Forord Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5"

Transkript

1 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud Løbende og personlige tilsyn Systematisk udviklingsorienteret tilsynsbesøg Indhold i et systematisk og udviklingsorienteret tilsynsbesøg i Børnehus, Distrikt, Klubben Forberedelse af et systematisk udviklingsorienteret tilsynsbesøg Tilsynsnotat på baggrund af tilsynsbesøget i Børnehus, Distrikt og Klub Uanmeldt tilsyns besøg Tilsyn med sikkerhed og hygiejne Tilsyn med sikkerhed Tilsyn med hygiejne Tilsyn med økonomi i Ballerup kommunes dag- og klubtilbud Tilsyn i den kommunale dagpleje Boligen Dagplejerens pædagogiske arbejde med børnene Forældresamarbejde Samarbejde med kollegaer Samarbejdet med tilsynet m.v Legestuerne m.v Tilsyn med privat pasning Tilsynets hyppighed Side 2

3 Forord Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed pligt til at føre tilsyn med, at dag- og klubtilbud udfører de opgaver, som er fastlagt i Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, og med hvordan der arbejdes med de kommunale mål og rammer samt indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Center for Skoler og Institutioner fører på vegne af Kommunalbestyrelsen tilsyn med kommunens dag- og klubtilbud, hvorfor der er udarbejdet en standard for det pædagogiske tilsyn med tilbuddene. I dette notat beskrives de rammer, der udgør Ballerup Kommunes standard for tilsyn med daginstitutioner, dagpleje, private pasningsordninger der er oprettet og drives efter Dagtilbudsloven samt klubber. Standarden for tilsynet er beskrevet indenfor tre hovedområder: Tilsyn med de pædagogiske forhold Tilsyn med sikkerhed, hygiejne og lignende forhold Økonomiske forhold Tilsammen udgør beskrivelsen af de tre områder standarden for, hvordan Ballerup Kommune udmønter sit tilsyn på dagtilbuds - og klubområdet jf. 15 og 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ved fastsættelsen af standarden for tilsynet er der lagt vægt på, at formålet med tilsynet er at styrke dialogen mellem dag- og klubtilbud og Center for Skoler og Institutioner om aktuelle indsats- og udviklingsområder for derved at sikre et godt liv for børn og unge, med fokus på deres trivsels- og udviklingsmuligheder. Side 3

4 Ballerup Kommunens tilsyn er tilrettelagt som en dynamisk proaktiv proces, hvor løbende dialog skal sikre og styrke udviklingen af kvaliteten i dag- og klubtilbuddet, og omdrejningspunktet for tilsynsbesøgene er en dialogbaseret, åben og udfordrende samtale om dag- og klubtilbuddet pædagogiske indsatser og udvikling. Ulla Blom Kristensen Centerchef for Skoler og Institutioner Side 4

5 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud Ballerup Kommunes standard for tilsyn med dagtilbud, privat pasning med tilskud, og klubtilbud bygger på følgende forudsætninger: Gældende lovgivning for området, herunder Dagtilbudslovens 5 og 78 samt Retssikkerhedslovens 15 og 16, der beskriver kommunernes tilsynsforpligtelse De kommunalt fastsatte mål og rammer for området. Ifølge Retssikkerhedsloven 15 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område. I 16 er det endvidere fastslået, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter alle dag- og klubtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering, dvs. både tilbud, som kommunens egne ansatte udfører, samt tilbud der varetages af andre selvejende institutioner eller private (privat børnepasning med tilskud) efter Dagtilbudslovens 21. Kommunalbestyrelsen skal konkret tage stilling til, hvordan tilsynet skal planlægges og udføres, hvilket nærmere indhold tilsynet skal have, og hvordan opfølgningen skal praktiseres. Tilsynet indebærer, at kommunen har pligt til at holde sig informeret om, hvorvidt dag- og klubtilbuddets praksis er i overensstemmelse med Dagtilbudslovens bestemmelser, krav der følger af anden lovgivning samt de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter. Praksis skal endvidere være i overensstemmelse med dag- og klubtilbuddets egne fastsatte mål, herunder pædagogiske læreplaner for dagtilbuddet Tilsynet bør jf. lovgivningen indeholde følgende elementer: Tilsyn med de pædagogiske forhold Tilsyn med sikkerhed og hygiejne og lignende forhold Tilsyn med økonomiske forhold Side 5

6 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud Ballerup Kommunes tilsyn med dag- og klubtilbud varetages af konsulenterne i Center for Skoler og Institutioner, samt dagplejen. Ansvaret for udførelsen af tilsynet er forankret hos centerchefen. Ved udførslen af det pædagogiske tilsyn vægter Ballerup Kommune, at tilsynet har en proaktiv tilgang og er karakteriseret ved åbenhed og dialog. Den proaktive tilgang har et forebyggende sigte og skal sikre, at der kan gribes tidligt ind, hvis dag- og klubtilbuddene ikke lever op til gældende standard. Tilsynsformen skal endvidere sikre, at der foregår en løbende dialog mellem Center for Skoler og Institutioner og dag- og klubtilbuddets ledelse om opgaveløsningen og om områdets udvikling med henblik på at sikre kvaliteten i tilbuddene. Den kvalitetsforståelse, der ligger bag tilsynet i Ballerup Kommune, er forankret i lovgivningen på området samt i de værdier, mål og handlinger, som er beskrevet i Børnepolitikken, Ungepolitikken samt i de Institutionspolitiske mål. Det pædagogiske tilsyn skal være karakteriseret ved synlighed for de involverede parter - både i forberedelsen, gennemførelsen og i dokumentationen af tilsynet. Standarden for tilsynsopgaven er defineret som: Et dialogbaseret tilsyn om mål og metoder i dag- og klubtilbuddets pædagogiske arbejde En mulighed for at evaluere om de valgte pædagogiske mål og metoder har den ønskede betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring En rådgivende og vejledende funktion i forhold til den generelle drift En kvalificeret sparring og dialog om opgaveløsningen i forhold til at forebygge, være på forkant med samt initiere udvikling og kvalitet i det pædagogiske arbejde En kontrolfunktion, hvor det tilses at dag- og klubtilbuddet er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for, og at opgaverne løses med det indhold og den kvalitet, som kommunen har fastsat Side 6

7 I Ballerup Kommune kategoriseres tilsynet på følgende måde: Løbende - og personlige tilsyn Systematisk udviklingsorienteret tilsynsbesøg Uanmeldt tilsynsbesøg Det er ved tilrettelæggelsen og udførelsen af tilsynet vigtigt, at de involverede er opmærksomme på, at tilsynet sker ud fra formål, der omhandler såvel kontrol som udvikling. Disse to formål skal dog ikke ses som hinandens modsætninger. Tilsynet er kontrol gennem dialog, og en åben dialog mellem dag- og klubtilbuddet og Center for Skoler og Institutioner er en grundlæggende forudsætning for en løbende kvalitetssikring. I det følgende beskrives de tre tilsynsformer Løbende og personlige tilsyn Ballerup Kommunes tilsyn skal være baseret på løbende dialog med dag- og klubtilbuddet om indholdet og betydningen af det pædagogiske arbejde med børn og unge. Det løbende og personlige tilsyn varetages med udgangspunkt i det daglige samarbejde og den personlige kontakt mellem Center for Skoler og Institutioner og lederen af dag- og klubtilbuddet. Med udgangspunkt i Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag for god ledelse i Ballerup Kommune samt fælles værdigrundlag, er der i dag- og klubtilbuddet mulighed for, at lederen kan udøve sin ledelse mangfoldigt. Mangfoldigheden kan være med til at tegne det enkelte dag- og klubtilbuds legitimitet, profil og faglighed. Det forventes, at lederen sikrer kvaliteten i dag- og klubtilbuddet. Det betyder, at lederen af dag- og klubtilbuddet således er en central aktør i udførelsen af det 1 Udførelsen af tilsynet i dagplejen beskrives i selvstændigt afsnit Side 7

8 proaktive tilsyn og har ansvaret for, at der hersker de bedst mulige udviklingsbetingelser for børn og unge i dag- og klubtilbuddet. Lederen af dag- og klubtilbuddet har pligt til at rekvirere et tilsyn til den enkelte afdeling, hvis det skønnes nødvendigt, og har desuden pligt til at gøre Center for Skoler og Institutioner opmærksom på, hvis der opstår bekymringer, hændelser og dilemmaer af pædagogisk, sikkerhedsmæssig, samarbejdsmæssig, sikkerhedsmæssig, hygiejnisk eller økonomisk art, som kan føre til kritik af dag - og klubtilbuddet. Det løbende og personlige tilsyn sker endvidere gennem forskellige samarbejdsfora samt udviklingsforløb mellem lederne af dag- og klubtilbuddene og Center for Skoler og Institutioner. Nedenstående liste er eksempler på elementer, der indgår som en del af det løbende og personlige tilsyn. Ledermøder med Center for Skoler og Institutioner Opfølgning på henvendelser fra forældre, ansatte eller andre samarbejdspartnere Besøg i dag - og klubtilbuddet foranlediget af særlige behov Projekter og udviklingsarbejde Deltagelse i kompetence- og udviklingsforløb Flere forhold kan være udløsende for, at der opstår bekymring om opgaveløsningen i et dag- og klubtilbud. Det kan f.eks. ske via henvendelser fra forældre, forældrebestyrelse, øvrige samarbejdspartnere, oplysninger om en markant stor personaleudskiftning, henvendelse fra leder eller medarbejdere om samarbejdsproblemer mv. Henvendelser af denne karakter undersøges typisk af konsulenterne i Center for Skoler og Institutioner i samarbejde med lederen af dag- og klubtilbuddet, og er der grundlag for bekymring, indledes der et intensiveret samarbejde med lederen af dag- og klubtilbuddet med henblik på at afhjælpe de konstaterede problemer. Side 8

9 2. Systematisk udviklingsorienteret tilsynsbesøg Det grundlæggende princip for et systematisk udviklingsorienteret tilsynsbesøg er at udføre en dialogbaseret kontrol med det pædagogiske arbejde i dag - og klubtilbuddet. Tilsynet rummer således både: kontrol af dag - og klubtilbuddets pædagogik og kvalitet i henhold til lovgivning, mål og rammer dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde dialog, sparring og feedback på den pædagogiske opgaveløsning at blive fagligt udfordret udviklingsperspektiver samt opfølgning på aftaler indgået ved tilsynsbesøg, dialogbaseret aftaler mm. Et af de grundlæggende principper for standarden i et systematisk og udviklingsorienteret tilsyns besøg er dialogen. Dialogen skal gensidigt forløbe anerkendende og tilpas udfordrende, således at det er muligt at stoppe op og reflektere, begrunde og evaluere den pædagogiske praksis, udvikling og kvalitet i dag - og klubtilbuddet. Derudover skal tilsynet medvirke til at give oplysninger til direktøren for området, centerchef, politikere og forældrebestyrelse om kvaliteter og udfordringer i det pædagogiske arbejde med børn og unges trivsel, udvikling og læring. 2.1 Planlægning af et systematisk udviklingsorienteret tilsynsbesøg Tilsynet foregår minimum hvert andet år. Tilsynet er tilrettelagt, så det foregår i børnehuset/distriktet som en dialog mellem konsulent, børnehusleder/distriktsleder, pædagogiske ledere, samt personalerepræsentanter. I klubben foregår dialogen mellem konsulent, klubleder, pædagogisk ledere og personalerepræsentanter. Besøgene er typisk af en varighed på 2-3 timer. Side 9

10 2.2 Indhold i et systematisk og udviklingsorienteret tilsynsbesøg i Børnehuset/Distriktet/Klubben Tilsynet tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning De kommunalt besluttede politikker, mål og rammer for områderne Dag- og klubtilbuddets opfyldelse af egne værdier og mål Dagtilbuddets arbejde med den pædagogiske læreplan og børnemiljø (0-5 år) Lokale indsats- og udviklingsområder Dokumentation og evaluering af de pædagogiske indsatser og udviklingsområder Et systematisk udviklingsorienteret tilsyn vil med udgangspunkt i ovenstående, foregå som en dialog om og en status på den organisatoriske, faglige, personalemæssige samt pædagogiske udvikling i dag - og klubtilbuddet. Tilsynet skal således ske med henblik på en kvalitetssikring på ovenstående områder, samt tillige have en udviklingsdimension. 2.3 Forberedelse af et systematisk udviklingsorienteret tilsynsbesøg Børnehusleder, distriktsleder, klubleder, kontaktes i god tid(minimum 4 uger) før tilsynsbesøget af en konsulent i Center for Skoler og Institutioner. Dette med henblik på i samarbejde at fastsætte dato og tidspunkt for tilsynsbesøget samt en drøftelse af forslag til tematiseringer/fokusområder for tilsynsbesøget. Senest en uge inden tilsynsbesøget skal konsulent og leder i fællesskab have udarbejdet en deltagerliste samt en dagsorden for tilsynsbesøget. Side 10

11 2.4 Tilsynsnotat på baggrund af tilsynsbesøget i Børnehus, Distrikt og Klub Efter dialogen på tilsynsbesøget i Børnehuset, Distriktet, eller Klubben udarbejder lederen og konsulenten i samarbejde et opsamlende tilsynsnotat, der fremhæver de centrale temaer fra dialogen. Tilsynet kan munde ud i, at der laves konkrete aftaler om f.eks. udviklingsarbejde, vejledning, rådgivning, supervision eller evaluering på div. temaer og problemstillinger, hvilket vil indgå i tilsynsnotatet. Lederen formidler tilsynsnotatet til personale og forældrebestyrelse og til centerchefen i forbindelse med den dialogbaserede aftale. På baggrund af tilsyn med dag- og klubtilbud vil Center for Skoler og Institutioner en gang årligt sikre tværgående dialoger mellem politikere i Socialudvalget (dagtilbud) og lederne af dagtilbuddene og mellem Kultur og Fritidsudvalget (klubtilbud) og lederne af klubtilbuddene om kvaliteten i dag- og klubtilbuddene. Ved særlig bekymrende forhold f.eks. hvor dag - og klubtilbuddets praksis ikke er indenfor de rammer, der er fastsat i Dagtilbudsloven eller af Kommunalbestyrelsen, og ved situationer hvor vejledning og rådgivning ikke fører til den ønskede ændring, foretages mere formelle henstillinger og påbud, hvor forholdene kræves ændret. Såfremt konsulenten har givet henstilling(er), skal lederen af dagtilbuddet udarbejde en handleplan herfor. Senest en måned efter at dag- og klubtilbuddet har modtaget henstillingen, skal centerchefen godkende lederens handleplan. Ved meget alvorlige forhold og situationer kan Kommunalbestyrelsen foretage lukning af dag- eller klubtilbuddet (Kommunalt dagtilbud). Side 11

12 3. Uanmeldt tilsyns besøg Uanmeldt tilsynsbesøg kan altid forekomme. Center for Skoler og institutioner kan ud fra informationer eller oplevelser, der ikke direkte er oplevet i det løbende og personlige tilsyn eller ved et systematisk og udviklingsorienteret tilsynsbesøg, foranledige, at konsulenten fortager uanmeldte besøg i den enkelte afdeling. Uanmeldte besøg i den enkelte afdeling kan finde sted på lederens eller Center for Skoler og Institutioners initiativ. Baggrunden kan være konflikter i personalegruppen, forældreklager, henvendelser fra bestyrelsen, hændelser i afdelingen ol. Uanmeldte besøg har til hensigt at undersøge og give et øjebliksbillede af de særlige forhold, der har givet anledning til det uanmeldte besøg. Det uanmeldte besøg bygger altid på et samarbejde, hvor Center for Skoler og Institutioner sammen med lederen og den enkelte afdeling undersøger sagen og sammen vurderer løsningsmuligheder. Side 12

13 4. Tilsyn med sikkerhed og hygiejne Jf. Vejledning til retssikkerhedsloven samt Vejledning om dagtilbud mv. til børn handler tilsyn med sikkerhed og hygiejne overordnet om at sikre, at dag- og klubtilbuddene er egnede til ophold for de børn og unge, som de er bestemt for. Tilsynet omfatter således generel forebyggelse af ulykker, sikring af den hygiejniske standard, brandsikkerhed samt sikring af røgfri miljøer. Denne tilsynsforpligtelse varetages i et samarbejde mellem lederne af dag- og klubtilbud og henholdsvis ejendomme, sundhedsplejen og brandmyndigheden. 4.1 Tilsyn med sikkerhed Jf. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 [1], omfatter det sikkerhedsmæssige tilsyn generel forebyggelse af ulykker såvel indendørs som udendørs. Vejledningen [2] gør i den forbindelse opmærksom på en række særlige opmærksomhedspunkter, der skal sikre forebyggelse af ulykker. Vejledningen vil sikre, at legepladsers indretning er i forsvarlig stand jf. de af Dansk Standard udarbejdede standarder for legepladsudstyr mv. Det løbende tilsyn med legepladserne udføres af dag- og klubtilbuddets leder med udgangspunkt i Ballerup Kommunes vejledninger. Det er således lederen, der har ansvaret for at legepladsens udformning er betryggende under børns leg såvel som for at gøre forældre opmærksomme på, at børnenes beklædning ikke må skabe risiko for barnet under leg. En gang årligt gennemgås legepladserne af en certificeret legepladsinspektør. På baggrund af gennemgangen udarbejdes en rapport, som dagtilbuddet og Center for Skoler og Institutioner modtager. [1] Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 [2] Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 kap Side 13

14 Med baggrund i rapporten kan Center for Skoler og Institutioner anmode dag- og klubtilbuddet om en evt. handleplan for, hvorledes eventuelle bemærkninger omkring sikkerhedsmæssige mangler/fejl vil blive behandlet og hvornår. 4.2 Tilsyn med hygiejne Det daglige tilsyn med den hygiejniske standard i dagtilbuddene varetages af lederen af dagtilbuddet. Ifølge Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010 samt Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2, skal den kommunale sundhedstjeneste medvirke til at sikre børn et sundt miljø ved at tilbyde en generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning til dagtilbud om hygiejne og miljø. Sundhedsplejen udfører et hygiejnebesøg i hvert dagtilbud med ca. 1½ års mellemrum. Hygiejnebesøget udføres af den sundhedsplejerske, der er tilknyttet dagtilbuddet. Efter hygiejnebesøget modtager dagtilbuddet en rapport, som det herefter er op til lederen af dagtilbuddet at følge op på. 2 Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 Side 14

15 5. Brandsyn Brandsyn i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud udføres af Ballerup Redningsberedskab, som er kommunens brandmyndighed. Brandsyn har udover kontrolfunktion jf. lovgivningen 3 også en vejledende og forebyggende funktion i forhold til brandtekniske spørgsmål. Brandsyn varsles normalt 14 dage før der foretages brandsyn, men kan foretages uanmeldt. Brandsyn i dag- og klubtilbud foretages normalt en gang årligt. Det er lederen, der til enhver tid er ansvarlig for, at de driftsmæssige såvel som interne forskrifter efterleves. Lederen skal herunder sikre, at der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks og ordensregler, og at personalet er bekendt med disse samt instrueret i brug af brandmateriellet. 5.1 Brandmateriel og tekniske installationer Inspektion af brandmateriel, herunder røgalarmer, i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud, udføres af Falck Teknik. Inspektion skal foretages én gang årligt, iht. omtalte lovgivning. Dag- og klubtilbud med automatisk brandalarmanlæg, skal inspiceres én gang årligt af akkrediteret firma, som f.eks. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut eller RMG Inspektion og dokumenteres i en inspektionsrapport. Mindst en gang årligt eller efter behov, skal der laves service på anlægget af godkendt, firma/elinstallatør. Der skal i institutioner med automatiske brandalarmeringsanlæg, udpeges en driftsansvarlig, der har gennemgået et brugerkursus i retningslinje Retningslinjer for samarbejdet mellem daginstitutioner, legestuer i den kommunale dagpleje og den kommunale sundhedstjeneste. Ballerup Kommune God hygiejne en sikker investering. Ballerup Kommune Vejledning om hygiejne i daginstitutioner om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø, 2004 Hygiejnske retningslinjer KBH. Amt 1999 Berdeskabsloven 36 og Driftsmæssige forskrifter for dagnstitutioner. Se endvidere: /0402.htm http: Side 15

16 Brugerkurset giver den driftsansvarlige kendskab til det automatiske brandalarmeringsanlæg i institutionen, samt vedkommendes ansvar og pligter. Dag- og klubtilbud med automatisk dørlukningsanlæg skal kontrolleres af et godkendt, firma/el-installatør. Hvert tredje år skal funktionsdueligheden dokumenteres i en el-attest. Det er lederens ansvar, at der udpeges en driftsansvarlig, og at ABDL døre inspiceres hvert år. 6. Tilsyn med økonomi i Ballerup kommunes dag- og klubtilbud Tilsyn med økonomi i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud varetages af Center for Skoler og Institutioners administrative medarbejdere under ledelse af centerchefen. Det økonomiske ledelsestilsyn betyder, at lederen har ansvar for at gennemføre den økonomiske kontrol i forbindelse med budgetopfølgningen. Det er lederens ansvar at godkende budgetopfølgningen og dermed accept af de faktiske udgifter. Kontrollen dækker både lønudgifter og øvrig drift. 4 Dag- og klubtilbuddene er endvidere omfattet af den kommunale revision. 7. Tilsyn i den kommunale dagpleje Tilsynsforpligtelsen for dagplejen er under den samme lovgivning og retningslinjer som for øvrige dagtilbud. De tilsynsførende pædagoger har ansvaret for tilsynet i det enkelte dagplejehjem. Formålet med dette er, at der til stadighed er en kontrol med, at børnene passes under forsvarlige forhold, og at dagplejeren udfører sit arbejde tilfredsstillende. Der ydes vejledning til dagplejeren både med hensyn til det daglige arbejde og med henblik på at forebygge, at der opstår problemer hos det enkelte barn eller i forholdet mellem dagplejer og forældre. 4 Notat om økonomisk ledelsestilsyn, februar 2013 Side 16

17 Tilsynet med dagplejeren foregår i dagplejerens eget hjem, hvor dagplejeren har sit udgangspunkt, og hvor børnene befinder sig den største del af tiden. Vejledningen i hjemmet suppleres med gruppemøder og anden fælles instruktion af dagplejere og forældre. Tilsynet udføres af uddannede pædagoger en gang om måneden i det enkelte dagplejehjem og suppleres med deltagelse i legestuerne en gang om måneden. Hvis det viser sig, at forholdene i et kommunalt dagplejehjem er uforsvarlige, er det kommunalbestyrelsens pligt at gribe ind. Det gælder både forhold vedrørende de fysiske rammer inde og ude og forhold vedrørende dagplejerens personlige kvalifikationer og kompetencer. Indhold i tilsynsbesøgene omfatter bl.a.: 7.1 Boligen Boligens indretning, pladsforhold, hygiejne, husdyr, rygning, sikkerhed og udfoldelsesmuligheder. 7.2 Dagplejerens pædagogiske arbejde med børnene Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i gældende lovgivning, kommunens mål og rammer, dagplejens udviklings- og læreplaner, herunder børnenes udvikling, leg og læring, aktiviteter, udflugter, legetøjsstandard, sund og alsidig kost. 7.3 Forældresamarbejde Samarbejde om krav, forventninger og værdier for dagplejeren og forældrene. Indhold i forældrearrangementer og forældrebestyrelse. Side 17

18 7.4 Samarbejde med kollegaer Fælles problemløsninger, ansvarlighed, synliggøre de forskellige ressourcer og kompetencer i personalegruppen. Erfaring og videndeling, trivsel i jobbet. 7.5 Samarbejdet med tilsynet m.v. Tillid til tilsynet og bruge tilsynets viden, råd og vejledning. Samarbejde med andre faggrupper (sundhedsplejen, psykologer, talepædagoger mv.) 7.6 Legestuerne m.v. Samarbejde med gæstehuset, legestuerne og dagplejerne imellem. Samarbejde tværfagligt med distriktets dagtilbud. 7.7 Tilsyn med privat pasning Den løbende tilsynsforpligtelse i forhold til privat pasning med tilskud efter Dagtilbudslovens er under den samme lovgivning og retningslinjer som for øvrige dagtilbud. Godkendelse og tilsyn med den enkelte privatpasser / pasningsordning varetages af de tilsynsførende pædagoger i dagplejen. Tilsynet foretages, der hvor den private pasning finder sted. Får kommunalbestyrelsen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige, kan kommunalbestyrelsen inddrage en allerede udstedt tilladelse. Til støtte for det pædagogiske tilsyn i de private pasningsordninger er der udarbejdet særlige fokuspunkter til det systematiske tilsynsbesøg som rettesnor for Center for Skoler og institutioners vurdering af pasningsordningens pædagogiske kvalitet. 7.8 Tilsynets hyppighed De kommunale dagplejere får tilsyn en gang pr. mdr. De private pasningspersoner får tilsyn 4 gange årligt Side 18

19 Side 19

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling Ballerup Kommune Daginstitutioner Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling www.ballerup.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Dagtilbudsområdet Procedure for tilsyn på sområdet Dette afsnit beskriver Køge Kommunes retningslinjer i forhold til tilsyn med ifølge kommunernes tilsynsforpligtelse,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Institutionerne 2. Dagplejen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø

Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø Pædagogisk Tilsyn Dialog om institutionens vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø August 2013 Sags nr. 2013-42462 Pædagogisk tilsyn 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af tilsyn. 3 Tilsynsbesøgets

Læs mere

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Dato Sagsbehandler Direkte telefonnr. Journalnr. 20-08-2015 Lene Vemmelund 768 150 85 28.06.08-A26-1-12 Lovgivning og tilsyn

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen

Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen Formålet med tilsynet. Formålet er at sikre: At børne og ungepolitikken følges Et godt børneliv Et overordnet højt fagligt og pædagogisk niveau i institutionerne At

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn i dagplejen er et af indsatsområderne i Sorø Kommunes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation,

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 1. Indledning Rudersdal Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter Dagtilbudsloven

Læs mere

Dragør Kommune. Kvalitetsstandarder for tilsyn med dagtilbud på 0-6 års området

Dragør Kommune. Kvalitetsstandarder for tilsyn med dagtilbud på 0-6 års området Dragør Kommune Kvalitetsstandarder for tilsyn med dagtilbud på 0-6 års området Børn og Pædagogik 2016 Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...5 Tilsynet i Dragør Kommune...7 Pædagogiske forhold...8 Sikkerhed

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Analyse marts 2010 09/67371 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Holbæk Kommune foretager pædagogisk tilsyn med de kommunale børnehuse og private pasningstilbud.

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Børn og Unge sekretariatet 2013 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Formål med tilsyn: Baggrund for tilsyn med dagtilbud Holbæk Kommune har pligt til at sikre, at dagtilbuddene lever op til lovgivningen

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Hvilken merværdi skal det nye dokumentationsværktøj give, og hvilke dilemmaer står vi i, når et nyt værktøj skal spille sammen med eksisterende værktøjer? www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE KØBEHAVNS Forvaltning

Læs mere

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående igangsat en proces med ønsket om at udarbejde et politisk godkendt tilsynsgrundlag, som tager afsæt i:

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående igangsat en proces med ønsket om at udarbejde et politisk godkendt tilsynsgrundlag, som tager afsæt i: Side 1 af 9 Indledning I nærværende materiale præsenteres en tænkt systematik, som fremadrettet skal danne grundlag for pædagogisk tilsyn på Dagtilbudsområdet i Jammerbugt kommune. Det gælder for både

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Indhold De lovmæssige krav til tilsyn i dagtilbud:...2 Planlagt pædagogisk tilsyn...2 Observationsmodel...3 Det planlagte pædagogiske tilsyns tre etaper...4 Kommunale

Læs mere

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016.

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. 1 Indledning Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud,

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Familiestyrelsen Stormgade 2-6 1470 København K familiestyrelsen@famstyr.dk Vedr. høring over vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for det tilsendte

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Danske Regioner juli 2007 Indledning Regionerne har ansvaret for at føre tilsyn med egne tilbud.

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Fritids- og Kultur Centret

Fritids- og Kultur Centret 1 Høje- Taastrup Kommune, marts 2014 Fritids- og Kultur Centret Den pædagogiske tilsynsforpligtigelse i Fritids- og ungdomsklubberne. Indledning Høje-Taastrup Kommune har jf. dagtilbudsloven forpligtelse

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Indhold De lovmæssige krav til tilsyn i dagtilbud:...2 Planlagt pædagogisk tilsyn...2 Observationsmodel...3 Det planlagte pædagogiske tilsyns tre etaper...4 Pædagogisk

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud

Ramme for tilsyn i dagtilbud Ramme for tilsyn i dagtilbud Rudersdal Kommune Rev. september 2014 Tilrettet december 2016 1 Indholdsfortegnelse Ramme for tilsyn i dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune... 3 Bygnings- og brandtilsyn...

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen Børne- og Familieafdelingen Hans Chr. Mariegaard Afdelingschef Helle Berg Områdeleder, Centrum/Sydvest Marianne Andersson Dagtilbudsleder, Nibe/Frejlev Merete Løkkegaard Afsnitsleder, Udviklingsafsnit

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune.

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Børn og Kultur vil hermed præsentere Assens modellen for hvordan der arbejdes konkret og pædagogisk med overgange for børn. Modellen indeholder

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere