Afgørelse om sikkerhedsniveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om sikkerhedsniveau"

Transkript

1 Virksomheder J.nr. MST Ref. metho/tasme Den 4. september 2015 Afgørelse om sikkerhedsniveau For: Arla Foods Amba Slagelse Mejericenter Karolinevej 1, 4200 Slagelse Matrikel nr.: 8ey, 8ec og 8km af landgrav, Slagelse Jorder CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 6.4.c Afgørelsen omfatter: Sikkerhedsvurdering og afgørelse om sikkerhedsniveau Dato: 4. september 2015 Godkendt: Mette Thorsen Annonceres den 4. september 2015 Klagefristen udløber den 2. oktober 2015 Søgsmålsfristen udløber den 4. marts 2016 Miljøstyrelsen Lyseng alle Højberg Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for afgørelse om sikkerhedsniveau Øvrige forpligtelser VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens omgivelser Miljøstyrelsens vurdering Bemærkninger til afgørelsen Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG A: LOVGRUNDLAG REFERENCELISTE

3 1. INDLEDNING Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, Karolinevej 1, 4200 Slagelse er omfattet af 1, stk. 2 nr. 2b i Risikobekendtgørelsen 1 på grund af virksomhedens oplag af ammoniak samt dens tætte placering på boligområder. Ved revisionen af Risikobekendtgørelsen i 2006 blev flere eksisterende virksomheder omfattet af reglerne, selv om deres aktiviteter ikke ændrede sig. Dette er tilfældet for Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter. Virksomheden har anmeldt et oplag af ammoniak i henhold til risikobekendtgørelsens 21 i juli Oplaget er opgjort som en maksimal driftsfyldning på kg i virksomhedens køleanlæg. Første udkast til sikkerhedsdokument blev indsendt i maj Sikkerhedsdokumentet er siden da blevet revideret i dialog med myndighederne. Det endelige sikkerhedsdokument er fremsendt den 28. maj Formålet med sikkerhedsdokumentet er, at Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter skal dokumentere, at virksomheden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden for virksomheden, samt at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed til stadighed opretholdes. Med sikkerhedsdokumentet samt supplerende vilkår i denne afgørelse vurderer Miljøstyrelsen At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er klarlagt. At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld. At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et system, der sikrer, at planen gennemføres. At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af virksomheden. At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. Større uheld i forbindelse med Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, er knyttet til udslip af ammoniak. Dette kan forekomme i forbindelse med lækage eller brud på anlæg, herunder rørbrud. Uheld kan i værste tilfælde have konsekvenser for mennesker og miljø både på og uden for virksomheden. I sikkerhedsdokumentet beskrives de værst tænkelige uheldsscenarier, og der er foretaget konsekvensberegninger samt risikovurdering af disse. På baggrund af beregningerne er der fastlagt en sikkerhedsafstand på 130 m og en maksimal konsekvensafstand på 430 m fra køleanlægget. Der er ikke følsom arealanvendelse, forstået som boliger, institutioner eller områder, hvor der kan opholde sig mange mennesker, inden for sikkerhedsafstanden. Dermed vurderer 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 3

4 Miljøstyrelsen, at naboer til virksomheden ikke udsættes for væsentligt større risiko end andre borgere i området. Inden for den maksimale konsekvensafstand ligger der flere boliger, institutioner samt en skole, men på baggrund af de forbyggende og afhjælpende foranstaltninger beskrevet i sikkerhedsdokumentet, vurderer Miljøstyrelsen, at risikoen for, at et større uheld vil ske og medføre dødsfald udenfor virksomhedens område, er meget mindre end risikoen for dødsfald som følge af eksempelvis trafikuheld og naturkatastrofer. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at virksomhedens sikkerhedsniveau er acceptabelt. 4

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og sikkerhedsdokumentet af 28. maj 2015 meddeler Miljøstyrelsen hermed accept af sikkerhedsniveauet for Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter. Afgørelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1. Afgørelsen træffes på vilkår, som træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen. Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41. Vilkårene kan tages op til revision, hvis der fremkommer nye oplysninger om de sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden. Der fastsættes følgende vilkår: 2.1. Vilkår for afgørelse om sikkerhedsniveau N1 N2 N3 Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om afgørelsens indhold. Receiveren skal placeres på fast underlag med opkant og uden afløb. Receivergraven skal overdækkes med en let bygning Der skal indbygges en automatisk hurtiglukkeventil på rørafgangen fra receiveren. Ventilens lukketid må maksimalt være 25 sekunder. Hurtiglukkeventilen, herunder lukketiden, skal regelmæssigt funktionstestes jf. vilkår N8. N4 N5 PI-diagrammer over anlæggets opbygning skal til enhver tid være opdaterede. Det skal sikres, at der også i uheldssituationer er adgang til de opdaterede PIdiagrammer. Virksomheden skal via udstyr, instrukser/procedurer og/eller fysiske barrierer sikre at der ikke sker afstrømning af spild enten direkte eller indirekte via kloak til recipient. N6 Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af fornøden opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer og/eller instrukser kunne håndtere de vandmængder, som kan opstå fra egne sikkerhedsforanstaltninger (fx sprinkleranlæg), så der ikke er fare for forurening af jord, grundvand og recipienter. N7 Kontrol med ændringer Ved enhver ændring af ammoniakkøleanlægget ud over 1:1 udskiftning, skal virksomheden foretage en risikovurdering, herunder vurdere muligheden for at nedbringe risikoen i forbindelse med anlægsændringen. Risikovurderingen skal dokumenteres og opbevares på virksomheden. Ved byggeprojekter på virksomheden, som ikke direkte involverer ændringer på køleanlægget, skal der foretages en vurdering af risikoen for akut beskadigelse af 5

6 anlægsdele på køleanlægget, som kan medføre utilsigtede udslip. Risikovurderingen skal følges op af nødvendige forebyggende handlinger i forbindelse med arbejdet. N8 Egenkontrol og vedligehold Sikkerhedsforanstaltninger/-barrierer til forebyggelse og begrænsning af større uheld skal regelmæssigt vedligeholdes og funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter hensigten. Kontrollen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold. Følgende skal registreres i journal (miljøafvigelse) eller vedligeholdelsessystem: Dato for større vedligeholdelsesopgaver. Ved større vedligeholdelsesopgaver forstås anlægsændringer på ammoniak-siden, som kræver nedlukning af anlæg og/eller tømning af anlægget for ammoniak Funktionstest Reparationer og udskiftninger Oplysninger om afvigelser fra normale driftsforhold Uheld der medfører udslip af ammoniak. Tilløb til uheld, forstået som hændelser, der kunne have medført ukontrolleret udslip af ammoniak, hvis ikke der var grebet ind. Journal/vedligeholdelsessystem skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. N9 N10 Isoleringen på isolerede anlægsdele skal til enhver tid være intakt. Kontrol af dette skal indgå i det løbende eftersyn. Konstateres en skade på isoleringen skal dette udbedres snarest muligt. Virksomheden skal mindst en gang ugentligt føre visuelt tilsyn med udendørs rør, flanger/samlinger og beholdere tilknyttet køleanlægget, herunder visuel kontrol af, at rørisoleringer er intakte. Ved eftersynet skal anlægsdelene så vidt muligt passeres i vindretningen, således at evt. lugt af udsivende ammoniak detekteres. Det visuelle tilsyn skal foretages af køleansvarligt personale eller af personer, der har modtaget særlig instruktion i opgaven fra køleansvarligt personale. N11 Journalføring Der skal føres journal over Mængder af påfyldt kølemiddel Egenkontrol og eftersyn med rørisoleringer, udendørs rør, flanger og beholdere, jf. vilkår N10. Journalen skal forevises på forlangende. Indberetning N12 Virksomheden skal indberette uheld eller tilløb til uheld, jf. risikobekendtgørelsens 9, stk. 3 og bilag 7 pkt. 1, hvis uheldet, som involverede ammoniak (uanset mængden), kunne medføre ukontrolleret udslip af ammoniak. 6

7 2.2 Øvrige forpligtelser I henhold til risikobekendtgørelsen er virksomheden i øvrigt bl.a. forpligtet til følgende: Virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument ( 7, stk. 1). Virksomheden har pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsender ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert 5. år ( 7, stk. 2). Kommunalbestyrelsen skal videresende sikkerhedsdokumentet. Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden ( 8, stk. 1), - såfremt der sker væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvori det anvendes. - hvis virksomheden lukkes eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, ophører. - såfremt der uden at være tale om en ændring, der falder ind under risikobekendtgørelsens 4 om væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, sker en ændring, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld. Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne, som nævnt i risikobekendtgørelsens 11, stk. 1, de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffet omfattet af risikobekendtgørelsen har været eller kunne have været involveret ( 9, stk. 3). 7

8 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, producerer konsummælk samt en række surmælksprodukter og mælkebaserede desserter. I virksomhedens køle- og isvandsanlæg er der et samlet oplag på kg ammoniak. Da den samlede mængde ammoniak overstiger 5000 kg, og oplaget samtidig ligger mindre end 200 meter fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig, er virksomheden kategoriseret som en kolonne 2 virksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen. Følgende stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er oplagret på Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter: Stof Maks. Mængde Årsag Ammoniak kg Miljøfare/giftigt I mindre mængder er følgende stoffer oplagret på mejeriet: Stof Maks. Mængde Årsag Klorholdige rengøringsmidler 20 kg Giftigt Acetylen 10 kg Brand Oxygen 10 kg Brand Dieselolie kg Brand Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, har i maj 2010 fremsendt første version af virksomhedens sikkerhedsdokument. Sikkerhedsdokumentet er siden revideret, som følge af behov for supplerende oplysninger om den mulige udbredelse af ammoniak i forbindelse med uheld, samt muligheden for at implementere supplerende sikkerhedsforanstaltninger. Den seneste version af sikkerhedsdokumentet er fremsendt den 28. maj Virksomhedens omgivelser Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, ligger i et område, der ifølge i følge Slagelse Kommune kommuneplan ligger i byzone i et område, der er udlagt til erhvervsformål. Virksomhedens område er endvidere omfattet af lokalplan nr. 25 og lokalplan nr Mod øst og syd grænser virksomheden op til boligområder. De nærmeste boliger er placeret m fra virksomhedens skel. Mod nord og vest grænser virksomheden op til andre erhvervsvirksomheder. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at etablering af aktiviteter eller anlæg, der medfører særlig risiko for grundvandet, så vidt muligt skal undgås, hvis der er risiko for forurening af vandindvindingsinteresser. Virksomheden ligger desuden ca. 15 km fra de nærmeste Natura-2000 områder, nr. 163 Susåen mod øst og nr. 116 Storebælt mod vest. Ifølge 4 i Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og levestederne for de arter, området er udpeget for, eller hvis det kan indebære forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 8

9 3.2 Miljøstyrelsens vurdering Miljøstyrelsens opgave i henhold til risikobekendtgørelsen er relateret til de tilfælde, hvor større uheld på virksomheden kan medføre skader på miljø og mennesker uden for virksomhedens eget område eller nedsivning af forurenende stoffer på virksomhedens område. Denne opgave supplerer det miljøtilsyn, som Miljøstyrelsen i forvejen fører med virksomheden. Ammoniak er klassificeret som både giftigt for mennesker og farligt for vandmiljøet. Fokus er således rettet mod et ønske om at begrænse spredningen af ammoniak uden for virksomhedens område. På baggrund af sikkerhedsdokumentet er det Miljøstyrelsens vurdering, at risikobekendtgørelsens krav til dokumentets omfang og indhold er opfyldt, herunder en systematisk identifikation af mulige farekilder kombineret med en systematisk vurdering af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til at forebygge og begrænse de mulige farer. Virksomheden har identificeret mulige farekilder og beregnet den sandsynlige spredning af ammoniak i omgivelserne for de typer af uheld, som forventes at kunne give størst påvirkning af omgivelserne. Såvel fareidentifikation og konsekvensberegninger er foretaget med udgangspunkt anerkendte modeller og beregningsmetoder, som er baseret på metoder beskrevet i Miljøprojekt 112/1989 og arbejdsrapport nr. 8/2008 fra Miljøstyrelsen. Beregningerne viser, at kun ganske få uheld, som medfører brud på udendørs anlægsdele under de værst mulige vejrforhold, kan medføre, at ammoniakkoncentrationen udenfor virksomhedens matrikel vil kunne nå et niveau, der kan medføre fare for menneskers liv. Figur 1. Konsekvensafstande omkring Arla Foods, Slagelse Mejericenter. Yderste zone angiver den generelle planlægningszone på 500 m fastlagt i Miljøministeriets cirkulære nr. 37 af 20/04/2006. Den midterste zone angiver den maksimale konsekvensafstand, og den inderste brune cirkel angiver sikkerhedsafstanden. Se tekst for uddybende forklaring. 9

10 I figur 1 er angivet tre konsekvensafstande, henholdsvis en generel planlægningszone, en maksimal konsekvensafstand samt en sikkerhedsafstand. Den generelle planlægningszone, som er den yderste cirkel på figur 1, omfatter de arealer, der ligger nærmere end 500 m fra virksomheden. Her har Slagelse Kommune en forpligtelse til at tage hensyn til risikoen for større uheld i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen, jf. Miljøministeriets cirkulære nr. 37 af 20/04/2006. Den maksimale konsekvensafstand, som er den midterste cirkel på figur 1, ligger i en afstand af ca. 430 m fra de udendørs dele af køleanlægget og angiver den største afstand, hvor der teoretisk set kan ske livstruende personskade eller dødsfald ved det værst mulige uheld. Det forudsætter dog, at alle sikkerhedsforanstaltninger svigter på én gang, og at der sker under de værste vind- og vejrforhold. Der er heller ikke indregnet skærmende effekter fra bygninger og mure på og omkring virksomheden. Alle uheldsscenarier indgår ved fastlæggelse af den maksimale konsekvensafstand, også dem som vurderes at være meget usandsynlige, dvs. med en anslået hyppighed på en gang pr 1 mio. år eller sjældnere. Sikkerhedsafstanden, som er den inderste cirkel på figur 1, ligger i en afstand af ca. 130 m fra de udendørs dele af køleanlægget og er bestemt som enten den største afstand, hvor et uheld med en forventet hyppighed på større end eller lig med 10-5 pr. år (eller 1 uheld pr år) i værste fald kan medføre koncentrationer, der overstiger LC10 2 for ammoniak eller en største afstand, hvor et uheld med en forventet hyppighed på større end eller lig med 10-3 pr. år (eller 1 uheld pr år) i værste fald kan medføre koncentrationer, der overstiger AEGL3 3 Sikkerhedsafstand Inden for sikkerhedsafstanden bør der som udgangspunkt ikke ligge boliger eller institutioner, hvor der opholder sig mange mennesker. Hvis dette alligevel er tilfældet, skal virksomheden undersøge muligheden for at øge sikkerheden ved forebyggende foranstaltninger, som kan reducere sandsynligheden for, at de værste uheld forekommer. Den største del af sikkerhedsafstanden på 130 m fra køleanlægget ligger indenfor virksomhedens område. En mindre del af sikkerhedsafstanden rækker ud over offentlig vej og tæt ved, men ikke ind over, de nærmeste boliger øst og syd virksomheden. Der er hverken boliger eller institutioner inden for sikkerhedsafstanden. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at naboer til virksomheden ikke udsættes for større risiko end andre borgere i området. Dermed vurderes det, at risikoen for de mennesker, der bor og nær ved virksomheden, er acceptabel. Mod nord rækker sikkerhedsafstanden ind over en mindre del af en nabovirksomhed, hvor der i dagtimerne kan færdes ansatte og kunder. Nabovirksomhedens ansatte bliver informeret om risikoforholdene og håndtering af uheldssituationer. 2 LC10 angiver den koncentration, som kan være dødelig for op til 10 % af befolkningen ved påvirkning et givent tidsrum 3 AEGL3 angiver den koncentration som i et givent tidsrum kan give livstruende personskade eller dødsfald 10

11 Inden for den maksimale konsekvensafstand på 430 m ligger der flere boliger, institutioner samt to skoler, men på baggrund af de forbyggende og afhjælpende foranstaltninger beskrevet i sikkerhedsdokumentet, vurderer Miljøstyrelsen, at risikoen for, at et større uheld vil ske og medføre dødsfald udenfor virksomhedens område, er meget mindre end risikoen for dødsfald som følge af eksempelvis trafikuheld og naturkatastrofer. Samlet vurdering Det er Miljøstyrelsens vurdering, at sandsynligheden for, at de værste uheld vil ske, er ganske lille, da køleanlæggets ammoniakholdige dele er placeret, så risikoen for påkørsel eller anden fysisk skade er meget begrænset. Endvidere har virksomheden etableret forebyggende sikkerhedsforanstaltninger i form af daglige og ugentlige systematiske eftersyn på anlægget, som vil sikre, at mindre utætheder opdages, inden der opstår risiko for større udslip. En del af disse eftersyn gennemføres af et autoriseret kølefirma. Virksomheden har desuden et ledelsessystem, hvor alle eftersyn og vedligeholdelsesrutiner styres og dokumenteres. Virksomheden har endvidere oplyst, at der i forbindelse med udskiftningen af en ældre receiver til en ny men større receiver i sommeren 2015 vil blive indbygget en automatisk hurtiglukkeventil på afgangsrøret, så der i tilfælde af et brud på røret ikke vil løbe så meget ammoniak ud som nu. Denne sikkerhedsforanstaltning er fastholdt med vilkår. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af sikkerhedsdokumentet, at de væsentligste risici for større uheld er beskrevet, og at virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og det opnåede sikkerhedsniveau er acceptabelt i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen under forudsætning af, at virksomheden efterlever vilkårene i denne afgørelse samt de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i sikkerhedsdokumentet. Vilkårene skal bl.a. sikre, at virksomheden til enhver tid efterlever alle sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i sikkerhedsdokumentet. Sikkerhedsforanstaltningerne skal minimere sandsynligheden for, at der opstår uheld og begrænse konsekvenserne, hvis uheldet alligevel opstår. I tilfælde af brand på mejeriet, hvor der sker udslip af ammoniak sammen med brandslukningsvand, vil ammoniak og brandslukningsvand blive ledt til kloaksystemet og videre til virksomhedens udledningstank, som kan afspærres med henblik på efterfølgende håndtering af vandet. Der er instrukser til personalet, som skal kontakte vagthavende på det fælles offentlige renseanlæg, så der i samarbejde med renseanlægget kan tages stilling til om ammoniak og/eller brandslukningsvand må ledes til renseanlægget. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at virksomheden har sikret, at brandslukningsvand vil kunne håndteres uden at påvirke vandmiljøet. Endvidere er det Miljøstyrelsens vurdering, at uheld med udslip af ammoniak, på grund af den store afstand ikke vil kunne påvirke de nærmeste Natura 2000 områder ca. 15 km væk. 3.3 Bemærkninger til afgørelsen Udtalelse fra andre myndigheder Miljøstyrelsen har samarbejdet med Slagelse Kommune, Center for Beredskab og Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi om vurderingen af sikkerhedsdokumentet. 11

12 Slagelse Kommunes Center for Beredskab har oplyst, at de under forudsætning af, at de planlagte ændringer med stopventiler på receiveren og overdækning af receivergraven med let bygning, ingen bemærkninger har til Beredskabsplanen i forhold til påvirkning af det omkringliggende samfund. Udkast til afgørelse om accept af sikkerhedsniveau har endvidere været i høring hos Slagelse Kommunes planafdeling, som ikke har haft bemærkninger Udtalelse fra virksomheden De nye vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens 75. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til afgørelsens vilkår, og har i forbindelse med høringssvaret medsendt en handlingsplan, der sikrer, at de fastsatte vilkår opfyldes i løbet af efteråret 2015, herunder at Der fysisk er monteret en hurtiglukkeventil på afgangsrøret ved receiveren. Dokumentation for lukketid sendes til Miljøstyrelsen inden udgangen af september 2015 Der monteres opsamlingskar under og overdækning omkring den udendørs receiver Udendørs kloaker opmærkes, så det tydeligt fremgår, hvilke der er leder til regnvandskloaker, og hvilke der leder til spildevandsudligningstank. Ved udslip blokeres regnvandskloaker med bolde/sandsække, og nødstop til pumpebrønden til det offentlige spildevandssystem aktiveres. Disse handlinger tilføjes virksomhedens interne beredskabsinstruks. Virksomheden har planlagt at orientere nabovirksomhederne om arbejdet og risikoen ved ammoniakken i løbet af efteråret

13 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag A Afgørelse om sikkerhedsniveau Afgørelsen om sikkerhedsniveau gives i henhold til 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven Risikobekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af 1, stk. 2, nr. 2b i risikobekendtgørelsen på grund af virksomhedens oplag af ammoniak samt placering nær boligområder. Virksomheden er dermed kolonne-2 virksomhed og skal i henhold til 4 udarbejde og sende et sikkerhedsdokument til myndighederne. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, som virksomheden har etableret for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen. Godkendelsesbekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 1, punkt 6.4.c i godkendelsesbekendtgørelsen. Da virksomheden er blevet omfattet af risikobekendtgørelsen ved en revision af denne i 2006, er der tale om, at der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden. Vilkårene om forebyggelse af uheld i virksomhedens miljøgodkendelse, skal derfor tages op til revurdering i henhold 41 a stk. 2 nr. 6 i Miljøbeskyttelsesloven. VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 7c, i VVM-bekendtgørelsen. Da der ikke er tale om ændringer, udvidelser eller andet, som fordrer en godkendelse for fortsat lovlig drift af anlægget, skal der ikke gennemføres behandling efter VVM-bekendtgørelsen. Habitatdirektivet Virksomheden ligger langt fra nærmeste Natura 2000 område, og er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 4.2 Øvrige afgørelser Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelse/r fortsat: Miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 2. maj 2006 Miljøgodkendelse af AdBlue tank af 4. juni Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet omfatter dels vilkår fastsat i henhold til respektive lovgivninger og dels virksomhedens efterlevelse af risikobekendtgørelsens 7 om, at virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne afgørelse vil blive annonceret på 13

14 Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den 2. oktober Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( Betingelser, mens en klage behandles En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder fra offentliggørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Arla Foods Amba: Slagelse Kommune Center for Beredskab, Slagelse Kommune: Sydsjællands- og Lolland Falster Politi: Arbejdstilsynet: Danmarks Naturfredningsforening: Friluftsrådet:

15 BILAG A: Lovgrundlag Referenceliste Love Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 669 af 18. juni 2014 med senere ændringer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. november 2014 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr af 14. december 2006 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer Vejledninger fra Miljøstyrelsen Vejledning om miljøgodkendelse ( Fra december 2008 Håndbog om miljø og planlægning. Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU Andet materiale AT-vejledning nr. C.0.3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (jan. 2006) 15

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C Solae Denmark A/S Sydhavnsgade 7 8000 Århus C Sendt pr. mail til: MLinnema@solae.com Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00206 Ref. benjo/haskr Den 12. december 2008 Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Strandmøllen A/S Roskildevej 213 4300 Holbæk Miljøstyrelsen Virksomheder J. nr. MST-1270-00624 Ref. Hebec/subjo Dato 5. december. 2012 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Strandmøllen A/S Afdeling: Matrikel

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Aarhus J.nr. MST-1270-00376 Ref. antkr/haskr Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: DENEX A/S Adresse: Tuenvej 120, Elling, 9900 Frederikshavn Matrikel nr.: 2f m.fl. Elling By, Elling CVR-nummer: 31346959 P-nummer:

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING. Vilkårsændringen omfatter: Ændring af vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse for etape 6.2.

VILKÅRSÆNDRING. Vilkårsændringen omfatter: Ændring af vilkår vedrørende sikkerhedsstillelse for etape 6.2. Nordgroup a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01664 Ref. jemma/anved Den 29.april 2015 Sendt til nord@nordgroup.eu MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Nordgroup a/s, ændring af vilkår

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau Arla Foods Amba Hjørring Mejeri Ålborgvej 86 9800 Hjørring Aarhus J.nr. MST-1270-00177 Ref. metho/tasme Dato 4. juni 2012 Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau For: Arla Foods Amba, Hjørring mejeri Adresse:

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Sendes pr. digital mail til: CVR nr. 36876115 Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sirius Havnedepot,

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket,

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket, Vattenfall A/S Nordjyllandsværket Nefovej 50 9310 Vodskov Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00205 Ref. haskr/kabje Den 21. september 2010 Sendt elektronisk til: Jorgen.Jensen@vattenfall.com Henrik.Bogh@vattenfall.com

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt:

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt: DENEX A/S Tuenvej 120 9900 Frederikshavn CVR nr. 31346959 Virksomheder J.nr. MST-1270-00380 Ref. KATAM/ANTKR Den 12. januar 2015 Påbud ændret egenkontrol iht. ansøgning af 10. december 2010 for DENEX A/S

Læs mere

Shell Raffinaderiet og Havneterminalen er omfattet af Risikobekendtgørelsen 1 som kolonne 3-virksomhed. A/S Dansk Shell har derfor udarbejdet en

Shell Raffinaderiet og Havneterminalen er omfattet af Risikobekendtgørelsen 1 som kolonne 3-virksomhed. A/S Dansk Shell har derfor udarbejdet en A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Egeskovvej 265 Postbox 106 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00067 Ref. Klhou/suabj 2. september 2008 Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser: Air Liquide A/S Claus Jørgensen Havnegade 151-153 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-432-00016 Ref. ribei/anaar Den 24. august 2009 Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

Læs mere

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser: Strandmøllen A/S Strandvejen 895 2930 Klampenborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-432-00017 Ref. anaar/ klhou Den 18. maj 2009 Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau for Strandmøllen

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser:

Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser: AGA A/S Max Engelberth C.F. Tietgensvej 16 Taulov 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-432-00099 Ref. ANAAR/JOHJE Den 26. januar 2009 Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg

Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg Ronni Fogt Caspersen Guderupvej 2 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 23 Hundslev, Notmark, der ligger på Guderupvej 2, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5 Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje Sendt til: npmotor@mail.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 22.6.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/21874 Dok.løbenr.: 346222/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til den 25. november 2015 Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 - tilbageføring af erhvervsformål til jordbrugsformål Forslag 2015 Køge Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 19 for Bjæverskov

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Center Natur og Miljø Leif Madsen Vælderskoven 10 Gravlev 9520 Skørping Sendt via mail: inge@skillingbro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-3-15

Læs mere

Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk. 14. april 2016

Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk. 14. april 2016 Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk 14. april 2016 Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for processerne for horisontal afdelingen og kemilageret (matr. nr 13i og 13 l) hos

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri Arla Foods amba Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3 9240 Nibe Virksomheder J.nr. MST-1270-01740 Ref. ASLIC/HEMHE Den 9. september 2015 Sendes med elektronisk post via virksomhedens CVR-nr. Og kopi til hlnis@arlafoods.com

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Sendt med mail til: ml@silkeborgforsyning.dk og jj@silkeborgforsyning.dk 20. april 2016 VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning

Læs mere

Begrundelse Med købet af naboejendommen, Kværsgade 16, er der åbnet mulighed for at udvide virksomhedens udbygninger med et redskabsrum på ca. 35 m 2.

Begrundelse Med købet af naboejendommen, Kværsgade 16, er der åbnet mulighed for at udvide virksomhedens udbygninger med et redskabsrum på ca. 35 m 2. GRÅSTEN FJERKRÆ A/S Kværsgade 18 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre et nyt redskabsrum på ejendommen matr.nr. 118 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kværsgade 18, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Allan Michael Pedersen Fladholtevej 18 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard Randers SØ

Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard Randers SØ Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR-nr 29189668) Virksomheder J.nr. MST-1270-01648 Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december 2015 Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk)

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing Falster 18-06-2015 TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Der er udarbejdet projekt for restaurering af Fribrødre

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam Virksomheder J.nr. MST-1272-01473 Ref. Hecla/perbe Den 15. april 2016 Sendt digitalt: 67145313 Undersøgelsespåbud ved

Læs mere

Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord.

Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord. Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord. Afgørelse

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. Rasmus Madsen Kongsted Engvej 4 7000 Fredericia 01-06-2015 Sags id.: 15/3826 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af vandhul Fredericia Kommune giver hermed tilladelse efter

Læs mere

Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget

Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Tillæg 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...3 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...4 3 VILKÅR...5 3.1. GRUNDFORHOLD...5 3.1.1. Generelle forhold...5

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst.

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst. Udlændingestyrelsen Att. Mikael Bo Pedersen Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 10-09-2015

Læs mere

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg

Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Jan Persson Engvej 1, Hundslev 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en dobbelt garage på ejendommen matr.nr. 35 Hundslev, Notmark, der ligger på Engvej 1, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 jordvarmeboringer på adressen Kastaniestrædet 2, Herslev, 4000 Roskilde.

Tilladelse til etablering af 2 jordvarmeboringer på adressen Kastaniestrædet 2, Herslev, 4000 Roskilde. GeoDrilling ApS Skjoldbjergvej 2 6623 Vorbasse Att.: Marie Frøsig Ammitzbøll, adm@geodrilling.dk Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen

Læs mere

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg

Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg Tommy Schink Våninggade 11, Pøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny ladebygning i forlængelse af en eksisterende udbygning på ejendommen matr.nr. 249 Pøl, Nordborg, der ligger på Våninggade

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Simon Gade Jensen Solsortevej 17 5500 Middelfart Den 3. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. oktober 2015

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 4. marts 2016 1 Sagsnr.: MIL-000254 Journalnr.: 15/009503 Sagsbeh.:A.H. K.S.: BKS Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Joachim Godske Norman Moltke Lystrupvej 9 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg

Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Egon Dele Kornbæk 7 Fynshav 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en sidebygning til eksisterende maskinhus på ejendommen matr.nr. 22 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Kornbæk 7, 6440 Augustenborg

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vibeke Aarup Kristensen Martin Schou Lindenborgvej 118 4000 Roskilde Sendt til martinschou@dadlnet.dk Job nr. 24573851 Job nr. 24574083 Job nr. 24574257 Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ 25, 5874 - OPFØRELSE AF NYT STUEHUS

DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ 25, 5874 - OPFØRELSE AF NYT STUEHUS DOLMER Arkitekter ApS Att.: Jørgen Dolmer Fåborgvej 85 5762 Vester Skerninge Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE HVENEMOSEVEJ

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras Herningvej 34 A, stuen 4800 Nykøbing F Att.: Merete Leth Hansen 25. NOVEMBER 2015 MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras har på vegne af

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der kan opsættes et skilt med områdenavn samt et skilt med reklame for salg af sommerhusgrunde i området.

Dispensationen indebærer, at der kan opsættes et skilt med områdenavn samt et skilt med reklame for salg af sommerhusgrunde i området. Til: RealMæglerne Rasmus Moesgaard ApS Hobrovej 58 9000 Aalborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nickie Denice Kanto Direkte 7257 7785

Læs mere