogedretten Skifteretten Notarialkontoret Tinglysningen Regnskabskontoret Øvrige opgaver Personaleforhold Uddannelse Grunduddannelse Efteruddannelse Lederuddannelse Landsretsuddannelsen ved Danmarks Domstole Ansættelsesværn for dommerfuldmægtige ved Danmarks Domstole Diverse fælles kurser Bygningsforhold IT-forhold Hardware Software Forholdet til andre myndigheder Rigsombudet i Færøerne Retsmedicinsk Institut Retslægerådet Økonomi Driftsøkonomi Værdiansættelse K A P I T E L Andre sagsområder Indledning Straffeloven Internationalt politimæssigt og strafferetligt samarbejde Retsplejeloven Advokater Indledning Kapitel 12. Beskikkelse som advokat ( ) Kapitel 13. Advokaters møderet for domstolene mv. ( ) Kapitel 14. Ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed ( ) Kapitel 15. Advokatsamfundet og Advokatnævnet ( a) Kapitel 15 a og 15 b. Salær- og disciplinærklager ( f) K A P I T E L Arbejdsgruppens overvejelser om færøsk overtagelse af politi og anklagemyndighed Indledning Bygninger mv Bygninger mv Arbejdsgruppens overvejelser Samarbejdsaftaler om praktiske forhold og forhold af betydning for varetagelse af de operative opgaver Indledning Aftaler om praktiske forhold vedrørende politiet og anklagemyndigheden

5 3.3. Aftaler om forhold af betydning for politiets og anklagemyndighedens operative opgaver Efterretningsområdet Det Centrale Kriminalregister Indledning Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) Arbejdsgruppens overvejelser Forholdet til Schengen Schengen-konventionen Arbejdsgruppens overvejelser Forholdet til Danmarks internationale forpligtelser med hensyn til politimæssigt og strafferetligt samarbejde Deltagelse i internationalt politimæssigt og strafferetligt samarbejde Arbejdsgruppens overvejelser Fællesanliggender, der hidtil har været varetaget af politiet i Færøerne Fællesanliggender, der varetages af politiet i Færøerne Arbejdsgruppens overvejelser Et færøsk politi Indledning Politiets opgaver og struktur Klager over politiet Forholdet til Løgmálaráðið Ændringer i forhold til nuværende ordning En færøsk anklagemyndighed Økonomiske konsekvenser af overtagelsen Lønudgifter Driftsudgifter Driftsindtægter Ikke opgjorte udgifter Sammenfattende om økonomiske konsekvenser Vurderede økonomiske konsekvenser af overtagelsen K A P I T E L Arbejdsgruppens overvejelser om færøsk overtagelse af kriminalforsorgen Indledning Bygninger mv Bygninger mv Arbejdsgruppens overvejelser Samarbejdsaftaler Områder, hvor der kan være behov for samarbejdsaftaler Rammer for samarbejdsaftaler Særligt om regelgrundlaget ved overførsel af indsatte En færøsk kriminalforsorg Indledning Løgmálaráðið og landstyremanden Kriminalforsorgsafdeling og fængselsvæsen Personale Økonomiske konsekvenser af overtagelsen Lønudgifter

6 5.2. Løgmálaráðið Kriminalforsorgsafdelingen Arresthuset Afsoningsinstitution (fængsel) Sammenfattende om økonomiske konsekvenser Driftsudgifter K A P I T E L Arbejdsgruppens overvejelser om færøsk overtagelse af retsvæsenet Indledning Bygninger mv Bygninger mv Arbejdsgruppens overvejelser Samarbejdsaftaler Indledning Uddannelse af dommerfuldmægtige Landsretskonstitution og tjeneste ved danske embeder Dommeres habilitet og samarbejde med andre myndigheder Det centrale testamentsregister Et færøsk retsvæsen Indledning Krav til et færøsk retsvæsen En færøsk retsplejelov De færøske domstoles bevillingsmæssige og administrative forhold Løgmálaráðið Økonomiske konsekvenser af overtagelsen Indledning Udgifter vedrørende Retten på Færøerne Indtægter vedrørende Retten på Færøerne Udgifterne vedrørende en færøsk landsret Indtægterne af en færøsk landsret Løgmálaráðið Øvrige institutioners forhold til domstolsvæsenet på Færøerne Sammenfattende om økonomiske konsekvenser af overtagelsen af retsvæsenet K A P I T E L Arbejdsgruppens overvejelser om andre sagsområder Indledning Nogle spørgsmål om færøsk overtagelse af straffelovens kapitel 12 og Indledning Straffelovens kapitel 12 og Arbejdsgruppens overvejelser Visse interprovinsielle spørgsmål ved færøsk overtagelse af strafferetten Indledning Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Visse interprovinsielle spørgsmål ved færøsk overtagelse af den civile retspleje Advokaters forhold Bilag:

7 K A P I T E L 1 Indledning 1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium Den daværende danske regering og det færøske landsstyre blev i efteråret 2001 enige om at nedsætte en arbejdsgruppe om færøsk overtagelse af politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder. Rammerne for arbejdsgruppen om færøsk overtagelse af politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder er fastlagt i arbejdsgruppens kommissorium af 25. september 2001 med efterfølgende brevveksling mellem landsstyremand Høgni Hoydal og den daværende justitsminister Frank Jensen. Kommissoriet har følgende ordlyd: Færøernes overtagelse af politi og retsvæsen mv. 1. Færøernes landsstyre har udtrykt ønske om at overtage politiet og retsvæsenet som eget forvaltningsog ansvarsområde. Regeringen har den principielle holdning, at det er på Færøerne, de afgørende beslutninger må træffes om det fremtidige forhold mellem Danmark og Færøerne. Regeringen er indstillet på at tilrettelægge en samarbejdsproces, som vil gøre det muligt for Færøernes landsstyre og Lagting at overtage politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder. 2. På den baggrund og med henblik på at sikre, at Færøernes overtagelse af disse sagsområder sker på en ordnet og velforberedt måde foreslår regeringen, at der nedsættes en arbejdsgruppe af danske og færøske embedsmænd, som skal udarbejde et oplæg til efterfølgende politisk beslutning om færøsk overtagelse af politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder. Arbejdsgruppen får således til opgave at gennemgå såvel de retlige som de administrative og praktiske spørgsmål, der knytter sig til en kommende færøsk overtagelse af politi og retsvæsen mv. I tilknytning hertil skal arbejdsgruppen komme med forslag til udformningen af det nødvendige lovgrundlag, som vil muliggøre, at disse sagsområder efterfølgende kan overtages af hjemmestyremyndighederne. Arbejdsgruppen får endvidere til opgave at gennemgå de retlige, administrative og andre spørgsmål, der er forbundet med en kommende færøsk overtagelse af strafferet og procesret

8 3. Overtagelsen af et sagsområde medfører en samtidig overtagelse af den fulde finansiering af det pågældende område samt ansvaret for opbygningen af den nødvendige ekspertise og de personalemæssige ressourcer, lovgrundlag mv. 4. Overtagelsen af de nævnte centrale sagsområder må ske i en naturlig og veltilrettelagt rækkefølge. I overensstemmelse hermed skal arbejdsgruppens overvejelser bygge på, at færøsk overtagelse af væsentlige retsområder som strafferet og procesret der bl.a. udgør regelgrundlaget for politiets og domstolenes virksomhed bør være på plads inden overførelsen af politi og retsvæsen til Færøerne. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse også overveje, om der udover strafferet og procesret er andre sagsområder, som bør overføres i forbindelse med en færøsk overtagelse af politi og retsvæsen. Arbejdsgruppens overvejelser bør i den forbindelse bl.a. omfatte anklagemyndigheden og kriminalforsorgen. 5. Arbejdsgruppen skal tilrettelægge sit arbejde således, at resultatet af arbejdsgruppens overvejelser kan afsluttes ultimo Arbejdsgruppens færdige overvejelser forelægges herefter den danske regering og det færøske landsstyre til politisk beslutning med henblik på lovgivning i 2003 og den efterfølgende praktiske og lovgivningsmæssige tilrettelæggelse af overtagelsen i de kommende år. Bl.a. i lyset af, at der i begyndelsen af 2003 blev indledt drøftelser mellem det færøske landsstyre og den danske regering om tilvejebringelse af et lovgrundlag for færøsk overtagelse af yderligere sager og sagsområder, har der været enighed om, at arbejdsgruppen har kunne fortsætte sit arbejde i 2003 med henblik på at færdiggøre sin rapport inden udgangen af Som følge heraf er der enighed mellem regeringen og landstyret om, at arbejdsgruppen ikke som led i sit arbejde skal udarbejde forslag til det nødvendige retlige grundlag for færøsk overtagelse af de omhandlede områder, herunder behandle spørgsmålet om personalet og/eller statslige aktiver, således som det ellers oprindelig var forudsat i arbejdsgruppens kommissorium. 2. Arbejdsgruppens sammensætning Som angivet i kommissoriet af 25. september 2001 har arbejdsgruppen om færøsk overtagelse af politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder bestået af danske og færøske embedsmænd. Arbejdsgruppens har således været sammensat af repræsentanter for: Det danske Justitsministerium Det færøske Justitsministerium, Løgmálaráðið Landfogeden i Færøerne Rigspolitichefen - 8 -

9 Domstolsstyrelsen Rigsadvokaten Kriminalforsorgen Statsministeriet Lagmandens kontor, Løgmansskrivstovan Rigsombudsmanden i Færøerne. Arbejdsgruppens sekretariatsfunktioner har i fællesskab været varetaget af to fuldmægtige i Justitsministeriet og én fuldmægtig i Løgmálaráðnum. 3. Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har holdt i alt 13 møder i Danmark og Færøerne. Arbejdsgruppen har inden for de rammer, der er beskrevet under pkt. 1 ovenfor, overvejet de retlige, administrative og praktiske spørgsmål, der knytter sig til en færøsk overtagelse af politi og retsvæsen mv. I den forbindelse har arbejdsgruppen bl.a. overvejet, på hvilke områder der efter en færøsk overtagelse af politi og retsvæsen mv. vil være behov for indgåelse af samarbejdsaftaler mellem færøske og danske myndigheder. Arbejdsgruppen har derimod ikke nærmere overvejet, i hvilket omfang den kommende færøske overtagelse af politi og retsvæsen mv. vil skabe behov for konsekvensændringer i lovgivningen. I kapitel 7, 8 og 9 er der medtaget en række afsnit om, hvorledes det færøske politi og retsvæsen samt den færøske kriminalforsorg nærmere vil kunne indrettes efter færøsk overtagelse af de pågældende områder. Disse afsnit er som udgangspunkt udarbejdet af den færøske delegation i arbejdsgruppen, idet det inden for de rammer, der vil gælde for en sådan overtagelse, vil være op til de færøske myndigheder selv at tage stilling til, hvorledes lovgivningen og administrationen skal indrettes. De pågældende afsnit har således ikke været genstand for drøftelse med den danske delegation i arbejdsgruppen, men den færøske delegations endelige udformning af de afsnit, der omhandler det fremtidige færøske politi, retsvæsen og kriminalforsorg, er sket efter, at der har været lejlighed til i arbejdsgruppen at behandle en række praktiske og retstekniske spørgsmål mv. Den færøske delegation har i øvrigt om arbejdsgruppens arbejde bemærket følgende: - 9 -

10 Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde har været, at der i forbindelse med overtagelsen ikke tilsigtes andre indholdsmæssige eller praktiske ændringer udover, hvad der måtte være en nødvendig følge af, at færøske myndigheder nuværende eller nyoprettede i nødvendigt omfang vil træde i stedet for danske myndigheder. Med hensyn til regulering, organisation og kompetenceregler mv. vil den færøske ordning tage udgangspunkt i både gældende lovgivning og den nuværende ordning af sagsområderne, herunder hvilke løsninger der på overtagelsestidspunktet skal findes i retlig, administrativ og praktisk henseende. I den udstrækning, der ikke tilvejebringes nyt færøsk lovgrundlag for alle dele af sagsområderne ved overtagelsen, vil de gældende love og administrative forskrifter således efter omstændighederne fortsat være i kraft, jf. hjemmestyrelovens 13, blot med den forskel, at hvor disse refererer til en dansk myndighed, indfortolkes den relevante færøske myndighed. Dette er sædvanlig praksis, som har været anvendt i forbindelse med overtagelse af sagsområder. Overtagelsen medfører en samtidig overtagelse af den fulde finansiering, det administrative ansvar samt ansvaret for opbygning af den nødvendige ekspertise og de personalemæssige ressourcer, lovgrundlag mv. Overtagelsen vil sætte øgede krav til den færøske administration, samtidig som overtagelsen forudsætter, at ansvaret for området placeres på ministerielt plan. Der er i denne forbindelse oprettet et færøsk justitsministerium (Løgmálaráðið), hvor politi og anklagemyndighed mv. ressortmæssigt placeres. Den mere detaljerede tilrettelæggelse på ministerielt plan afklares i Løgmálaráðnum. 4. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag. I kapitel 3 er politiet og anklagemyndigheden i Færøerne beskrevet. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af kriminalforsorgen i Færøerne. Retsvæsenet i Færøerne er beskrevet i kapitel 5. Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af andre sagsområder, herunder navnlig strafferetten og procesretten

11 Kapitel 7 indeholder arbejdsgruppens overvejelser om færøsk overtagelse af politi og anklagemyndighed. Arbejdsgruppens overvejelser om færøsk overtagelse af kriminalforsorgen er gengivet i kapitel 8. Kapitel 9 indeholder arbejdsgruppens overvejelser om overtagelse af retsvæsenet i Færøerne. Arbejdsgruppens overvejelser om andre sagsområder, herunder strafferet, er omtalt i kapitel

12 K A P I T E L 2 1. Indledning Dette kapitel indeholder en sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder. Arbejdsgruppens opgave har bl.a. været at gennemgå de retlige, administrative og praktiske spørgsmål, der knytter sig til en færøsk overtagelse af politi og retsvæsen mv. Arbejdsgruppen har i kapitlerne 3-5 som grundlag for sine overvejelser og forslag beskrevet de centrale områder politi og anklagemyndighed, kriminalforsorgen samt retsvæsenet i Færøerne. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af politiet og anklagemyndigheden i Færøerne. I dette kapitel er bl.a. den organisatoriske opbygning af politiet i Færøerne samt politikredsens personaleforhold, bygninger mv. beskrevet. Endvidere er beskrevet det færøske politis opgaver samt forholdet mellem politiet i Færøerne og Justitsministeriet, Rigspolitichefen og andre myndigheder i Danmark samt lokalnævnet for Færøerne vedrørende politiets virksomhed. Kapitlet indeholder herudover en særskilt beskrivelse af ordningen af anklagemyndigheden i forhold til Færøerne, herunder om forholdet til Justitsministeriet og Rigsadvokaten. I kapitel 4 er kriminalforsorgen i Færøerne beskrevet. Kapitlet indeholder bl.a. en beskrivelse af de for Færøerne gældende regler vedrørende straffuldbyrdelse mv. og af politiets opgaver i forbindelse med fuldbyrdelse af straf mv. Herudover er kriminalforsorgen i Færøernes samarbejde med andre straffuldbyrdende myndigheder og institutioner i Danmark, personaleforhold mv. beskrevet. I forlængelse heraf er der i kapitel 5 en beskrivelse af retsvæsenet i Færøerne, hvor bl.a. domstolenes organisation, Retten på Færøernes opgaver, personaleforhold og uddannelse ved Retten på Færøerne, bygningsforhold og forholdet til andre myndigheder er beskrevet. Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af andre sagsområder, herunder strafferet og procesret. I tilknytning hertil er der en omtale af det internationale samarbejde på det politimæssige og strafferetlige område. Kapitlet indeholder endvidere en beskrivelse af advokaters forhold i Færøerne. I forlængelse heraf indeholder kapitlerne 7-10 arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af de enkelte områder, jf. sammenfatningen nedenfor under pkt

13 Kapitel 7 indeholder arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af politi og anklagemyndighed. Arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af henholdsvis kriminalforsorgen og retsvæsenet i Færøerne er gengivet i kapitel 8 og 9. Kapitel 10 indeholder arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af andre sagsområder. I kapitel 7, 8 og 9 er der medtaget en række afsnit om, hvorledes det færøske politi og retsvæsen samt den færøske kriminalforsorg nærmere vil kunne indrettes efter færøsk overtagelse af de pågældende områder. Disse afsnit er som udgangspunkt udarbejdet af den færøske delegation i arbejdsgruppen, idet det inden for de rammer, der vil gælde for en sådan overtagelse, vil være op til de færøske myndigheder selv at tage stilling til, hvorledes lovgivningen og administrationen skal indrettes. De pågældende afsnit har således ikke været genstand for drøftelse med den danske delegation i arbejdsgruppen, men den færøske delegations endelige udformning af de afsnit, der omhandler det fremtidige færøske politi, retsvæsen og kriminalforsorg, er sket efter, at der har været lejlighed til i arbejdsgruppen at behandle en række praktiske og retstekniske spørgsmål mv. 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af politi og anklagemyndighed 1. Arbejdsgruppen har beskæftiget sig med en række spørgsmål af administrativ og praktisk karakter, som en færøsk overtagelse af politi og anklagemyndighed vil rejse. Der er i arbejdsgruppen enighed om, at der bør være et så tæt samarbejde som muligt mellem politi og anklagemyndighed i Danmark og de politi- og anklagemyndigheder, der oprettes i Færøerne efter færøsk overtagelse af disse sagsområder. Arbejdsgruppen finder, at det i forhold til politiet og anklagemyndigheden vil være en fordel at indgå samarbejdsaftaler på en række områder. I forbindelse med arbejdsgruppens overvejelser er det ikke fundet hensigtsmæssigt eller muligt udtømmende at opregne alle områder, hvor samarbejde kan være aktuelt. I de tilfælde, hvor der vil blive tale om et samarbejde, der rækker videre end et ganske uformelt samarbejde, finder arbejdsgruppen, at det vil være nødvendigt at have nogle faste rammer for dette samarbejde. Efter arbejdsgruppens opfattelse bør det indgå som faste emner i en samarbejdsaftale, hvem samarbejdspartnerne er, og hvem der har ansvaret for rekvisition og udførelse. Det samme gælder med hensyn til regler om opsigelse og eventuel betaling samt om samarbejdets indhold

14 2. Arbejdsgruppen har bl.a. overvejet, på hvilke områder der efter arbejdsgruppens opfattelse kan være behov for samarbejdsaftaler om praktiske forhold og forhold af betydning for varetagelse af de operative opgaver. Med hensyn til aftaler om praktiske forhold vedrørende politiet og anklagemyndigheden vil det efter arbejdsgruppens opfattelse være praktisk, at der skabes mulighed for, at nyansat politipersonale uddannes på Politiskolen i Danmark, idet der fra færøsk side ikke påtænkes oprettet en politiskole i Færøerne. Samarbejde med danske myndigheder formodes også at være aktuelt med hensyn til efteruddannelse af politipersonale og kontorpersonale i Færøerne. Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der som led i efteruddannelse af jurister ved det færøske politi og anklagemyndighed kan være behov for at indgå aftaler med det danske justitsministerium om samarbejde om eksempelvis praktikophold ved de relevante danske myndigheder og om deltagelse i relevante kursusforløb. Arbejdsgruppen har lagt til grund, at et færøsk politi selv skal træffe beslutning om det fremtidige tekniske og udstyrsmæssige niveau for politiet i Færøerne, ligesom et færøsk politi selv skal stå for driften og vedligeholdelsen af politiets udstyr. Såfremt et færøsk politi beslutter at benytte den samme type udstyr, f.eks. biler, radiokommunikationsudstyr mv., som på det pågældende tidspunkt anvendes af dansk politi, kan Rigspolitiets indkøbsaftaler indrettes herefter, f.eks. ved at færøsk politi kan foretage indkøb hos de leverandører, som Rigspolitichefen anvender. Med hensyn til aftaler om forhold af betydning for politiets og anklagemyndighedens operative opgaver finder arbejdsgruppen, at der bør kunne indgås samarbejdsaftaler om efterforskningsmæssig bistand fra en række afdelinger mv. under Rigspolitichefen, herunder bl.a. Kriminalteknisk Afdeling og Rejsehold (og eftersøgningssektion), Nationalt Efterforskningsstøttecenter (NEC), Afdelingen vedrørende Særlig Økonomisk Kriminalitet, Rigspolitiets Udlændingeafdeling mv. Arbejdsgruppen finder endvidere, at der bør indgås en samarbejdsaftale, som indebærer, at Rigspolitichefens aktionsstyrke i særlige tilfælde kan udføre operative opgaver i Færøerne. Det må være en forudsætning for, at denne styrke kan operere i Færøerne efter færøsk overtagelse af politiet, at den danske justitsminister efter drøftelse med Rigspolitichefen i det enkelte tilfælde vurderer, om man kan imødekomme en anmodning fra den færøske justitsminister om bistand. Det må efter arbejdsgruppens opfattelse desuden forudsættes, at eventuel bistand fra Rigspolitichefens aktionsstyrke under en politiaktion i Færøerne sker efter konkret aftale i hvert enkelt tilfælde med de færøske myndigheder. Endvidere må det forudsættes, at aktionsstyrken under en eventuel politiaktion i Færøerne fortsat vil være underlagt den danske justitsministers instruktion, og at den konkrete opgavevaretagelse sker på denne ministers ansvar, mens den overordnede

15 opgaveløsning vedrørende den konkrete opgave sker på den færøske justitsministers ansvar og under dennes instruktion. Efter arbejdsgruppens opfattelse vil det endvidere være hensigtsmæssigt at videreføre samarbejdet med Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, Retsgenetisk- og Retskemisk Afdeling, Retslægerådet og Det Veterinære Sundhedsråd. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der forud for færøsk overtagelse af de pågældende områder tages kontakt til de pågældende institutioner med henblik på at undersøge mulighederne for at indgå samarbejdsaftaler. 3. Særligt med hensyn til efterretningsområdet indebærer de opgaver, som en efterretningstjeneste varetager med henblik på at beskytte statens sikkerhed mv., efter arbejdsgruppens opfattelse, at det vil være nødvendigt at indgå en aftale mellem de færøske og danske myndigheder om samarbejde mellem Politiets Efterretningstjeneste og kommende færøske politimyndigheder. Det gælder navnlig med hensyn til gensidig udveksling af informationer. En samarbejdsaftale på dette område bør endvidere tage højde for, at Politiets Efterretningstjeneste også fremover kan yde praktisk bistand og knowhow mv. til Færøerne, hvis der er behov for det. I tilknytning hertil kan der desuden være behov for i en samarbejdsaftale at fastsætte bestemmelser om, at Politiets Efterretningstjeneste under ganske særlige omstændigheder vil have adgang til at udføre operative opgaver i Færøerne efter forudgående information til de relevante færøske myndigheder. 4. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet de spørgsmål om forholdet til Det Centrale Kriminalregister, der vil opstå ved etablering af et færøsk politi og en færøsk anklagemyndighed. Arbejdsgruppen anbefaler, at der forud for færøsk overtagelse af politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder foretages en vurdering af mulighederne for at skabe adgang for færøsk politi til oplysninger i Kriminalregisteret samt mulighed for at indberette oplysninger til registeret. Der er i arbejdsgruppen enighed om, at en sådan adgang forudsætter en nærmere analyse og vurdering af behovet herfor og af de sikkerhedsmæssige spørgsmål, der vil være forbundet hermed. Det må endvidere være en naturlig forudsætning, at færøske og danske regler på dataområdet indeholder bestemmelser, der ikke væsentligt afviger fra hinanden. 5. Endvidere har arbejdsgruppen overvejet forholdet til Schengen-samarbejdet. Det færøske politi varetager en række opgaver i henhold til udlændingeloven, herunder en række funktioner med tilknytning til det danske medlemskab af Schengen-samarbejdet. Det er en forudsætning for ikke at udføre kontrol af personer, som rejser mellem på den ene side Færøerne og på den anden side Schengen-landene samt Island og Norge, at reglerne om udøvelse af en effektiv kontrol og overvågning af de ydre grænser i Færøerne samt de nødvendige kompenserende foranstaltninger, herunder benyttelse af Schengen-informationssystemet (SIS), finder anvendelse

16 Arbejdsgruppen anbefaler, at det færøske landsstyre forud for færøsk overtagelse af politi og retsvæsen samt hertil knyttede sagsområder erklærer, at man fra færøsk side er indstillet på at sikre, at kontrollen og overvågningen af de ydre grænser i Færøerne også efter en færøsk overtagelse af politiet vil opfylde de til enhver tid gældende Schengen-krav. Endvidere vil der efter arbejdsgruppens opfattelse være behov for, at den danske justitsminister forud for en færøsk overtagelse af politiet mv. tager kontakt til Schengen-landene om spørgsmål med hensyn til kontrol og overvågning af de ydre grænser i Færøerne efter en færøsk overtagelse af politiet, herunder med henblik på nærmere at undersøge mulighederne for anvendelse af Schengeninformationssystemet på Færøerne. 6. Med hensyn til deltagelse i internationalt politimæssigt og strafferetligt samarbejde foreslår arbejdsgruppen, at den pågældende danske myndighed forud for en færøsk overtagelse af politi og retsvæsen mv. retter henvendelse til relevante internationale organisationer med henblik på nærmere at undersøge mulighederne for færøsk politis deltagelse i det praktiske internationale politimæssige og strafferetlige samarbejde. Det gælder således bl.a. med hensyn til færøsk politis mulighed for at deltage i det praktiske samarbejde mv. inden for rammerne af Interpol. 7. Der er herudover enighed i arbejdsgruppen om, at der bør etableres et samarbejde inden for anklagemyndigheden, der gør det muligt for en kommende færøsk anklagemyndighed at indhente bistand fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager i forbindelse med eventuelle særlig komplekse sager. Endvidere vil der kunne være behov for samarbejde mellem den færøske anklagemyndighed og Rigsadvokaten i sager, hvor der måtte foreligge inhabilitet hos anklagemyndigheden i Færøerne. 8. De ændringer som følger af en færøsk overtagelse af politi og anklagemyndighed, vil i første omgang være, at færøske myndigheder i henhold til en færøsk retsplejelov træder i stedet for de respektive danske myndigheder. I forbindelse med overtagelsen påtænkes ikke ændringer i det færøske politis almindelige politimæssige og administrative opgaver. Det anbefales, at landfogeden efter overtagelsen stort set uden ændringer bliver en del af et færøske politi og anklagemyndighed. Landfogeden vil fortsat varetage ledelsen af politiet og anklagemyndigheden og vil både varetage politiets opgaver i forbindelse med efterforskning af forbrydelser og anklagemyndighedens opgaver i forhold til retsforfølgning af forbrydelser i 1. instans. Politiet og anklagemyndigheden vil være underlagt Løgmálaráðið. Det anbefales ikke at oprette en færøsk rigspolitichefsinstitution, men i stedet at de fleste af de særlige opgaver, som Rigspolitichefen i dag varetager, efter overtagelsen varetages af politiet

17 Varetagelsen af disse opgaver vil indebære de væsentligste kvalitative ændringer i politiets forandring fra dansk politikreds til færøsk politi og vil sætte øgede krav til specielt den politimæssige ledelse. Nogle af Rigspolitichefens opgaver vil kunne blive varetaget af Løgmálaráðið, specielt generel administrativ regulering samt i et vist omfang kontrollerende og planlæggende opgaver. Det vil være nødvendigt at løse visse mere ressourcekrævende eller specialiserede opgaver via samarbejdsaftaler. Det anbefales, at der oprettes en overordnet anklagemyndighed, der vil virke som offentlig anklager ved Færøernes Landsret og føre færøske straffesager ved Højesteret. Den overordnede anklagemyndighed vil behandle klager over politipersonalets adfærd og strafferetlige forhold begået i tjenesten. Endvidere anbefales at oprette et politiklagenævn til at have indseende med den overordnede anklagemyndigheds behandling af klager over politipersonalet som 1. instans og Løgmálaráðsins behandling af disse sager som 2. instans. Den overordnede anklagemyndighed vil i et vist omfang have kontrol og tilsyn med Landfogeden, idet landfogeden i et vist omfang skal forelægge sager for den overordnede anklagemyndighed. Den overordnede anklagemyndighed vil samtidig være klageinstans for alle afgørelser truffet af landfogeden Den færøske anklagemyndighed vil således bestå af landfogeden og en nyoprettet overordnet anklagemyndighed. Løgmálaráðið forudsættes at være politiets og anklagemyndighedens øverste foresatte og have visse administrative opgaver, herunder bevillinger, planlægning og tilsyn samt adgang til at pålægge anklagemyndigheden at begynde eller fortsætte forfølgning. 3. Sammenfatning af arbejdsgruppens overvejelser og forslag vedrørende færøsk overtagelse af kriminalforsorgen 1. Arbejdsgruppen har beskæftiget sig med en række spørgsmål af administrativ og praktisk karakter, som en færøsk overtagelse af Kriminalforsorgens opgaver vil rejse. Med henblik på at opfylde de krav, der stilles til en fremtidig færøsk kriminalforsorg, vil det efter arbejdsgruppens opfattelse på en række områder være praktisk og hensigtsmæssigt at kunne indgå samarbejdsaftaler med danske myndigheder. I forbindelse med arbejdsgruppens overvejelser er det ikke fundet hensigtsmæssigt eller muligt udtømmende at opregne alle de områder, hvor samarbejde kan være aktuelt. Arbejdsgruppen har imidlertid angivet de væsentligste områder, hvor der må antages at opstå behov for et nærmere samarbejde

18 Faste emner i en samarbejdsaftale bør efter arbejdsgruppens opfattelse være samarbejdspartnere, ansvar for rekvisition og udførelse, opsigelse og eventuel betaling. 2. Efter arbejdsgruppens opfattelse kan der være behov for samarbejde i forbindelse med afsoning af fængselsstraffe. Dette vil især være aktuelt i forhold til indsatte, der er idømt straffe af en vis varighed i den mellemperiode, hvor der er ikke er oprettet en egnet afsoningsinstitution i Færøerne. En anden gruppe dømte, som det vil være praktisk og hensigtsmæssigt at indgå en samarbejdsaftale om, er danske indsatte, der er blevet idømt straf ved Færøernes ret, og færøske indsatte, der er idømt straf ved en dansk ret, og som ønsker at afsone i henholdsvis Danmark og Færøerne. Det vil herudover være hensigtsmæssigt med en aftale om overførsel i de tilfælde, hvor den indsatte har behov for særlig behandling i øvrigt, eller hvis den indsatte skal gennemføre uddannelse, som kun udbydes i Danmark. Der bør efter arbejdsgruppens opfattelse endvidere åbnes mulighed for at overføre indsatte med særlige behov, f.eks. sexkriminelle. Herudover kan der forekomme visse andre tilfælde, hvor anbringelse i Danmark må anses for mest hensigtsmæssigt. Det gælder således med hensyn til personer, der er omfattet af straffelovens 68 og 69. Som udgangspunkt bliver disse persongrupper behandlet i samarbejde med det psykiatriske hospital i Tórshavn, der både har en lukket og åben afdeling. Der har således ikke været sendt personer til sikringsanstalt eller forvaring i Danmark i mange år. Det kan dog ikke udelukkes, at behovet kan opstå, og der bør derfor være en samarbejdsaftale, der muliggør dette. 3. Som anført lægges der op til et samarbejde, der indebærer, at indsatte mv. i visse tilfælde kan overføres fra færøsk til dansk afsoningsinstitution (eller omvendt). Der vil i den forbindelse bl.a. opstå spørgsmål om, hvorvidt den indsattes forhold skal bedømmes efter de danske eller færøske regler på området. Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor en færing, som er idømt længerevarende fængselsstraf, overføres til en afsoningsinstitution i Danmark. Efter arbejdsgruppens opfattelse må der i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler på dette område etableres en ordning, hvorefter forhold, som knytter sig til selve institutionsopholdet og/eller tilsynsperioden, i hvert fald som udgangspunkt bedømmes efter de regler, der gælder for opholdsstedet. Derimod er det mest nærliggende, at forhold, der vedrører afsoningens længde mv., herunder prøveløsladelse, benådning og udsættelse, som udgangspunkt bedømmes efter de regler, der gælder i den rigsdel, hvor vedkommende er dømt. Den nærmere udformning af en sådan ordning bør ske i forbindelse med indgåelsen af de omhandlede samarbejdsaftaler og vil i øvrigt formentlig kræve lovgivning både i Danmark og i Færøerne

19 4. Arbejdsgruppen finder endvidere, at der kan være behov for samarbejdsaftaler med hensyn til uddannelse af fængselsfunktionærer samt videreuddannelse og efteruddannelse af fængselsfunktionærer, ansatte ved Kriminalforsorgen i Frihed og juridisk personale i Løgmálaráðið. 5. Med hensyn til psykisk syge indsatte anbefaler arbejdsgruppen, at det sikres, at domfældte og varetægtsarrestanter fra Færøerne med psykiske problemer kan overføres til Anstalten ved Herstedvester, så længe der ikke i Færøerne eksisterer institutionspladser for denne kategori. Der bør efter arbejdsgruppens opfattelse endvidere indgås aftale mellem de færøske og danske myndigheder om, at syge indsatte fortsat har mulighed for at gennemføre en afsoning på Vestre Hospital. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at det undersøges, hvilke konsekvenser færøsk overtagelse af straffuldbyrdelsen har for færøske indsattes adgang til sygehusbehandling og for adgangen til at modtage sygesikringsydelser under ophold i Vestre Hospital og Anstalten ved Herstedvester. Efter arbejdsgruppens opfattelse må det på forhånd aftales mellem de færøske og danske myndigheder, hvem der skal bære udgifter til sundhedsydelser mv. til færøske indsatte under disses ophold i dansk fængsel. Herudover skal der på forhånd aftales, hvem der skal betale for eventuelle sygehusydelser til indsatte, der overføres til Anstalten ved Herstedvester eller Vestre Hospital. 6. De ændringer, som følger af en færøsk overtagelse af kriminalforsorgen, er i første omgang, at færøske myndigheder træder i stedet for de respektive danske. Således anbefales, at Løgmálaráðið efter overtagelse af Kriminalforsorgens opgaver overtager Direktoratet for Kriminalforsorgens funktion som tilsynsmyndighed, ankeinstans samt overordnet ledelse og regeludsteder, mens de lokale organer arresthuset og Kriminalforsorgen i Frihed skal varetage de samme opgaver som hidtil. Afgørelser, der træffes af kriminalforsorgens afdelinger (arresthuset og kriminalforsorgen i det fri) i 1. instans, vil kunne påklages til Løgmálaráðið. Den løbende administration som ankeinstans, rådgivnings- og tilsynsvirksomhed vil blive varetaget af en afdeling i Løgmálaráðið for at sikre en ensartet anvendelse af reglerne. I Færøerne anvendes i vidt omfang de samme regler som i Danmark, uanset at straffuldbyrdelsesloven og de regler, der er udstedt i medfør heraf, ikke er sat i kraft for Færøerne. På den baggrund anbefales, at der udarbejdes en straffuldbyrdelseslov for Færøerne i forbindelse med en overtagelse af sagsområdet henset til, at disse regler allerede praktiseres i dag. Indholdsmæssigt vil en færøsk straffuldbyrdelseslov ikke medføre de store ændringer i forhold til gældende ret, hvis loven, som det anses for mest hensigtsmæssigt, tager udgangspunkt i den danske lov på området med de ændringer, som de særlige færøske forhold tilsiger

20 I forlængelse heraf anbefaler den færøske delegation, at der under afsoning af fængselsstraf i Danmark, som er idømt ved færøsk ret, anvendes de for Danmark gældende regler, således at den fremtidige ordning svarer til den i dag gældende. Samtidig skabes samme tilbud og muligheder for denne gruppe indsatte, som borgere i Danmark, der er dømt og afsoner i Danmark, har. Således vil institutionsforhold reguleres efter danske regler, og afgørelser vedrørende disse forhold kan træffes af den kompetente danske myndighed, f.eks. fængslets leder. Vedrørende spørgsmålet om afsoningstidens længde kan det stille sig anderledes. Ved overtagelse af sagsområdet til Færøerne bør udgangspunktet være, at løsladelse sker efter de færøske regler herom. Dette er begrundet i hensynet til, at brugen af en dansk institution er en praktisk foranstaltning grundet i manglende faciliteter i Færøerne, mens selve det retslige mellemværende, herunder spørgsmålet om hvornår straffen er udstået eller vedkommende kan prøveløslades, er et færøsk anliggende, som må afgøres efter de færøske regler herom. I forbindelse med overtagelsen påtænkes der ikke foretaget ændringer i kriminalforsorgens almindelige opgaver i forhold til, hvad der generelt fremgår af lovgivningen på området og de ændringer i opgaverne eller dele heraf, som en eventuel færøsk straffuldbyrdelseslov måtte få. Med hensyn til pensioner eller uddannelser, der ikke udbydes i Færøerne, bør det i forbindelse med en færøsk overtagelse af kriminalforsorg og fængselsvæsen afklares, om det er realistisk at oprette disse, både henset til behov og ressourcer, eller om problemstillingen kan løses på anden måde, eventuelt ved en samarbejdsaftale med de danske myndigheder. Det anbefales, at behovet herfor afdækkes. Derimod er det opfattelsen, at en færøsk overtagelse af Kriminalforsorgens sagsområder også bør medføre nogle overvejelser om oprettelse af en institution til frihedsberøvelse (fængsel), der kan modtage fanger, der er idømt frihedsstraffe også af længere varighed end 1 år og 6 måneder. Det anbefales, at en egnet afsoningsinstitution opføres hertil. I forbindelse med en overtagelse af sagsområdet bør det også overvejes, hvilke beskæftigelsesmuligheder, herunder tilbud om undervisning, de indsatte skal have. Så længe der ikke er oprettet egnet afsoningsinstitution, vil der være behov for en samarbejdsordning mellem Danmark og Færøerne om overflytning til en dansk afsoningsinstitution ved idømmelse af frihedsstraffe over en vis længde. Fuldbyrdelse af fængselsstraf i Danmark, som er idømt ved færøsk ret, indebærer formentlig, at der skal tilvejebringes udtrykkelig hjemmel i færøsk lovgivning, og at det samtidig fastsættes, efter hvilke regler fuldbyrdelse mv. skal ske

K A P I T E L 1... 7 Indledning... 7 1. Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium... 7 2. Arbejdsgruppens sammensætning... 8 3. Arbejdsgruppens arbejde... 9 4. Rapportens opbygning... 10 K A P I T E

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen Uddrag af Budgetanalyse af politiet 2009-2010 - Afrapportering af økonomistyringsdelen mv. afgivet af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers ( Styregruppen for budgetanalyse af politiet ) den 8. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

BILAG I. Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe

BILAG I. Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe BILAG I Oversigt over og komparativ analyse af medlemsstaternes lovgivning om fuldbyrdelse af domme om frihedsstraffe 1. BETINGEDE STRAFFE Betingede straffe er traditionelt blevet betragtet som et middel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere