Referat Handicapråd. 2 Procedurebeskrivelse Det Kriminalpræventive Tilsyn - kl. 14:45-15: Handicaprådets mødekalender kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Handicapråd. 2 Procedurebeskrivelse Det Kriminalpræventive Tilsyn - kl. 14:45-15: Handicaprådets mødekalender kl."

Transkript

1 Referat Handicapråd Mødedato: 1. november 2018 Mødetid: 14:30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Procedurebeskrivelse Det kommunale driftsorienterede tilsyn med tilbud til voksne med betydelig funktionsnedsættelse - kl. 14:30-14: Procedurebeskrivelse Det Kriminalpræventive Tilsyn - kl. 14:45-15: Handicaprådets mødekalender kl. 15:00-15: Gensidig orientering - kl. 15:05-15: Dialogmøde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - kl. 15:15-15: Dialogmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget - Kl. 15:45-16: Underskrift af referat 12

2 1. Procedurebeskrivelse Det kommunale driftsorienterede tilsyn med tilbud til voksne med betydelig funktionsnedsættelse - kl. 14:30-14: K Horsens Kommune skal føre tilsyn med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser, i praksis vil det sige med tilbud efter serviceloven 103 og 104, som omfatter tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitet og samvær. Ifølge Lov om Socialtilsyn skal socialtilsynene føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Horsens Kommune skal således føre tilsyn med egne, og eventuelle private, tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitet og samvær. Horsens Kommune har udarbejdet en procedurebeskrivelse for hvordan tilsynsopgaven løftes. Procedure-beskrivelsen er: En information til relevante interessenter såsom politikere, ledere og medarbejdere om hvordan tilsyn gribes an En guide for tilsynets tilrettelæggelse og gennemførelse En slags tjekliste der bidrager til at sikre samme høje standard og ensartethed i alle tilsyn. Tilsynsmodellen er bygget op over 7 kvalitetstemaer, som danner ramme og struktur for tilsynsopgaven. Temaerne lyder: 1) Medbestemmelse og beskæftigelse 2) Mestring og relationer 3) Sundhedsfremme og forebyggelse 4) Målgruppe, metoder og resultater 5) Organisation og ledelse 6) Kompetencer 7) Fysiske rammer. Et bredt spektrum af forhold inddrages i kvalitetsvurderingen, afhængig af den dokumentation og viden der fremkommer inden, under og efter tilbudsbesøget. Alle tilsyn tager udgangspunkt i: Oplysninger indhentet fra tilbuddets leder, Tilbudsportalen, tilbuddets hjemmeside, eventuelle registreringer om magtanvendelse og borgerhenvendelser. Dialog og nærvær er omdrejningspunktet for alle tilsynsbesøg. Tilsynet udføres af to interne konsulenter, og der trækkes eventuelt på andre relevante kompetencer ad hoc. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker således ud fra en samlet, faglig vurdering indenfor rammerne af kvalitetstemaerne. Det enkelte tilbud bedømmes efter følgende skala: Ingen bemærkninger Bemærkninger Betydende mangler Kritisable forhold Der gennemføres 3-4 tilsynsbesøg hvert år. Følgende tilbud indgår i tilsynsturnus: Tilbud om beskyttet beskæftigelse, jævnfør serviceloven 103 Hanstedholm økologisk landbrug Bygholm Sø Camping og Skøjtebanen Ekstern beskyttet beskæftigelse Side 2

3 Intern beskyttet beskæftigelse, Islandsvej 17. Herunder gruppe udplaceringer som administrativt set hører under intern beskyttet beskæftigelse. Gruppe udplaceringer er relativt små og placeret ude på virksomheder. Tilbud om aktivitet og samvær, jævnfør serviceloven 104 Islandsvej 17 med 3 afdelinger: Skovbrynet, Dagcentret og Særforanstaltningen. Derudover er 10 pladser placeret på Ane Stauningsvej (ASTV 4) Snurretoppen Værestedet Væksthuset Gnisten Stoppestedet Café Amalie Ternevej-Pagevej. Se procedurebeskrivelsen i bilag 1. Sagen er behandlet i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. oktober Fakta Ifølge retssikkerhedsloven 16 har kommunen pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Kommunen skal efter serviceloven 148a føre et driftsorienteret tilsyn med tilbud, som ikke er omfattet af Lov om Socialtilsyn. Herudover er kommunen forpligtet til efter serviceloven 151, at føre tilsyn med de kommunale opgaver efter servicelovens 83 og 86. v/ Falka Skovgaard Frøslev, udviklingskonsulent i Velfærd og Sundhed Formandsskabet indstiller, ar orienteringen tages til efterretning. 1) Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 2) DH medlemmerne har et ønske om, at alle borgere i et givent tilbud i forbindelse med tilsyn, interviewes med et spørgeskema inden tilsynsdagen. Bilag Bilag 1. Procedurebeskrivelse. Tilsyn med tilbud til voksne med betydelig funktionsnedsættelse Præsentation Handicapråd Tilsyn Side 3

4 2. Procedurebeskrivelse Det Kriminalpræventive Tilsyn - kl. 14:45-15: A Med kommunalreformen fik kommunerne fra 1. januar 2007 til opgave at føre tilsyn med voksne domfældte udviklingshæmmede. Tidligere var tilsynsansvaret med denne målgruppe henlagt til amterne. Det er kommunalbestyrelsen i den domfældtes handlekommune, der er myndighed og ansvarlig for at føre tilsynet. Horsens Kommune har udarbejdet en procedurebeskrivelse, der har til hensigt at beskrive de generelle retningslinjer og procedurer i Horsens Kommune, for det kriminalpræventive arbejde med domfældte udviklingshæmmede. Det kriminalpræventive tilsyn omfatter sigtede og domfældte udviklingshæmmede over 18 år. Formålet med tilsynet er at sikre, at risikoen for ny kriminalitet bliver så lille som muligt. Der er således først og fremmest et retssikkerhedsmæssigt sigte, hvor det påhviler handlekommunen: At føre aktivt tilsyn med den domfældte efter dennes behov At minimere risikoen for yderligere kriminalitet At sikre, at eventuelle vilkår i dommen (eks. ophold, arbejde og misbrugsbehandling) efterleves eller forsøges efterlevet At træffe afgørelser i henhold til dommen At samarbejde med statsadvokaten om domfældte i hele domsperioden, hvor statsadvokaten har pligt til at påse, at dommen ikke opretholdes i længere tid end nødvendigt At underrette statsadvokaten, hvis tilsynet ikke kan gennemføres. Derudover ligger der implicit i tilsynsopgaven en behandlingsindsats, der vedrører kommunens rolle i forhold til: At iværksætte et socialpædagogisk behandlingsarbejde, der virker så tilpas kriminalpræventivt, at foranstaltningsdommen opretholdes så kort tid som muligt. I Horsens Kommune varetages tilsynet af to tilsynskonsulenter, der løser tilsynsopgaverne sideløbende med andre arbejdsopgaver. Der bruges i gennemsnit omkring 10 timer på opgaven hver uge. Horsens Kommunes tilsynsforpligtelse begynder den dag, dommen er endelig. Det vil sige, når ankefristen udløber, eller ankeinstansens afgørelse foreligger. Tilsynsforpligtelsen slutter, når dommen udløber. Mange af de dømte har ikke en længste tid på deres dom, mens andre har en længstetid på 3 til 5 år. Tidsintervallet for kontakten med den domfældte vil, grundet sagernes diversitet, blive fastlagt efter en konkret vurdering i hver enkelt sag. Som udgangspunkt er Horsens Kommunes tilsynsfrekvens, fordelt efter boform: Borger i eget hjem: 2-5 besøg per år Borger i botilbud: 1-2 besøg per år Borger på Kofoedsminde: 1 besøg per år. I bilag 1 ses "Procedurebeskrivelse for det kriminalpræventive tilsyn med dømte udviklingshæmmede". Side 4

5 I bilag 2 ses to korte cases om borgere, som er underlagt kriminalpræventivt tilsyn fra Horsens Kommune. Beskrivelserne giver indsigt i hvad der kan karakteriser borgerne, deres kriminalitetstyper og sagernes diversitet. Sagen er behandlet i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. oktober 2018 v/ Falka Skovgaard Frøslev, udviklingskonsulent i Velfærd og Sundhed Formandsskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Bilag Bilag 2. Borgercases Kriminalpræventivt tilsyn Bilag 1. Procedurebeskrivelse for det kriminalpræventive tilsyn med dømte udviklingshæmmede Præsentation Handicapråd Tilsyn Side 5

6 3. Handicaprådets mødekalender kl. 15:00-15: G Forslag til mødekalender 2019 er vedlagt som bilag v/ Kirsten Schmidt, sekretær Formandsskabet indstiller, at mødekalender for 2019 godkendes Handicaprådet drøftede mødekalenderen for Kirsten Schmidt udarbejder et nyt udkast til mødekalender 2019 til næste møde. Bilag Mødeplan 2019 Side 6

7 4. Gensidig orientering - kl. 15:05-15: P Gensidig orientering 1) Spørgsmål fra formandsskabet i Handiaprådet til Teknik og Miljø: a) I forhold til renoveringen af byen, hvor bliver de fem P-pladser af foran den gamel Brandstation på Rådhustorvet? b) I forhold til den nyrenoverede by, hvor må borgere med et handicap parkere i forhold til Søndergade, Jessensgade og Torvet? Svar fra Teknik og Miljø: ad a) De fem pladser foran den gamle brandstation bliver etableret så snart vi er færdige med renoveringen af gågaden. Skurbyen tilhører gågadeprojektet. De handicappede borgere må parkere på Rådhustorvet, hvor der er plads og hvor de ikke holder i vejen/til gene jf. vejloven. ad b) Når renoveringen er færdig, kan de handicappede holde i gågaden efter vejloven, der bliver ikke lavet deciderede handicapparkeringer inde i gågaden. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og ønsker en præsentation af vejlovens bestemmelser i relation til at parkere i gågaden. 2) Jette Birgitte Pedersen orienterede om: Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) udbyder mange kurser, som bliver sendt til de medlemmer af Handicaprådet, der har været tilmeldt en temadag som Det Centrale Handicapråd arrangerede. Kurserne er ikke målrettet Handicaprådet, og derfor kan medlemmerne ikke deltage i disse kurser. 3) Tilgængelighed DH medlemmerne har et ønske om pumpedør ved Horsens Teater, så det bliver muligt for kørestolsbrugere at komme ind og ud. Side 7

8 Ligeledes er det svært at komme ind og ud, uden en døråbner på Kunstmuseet. I Sund By savnes der også en døråbner, da det er rigtig svært at komme ud. Handicap P-pladsen ved Sund By ligger langt fra indgangen til Sund By, DH har et ønske om at få flyttet P-pladsen tættere på indgangen. Toiletområdet ved Foredragssalen. Det er en meget stram toiletdør ind til toiletgangen. Kan der eventuelt sættes en dørpumpe op? Handicapkonsulenten og Teknik og Miljø konsulenten retter henvendelse til rette vedkommende med anmodningen. 4) Genoptræning for personer med handicap og funktionsnedsættelse Vedvarende vederlagsfri fysioterapi, kan kun leveres af privatpraktiserende fysioterapeuter ud i byen. Deres behandlingssteder er ikke egnet til borgere med handicap og funktionsnedsættelse. Kan der laves undtagelser på genoptræningen i Vital Horsens? Spørgsmålet rettes til chefen for Handicap- og Ældrerådgivningen 5) DH medlemmerne ønsker en dialog med Handicap- og Ældrerådgivningen om bedre sagsbehandlingen i Horsens Kommune i relation til svartider, klager og brugerinddragelse. Anmodningen rettes til chefen for Handicap- og Ældrerådgivningen Side 8

9 5. Dialogmøde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - kl. 15:15-15: P På byrådsmødet den 23. april 2018 blev det besluttet, at hvert fagudvalgs formandskab følger op på Handicappolitikken i form af handleplaner 2018/19 og status i løbet af Dette sker i dialog med Handicaprådet. Hvert formandskab inviteres derfor i løbet af 2018/19 til at præsentere, hvordan udmøntningen af Handicappolitikken skal ske på de enkelte fagområder. Hvilke initiativer ønsker det enkelte fagudvalg, der skal iværksættes, for at sikre Handicappolitikkens mål? Formandsskabet for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er inviteret til dette møde med Horsens Kommunes Handicapråd. 1) Formandsskabet indleder med sine eventuelle handicappolitiske perspektiver, indsatser og handleplaner i indeværende politiske periode. 2) Dialog mellem formandsskabet og Handicapråd Formandsskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og administrationen fremlagde aktuelle og kommende initiativer på det handicappolitiske område. Se bilag : Dialogmøde i Handicaprådet ) Handicaprådet drøftede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget oplæg. 2) Handicaprådet tager orienteringen til efterretning Fra DH medlemmerne side ønskes dialog om beskæftigelsesmulighederne for unge borgere med et handicap. Side 9

10 Bilag Dialogmøde Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses-og Integrationsudvalget Side 10

11 6. Dialogmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget - Kl. 15:45-16: P På byrådsmødet den 23. april 2018 blev det besluttet, at hvert fagudvalgs formandskab følger op på Handicappolitikken i form af handleplaner 2018/19 og status i løbet af Dette sker i dialog med Handicaprådet. Hvert formandskab inviteres derfor i løbet af 2018/19 til at præsentere, hvordan udmøntningen af Handicappolitikken skal ske på de enkelte fagområder. Hvilke initiativer ønsker det enkelte fagudvalg, der skal iværksættes, for at sikre Handicappolitikkens mål? Formandsskabet for Børne- og Uddannelsesudvalget er inviteret til dette møde med Horsens Kommunes Handicapråd. 1) Formandsskabet indleder med sine eventuelle handicappolitiske perspektiver, indsatser og handleplaner i indeværende politiske periode. 2) Dialog mellem formandsskabet og Handicapråd Formandsskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning Formandsskabet for Børne- og Uddannelsesudvalget og administrationen fremlagde aktuelle og kommende initiativer på det handicappolitiske område. Se bilag : Handicappolitisk oplæg 1) Handicaprådet drøftede Børne- og Uddannelsesudvalgets oplæg 2) Handicaprådet tog orienteringen til efterretning Bilag Dialogmøde Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses-og Integrationsudvalget inkluderende læringsmiljøer Side 11

12 7. Underskrift af referat P Underskrift af referat De tilstedeværende underskrev referatet. Side 12

Dagsorden Handicapråd

Dagsorden Handicapråd Dagsorden Handicapråd Mødedato: 1. november 2018 Mødetid: 14:30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Procedurebeskrivelse Det kommunale driftsorienterede tilsyn med tilbud til voksne med betydelig

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Det kommunale driftsorienterede tilsyn Med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser.

Procedurebeskrivelse. Det kommunale driftsorienterede tilsyn Med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser. Sagsnr. 00.01.00-K08-1-18 Dato: 18.9.2018 Procedurebeskrivelse Det kommunale driftsorienterede tilsyn Med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser Gælder for: Beskyttet beskæftigelse jf.

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser Horsens Kommune, 2018

Årsrapport Tilsyn med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser Horsens Kommune, 2018 Sagsnr. 00.01.00-K08-1-18 Dato: 24.01.2019 Årsrapport Tilsyn med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser Horsens Kommune, 2018 Indhold Årsrapport Tilsyn med tilbud til voksne med betydelige

Læs mere

Procedurebeskrivelse for det Kriminalpræventive tilsyn med dømte udviklingshæmmede

Procedurebeskrivelse for det Kriminalpræventive tilsyn med dømte udviklingshæmmede Sagsnr. 27.12.16-A26-2-15 Dato: 16.8.2018 Procedurebeskrivelse for det Kriminalpræventive tilsyn med dømte udviklingshæmmede Indhold Baggrund og formål - procedurebeskrivelsen...3 Tilsynets formål...3

Læs mere

Præsentation Falka. Leankonsulent (optimering af effektivitet, kvalitet og trivsel) Cand. Scient. Pol. Specialkonsulent Velfærds- og Sundhedsstaben

Præsentation Falka. Leankonsulent (optimering af effektivitet, kvalitet og trivsel) Cand. Scient. Pol. Specialkonsulent Velfærds- og Sundhedsstaben Præsentation Falka Cand. Scient. Pol. Specialkonsulent Velfærds- og Sundhedsstaben Leankonsulent (optimering af effektivitet, kvalitet og trivsel) Tilsynsførende Tilbud om aktivitet og samvær Tilbud om

Læs mere

Dagsorden Handicapråd

Dagsorden Handicapråd Dagsorden Handicapråd Mødedato: 13. december 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Plan- og Miljøudvalget - kl. 14:00-15:00 2 2 Orientering om status

Læs mere

Dagsorden Handicapråd

Dagsorden Handicapråd Dagsorden Handicapråd Mødedato: 11. april 2019 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om projektet fra Gågade til Væregade Kl. 15:00 15:15 2 2 Orientering om

Læs mere

Årsberetning for Handicaprådet 2018

Årsberetning for Handicaprådet 2018 Sagsnr. 27.69.48-P35-7-19 Dato: 8.2.2019 Årsberetning for Handicaprådet 2018 Årsrapport 2018 Handicaprådets medlemmer: Formand: Næstformand: Jette Birgitte Pedersen, Dansk Blindesamfund Ellen T Schmidt,

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2 En

Læs mere

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6 Referat Handicapråd Mødedato: 26. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 2, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2

Læs mere

Referat Handicapråd. 1 Orientering om projektet fra Gågade til Væregade - Kl. 15:00-15: Orientering om Teknologicaféen - Kl.

Referat Handicapråd. 1 Orientering om projektet fra Gågade til Væregade - Kl. 15:00-15: Orientering om Teknologicaféen - Kl. Referat Handicapråd Mødedato: 11. april 2019 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om projektet fra Gågade til Væregade Kl. 15:00 15:15 2 2 Orientering om Teknologicaféen

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Dagsorden Handicapråd

Dagsorden Handicapråd Dagsorden Handicapråd Mødedato: 21. februar 2019 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Velfærds- og Sundhedsudvalget - Kl. 14:00-15:00 2 2 Orientering om

Læs mere

Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Ændring af Forretningsorden for Handicaprådet 2 2 Gensidig orientering 3 3 Eventuelt 5

Læs mere

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl.

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 14. april 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Bo Døgn, Ane Staunings Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse: 1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30

Læs mere

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6 Dagsorden Handicapråd Mødedo: 26. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 2, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Præsention af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af 8

Tilsynspolitik. Side 1 af 8 Tilsynspolitik 2019 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af socialpædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Mødedato: 24. november 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 24. november 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 24. november 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Temaorientering-

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

Socialtilsyn Midt udbyder i 2017 følgende tilkøbsmuligheder jf. lov om socialtilsyn 3:

Socialtilsyn Midt udbyder i 2017 følgende tilkøbsmuligheder jf. lov om socialtilsyn 3: 1 Indledning Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud, kvindekrisecentre og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud beliggende i Region Midtjylland

Læs mere

1 Høring - Sundhedspolitik kl. 14:00-14:15 2

1 Høring - Sundhedspolitik kl. 14:00-14:15 2 Refer Handicapråd Mødedo: 4. december 2014 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: 1 Høring - Sundhedspolitik 2015-2018 - kl. 14:00-14:15 2 2 3 4 5 Høring - Retningslinjer for udførelse

Læs mere

Tilsynskoncept for sociale tilbud på voksenområdet

Tilsynskoncept for sociale tilbud på voksenområdet 2010 Esbjerg Kommunes Tilsynskoncept for sociale tilbud på voksenområdet»det overordnede formål med tilsynet for tilbud på det sociale område er at sikre og udvikle kvaliteten af tilbuddene, således at

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Referat Handicapråd. 1 Dialogmøde med Velfærds- og Sundhedsudvalget - Kl. 14:00-15:00 2

Referat Handicapråd. 1 Dialogmøde med Velfærds- og Sundhedsudvalget - Kl. 14:00-15:00 2 Referat Handicapråd Mødedato: 21. februar 2019 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Velfærds- og Sundhedsudvalget - Kl. 14:00-15:00 2 2 Orientering om projekterne

Læs mere

1 Høring - Sundhedspolitik kl. 14:00-14:15 2

1 Høring - Sundhedspolitik kl. 14:00-14:15 2 Dagsorden Handicapråd Mødedo: 4 december 2014 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: 1 Høring - Sundhedspolitik 2015-2018 - kl 14:00-14:15 2 2 3 4 5 Høring - Retningslinjer for udførelse

Læs mere

Mødedato: 22. maj 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 22. maj 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 22. maj 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan har du det - 2017 - Kl. 13:10 2 2 Plejehjemslæger 3 3 Høring - Revidering af retningslinjer

Læs mere

Dagsorden Ældrerådet

Dagsorden Ældrerådet Dagsorden Ældrerådet Mødedato: 19. februar 2019 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om åbningstid i caféer Sundhed og Omsorg - Kl. 13:00-13:15 2 2 Orientering

Læs mere

Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi.

Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Notat vedrørende Gladsaxe Kommunes forpligtelse i forbindelse med godkendelse af samt tilsyn med private tilbud. NOTAT

Læs mere

HORSENS KOMMUNE Møde nr. 21

HORSENS KOMMUNE Møde nr. 21 HORSENS KOMMUNE Møde nr. 21 Referat Fraværende: Helle Ibsen, Torben Engholm Mødested: Horsens Rådhus Mødelokale 3 Kl. 16:00 18:00 Blad nr.: 1 DELTAGERE: Charlotte Juhl Andersen,Jette Birgitte Pedersen,

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Indhold 1 Baggrund:... 3 2 Hovedprincip:... 3 3 Lovgrundlag:...

Læs mere

Årsberetning for Handicaprådet 2015

Årsberetning for Handicaprådet 2015 Årsberetning for Handicaprådet 2015 Årsrapport 2015 Handicapråds medlemmer: Formand: Næstformand: Tilforordnede: Sekretær: Jette Birgitte Pedersen, Dansk Blindesamfund Ellen T Schmidt, Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Udsatte voksne og borgere med handicap

Udsatte voksne og borgere med handicap soversigt 2019 Udsatte voksne og borgere med handicap Side 2 Forord I Horsens Kommune ses det som vores vigtigste opgave, at skabe de bedst mulige rammer for at alle kan leve et aktivt, indholdsrigt og

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik Udkast til tilsynspolitik 2019 1. Indledning Glostrup Kommune har ifølge Servicelovens 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2016 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2015 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Velfærd- og Sundheds udmøntning af Horsens Kommunes Handicappolitik

Velfærd- og Sundheds udmøntning af Horsens Kommunes Handicappolitik Velfærd- og Sundheds udmøntning af Horsens Kommunes Handicappolitik Temamøde med formandskabet for Velfærdog Sundhedsudvalget den 21. februar 2019 27.69.48-P35-1-19 Velfærds- og Sundhedsudvalgets fokus

Læs mere

Katalog. Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, der ikke er omfattet af lov om socialtilsyn. Socialtilsyn Øst Side 1 af 9

Katalog. Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, der ikke er omfattet af lov om socialtilsyn. Socialtilsyn Øst Side 1 af 9 2019 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, der ikke er omfattet af lov om socialtilsyn Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2019 Side 1 af 9 Indledning I henhold til Lov om Socialtilsyn er hovedparten af de generelle faglige,

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne

Læs mere

Mødedato: 19. juni 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 19. juni 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Ældrerådet Mødedato: 19. juni 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Ældrerådets sammensætning fra 19. juni 2018 2 2 Udkast - Værdighedspolitik 2018-2021

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping Møde slut: 12.00 Fraværende: Gytte Gade og Ulla Paulsen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 119 sprotokol

Læs mere

Solgaven Skovbakken Farum

Solgaven Skovbakken Farum Frederiksberg Kommune Solgaven Skovbakken 126 3520 Farum Afgørelse om godkendelse af tilbuddet Solgaven Solgaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 108, 107 og 104 og dermed omfattet af

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-1-18 Dato: 12.1.2018 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune 1 Retningslinjer

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Præsentation LEDERFORUM. Efterår 2014

Præsentation LEDERFORUM. Efterår 2014 Præsentation LEDERFORUM Efterår 2014 Stabsfunktioner Økonomi, HR IT mv. Kommunikation Leveres af Holbæk (overhead) Organisation Direktør Tilsynschef Lokale stab: Tværfaglig team Økonomi internt/ekstern

Læs mere

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016.

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. 1 Indledning Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud,

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Botilbud og bofællesskaber på det specialiserede voksenområde Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/11 Resumé Socialtilsyn Hovedstadens driftsorienterede tilsyn

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Ændring af Forretningsorden for Handicaprådet 2 2 Gensidig orientering 3 3 Eventuelt

Læs mere

Dagsorden Udsatterådet

Dagsorden Udsatterådet Dagsorden Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard

Læs mere

Mødedato: 16. juni 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: VI MØDES I FORHALLEN og derefter går vi i Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. juni 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: VI MØDES I FORHALLEN og derefter går vi i Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 16. juni 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: VI MØDES I FORHALLEN og derefter går vi i Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Rundvisning og orientering i Siddeklinik og

Læs mere

HORSENS KOMMUNE Møde nr. 17

HORSENS KOMMUNE Møde nr. 17 HORSENS KOMMUNE Møde nr. 17 Referat Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Blad nr.: 1 Fraværende: Helle Ibsen, Dorthe Mogensen, Jette Rasmussen, Torben Engholm Kl. 15:00 17:00 DELTAGERE: Charlotte Juhl Andersen,Jette

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer og vilkår som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer og vilkår som socialt tilbud Dato 13-11-15 Til Botilbuddet på DNS Skorkærvej 8 6990 Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer og vilkår som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere,

Ad 1: Hvad er de overordnede karakteristika ved de borgere, 8. april 2013 Birthe Skaarup, MB Sagsnr. 2013-59458 Dokumentnr. 2013-274539 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 2. april 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Vil Socialborgmester

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Omsorg og Livskraftsudvalget Godkendt af byrådet den 21. marts 2018 Side 1/11 ndhold Nr. Lovgrundlag 1. ekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2016 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Resume af reglerne op tilsyn samt præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialstyrelsen ved, om

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde

Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde Kofoedsminde er Danmarks eneste behandlingsinstitution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger. Institutionen er

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialtilsynet v. Ulla B. Andersen, om resultater, erfaringer

Læs mere

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 27. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. Afbud Fraværende

Læs mere

Årsberetning Det kommunale tilsyn med tilbud til voksne borgere med vedvarende handicap

Årsberetning Det kommunale tilsyn med tilbud til voksne borgere med vedvarende handicap Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Dato: 28. januar 2015 Initialer: SG/DBU Sagsnr.: 27.12.16-K09-1-15 Årsberetning 2014 Det kommunale tilsyn med tilbud til voksne borgere med vedvarende handicap

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/8 Resumé Socialtilsyn Hovedstaden har i 2017, på vegne af Frederikssund Kommune, gennemført uanmeldte driftsorienterede

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud Tilsynet vedrører Driftsorienteret tilsyn med et tilbud Publiceret den 20-12-2018 Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud Socialtilsynet har foretaget et administrativt økonomisk tilsyn vedrørende

Læs mere

TILSYN 2015 Tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser. TILSYNSRAPPORT Gnisten Aktivitet og Samvær SEL 104

TILSYN 2015 Tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser. TILSYNSRAPPORT Gnisten Aktivitet og Samvær SEL 104 TILSYN 2015 Tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser TILSYNSRAPPORT Gnisten Aktivitet og Samvær SEL 104 Vurdering og bedømmelse Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere